آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 135.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 285.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.6%