صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,538,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,419,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,334,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 180,076 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,064,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 450,493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.45%