کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
-4.151,942
-2.371,978
5.232 میلیون 706 10.161 میلیارد 1.748 هزار میلیارد 388400
حآساآسیا سیر ارس
4.45,200
55,230
11.239 میلیون 1,013 58.438 میلیارد 4.16 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
0.514,743
2.1914,990
6.528 میلیون 1,326 96.241 میلیارد 11.057 هزار میلیارد 16954450
افراافرانت
4.58,958
4.999,000
2.194 میلیون 379 19.65 میلیارد 5.599 هزار میلیارد 1334742
نوینبیمه نوین
1.082,159
1.922,177
37.406 میلیون 2,669 80.746 میلیارد 3.239 هزار میلیارد -
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
بپاسبیمه پاسارگاد
0.116,634
0.356,650
6.433 میلیون 585 42.679 میلیارد 33.853 هزار میلیارد 1824350
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
دیبانک دی
-4.513,281
-4.983,265
88.837 میلیون 5,580 291.462 میلیارد 20.998 هزار میلیارد 902275
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
میهنبیمه میهن
0.551,647
3.791,700
6.032 میلیون 560 9.935 میلیارد 2.471 هزار میلیارد 65880
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
2.9916,524
516,847
1.47 میلیون 521 24.292 میلیارد 1.157 هزار میلیارد 4874580
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
بسامابیمه سامان
-4.575,487
-4.685,481
10.396 میلیون 1,748 57.039 میلیارد 8.231 هزار میلیارد 1552821
ودیبیمه دی
-3.342,519
-4.262,495
23.266 میلیون 1,619 58.615 میلیارد 6.298 هزار میلیارد 506319
کوثربیمه کوثر
-4.639,284
-3.139,430
2.565 میلیون 421 23.813 میلیارد 23.21 هزار میلیارد 2126036
خدیزلبهمن دیزل
-3.577,916
-4.927,805
2.933 میلیون 518 23.218 میلیارد 7.916 هزار میلیارد 6214060
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
-1.082,924
-1.562,910
4.411 میلیون 324 12.898 میلیارد 7.31 هزار میلیارد 616964
ومعلمبیمه معلم
-3.413,827
-2.093,879
10.665 میلیون 1,462 40.815 میلیارد 5.741 هزار میلیارد -
شاوانپالایش نفت لاوان
-3.1833,812
-4.6233,309
785,290 455 26.552 میلیارد 38.661 هزار میلیارد 1521540
مارونپتروشیمی مارون
0.4538,997
-0.1938,751
69,721 133 2.719 میلیارد 311.976 هزار میلیارد 174316590
شغدیرپتروشیمی غدیر
-1.647,971
-0.388,073
7.109 میلیون 1,311 56.665 میلیارد 10.362 هزار میلیارد -
شرازپالایش نفت شیراز
-0.5238,687
0.2939,000
296,271 223 11.462 میلیارد 39.753 هزار میلیارد 10638925
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
-0.2660,788
-0.1860,840
1.272 میلیون 1,721 77.321 میلیارد 145.891 هزار میلیارد 157380132
جمپتروشیمی جم
011,196
011,225
0 0 0 107.482 هزار میلیارد -
هجرتپخش هجرت
528,695
528,695
296,759 2,706 8.515 میلیارد 12.913 هزار میلیارد -
غدیسپاکدیس
-1.6410,453
-1.6710,450
1.293 میلیون 472 13.512 میلیارد 2.927 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
1.1712,958
1.1912,960
2.21 میلیون 702 28.636 میلیارد 7.775 هزار میلیارد 6090260
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-0.3114,051
1.8914,360
500,468 269 7.032 میلیارد 3.513 هزار میلیارد 37544272
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
3.0310,465
4.9910,664
3.563 میلیون 1,378 37.282 میلیارد 4.186 هزار میلیارد -
توریلتوکاریل
-0.27,551
1.697,694
18.823 میلیون 3,040 142.134 میلیارد 15.102 هزار میلیارد 2174688
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
3.1540,675
4.9841,395
201,926 298 8.213 میلیارد 2.847 هزار میلیارد 13666800
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
0.6740,389
3.4441,499
809,647 333 32.701 میلیارد 29.403 هزار میلیارد 82837839
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-316,670
-0.4917,100
321,398 199 5.358 میلیارد 5.501 هزار میلیارد -
دماوندتولید نیروی برق دماوند
-4.0350,468
-4.0750,446
165,415 354 8.348 میلیارد 139.292 هزار میلیارد 83474072
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
4.7124,400
4.7124,400
29,097 19 709.967 میلیون 12.2 هزار میلیارد 18300000
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-4.616,892
-4.716,885
3.066 میلیون 503 21.132 میلیارد 1.172 هزار میلیارد 1199208
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
-4.5511,172
-4.3911,191
8.43 میلیون 1,585 94.185 میلیارد 7.072 هزار میلیارد 17070816
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
-3.0314,497
-2.3514,599
2.36 میلیون 1,976 34.217 میلیارد 2.899 هزار میلیارد -
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
-1.5715,960
-1.3615,993
4.089 میلیون 2,645 65.258 میلیارد 4.788 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-1.3516,402
-0.9316,473
727,663 589 11.935 میلیارد 2.46 هزار میلیارد 8561844
داوهداروسازی آوه سینا
-2.395,060
0.155,192
5.261 میلیون 1,138 26.619 میلیارد 2.429 هزار میلیارد -
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
-2.5510,375
-1.3210,505
758,522 382 7.869 میلیارد 2.179 هزار میلیارد 8590500
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
0.314,601
1.794,669
2.283 میلیون 530 10.506 میلیارد 3.961 هزار میلیارد 1334290
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
0.8715,507
516,142
1.365 میلیون 664 21.166 میلیارد 6.978 هزار میلیارد 44474076
دتولیدداروسازی تولید دارو
2.414,375
2.974,399
10.314 میلیون 1,784 45.122 میلیارد 2.625 هزار میلیارد 4983125
درهآوردارویی ره آورد تامین
0.169,432
0.359,450
2.788 میلیون 3,458 26.298 میلیارد 1.886 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
1.722,899
2.812,930
50.954 میلیون 5,551 147.698 میلیارد 5.682 هزار میلیارد 110162
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
-2.356,621
-0.556,743
3.173 میلیون 787 21.006 میلیارد 3.311 هزار میلیارد 4038810
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
-4.1433,221
-532,925
4.391 میلیون 2,618 145.866 میلیارد 19.943 هزار میلیارد 2358691
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
4.993,137
4.993,137
1.024 میلیون 29 3.212 میلیارد 6.274 هزار میلیارد -661907
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
4.456,109
4.996,141
334,214 127 2.042 میلیارد 1.527 هزار میلیارد 1606667
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
-3.823,122
-2.373,169
6.851 میلیون 1,247 21.393 میلیارد 4.371 هزار میلیارد 1832614
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
0.033,336
0.393,348
5.653 میلیون 843 18.855 میلیارد 4.337 هزار میلیارد 603816
سبزواسیمان لار سبزوار
4.316,005
4.996,044
5.163 میلیون 1,143 31.002 میلیارد 3.6 هزار میلیارد 366305
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
0.252,759
3.022,835
7.629 میلیون 892 21.05 میلیارد 1.38 هزار میلیارد 422127
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
-1.411,609
-1.781,603
147.35 میلیون 10,579 237.158 میلیارد 98.959 هزار میلیارد -936438
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
-3.94,045
-3.994,041
5.371 میلیون 1,100 21.727 میلیارد 2.023 هزار میلیارد 1205410
کگهرسنگ آهن گهرزمین
0.0116,255
2.0116,580
2.528 میلیون 600 41.097 میلیارد 199.937 هزار میلیارد -
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
-2.462,064
-1.232,090
20.009 میلیون 2,036 41.289 میلیارد 2.477 هزار میلیارد 194016
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,089
02,080
0 0 0 1.253 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
-1.4310,375
-1.6610,350
2.636 میلیون 847 27.345 میلیارد 1.847 هزار میلیارد 7241750
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
3.945,253
4.995,306
31.373 میلیون 2,723 164.808 میلیارد 17.86 هزار میلیارد -
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
3.9924,114
3.7624,060
1.392 میلیون 612 33.571 میلیارد 2.894 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
-1.714,990
0.3915,310
792,904 671 11.886 میلیارد 1.799 هزار میلیارد 10822780
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-4.185,178
-3.45,220
3.68 میلیون 616 19.055 میلیارد 6.835 هزار میلیارد 1879614
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
522,290
522,290
49,775 87 1.109 میلیارد 5.454 هزار میلیارد 13374000
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-4.451,975
-3.242,000
15.094 میلیون 1,425 29.804 میلیارد 1.778 هزار میلیارد 248850
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
کی بی سیشرکت کی بی سی
-2.4913,843
-2.4413,850
548,216 208 7.589 میلیارد 4.014 هزار میلیارد 9136380
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
-0.715,913
-0.645,917
1.225 میلیون 423 7.242 میلیارد 35.478 هزار میلیارد 53217
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
1.5728,155
529,106
1.097 میلیون 547 30.879 میلیارد 2.252 هزار میلیارد -
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
-3.1511,949
-2.7312,001
1.597 میلیون 579 19.078 میلیارد 2.39 هزار میلیارد -
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
02,430
02,392
0 0 0 7.29 هزار میلیارد 639090
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
-2.552,558
-0.652,608
1.407 میلیون 219 3.598 میلیارد 2.046 هزار میلیارد 954134
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
-4.15,747
-1.555,900
15.386 میلیون 1,169 88.42 میلیارد 4.598 هزار میلیارد 2494198
بهپاکصنعتی بهپاک
-4.310,706
-2.1510,946
5.224 میلیون 1,038 55.921 میلیارد 5.353 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
-0.3133,055
0.233,225
2,950 6 97.512 میلیون 1.653 هزار میلیارد -
زنگانصنعت روی زنگان
-2.5315,665
0.2916,119
1.141 میلیون 716 17.869 میلیارد 1.567 هزار میلیارد 3320980
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
0.4335,850
0.1835,761
550 6 19.718 میلیون 35.85 هزار میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
0.0612,547
0.4612,597
763,178 37 9.576 میلیارد 1.255 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
0.1210,097
0.1510,100
453,140 16 4.575 میلیارد 504.85 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
0.1638,248
0.5838,407
177,936 44 6.806 میلیارد 38.248 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
0.3339,085
0.3939,110
2,998 15 117.176 میلیون 39.085 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
0.1225,847
0.225,868
10.572 میلیون 815 273.247 میلیارد 1.292 هزار میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
2.387,543
3.147,599
2.566 میلیون 478 19.354 میلیارد 1.011 هزار میلیارد 2315701
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
-0.8633,359
-0.8633,359
30 1 1.001 میلیون 33.359 هزار میلیارد -
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
-0.0349,223
1.5550,000
91,260 44 4.492 میلیارد 49.223 هزار میلیارد -
سایناصنایع بهداشتی ساینا
0.3519,244
1.6819,499
552,380 212 10.63 میلیارد 1.924 هزار میلیارد 7890040
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
-4.8526,386
-526,346
1.106 میلیون 467 29.175 میلیارد 2.216 هزار میلیارد 6781202
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
0.0910,809
0.0910,809
4,600 1 49.721 میلیون 540.45 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
0.0520,318
0.0520,318
4.997 میلیون 190 101.527 میلیارد 20.318 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
-0.740,408
0.4940,892
1.022 میلیون 42 41.294 میلیارد 40.408 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
0.0310,020
0.0410,021
5.416 میلیون 113 54.266 میلیارد 1.002 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
-0.4628,722
-0.3628,750
17,839 9 512.376 میلیون 28.722 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
-4.493,401
-4.243,410
11.63 میلیون 1,101 39.555 میلیارد 4.421 هزار میلیارد 717611
نطرینعطرین نخ قم
-2.1318,136
-1.8518,189
1.352 میلیون 672 24.52 میلیارد 1.814 هزار میلیارد -
فرابورسفرابورس ایران
-3.9613,495
-3.3613,580
6.444 میلیون 2,225 86.962 میلیارد 18.893 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
-2.1325,199
-1.1125,460
184,159 254 4.641 میلیارد 9.072 هزار میلیارد 10785172
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-1.2834,122
-0.0534,550
51,355 104 1.752 میلیارد 4.777 هزار میلیارد 3992274
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
0.875,559
0.985,565
1.303 میلیون 284 7.246 میلیارد 83.385 هزار میلیارد -572577
قاسمقاسم ایران
4.9434,108
534,126
1.894 میلیون 922 64.595 میلیارد 20.465 هزار میلیارد 1023240
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
-1.17,641
0.267,746
2.32 میلیون 685 17.723 میلیارد 2.522 هزار میلیارد 1520559
حخزرکشتیرانی دریای خزر
4.0718,671
518,838
2.122 میلیون 487 39.619 میلیارد 20.165 هزار میلیارد 4163633
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
-4.1615,844
-4.5415,780
3.344 میلیون 1,711 52.977 میلیارد 5.545 هزار میلیارد -
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-0.3610,596
0.0310,637
1.424 میلیون 500 15.084 میلیارد 2.119 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
3.57,281
4.997,386
19.136 میلیون 3,188 139.337 میلیارد 5.024 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
-4.7317,941
-4.9417,900
1.977 میلیون 1,119 35.47 میلیارد 5.382 هزار میلیارد -
پکویرکویر تایر
06,874
06,910
0 0 0 1.375 هزار میلیارد -
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
-0.87,061
0.227,134
4.066 میلیون 1,279 28.708 میلیارد 2.824 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
-3.919,926
-3.449,975
7.23 میلیون 2,773 71.766 میلیارد 5.162 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-4.2615,659
-3.2715,820
1.488 میلیون 721 23.301 میلیارد 3.132 هزار میلیارد 6968255
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,382
04,358
0 0 0 5.828 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
-3.866,096
-3.886,095
26.525 میلیون 4,775 161.706 میلیارد 14.36 هزار میلیارد 2005584
گزسکه گز سکه
02,351
02,351
0 0 0 115.646 میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
-0.883,813
-0.963,810
7.216 میلیون 1,139 27.512 میلیارد 8.509 هزار میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-2.43,541
-3.533,500
8.067 میلیون 1,221 28.566 میلیارد 1.416 هزار میلیارد -672790
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-4.487,571
-3.517,648
32.446 میلیون 6,675 245.654 میلیارد 22.713 هزار میلیارد 3475089
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
-3.632,254
-3.162,265
6.598 میلیون 830 14.874 میلیارد 1.352 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
1.465,764
2.095,800
6.788 میلیون 1,658 39.124 میلیارد 2.133 هزار میلیارد 4438280
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
فماکماداکتو استیل کرد
06,000
06,000
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
-3.0613,546
-1.3913,780
808,337 446 10.95 میلیارد 3.121 هزار میلیارد 10294960
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
0.3910,657
-2.0310,400
1.778 میلیون 502 18.946 میلیارد 1.599 هزار میلیارد 9665899
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
-4.75,135
-4.975,120
21.735 میلیون 1,835 111.619 میلیارد 20.54 هزار میلیارد 1335100
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
-2.652,536
-4.032,500
47.154 میلیون 3,888 119.604 میلیارد 15.368 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
-0.4426,605
-0.0826,700
409,403 509 10.892 میلیارد 5.321 هزار میلیارد -
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-2.0612,283
-0.4912,480
2.033 میلیون 1,179 24.967 میلیارد 4.913 هزار میلیارد -
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
-3.514,996
-3.245,010
8.93 میلیون 1,630 44.613 میلیارد 14.988 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
0.1911,566
1.4811,715
762,400 256 8.818 میلیارد 23.132 هزار میلیارد 21154214
شپاسنفت پاسارگاد
-1.358,096
0.638,259
1.824 میلیون 348 14.768 میلیارد 19.43 هزار میلیارد 6743968
غویتاویتانا
3.9816,433
4.9916,593
4.152 میلیون 1,145 68.231 میلیارد 9.86 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
4.9718,910
518,915
2.399 میلیون 387 45.365 میلیارد 2.08 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-0.684,832
0.084,869
2.392 میلیون 298 11.556 میلیارد 140.128 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -