صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,089,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,067,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,951,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 103,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,930,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124,184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%