صفحات مرتبط

آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,098,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 138,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,065,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 105,227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,939,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,427,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 532,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.28%