صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,897,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 307,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,806,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 216,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,467,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 122,635 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,656,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 933,154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.37%