صفحات مرتبط

سکه آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی شهریور در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,572,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 752,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,575,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 755,952 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,832,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 987,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,927,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,892,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.88%