شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi Euro Corporates UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.16%