آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,180,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,278,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,292,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57,029 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,969,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 265,638 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42%