صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.02
0.16646621
55437 264840
1.3343737
3.17108361
41.24 8.98 3.06
بهمن دیزل - خدیزل 4.1
4.88893068
4260344 3068000
2.256902925
1.046640285
4.05 1.09 0.49
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.75
-3.63486893
52919 827160
1.481227598
1.87654748
7.03 3.25 0.58
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.97
2.24539745
105269 26896200
1.9953497487
1.6332776023
7.33 4.36 3.88
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.35
0.11931679
405194 1343200
1.962626041
1.012603844
4.11 1.02 0.45
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.69
-0.57291909
5321719 1985360
1.553067839
1.42185056
6.32 1.8 1.38
قاسم ایران - قاسم 4.78
-0.70872802
628108 1681200
6.2910571854
1.19622346
336.04 2.3 0.1
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4
-0.207110117
108755 1214040
1.241509678
2.33646546
6.25 3.46 0.74
پتروشیمی مارون - مارون 1.61
1.572543922
82880 175688000
1.1193792290
4.3944143475
10.78 6.75 3.99
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.61
4.3931903
1318796 541800
1.07577230
0.58997513
0 0.56 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 10.51
3.085911792
215879 1297120
1.151487075
3.42435301
10.48 5.29 3.58
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
4.8742667
25000 4002000
47.83191423378
0.99194227049
4.64 0.59 0.13
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
266001 5400000
7.6741417008
0.9742534663
7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.43
4.82761064
13397337 2128000
1.473131390
0.883552817
0 0.83 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.03
1.38171174
2063806 1526200
1.442195382
0.982235472
10.4 0.97 38.11
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.79
-1.2948991
3683432 891900
2.231984572
1.011956233
12.8 1.03 1.09
آسیا سیر ارس - حآسا 1.74
0.34721156
565023 924800
2.412240383
1.022197673
14.85 1.04 0.84
توکا ریل - توریل 4.72
0.45251554
3285438 3108000
1.625024586
1.044817116
7.61 1.07 1.12
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.28
2.10952033
42432019 6099000
1.629854633
1.099040863
5.74 1.19 5.55
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5
2.57581354
1014104 1895600
2.274299284
1.13896971
7.71 1.27 2.35
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.53
4.01431166
1980008 583000
2.171266945
1.011256673
16.24 1.02 1.05
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.85
1.77341033
22230 2582500
1.764538542
0.895119635
4.49 0.82 4.84
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.81
-0.02711106
55732 8085168
2.0216306957
1.1314430563
4.02 1.3 2.43
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.11
2.35596430
14298 4070190
4.8219600497
1.1217481266
5.17 2.09 1.85
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 8.97
5.04531624
981105 2111200
1.152432463
1.062286921
0 1.07 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.8
4.1411182
12337729 2316720
1.43234768
1.043095690
15.52 1.06 2.97
مواد ویژه لیا - شلیا 5.26
-4.91625899
73411 476757
1.22583243
1.89307803
6.19 2.37 1.87
افرانت - افرا 5.82
4.23812312
103030 1156000
1.471693677
1.381225466
15.31 1.68 1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 9.48
1.87052832
13659600 42480000
1.2552898546
2.0525846132
18.94 2.75 1.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.99
10.20654589
16404771 18356000
1.3524697108
1.9612588021
13 2.94 1.48
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 8.05
3.586336365
2577091 87276000
1.0389903195
3.7424042387
6.36 4.08 2.35
بیمه کوثر - کوثر 1.34
1.04361646
259246 4115000
5.0620829147
1.0420083859
7.09 1.22 0.55
بیمه دی - ودی 4.09
-0.26791117
771329 2792500
15.8144154639
1.0343008550
3.93 1.7 0.33
آ.س.پ - آ س پ 5.14
-0.9346848
508240 678400
1.991351243
0.871554564
5.66 0.77 1.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا 2.79
2.73471390
785185 833202
3.833190786
1.592001986
11.02 -2.34 1.13
کی بی سی - کی بی سی 4.68
-0.61372429
68764 582960
1.831065671
1.031035290
4.56 1.05 0.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2
-0.78232156
90752 2845920
1.263590045
1.42570546
8.5 1.56 4.77
نفت پاسارگاد - شپاس 3.4
4.24143023
524098 7255200
1.7712834812
1.379337993
8.05 1.93 0.34
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 5.17
4.35021
252590 502100
1.48744496
1.63455703
8.24 2.35 0.77
بیمه میهن - میهن 6.98
-4.3073822
221642 1233000
3.023721361
1.252979438
-6.86 2.51 0.95
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.75
1.31234246
182849 297220
1.31387934
1.93201115
10.46 2.69 1.56
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
7081077 2500000
1.493714015
0.844424407
4.72 0.78 3.6
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.17
4.9181344
1887902 5376000
1.548259511
1.177087561
7.02 1.28 6.74
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.03
-0.86742400
224471 720000
1.571129396
1.4806928
6.04 1.81 1.68
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.84
-0.72331647
314301 494100
2.761362164
1.111222035
4.1 1.4 1.56
بانک گردشگری - وگردش 8.55
-5.4121769
12950667 4614000
58.14268269688
1267259297
17.11 1.28 0.09
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.51
4.796113875
3518654 15864975
1.9230482500
1.7617361279
11.69 5.78 0.47
پتروشیمی خراسان - خراسان 0
4.99288075
127930 14453539
1.0515225064
2.835386838
6.79 3.13 2.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.38
-1.37847441
849617 3720500
1.866911495
1.584364091
7.99 3.17 1.07
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
2.4314972
134910 397760
1.75696630
1.67417466
10.32 3.35 0.79
آتیه داده پرداز - اپرداز 4.36
4.69118168
1071181 4084000
1.144668351
2.681743433
10.16 3.52 2.17
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 8.55
-1.15238407
956904 1936973
1.122176528
2.61832727
8.01 3.27 2.21
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.26
0.14394872
2713878 13641600
1.1215263189
2.775500820
5.6 3.52 6.03
پالایش نفت شیراز - شراز 5.03
4.848412586
982029 12932727
2.7936124396
1.3726384608
5.89 4.05 0.38
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.72
-1.84324846
1239586 2909054
1.13198108
3.62882359
13.93 4.9 12.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 3.88
3.64079622
231962 1347080
1.892546589
1.751453443
12.72 5.3 1.03
صنعت روی زنگان - زنگان 3.44
-1.26978787
578449 878700
1.11974702
4.23230357
367.2 6.54 4.18
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.89
4.95885863
120753 410410
2.741125158
1.32850301
6.96 3.03 0.65
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 0
4.98575138
14087 431592
1.89814570
1.86437439
115.03 7.92 3.66
مبین وان کیش - اوان 5.35
8.808616466
2079903 1646600
1.161917747
4.1467725
30.36 8.38 3.43
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.11
-4.34141300
40677 325000
1.11360251
2.26159645
0 2.61 0
پخش البرز - پخش 6.16
-4.81171365
14239877 819000
12.129925807
1.019834526
3.65 1.13 0.05
ریل سیر کوثر - حسیر 6.53
-0.3642190
1195439 1033286
1.41441930
1.361058599
9.35 1.59 1.3
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.74
-1.57542749
952498 1099600
1.171291147
2.89446117
0 4.32 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 2.8
2.67482879
1426268 7345768
4.8535651298
1.132286055
8.8 1.85 0.8
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.71
-0.125414331
1421 2149650
2.054403697
1.512921156
4.5 3.22 0.93
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 4.04
-0.87152275
50400 386750
3.271262820
1.36927252
-4.07 7.56 0.74
ذوب آهن اصفهان - ذوب 0
4.96891183
22593705 39252634
2.88112904555
1.3186188680
240 3.13 0.88
پاکدیس - غدیس 7.74
-3.30883419
1885293 957320
2.051961926
1.461347728
9.46 2.79 0.56
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.23
3.43591445
1334623 796195
3.462752970
1.072571120
31.45 1.3 0.68
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.98
-4.34093592
4188831 538800
1.61865146
1.58547912
19.13 2.43 0.8
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.06
-0.88841785
1604571 3983235
1.054200577
1.632582559
8.58 1.68 7.89
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.07
-0.66642236
135276 2414880
1.082601315
1.71533828
9.91 1.79 1.8
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.78
-2.74982122
4906428 284348
1.83521526
1.31398779
-9.32 1.76 0.49
نفت ایرانول - شرانل 5.04
4.73815239
10475035 10478000
1.5215954062
1.4910707667
5.45 2 0.79
داروسازی تولید دارو - دتولید 7.15
-2.04822439
54970 902430
2.742472452
1.22053494
7.52 1.87 0.88
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.69
1.18082485
12098979 59043600
1.1769071958
1.7439648136
13.12 1.99 12.44
بیمه سامان - بساما 1.75
-0.79172882
295087 4323000
3.7616257936
1.1713876317
11.11 2.23 1.11
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.98884209
625714 841800
1.371151231
1.72670953
11.72 2.33 1.62
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.21
-2.26713966
455925 991500
1.751733738
1.481170052
5.13 2.32 0.95
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.13
1.33443645
405526 364500
2.23812071
1.36595493
7.99 2.46 0.42
زرین معدن آسیا - فزرین 5.45
0.4896781
2053517 2034300
1.192420369
2.221092241
7.98 2.88 2.21
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 0
4.99235426
1918328 1953360
1.152243708
2.131052460
8.96 2.56 2.02
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.83
7.617416360
3127716 1880226
1.142136094
2.23957640
11.3 2.68 3.73
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.37
3.08973837
914630 767400
1.871438657
1.51950746
11.56 2.75 0.32
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 5.83
2.68663784
10431670 4978215
00
00
6.26 0 2.58
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.8
3.39935536
59591 1107200
1.711898110
1.611175615
8.02 2.88 0.34
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 6.86
2.30344397
421991 659550
4.83164309
1.162731812
8.43 2.9 0.28
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.31
4.81152614
2221952 444380
3.281459085
1.251166158
10.8 2.93 0.61
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 7.14
-0.6993994
5048392 1192800
2.292727352
1.411936370
-15.21 2.97 1.93
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.1
-1.9832076
2304428 685080
1.881288526
1.52845179
15.16 2.83 0.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.26
0.91084764
1127266 1524480
3.355111495
1.174352525
8.93 1.99 0.26