صفحات مرتبط

سکه آتی اردیبهشت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی اردیبهشت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,951,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 481,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,948,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 478,810 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,355,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,114,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,281,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,188,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.32%