صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی تیر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,831,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 98,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,634,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 295,652 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,127,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 802,432 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,874,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,055,374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.61%