صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,385,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,474,542 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 900.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,378,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,481,479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 905.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,371,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,488,735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 910.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,336,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,523,132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 936.75%