صفحات مرتبط

سکه آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی دی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,621,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,435,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 219,783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,004,932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 650,068 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,778,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 876,088 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.86%