شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Allan Gray Namibia Balanced Fund A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%