صفحات مرتبط

آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,351,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,143,308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 898.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,367,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,127,940 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 887.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,375,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,119,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 881.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,361,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,133,472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 891.17%