صفحات مرتبط
preload

سکه آتی دی

  • نرخ فعلی:14,380,000
  • بالاترین قیمت روز:14,450,000
  • پایین ترین قیمت روز:14,380,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,415,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۶
  • نرخ روز گذشته:14,400,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,380,000 ریال18:56:40
14,385,000 ریال18:54:51
14,390,000 ریال18:49:39
14,385,000 ریال18:46:48
14,380,000 ریال18:41:29
14,390,000 ریال18:29:39
14,395,000 ریال16:37:16
14,390,000 ریال16:25:09
14,395,000 ریال16:22:20
14,390,000 ریال16:02:58
14,385,000 ریال16:01:59
14,380,000 ریال16:01:49
14,385,000 ریال15:44:08
14,390,000 ریال15:28:06
14,400,000 ریال15:22:59
14,410,000 ریال15:14:59
14,415,000 ریال15:10:29
14,420,000 ریال14:09:40
14,430,000 ریال13:59:46
14,450,000 ریال13:47:40
14,430,000 ریال13:41:07
14,405,000 ریال13:17:27
14,410,000 ریال12:17:41
14,405,000 ریال12:10:25
14,400,000 ریال11:38:07
14,405,000 ریال11:37:34
14,420,000 ریال11:33:23
14,430,000 ریال11:12:13
14,450,000 ریال11:09:42
14,445,000 ریال11:01:46
14,435,000 ریال10:53:41
14,430,000 ریال10:48:37
14,440,000 ریال10:47:31
14,430,000 ریال10:45:24
14,425,000 ریال10:44:43
14,415,000 ریال10:38:31
نظرات