صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی آبان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,713,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 251,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,754,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 210,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,903,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61,944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,919,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45,679 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%