صفحات مرتبط
preload

سکه آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی اردیبهشت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,264,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,153,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 121,739 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,232,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,042,153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,582,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,692,585 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.46%