شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هرات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 113,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,302 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 126,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.01%