آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,207,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 137,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,202,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 142,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,169,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 175,781 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,033,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 311,836 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.83%