صفحات مرتبط

سکه آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی اسفند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,967,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,786,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 238,478 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,356,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 668,041 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,130,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 894,252 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.81%