کالایاب
شاخص یاب

Amundi MSCI India UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.3%