صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی آبان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,840,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,952,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 127,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,998,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173,239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,877,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52,007 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41%