کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6874
  • بالاترین قیمت روز:0.6886
  • پایین ترین قیمت روز:0.6872
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6882
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.6883
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6874 ریال5:46:13
0.6875 ریال5:42:20
0.6874 ریال5:37:11
0.6873 ریال5:36:14
0.6874 ریال5:33:16
0.6872 ریال5:32:10
0.6874 ریال5:30:19
0.6873 ریال5:27:13
0.6874 ریال5:25:12
0.6872 ریال5:24:14
0.6875 ریال5:22:10
0.6874 ریال5:20:11
0.6875 ریال5:18:14
0.6876 ریال5:17:09
0.6875 ریال5:16:10
0.6878 ریال5:15:15
0.6877 ریال5:13:10
0.6875 ریال5:12:14
0.6877 ریال5:11:09
0.6878 ریال5:10:12
0.6876 ریال5:09:14
0.6878 ریال5:07:11
0.6879 ریال5:04:10
0.688 ریال5:03:14
0.6879 ریال5:02:10
0.688 ریال5:01:13
0.6879 ریال5:00:23
0.688 ریال4:59:09
0.6881 ریال4:58:10
0.688 ریال4:57:13
0.6879 ریال4:56:10
0.688 ریال4:55:11
0.6878 ریال4:53:09
0.6879 ریال4:52:11
0.6882 ریال4:51:14
0.688 ریال4:50:13
0.6879 ریال4:49:10
0.688 ریال4:45:14
0.6881 ریال4:44:09
0.6882 ریال4:42:13
0.6883 ریال4:40:14
0.6885 ریال4:38:09
0.6884 ریال4:37:09
0.6879 ریال4:36:13
0.688 ریال4:35:11
0.6879 ریال4:34:10
0.6881 ریال4:32:10
0.6882 ریال4:29:10
0.6883 ریال4:24:13
0.6884 ریال4:20:11
0.6885 ریال4:09:13
0.6883 ریال4:05:11
0.6885 ریال4:00:23
0.6886 ریال3:59:09
0.6885 ریال3:56:09
0.6884 ریال3:55:11
0.6883 ریال3:54:13
0.6885 ریال3:53:09
0.6883 ریال3:52:09
0.6885 ریال3:50:11
0.6884 ریال3:47:09
0.6885 ریال3:34:09
0.6882 ریال3:29:10
0.6884 ریال3:27:13
0.6885 ریال3:22:10
0.6884 ریال3:21:12
0.6885 ریال3:20:11
0.6883 ریال3:18:14
0.6882 ریال3:17:10
0.6884 ریال3:09:13
0.6883 ریال3:08:10
0.6884 ریال3:06:13
0.6885 ریال3:03:13
0.6884 ریال3:02:10
0.6885 ریال2:57:13
0.6884 ریال2:56:09
0.6885 ریال2:54:13
0.6883 ریال2:52:10
0.6885 ریال2:49:10
0.6884 ریال2:48:12
0.6885 ریال2:46:10
0.6886 ریال2:45:14
0.6882 ریال2:40:13
0.6883 ریال2:27:13
0.6882 ریال2:26:09
0.6883 ریال2:25:12
0.6882 ریال2:20:11
0.6883 ریال2:18:13
0.6881 ریال2:16:10
0.6883 ریال2:15:13
0.6882 ریال2:09:12
0.6883 ریال2:08:09
0.6881 ریال2:07:09
0.6884 ریال2:06:12
0.6881 ریال2:03:13
0.6882 ریال2:02:11
0.6883 ریال1:57:14
0.6884 ریال1:56:10
0.6883 ریال1:55:12
0.6884 ریال1:52:10
0.6883 ریال1:50:11
0.6884 ریال1:46:11
0.6883 ریال1:45:14
0.6884 ریال1:44:09
0.6883 ریال1:42:13
0.6884 ریال1:40:14
0.688 ریال1:39:13
0.6881 ریال1:38:09
0.688 ریال1:36:14
0.6882 ریال1:35:11
0.688 ریال1:34:10
0.6883 ریال1:33:13
0.6882 ریال1:32:09
0.6881 ریال1:31:11
0.6883 ریال1:30:18
0.6884 ریال1:27:13
0.6885 ریال0:57:14
0.6884 ریال0:56:10
0.6885 ریال0:55:12
0.6884 ریال0:52:10
0.6883 ریال0:51:13
0.6884 ریال0:50:13
0.6883 ریال0:47:10
0.6884 ریال0:29:10
0.6883 ریال0:26:10
0.6882 ریال0:25:12
0.6883 ریال0:24:14
0.6882 ریال0:22:10
0.6883 ریال0:07:10
0.6882 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات