صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000
00
00
4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 4.72
0.99633244
964783 4866000
3.215593919
1.2612418128
12.51 2.88 1.25
افرانت - افرا 3.64
2.88012429
2606 1214500
1.471791084
1.441243545
16.09 1.82 1.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 6.58
-1.58733844
18953 768800
2.281752302
1.321324562
5.57 2.25 0.24
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.91
1.49866773
126356 12123074
1.0612894599
2.395386838
5.69 2.63 2.39
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
1.95091411
163300 352750
1.11390735
2.36165777
0 2.76 0
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 6.06
4.07429988
33150 199760
1.36271218
2.61104054
31.11 6.13 2.31
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.11
-0.46732130
262065 362100
3.421238170
1.34927252
-3.81 7.07 0.69
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 0.95
-0.9371740
27900 666000
2.721814078
0.882061599
9.56 0.73 0.81
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.52
-0.7131114
434897 1448200
1.512183135
0.972246270
9.87 0.96 36.16
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 4.38
-1.32055754
30428 402780
2.841143579
1.32868622
6.83 3.15 0.64
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.1
1.81324492
230921 449200
1.63731192
1.51482718
7.38 2.24 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.95
4.841912537
222745 1444262
1.21730215
2.32746074
5.97 3.14 1.65
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.47
1.70455012
13391 751800
4.563425265
1.192882779
9.61 3.59 0.32
بهمن دیزل - خدیزل 0.47
-0.7843670
47638 3670000
2.278348408
1.147327531
4.84 1.39 0.59
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.33
1.70132152
95639 645600
1.711106496
1.32836961
5.42 1.72 1.5
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.89
0900
411706 5400000
7.6741417008
0.9742534663
7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 6.01
-1.63371144
522783 572000
2.181247396
0.981278008
15.93 0.95 1.03
ریل پرداز سیر - حریل 1.68
-0.08761141
1009799 2236360
1.413146377
1.033059821
14.98 1.04 2.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.07
0.89611126
76070 620426
4.022494492
1.022452670
24.5 1.07 0.53
توکا ریل - توریل 5.2
-0.85811502
1582329 3004000
1.634898476
1.034743419
7.35 1.05 1.09
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.43
-0.425311471
7251 8350888
216741725
1.1414709497
4.15 1.32 2.51
مواد ویژه لیا - شلیا 5.58
3.36125197
160565 420022
1.24522514
1.73301972
5.45 2.11 1.64
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.91
0.29821682
592396 1749280
1.642874554
1.372096323
5.57 1.8 1.22
بیمه میهن - میهن 1.4
-0.8299717
244165 1075500
3.273512540
1.252821154
-5.99 2.8 0.83
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
-4.995415424
303 2313600
2.044720585
1.493166050
4.84 3.05 1
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
1.64657470
135 4728510
3.8318088828
1.215080965
6.01 2.75 2.15
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.41
0.1062943
13063 565800
1.1624426
0.611022540
0 0.59 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.48
-2.63542032
7991 1625600
1.82927820
1.132587071
4.97 1.27 0.55
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.08
-1.84713082
63110 770500
1.951500994
1.341116613
3.99 2 0.74
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.71
-2.08621408
335150 1830400
1.382525928
1.022477298
0 1.03 0
پالایش نفت شیراز - شراز 1.17
0.903412733
38567 13083776
2.7636048338
1.4125619331
5.96 4.93 0.39
آ.س.پ - آ س پ 4.92
-1.2755774
88543 619200
2.051267763
0.821551442
5.17 0.69 1.06
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.98
-0.86871027
60634 2567500
1.513888408
0.824736380
4.47 0.75 4.81
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
01000
116279 2500000
1.343353808
0.784283674
4.72 0.73 3.6
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.65
3.74092274
19758 2455920
1.092682537
1.741538862
10.08 1.87 1.83
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 3.63
0.93077049
19201 845880
1.51269374
1.9667638
7.19 3.46 0.59
پتروشیمی مارون - مارون 1.68
1.473241604
9672 166416000
1.15191684288
4.3144471421
10.22 8.67 3.78
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.51
1.07352448
3749 905760
2.462229517
1.221829492
7.54 1.79 0.88
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0.3
-1.930410262
25526 1231440
1.331636510
2.3711000
6.34 4.03 0.75
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.15
2.02097219
51502 1010660
2.442469391
1.51642055
9.55 5.51 0.78
مبین وان کیش - اوان 2.39
0.10016997
43306 699700
1.41983105
2.29428507
12.9 4.82 1.46
کی بی سی - کی بی سی 4.58
-0.87822483
12939 595920
2.181301120
1.131149020
4.66 1.34 0.4
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.35
0.58421033
53664 1446200
2.84054469
1.014015101
5.88 1.03 1.8
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.68
-1.35871089
166642 4356000
1.667239511
1.027087561
5.69 1.04 5.46
بیمه دی - ودی 4
0.591023
252475 2557500
17.1743919639
1.0243008550
3.6 1.55 0.3
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 4.71
-1.343534
14844 706800
1.441016320
1.51671373
9.84 1.95 1.36
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.58
-1.06828428
93096 4214000
1.797548202
1.724386957
9.05 4 1.22
پاکدیس - غدیس 3.59
1.24822758
56333 772240
2.321793352
1.311371334
7.63 2.21 0.45
قاسم ایران - قاسم 3.77
2.23982328
89172 1396800
7.7810869055
1.0810102843
279.19 2.22 0.09
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.14
-1.8131704
1027071 844800
2.992527547
1.232047954
-10.77 2.31 1.36
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.77
3.62872456
286178 417520
3.511463745
1.21219989
10.15 2.4 0.58
زرین معدن آسیا - فزرین 4.89
1.05655165
251456 1549500
1.181828564
2.04894736
6.08 2.52 1.68
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 6.07
2.07624769
119480 333830
1.24412510
2.28180989
11.74 3.26 1.76
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.42
-0.69084600
65018 368000
1.83674054
1.61419191
9.55 3.25 0.73
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.95
-0.54678186
94525 22593360
2.1648809070
1.4932680536
6.15 3.49 3.26
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 1.38
4.95594045
54837 339780
2.06699434
1.62432733
90.56 4.65 2.88
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.41
3.56371918
665234 28770000
1.4842454055
1.5427501288
12.83 2.08 1.23
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 0
4.97632215
342053 730950
2.141561063
1.59979703
16.17 4.89 0.47
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.07
-0.84283647
511391 14588000
1.8126428520
1.7914788325
10.33 4.95 1.18
پالایش نفت لاوان - شاوان 2.34
1.378812794
119720 14628936
1.9828935001
1.7416660852
10.78 6.21 0.43
صنعت روی زنگان - زنگان 4.13
4.54859332
268583 933200
1.171092339
3.98274672
389.97 8.08 4.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.35
-3.42843690
1038561 1180800
4.164913475
1.114437188
6.91 1.68 0.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 0.02
1.42975250
50502 3151575
1.093427864
3.88883558
15.09 5.19 13.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.36
1.99895409
1079633 10818000
1.1512439589
2.265500820
4.44 2.79 4.78
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 779253
3.392638553
1.222154896
10.3 2.64 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.4
2.2523133
818926 4121762
1.235067454
1.832767153
5.18 2.26 2.13
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.42
-0.4005746
68261062 24752718
3.9898404639
1.1486188680
151.34 1.97 0.56
نفت ایرانول - شرانل 2.72
2.1165598
385565 11196000
1.5517344679
1.610850277
5.82 2.38 0.85
پخش البرز - پخش 0.07
1.96671348
19490 808800
15.0312155430
1.0112089086
3.6 1.09 0.05
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.29
2.78683799
145378 759800
1.91444529
1.49968896
11.44 2.67 0.31
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.4
1.68045325
534988 1917000
1.232357795
2.061142616
8.8 2.73 1.98
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.94
-2.19958137
574099 4068500
1.114523202
2.931542651
10.12 3.74 2.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.33
3.29882693
1253810 1077200
1.171259584
2.87438630
0 4.2 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 0.84
-0.204612682
15884 1395020
1.141584975
3.64435301
11.27 5.69 3.85
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.9
0.186133374
250752 80097600
1.0483497124
4.9117008143
5.83 5.89 2.16
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.28
0.08882255
887235 53578800
1.1963590779
1.639631600
11.91 1.81 11.28
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 8.03
0.67963111
331777 311100
2.19681890
1.26542229
6.82 1.81 0.36
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 4.71
-0.13671461
169278 438300
2.41052411
1.021034227
3.64 1.04 1.38
آسیا سیر ارس - حآسا 0.5
-0.08331200
868923 960000
2.382282394
1.042197673
15.42 1.1 0.87
نفت پاسارگاد - شپاس 3.89
-1.98332817
44794 6760800
2.0113606963
1.310443172
7.5 1.88 0.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.33
1.78471825
16785685 5475000
1.68769055
1.078168280
5.15 1.12 4.98
بیمه کوثر - کوثر 4.62
2.71921511
48000 3777500
5.219658427
1.0418975696
6.51 1.22 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.06
0.99791417
138037 189878
2.12402761
1.11362090
-6.22 1.27 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 0.94
0.07221386
1634801 3092865
1.073310207
1.282582559
6.66 1.31 6.12
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.58
0.06410944
183520 1257774
1.11387363
1.46947954
7.56 1.54 2.49
ریل سیر کوثر - حسیر 1.02
0.50862174
70314 1025737
1.431462770
1.371064534
9.28 1.63 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.96
2.78061996
417160 2634720
1.383644406
1.412590647
7.87 1.67 4.41
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.9
0.11842537
300500 6473156
4.9532042862
1.129246127
7.76 1.76 0.7
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.13
4.55392824
874433 423600
1.77749946
1.37547912
15.04 1.91 0.63
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0.11
-0.9793910
9000 1820000
1.42554585
0.723568185
0 0.64 0