صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی تیر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,186,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43,462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,238,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,264,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34,507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,148,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81,585 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.67%