صفحات مرتبط

آتی دی

  • نرخ فعلی:13,755,000
  • بالاترین قیمت روز:13,780,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,745,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:900.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,375,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۸
  • نرخ روز گذشته:1,380,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:896.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,375,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,375,500 ریال18:48:32
1,376,000 ریال18:47:32
1,375,500 ریال18:46:34
1,376,000 ریال18:45:59
1,375,500 ریال18:29:57
1,375,000 ریال18:28:58
1,375,500 ریال18:27:44
1,375,000 ریال18:20:58
1,375,500 ریال18:20:45
1,375,000 ریال18:13:57
1,374,500 ریال18:13:04
1,375,000 ریال17:55:44
1,375,500 ریال17:54:44
1,375,000 ریال17:51:45
1,374,500 ریال17:49:45
1,375,000 ریال17:47:56
1,375,500 ریال17:40:33
1,375,000 ریال17:39:43
1,375,500 ریال17:38:57
1,375,000 ریال17:38:18
1,375,500 ریال17:32:58
1,376,000 ریال17:32:18
1,375,000 ریال17:30:59
1,375,500 ریال17:30:06
1,376,000 ریال17:23:56
1,375,500 ریال17:05:18
1,375,000 ریال17:04:46
1,376,500 ریال17:02:20
1,376,000 ریال16:55:17
1,375,500 ریال16:49:30
1,375,000 ریال16:45:56
1,375,500 ریال16:45:17
1,375,000 ریال16:45:04
1,375,500 ریال16:44:18
1,376,000 ریال16:41:31
1,375,500 ریال16:37:57
1,376,000 ریال16:27:42
1,375,500 ریال16:21:19
1,376,000 ریال16:20:18
1,375,500 ریال16:18:55
1,376,000 ریال16:10:18
1,375,500 ریال16:08:30
1,376,000 ریال16:06:56
1,375,500 ریال15:59:42
1,376,000 ریال15:59:04
1,376,500 ریال15:39:54
1,377,000 ریال15:38:42
1,376,500 ریال15:26:30
1,377,000 ریال15:09:03
1,376,500 ریال15:01:18
1,376,000 ریال14:49:41
1,376,500 ریال14:32:41
1,376,000 ریال14:29:28
1,376,500 ریال14:27:28
1,376,000 ریال14:23:53
1,376,500 ریال14:07:28
1,377,000 ریال14:06:53
1,376,500 ریال14:05:28
1,377,000 ریال13:57:04
1,377,500 ریال13:42:53
1,377,000 ریال13:42:04
1,377,500 ریال13:40:05
1,377,000 ریال13:33:39
1,377,500 ریال13:18:39
1,378,000 ریال13:18:04
1,377,500 ریال13:10:04
1,377,000 ریال12:47:39
1,377,500 ریال12:47:27
1,377,000 ریال12:41:15
1,377,500 ریال12:36:04
1,377,000 ریال12:34:50
1,377,500 ریال12:31:16
1,378,000 ریال12:29:03
1,377,500 ریال12:27:15
1,377,000 ریال12:25:39
1,377,500 ریال12:24:38
1,377,000 ریال12:19:15
1,376,500 ریال12:16:03
1,377,000 ریال12:15:51
1,376,500 ریال12:12:03
1,376,000 ریال12:06:28
1,376,500 ریال12:06:04
1,376,000 ریال11:50:15
1,375,500 ریال11:49:14
1,376,000 ریال11:35:26
1,375,500 ریال11:33:25
1,376,000 ریال11:21:14
1,375,500 ریال11:19:47
1,376,000 ریال11:10:26
1,375,500 ریال11:01:03
1,375,000 ریال11:00:49
1,375,500 ریال10:59:46
1,375,000 ریال10:58:36
1,375,500 ریال10:58:14
1,375,000 ریال10:57:36
1,375,500 ریال10:54:24
1,376,000 ریال10:47:25
1,375,500 ریال10:46:25
1,376,000 ریال10:41:46
1,376,500 ریال10:41:35
1,376,000 ریال10:41:24
1,376,500 ریال10:41:02
1,376,000 ریال10:38:46
1,375,500 ریال10:38:35
1,376,000 ریال10:38:02
1,375,500 ریال10:36:13
1,375,000 ریال10:36:02
1,375,500 ریال10:35:03
1,376,000 ریال10:34:46
1,375,000 ریال10:34:24
1,375,500 ریال10:34:13
1,376,000 ریال10:34:02
1,375,500 ریال10:33:13
1,375,000 ریال10:33:02
1,374,500 ریال10:32:03
1,375,000 ریال10:31:46
1,375,500 ریال10:31:14
1,376,000 ریال10:31:03
1,375,500 ریال10:30:46
نظرات