صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,651,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,599,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,553,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 166,970 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,340,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 379,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.07%