صفحات مرتبط

آتی آبان

  • نرخ فعلی:13,645,000
  • بالاترین قیمت روز:13,685,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,645,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,367,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹
  • نرخ روز گذشته:13,685,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,645,000 ریال18:59:58
13,650,000 ریال18:57:04
13,655,000 ریال18:54:31
13,650,000 ریال18:48:18
13,655,000 ریال18:44:18
13,650,000 ریال18:38:18
13,655,000 ریال18:36:47
13,660,000 ریال18:35:33
13,655,000 ریال18:33:33
13,660,000 ریال18:15:18
13,655,000 ریال18:08:58
13,660,000 ریال18:03:00
13,665,000 ریال18:01:46
13,660,000 ریال17:59:57
13,665,000 ریال17:43:04
13,660,000 ریال17:37:18
13,665,000 ریال17:35:58
13,670,000 ریال17:31:59
13,675,000 ریال17:10:19
13,670,000 ریال17:04:56
13,675,000 ریال17:04:04
13,670,000 ریال16:14:43
13,665,000 ریال16:05:04
13,660,000 ریال16:04:04
13,665,000 ریال15:12:54
13,670,000 ریال14:57:41
13,665,000 ریال14:36:29
13,670,000 ریال14:32:29
13,675,000 ریال14:21:41
13,670,000 ریال13:55:53
13,675,000 ریال13:52:16
13,670,000 ریال13:41:28
13,675,000 ریال13:38:27
13,670,000 ریال13:32:03
13,675,000 ریال12:46:04
13,680,000 ریال12:16:02
13,685,000 ریال12:05:37
13,680,000 ریال11:42:03
13,685,000 ریال11:20:26
13,680,000 ریال11:13:46
13,675,000 ریال10:39:45
13,670,000 ریال10:37:12
13,675,000 ریال10:34:12
13,670,000 ریال10:33:34
نظرات