صفحات مرتبط
preload

سکه آتی دی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی دی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,355,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,341,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,095 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,454,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 905,357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,865,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,494,897 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.62%