صفحات مرتبط

آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,738,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 211,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,686,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 263,056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,792,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 157,214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,186,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 763,551 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%