صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی تیر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,164,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 644,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,207,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 687,619 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,557,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 962,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,564,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,955,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.57%