صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی تیر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,404,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,850,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 915.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,396,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,858,540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 920.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,372,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,882,284 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 938.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,374,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,880,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 937.39%