صفحات مرتبط

آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,076,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,000,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 134,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,937,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 197,313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,690,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 445,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.51%