صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
بیمه دانا - دانا 0.63
-3.31153241
-4.983185
274467 3307029 17.91 3.19 0.18
واسپاری ملت - ولملت 1.98
0.18691072
0.931080
307075 857600 8.55 0.89 1.82
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.42
-1.23531679
-1.471675
567713 1713587 27.27 1.38 0.32
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
07527
2.877743
200 2709720 6.27 2.92 1.43
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.36
-0.08267258
-0.747210
14386 1741920 4.54 2.08 1.19
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.12
-0.074614738
-0.3314700
6900 798399 14.32 1.73 0.46
بانک خاورمیانه - وخاور 4.92
-0.98652710
-4.642610
478476 13550000 7.23 1.74 1.31
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.48
-0.15042655
0.712678
173269 2655000 8.84 2.04 5.24
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6
1.65222584
1.492580
615414 2817325 -16.31 1.66 8.84
حفاری شمال - حفاری 1.57
-0.34853145
-0.293147
659142 8193999 7.75 1.79 0.94
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.88
-1.09374974
-2.984879
1054866 68641200 7.92 2.59 0.4
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.39
1.33033123
0.943111
1339352 1031204 8.87 2.73 0.55
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.45
3.24321719
2.11700
449280 687600 23.66 3.03 0.4
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.07
0.06323166
0.063166
481894 1611494 8.73 2.53 3.8
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.66
-0.42763493
-4.993333
42447 4401180 8.5 2.42 1.32
فولاد خوزستان - فخوز 4.47
-0.60263134
-3.773034
619235 45355248 6.59 1.9 0.83
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.9
-1.08832454
-3.022406
107707 809820 12.15 1.98 1.07
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 2.38
0.10531902
0.261905
129378 475500 -4.75 2.25 0.17
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.82
-0.2262882
0.23886
1654029 282996 363.75 1.5 0.2
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 4.66
1.09761750
-0.751718
469698 1735020 5.75 1.5 1.53
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.42
0.56112330
02317
287660 733950 210.91 1.92 0.29
پارس دارو - دپارس 2.45
0.03315151
0.6915250
2462 3181710 5.57 2.84 2.29
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.58
-0.40463692
-4.13555
271194 60522956 20.74 3.14 14.66
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1.18
-0.31231596
-3.871539
323423 20957076 31.15 1.73 0.32
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.67
0.03732681
0.752700
115103 8043000 4.6 1.54 0.32
سیمان سپاهان - سپاها 2.52
0.71241131
0.271126
855923 2375100 25.28 1.11 1.04
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.93
-0.51241165
1.621190
587567 1048500 11.71 1.12 1.88
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.4
-0.3601830
-0.36830
508842 369350 -4.06 1.35 0.11
نفت سپاهان - شسپا 3.85
-0.60567550
-1.267500
80998 7927500 6.13 3.14 0.56
شهد - قشهد 7.21
-2.47978062
-2.938025
186219 1622881 10.05 3.89 1.06
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0
-2.71621361
-4.931330
347222 2123160 0 0.96 0
فنرسازی زر - خزر 1.83
0.3667821
1.83833
314057 410498 109.79 1.04 0.99
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.42
-0.6704889
-1.45882
1648171 812491 39.19 1.32 0.17
سیمان تهران - ستران 2.27
-0.04992005
-1.31980
191609 3508750 21.47 0.88 1.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.2
-0.5277754
-0.4755
2539448 9425000 0 0.59 0
سایپا شیشه - کساپا 4.71
3.172148
-0.12080
218507 494040 930.4 4.92 1.03
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.44
0.31081614
0.061610
264312 1210500 -3.45 4.91 6.67
داروپخش - وپخش 5.27
-0.204313679
-513022
153951 11490360 7.66 3.47 7.5
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.46
0.33443601
1.73650
829179 9839934 6.88 2.95 1.33
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.73
-2.92794078
-53991
82124 815600 9.08 2.88 0.45
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.77
-0.0472125
-1.462095
1903960 63750000 6.66 1.56 1.95
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.48
0.03472882
1.282918
588488 1074657 8.87 1.69 1.13
پتروشیمی مبین - مبین 2.48
-0.33193604
-1.273570
1239270 51364208 3.98 1.7 1.3
چرخشگر - خچرخش 4.72
1.16011744
3.941792
379734 1660453 33.92 1.55 0.97
مخابرات ایران - اخابر 0.78
-0.1031940
-0.211938
2348757 116400000 4.13 1.29 2.34
سیمان هگمتان - سهگمت 6.57
-0.2192278
-2.632223
67632 1145606 6.47 1.16 0.79
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.82
0.13692194
0.412200
2516986 35652500 4.22 1.2 4.07
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.74
-0.32891212
-2.961180
1261842 37572000 8.58 1.2 8.41
صنعتی آما - فاما 2.4
4.4154328
4.994352
180496 2164000 9.08 1.82 1.62
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.73
4.72361951
4.991956
377008 394882 82.01 1.86 1.65
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.68
0.43573919
2.433997
275706 3919000 10.11 2.33 1.8
کابل البرز - بالبر 4.91
3.87952517
3.182500
652609 797688 100.57 2.64 0.72
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.87
1.45074126
0.494087
178559 412600 50.03 3 1.05
آبسال - لابسا 4.96
-1.953017
-0.453063
215678 1086120 25.73 2.22 0.64
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.48
2.1772910
2.212911
1438566 436500 12.06 2.2 1.33
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.69
0.08664625
1.544692
19960 6359375 4.88 1.93 4.78
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.32
0.27642902
0.692914
201467 1536754 8.53 1.98 1.28
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2
-0.29991662
-0.421660
219804 2302690 41.72 2.1 0.39
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.16
-0.12081654
-0.481648
1100308 46667610 7.01 1.16 1.79
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.12
-0.07851273
-1.651253
497874 25460000 13.3 1.08 12.27
پتروشیمی پردیس - شپدیس 0.73
-0.23336843
-4.346561
82876 41058000 6.17 4.4 2.06
سیمان قاین - سقاین 5.07
0.011617306
-3.7516655
1200 921067 4.83 4.51 1.17
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.78
0.3817789
0.51790
1139297 4339500 8.01 0.68 6.08
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.92
1.32413520
2.193550
278386 880000 78.15 4.24 2
سیمان کردستان - سکرد 0.92
0.07941261
4.681319
5875 1513200 -14.14 4.12 1.7
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.54
2.71197575
3.867660
127518 681750 8.1 3.5 1.2
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.15
1.25533791
0.273754
92904 193341 68.17 3.53 1.4
پتروشیمی خارک - شخارک 1.35
-0.046814963
-2.1314651
21425 29926000 6.5 3.53 2.5
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.87
0.22521335
01332
372169 2429700 15.48 0.76 9.25
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.2
0.09191089
-1.561071
3064890 78408000 5.3 0.78 4.85
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.98
1.42381211
1.511212
1085252 641830 10.24 0.96 4.56
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.92
01214
-0.331210
108051 6533748 0 1 0
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.87
-0.96151545
-1.281540
3245246 6983400 5.16 1.06 1.68
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0.9
-0.68831010
-1.281004
754485 2777500 0 0.75 0
بانک تجارت - وتجارت 3.07
-0.5597
-1.67590
6063879 27282900 -2.23 0.56 0.16
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.33
0981
0.1982
40417 1569600 0 0.81 0
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 3.86
0.98227197
-0.457095
85138 2511753 -10.55 -11.13 1.13
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.82
-0.81081101
-0.811101
825331 2091900 0 0.81 0
ایران تایر - پتایر 2.84
-0.21033321
0.183334
59832 951363 10.93 5.11 0.4
همکاران سیستم - سیستم 0.17
-0.16654796
-0.794766
60027 3597000 8.01 2.71 4.6
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.7
-0.105218995
-3.7318306
10900 18045250 4.75 3.79 1.6
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 5.05
0.41317535
-0.057500
5822 753500 74.98 5.44 4.86
بانک کارآفرین - وکار 2.03
0.78742688
3.672765
1000771 22848000 11.11 1.57 1.02
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 4.34
011531
1.4711700
275 11531000 7.65 5.42 1.55
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 0.23
-0.22253588
-1.893528
42628 3588000 4.95 1.25 4.57
بیمه ملت - ملت 5.23
-0.27011846
-0.051850
282148 5261100 7.88 1.37 1.32
بیمه پارسیان - پارسیان 6.37
4.68091968
4.731969
3046509 5904000 4.21 1.58 0.42
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.71
0.0571755
2.741802
5003 438750 185.83 1.34 0.99
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.32
0.102121567
4.0622420
7260 8626800 9.29 6.35 3.57
بیمه ما - ما 3.45
-0.11071805
-3.711740
58750 1805000 4 1.17 0.63
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 3.37
01726
0.231730
189395 51780000 4.56 1.15 4.54
بیمه آسیا - آسیا 1.95
-0.10261947
-0.621937
82074 4478100 10.48 1.44 0.17
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.17
-0.15471291
-2.551260
206805 1032800 0 1.06 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.85
4.73711813
4.971817
275635 402379 9.05 0.86 1.73
تراکتورسازی - تایرا 2.35
0.48782678
1.352701
491700 4820400 9.38 1.66 0.56
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.1
01584
1.011600
42393 3168000 5.44 1.02 7.5
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
-0.01596276
-1.236200
8077 18200400 5.34 3.37 5.18
کارخانجات داروپخش - دارو 4.13
04922
-3.054772
590 2461000 5.03 2.3 0.57
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.006615218
-4.9914459
30 760900 33.04 7.94 2.43
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.43
12.86922140
12.292129
2180982 5165853 12 1.17 10.63
داده پردازی ایران - مداران 4.99
6.81753588
4.553512
215715 2332200 12.67 2.44 1.66
افست - چافست 4.94
-1.43310111
-2.5210000
47170 2022200 7.06 3.17 1.24
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0.06
03502
-1.263458
1521 714828 150.94 3.68 0.49
پارس سویچ - بسویچ 0.55
3.770411229
511362
75788 2807250 12.9 3.02 2.86
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0
0978
-1.33965
10000 2934000 7.16 0.73 2.64
سیمان خوزستان - سخوز 0
-1.71023046
-3.193000
140140 1979900 4.68 1.86 0.73
لابراتوارهای رازک - درازک 0
019682
0.0819698
150 8069620 10.13 6.89 2.78
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.19
0.02344279
0.514300
104238 5605490 7.04 2.39 1.57
سبحان دارو - دسبحان 1.14
-1.45796827
-3.646676
70228 2935610 4.86 2.82 1.33
سیمان داراب - ساراب 2.52
-1.82841396
-2.61385
173625 1256400 9.9 0.94 1.25
داروسازی اسوه - داسوه 1.86
0.005518116
0.318170
2060 4529000 5.41 2.77 1.56
فروسیلیس ایران - فروس 4.74
0.17462295
1.272320
214511 2006957 14.3 1.92 2.25
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 2.25
-0.81535718
-2.865600
17120 607252 1143.6 -3.46 0.79
سازه پویش - خپویش 0
0.004920273
3.5920999
50 2027300 6.83 3.05 0.56
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.02896928
-4.996584
1052 2715776 15.19 3.86 2.18
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0.19
-0.085810480
-4.6310003
2956 4192000 10.8 5.15 5.02
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.59
-0.02164631
-1.554560
21732 231550000 5.63 2.06 5.58
جام دارو - فجام 0
-0.016811886
-511294
150 950880 18 5.55 3.78
سیمان غرب - سغرب 3.84
03139
2.553219
400 941700 4.87 1.78 0.94
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.18892642
-4.992515
10949 1848977 163.31 3.14 3.13
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.29
-0.01496728
-0.426701
5672 807360 8.93 4.12 1.38
داروسازی زهراوی - دزهراوی 2.97
0.007725928
4.4527080
504 6222720 8.54 6.41 1.62
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.31
-0.67373686
-0.33700
742684 468735 8.33 2.6 1
لعابیران - شلعاب 5.08
-0.12053315
-1.483270
139515 331500 67.42 2.1 0.65
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.64
-0.09671033
-1.161022
114894 4648500 0 0.89 0
کربن ایران - شکربن 2.85
0.84182995
0.342980
217593 748750 13.81 1.29 0.65
داروسازی فارابی - دفارا 3.93
07830
0.887899
7058 3132000 6.02 1.93 0.94
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.48
-0.06461546
-3.31496
42439 10822000 0 0.97 0
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 9.38
3.35313144
53194
732174 1100400 19.41 1.96 3.55
پست بانک ایران - وپست 3.88
-0.16751788
0.51800
258946 5781410 69.7 2.97 0.47
پارس سرام - کسرام 4.26
-2.73533307
-3.683275
182909 198420 -7631.54 3.18 1.14
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.76
0.08114936
3.185089
10270 740400 33.99 4.98 1.64
موتوژن - بموتو 3.54
-0.16384876
-0.494860
128527 3317630 6.27 2.87 1.08
سیمان صوفیان - سصوفی 1.54
-0.96152575
-3.462510
46500 1416250 9.67 2.25 0.85
مهرکام پارس - خمهر 5.41
01472
0.541480
48597 1218816 30.36 2.1 0.21
ایران دارو - دیران 3.66
0.21873666
0.193665
24801 879840 6.51 2.22 1.03
سیمان ارومیه - ساروم 4.29
-0.43912494
-4.112402
43268 1745800 5.53 2.22 1.21
قند نیشابور - قنیشا 2.64
-0.90952288
-1.472275
216351 457600 14.62 1.78 0.76
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 1.16
-0.02474040
-1.014000
2093 404000 -47.38 4.16 22.45
داروسازی اکسیر - دلر 3.43
-0.71795117
-2.995000
39073 2302650 6.18 2.76 0.59
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 1.54
-0.03355964
0.155975
30081 1192800 11.21 3.12 0.45
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.17
0.32412476
-0.282461
338783 396160 226.12 3.23 3.43
فیبر ایران - چفیبر 0
-0.5467286
-56960
7430 728600 42.23 23.7 1.9
البرز دارو - دالبر 1.54
-0.10619414
-2.39207
24321 8755020 7.3 3.86 2.63
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 4.2
-0.009111046
-0.9710940
1852 4175388 4.68 2.08 1.57
شکر - قشکر 2.69
0.54381849
1.631869
194345 369800 44.75 2.66 0.7
لامیران - فلامی 0
-0.99245088
-1.915041
51000 305280 13.38 2.82 2.02
نیرو کلر - شکلر 5.25
-0.04744213
0.364230
25590 1685200 18.62 3.26 3.66
خدمات انفورماتیک - رانفور 9.16
0.63626267
4.2127200
124628 73547600 11.45 5.29 6.39
بیمه البرز - البرز 4.87
-0.561243
-0.41245
304304 4972000 8.75 0.95 0.29
سیمان شاهرود - سرود 0.19
0.06441555
0.91568
31175 1259550 8.2 1.87 1.09
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.83
-0.635518293
-3.8617700
4461 281712 69.9 4.1 2.88
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.01
-0.14721357
0.811370
307020 6106500 0 0.87 0
شیشه همدان - کهمدا 1.18
-0.11637727
-1.117650
15160 2225376 7.81 1.61 2.4
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.81
-0.35341128
-0.351128
54500 1128000 0 1.01 0
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.93
02202
-0.862183
433374 9909000 9.32 1.23 10.21
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.74
-0.39292535
-2.832473
181061 3704390 18.01 2.95 2.52
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.61
4.77675067
4.985077
225760 749916 27.36 3.11 3.13
گلتاش - شگل 1.54
-0.297713397
-3.2513000
8467 2679400 6.38 3.33 1.34
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
-0.04574376
-4.984160
20950 35008000 38.72 3.53 2.57
ایران ارقام - مرقام 5.65
2.13765925
1.285875
612771 2962500 21.09 5.63 2.27
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.41
-3.27621299
-1.711320
2117359 662490 -19.21 1.97 0.96
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 1634850 17.04 10.92 0.64
قند مرودشت - قمرو 3.44
-3.80264503
-1.734600
79876 900600 11.07 3.3 1.24
ایران خودرو دیزل - خاور 3.31
-0.2519792
-0.5790
4402858 3951335 -1.5 -0.6 0.21
معدنی املاح ایران - شاملا 0.69
-0.01711741
-1.8911521
1094 2465610 5.81 3.87 2.28
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0
-0.02663756
-4.983570
610 800028 57.6 2.65 0.47
بیسکویت گرجی - غگرجی 10.33
3.11244340
2.114298
160488 868000 14.78 3.19 1.48
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.938816355
-515685
15000 3271000 37.38 7.34 3.03
سیمان فارس - سفار 0
-0.01476802
-56463
190 1584866 19.72 3.96 2.55
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.93
-0.37861842
-0.921832
3841240 92100000 9 1.2 1.56
لیزینگ ایرانیان - وایران 8.31
-1.31522176
-0.862186
897772 2176000 10.24 1.66 2.98
سیمان فارس نو - سفانو 4.46
1.18733068
0.493047
38782 1073800 5.39 1.52 0.89
سیمان خاش - سخاش 0.55
2.29048307
4.978525
30163 1038375 7.87 2.66 1.15
لیزینگ ایران - ولیز 0
-1.52121230
-4.961187
122787 738000 34.93 1.38 1.65
لبنیات کالبر - غالبر 5.12
0.22192258
1.952297
1158135 564500 15.5 1.49 0.9
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.24
-0.7594184
0.314229
120009 836800 74.67 3.39 1.48
خوراک دام پارس - غدام 9.42
0.04197169
-4.986809
10008 430140 66.45 6.74 1.16
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 7.46
1.720430390
1.7530400
37365 1063650 17.76 6.95 0.62
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.31
-0.017317361
-0.9417200
3623 11666592 15.66 7.11 2.94
بهنوش ایران - غبهنوش 1.71
-0.22135411
-3.195250
20651 1947960 31.6 6.1 0.51
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.74
-0.48535947
-1.315898
972463 2973500 56.61 5.81 1.86
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 7.28
2.40175415
3.785488
6171103 877230 61.34 4.78 5.06
ایران ترانسفو - بترانس 2.65
06143
0.446170
187289 23036250 18.42 5.57 4.25
کارتن ایران - چکارن 7.6
0.88686143
1.826200
1198329 1119562 40.57 5.76 1.33
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.81
-0.667624252
-1.4924050
585001 24252000 10.27 7.38 0.62
شیشه و گاز - کگاز 5.45
-0.74234279
-1.654240
190796 1069750 2.06 8.75 2.32
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.03442902
-4.992758
2000 1958850 9.05 1.85 5.8
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.02
-4.99024855
-4.974856
217391 699120 13.26 2.54 0.29
سیمان شمال - سشمال 2.93
-1.19331656
-1.551650
96207 1369475 9.48 0.92 1.44
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.037110775
-4.9910241
1150 4622475 15.64 4 0.96
داروسازی ابوریحان - دابور 0.07
07520
0.737575
672 2165760 6.01 3.01 0.98
شهد ایران - غشهد 10.04
4.64932656
4.812660
1704256 531200 88.86 37.96 7.57
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.56
-1.30943241
-4.993120
39451 826455 9.38 2.29 0.7
سیمان بهبهان - سبهان 0.7
-0.613314746
-4.9514102
4307 811030 9.26 2.46 0.95
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.02368476
-4.998055
225 453068 22.32 6.91 0.25
سیمان هرمزگان - سهرمز 2.22
-0.04324630
-2.854500
2826 2509460 9.12 3.28 1.13
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.019210401
-59883
213 312030 -16.2 -3.72 1.04
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.8
-0.544513516
-0.0113588
14868 415110 23.2 1.51 1.02
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.48
0.38612600
-1.122561
805945 1560000 26.61 2.26 1.03
سیمان ایلام - سیلام 0
04193
-4.983984
72 1729612 137.72 6.4 1.32
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-1.90522214
-4.962145
180000 2612520 29.61 2 2.78
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02084814
-4.984575
250 1107220 11.58 3.11 1.39
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.95
0.54897511
1.077550
118105 1502200 9.01 3.26 0.98
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.3
-3.55592224
-4.62200
1743119 889600 121.26 1.99 0.5
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
04120
-53914
260 610634 77.36 4.86 0.58
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.04224734
-4.984500
3286 3891348 13.53 3.39 2.36
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 742800 0 1.56 0
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.7827359
-2.937200
17837 1022901 51.26 2.41 0.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 1321500 14.06 2.56 11.13
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0
-1.32912153
-1.922140
7365703 645900 7.56 2.88 0.78
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 193900 25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
011776
0.211800
200 2912913 65.42 10.31 65.24
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
-0.84571407
-2.041390
4524306 55248212 9.98 1.4 0.46
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 11466664 8.75 1.65 1.64
پتروشیمی فجر - بفجر 3.13
0.38336023
-2.055877
4105538 39149500 5.37 2.95 2.57
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.89
-0.9411158
-1.281154
5343736 3010800 10.55 0.93 8.75
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 9682225 8.58 0.77 8.17
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.61
-0.77193728
-1.943684
963642 11557173 6 1.82 5.73
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.38
-3.78062596
-3.712598
2233330 7622952 8.49 1.91 2.37
گلوکوزان - غگل 2.34
0.618542947
1.6743395
21487 3263972 10.8 10.11 1.37
قند اصفهان - قصفها 5.45
-0.85358364
-3.718123
110892 1630980 10.95 4.23 0.49
پتروشیمی فارابی - شفارا 6.27
-0.02633806
-2.233722
1074 570900 -2.92 -1.06 0.47
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.14027125
-4.996779
2000 712500 10.89 3.4 6.14
معدنی دماوند - کدما 10.31
3.856912952
3.4412900
139128 388560 70.29 12.3 3.58
کاشی پارس - کپارس 3.98
-4.47726998
-4.726980
2117787 614074 7.49 3.82 0.83
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.009210876
-4.9910334
98 1522640 11.5 6.13 1.8
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.01895279
-55016
300 527900 125.69 4.07 1.76
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.49
-0.16463032
-4.972886
8960 1970800 11.81 2.17 0.4
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.09
-2.36222232
-2.452230
1919186 11383200 42.21 2.75 0.76
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.65
0.07271377
-0.941363
16935760 103275000 5.44 1.07 0.86
قند لرستان - قلرست 4.86
-0.11197142
-2.087001
246149 1714080 14.03 3.49 2.23
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.3
-3.82051586
-3.521591
3384301 1030900 13.46 1.06 21.82
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.84
-4.15991774
-2.431806
1360216 1116923 25.16 1.6 0.92
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 7.56
-1.92736310
-3.256225
146042 693827 24.79 4.56 3.18
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
-0.02647572
-4.997196
336 1226664 14.71 4.57 0.57
داروسازی امین - دامین 2.4
-0.12331620
-1.661595
28367 1343628 7.42 1.2 1.16
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.49
-2.6391734
-1.181760
2412954 2861100 8.12 1.21 7.57
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.5
-0.31671574
-1.21560
775062 12985500 8.99 1.27 8.61
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.21
-1.31471201
-0.661209
5483073 814695 15.97 1.11 0.54
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.3
4.2581808
4.13807
8480062 1392206 108.78 1.11 1.55
داروسازی کوثر - دکوثر 4.71
2.27141711
3.411730
601879 923940 25.77 0.96 0.91
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.97
-0.1351480
-2.831440
420160 39960000 5.16 0.95 5.19
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.17
-0.26391134
0.181139
213902 507450 8.87 0.95 1.07
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.06
-0.28971721
0.171729
2526494 69700500 5.35 1.33 4.59
رادیاتور ایران - ختور 6.95
0.60053183
-3.13066
619467 954900 5.45 1.35 0.52
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 10.05
2.27042027
4.992081
6932977 597926 54.36 1.99 1.33
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.07
-0.80312841
-1.712815
2163694 56820000 6.87 1.87 0.29
گروه مپنا - رمپنا 3.41
-0.85397199
-3.467010
390603 71990000 13.67 1.91 2.27
مس شهید باهنر - فباهنر 4.44
3.39563319
3.893335
1739265 2987100 8 1.93 0.52
پالایش نفت تهران - شتران 4.04
-1.4282347
-1.932335
2984052 37552000 7.73 1.79 0.28
سیمان شرق - سشرق 2.59
-0.3064976
-0.41975
901453 2589875 -21.32 1.34 1.61
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.5
-0.16091862
-1.341840
1492291 80997000 6.43 1.35 3.58
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3
0.26321905
0.261905
87347 762000 11.04 1.36 0.61
گروه بهمن - خبهمن 4.81
0.56872122
-0.472100
5049823 10758540 7.57 0.85 5.46
زامیاد - خزامیا 2.12
0.2481808
0.37809
12068452 4468153 111.66 0.84 0.29
پلی اکریل ایران - شپلی 2.07
0.1873535
0.19535
7179078 1910474 -2.32 -2.05 0.75
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.11
2.57682070
2.082060
265761 155250 -2.12 -0.66 0.96
سایپا دیزل - خکاوه 3.03
0.2296873
-1.26860
5041902 2300977 -8.06 -0.29 0.22
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.13
4.918315722
515734
114208 786100 -16.31 -5.65 1.69
نیرو ترانس - بنیرو 5.01
0.12497213
0.647250
156310 3606500 19.94 5.62 3.55
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.61
0.057732944
-0.3832801
275466 131776000 4.35 3.65 1.15
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.87
0.44761122
0.271120
543867 448800 416.71 4.08 0.83
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 5.3
-1.122612067
-0.8512100
38700 2111725 6.76 4.18 3.42
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.14
01062
-1.131050
14490 4248000 5.53 0.66 5.71
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.04
0.09741028
01027
2788449 6168000 3.43 0.68 4.01
شاهد - ثشاهد 3.13
0.16741197
-0.671187
855023 3239839 4.93 0.81 46.28
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01196
0.081197
27000 4186000 0 0.83 0
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.23
-1.51831427
-3.311401
1061232 8026875 11.2 0.82 10.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 4.24
-1.7456788
-0.62797
3850633 788000 0 0.8 0
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 1.92
4.91353395
4.983397
3165757 5092500 45.02 0.73 23.2
بانک ملت - وبملت 5.53
-3.5124934
-4.03929
23209192 46700000 7.02 0.72 0.18
بانک سینا - وسینا 4.07
0.09911010
0.51014
1132506 10100000 6.7 0.72 0.31
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.06
-0.3239875
-0.079900
31082 1493100 9.5 1.93 0.71
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.22
1.96883263
2.283273
1036002 1631500 6.83 1.98 3.2
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 8.29
3.72463676
4.993721
5341996 2757000 0 2.86 0
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.78
-0.2363805
-1.683750
174015 4756250 10.99 2.87 5.52
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 0
4.88377710
4.997718
66507 925200 8.76 3.12 1.16
معادن بافق - کبافق 0
3.528610973
4.9911128
57322 2222032 4.96 2.74 2.9
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.7
2.62423285
53361
2966354 788400 38.5 2.75 11.18
سخت آژند - ثاژن 0
4.99563573
53573
4615803 1429200 5.33 2.44 2.73
پاکسان - شپاکسا 2.42
-0.57755337
-0.845323
437253 2881980 6.43 2.49 0.75
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3.55
0.88293085
1.373100
35970 1234000 8.19 2.67 9.75
کویر تایر - پکویر 6.04
-1.66794009
0.784109
1175281 2806300 6.23 3.09 0.71
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.92
-0.62321754
-0.341759
136158 213713 -21.03 3.14 14.03
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.4
-0.65674387
-2.634300
885028 17040034 17.12 3.81 0.28
آلومراد - فمراد 5.69
-0.11593448
-2.813355
7803 170798 244.35 3.97 2.56
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.29
2.18649067
1.779030
346256 2040075 14.96 4.55 1.49
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0
52604
52604
205948 838488 15.97 3.51 0.77
نفت بهران - شبهرن 1.9
-0.187910624
0.510697
316305 21248000 5.99 3.33 1.3
مارگارین - غمارگ 8.4
-3.71553317
-2.873346
359581 2786280 10.26 3.04 0.32
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.57
3.39993467
4.983520
104858 305096 245.45 3.28 1.71
پتروشیمی جم - جم 0.4
0.01069451
0.019451
42985 90729600 6.02 3.24 1.72
نفت پارس - شنفت 1.45
-0.85914270
-3.654150
115596 5337500 5.19 2.28 0.67
باما - کاما 0
4.98366088
4.986088
460674 3044000 8.27 2.29 2.93
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.5
-0.64771994
-2.341960
459349 9950060 22.83 2.04 1.24
کالسیمین - فاسمین 0
4.98143098
4.983098
1656256 6196000 6.46 1.42 1.91
سالمین - غسالم 0
0.68432354
4.962454
29126 706200 8 1.51 0.73
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.79
03954
-0.133949
87140 18303019 5.52 2.02 2.4
ایران خودرو - خودرو 3.09
1.18372650
1.182650
6424584 40545000 25.37 2.01 0.17
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.91
-0.58361874
-3.341822
61219 1124400 124.99 1.95 0.7
سیمان دورود - سدور 3.27
0.49121023
-0.591012
1527867 656456 7.72 1.98 0.67
قند هکمتان - قهکمت 6.2
3.07694087
4.994163
1029352 1118203 11.37 2.05 0.65
بانک انصار - وانصار 0.57
0.04392281
02280
4239843 22810000 7.6 1.58 0.5
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.87
-0.70722387
-3.792313
245936 8424200 4.87 1.57 1.58
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.21
-0.1022977
-1.23966
2580259 1292421 14.13 1.77 0.39
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 9.19
-3.01963308
-3.253300
784321 2320405 28.9 2 0.29
تولید محور خودرو - خمحور 3.48
0.13222273
0.882290
15462 956344 625.06 2.09 0.62
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.41
-1.56913262
-1.033280
1181001 8241443 6.22 1.74 0.79
گروه دارویی برکت - برکت 1.66
0.74791886
1.071892
1790604 6412400 6.5 1.68 5.33
پتروشیمی شازند - شاراک 2.12
0.24412053
1.072070
1644659 16555392 4.1 1.61 0.64
پارس خودرو - خپارس 2.83
0.7269970
0.42967
10341019 22038671 27.39 1.68 0.36
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9957420
57420
12883657 556500 28.87 6.36 4.86