صفحات مرتبط

سکه آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,618,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 253,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,593,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,418,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,545,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 819,329 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.27%