صفحات مرتبط

سکه آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,373,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,196,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 188,478 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,733,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 651,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,500,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 884,456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.55%