آتی شهریور

  • نرخ فعلی:12,040,000
  • بالاترین قیمت روز:12,050,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,025,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:899.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,205,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:1,202,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:901.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,838,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,204,000 ریال18:55:35
1,203,500 ریال18:53:02
1,204,000 ریال18:51:02
1,203,500 ریال18:42:24
1,203,000 ریال18:34:45
1,203,500 ریال18:30:38
1,204,000 ریال18:16:14
1,203,500 ریال18:14:35
1,204,000 ریال18:08:02
1,203,500 ریال18:07:02
1,203,000 ریال18:02:35
1,202,500 ریال17:45:35
1,203,000 ریال17:24:24
1,203,500 ریال17:03:24
1,203,000 ریال16:28:46
1,203,500 ریال16:12:45
1,203,000 ریال16:11:03
1,203,500 ریال16:07:45
1,203,000 ریال15:50:02
1,203,500 ریال15:48:35
1,203,000 ریال15:47:02
1,203,500 ریال15:46:13
1,203,000 ریال15:18:44
1,202,500 ریال14:47:45
1,203,000 ریال14:46:13
1,202,500 ریال14:45:34
1,203,000 ریال14:37:34
1,203,500 ریال14:36:02
1,203,000 ریال14:32:23
1,202,500 ریال14:26:45
1,203,000 ریال14:26:13
1,202,500 ریال14:25:44
1,203,000 ریال14:24:13
1,202,500 ریال14:13:34
1,203,000 ریال14:11:44
1,202,500 ریال14:09:02
1,203,000 ریال14:08:13
1,202,500 ریال14:07:23
1,203,000 ریال13:49:02
1,202,500 ریال13:47:34
1,203,000 ریال13:42:34
1,203,500 ریال13:39:24
1,203,000 ریال13:38:13
1,203,500 ریال13:26:46
1,203,000 ریال13:20:02
1,203,500 ریال13:14:12
1,204,000 ریال13:11:02
1,204,500 ریال12:54:02
1,205,000 ریال12:29:12
1,204,500 ریال12:29:02
1,205,000 ریال12:28:02
1,204,500 ریال12:27:12
1,205,000 ریال11:57:33
1,204,500 ریال11:52:12
1,205,000 ریال11:48:12
1,204,500 ریال11:48:02
1,205,000 ریال11:28:02
1,204,500 ریال11:26:42
1,205,000 ریال11:24:32
1,204,500 ریال11:08:01
1,205,000 ریال11:07:43
1,204,500 ریال10:57:32
1,204,000 ریال10:48:23
1,203,500 ریال10:43:32
1,204,000 ریال10:43:11
1,203,500 ریال10:39:21
1,203,000 ریال10:39:11
1,203,500 ریال10:35:32
1,203,000 ریال10:35:22
1,203,500 ریال10:34:22
1,204,000 ریال10:33:01
1,205,000 ریال10:32:42
1,203,500 ریال10:32:11
1,205,000 ریال10:30:32
نظرات