صفحات مرتبط

سکه آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی دی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,812,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,027,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,654,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 869,762 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,692,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,092,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,838,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,946,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.56%