صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,608,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,386,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,428,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 186,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,937,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 677,246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%