آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 142.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.13%