صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,686,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,675,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,540,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44,179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,115,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 469,645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.88%