کالایاب
شاخص یاب

Amundi Euro Corporates UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.47%