آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,191,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,828,227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 908.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,188,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,831,435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 911.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,184,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,835,799 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 915.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,179,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,840,277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 918.88%