آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,596,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 118,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,538,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 176,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,494,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 220,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,316,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 398,050 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.52%