صفحات مرتبط
preload

سکه آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی تیر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,806,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,641,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 168,913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,658,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,151,181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,965,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,844,150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.2%