شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/ARS Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.9538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.07%