صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 6.98
-4.46622246
4420313 5011958
1.045227062
1.752980685
4.15 1.81 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 8.04
2.46481455
2532071 1891500
1.392621189
1.172232981
25.34 1.26 26.74
آسیا سیر ارس - حآسا 4.06
-4.01191292
1700450 1033600
2.352433329
1.082254883
15.24 1.21 0.77
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.42
-4.08021340
1126033 670000
2.041368665
1.11245951
-20.68 1.22 2.18
بهمن دیزل - خدیزل 5.67
-4.73043605
1883038 3605000
2.157734173
1.166656811
3.67 1.43 0.51
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.36
0.2431650
7060932 6600000
1.9712992592
1.210846919
10.73 1.48 17.42
بیمه دی - ودی 6.82
-4.15631153
3672705 2882500
9.3727001576
1.0326152107
3.36 1.42 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5.21
-2.73891669
2812268 2336600
2.024708410
1.193966202
14.51 1.47 2.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.57
-0.14172114
1391953 634200
2.251425036
1.191201840
5.17 1.54 2.27
توکا ریل - توریل 3.95
4.13932063
7996910 4126000
1.556397188
1.34908444
8.2 1.56 1.25
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 8.29
-1.29762282
683157 3012240
1.223670447
1.452534645
5.53 1.61 2.64
پخش البرز - پخش 9.99
-0.71912071
1054133 1242600
8.9711143731
1.0610543239
-10.64 1.94 0.09
ریل پرداز سیر - حریل 5.91
-1.51291302
13916957 2551920
1.453691406
1.13366299
16.42 1.15 2.91
داروسازی آوه سینا - داوه 0
4.98884209
184824 1473150
1.161709746
1.8952166
50.96 2.06 3.37
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.64
-0.14472760
1724819 369840
1.68623042
1.46425826
12.04 2.14 0.51
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 2.31
2.50492619
2954100 1047600
1.851940294
1.421369813
166.9 2.2 1.18
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 3.02
0.04024974
9742879 13927200
1.0614800220
2.196765534
6.36 2.36 6.94
بیمه میهن - میهن 6.26
-4.6271010
427100 1515000
2.623973348
1.293090514
-4.2 2.4 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 8.93
-3.49535163
590940 1652160
3.666055125
1.185130978
5.98 2.27 0.2
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.9
4.01343421
733413 3694680
1.053869167
2.421597616
14.58 2.6 2.3
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.79
0.90845110
191109 511000
1.48757117
1.66456389
10.17 2.54 0.86
بیمه سامان - بساما 2.58
-4.80943721
1855275 5581500
3.217856280
1.2614179211
14.66 2.93 0
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.7
-0.15545784
389282 1446000
1.522197363
1.791229058
7.51 3.03 1.46
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.87
-2.68391958
749609 2545400
1.253186388
1.152770086
4.09 1.2 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 4.59
-4.80771485
4951549 3712500
1.65928097
1.075548311
4.87 1.11 0
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.09
1.58654098
895935 1434300
1.662381705
1.691410651
26.32 3.1 0.39
کی بی سی - کی بی سی 7.11
-3.41013314
109721 795360
1.71349521
1.35998383
8.57 1.79 0.54
مواد ویژه لیا - شلیا 1.99
3.46975666
654137 457926
1.31597739
1.64364910
8.28 2.27 2.2
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 8.75
2.108910894
53335 1525160
1.332022795
2.64765288
10.61 5.49 1.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 5.26
-4.60142094
534882 1153794
3.253747642
1.173196515
231.59 1.91 0.94
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.03
-4.59286232
505627 436240
1.25544251
2.46221059
12.23 3.86 1.91
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 9.26
-4.795710859
99723 29970840
00
00
10.43 4.4 4.74
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 6.3
-1.911618626
2887324 13559728
1.6221956327
1.4814829472
6.46 2.11 4.93
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.26
-3.57394101
444197 820200
1.861526837
1.57969659
10.39 3.12 0.29
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0.06
-4.97081625
34996 406250
1.1445213
1.68265622
-212.92 1.79 0
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 9.85
-3.92354824
154709 964800
1.371323341
1.99665952
9.64 3.14 0.87
ریل سیر کوثر - حسیر 4.32
3.45772663
7835083 1256457
1.311640351
1.561049778
15.4 1.89 1.89
پاکدیس - غدیس 8.03
0.05153887
1262302 1088360
22173737
1.511435586
617.68 3.11 0.77
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 8.82
-1.25161499
856787 2998000
1.313927305
13916867
4.4 1 0
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.41
-4.27721768
988812 884000
1.421258282
1.51832914
8.77 1.93 1.99
آهن و فولاد ارفع - ارفع 7.74
-0.38025765
3154860 34590000
1.3145414996
2.7316624650
9.09 5.96 2.26
افرانت - افرا 6.31
-2.76774040
205328 2020000
1.242513457
2.091199950
28.28 2.86 2.91
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 7.28
0.18421088
4746790 979200
2.182134957
1.012110466
-113.79 1.03 1.29
بهمن لیزینگ - ولبهمن 6.02
-4.46341905
287983 1524000
1.872849165
1.122553029
5.62 1.24 0.95
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-4.49955858
646884 878700
5.114494460
1.183806318
212.86 4.61 0.33
بیمه نوین - نوین 2.61
-0.45181322
7399311 1983000
1.653263979
2.081571170
0 0 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.48
-4.63522078
751151 1245606
2.83491792
1.761980399
-9.79 -4.69 2.12
بانک دی - دی 0
-4.96221130
11107992 7232000
40.01289369631
1.25232117671
-0.22 -0.14 0.3
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 8.99
-2.9611442
417774 865200
1.11959428
0.851128698
4.63 0.84 0
قاسم ایران - قاسم 4.78
4.42233660
4041606 2196000
3.457586972
1.246121532
15.92 3.01 0.14
داروسازی تولید دارو - دتولید 10.49
-2.00063086
974052 1141820
2.633006522
1.32314189
12.5 2.54 0.94
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 4.66
-0.745525696
528838 2569600
1.173005771
5.15583934
24.38 17.39 4.62
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.17
-4.62072766
119898436 91777504
1.86170519266
1.8393034556
36.97 6.42 1.9
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 8.55
-3.51782825
2098099 480250
2.171040164
1.63637178
-15.55 6.22 1.16
پتروشیمی مارون - مارون 4.92
-1.855761404
49841 245616000
1.06259464418
5.5147113840
9.82 7.38 4.48
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 9.89
-3.625711031
224046 2206200
1.423141175
2.571223377
17.9 7.65 0.71
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.65
4.984113523
1651764 24204980
1.0926321236
4.246209502
8.85 8.73 4.08
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.95
4.903816900
660307 6084000
1.096628313
5.541195734
23.84 9.34 5.88
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 3.97
-4.318915973
569993 1757030
1.142009446
4.65432552
15.91 9.75 5.22
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.54
-2.898227942
2045717 31949486
1.5248498678
2.4719617034
20.16 10.41 0.7
پالایش نفت شیراز - شراز 5
4.055933352
4604535 34270801
1.4449245542
2.7717801736
16 12.12 0.83
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 10.5
4.05967049
432177 592116
1.711010131
2.18463948
-17.62 12.89 8.87
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.54
0.744271205
1344793 170892000
1.08185180179
8.3122276218
8.06 21.39 3.71
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.41
-3.85927349
427150 293960
1.22359444
3.06117297
53.46 5.67 3.8
آ.س.پ - آ س پ 5.17
-1.23571119
27223 895200
1.631462338
1.031424436
154.42 1.04 3.5
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
55187
176054 2074800
1.272637042
2.481062596
21.64 4.15 1.8
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
437721 3502500
1.374794362
1.014734167
4.94 1.02 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
21407 861210
1.881617271
1.9851954
14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
10000 2876700
1.153295271
2.751196488
8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
1892027 3676237
1.073919306
3.94993650
12.13 6.2 0
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000
59.28268179688
1267259297
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000
8.7541388869
0.9443922191
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000
54.12190949378
0.98194227049
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000
48.34237054408
1.32179719645
8.67 -0.09 0.15
صنعت روی زنگان - زنگان 4.36
-4.00658314
549039 831400
1.15953266
3.72256231
34.72 6.19 3
پتروشیمی غدیر - شغدیر 8.42
-2.3316285
11012155 8170500
1.2810455265
2.673916887
17.6 5.62 1.56
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.92
-0.12074138
3426363 620700
1.58980864
1.68584472
7.32 2.77 0.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.64
3.19086080
1772444 608000
1.711037321
1.78582011
22.39 3.98 0.97
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 10.29
-6.20584776
48098324 14328000
1.2618079899
1.7510317757
10.99 2.72 0
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.24
2.97651972
9462776 788800
1.2945880
2.25419521
44.23 3.01 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 7.51
-2.13013400
6756904 3536000
1.34586076
22296261
9.99 2.84 2.41
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.88
0.70112729
913690 463930
3.291525726
1.261209968
143.41 3.13 0.81
نفت پاسارگاد - شپاس 6.34
-3.56144820
2264471 11568000
1.6819381411
1.6911453486
15.17 3.18 0.61
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 6.09
-3.559415498
4197065 4649400
1.034794181
3.011592631
5.61 3.21 11.82
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.98
05010
449094 12783015
3.5845707503
1.2436757903
14.77 3.33 0
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.19
0.69511014
7849850 1216800
2.222706692
1.491819527
-3.22 3.69 1.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.89
-1.88087460
15622223 4722180
4.420789051
1.217371785
6.16 3.62 1.95
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.09
-3.51082556
1512054 843480
1.541296967
1.89685872
16.88 3.63 0.46
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.7
3.52334760
25894028 71400000
1.2287134853
2.0143374682
16.03 4.32 2.55
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.91
-4.274216327
367488 2449050
24907318
1.672930171
6.4 5.19 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.48
-2.56126810
7444217 8959209
1.1510347705
2.933531176
10.15 4.18 3.6
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.18
-0.034211703
748437 2696371
1.12967484
3.26910983
8.06 4.21 2.25
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 1.09
4.96097913
471539 949560
1.471397955
2.1667230
14.75 4.34 0.87
آتیه داده پرداز - اپرداز 5.64
-2.222410911
1330837 5455500
1.085882119
3.471694707
13.92 4.3 3.26
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 6.77
0.046312958
875219 6479000
1.499632532
2.124551573
8.85 4.63 1.54
نفت ایرانول - شرانل 4.41
-4.32298344
4038647 16688000
1.4524265027
2.1611243707
7.66 4.55 1.22
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.66
4.96824289
65835594 124381000
1.12138884769
3.4540255895
27.48 4.83 0
عطرین نخ قم - نطرین 3.45
-4.3198662
1612285 866572
1.241072811
2.64406366
13.8 4.91 1.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
-4.992610314
122906 1237680
1.361677873
2.46680909
9.11 5.14 0.71
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.89
4.94918249
754044 659920
1.44950509
2.29414243
20.86 5.34 0.72
بیمه کوثر - کوثر 5.72
-1.06142610
19310 6525000
3.5623217289
1.1420289611
9.54 1.81 0