آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,179,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,635,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 902.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,185,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,629,048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 896.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,175,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,639,169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 904.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,175,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,639,169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 904.82%