کالایاب
شاخص یاب

Allan Gray Namibia Balanced Fund A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,808 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%