آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,897,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,577,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 397,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,918,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,056,507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,675,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,299,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.13%