صفحات مرتبط

آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,051,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 218,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,038,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 231,944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,039,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 230,929 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,639,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 630,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.42%