آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,381,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,487,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 87,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,413,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,083,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 316,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.86%