کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
-0.2314,196
0.0414,234
770,939 649 10.944 میلیارد 37.619 هزار میلیارد 24984960
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-1.874,628
-1.914,626
4.035 میلیون 1,247 18.675 میلیارد 12.68 هزار میلیارد 786760
لابساآبسال‌
0.3123,929
0.624,000
479,549 447 11.475 میلیارد 8.614 هزار میلیارد 1770746
فایراآلومینیوم‌ایران‌
-1.124,964
-0.025,019
2.349 میلیون 830 11.661 میلیارد 25.802 هزار میلیارد 2074952
فمرادآلومراد
3.0418,110
2.8718,080
427,093 431 7.735 میلیارد 897.088 میلیارد 633850
دالبرالبرزدارو
1.727,229
2.187,262
1.189 میلیون 336 8.597 میلیارد 13.446 هزار میلیارد 11617003
نمرینوایران‌ مرینوس‌
021,545
022,244
0 0 0 2.736 هزار میلیارد 2046775
بترانسایران‌ ترانسفو
4.827,811
4.997,824
9.956 میلیون 1,373 77.769 میلیارد 29.291 هزار میلیارد 5662975
پاساایران‌یاساتایرورابر
4.748,486
58,507
4.168 میلیون 773 35.371 میلیارد 5.092 هزار میلیارد 1340788
چافستافست‌
09,987
010,073
0 0 0 9.887 هزار میلیارد 9817221
مرقامایران‌ارقام‌
-0.025,200
0.855,245
7.488 میلیون 2,052 38.938 میلیارد 2.6 هزار میلیارد 1461200
دیرانایران‌دارو
4.355,643
4.995,678
3.012 میلیون 1,072 16.995 میلیارد 2.991 هزار میلیارد 3092364
خکارایرکا پارت صنعت
2.462,870
3.712,905
3.71 میلیون 566 10.648 میلیارد 1.435 هزار میلیارد 439110
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
4.6315,675
515,730
932,237 466 14.613 میلیارد 4.49 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
0.753,777
3.573,883
9.818 میلیون 1,551 37.078 میلیارد 2.38 هزار میلیارد 366369
خودروایران‌ خودرو
35,833
4.015,890
53.622 میلیون 5,447 312.795 میلیارد 89.245 هزار میلیارد 454974
البرزبیمه البرز
2.192,146
12,121
19.772 میلیون 1,484 42.424 میلیارد 8.584 هزار میلیارد 298294
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-2.3612,677
0.6213,065
8.417 میلیون 2,282 106.703 میلیارد 25.354 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
0.213,790
0.613,805
5.008 میلیون 705 18.977 میلیارد 10.802 هزار میلیارد 750420
آسیابیمه آسیا
4.763,679
4.983,687
6.774 میلیون 572 24.923 میلیارد 8.462 هزار میلیارد 570245
وسینابانک سینا
0.092,305
-0.092,301
23.959 میلیون 1,196 55.233 میلیارد 23.05 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
10.284,633
8.284,549
5.536 میلیون 601 25.652 میلیارد 60.836 هزار میلیارد 4633
وخاوربانک خاورمیانه
3.033,498
4.573,550
2.814 میلیون 347 9.862 میلیارد 34.98 هزار میلیارد 1245288
وبصادربانک صادرات ایران
-0.48412
-0.48412
140.963 میلیون 5,037 58.053 میلیارد 72.246 هزار میلیارد 65920
وپاساربانک پاسارگاد
4.091,707
51,722
158.712 میلیون 5,153 270.864 میلیارد 86.033 هزار میلیارد 479667
پارسیانبیمه پارسیان
3.352,440
2.292,415
8.897 میلیون 778 21.712 میلیارد 9.76 هزار میلیارد 1102880
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
4.649,847
4.999,880
935,374 483 9.211 میلیارد 5.071 هزار میلیارد 177246
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
0403
0.74406
294.721 میلیون 10,292 118.893 میلیارد 90.242 هزار میلیارد 67301
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
513,758
513,758
1.232 میلیون 323 16.945 میلیارد 4.953 هزار میلیارد 4705236
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
4.731,750
4.971,754
12.022 میلیون 793 21.034 میلیارد 10.5 هزار میلیارد 295750
مابیمه ما
1.283,175
1.753,190
2.586 میلیون 344 8.208 میلیارد 4.763 هزار میلیارد 1368425
پرداختبه پرداخت ملت
1.4717,004
4.4317,500
2.071 میلیون 1,039 35.219 میلیارد 24.656 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
1.5414,332
2.3114,441
1.669 میلیون 853 23.924 میلیارد 14.332 هزار میلیارد 11365276
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
4.035,862
4.355,880
20.487 میلیون 1,365 120.088 میلیارد 8.793 هزار میلیارد 867576
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
3.3517,236
0.4416,750
2.926 میلیون 1,563 50.423 میلیارد 4.223 هزار میلیارد 3929808
وپارسبانک‌پارسیان‌
3.482,828
4.982,869
72.568 میلیون 3,595 205.225 میلیارد 67.193 هزار میلیارد 339360
وکاربانک‌ کارآفرین‌
-0.892,459
-3.262,400
1.402 میلیون 260 3.404 میلیارد 20.902 هزار میلیارد 491800
شپدیسپتروشیمی پردیس
-0.4321,083
-0.3421,101
1.526 میلیون 397 32.169 میلیارد 126.498 هزار میلیارد 21652241
شترانپالایش نفت تهران
0.314,921
0.314,921
8.206 میلیون 1,885 40.385 میلیارد 216.524 هزار میلیارد 1077699
خپارسپارس‌ خودرو
0.681,332
0.31,327
106.183 میلیون 5,669 141.469 میلیارد 30.263 هزار میلیارد 9324
جمپتروشیمی جم
-0.0811,187
-0.1911,175
2.619 میلیون 790 29.301 میلیارد 154.381 هزار میلیارد 18805347
دپارسپارس‌ دارو
4.6326,868
4.5626,850
863,290 462 23.195 میلیارد 14.106 هزار میلیارد 70877784
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
4.034,339
4.14,342
3.037 میلیون 649 13.176 میلیارد 2.603 هزار میلیارد 147526
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-0.9712,696
-0.5512,750
608,705 532 7.707 میلیارد 38.088 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
4.926,805
526,831
906,762 491 24.306 میلیارد 1.608 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
-0.6539,016
-0.4739,085
2.196 میلیون 1,594 85.665 میلیارد 234.096 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
-0.14,000
1.654,070
11.698 میلیون 1,576 46.79 میلیارد 12.934 هزار میلیارد 100000
نوریپتروشیمی نوری
-0.632,522
-0.3232,613
4.77 میلیون 16,013 155.144 میلیارد 97.566 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
07,125
-0.077,120
1.866 میلیون 317 13.293 میلیارد 8.978 هزار میلیارد 4310625
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
2.917,418
4.457,529
1.935 میلیون 599 14.356 میلیارد 3.486 هزار میلیارد 3182322
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
09,495
09,400
0 0 0 61.718 هزار میلیارد 25294680
شپناپالایش نفت اصفهان
3.7711,570
3.2511,512
36.713 میلیون 8,861 424.774 میلیارد 231.4 هزار میلیارد 3366870
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
0.5614,707
1.1314,790
2.376 میلیون 493 34.947 میلیارد 202.957 هزار میلیارد 3603215
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
-1.068,643
-1.338,620
2.118 میلیون 623 18.308 میلیارد 123.18 هزار میلیارد 6879828
لخزرپارس‌ خزر
4.6432,207
532,319
210,013 124 6.764 میلیارد 4.87 هزار میلیارد 34944595
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
6.4828,869
8.0729,300
499,939 602 14.433 میلیارد 4.33 هزار میلیارد 15416046
شبریزپالایش نفت تبریز
-0.0524,878
-0.2924,820
428,167 264 10.652 میلیارد 96.631 هزار میلیارد 13857046
پلاسکپلاسکوکار
1.692,341
-0.522,290
19.549 میلیون 2,087 45.764 میلیارد 2.14 هزار میلیارد -98322
خراسانپتروشیمی خراسان
0.7517,258
2.1117,491
709,657 154 12.247 میلیارد 30.89 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
-0.1764,084
-0.0764,150
129,120 347 8.272 میلیارد 60.88 هزار میلیارد 128680672
بسویچپارس‌سویچ‌
0.5212,831
513,403
41,440 12 555.42 میلیون 12.831 هزار میلیارد 9263982
شاراکپتروشیمی شازند
1.527,436
1.437,430
5.721 میلیون 1,768 42.541 میلیارد 59.964 هزار میلیارد 4773912
لپارسپارس‌ الکتریک‌
-2.4812,483
-2.3412,500
222,342 110 2.776 میلیارد 3.745 هزار میلیارد 3907179
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.5727,229
0.8527,305
1.89 میلیون 4,353 51.473 میلیارد 54.458 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
-0.1510,726
0.1210,755
1.247 میلیون 609 13.375 میلیارد 11.584 هزار میلیارد 8902580
شیرازپتروشیمی‌شیراز
1.499,217
2.369,296
2.118 میلیون 345 19.518 میلیارد 47.007 هزار میلیارد 64519
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
4.943,715
53,717
19.233 میلیون 888 71.453 میلیارد 30.649 هزار میلیارد 746715
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
-0.585,853
-2.675,730
1.72 میلیون 507 10.068 میلیارد 14.129 هزار میلیارد 1065246
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
4.8919,898
519,919
2.731 میلیون 524 54.35 میلیارد 3.223 هزار میلیارد 1552044
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
3.883,637
53,676
18.598 میلیون 2,162 67.639 میلیارد 13.251 هزار میلیارد 2305858
تکنوتکنوتار
3.974,719
4.984,765
2.573 میلیون 425 12.139 میلیارد 1.159 هزار میلیارد 56628
حتایدتایدواترخاورمیانه
3.714,267
4.9914,445
2.883 میلیون 582 41.135 میلیارد 14.267 هزار میلیارد 5878004
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
0.462,410
-0.082,397
6.559 میلیون 752 15.809 میلیارد 3.856 هزار میلیارد 573580
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
-0.536,792
-2.056,688
2.494 میلیون 736 16.943 میلیارد 19.944 هزار میلیارد 203760
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
4.842,770
52,774
53.074 میلیون 2,197 147.012 میلیارد 13.85 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
2.551,771
2.031,762
3.117 میلیون 687 5.52 میلیارد 12.397 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
3.0210,971
4.0711,082
1.645 میلیون 559 18.045 میلیارد 19.748 هزار میلیارد 3686256
تنوینتامین سرمایه نوین
4.982,633
4.982,633
5.015 میلیون 503 13.203 میلیارد 23.697 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
04,919
04,880
0 0 0 1.181 هزار میلیارد 772283
چدنتولیدی چدن سازان
-1.629,773
-1.89,755
4.727 میلیون 1,264 46.199 میلیارد 9.773 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-1.044,012
-0.494,034
9.685 میلیون 1,796 38.86 میلیارد 161.684 هزار میلیارد 481440
غمهراتولیدی‌مهرام‌
2.4725,510
2.8325,600
38,255 93 975.892 میلیون 2.387 هزار میلیارد 41402730
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
4.216,215
4.966,260
4.966 میلیون 725 30.862 میلیارد 1.833 هزار میلیارد 118085
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
4.2415,505
515,617
2.491 میلیون 1,093 38.625 میلیارد 7.753 هزار میلیارد 18063325
خمحورتولیدمحورخودرو
2.447,210
2.977,247
362,002 246 2.61 میلیارد 3.034 هزار میلیارد 93730
فجامجام‌دارو
0.6317,477
1.3417,600
134,049 292 2.343 میلیارد 2.097 هزار میلیارد 15467145
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
-0.893,767
2.583,899
4.04 میلیون 647 15.219 میلیارد 3.587 هزار میلیارد 139379
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
4.974,542
4.994,543
36.036 میلیون 2,864 163.679 میلیارد 23.667 هزار میلیارد 1666914
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
522,128
522,128
548,272 128 12.132 میلیارد 4.426 هزار میلیارد 4182192
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
514,187
514,187
177,587 81 2.519 میلیارد 4.682 هزار میلیارد 4128417
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
-0.0913,442
0.0413,460
364,483 298 4.895 میلیارد 112.913 هزار میلیارد 27367912
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
-1.3735,459
0.1436,000
88,050 187 3.122 میلیارد 2.128 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
-0.0416,016
-0.1116,004
202,753 74 3.247 میلیارد 12.813 هزار میلیارد 23463440
غدشتدشت‌ مرغاب‌
552,843
552,844
144,805 93 7.652 میلیارد 2.825 هزار میلیارد 4385969
دامینداروسازی‌ امین‌
4.168,244
4.998,310
1.17 میلیون 449 9.646 میلیارد 6.838 هزار میلیارد 2308320
دلرداروسازی‌ اکسیر
426,486
4.0626,500
807,831 326 21.396 میلیارد 11.919 هزار میلیارد 19069920
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
4.1117,889
518,041
1.805 میلیون 831 32.298 میلیارد 10.733 هزار میلیارد 20465016
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
4.628,542
528,650
1.759 میلیون 233 50.201 میلیارد 23.975 هزار میلیارد 54943350
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
2.787,222
3.397,265
1.109 میلیون 365 8.007 میلیارد 8.19 هزار میلیارد 15816180
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
0.774,080
1.014,090
7.148 میلیون 1,598 29.162 میلیارد 10.216 هزار میلیارد 11191440
دلقمادارویی‌ لقمان‌
1.54,797
3.684,900
1.937 میلیون 619 9.293 میلیارد 3.238 هزار میلیارد 1487070
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
3.745,693
4.995,762
2.236 میلیون 386 12.731 میلیارد 2.701 هزار میلیارد 444054
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
2.387,696
2.297,689
1.629 میلیون 531 12.537 میلیارد 5.002 هزار میلیارد 1708512
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
512,001
512,001
301,000 80 3.612 میلیارد 9.001 هزار میلیارد 36567047
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
518,067
518,067
263,391 129 4.759 میلیارد 7.01 هزار میلیارد 40307477
درازکدارویی‌ رازک‌
1.8117,087
2.9617,280
417,467 301 7.133 میلیارد 10.133 هزار میلیارد 33541781
دکوثرداروسازی‌ کوثر
2.955,749
3.155,760
1.481 میلیون 342 8.513 میلیارد 3.104 هزار میلیارد 304697
دروزداروسازی‌ روزدارو
-1.134,551
2.064,698
494,659 248 2.251 میلیارد 3.185 هزار میلیارد 59163
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
1.199,173
3.039,340
15.279 میلیون 2,172 140.158 میلیارد 36.692 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
1.137,576
1.9337,885
274,750 423 10.324 میلیارد 1.916 هزار میلیارد 1578192
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
2.097,325
2.517,355
3.569 میلیون 1,336 26.145 میلیارد 6.741 هزار میلیارد -13346150
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
-0.1812,517
1.2512,696
774,825 375 9.698 میلیارد 2.316 هزار میلیارد 1026394
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-0.114,386
2.714,510
2.787 میلیون 865 12.224 میلیارد 1.952 هزار میلیارد -894744
ختوررادیاتور ایران‌
2.488,767
4.988,981
7.536 میلیون 1,213 66.064 میلیارد 2.63 هزار میلیارد 4585141
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-517,107
-517,107
210,180 159 3.596 میلیارد 3.644 هزار میلیارد 1248811
خزامیازامیاد
-0.151,303
0.841,316
32.207 میلیون 2,259 41.949 میلیارد 7.205 هزار میلیارد 1303
سکردسیمان کردستان
4.642,867
2.192,800
10.821 میلیون 1,016 31.023 میلیارد 6.307 هزار میلیارد -255163
سمازنسیمان‌مازندران‌
0.982,771
4.232,860
6.476 میلیون 843 17.944 میلیارد 4.556 هزار میلیارد 698292
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
4.694,953
4.994,967
14.285 میلیون 1,530 70.759 میلیارد 8.172 هزار میلیارد 1119378
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
3.143,379
4.983,439
25.322 میلیون 2,082 85.551 میلیارد 15.206 هزار میلیارد 733243
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
0.793,074
0.753,073
5.964 میلیون 430 18.333 میلیارد 82.998 هزار میلیارد 928348
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
4.8614,642
514,662
1.822 میلیون 729 26.675 میلیارد 3.514 هزار میلیارد 12621404
خساپاسایپا
0.061,586
0.571,594
87.02 میلیون 5,309 137.996 میلیارد 62.277 هزار میلیارد 161772
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
1.027,718
0.527,680
9.854 میلیون 2,005 76.057 میلیارد 1.683 هزار میلیارد 1790576
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
0.832,545
1.432,560
2.267 میلیون 373 5.77 میلیارد 11.453 هزار میلیارد 666790
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
1.73,115
1.933,122
5.135 میلیون 501 15.995 میلیارد 14.952 هزار میلیارد 2280180
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-2.583,468
-1.43,510
21.082 میلیون 2,805 73.118 میلیارد 56.355 هزار میلیارد 1824168
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
03,507
1.823,571
8.121 میلیون 1,771 28.48 میلیارد 2.806 هزار میلیارد 1732458
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
4.454,057
4.994,078
6.524 میلیون 288 26.469 میلیارد 10.548 هزار میلیارد 632892
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
4.995,537
4.995,537
1.137 میلیون 66 6.294 میلیارد 10.077 هزار میلیارد 476182
سقاینسیمان‌ قائن‌
3.6618,260
518,495
635,265 880 11.6 میلیارد 4.565 هزار میلیارد 26203100
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
-0.371,908
-0.841,899
9.808 میلیون 1,154 18.717 میلیارد 4.675 هزار میلیارد 7632
سخوزسیمان خوزستان
-0.484,576
1.354,660
4.726 میلیون 1,219 21.628 میلیارد 6.406 هزار میلیارد 947232
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
4.321,643
4.951,653
47.276 میلیون 2,176 77.671 میلیارد 15.362 هزار میلیارد 152799
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
1.76,036
4.476,200
1.337 میلیون 273 8.071 میلیارد 3.036 هزار میلیارد 1032156
سفارسیمان‌فارس‌
0.0117,790
518,678
100 1 1.868 میلیون 4.145 هزار میلیارد 5159100
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
-0.511,956
0.711,980
14.193 میلیون 1,073 27.763 میلیارد 7.837 هزار میلیارد 430320
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
0.481,262
1.431,274
25.036 میلیون 1,576 31.587 میلیارد 13.472 هزار میلیارد 75720
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-1.72,485
-1.112,500
5.529 میلیون 422 13.739 میلیارد 11.928 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-0.8710,372
0.6410,530
4.789 میلیون 1,582 49.674 میلیارد 48.012 هزار میلیارد 6741800
خاذینسایپاآذین‌
-1.092,093
-0.712,101
10.268 میلیون 1,645 21.492 میلیارد 5.537 هزار میلیارد 10465
سغربسیمان‌غرب‌
-0.344,935
0.914,997
292,612 153 1.444 میلیارد 2.468 هزار میلیارد 932715
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
1.2717,041
1.6217,099
108,274 188 1.845 میلیارد 3.408 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
-2.1940,234
-2.7640,000
27,892 77 1.111 میلیارد 4.023 هزار میلیارد 115109474
دسبحانسبحان دارو
2.457,179
3.547,255
1.846 میلیون 871 13.251 میلیارد 7.394 هزار میلیارد 15162048
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
4.672,109
4.962,115
14.864 میلیون 1,355 31.345 میلیارد 1.898 هزار میلیارد 356421
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.992,756
4.992,756
443,969 75 1.224 میلیارد 2.963 هزار میلیارد 482300
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-1.561,328
-0.961,336
30.313 میلیون 2,130 40.248 میلیارد 10.571 هزار میلیارد 398400
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
-0.51,583
1.631,617
55.928 میلیون 3,028 88.513 میلیارد 19.788 هزار میلیارد 269110
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
019,644
020,151
0 0 0 3.929 هزار میلیارد 8132616
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-0.51,799
-1.221,786
4.166 میلیون 415 7.494 میلیارد 8.995 هزار میلیارد 201488
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
-2.3367,044
-1.6667,501
33,427 113 2.241 میلیارد 3.632 هزار میلیارد 77368776
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
1.895,613
1.915,614
6.161 میلیون 1,926 34.582 میلیارد 4.21 هزار میلیارد -213294
سرودسیمان‌شاهرود
3.493,288
3.563,290
3.267 میلیون 545 10.742 میلیارد 2.663 هزار میلیارد 184128
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
-3.452,937
-1.383,000
1.937 میلیون 378 5.688 میلیارد 3.231 هزار میلیارد 135102
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
0.3925,422
-0.8825,100
222,674 401 5.661 میلیارد 2.542 هزار میلیارد 5109822
سیلامسیمان‌ ایلام‌
0.558,388
0.828,410
581,859 300 4.881 میلیارد 3.46 هزار میلیارد -1962792
پردیسسرمایه گذاری پردیس
4.712,667
4.992,674
10.521 میلیون 611 28.062 میلیارد 3.334 هزار میلیارد 197358
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
4.633,455
53,467
3.318 میلیون 244 11.465 میلیارد 9.501 هزار میلیارد 753190
سکرماسیمان‌ کرمان‌
-1.664,619
-1.754,615
5.404 میلیون 1,222 24.959 میلیارد 4.579 هزار میلیارد 2106264
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
0.412,684
0.862,696
1.487 میلیون 284 3.994 میلیارد 12.078 هزار میلیارد 1953952
سفارسسیمان فارس و خوزستان
0.193,710
1.273,750
14.57 میلیون 2,064 54.059 میلیارد 20.869 هزار میلیارد 300510
سیمرغسیمرغ
-0.0712,110
-1.211,973
6.906 میلیون 5,170 83.635 میلیارد 15.743 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
-1.095,000
-0.635,023
5.068 میلیون 698 25.339 میلیارد 35 هزار میلیارد 1270000
شفاسرمایه گذاری شفادارو
0.397,247
1.47,320
599,324 204 4.343 میلیارد 8.547 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
-2.634,520
-0.934,599
2.013 میلیون 574 9.096 میلیارد 2.26 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
4.0211,222
511,327
1.525 میلیون 502 17.118 میلیارد 4.399 هزار میلیارد 2356620
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
-4.9914,742
-4.9914,742
160,639 72 2.368 میلیارد 2.948 هزار میلیارد -1238328
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.252,841
0.072,850
4.369 میلیون 358 12.413 میلیارد 19.009 هزار میلیارد 1312542
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
0.14,187
-0.024,182
3.065 میلیون 761 12.831 میلیارد 11.096 هزار میلیارد 900205
سترانسیمان‌ تهران‌
1.28,154
3.798,362
8.357 میلیون 2,490 68.143 میلیارد 14.27 هزار میلیارد 1793880
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
1.222,810
2.312,840
70.306 میلیون 8,226 197.539 میلیارد 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-2.529,010
-2.658,998
1.977 میلیون 872 17.815 میلیارد 2 هزار میلیارد 1811010
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
-0.396,060
-1.435,997
118,168 118 708.502 میلیون 6.569 هزار میلیارد 3211800
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
4.581,667
4.771,670
45.796 میلیون 2,737 76.336 میلیارد 9.169 هزار میلیارد 163366
غسالمسالمین‌
-0.9519,496
-0.9319,499
58,555 47 1.13 میلیارد 5.849 هزار میلیارد 4776520
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
4.6811,489
4.9911,523
2.533 میلیون 530 29.102 میلیارد 12.526 هزار میلیارد 413604
سخاشسیمان‌خاش‌
4.0319,672
4.7119,800
177,599 129 3.494 میلیارد 2.459 هزار میلیارد 18649056
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
0.713,110
0.063,090
2.086 میلیون 335 6.487 میلیارد 4.976 هزار میلیارد 786830
سفانوسیمان فارس نو
-1.939,411
-1.519,451
292,929 191 2.757 میلیارد 4.706 هزار میلیارد 5656011
کساپاسایپاشیشه‌
3.935,022
4.995,073
2.918 میلیون 458 14.652 میلیارد 1.155 هزار میلیارد 25110
سدورسیمان‌ دورود
1.622,318
3.952,371
8.419 میلیون 1,156 19.515 میلیارد 1.487 هزار میلیارد -412604
سارابسیمان‌ داراب‌
-2.663,361
-3.073,347
2.721 میلیون 634 9.143 میلیارد 3.025 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
1.991,843
3.271,866
14.652 میلیون 1,509 27.004 میلیارد 4.891 هزار میلیارد -116109
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
4.56,179
4.996,208
2.337 میلیون 438 14.441 میلیارد 9.269 هزار میلیارد 4374732
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
0.212,432
0.252,433
12.429 میلیون 981 30.224 میلیارد 175.104 هزار میلیارد 498560
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
3.439,533
29,401
7.579 میلیون 1,690 72.254 میلیارد 5.529 هزار میلیارد 2697839
سارومسیمان‌ارومیه‌
0.34,951
2.715,070
2.995 میلیون 631 14.827 میلیارد 3.466 هزار میلیارد 1950694
کگازشیشه‌ و گاز
1.4612,846
513,294
3.067 میلیون 1,148 39.394 میلیارد 5.781 هزار میلیارد -1978284
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
0.919,179
1.5619,304
112,856 153 2.164 میلیارد 4.344 هزار میلیارد 9493605
کهمداشیشه‌ همدان‌
-0.348,001
0.278,050
2.103 میلیون 698 16.823 میلیارد 9.217 هزار میلیارد 10265283
قشهدشهد
2.2915,128
3.2415,268
586,448 390 8.872 میلیارد 6.051 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
4.112,731
512,841
2.086 میلیون 872 26.555 میلیارد 2.546 هزار میلیارد -1718685
قشکرشکرشاهرود
-3.2917,463
-2.0317,690
737,179 644 12.873 میلیارد 3.493 هزار میلیارد 244482
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
2.912,702
4.4912,898
2.87 میلیون 953 36.45 میلیارد 243.878 هزار میلیارد 90819300
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
4.8420,122
520,152
2.225 میلیون 435 44.773 میلیارد 4.024 هزار میلیارد 7525628
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
4.6212,020
4.9612,059
1.011 میلیون 456 12.157 میلیارد 3.065 هزار میلیارد 11046380
فاماصنعتی‌ آما
4.997,294
4.997,294
2.928 میلیون 228 21.354 میلیارد 6.565 هزار میلیارد 3486532
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
033,904
034,508
0 0 0 3.39 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
3.378,355
4.968,484
2.72 میلیون 904 22.724 میلیارد 2.089 هزار میلیارد -3375420
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.199,955
0.149,950
250,103 89 2.49 میلیارد 995.5 میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
3.0346,610
547,503
357,395 365 16.658 میلیارد 1.432 هزار میلیارد 7224550
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.155,798
05,807
7.44 میلیون 881 43.136 میلیارد 530.517 هزار میلیارد 5021068
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
-0.038,592
0.038,598
335,603 147 2.881 میلیارد 30.323 هزار میلیارد 4184304
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
2.614,716
3.354,750
5.356 میلیون 1,163 25.259 میلیارد 4.716 هزار میلیارد 2386296
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
4.877,434
4.997,443
2.432 میلیون 252 18.076 میلیارد 3.937 هزار میلیارد 2237634
سدشتصنایع سیمان دشتستان
-3.677,172
-2.97,229
412,165 215 2.94 میلیارد 8.463 هزار میلیارد 631136
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.0810,072
0.0810,072
62,666 16 631.16 میلیون 1.007 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
4.6129,643
529,752
326,699 227 9.684 میلیارد 11.116 هزار میلیارد 46865583
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
4.877,652
4.997,661
3.429 میلیون 613 26.237 میلیارد 2.678 هزار میلیارد 1492140
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
-1.615,364
-1.65,365
1.636 میلیون 504 8.776 میلیارد 3.377 هزار میلیارد 316476
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.0315,173
0.0815,180
3.313 میلیون 81 50.263 میلیارد 1.517 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
4.128,082
58,150
4.175 میلیون 581 33.74 میلیارد 24.246 هزار میلیارد 4703724
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
-0.0210,096
-0.0710,091
2.825 میلیون 175 28.523 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,810
014,810
50 1 740,500 399.87 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
0.1426,501
0.1726,510
2,073 9 54.937 میلیون 1.325 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
0.8234,370
0.7634,350
751 7 25.812 میلیون 1.719 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
-0.0610,172
-0.0710,171
12.703 میلیون 825 129.21 میلیارد 1.017 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-1.351,384
-0.211,400
14.691 میلیون 1,192 20.333 میلیارد 1.747 هزار میلیارد -355688
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0917,727
0.0817,725
808,605 91 14.334 میلیارد 1.773 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
-0.0110,094
-0.0310,092
1.548 میلیون 155 15.627 میلیارد 1.009 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
526,517
526,517
40,249 52 1.067 میلیارد 639.06 میلیارد 6947454
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.8530,042
1.5830,260
3,850 20 115.663 میلیون 3.004 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 2.65 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
7408,400
7408,400
22.109 میلیون 189,144 185.714 میلیارد 3.15 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
1.4336,552
1.5736,599
293,946 353 10.744 میلیارد 4.386 هزار میلیارد 28620216
چفیبرفیبر ایران‌
0.623,402
-0.153,376
1.917 میلیون 526 6.522 میلیارد 4.582 هزار میلیارد -1490076
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
4.7426,534
526,598
112,333 79 2.981 میلیارد 2.653 هزار میلیارد 1592040
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-0.183,895
-0.263,892
31.231 میلیون 3,218 121.652 میلیارد 506.35 هزار میلیارد 541405
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
-0.213,812
-0.5413,765
360,090 236 4.973 میلیارد 11.851 هزار میلیارد 5276184
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
1.3112,494
2.9812,700
337,707 242 4.219 میلیارد 8.746 هزار میلیارد 11619420
فولاژفولاد آلیاژی ایران
-0.376,180
0.326,223
2.038 میلیون 415 12.594 میلیارد 33.99 هزار میلیارد 587100
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-1.4655,548
-1.155,750
791,128 1,107 43.946 میلیارد 55.548 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-0.794,291
-0.814,290
3.406 میلیون 554 14.616 میلیارد 47.201 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
-0.1216,738
0.8416,899
803,618 509 13.451 میلیارد 6.241 هزار میلیارد 8486166
خزرفنرسازی‌زر
2.823,641
53,718
7.094 میلیون 900 25.832 میلیارد 2.913 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
-0.8410,441
-1.2310,400
653,331 561 6.821 میلیارد 2.088 هزار میلیارد -616019
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
-0.058,474
0.428,514
2.804 میلیون 626 23.76 میلیارد 3.813 هزار میلیارد 42370
فخاسفولاد خراسان
-0.112,333
-2.2712,065
40,093 69 485.503 میلیون 110.997 هزار میلیارد 1048305
فخوزفولاد خوزستان
-0.517,990
-0.398,000
3.03 میلیون 985 24.21 میلیارد 152.199 هزار میلیارد 1653930
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
5.6512,968
8.7713,350
4.474 میلیون 1,706 58.018 میلیارد 11.34 هزار میلیارد 752144
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
3.8227,741
528,056
264,213 87 7.33 میلیارد 5.548 هزار میلیارد 11096400
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
4.8125,196
525,242
354,702 171 8.937 میلیارد 4.913 هزار میلیارد 10028008
قنیشاقند نیشابور
-0.5713,543
-1.6213,400
884,255 322 11.975 میلیارد 3.657 هزار میلیارد 474005
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
4.364,186
4.964,210
32.93 میلیون 1,804 137.843 میلیارد 4.605 هزار میلیارد 460460
قمروقند مرودشت‌
1.4413,848
2.1513,945
198,485 139 2.749 میلیارد 2.77 هزار میلیارد 2007960
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
1.769,363
2.169,400
1.061 میلیون 599 9.932 میلیارد 3.745 هزار میلیارد 2200305
قهکمتقندهکمتان‌
4.7119,371
4.9919,423
1.829 میلیون 972 35.434 میلیارد 5.3 هزار میلیارد 5288283
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
-4.9321,358
-521,343
8.193 میلیون 1,556 174.979 میلیارد 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
2.5815,267
4.3515,530
33,955 31 524.468 میلیون 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
2.878,022
4.998,187
3.256 میلیون 870 26.117 میلیارد 3.209 هزار میلیارد 890442
پکویرکویر تایر
1.436,391
1.816,415
920,973 497 5.886 میلیارد 4.474 هزار میلیارد 4742122
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
-0.473,786
-0.393,789
9.775 میلیون 1,493 37.011 میلیارد 9.844 هزار میلیارد 1893000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
1.1514,356
1.3914,390
1.215 میلیون 588 17.439 میلیارد 10.767 هزار میلیارد 14442136
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
-1.2514,878
-2.3614,711
413,282 264 6.149 میلیارد 1.116 هزار میلیارد 2945844
شکربنکربن‌ ایران‌
4.0922,310
522,504
2.1 میلیون 949 46.859 میلیارد 5.578 هزار میلیارد 3435740
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
4.357,527
4.997,573
5.472 میلیون 823 41.19 میلیارد 6.398 هزار میلیارد 3349515
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
0.942,459
4.472,545
8.196 میلیون 972 20.153 میلیارد 4.237 هزار میلیارد 9836
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
-3.0612,603
-2.3212,700
2.492 میلیون 1,302 31.409 میلیارد 2.521 هزار میلیارد 11745996
دکیمیکیمیدارو
4.438,716
4.968,760
2.244 میلیون 671 19.555 میلیارد 5.02 هزار میلیارد 12646916
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
4.878,892
4.998,902
1.807 میلیون 636 16.067 میلیارد 2.668 هزار میلیارد 7833852
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
3.9112,875
2.6312,716
1.21 میلیون 516 15.58 میلیارد 4.251 هزار میلیارد 927000
بالبرکابل‌ البرز
08,638
08,638
0 0 0 2.738 هزار میلیارد 155484
فاسمینکالسیمین‌
-0.6411,688
-0.9911,647
2.859 میلیون 916 33.417 میلیارد 23.376 هزار میلیارد 3985608
خکمککمک‌فنرایندامین‌
0.434,225
1.744,280
948,154 213 4.006 میلیارد 1.356 هزار میلیارد -1132300
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
4.988,281
4.998,282
1.708 میلیون 262 14.141 میلیارد 2.07 هزار میلیارد 24843
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
4.489,120
4.499,121
2.54 میلیون 848 23.163 میلیارد 5.472 هزار میلیارد 930240
چکارنکارتن‌ ایران‌
4.6149,323
549,508
882,016 1,025 43.504 میلیارد 8.989 هزار میلیارد 11936166
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
4.9639,470
539,485
457,374 438 18.053 میلیارد 7.105 هزار میلیارد 18353550
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
2.816,258
2.276,225
17.325 میلیون 2,465 108.41 میلیارد 102.587 هزار میلیارد 1113924
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
-4.8719,143
-519,116
70,040 64 1.339 میلیارد 3.446 هزار میلیارد 76572
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
4.9611,402
511,406
1.87 میلیون 368 21.317 میلیارد 7.411 هزار میلیارد 2109370
خبهمنگروه‌بهمن‌
-3.511,815
-3.621,813
31.774 میلیون 1,774 57.685 میلیارد 18.15 هزار میلیارد 430155
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
0.942,571
2.082,600
49.631 میلیون 3,184 127.61 میلیارد 51.42 هزار میلیارد 321375
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
1.465,485
3.555,598
5.232 میلیون 610 28.694 میلیارد 222.143 هزار میلیارد 1656470
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
3.755,610
4.995,677
4.088 میلیون 572 22.935 میلیارد 14.174 هزار میلیارد 3063060
برکتگروه دارویی برکت
0.772,751
1.872,781
2.575 میلیون 590 7.083 میلیارد 15.956 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
0.5839,182
1.439,500
297,209 417 11.645 میلیارد 7.836 هزار میلیارد 154377080
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
-0.328,180
0.418,240
15.904 میلیون 2,141 130.101 میلیارد 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
-313,516
-2.6513,565
2.367 میلیون 1,473 31.988 میلیارد 13.516 هزار میلیارد 28383600
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
-0.2456,112
-2.2155,003
38,828 113 2.16 میلیارد 56.112 هزار میلیارد 117947424
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
0.3421,675
-2.9120,974
973,781 1,015 21.107 میلیارد 15.204 هزار میلیارد 2189175
دسبحاگروه دارویی سبحان
3.775,637
4.995,703
3.094 میلیون 893 17.443 میلیارد 15.417 هزار میلیارد 4757628
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
0.936,054
2.376,140
7.099 میلیون 1,433 42.978 میلیارد 14.53 هزار میلیارد 1162368
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
-0.313,431
-0.613,390
614,308 432 8.251 میلیارد 1.477 هزار میلیارد 2686200
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
571,897
571,898
291,937 201 20.989 میلیارد 17.784 هزار میلیارد 22935143
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
2.822,989
4.233,030
611,630 185 1.837 میلیارد 5.38 هزار میلیارد 1070062
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-1.185,785
-1.435,770
3.403 میلیون 446 19.69 میلیارد 173.55 هزار میلیارد 1949545
غالبرلبنیات‌کالبر
1.148,088
2.798,220
3.246 میلیون 604 26.25 میلیارد 2.831 هزار میلیارد 1043352
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
1.641,920
0.531,899
6.301 میلیون 631 12.099 میلیارد 3.84 هزار میلیارد 506880
ولیزلیزینگ‌ایران‌
0.751,741
1.561,755
6.354 میلیون 696 11.06 میلیارد 1.045 هزار میلیارد 53971
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.9912,870
4.9912,870
325,518 182 4.189 میلیارد 6.435 هزار میلیارد -476190
شلعابلعابیران‌
56,704
56,704
1.375 میلیون 110 9.219 میلیارد 1.073 هزار میلیارد 3492784
غپاکلبنیات‌ پاک‌
4.693,169
4.993,178
11.466 میلیون 1,175 36.329 میلیارد 4.391 هزار میلیارد 237675
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
0.1730,781
-0.3930,608
421,879 629 12.986 میلیارد 62.054 هزار میلیارد 27826024
وایرانلیزینگ ایرانیان
-0.682,043
-0.832,040
4.354 میلیون 626 8.895 میلیارد 2.043 هزار میلیارد 463761
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
4.032,709
4.992,734
1.375 میلیون 241 3.724 میلیارد 1.436 هزار میلیارد 325080
فلامیلامیران‌
-0.627,648
-1.0227,530
47,866 54 1.323 میلیارد 1.659 هزار میلیارد 8709120
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
4.9419,226
519,237
373,134 244 7.174 میلیارد 3.115 هزار میلیارد 12266188
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
-0.591,524
-0.521,525
45.375 میلیون 2,726 69.154 میلیارد 13.777 هزار میلیارد 438912
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
-3.8237,767
-2.8138,160
232,583 579 8.784 میلیارد 3.323 هزار میلیارد 37767
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
-4.986,298
-4.996,297
569,137 183 3.585 میلیارد 767.367 میلیارد -654992
خمهرمهرکام‌پارس‌
0.051,964
-0.151,960
12.187 میلیون 1,218 23.93 میلیارد 3.657 هزار میلیارد 119804
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
0.4233,589
3.234,520
196,245 447 6.592 میلیارد 14.107 هزار میلیارد 68521560
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-0.226,143
-0.3326,109
514,850 455 13.46 میلیارد 8.505 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
3.5511,344
4.9911,502
2.731 میلیون 610 30.98 میلیارد 11.344 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
4.1724,992
2.9924,710
938,117 147 23.446 میلیارد 8.047 هزار میلیارد 3498880
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
3.685,713
4.995,785
2.892 میلیون 656 16.524 میلیارد 1.184 هزار میلیارد 2805083
کدمامعدنی‌ دماوند
549,000
549,000
74,359 93 3.644 میلیارد 1.47 هزار میلیارد 23716000
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
521,739
521,739
115,404 100 2.509 میلیارد 4.4 هزار میلیارد 1086950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
1.839,119
3.859,300
3.795 میلیون 1,175 34.611 میلیارد 10.259 هزار میلیارد 1258422
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
0.574,932
0.334,920
4.733 میلیون 1,051 23.344 میلیارد 217.008 هزار میلیارد 1070244
بموتوموتوژن‌
4.7417,795
4.9417,830
1.721 میلیون 838 30.633 میلیارد 12.108 هزار میلیارد 11815880
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
-0.723,018
0.433,053
15.164 میلیون 2,437 45.77 میلیارد 3.38 هزار میلیارد 153918
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
0.344,154
0.684,168
12.772 میلیون 1,709 53.049 میلیارد 324.012 هزار میلیارد 710334
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.556,746
-1.436,686
7.099 میلیون 1,407 47.89 میلیارد 323.808 هزار میلیارد 1774198
اخابرمخابرات ایران
4.693,977
3.973,950
64.286 میلیون 3,705 255.684 میلیارد 238.62 هزار میلیارد 1801581
کبافقمعادن‌ بافق‌
1.3949,370
0.5248,943
359,175 620 17.733 میلیارد 9.997 هزار میلیارد 53517080
غمارگمارگارین‌
4.847,542
4.997,553
3.478 میلیون 593 26.234 میلیارد 6.335 هزار میلیارد 6003432
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
1.962,133
2.822,151
60.781 میلیون 4,580 129.627 میلیارد 13.409 هزار میلیارد 432999
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
0.2413,812
0.813,889
1.023 میلیون 318 14.135 میلیارد 27.624 هزار میلیارد 11450148
غنوشنوش‌ مازندران‌
59,119
59,119
200,000 8 1.824 میلیارد 455.95 میلیارد 1203708
شبهرننفت‌ بهران‌
0.6817,927
1.0918,000
510,196 338 9.15 میلیارد 46.61 هزار میلیارد 30475900
فنوالنورد آلومینیوم‌
-2.283,936
-1.223,979
4.741 میلیون 742 18.661 میلیارد 2.67 هزار میلیارد 216480
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.9119,679
519,695
84,905 66 1.671 میلیارد 2.834 هزار میلیارد 3463504
خمحرکهنیرو محرکه‌
4.945,648
55,651
2.476 میلیون 360 13.982 میلیارد 5.764 هزار میلیارد 463136
بنیرونیروترانس‌
4.8413,253
513,273
357,418 61 4.737 میلیارد 6.627 هزار میلیارد 7408427
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
4.981,729
4.981,729
59.087 میلیون 1,966 102.145 میلیارد 4.547 هزار میلیارد -259350
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
3.3214,006
4.9914,233
1.015 میلیون 545 14.209 میلیارد 7.003 هزار میلیارد 3081320
ولملتواسپاری ملت
4.142,340
4.982,359
2.185 میلیون 219 5.113 میلیارد 1.872 هزار میلیارد 145080
سیستمهمکاران سیستم
-2.026,782
-1.766,800
742,253 215 5.034 میلیارد 8.545 هزار میلیارد 3743664