صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی دی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,149,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,296,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91,087 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,387,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 182,153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,261,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%