آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,070,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 119,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,641,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 548,846 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,065,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,124,786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,794,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,395,903 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.84%