صفحات مرتبط

آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,320,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,300,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,177,424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 112,576 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,851,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 438,821 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.7%