کالایاب
شاخص یاب

Alibaba

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 169.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.73%