صفحات مرتبط

آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,578,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 206,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,506,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 278,462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,555,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 229,257 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,550,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 234,859 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87%