آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,318,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,451,542 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 944.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,276,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,493,280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 978.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,221,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,548,821 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1027.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,199,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,570,715 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1048.18%