آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,413,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,367,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177,826 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,329,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 215,970 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,170,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 374,645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.35%