کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
01,930
01,980
0 0 0 1.737 هزار میلیارد 386000
حآساآسیا سیر ارس
04,694
04,644
0 0 0 3.755 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
014,046
014,119
0 0 0 10.535 هزار میلیارد 16152900
افراافرانت
08,297
08,290
0 0 0 5.186 هزار میلیارد 1236253
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
کوثربیمه کوثر
09,270
09,286
0 0 0 23.175 هزار میلیارد 2122830
نوینبیمه نوین
01,888
01,900
0 0 0 2.832 هزار میلیارد -
میهنبیمه میهن
01,488
01,460
0 0 0 2.232 هزار میلیارد 59520
ومعلمبیمه معلم
03,523
03,649
0 0 0 5.285 هزار میلیارد -
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
بپاسبیمه پاسارگاد
06,288
06,269
0 0 0 32.088 هزار میلیارد 1729200
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
014,611
014,611
0 0 0 1.023 هزار میلیارد 4310245
دیبانک دی
03,210
03,150
0 0 0 20.544 هزار میلیارد 882750
ودیبیمه دی
02,527
02,524
0 0 0 6.318 هزار میلیارد 507927
خدیزلبهمن دیزل
08,033
08,087
0 0 0 8.033 هزار میلیارد 6305905
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
02,756
02,770
0 0 0 6.89 هزار میلیارد 581516
بسامابیمه سامان
05,074
05,140
0 0 0 7.611 هزار میلیارد 1435942
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
مارونپتروشیمی مارون
038,605
038,350
0 0 0 308.84 هزار میلیارد 172564350
شاوانپالایش نفت لاوان
033,764
033,711
0 0 0 38.606 هزار میلیارد 1519380
شرازپالایش نفت شیراز
038,908
038,999
0 0 0 39.98 هزار میلیارد 10699700
شغدیرپتروشیمی غدیر
07,557
07,705
0 0 0 9.824 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
013,097
012,852
0 0 0 7.858 هزار میلیارد 6155590
هجرتپخش هجرت
023,609
023,609
0 0 0 10.624 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
061,344
061,350
0 0 0 147.226 هزار میلیارد 158819616
غدیسپاکدیس
010,247
010,202
0 0 0 2.869 هزار میلیارد -
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
011,388
011,400
0 0 0 7.209 هزار میلیارد 17400864
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
09,588
09,503
0 0 0 3.835 هزار میلیارد -
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
013,440
013,465
0 0 0 3.36 هزار میلیارد 35911680
توریلتوکاریل
06,718
06,695
0 0 0 13.436 هزار میلیارد 1934784
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
06,980
06,912
0 0 0 1.187 هزار میلیارد 1214520
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
035,600
035,600
0 0 0 2.492 هزار میلیارد 11961600
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
014,454
014,583
0 0 0 2.891 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
016,572
016,486
0 0 0 2.486 هزار میلیارد 8650584
دماوندتولید نیروی برق دماوند
052,317
051,111
0 0 0 144.395 هزار میلیارد 86532318
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
037,460
037,700
0 0 0 27.271 هزار میلیارد 76830460
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
020,519
021,233
0 0 0 10.26 هزار میلیارد 15389250
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
015,421
015,400
0 0 0 4.626 هزار میلیارد -
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
016,392
016,300
0 0 0 5.409 هزار میلیارد -
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
04,470
04,443
0 0 0 3.849 هزار میلیارد 1296300
دتولیدداروسازی تولید دارو
03,908
03,907
0 0 0 2.345 هزار میلیارد 4451212
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
010,100
010,400
0 0 0 2.121 هزار میلیارد 8362800
درهآوردارویی ره آورد تامین
09,188
09,133
0 0 0 1.838 هزار میلیارد -
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
013,372
013,570
0 0 0 6.017 هزار میلیارد 38350896
داوهداروسازی آوه سینا
04,797
04,815
0 0 0 2.303 هزار میلیارد -
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
02,599
02,620
0 0 0 5.094 هزار میلیارد 98762
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
06,724
06,710
0 0 0 3.362 هزار میلیارد 4101640
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
033,502
034,111
0 0 0 20.111 هزار میلیارد 2378642
کگهرسنگ آهن گهرزمین
016,324
016,488
0 0 0 200.785 هزار میلیارد -
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
03,151
03,130
0 0 0 4.411 هزار میلیارد 1849637
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
05,500
05,371
0 0 0 1.375 هزار میلیارد 1446500
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
02,772
02,777
0 0 0 5.544 هزار میلیارد -584892
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
03,298
03,288
0 0 0 4.287 هزار میلیارد 596938
سبزواسیمان لار سبزوار
05,384
05,390
0 0 0 3.227 هزار میلیارد 328424
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
01,891
01,896
0 0 0 2.269 هزار میلیارد 177754
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
01,603
01,606
0 0 0 98.59 هزار میلیارد -932946
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
03,833
03,845
0 0 0 1.917 هزار میلیارد 1142234
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
02,522
02,540
0 0 0 1.261 هزار میلیارد 385866
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
021,254
021,500
0 0 0 2.55 هزار میلیارد -
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
019,219
019,700
0 0 0 4.703 هزار میلیارد 11531400
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
013,660
013,720
0 0 0 1.639 هزار میلیارد 9862520
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
024,076
024,295
0 0 0 1.926 هزار میلیارد -
کی بی سیشرکت کی بی سی
012,553
012,998
0 0 0 3.64 هزار میلیارد 8284980
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
04,482
04,520
0 0 0 15.239 هزار میلیارد -
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
06,027
06,010
0 0 0 36.162 هزار میلیارد 54243
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
01,839
01,858
0 0 0 1.655 هزار میلیارد 231714
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
05,553
05,505
0 0 0 7.33 هزار میلیارد 2015739
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
011,216
011,298
0 0 0 2.243 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
09,523
09,557
0 0 0 1.695 هزار میلیارد 6647054
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
02,423
02,437
0 0 0 1.938 هزار میلیارد 903779
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
05,455
05,455
0 0 0 4.364 هزار میلیارد 2367470
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
02,156
02,156
0 0 0 6.468 هزار میلیارد 567028
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
036,733
036,695
0 0 0 36.733 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
032,494
032,450
0 0 0 1.625 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
010,149
010,148
0 0 0 1.015 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
012,493
012,493
0 0 0 1.249 هزار میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
038,143
038,300
0 0 0 38.143 هزار میلیارد -
بهپاکصنعتی بهپاک
09,762
09,937
0 0 0 4.881 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
07,178
07,120
0 0 0 961.852 میلیارد 2203646
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
024,156
024,156
0 0 0 2.029 هزار میلیارد 6208092
زنگانصنعت روی زنگان
014,187
014,160
0 0 0 1.419 هزار میلیارد 3007644
سایناصنایع بهداشتی ساینا
018,743
018,720
0 0 0 1.874 هزار میلیارد 7684630
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
035,208
035,208
0 0 0 35.208 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
010,083
010,080
0 0 0 504.15 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
046,910
046,998
0 0 0 46.91 هزار میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
025,778
025,785
0 0 0 1.289 هزار میلیارد -
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
032,959
032,918
0 0 0 32.959 هزار میلیارد -
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
010,727
010,706
0 0 0 536.35 میلیارد -
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
020,236
020,235
0 0 0 20.236 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
027,502
027,500
0 0 0 27.502 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
038,854
038,840
0 0 0 38.854 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
03,144
03,150
0 0 0 4.087 هزار میلیارد 663384
نطرینعطرین نخ قم
018,354
018,244
0 0 0 1.836 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
025,624
025,750
0 0 0 9.225 هزار میلیارد 10967072
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
05,595
05,490
0 0 0 83.925 هزار میلیارد -576285
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
034,938
034,000
0 0 0 4.891 هزار میلیارد 4087746
فرابورسفرابورس ایران
013,846
013,757
0 0 0 19.384 هزار میلیارد -
قاسمقاسم ایران
031,230
031,000
0 0 0 18.738 هزار میلیارد 936900
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
07,082
07,185
0 0 0 2.337 هزار میلیارد 1409318
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
06,400
06,497
0 0 0 2.56 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
09,152
09,143
0 0 0 4.759 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
06,347
06,444
0 0 0 4.379 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
014,530
014,693
0 0 0 5.086 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
014,419
014,570
0 0 0 2.884 هزار میلیارد 6416455
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
09,852
010,080
0 0 0 1.97 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
017,616
017,799
0 0 0 5.285 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,205
04,240
0 0 0 5.593 هزار میلیارد -
حخزرکشتیرانی دریای خزر
016,176
016,000
0 0 0 17.47 هزار میلیارد 3607248
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
07,615
07,567
0 0 0 22.845 هزار میلیارد 3495285
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
گزسکه گز سکه
02,210
02,210
0 0 0 108.71 میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
03,427
03,453
0 0 0 7.647 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
05,697
05,679
0 0 0 13.42 هزار میلیارد 1874313
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
03,442
03,408
0 0 0 1.377 هزار میلیارد -653980
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
02,166
02,173
0 0 0 1.3 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
011,996
012,024
0 0 0 4.798 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
025,977
025,700
0 0 0 5.195 هزار میلیارد -
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
010,492
010,378
0 0 0 1.574 هزار میلیارد 9516244
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
05,151
05,163
0 0 0 20.604 هزار میلیارد 1339260
فماکماداکتو استیل کرد
03,452
03,452
0 0 0 1.398 هزار میلیارد -
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
02,300
02,296
0 0 0 13.938 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
05,203
05,155
0 0 0 1.925 هزار میلیارد 4006310
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
013,069
013,004
0 0 0 3.011 هزار میلیارد 9932440
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
شپاسنفت پاسارگاد
08,012
08,149
0 0 0 19.229 هزار میلیارد 6673996
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
04,675
04,799
0 0 0 14.025 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
011,285
011,400
0 0 0 22.57 هزار میلیارد 20640265
غویتاویتانا
014,229
014,440
0 0 0 8.537 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
017,180
017,057
0 0 0 1.89 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
04,980
05,025
0 0 0 144.42 هزار میلیارد -