صفحات مرتبط

آتی اسفند

  • نرخ فعلی:13,825,000
  • بالاترین قیمت روز:13,890,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,820,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:897.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,384,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۹
  • نرخ روز گذشته:1,376,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:904.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,448,500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,382,500 ریال15:59:43
1,382,000 ریال15:58:43
1,382,500 ریال15:58:18
1,382,000 ریال15:57:30
1,382,500 ریال15:56:57
1,383,000 ریال15:56:31
1,382,500 ریال15:56:18
1,383,000 ریال15:54:30
1,383,500 ریال15:52:56
1,384,000 ریال15:51:31
1,383,500 ریال15:50:47
1,384,000 ریال15:43:54
1,383,500 ریال15:43:42
1,384,000 ریال15:43:04
1,383,500 ریال15:41:43
1,384,000 ریال15:40:05
1,383,500 ریال15:36:17
1,383,000 ریال15:35:55
1,384,000 ریال15:35:17
1,383,500 ریال15:34:17
1,383,000 ریال15:29:17
1,383,500 ریال15:28:42
1,384,000 ریال15:15:30
1,384,500 ریال15:10:05
1,384,000 ریال15:05:05
1,383,500 ریال15:02:17
1,384,000 ریال15:00:45
1,383,500 ریال14:59:57
1,383,000 ریال14:59:32
1,383,500 ریال14:56:54
1,384,000 ریال14:53:41
1,383,500 ریال14:53:28
1,384,000 ریال14:48:53
1,384,500 ریال14:28:41
1,385,000 ریال14:26:05
1,384,500 ریال14:19:41
1,384,000 ریال14:13:04
1,384,500 ریال14:09:16
1,385,000 ریال14:08:41
1,385,500 ریال14:03:41
1,385,000 ریال14:03:16
1,385,500 ریال13:55:17
1,386,500 ریال13:52:41
1,387,000 ریال13:52:29
1,386,500 ریال13:33:42
1,387,000 ریال13:31:42
1,386,500 ریال13:30:55
1,387,000 ریال13:30:06
1,386,500 ریال13:27:52
1,387,000 ریال13:27:16
1,387,500 ریال13:25:41
1,387,000 ریال13:24:41
1,386,500 ریال13:22:53
1,386,000 ریال13:22:41
1,386,500 ریال13:20:29
1,386,000 ریال13:20:05
1,386,500 ریال13:19:28
1,386,000 ریال13:18:41
1,385,500 ریال13:10:04
1,385,000 ریال13:00:41
1,384,000 ریال12:49:16
1,384,500 ریال12:47:27
1,384,000 ریال12:45:16
1,384,500 ریال12:35:53
1,384,000 ریال12:34:52
1,384,500 ریال12:33:04
1,384,000 ریال12:27:52
1,384,500 ریال12:25:53
1,384,000 ریال12:16:16
1,384,500 ریال12:14:28
1,384,000 ریال12:12:52
1,383,500 ریال12:07:28
1,384,000 ریال12:05:40
1,384,500 ریال12:05:04
1,384,000 ریال12:02:28
1,383,500 ریال12:01:04
1,383,000 ریال11:56:28
1,382,500 ریال11:55:16
1,383,000 ریال11:54:40
1,383,500 ریال11:53:51
1,384,000 ریال11:53:27
1,383,500 ریال11:52:52
1,384,000 ریال11:52:28
1,383,500 ریال11:51:51
1,384,000 ریال11:46:50
1,384,500 ریال11:46:15
1,385,000 ریال11:40:40
1,385,500 ریال11:40:17
1,385,000 ریال11:38:04
1,384,500 ریال11:35:50
1,385,000 ریال11:34:05
1,385,500 ریال11:31:50
1,385,000 ریال11:31:15
1,386,000 ریال11:29:03
1,385,000 ریال11:23:50
1,385,500 ریال11:22:38
1,385,000 ریال11:21:15
1,384,500 ریال11:21:03
1,385,000 ریال11:20:05
1,384,500 ریال11:19:49
1,384,000 ریال11:19:03
1,384,500 ریال11:18:50
1,384,000 ریال11:18:27
1,385,000 ریال11:18:15
1,385,500 ریال11:16:27
1,386,000 ریال11:15:28
1,387,000 ریال11:15:04
1,387,500 ریال11:13:26
1,388,000 ریال11:09:26
1,388,500 ریال11:08:50
1,389,000 ریال11:07:26
1,388,500 ریال11:06:50
1,388,000 ریال11:05:49
1,387,500 ریال11:03:26
1,387,000 ریال11:03:14
1,387,500 ریال11:02:48
1,387,000 ریال11:00:38
1,386,500 ریال10:58:36
1,387,000 ریال10:56:26
1,386,000 ریال10:56:15
1,385,000 ریال10:52:48
1,385,500 ریال10:52:37
1,385,000 ریال10:47:47
1,385,500 ریال10:47:36
1,385,000 ریال10:40:48
1,384,500 ریال10:40:37
1,385,000 ریال10:39:36
1,384,500 ریال10:39:02
1,385,000 ریال10:38:36
1,385,500 ریال10:38:02
1,386,000 ریال10:35:36
1,385,500 ریال10:35:14
1,386,000 ریال10:35:03
1,385,500 ریال10:34:47
1,386,000 ریال10:34:14
1,385,500 ریال10:34:03
1,384,500 ریال10:32:35
1,385,000 ریال10:32:13
1,386,000 ریال10:32:02
1,387,000 ریال10:31:47
1,387,500 ریال10:31:36
1,386,500 ریال10:31:14
1,386,000 ریال10:30:48
1,384,000 ریال10:30:37
نظرات