صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,432,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,137,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,092,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,477,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,848,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,721,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,039,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,530,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.31%