صفحات مرتبط

سکه آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,365,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,151,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 213,043 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,703,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 661,216 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,488,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 876,905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.5%