صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,392,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,270,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64,808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,227,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 107,197 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,040,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 294,648 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%