آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,978,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,111,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,157,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47,576 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,833,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 276,395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.55%