آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,388,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,577,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 906.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,387,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,577,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 906.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,310,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,654,787 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 965.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,247,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,717,214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1019.18%