شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi MSCI India UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.18%