صفحات مرتبط

سکه آتی آبان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه آتی آبان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,251,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,065,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 199,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,658,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 606,757 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,446,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 818,265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.57%