صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,393,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,091,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 263,684 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,194,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 160,915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,504,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 850,216 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.8%