صفحات مرتبط
preload

سکه آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی اسفند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,732,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,679,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,848,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 911,507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,228,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,531,014 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.57%