آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,419,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 95,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,147,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 367,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,666,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 848,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,465,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,049,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.15%