صفحات مرتبط

آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی اسفند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,252,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 272,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,154,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 370,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,997,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 527,635 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,000,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 524,476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.03%