کالایاب
شاخص یاب

ATX

  • نرخ فعلی:3018.52
  • بالاترین قیمت روز:3058.5
  • پایین ترین قیمت روز:3002.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:37.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,032.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:3,058.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:39.98

نمودار کندل استیک ATX در روز جاری

نمودار کندل استیک ATX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,018.52 ریال19:48:16
3,020.03 ریال19:47:13
3,021.73 ریال19:46:15
3,021.31 ریال19:45:20
3,022.09 ریال19:44:16
3,022.04 ریال19:43:13
3,022.11 ریال19:42:16
3,022.62 ریال19:41:15
3,021.59 ریال19:40:19
3,021.32 ریال19:39:14
3,022.06 ریال19:38:14
3,022.81 ریال19:37:17
3,023.29 ریال19:36:15
3,024.09 ریال19:35:15
3,023.98 ریال19:34:14
3,023.54 ریال19:33:14
3,021.85 ریال19:32:35
3,023.34 ریال19:32:15
3,023.86 ریال19:31:18
3,024.47 ریال19:30:19
3,024.33 ریال19:29:15
3,023.94 ریال19:28:15
3,023.29 ریال19:27:15
3,022.47 ریال19:26:13
3,020.98 ریال19:25:18
3,022.7 ریال19:24:14
3,023.5 ریال19:23:14
3,024.28 ریال19:22:18
3,022.59 ریال19:21:15
3,022.03 ریال19:20:19
3,021.01 ریال19:19:16
3,020.57 ریال19:18:16
3,021.09 ریال19:17:15
3,020.6 ریال19:16:16
3,022.06 ریال19:15:16
3,022.21 ریال19:14:15
3,023.14 ریال19:13:15
3,022.59 ریال19:12:14
3,022.41 ریال19:11:16
3,020.92 ریال19:10:18
3,020.42 ریال19:09:16
3,019.47 ریال19:08:14
3,019.48 ریال19:07:15
3,019.64 ریال19:06:16
3,020.32 ریال19:05:17
3,019.2 ریال19:04:18
3,019.11 ریال19:03:15
3,016.39 ریال19:02:55
3,019.27 ریال19:02:18
3,018.76 ریال19:01:21
3,019.48 ریال19:00:28
3,019.21 ریال18:59:14
3,018.99 ریال18:58:19
3,016.93 ریال18:57:17
3,016.98 ریال18:56:16
3,017.15 ریال18:55:19
3,016.36 ریال18:54:17
3,016.55 ریال18:53:18
3,015.8 ریال18:52:17
3,015.19 ریال18:51:15
3,014.65 ریال18:50:19
3,015.38 ریال18:49:19
3,015.43 ریال18:48:16
3,015.63 ریال18:47:13
3,016.39 ریال18:46:17
3,016.24 ریال18:45:18
3,017.77 ریال18:44:15
3,016.65 ریال18:43:16
3,016.05 ریال18:42:16
3,015 ریال18:41:18
3,013.53 ریال18:40:19
3,014.28 ریال18:39:15
3,013.56 ریال18:38:17
3,013.35 ریال18:37:16
3,014.22 ریال18:36:16
3,016.73 ریال18:35:18
3,016.83 ریال18:34:16
3,019.02 ریال18:33:17
3,013.46 ریال18:32:55
3,018.58 ریال18:32:16
3,018.4 ریال18:31:20
3,013.49 ریال18:30:24
3,015.27 ریال18:29:15
3,013.58 ریال18:28:16
3,011.17 ریال18:27:13
3,008.71 ریال18:26:17
3,008.34 ریال18:25:19
3,009.37 ریال18:24:19
3,008.66 ریال18:23:14
3,010 ریال18:22:17
3,013.18 ریال18:21:19
3,014.55 ریال18:20:20
3,014.77 ریال18:18:16
3,015.72 ریال18:17:18
3,014.27 ریال18:16:20
3,014.06 ریال18:15:18
3,013.44 ریال18:14:15
3,012.96 ریال18:13:19
3,013.27 ریال18:12:18
3,013.47 ریال18:11:15
3,013.97 ریال18:10:20
3,013.53 ریال18:09:17
3,012.33 ریال18:08:16
3,011.99 ریال18:07:20
3,012.34 ریال18:06:17
3,012.01 ریال18:05:17
3,011.72 ریال18:04:19
3,011.81 ریال18:03:16
3,006.27 ریال18:03:02
3,011.67 ریال18:02:17
3,010.63 ریال18:01:27
3,009.85 ریال18:00:23
3,008.47 ریال17:59:15
3,008.03 ریال17:58:18
3,007.95 ریال17:57:17
3,007.88 ریال17:56:18
3,008.74 ریال17:55:17
3,007.88 ریال17:54:17
3,006.87 ریال17:53:16
3,005.88 ریال17:52:16
3,007.62 ریال17:51:19
3,007.8 ریال17:50:22
3,007.76 ریال17:49:16
3,007.53 ریال17:48:17
3,007.03 ریال17:47:17
3,006.38 ریال17:46:16
3,005.82 ریال17:45:19
3,005.09 ریال17:44:17
3,005.08 ریال17:43:18
3,004.99 ریال17:42:17
3,005.86 ریال17:41:16
3,005.92 ریال17:40:22
3,005.93 ریال17:39:16
3,005.73 ریال17:38:14
3,007.16 ریال17:37:17
3,006.85 ریال17:36:16
3,007.19 ریال17:35:16
3,007.01 ریال17:34:17
3,006.56 ریال17:33:17
3,007.58 ریال17:32:55
3,006.27 ریال17:32:18
3,006.87 ریال17:31:21
3,006.58 ریال17:30:26
3,006.73 ریال17:29:15
3,006.77 ریال17:28:19
3,007.41 ریال17:27:17
3,006.87 ریال17:26:17
3,006.86 ریال17:25:22
3,006.84 ریال17:24:17
3,006.51 ریال17:23:17
3,006.39 ریال17:22:17
3,005.7 ریال17:21:21
3,004.63 ریال17:20:20
3,006.16 ریال17:19:18
3,007.12 ریال17:18:18
3,008.32 ریال17:17:17
3,007.8 ریال17:16:17
3,008.66 ریال17:15:20
3,008.74 ریال17:14:17
3,008.27 ریال17:13:19
3,008.16 ریال17:12:17
3,007.68 ریال17:11:17
3,009.06 ریال17:10:20
3,008.73 ریال17:09:20
3,007.78 ریال17:08:18
3,007.65 ریال17:07:18
3,008 ریال17:06:20
3,007.61 ریال17:05:20
3,007.69 ریال17:04:16
3,011.28 ریال17:03:53
3,007.57 ریال17:03:24
3,006.59 ریال17:02:19
3,006.28 ریال17:00:32
3,004.45 ریال16:59:17
3,004.75 ریال16:58:18
3,002.87 ریال16:57:20
3,002.94 ریال16:56:18
3,004.4 ریال16:55:20
3,002.84 ریال16:54:18
3,003.32 ریال16:53:22
3,002.92 ریال16:52:20
3,005 ریال16:51:25
3,005.21 ریال16:50:27
3,007.48 ریال16:49:22
3,007.01 ریال16:48:25
3,009.87 ریال16:47:22
3,009.98 ریال16:46:22
3,011.46 ریال16:45:33
3,010.84 ریال16:44:24
3,011.58 ریال16:43:25
3,011.26 ریال16:42:24
3,010.98 ریال16:41:27
3,010.5 ریال16:40:30
3,011.64 ریال16:39:22
3,011.69 ریال16:38:24
3,011.58 ریال16:37:26
3,010.05 ریال16:36:26
3,011.27 ریال16:35:24
3,011.41 ریال16:34:23
3,008.97 ریال16:34:00
3,011.09 ریال16:33:31
3,010.7 ریال16:32:28
3,010.25 ریال16:31:32
3,009.63 ریال16:30:30
3,009.51 ریال16:29:24
3,009.97 ریال16:28:22
3,009.62 ریال16:26:21
3,009.7 ریال16:25:29
3,009.51 ریال16:24:23
3,008.95 ریال16:23:21
3,009.44 ریال16:22:26
3,008.91 ریال16:21:24
3,009.18 ریال16:20:26
3,008.74 ریال16:19:21
3,009.77 ریال16:18:23
3,009.64 ریال16:17:22
3,009.44 ریال16:16:23
3,009.03 ریال16:15:25
3,008.14 ریال16:14:22
3,007.63 ریال16:13:20
3,007.09 ریال16:12:23
3,006.24 ریال16:11:24
3,006.11 ریال16:10:27
3,005.95 ریال16:09:25
3,006.04 ریال16:08:21
3,005.74 ریال16:07:20
3,005.96 ریال16:06:21
3,005.99 ریال16:05:24
3,005.55 ریال16:04:23
3,009.21 ریال16:03:53
3,005.35 ریال16:03:25
3,005.69 ریال16:02:25
3,004.92 ریال16:01:32
3,005.07 ریال16:00:38
3,005.29 ریال15:58:22
3,004.48 ریال15:57:25
3,004.8 ریال15:56:21
3,004.75 ریال15:55:21
3,005.08 ریال15:54:23
3,005.52 ریال15:53:24
3,005.09 ریال15:52:23
3,004.99 ریال15:51:26
3,005.33 ریال15:50:29
3,006.19 ریال15:49:26
3,006.56 ریال15:48:23
3,006.22 ریال15:47:23
3,008.14 ریال15:46:23
3,009.21 ریال15:45:27
3,009.03 ریال15:44:27
3,010 ریال15:43:23
3,009.99 ریال15:42:22
3,009.88 ریال15:41:31
3,010.14 ریال15:40:27
3,009.72 ریال15:39:23
3,009.97 ریال15:38:24
3,011.38 ریال15:37:26
3,012.16 ریال15:36:28
3,012.19 ریال15:35:24
3,011.29 ریال15:34:31
3,012.03 ریال15:34:29
3,012.33 ریال15:33:31
3,012.61 ریال15:32:27
3,011.05 ریال15:31:29
3,010.94 ریال15:30:32
3,011 ریال15:29:23
3,011.79 ریال15:28:27
3,011.95 ریال15:27:25
3,011.93 ریال15:26:24
3,011.18 ریال15:25:28
3,009.47 ریال15:24:29
3,009.31 ریال15:23:24
3,009 ریال15:22:23
3,009.15 ریال15:21:29
3,008.98 ریال15:20:30
3,011.61 ریال15:19:25
3,011.75 ریال15:18:24
3,011.98 ریال15:17:24
3,012.07 ریال15:16:26
3,011.29 ریال15:15:26
3,010.49 ریال15:14:25
3,010.04 ریال15:13:27
3,010.05 ریال15:12:24
3,010.42 ریال15:11:25
3,010.64 ریال15:10:26
3,009.45 ریال15:09:26
3,009.57 ریال15:08:22
3,008.49 ریال15:07:21
3,009.04 ریال15:06:24
3,009.75 ریال15:05:26
3,025.5 ریال15:04:41
3,010.86 ریال15:04:26
3,011.11 ریال15:03:26
3,013.13 ریال15:02:28
3,013.27 ریال15:01:34
3,013.76 ریال15:00:33
3,015.88 ریال14:59:21
3,016.8 ریال14:58:27
3,016.87 ریال14:57:26
3,018.12 ریال14:56:28
3,020.25 ریال14:55:23
3,019.78 ریال14:54:23
3,019.8 ریال14:53:28
3,022.11 ریال14:52:26
3,022.73 ریال14:51:27
3,024.55 ریال14:50:30
3,024.57 ریال14:49:26
3,025.5 ریال14:45:29
3,025.81 ریال14:44:24
3,025.35 ریال14:43:23
3,025.76 ریال14:42:27
3,026.5 ریال14:41:30
3,027.1 ریال14:40:30
3,026.95 ریال14:39:26
3,026 ریال14:38:26
3,025.52 ریال14:37:29
3,025.58 ریال14:36:30
3,025.64 ریال14:35:25
3,026.31 ریال14:35:11
3,025.35 ریال14:34:31
3,025.95 ریال14:33:32
3,025.71 ریال14:32:29
3,025.17 ریال14:31:33
3,025.8 ریال14:30:31
3,024.89 ریال14:29:32
3,023.67 ریال14:28:29
3,023.66 ریال14:27:29
3,022.84 ریال14:26:27
3,022.15 ریال14:25:29
3,022.27 ریال14:24:30
3,022.19 ریال14:23:25
3,022.32 ریال14:22:30
3,021.81 ریال14:21:32
3,021.73 ریال14:20:32
3,058.5 ریال14:17:29
3,025.94 ریال14:16:25
3,026.31 ریال14:15:29
3,024.81 ریال14:14:29
3,058.5 ریال14:13:31
3,024.58 ریال14:12:28
3,058.5 ریال14:11:30
3,024.64 ریال14:10:38
3,058.5 ریال14:08:28
3,025.96 ریال14:07:31
3,058.5 ریال14:06:29
3,022.49 ریال14:05:31
3,058.5 ریال14:03:26
3,023.38 ریال14:02:28
3,058.5 ریال13:59:24
3,023.18 ریال13:58:25
3,058.5 ریال13:54:26
3,023.05 ریال13:53:25
3,058.5 ریال13:50:31
3,022.97 ریال13:49:20
3,058.5 ریال13:45:23
3,021.47 ریال13:44:20
3,058.5 ریال13:43:19
3,023.52 ریال13:42:27
3,022.99 ریال13:41:28
3,058.5 ریال13:37:24
3,030.57 ریال13:36:24
3,058.5 ریال13:35:23
3,032.81 ریال13:34:27
3,058.5 ریال13:22:27
3,040.43 ریال13:21:30
3,041.16 ریال13:20:33
3,058.5 ریال13:19:31
3,042.69 ریال13:18:32
3,058.5 ریال13:16:32
3,044.38 ریال13:15:34
3,058.5 ریال13:14:29
3,046.32 ریال13:13:29
3,058.5 ریال13:12:33
3,046.2 ریال13:11:33
3,048.5 ریال13:10:33
3,048.65 ریال13:09:37
3,047.95 ریال13:08:26
3,048.75 ریال13:07:32
3,058.5 ریال13:04:35
3,051.32 ریال13:03:35
3,058.5 ریال12:58:27
3,048.17 ریال12:57:31
3,058.5 ریال12:55:27
3,046.23 ریال12:54:25
3,043.94 ریال12:53:26
3,058.5 ریال12:49:27
3,041.25 ریال12:48:32
3,058.5 ریال12:44:29
3,041.77 ریال12:43:27
3,058.5 ریال12:36:29
3,032.6 ریال12:36:02
3,058.5 ریال12:35:28
3,039.36 ریال12:34:31
3,058.5 ریال12:33:37
3,038.95 ریال12:32:32
3,038.14 ریال12:31:33
3,038.26 ریال12:30:40
3,058.5 ریال12:23:28
3,037.23 ریال12:22:31
3,037.16 ریال12:21:32
3,058.5 ریال12:16:23
3,032.6 ریال12:15:28
3,058.5 ریال12:11:25
3,032.54 ریال12:11:09
3,058.5 ریال12:09:28
3,032.4 ریال12:08:24
3,029.27 ریال12:06:23
3,058.5 ریال12:05:26
3,025.91 ریال12:04:44
3,028.1 ریال12:04:26
3,058.5 ریال11:54:23
3,031.92 ریال11:53:26
3,058.5 ریال11:52:23
3,032.91 ریال11:51:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات