صفحات مرتبط

آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,351,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,473,808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 923.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,344,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,480,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 928.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,361,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,463,155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 915.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,367,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,457,218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 910.76%