صفحات مرتبط

آتی شهریور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی شهریور در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,488,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,583,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,615,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 95,775 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,499,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,986 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17%