صفحات مرتبط

آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی دی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,000,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 114,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,885,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 229,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,697,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 417,867 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,656,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 458,367 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.62%