شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6847
  • بالاترین قیمت روز:0.6858
  • پایین ترین قیمت روز:0.6836
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6854
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.6853
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6847 ریال12:59:09
0.6846 ریال12:55:12
0.6846 ریال12:55:12
0.6845 ریال12:53:09
0.6846 ریال12:51:18
0.6845 ریال12:49:17
0.6844 ریال12:47:10
0.6843 ریال12:43:11
0.6844 ریال12:41:11
0.6842 ریال12:37:10
0.6844 ریال12:35:15
0.6844 ریال12:35:14
0.6842 ریال12:33:19
0.6843 ریال12:31:11
0.6841 ریال12:29:09
0.684 ریال12:19:10
0.6841 ریال12:17:08
0.684 ریال12:15:21
0.684 ریال12:15:20
0.6842 ریال12:09:17
0.6841 ریال12:03:17
0.6842 ریال12:01:13
0.6844 ریال11:59:09
0.6845 ریال11:55:10
0.6845 ریال11:55:10
0.6843 ریال11:53:09
0.6846 ریال11:51:17
0.6848 ریال11:49:09
0.6847 ریال11:47:09
0.6848 ریال11:43:09
0.6849 ریال11:41:09
0.6851 ریال11:39:22
0.6849 ریال11:37:09
0.685 ریال11:35:10
0.685 ریال11:35:09
0.6852 ریال11:31:11
0.6855 ریال11:27:16
0.6856 ریال11:25:09
0.6856 ریال11:25:08
0.6853 ریال11:23:05
0.6856 ریال11:21:12
0.6855 ریال11:19:13
0.6856 ریال11:17:05
0.6858 ریال11:15:16
0.6858 ریال11:15:15
0.6857 ریال11:13:06
0.6856 ریال11:05:09
0.6856 ریال11:05:09
0.6857 ریال11:01:07
0.6858 ریال10:59:06
0.6856 ریال10:57:14
0.6857 ریال10:49:05
0.6856 ریال10:37:05
0.6857 ریال10:35:07
0.6857 ریال10:35:07
0.6858 ریال10:33:14
0.6856 ریال10:29:06
0.6858 ریال10:27:14
0.6856 ریال10:23:06
0.6855 ریال10:19:05
0.6857 ریال10:17:05
0.6854 ریال10:15:16
0.6854 ریال10:15:16
0.6855 ریال10:13:05
0.6858 ریال10:11:05
0.6854 ریال10:09:16
0.6855 ریال10:05:06
0.6855 ریال10:05:06
0.6856 ریال10:01:07
0.6858 ریال9:59:05
0.6856 ریال9:57:14
0.6853 ریال9:53:05
0.6856 ریال9:51:13
0.6854 ریال9:49:06
0.6853 ریال9:47:05
0.6855 ریال9:45:14
0.6855 ریال9:45:14
0.6854 ریال9:43:06
0.6852 ریال9:41:05
0.6853 ریال9:39:14
0.6852 ریال9:37:06
0.6851 ریال9:33:14
0.6852 ریال9:31:06
0.6853 ریال9:29:38
0.6851 ریال9:27:12
0.6852 ریال9:23:04
0.6851 ریال9:21:12
0.6853 ریال9:19:05
0.6851 ریال9:17:04
0.6853 ریال9:15:14
0.6853 ریال9:15:13
0.6851 ریال9:11:06
0.6849 ریال9:09:11
0.6848 ریال9:03:12
0.6847 ریال9:01:06
0.6848 ریال8:57:11
0.6849 ریال8:55:06
0.6849 ریال8:55:05
0.685 ریال8:49:05
0.6849 ریال8:45:12
0.6849 ریال8:45:11
0.6848 ریال8:43:04
0.6847 ریال8:31:05
0.6846 ریال8:27:12
0.6847 ریال8:25:06
0.6847 ریال8:25:05
0.6849 ریال8:21:13
0.6847 ریال8:19:05
0.6846 ریال8:17:04
0.6848 ریال8:15:15
0.6848 ریال8:15:14
0.6845 ریال8:09:13
0.6844 ریال8:07:05
0.6843 ریال8:05:06
0.6843 ریال8:05:05
0.6841 ریال8:03:11
0.6842 ریال8:01:06
0.6844 ریال7:57:12
0.6843 ریال7:55:06
0.6843 ریال7:55:06
0.6846 ریال7:53:04
0.6843 ریال7:51:13
0.6844 ریال7:49:05
0.6845 ریال7:47:04
0.6844 ریال7:45:13
0.6844 ریال7:45:13
0.6845 ریال7:39:13
0.6847 ریال7:36:23
0.6844 ریال7:35:05
0.6844 ریال7:35:05
0.6846 ریال7:33:13
0.6844 ریال7:31:05
0.6845 ریال7:29:06
0.6846 ریال7:25:06
0.6846 ریال7:25:05
0.6843 ریال7:23:05
0.6845 ریال7:21:13
0.6846 ریال7:19:05
0.6843 ریال7:17:04
0.6844 ریال7:15:15
0.6844 ریال7:15:14
0.6843 ریال7:13:05
0.6841 ریال7:11:05
0.6842 ریال7:09:12
0.6841 ریال7:03:12
0.6845 ریال7:01:05
0.6846 ریال6:55:06
0.6846 ریال6:55:05
0.6843 ریال6:53:04
0.6844 ریال6:51:13
0.6843 ریال6:49:05
0.6844 ریال6:47:05
0.6842 ریال6:45:14
0.6842 ریال6:45:13
0.6844 ریال6:43:05
0.684 ریال6:41:04
0.6839 ریال6:39:12
0.684 ریال6:37:04
0.6838 ریال6:35:06
0.6838 ریال6:35:05
0.6839 ریال6:31:05
0.6838 ریال6:27:13
0.684 ریال6:25:06
0.684 ریال6:25:05
0.6839 ریال6:23:05
0.6841 ریال6:21:13
0.6837 ریال6:13:05
0.6838 ریال6:09:13
0.6837 ریال6:07:05
0.6838 ریال6:05:05
0.6838 ریال6:05:05
0.6837 ریال6:03:12
0.6838 ریال5:59:05
0.6839 ریال5:57:13
0.684 ریال5:55:05
0.684 ریال5:55:05
0.6841 ریال5:53:04
0.684 ریال5:51:12
0.6841 ریال5:49:05
0.684 ریال5:47:05
0.6841 ریال5:43:05
0.684 ریال5:41:05
0.6839 ریال5:37:05
0.6836 ریال5:35:05
0.6836 ریال5:35:05
0.6838 ریال5:33:14
0.6845 ریال5:31:05
0.6843 ریال5:27:12
0.6844 ریال5:25:05
0.6844 ریال5:25:05
0.6845 ریال5:21:13
0.6844 ریال5:19:04
0.6845 ریال5:15:16
0.6845 ریال5:15:15
0.6848 ریال5:09:12
0.6846 ریال5:05:05
0.6846 ریال5:05:05
0.6844 ریال5:03:12
0.6848 ریال5:01:06
0.685 ریال4:57:12
0.6853 ریال4:51:12
0.6852 ریال4:45:13
0.6852 ریال4:45:13
0.6853 ریال4:43:04
0.6855 ریال4:39:12
0.6854 ریال4:35:06
0.6854 ریال4:35:05
0.6855 ریال4:33:12
0.6854 ریال4:29:04
0.6853 ریال4:27:13
0.6854 ریال4:19:04
0.6852 ریال4:15:15
0.6852 ریال4:15:14
0.6853 ریال4:07:04
0.6852 ریال4:03:12
0.685 ریال4:01:05
0.6849 ریال3:59:04
0.685 ریال3:57:11
0.6851 ریال3:53:04
0.685 ریال3:49:05
0.6848 ریال3:45:14
0.6848 ریال3:45:13
0.685 ریال3:41:03
0.6851 ریال3:39:11
0.6849 ریال3:37:04
0.6851 ریال3:35:05
0.6851 ریال3:35:04
0.685 ریال3:33:12
0.6849 ریال3:31:04
0.685 ریال3:27:12
0.6851 ریال3:25:06
0.6851 ریال3:25:05
0.685 ریال3:23:04
0.6852 ریال3:21:11
0.6851 ریال3:19:04
0.6854 ریال3:17:04
0.6853 ریال3:15:13
0.6853 ریال3:15:13
0.6852 ریال3:13:05
0.6851 ریال3:09:12
0.6852 ریال3:07:04
0.6851 ریال3:05:05
0.6851 ریال3:05:04
0.685 ریال3:03:10
0.6849 ریال2:55:05
0.6849 ریال2:55:04
0.6848 ریال2:51:12
0.685 ریال2:49:04
0.6851 ریال2:47:04
0.6849 ریال2:43:05
0.685 ریال2:35:05
0.685 ریال2:35:04
0.6848 ریال2:33:12
0.6847 ریال2:31:04
0.6848 ریال2:29:03
0.6849 ریال2:27:12
0.685 ریال2:19:03
0.6851 ریال2:17:03
0.685 ریال2:11:04
0.6851 ریال2:07:04
0.685 ریال2:05:05
0.685 ریال2:05:04
0.6851 ریال2:03:12
0.685 ریال1:59:04
0.6849 ریال1:55:05
0.6849 ریال1:55:05
0.685 ریال1:49:05
0.6853 ریال1:35:05
0.6853 ریال1:35:04
0.6851 ریال1:33:12
0.6853 ریال1:31:04
0.685 ریال1:29:04
0.6852 ریال1:09:12
0.6851 ریال1:07:03
0.6852 ریال1:05:04
0.6852 ریال1:05:04
0.685 ریال1:03:10
0.6851 ریال0:51:11
0.6852 ریال0:47:03
0.6851 ریال0:41:04
0.6853 ریال0:33:11
0.6852 ریال0:27:10
0.6853 ریال0:23:03
0.6852 ریال0:17:03
0.6853 ریال0:11:03
0.6854 ریال0:09:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات