صفحات مرتبط

سکه آتی اسفند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,393,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 408,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,279,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 294,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,798,041 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 186,959 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,959,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,025,856 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%