آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,169,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,150,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85,769 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,797,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 267,162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,493,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 571,489 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.97%