کالایاب
شاخص یاب

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.72%