صفحات مرتبط

سکه آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,624,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 344,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,527,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 247,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,100,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 179,737 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,300,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 979,768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.85%