صفحات مرتبط

آتی تیر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,266,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 168,462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,224,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 210,962 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,237,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 197,973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,207,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 227,711 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87%