شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Allianz

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.47%