صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,495,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,459,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94,524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,340,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,851 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,751,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 613,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.81%