صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000
00
00
4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 2.29
-0.50833523
134648 5284500
3.0316012419
1.2912418128
13.59 3.13 1.36
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.24
0.18592156
363512 5501034
5.6531070740
1.0629246127
6.59 1.5 0.6
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.5
-0.2554781
751959 702900
2.631850978
0.92061599
10.09 0.77 0.86
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.93
0.93931612
1069321 2095600
1.332791128
1.132477298
0 1.18 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.88
0.57714183
27357 418300
1.67700292
1.45482718
6.87 2.08 0.64
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.31
-1.21063917
256572 391700
1.95762490
1.41542229
8.58 2.28 0.46
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.52
-0.2088956
46171 573600
1.1632226
0.621022540
0 0.6 0
نفت ایرانول - شرانل 1.9
0.97585795
29413 11590000
1.5317738679
1.6310850277
6.03 2.47 0.88
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.25
-3.56714731
162277 946200
2.041929702
1.461324562
6.85 2.77 0.29
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.13
-1.03047108
175494 12722694
1.0813736292
2.914723647
5.98 3.43 2.51
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.28
0.847214999
141660 1727885
1.172013838
2.7746074
7.14 3.76 1.98
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.22
2.01473899
255017 662830
2.581709055
1.41219989
16.11 3.81 0.92
پاکدیس - غدیس 5.59
-2.3133252
351398 910560
2.121931672
1.411371334
9 2.6 0.54
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0.27
0.29547470
2000 4728510
3.5516784249
1.2313626904
6.01 3.01 2.15
زرین معدن آسیا - فزرین 2.8
-0.85786472
328776 1941600
1.142220664
2.48894736
7.61 3.15 2.11
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.7
0.56635505
153468 825750
4.243499215
1.212882779
10.55 3.95 0.35
پالایش نفت شیراز - شراز 0.43
-0.870714117
109817 14505904
2.0629938557
1.7117550610
6.61 6.85 0.43
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 4.19
-2.53161155
300541 1617000
2.614225269
1.054015101
6.58 1.15 2.01
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.4
-2.69741479
1215332 667029
3.812541095
1.042452670
26.34 1.15 0.57
توکا ریل - توریل 2.41
0.49111637
466682 3274000
1.635342370
1.114796641
8.01 1.2 1.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.84
-1.987310357
17033 1242840
1.331647910
2.32711000
6.4 4.06 0.76
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.95
-0.91044136
449527 1323520
3.554700498
1.183989279
7.75 2.16 0.22
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 6.52
1.32591987
828642 198700
1.48294711
1.35218932
17.75 1.62 0.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.74
-0.38881281
275934 5124000
1.397125494
1.036915528
6.69 1.04 6.42
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 2.15
0.40671975
846485 5925000
1.629569475
1.257670550
5.58 1.47 5.39
بیمه کوثر - کوثر 3.15
1.95091411
106400 3527500
5.519408427
1.0218975696
6.08 1.14 0.47
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.44
-0.09742052
70149 1641600
1.792943820
1.142587071
5.02 1.28 0.55
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.04
0.1004997
618179 1994000
1.372728601
0.763567513
0 0.7 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
-0.37421065
2953 2662500
1.53983408
0.844736380
4.63 0.78 4.99
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
-3.13396800
2454 952000
2.532410731
1.471642055
8.99 5.19 0.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 2.56
-0.73823765
30191 753000
1.481117772
1.59701603
10.48 2.24 1.45
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
0.84831070
4000000 2675000
1.323528808
0.824283674
5.05 0.78 3.86
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.44
-0.76744914
3425 412776
1.86779570
1.8432733
110.01 5.65 3.5
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.52
0.08362393
1481050 56857680
1.1967467605
1.935564136
12.64 2.28 11.98
آ.س.پ - آ س پ 2.41
-3.8601797
524758 637600
2.051304031
0.841548538
5.32 0.72 1.1
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
3.776718218
5200 2732700
1.885139685
1.623166050
5.72 3.6 1.19
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.76
0.08811136
992124 568000
2.191243396
0.971278008
15.82 0.94 1.02
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.5
0.11322654
73870 981980
2.352305737
1.261829492
8.18 1.94 0.95
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.31
0.12763924
57670 981000
1.741711494
1.531116613
5.07 2.54 0.94
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.92
-1.72025656
239162 11312000
1.1613175037
2.844635230
4.65 4.08 5
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.94
0.82021721
44288 292570
3.991168640
1.26927252
-3.08 5.72 0.56
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.75
-3.42282088
101040 2255040
1.12481657
1.611538862
9.25 1.72 1.68
نفت پاسارگاد - شپاس 0.65
2.17683098
5120 7435200
1.9214281363
1.3710443172
8.25 2.07 0.35
ریل پرداز سیر - حریل 3.83
-1.09411356
3304419 2657760
1.343567777
1.173059821
17.8 1.24 3.41
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.77
-1.623913328
297422 1531763
1.081661352
1.75947953
9.21 1.87 3.04
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.9
0.652518049
67421 1985390
1.122215078
4.79462310
16.05 8.53 5.48
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.51
-1.36318756
617301 4378000
1.14832702
3.131542651
10.89 4.02 2.32
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.56
0.35032578
1673700 1031200
1.181213584
2.77438630
0 4.02 0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.6
0.06459312
475589 4656000
1.727990202
1.824386957
10 4.42 1.34
مبین وان کیش - اوان 2.63
-1.05916913
48660 691300
1.41974705
2.27428507
12.74 4.76 1.44
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 8.24
-3.99532427
1476721 800910
2.041631023
1.66979703
17.72 5.35 0.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 0.82
-0.008834208
309115 82099200
1.0485498724
5.0317008143
5.98 6.03 2.22
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.990910918
17216 218360
1.33289818
2.79104054
34 6.7 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 2.42
0.810340682
6790 162728000
1.16187996288
4.2344471421
9.99 8.47 3.7
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.92
-1.773314956
274115 17101013
1.8231162413
1.9516006695
12.6 8.79 0.5
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
1.23975390
332659 431200
1.71737254
1.76419191
11.19 3.81 0.86
صنعت روی زنگان - زنگان 6.95
-3.447813302
426694 1330200
1.121489339
5.42274672
555.87 11.51 6.33
افرانت - افرا 0.22
-3.18182769
2724 1384500
1.421961084
1.581243545
18.34 2.08 1.2
پخش البرز - پخش 2.6
0.47231702
208762 1021200
12.1112367830
1.0212089086
4.55 1.38 0.06
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.83
-1.53444107
1322933 12299911
1.9624140431
1.6314788325
8.71 4.17 0.99
بیمه میهن - میهن 7.42
3.5714957
1416396 768396
4.173205436
1.142821154
-4.28 2 0.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 0
-1.97417200
210 864000
1.491287494
1.93667638
7.35 3.54 0.6
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.25
-1.76782056
7487936 1542000
1.732667274
1.272096323
4.91 1.59 1.07
بیمه دی - ودی 3.69
-3.01421094
613006 2735000
2.958061278
1.216689274
3.85 2.01 0.32
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 779253
3.392638553
1.222154896
10.3 2.64 1.06
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.45
-2.21787319
110831 512330
2.451253129
1.44868622
8.68 4.01 0.82
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 4.44
-2.12018218
93238 22681680
2.1648897390
1.532680536
6.18 3.51 3.28
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.06
-1.13412005
748788 30075000
1.4543759055
1.5927501288
13.41 2.18 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.89
0.63591899
180086 2506680
1.43516366
1.362590647
7.48 1.59 4.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.11
-2.94124026
274545 805200
1.851489929
1.54968896
12.13 2.83 0.33
مواد ویژه لیا - شلیا 4.17
3.52427755
79811 626759
1.09680739
2.67255010
8.13 3.12 2.45
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.13
-0.99894559
412196 2736768
1.13018102
3.39889030
13.11 4.5 11.55
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.65
0970
492421 5820000
7.1941837008
0.9842534663
8.06 0.89 0.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.58
0.40191249
1571742 1623700
1.452358635
1.052246270
11.07 1.07 40.54
آسیا سیر ارس - حآسا 1.17
-0.08311202
570154 961600
2.42310417
1.042213756
15.45 1.11 0.87
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 8.52
6.33151713
1258079 513900
2.211137714
1.141002117
4.26 1.36 1.62
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.56
-0.038313052
54057 9501856
1.8817892693
1.2214709497
4.72 1.5 2.85
بهمن دیزل - خدیزل 1.98
-0.0994036
630871 4036000
2.168714408
1.197327531
5.33 1.52 0.65
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 1.73
0.11171793
411362 240262
1.89453145
1.25362090
-7.87 1.61 0.41
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.78
-3.30955142
318598 359940
1.22438620
2.42180989
12.66 3.52 1.89
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.31
2.76172307
74177 692100
1.671152996
1.38836961
5.81 1.84 1.61
ریل سیر کوثر - حسیر 5.16
-1.73522605
1013650 1229092
1.361666125
1.571064534
11.13 1.96 1.54
ذوب آهن اصفهان - ذوب 1.33
-1.8824834
38961012 27672610
3.66101324531
1.1886188680
169.2 2.21 0.62
قاسم ایران - قاسم 7.04
3.89382935
647533 1761000
6.3811233255
1.1110102843
351.99 2.79 0.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.7
2.3602824
982686 988800
2.72671547
1.32047954
-12.61 2.71 1.6
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.22
-0.27643608
1367874 4746670
1.235823636
2.092780631
5.97 2.79 2.46
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.11
-3.58313552
868077 532800
1.57836129
1.68496793
18.92 2.75 0.79
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.02
0.615773
140068 2078280
1.212519075
2.21142616
9.54 2.96 2.15
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.98
3.29671598
315653 399500
1.1437485
2.64165777
0 3.13 0
کی بی سی - کی بی سی 0
0.2342570
5000 616800
2.141322000
1.151149020
4.82 1.39 0.41