شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7163
  • بالاترین قیمت روز:0.7175
  • پایین ترین قیمت روز:0.7151
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7168
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7167
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7163 ریال8:02:14
0.7161 ریال8:01:15
0.716 ریال8:00:24
0.7162 ریال7:58:12
0.716 ریال7:54:16
0.7158 ریال7:53:12
0.7159 ریال7:51:17
0.7161 ریال7:50:14
0.7162 ریال7:45:15
0.7161 ریال7:44:11
0.7159 ریال7:43:12
0.7161 ریال7:41:12
0.716 ریال7:40:14
0.7162 ریال7:39:16
0.7161 ریال7:37:12
0.7163 ریال7:35:15
0.7164 ریال7:32:16
0.7163 ریال7:29:11
0.7161 ریال7:28:11
0.7164 ریال7:23:14
0.7163 ریال7:22:12
0.7162 ریال7:18:15
0.716 ریال7:17:11
0.7158 ریال7:15:16
0.7157 ریال7:14:10
0.7155 ریال7:13:12
0.7159 ریال7:12:15
0.7164 ریال7:11:12
0.7165 ریال7:10:25
0.7164 ریال7:09:14
0.7163 ریال7:07:11
0.7166 ریال7:05:13
0.7165 ریال7:04:11
0.7167 ریال7:00:23
0.7168 ریال6:59:11
0.7167 ریال6:58:11
0.7165 ریال6:57:14
0.7167 ریال6:55:12
0.7166 ریال6:54:14
0.7167 ریال6:48:15
0.7169 ریال6:47:11
0.7168 ریال6:44:10
0.7166 ریال6:43:11
0.7168 ریال6:42:16
0.7165 ریال6:41:11
0.7164 ریال6:40:13
0.7168 ریال6:39:14
0.7169 ریال6:38:10
0.717 ریال6:36:14
0.7169 ریال6:35:13
0.7171 ریال6:34:10
0.717 ریال6:33:17
0.7171 ریال6:32:12
0.7169 ریال6:29:11
0.717 ریال6:26:10
0.7172 ریال6:25:12
0.7173 ریال6:23:10
0.7174 ریال6:22:29
0.7171 ریال6:21:20
0.7172 ریال6:19:24
0.7174 ریال6:18:34
0.7173 ریال6:17:28
0.7174 ریال6:16:18
0.7171 ریال6:15:46
0.7173 ریال6:14:12
0.7171 ریال6:13:29
0.7171 ریال6:13:25
0.7172 ریال6:10:14
0.7167 ریال6:09:16
0.717 ریال6:08:11
0.7171 ریال6:07:13
0.7173 ریال6:06:16
0.7174 ریال6:00:27
0.7172 ریال5:59:11
0.7169 ریال5:58:11
0.717 ریال5:57:15
0.7167 ریال5:55:14
0.7168 ریال5:54:14
0.7169 ریال5:51:15
0.7168 ریال5:50:13
0.7169 ریال5:49:13
0.717 ریال5:47:12
0.7172 ریال5:45:17
0.7173 ریال5:44:10
0.7171 ریال5:43:12
0.7172 ریال5:42:20
0.717 ریال5:39:15
0.7169 ریال5:37:12
0.7173 ریال5:36:16
0.7174 ریال5:35:13
0.7175 ریال5:33:18
0.7174 ریال5:32:14
0.7173 ریال5:31:15
0.7174 ریال5:30:20
0.7172 ریال5:29:11
0.7174 ریال5:28:11
0.7172 ریال5:27:16
0.7173 ریال5:26:11
0.7169 ریال5:25:13
0.7167 ریال5:24:17
0.7168 ریال5:23:12
0.7167 ریال5:22:12
0.7165 ریال5:21:17
0.7167 ریال5:19:12
0.7168 ریال5:18:15
0.7166 ریال5:17:12
0.7167 ریال5:16:11
0.7165 ریال5:15:16
0.7163 ریال5:14:11
0.7166 ریال5:13:12
0.7164 ریال5:12:16
0.7163 ریال5:11:11
0.7166 ریال5:06:14
0.7165 ریال5:05:12
0.7167 ریال5:04:11
0.7168 ریال5:02:13
0.7164 ریال5:00:23
0.7163 ریال4:58:10
0.7164 ریال4:57:15
0.7163 ریال4:56:09
0.7162 ریال4:54:14
0.7159 ریال4:52:10
0.716 ریال4:51:15
0.7159 ریال4:50:13
0.7156 ریال4:47:11
0.7158 ریال4:46:10
0.7156 ریال4:43:10
0.7157 ریال4:42:15
0.7156 ریال4:41:12
0.7154 ریال4:38:09
0.7155 ریال4:37:10
0.7151 ریال4:36:14
0.7153 ریال4:35:12
0.7157 ریال4:33:16
0.7155 ریال4:32:13
0.7158 ریال4:30:19
0.7159 ریال4:29:11
0.7158 ریال4:28:11
0.7157 ریال4:26:12
0.7156 ریال4:25:11
0.7155 ریال4:24:14
0.7153 ریال4:23:10
0.7152 ریال4:22:11
0.7154 ریال4:21:15
0.7156 ریال4:19:10
0.7154 ریال4:18:14
0.7156 ریال4:17:10
0.7155 ریال4:15:15
0.7156 ریال4:14:11
0.7152 ریال4:13:12
0.7151 ریال4:12:15
0.7152 ریال4:11:10
0.7153 ریال4:09:14
0.7152 ریال4:08:11
0.7157 ریال4:07:11
0.716 ریال4:05:12
0.7159 ریال4:04:11
0.7162 ریال4:03:18
0.7165 ریال4:02:13
0.7166 ریال3:59:11
0.7165 ریال3:57:14
0.7162 ریال3:56:11
0.7164 ریال3:53:10
0.7167 ریال3:50:13
0.7166 ریال3:49:11
0.7165 ریال3:48:14
0.7167 ریال3:47:11
0.7166 ریال3:46:10
0.7167 ریال3:45:15
0.7166 ریال3:44:11
0.7167 ریال3:43:10
0.7165 ریال3:42:16
0.7168 ریال3:41:10
0.7169 ریال3:39:14
0.717 ریال3:37:11
0.7169 ریال3:36:14
0.717 ریال3:35:11
0.7169 ریال3:34:11
0.7168 ریال3:32:13
0.7167 ریال3:27:15
0.7164 ریال3:26:10
0.7167 ریال3:25:11
0.7165 ریال3:24:15
0.7168 ریال3:21:16
0.7167 ریال3:19:11
0.7168 ریال3:16:10
0.7167 ریال3:13:10
0.7166 ریال3:11:11
0.7167 ریال3:10:12
0.7166 ریال3:06:13
0.7165 ریال3:04:10
0.7166 ریال2:59:10
0.7163 ریال2:57:13
0.7165 ریال2:53:09
0.7164 ریال2:46:10
0.7163 ریال2:40:12
0.7158 ریال2:31:12
0.7162 ریال2:30:18
0.716 ریال2:29:09
0.7162 ریال2:28:11
0.7164 ریال2:25:11
0.7163 ریال2:24:13
0.7164 ریال2:20:12
0.7163 ریال2:14:10
0.7164 ریال2:06:14
0.7163 ریال2:05:12
0.7164 ریال2:04:11
0.7162 ریال2:03:17
0.7164 ریال2:02:14
0.7162 ریال2:01:14
0.7165 ریال2:00:25
0.7164 ریال1:59:11
0.7163 ریال1:57:13
0.7164 ریال1:56:10
0.7163 ریال1:54:13
0.7162 ریال1:51:16
0.7163 ریال1:50:12
0.7162 ریال1:49:10
0.7161 ریال1:47:12
0.7162 ریال1:45:17
0.7164 ریال1:43:10
0.7163 ریال1:41:10
0.7164 ریال1:40:12
0.7163 ریال1:39:15
0.7164 ریال1:38:10
0.7163 ریال1:32:12
0.7162 ریال1:31:12
0.7164 ریال1:30:22
0.7165 ریال1:28:10
0.7166 ریال1:27:13
0.7164 ریال1:26:11
0.7163 ریال1:22:11
0.7164 ریال1:21:16
0.7163 ریال1:20:12
0.7164 ریال1:18:16
0.7165 ریال1:17:12
0.7163 ریال1:15:16
0.7164 ریال1:10:13
0.7165 ریال1:06:14
0.7164 ریال1:03:18
0.7162 ریال1:02:12
0.7163 ریال1:01:17
0.7164 ریال1:00:21
0.7165 ریال0:59:10
0.7164 ریال0:58:10
0.7162 ریال0:57:14
0.7165 ریال0:50:13
0.7164 ریال0:49:10
0.7165 ریال0:47:11
0.7163 ریال0:46:11
0.7165 ریال0:44:11
0.7164 ریال0:41:11
0.7162 ریال0:40:13
0.7165 ریال0:38:09
0.7164 ریال0:37:09
0.7165 ریال0:36:12
0.7163 ریال0:35:12
0.7166 ریال0:34:10
0.7165 ریال0:32:12
0.7166 ریال0:31:12
0.7167 ریال0:28:10
0.7166 ریال0:23:11
0.7163 ریال0:22:11
0.7167 ریال0:13:11
0.7165 ریال0:10:12
0.7167 ریال0:09:14
0.7168 ریال0:06:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات