آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,000,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 510,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,000,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 510,185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,433,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,969,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 520,944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.35%