شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AMX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.06%