صفحات مرتبط

سکه آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی آبان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,187,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 937,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,098,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 848,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,209,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,040,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,348,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,901,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.63%