آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,595,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,668,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,564,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,244,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 385,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%