صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,388,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,446,292 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 896.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,384,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,450,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 899.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,374,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,460,336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 906.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,307,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,527,894 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 958.45%