صفحات مرتبط

آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی اسفند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,354,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,140,808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 896.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,369,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,125,880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 885.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,375,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,119,070 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 880.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,361,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,133,387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 891.1%