درهم امارات / دلار

  • نرخ فعلی:0.2723
  • بالاترین قیمت روز:0.2723
  • پایین ترین قیمت روز:0.2722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ خرداد
  • نرخ روز گذشته:0.2723
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات