صفحات مرتبط

آتی شهریور

  • نرخ فعلی:13,135,000
  • بالاترین قیمت روز:13,180,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,115,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,317,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰
  • نرخ روز گذشته:13,210,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:75,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,135,000 ریال19:00:35
13,120,000 ریال18:53:18
13,125,000 ریال18:50:48
13,130,000 ریال18:40:34
13,125,000 ریال18:33:46
13,120,000 ریال17:19:18
13,130,000 ریال17:05:59
13,125,000 ریال16:30:34
13,120,000 ریال16:24:45
13,115,000 ریال15:43:20
13,120,000 ریال15:28:04
13,125,000 ریال15:01:45
13,135,000 ریال14:32:43
13,140,000 ریال13:31:42
13,145,000 ریال13:05:29
13,140,000 ریال12:32:40
13,135,000 ریال12:30:41
13,130,000 ریال12:04:52
13,125,000 ریال11:56:03
13,130,000 ریال11:29:29
13,125,000 ریال11:18:39
13,130,000 ریال11:15:15
13,135,000 ریال11:12:02
13,140,000 ریال11:08:03
13,135,000 ریال11:07:02
13,140,000 ریال11:03:36
13,150,000 ریال11:02:02
13,155,000 ریال10:58:47
13,150,000 ریال10:56:15
13,155,000 ریال10:55:14
13,160,000 ریال10:48:14
13,165,000 ریال10:45:14
13,170,000 ریال10:39:24
13,175,000 ریال10:38:37
13,180,000 ریال10:36:14
13,175,000 ریال10:31:14
نظرات