صفحات مرتبط

آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,426,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,431,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,279,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100,946 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,301,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78,036 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%