کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

زعفران پوشال / خرداد

  • نرخ فعلی:120,000
  • بالاترین قیمت روز:121,500
  • پایین ترین قیمت روز:116,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:119,999.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:863309252.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:118,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۶ خرداد
  • نرخ روز گذشته:120,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زعفران پوشال / خرداد در روز جاری

نمودار کندل استیک زعفران پوشال / خرداد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,545.8 ریال7:10:13
62.27 ریال6:59:08
95.48 ریال6:53:07
33.05 ریال6:49:01
8,168.8 ریال6:48:56
2,097.26 ریال6:47:15
568.81 ریال6:47:11
3,000.83 ریال6:47:02
429.05 ریال6:32:59
0.4283 ریال6:32:58
428.92 ریال6:28:58
1.7355 ریال6:21:35
429.16 ریال6:09:00
137.2 ریال6:08:57
0.0297 ریال6:08:57
0.06700 ریال5:14:11
0.5843 ریال5:01:16
598.72 ریال4:53:10
0.000951 ریال4:51:09
102.688 ریال4:33:00
6.2367 ریال4:28:57
0.0775 ریال4:25:04
0.0178 ریال4:25:00
2.636 ریال4:16:16
0.001589 ریال3:57:27
0.9972 ریال3:57:09
9,180 ریال3:57:01
0.0139 ریال3:55:21
120,000 ریال16:53:05
119,900 ریال16:52:32
119,800 ریال16:41:38
119,200 ریال16:38:07
119,400 ریال16:35:48
120,000 ریال16:35:18
119,400 ریال16:35:09
119,700 ریال16:31:43
119,400 ریال16:26:37
119,000 ریال16:22:40
118,700 ریال16:21:44
121,500 ریال16:12:25
121,000 ریال16:11:58
120,900 ریال16:11:31
119,800 ریال16:11:12
119,200 ریال16:10:58
119,000 ریال16:10:09
118,900 ریال16:09:57
117,900 ریال15:59:13
118,800 ریال15:22:06
118,000 ریال15:20:28
118,100 ریال15:20:17
118,400 ریال15:19:44
118,900 ریال14:18:58
118,500 ریال14:17:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات