صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,823,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,947,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,995,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,876,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51,643 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%