کالایاب
شاخص یاب

ASX Small Ordinaries

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55%