کالایاب
شاخص یاب

AMF Balansfond

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%