صفحات مرتبط
preload

سکه آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی شهریور در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,366,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,158,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 191,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,118,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,231,597 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,370,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,979,116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.77%