آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,691,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,677,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,646,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83,209 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,434,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 295,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.58%