صفحات مرتبط

آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آتی آبان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,678,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,581,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 168,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,381,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 368,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,323,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 426,122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.46%