آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,045,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,879,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,478,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 571,972 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,325,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 724,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.4%