صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,332,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,317,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 924.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,346,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,303,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 913.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,349,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,300,879 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 911.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,271,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,378,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 973.7%