صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,155,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 284,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,106,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 333,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,265,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174,595 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,299,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 140,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%