آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,513,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,405,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,667,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 702,877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,148,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,221,979 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.06%