صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.27
0.45291109
514999 554500
2.261253165
1.011245951
-17.11 1.01 1.81
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.87
1.30432097
404270 356490
3.981418286
1.171209968
110.2 2.41 0.63
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
16456 573240
1.781021635
1.53667230
8.9 2.62 0.53
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.84
-2.16634200
55685 840000
1.431198541
1.8665952
8.39 2.73 1.42
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.39
-3.40713317
386495 663400
2.241483667
1.391066879
8.75 2.69 0.25
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.63
1.14122393
202161 957200
1.251194233
2.47482980
-724.6 3.89 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 8.52
-0.93165849
791047 1169800
1.82104775
1.721223377
9.49 4.06 0.38
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
8656 408000
2.37967914
1.52637178
-13.21 5.28 0.98
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 10.4
4.61527095
98079 283800
1.24350691
3.19109842
58.52 6.61 3.86
پتروشیمی مارون - مارون 2.4
-0.821750691
23896 202764000
1.07216612418
4.647113840
8.11 6.1 3.7
پخش البرز - پخش 4.26
3.92691138
1097660 682800
15.510583931
110543239
-5.85 1.06 0.05
داروسازی تولید دارو - دتولید 4.77
-0.94481992
59834 737040
3.532601002
1.122314189
8.07 1.64 0.61
پاکدیس - غدیس 6.45
4.02712764
1334077 773920
2.41859297
1.31435586
329.19 2.21 0.55
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 5.88
3.93593565
1227180 356500
2.3818315
1.33616031
11.88 2.31 0.57
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.98
-1.2482532
2941500 60160320
1.2474664089
1.8540255895
13.29 2.34 0
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
3652 2640000
10.1426759076
1.0226152107
3.08 1.3 0
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.26
-3.33297019
669872 1617178
1.171888291
2.07910983
4.83 2.53 1.35
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
87175 394730
2.921150791
1.35851954
6.83 4.12 0.31
بانک دی - دی 4.55
0.1595628
2223020 4019200
71.2286156831
1.23232117671
-0.12 -0.08 0.16
آ.س.پ - آ س پ 6.39
0.6443781
838620 624800
1.991241790
0.821519108
26.32 0.69 2.46
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.59
2.9478908
1879121 817200
2.411972957
0.932110466
-94.97 0.86 1.07
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1084937 1436500
1.472104757
0.952218170
25.77 0.93 93.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.41
-1.09244346
1392772 12168800
1.0713041820
1.936765534
5.56 2.07 23.17
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 10.29
01763
616010 3934142
1.054149246
1.392980685
3.26 1.42 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.89
-2.13791419
37986 1135200
2.322632660
0.992662384
3.87 0.97 0.66
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.62
3.37022055
1669927 678150
1.671131637
1.65685872
13.57 2.92 0.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 3.37
-0.6309945
27430 567000
1.19673335
0.641053551
7.34 0.6 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.73
1.4228998
101389 2495000
1.894710597
0.855548311
3.27 0.75 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
377150 907530
3.483153716
1.591980399
-7.14 -3.41 1.54
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
26147 2650560
1.253308767
1.312534645
4.86 1.41 2.32
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
16123 3729000
4.2916003780
1.1314179211
9.8 1.96 0
بیمه کوثر - کوثر 4.34
4.23321502
14721 3755000
5.4520447289
1.0120289611
5.49 1.04 0
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.53
0.37811593
154069 477900
2.691287731
1.081194464
4.32 1.24 1.86
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.48
-1.24465713
196529 3616329
5.2919146636
1.117481266
4.09 1.85 1.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.25
-4.21329867
29879 1381380
1.512086119
2.12982542
9.61 4.97 0.98
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2929 2747500
1.474039362
0.854734167
3.87 0.8 0
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 5.05
1.45292025
722359 2632500
1.243273488
1.182770086
4.23 1.24 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 7.83
3.85251267
1578798 1773800
2.344145610
1.053966202
11.02 1.11 1.8
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.48
0.6638502
43295 1020240
1.441470743
2.19671367
5.94 4.62 0.62
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-1.032959
512574 1918000
1.492855028
0.773731163
3.3 0.69 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.61
0.45541103
958105 607753
5.273201601
13196515
118.63 1.01 0.49
کی بی سی - کی بی سی 4.39
-1.59622096
1997 503040
2.11057201
1.06998383
5.42 1.13 0.34
افرانت - افرا 5.54
2.3312195
205538 1097500
1.451590957
1.331199950
15.37 1.55 1.58
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.71
-2.82853882
655815 271740
1.39379050
1.84205539
8.65 2.77 1.23
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
43298 900130
1.311183214
2.7438849
7.73 5.78 2.59
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 3.26
4.33314310
379023 362040
2.15780055
1.68463948
-10.77 7.88 5.42
آسیا سیر ارس - حآسا 4.51
2.52921054
27075 843200
2.662242929
0.992254883
12.43 0.99 0.63
ریل پرداز سیر - حریل 4.55
1.81981175
8293065 2303000
1.493442486
1.023366299
14.82 1.03 2.62
توکا ریل - توریل 3.71
-1.40941399
1669879 2798000
1.815069188
1.034908444
5.56 1.06 0.85
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 2.07
1.079426783
138874 2678300
1.163114471
5.33583934
25.41 18.13 4.82
نفت ایرانول - شرانل 2.18
4.7536700
9993055 13400000
1.5720977027
1.8711243707
6.15 3.65 0.98
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-1.97561687
90500232 55975650
2.41134717412
1.4593034556
22.55 3.92 1.16
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.36
-1.13824169
1437190 2502651
1.122791705
3.16882359
8.26 4.22 0
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.69
1.68296586
7569231 26344000
1.4137168996
2.2416624650
6.93 4.54 1.72
صنعت روی زنگان - زنگان 2.99
-0.29897005
189858 700500
1.17822366
3.21256231
29.25 5.21 2.53
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.56
1.0519230
512686 16520888
1.1418754739
3.755006029
6.04 5.96 2.79
پالایش نفت شیراز - شراز 7.97
-0.254519600
1153301 20139953
1.7435114694
1.9717801736
9.41 7.12 0.49
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.53
2.731119936
6055208 22795253
1.7339344445
2.0119617034
14.38 7.43 0.5
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.75
0.847953763
1325842 129031200
1.11143319379
6.4322276218
6.09 16.15 2.8
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
26646 326000
1.12364963
1.37265622
-170.86 1.44 0
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.77
4.56276325
1022239 2277000
1.242821313
2.361195734
8.92 3.5 2.2
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
197849 3164000
26317631
1.394551573
4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
10575977 6220138
1.257770303
2.293399573
8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
1282466 3249021
1.083496261
2.981172251
8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 963929
1.41347823
1.281049778
11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 8047312
2.0216269101
1.1314430563
3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000
59.28268179688
1267259297
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000
8.7541388869
0.9443922191
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000
54.12190949378
0.98194227049
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000
48.34237054408
1.32179719645
8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 1455000
1.882735979
1.741571170
11.53 5.01 1.38
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
6706 1651350
2.494109618
1.42930171
4.32 3.5 0.72
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.8
-0.37977
21612 22016520
2.2148682591
1.4533472410
7.63 3.23 3.48
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.56
0.38671298
649818 5192000
2.110879934
1.0610249244
7.21 1.14 13.7
قاسم ایران - قاسم 0
4.9672388
540497 1432800
6.278982213
1.098267928
94.47 1.99 0.09
بهمن دیزل - خدیزل 3.9
-0.65553031
233642 3031000
2.367160173
1.086656811
3.08 1.2 0.43
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.56
3.75552376
39625916 7128000
1.5410944228
1.29086409
5.47 1.35 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.84
1.31991612
1623117 1676480
1.632726556
1.192296261
4.74 1.35 1.14
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.25
-2.05741809
2943787 723600
2.231616294
1.181369813
115.28 1.52 0.81
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 9.69
3.09232167
10631968 290378
1.87543580
1.28425826
9.46 1.68 0.4
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
127430 2563920
1.072738407
1.711597616
10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
242290 391800
1.62635442
1.43445071
7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.43
4.17181698
716308 849000
1.481252924
1.49838875
6.3 1.95 1.63
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.75
0.3694080
500309 1305600
4.185452232
1.134819467
5.27 1.94 0.16
مواد ویژه لیا - شلیا 5.36
0.74584863
172547 393028
1.27499514
1.62307803
7.11 1.95 1.89
زرین معدن آسیا - فزرین 6.03
-4.11135271
704859 1581300
1.261999871
1.671196488
4.65 2.03 1.49
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 5.38
3.5348908
5249093 1089600
2.372579492
1.421819527
-2.88 3.31 1.63
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 3.48
1.73352817
2691817 985950
1.961933355
1.371410651
18.09 2.13 0.94
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.2
3.25594091
487566 1022750
1.731774113
1.441229058
5.31 2.14 1.04
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.96
0.64833260
345657 8317890
4.9641242378
1.1236757903
9.61 2.17 0
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.77
-3.33553043
2293422 456450
1.8821196
1.46561466
7.27 2.32 0.54
آتیه داده پرداز - اپرداز 1.8
06719
4368459 3359500
1.133786119
2.231694707
8.57 2.65 2.01
نفت پاسارگاد - شپاس 0
54179
247334 10029600
1.7817843011
1.5611453486
13.15 2.76 0.53
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.31
-0.71353479
399753 521850
7.934137610
1.093806318
126.42 2.74 0.2
پتروشیمی غدیر - شغدیر 7.96
2.06443263
9853347 4241900
1.456168999
1.823381120
9.14 2.92 0.81
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.51
2.14564475
104001 358000
1.81648589
1.57414243
11.32 2.9 0.39
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.4
-1.86973464
10203470 51960000
1.2866278284
2.1530837524
11.67 3.15 1.86
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
68000 1080000
3.283538348
1.143090514
-2.99 1.71 0