شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7059
  • بالاترین قیمت روز:0.7084
  • پایین ترین قیمت روز:0.7058
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7083
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.7084
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7059 ریال8:26:12
0.7058 ریال8:24:14
0.706 ریال8:23:13
0.7061 ریال8:22:14
0.706 ریال8:17:12
0.7061 ریال8:12:17
0.7062 ریال8:10:15
0.706 ریال8:08:12
0.7061 ریال8:05:14
0.7062 ریال8:00:24
0.7063 ریال7:59:13
0.7062 ریال7:58:12
0.7063 ریال7:56:12
0.7064 ریال7:52:12
0.7063 ریال7:51:15
0.706 ریال7:49:11
0.7059 ریال7:48:15
0.706 ریال7:46:12
0.7061 ریال7:42:15
0.7062 ریال7:41:12
0.7059 ریال7:40:14
0.7062 ریال7:39:14
0.7065 ریال7:33:16
0.7064 ریال7:31:13
0.7063 ریال7:30:19
0.7064 ریال7:24:14
0.7065 ریال7:23:12
0.7066 ریال7:19:12
0.7064 ریال7:18:14
0.7063 ریال7:17:12
0.7064 ریال7:16:12
0.7065 ریال7:14:12
0.7064 ریال7:13:11
0.7063 ریال7:11:11
0.7064 ریال7:08:12
0.7065 ریال7:07:12
0.7064 ریال7:06:14
0.7063 ریال7:05:13
0.7065 ریال7:04:12
0.7066 ریال7:03:16
0.7065 ریال6:58:11
0.7066 ریال6:57:15
0.7065 ریال6:54:14
0.7064 ریال6:53:12
0.7063 ریال6:52:12
0.7065 ریال6:51:14
0.7066 ریال6:44:12
0.7068 ریال6:39:15
0.7069 ریال6:36:14
0.7068 ریال6:34:11
0.7069 ریال6:33:14
0.7071 ریال6:30:17
0.707 ریال6:29:12
0.7069 ریال6:26:14
0.7071 ریال6:25:12
0.707 ریال6:21:14
0.7069 ریال6:17:11
0.7068 ریال6:16:22
0.7069 ریال6:14:11
0.707 ریال6:13:10
0.7067 ریال6:10:13
0.7068 ریال6:09:13
0.7067 ریال6:00:24
0.7068 ریال5:59:11
0.7069 ریال5:58:12
0.707 ریال5:57:14
0.7072 ریال5:54:14
0.7073 ریال5:53:12
0.7071 ریال5:51:13
0.7073 ریال5:49:11
0.7071 ریال5:48:13
0.7072 ریال5:47:11
0.7071 ریال5:44:13
0.7069 ریال5:43:11
0.707 ریال5:42:13
0.7069 ریال5:40:15
0.707 ریال5:39:14
0.7069 ریال5:36:13
0.7068 ریال5:34:11
0.7069 ریال5:33:15
0.7068 ریال5:32:11
0.7069 ریال5:29:11
0.7068 ریال5:26:11
0.7069 ریال5:25:11
0.707 ریال5:23:10
0.7069 ریال5:22:10
0.7068 ریال5:21:14
0.7071 ریال5:19:10
0.7072 ریال5:17:11
0.7073 ریال5:15:15
0.7072 ریال5:14:11
0.7073 ریال5:13:10
0.7071 ریال5:12:13
0.707 ریال5:11:10
0.7071 ریال5:05:11
0.707 ریال5:04:10
0.7071 ریال4:57:14
0.707 ریال4:56:10
0.7072 ریال4:55:11
0.7074 ریال4:54:13
0.7072 ریال4:51:13
0.7071 ریال4:48:13
0.7067 ریال4:47:10
0.7069 ریال4:44:09
0.7066 ریال4:42:13
0.7067 ریال4:38:10
0.7068 ریال4:37:10
0.7066 ریال4:36:12
0.7065 ریال4:32:10
0.7067 ریال4:31:10
0.7066 ریال4:29:10
0.7067 ریال4:28:09
0.7068 ریال4:27:12
0.7066 ریال4:21:12
0.7064 ریال4:17:10
0.7065 ریال4:15:13
0.7066 ریال4:12:12
0.7065 ریال4:09:12
0.7067 ریال4:08:10
0.7065 ریال4:07:10
0.7064 ریال4:05:11
0.7065 ریال4:01:10
0.7066 ریال3:56:10
0.7067 ریال3:53:09
0.7066 ریال3:50:10
0.7065 ریال3:49:09
0.7063 ریال3:48:13
0.7065 ریال3:47:09
0.7066 ریال3:44:09
0.7065 ریال3:43:09
0.7066 ریال3:42:12
0.7068 ریال3:40:11
0.7067 ریال3:39:11