شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.08%