آتی آبان

  • نرخ فعلی:11,075,000
  • بالاترین قیمت روز:11,085,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,020,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,102,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰
  • نرخ روز گذشته:11,005,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:70,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,075,000 ریال19:00:41
11,080,000 ریال18:58:38
11,075,000 ریال18:49:37
11,080,000 ریال18:39:53
11,075,000 ریال18:31:51
11,070,000 ریال18:16:26
11,065,000 ریال18:10:02
11,060,000 ریال17:31:26
11,055,000 ریال17:20:02
11,050,000 ریال16:31:38
11,055,000 ریال16:30:28
11,060,000 ریال16:26:02
11,065,000 ریال16:25:26
11,070,000 ریال16:23:14
11,075,000 ریال15:32:15
11,080,000 ریال15:01:01
11,085,000 ریال14:59:36
11,080,000 ریال14:54:25
11,075,000 ریال14:29:38
11,080,000 ریال14:20:02
11,075,000 ریال14:13:15
11,070,000 ریال13:49:03
11,075,000 ریال13:42:29
11,085,000 ریال13:30:03
11,080,000 ریال13:04:15
11,075,000 ریال12:53:27
11,070,000 ریال12:42:18
11,065,000 ریال12:38:32
11,070,000 ریال12:35:54
11,075,000 ریال12:26:03
11,070,000 ریال12:23:49
11,065,000 ریال12:07:19
11,060,000 ریال12:06:47
11,065,000 ریال12:02:56
11,060,000 ریال12:02:32
11,055,000 ریال12:01:55
11,050,000 ریال11:51:51
11,045,000 ریال11:19:35
11,040,000 ریال11:12:39
11,035,000 ریال11:08:14
11,030,000 ریال10:39:46
11,020,000 ریال10:30:47
نظرات