صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,108,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,882,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,839,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,150,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,768,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,221,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,070,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,919,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.89%