صفحات مرتبط

سکه آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,224,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 249,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,161,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,915,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59,733 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,084,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 890,733 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91%