صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,183,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,237,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,264,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34,028 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,148,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81,014 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.67%