آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,596,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101,154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,567,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72,407 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,094,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 400,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,711,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 783,793 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.69%