صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,149,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50,769 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,280,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80,208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,382,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 182,397 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,268,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68,601 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.52%