کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
ایران خودرو - خودرو 6.62
-1.3612754
-1.862740
11903113 42136200 -1.66 -8.51 0.14
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.55
-0.39129675
-3.649359
120340 87075000 32.05 7.59 4.09
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.58
-1.53061544
-1.661542
582708 188126 -8.52 8.05 7.01
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 3.63
-3.653616165
-2.8516300
832974 29097000 15.07 8.11 1.79
مهرکام پارس - خمهر 4.81
-0.31661889
0.791910
1536463 1564092 -4.09 -90.32 0.23
پست بانک ایران - وپست 6.16
-3.26221631
-3.911620
3876771 5273759 -6.1 -46.05 0.38
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.15
-0.683375148
0.2275830
87989 3757400 178.01 -24.13 3.57
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 10.13
2.45171379
4.751410
6507267 551600 -6.33 -17.57 1.51
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.21
-4.10332711
-4.992686
3354351 2033250 -4.98 -8.33 68.02
پتروشیمی فن آوران - شفن 10
-1.038157291
-0.3757680
353799 54426450 5.86 5.99 3.25
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 5.16
0.12249813
-0.019800
180135 3424737 -7.22 -4.21 3.01
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
4.995316899
516899
451764 4055760 -3.34 -3.75 2.45
بانک تجارت - وتجارت 7.35
-1.14421296
-0.921299
344789427 59227200 -0.96 -1.67 0.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 7.06
-2.3814223
-1.414265
313947 316725 -5.46 -0.83 3.44
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 5.53
-1.6287906
-1.74905
9794306 7211760 7.65 0.72 0
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 6.87
-0.31653780
0.713819
9374811 5670000 10.33 0.76 0
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.55
-3.0591919
-2.53924
2731951 5054500 9.34 0.76 0
فروسیلیس ایران - فروس 7.87
-4.35797045
-56998
596518 6160789 50.31 5.9 6.81
نفت پارس - شنفت 2.93
-0.2513967
-2.5913640
146131 17458750 8.81 5.89 1.6
بانک سینا - وسینا 5.15
-4.4281036
-3.231049
16698439 10360000 13.07 0.77 0.35
سیمان بجنورد - سبجنو 9.13
-2.89064401
-4.94310
97220 1725192 8.89 2.6 1.43
سخت آژند - ثاژن 5.39
-4.54052607
-4.982595
3532709 1042800 6.35 1.58 3.55
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.82
-3.60141954
-4.981926
803203 468960 62.33 1.62 20.88
تولیدی چدن سازان - چدن 5.25
-0.08413566
1.293615
2567731 2852800 5.69 1.8 3.35
لعابیران - شلعاب 6.46
1.50292634
3.662690
663190 421440 44.22 2.06 1.14
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 4.91
-1.98772712
-1.772718
1436146 9880922 6.94 2.02 1.26
سیمان غرب - سغرب 5.67
-1.43025100
-1.435100
947940 1530000 6.66 2.32 1.49
قند نیشابور - قنیشا 4.01
0.40213745
0.113734
327388 749000 10.49 2.5 0.95
آبسال - لابسا 3.86
1.58693649
2.063666
267181 1313640 -317.07 2.79 0.99
پتروشیمی جم - جم 5.32
-0.63719029
-0.0119150
739542 182678400 8.09 5.83 2.55
شاهد - ثشاهد 4.86
-2.20051200
-2.21200
1313568 3247958 6.34 0.68 92.14
سیمان داراب - ساراب 6.46
-1.25911490
-2.981464
664259 1341000 5.91 0.92 1.35
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 7.05
-4.68824310
-4.914300
511848 323250 13.74 3.01 2.95
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 10.09
-4.28076753
-3.616800
469555 2431080 5.88 3.12 1.35
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 7.29
-4.18792448
-4.972428
2181674 1468800 36.78 3.14 1
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 5.82
-4.78296251
-56237
2407127 4688250 34.62 3.39 0
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.6
-1.905610707
0.7811000
120538 2141400 9.94 3.83 0.96
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.16856541
4.996856
2519 830707 -317.55 5.25 5.4
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 5.8
-2.5974900
-2.38902
22340532 9607500 23.66 0.79 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.02
-4.33241082
-4.771077
32976790 13525000 9.81 0.78 0
رادیاتور ایران - ختور 7.48
-4.2332466
-3.652481
390447 739800 6.43 1.1 0.45
چرخشگر - خچرخش 0
4.94611655
4.951655
1123434 1575717 48.33 1.58 0.96
کمباین سازی ایران - تکمبا 7.17
-4.008958
-4.41954
7746308 1650660 45.99 1.21 1.48
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 6.25
-0.80461726
-1.671711
22179377 34520000 14.67 1.28 0
سیمان شرق - سشرق 3.31
-4.3655942
-3.35952
4917652 2499654 112.53 1.25 1.42
پتروشیمی آبادان - شپترو 4.47
-3.68364968
-4.984901
2852787 3129840 -5.45 1.27 1.51
تامین سرمایه امید - امید 2.55
0.58521547
-0.461531
3605253 9282000 5.33 1.34 13.98
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.02
-2.26843059
-2.883040
5866192 49708750 3.22 1.32 271.23
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.39
3.84371621
3.521616
31064766 4214600 14.55 1.35 1272.91
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.8
0.28791742
-0.41730
2204118 2413530 157.66 1.52 0.38
لیزینگ ایران - ولیز 7.89
-4.3796917
-4.07920
2266696 550200 -8.43 1.18 1.29
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 8.09
3.81912365
4.962391
7213806 2010250 9.96 1.59 3.22
صنعتی بهشهر - غبشهر 6.61
0.16982950
0.032946
9023155 8850000 12.16 1.55 0.37
داروسازی امین - دامین 8.74
-2.56412394
-2.082406
901461 1985584 6.07 1.52 1.35
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.36
1.19027907
0.637863
133052 839723 -20.98 1.61 1.53
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 5.27
-2.86612474
-2.162492
5546782 66798000 6.72 1.58 0
زامیاد - خزامیا 7.24
-2.50221091
-1.881098
74831466 6033112 -7.09 1.57 0.53
شیشه همدان - کهمدا 7.83
-2.05152817
-1.982819
1781714 3245184 6.26 1.62 3.15
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.71
-0.64293091
-0.063109
709750 4636500 4.44 1.24 13.81
عمران و توسعه فارس - ثفارس 6.24
0.3571968
2.42008
1156569 1968000 4.92 1.15 2.37
بیمه البرز - البرز 3.42
4.80851177
4.991179
5757218 4708000 7.48 0.87 0
داروسازی کوثر - دکوثر 4.65
0.22741763
1.191780
493991 952020 18.47 0.97 0.56
سیمان تهران - ستران 3.78
-3.27251803
-1.561835
626746 3155250 -58.92 0.82 1.17
بانک پارسیان - وپارس 5.43
-3.93221246
-2.621263
10296757 29604960 3.76 0.83 0.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 5.15
0.105953
0.63958
1287806 5718000 61.38 0.89 3.36
گروه بهمن - خبهمن 5.39
-2.42541046
-1.681054
16285574 10460000 4.83 0.9 0
سیمان سپاهان - سپاها 5.61
-4.0795917
-3.77920
3544585 2246650 -26.82 0.92 1.1
واسپاری ملت - ولملت 6.58
-3.41811215
-2.151231
1075882 972000 5.66 0.93 2.09
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.54
0.13961435
0.491440
4414893 6457500 4.68 0.97 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.11
-3.53341993
-4.991963
173201 442329 23.11 0.97 10.81
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 4.84
-2.28381797
-1.091819
3774329 8086500 6.07 1.11 0
بیمه ما - ما 3.9
-1.71281951
-0.451976
738131 2926500 5.11 1.34 0
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 4.13
-3.09082038
-2.712046
27756079 146736000 9.18 1.37 0
بیمه آسیا - آسیا 5.73
4.04712211
4.992231
6445134 5085300 10.12 1.5 0
صنایع آذر آب - فاذر 6.71
-2.56722429
-2.532430
2857977 2429000 113.96 1.41 0.82
لبنیات کالبر - غالبر 4.59
2.32332114
2.712122
6822823 739900 120.13 1.48 1.12
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.17
-0.36331920
-0.361920
627601 15840000 11.05 1.49 0
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 4.17
-2.2191366
-2.081368
17634930 12348640 4.8 1 1.65
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.4
-2.24071527
-0.511554
4165795 1908750 3.24 1.06 0
سیمان مازندران - سمازن 4.46
-1.96081950
-1.861952
380374 2404350 9.17 1.51 1.64
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 5.51
-4.75051985
-4.511990
8016259 3612700 9.29 1.07 0
ایر کاپارت صنعت - خکار 5.29
-1.2361758
-1.691750
1833420 879000 59.8 1.69 2.16
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.24
-0.54611639
-1.151629
209684 2622400 3.58 1.09 10.1
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1.99
-4.85773878
-4.983873
1933370 1977780 42.72 5.48 1.73
تراکتورسازی - تایرا 3.42
-0.64533695
-1.723655
105038 6651000 10.67 2.75 0.69
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.25
0.46043055
-1.053009
225693 1923449 -195.08 2.84 1.95
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 4.83
-0.63084253
0.444299
39107 1084515 7.16 2.67 0.97
جام دارو - فجام 6.07
-0.73310834
-4.9910369
6901 866720 21.95 5.1 3.44
قند اصفهان - قصفها 7.23
-1.66411583
-3.5211364
90140 2258685 7.34 6.29 0.66
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.01
-0.35771393
-0.571390
300469 2507400 4.41 0.93 0
پارس سویچ - بسویچ 1.84
-0.15125943
-4.655675
8062 3565800 12.44 4.26 2.58
قند هکمتان - قهکمت 5.28
-3.79418393
-58288
551716 2296325 9.15 3.82 1.15
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.05297557
-57183
1120 1813680 11.09 4.57 2.22
سیمان شاهرود - سرود 3.36
-0.19471538
-0.841528
7175191 1245780 8.3 1.19 1.05
سیمان خزر - سخزر 0
-4.98493774
-4.983774
3539379 868020 14.26 2.25 1.29
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.54
0.05151944
1.131965
514916 8748000 4.3 1.3 0
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 7.72
-1.81053471
-0.423520
518384 739323 27.79 2.39 0.36
بانک کارآفرین - وکار 1.76
-0.91261520
-2.151501
1022919 12920000 -108.49 1.07 0.57
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.02
-4.24032710
-2.832750
1154245 948500 28.2 1.77 2.75
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس - زپارس 4.99
9.89497319
10.247342
5213966 2500222 11.73 4.64 2.74
سیمان ایلام - سیلام 0.09
-0.4593470
-4.963313
15326 1431375 -6.73 43.22 1.71
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.06
-1.86593629
-2.653600
674558 9168668 10.29 2.41 0.93
موتوژن - بموتو 7.79
0.13675861
2.516000
39554 3987824 8.29 2.82 1.27
سیمان صوفیان - سصوفی 0
03288
-4.993124
400 1808400 50.76 2.52 1.23
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 4.6
-1.58371305
-3.391281
718165 3588750 4.06 0.82 0
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.8
-0.78932011
-0.842010
1134607 7440901 5.04 1.32 0
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.87
-0.66264198
-4.994015
54517 4162065 9.39 2.84 3.31
سیمان خاش - سخاش 0
-0.155410281
-2.310060
3314 1285125 6.71 4.09 1.23
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.02
0.48664956
1.385000
36384 436128 -33.52 16.24 2.77
سیمان قاین - سقاین 0.7
-0.008312016
-4.311500
219 3004000 21.97 9.05 4.26
لامپ پارس شهاب - بشهاب 1.31
3.19524780
4.994863
72714 774360 20.03 3.32 0.42
داروسازی فارابی - دفارا 1.03
-1.78725880
-1.545895
239813 2352000 -6.22 5.32 1.03
سیمان بهبهان - سبهان 2.75
-0.255327740
-1.1227500
5969 1525700 6.24 3.45 1.5
شهد ایران - غشهد 6.63
0.24314536
0.514548
111900 907200 205.57 11.74 54.86
سازه پویش - خپویش 3.14
0.15420155
2.520627
3400 2015500 9.4 4.28 0.43
معدنی املاح ایران - شاملا 0
-0.223719629
-3.4219000
5449 4122090 7.82 6.06 3.3
داروپخش - وپخش 5.76
-0.323611705
-4.1611255
25869 9832200 6.19 3.9 0
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 8.16
14.818135372
15.8635694
28627 1916200 28.21 4.38 0.69
سیمان فارس - سفار 0
-0.0166246
-4.995935
200 1455318 12.81 3.81 2.08
فنرسازی خاور - خفنر 2.49
-0.2653764
0.483792
23600 752800 -49.47 4.07 2.7
صنعتی آما - فاما 8.38
-18.44793037
-15.713139
2851377 2733300 11.04 2.32 2
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 5.38
-0.422311553
-4.9811024
29411 9912474 13.44 5.61 1.59
سیمان هگمتان - سهگمت 2.8
-2.25562210
-0.972239
429198 1111409 8.58 0.98 0.83
داروسازی اسوه - داسوه 3.77
-0.57927209
-2.087100
40503 5406750 9.68 2.99 2.89
بیمه پارسیان - پارسیان 3.7
-0.6841452
-1.161445
2863941 4356000 5.15 0.98 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 2.41
-0.20351471
-1.421453
318133 7060800 9.57 1 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.26
-1.31581875
-0.161897
2195026 1218750 2.39 1.22 0
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.81
-3.11113052
-3.173050
2185943 6104000 5.9 2.05 1.57
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 7.07
-0.38438035
-0.828000
32013 193644 50.15 2.55 2.02
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 7.06
3.6875287
4.985353
1165253 3436550 7.17 2.81 0.65
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 6.63
-2.98553217
-2.323239
536941 965100 10.17 2.65 0.79
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.46
-1.84744038
0.394130
859350 403800 124.25 2.99 1.12
آلومراد - فمراد 8.4
-3.1954757
-2.734780
115891 235640 -20.25 6.97 1.9
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 5.06
-3.31523908
-4.633855
265991 2251008 5.7 2.98 2.07
شهد - قشهد 4.63
-0.2313449
-4.9912807
6132 2707284 12 4.99 1.32
لابراتوارهای رازک - درازک 1.5
0.092711882
1.8212087
12705 7046026 7.57 6.22 2.46
فیبر ایران - چفیبر 3.63
3.3278168
3.718198
134771 1633600 -32.75 26.85 24.9
سیمان کردستان - سکرد 4.61
-1.34891097
-4.411063
467123 2413400 -6.4 66.91 2.63
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.26
-0.87251477
-3.691435
454223 8308125 12.27 0.8 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.73
0.15971254
0.641260
2848327 6270000 4.17 0.98 0
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.51
-0.2157925
-0.76920
957132 832500 -9.2 0.99 1.42
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-0.357644299
-542236
1000 1550465 102.66 13.57 0.73
داروسازی ابوریحان - دابور 3.49
-0.02059755
-1.619600
1711 2809440 6.32 4.21 1.35
کارخانجات داروپخش - دارو 3.7
-2.65096904
-2.576910
126694 3452000 5.56 3.23 0.82
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 9.84
2.893512304
4.9912555
2043112 4614000 9.38 5.82 5.37
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 8.11
-4.4346509
-4.936475
462897 976350 13.71 4.31 2.34
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.6
-0.32641527
-0.651522
90320 3054000 8.45 0.92 7.4
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.34
-0.66782380
-4.512288
548712 16660000 7.13 1.24 0
سیمان ارومیه - ساروم 4.18
-1.54113386
-2.563351
642666 2370200 6.17 1.99 1.55
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.65
-2.48874114
-2.824100
106702 822800 8.71 2.8 0.52
همکاران سیستم - سیستم 1.92
-0.63345334
-2.185251
194237 6400800 8.32 3.83 6.49
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.84
-0.23415347
-2.614983
24079 6138800 6.8 4.96 2.52
سیمان شمال - سشمال 3.52
0.40381492
-2.361451
13040919 1604006 8.29 0.97 1.67
سالمین - غسالم 10.53
1.04095436
55649
50619 1630800 25.7 3.69 1.47
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.3
-2.90261405
-3.251400
1733972 744650 5.85 1.09 7.12
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.14
-1.11035611
-2.85515
507522 16271900 5.36 1.94 0
سیمان فارس نو - سفانو 6.62
1.09226109
3.146233
236986 2138150 4.18 2.31 1.42
بیمه دانا - دانا 5.35
-1.20142467
-3.882400
188424 3700500 11.03 2.71 0
قند مرودشت - قمرو 5.44
-4.54635039
-4.985016
151839 1007800 9.01 2.7 1.06
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.42
1.273316544
0.716450
36755 2501453 12.89 2.95 1.08
نیرو کلر - شکلر 3.79
-3.48164990
-1.995067
592739 2495000 12.59 3.29 3.49
پشم شیشه ایران - کپشیر 6.56
-1.17754700
-1.184700
220794 705000 35.04 3.57 1.3
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 6.62
-1.12022295
0.992344
139641 1078650 7.83 1.65 0
بانک خاورمیانه - وخاور 5.2
-2.91232767
-3.822741
3492944 16602000 5.31 1.68 1.23
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.76
-4.191113236
-3.7313300
9780788 182656800 11.21 4.93 0.61
نفت سپاهان - شسپا 3.71
-2.970130251
-3.4530100
963856 31763550 4.62 4.33 1.52
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 10.2
2.69513277
4.983350
15353037 4334968 98.35 4.39 1.1
داده گستر عصر نوین - های وب 6.31
2.15886625
2.986678
24384291 26500000 21.83 4.43 7.85
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 7.95
-4.1629326
-4.999245
638053 3477533 7.92 4.32 2.35
تولید محور خودرو - خمحور 4.91
-0.69012878
-0.622880
327490 1210893 -12.5 4.57 1.54
پتروشیمی مبین - مبین 3.23
0.38089227
-0.789120
2260180 131503204 7.07 4.66 2.77
ایران ترانسفو - بترانس 7.81
-0.97067652
-0.877660
10006458 28695000 14.11 4.87 5.42
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4
-0.42018297
-0.388300
7072247 298692000 9.63 5.11 4.55
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4.82
-4.48135755
-55724
1138792 8632500 18.26 4.23 9.08
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 4.3
2.0325172
4.345289
258603 3694980 92.71 5.37 2.11
معادن بافق - کبافق 7.16
1.806232467
0.9632198
533273 6574568 15.43 5.27 9.62
سایپا شیشه - کساپا 8.25
0.43183024
-0.72990
1247229 695520 82.12 5.34 1.31
به پرداخت ملت - پرداخت 3.07
0.061712965
-0.0512951
75983 18799250 8.08 5.52 1.3
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.89
-1.522919076
-1.7119040
562934 183129600 5.25 5.5 1.45
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.07
-1.160613200
-1.1413203
557268 26400000 9.23 5.8 0.62
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.54
-0.173211528
-0.3711505
404269 96835200 10.95 5.88 6.36
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 7.05
-4.51554779
-4.74770
1405082 2389500 34.66 4.25 1.34
فولاد خوزستان - فخوز 3.52
-1.120110152
-0.4610220
4462984 146919744 6.94 4.33 1.7
مس شهید باهنر - فباهنر 9.19
-0.51519463
-3.739157
2454163 10645875 16.55 6.43 1.38
ایران تایر - پتایر 9.94
-1.24623566
1.913680
564420 1021548 26.9 3.96 0.44
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.53
-4.89935338
-4.995333
660923 272238 13.47 3.64 1.18
داروسازی اکسیر - دلر 1.71
-4.80687268
-4.47299
1069515 3270600 6.36 3.66 0.81
لامیران - فلامی 0.63
0.48497875
2.057998
20818 472500 19.45 3.9 3.19
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.8
-2.66092268
-3.432250
1584072 567000 -14.35 3.81 1.28
پالایش نفت تهران - شتران 4.58
-1.89266376
-2.66330
15399816 153024000 8.78 3.85 0.66
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 7.32
1.37815370
1.385370
1428230 590467 24.92 3.96 2.83
سبحان دارو - دسبحان 4.45
-0.1063769
-0.343760
171768 3882070 5.85 3.99 1.65
باما - کاما 7.54
-0.47210965
-1.2410880
608325 10965000 9.07 4.01 5.19
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.55
-1.48095455
-0.695499
5300190 186115812 17.98 4.29 0
کشت و صنعت چین چین - غچین 6.33
0.801411446
2.1611600
87000 1144600 13.2 4.07 1.49
پتروشیمی خارک - شخارک 3.02
-4.481747336
-4.547329
1198895 94672000 3.96 3.93 3.57
کاشی پارس - کپارس 2.46
2.03317026
0.516921
92251 616532 17.77 4.2 0.94
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.57
-2.7885823
-1.845880
9184783 195070500 10.11 4.02 3.71
معادن منگنز ایران - کمنگنز 8.14
-1.91295948
-2.75900
938164 1203875 11.62 4.06 3.37
ایران ارقام - مرقام 5.68
-1.72373592
-2.333570
4138219 1796000 82.7 4.2 1.64
ملی سرب و روی ایران - فسرب 6.76
-4.19935133
-4.375124
546696 1652826 8.92 4.14 1.34
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 7.97
-0.47361261
0.631275
202276384 49515277 -2.02 4.25 0.4
بانک صادرات ایران - وبصادر 6.44
-1.94171212
-2.911200
58391220 70053600 -3.1 5.83 0.32
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
1.16046451
4.996695
65474 4515700 11.71 6.8 4.83
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 5.16
-1.58326154
-0.536220
9661659 18070741 10.11 3.73 5.01
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.11293548
4.993721
2800 525857 10.36 4.28 0.52
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.67
0.16581208
0.751215
597982 1208000 9 1.02 1.99
دشت مرغاب - غدشت 0
0.01119046
59497
100 483536 9.57 6.5 0.18
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 9.71
0.06673002
4.233127
9927 2401600 9.75 2.02 0
فنرسازی زر - خزر 5.58
-1.49811315
-0.371330
3009509 657496 15.45 1.56 1.54
گروه دارویی برکت - برکت 10.44
-2.07391511
-1.31523
2441173 5137400 9.93 1.22 0
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.43576170
-4.995888
7025 1110600 -5.79 -2.46 9.36
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.48
2.58077
2.828102
709679 5665631 33.47 4.31 0.62
نوش مازندران - غنوش 0
0.24073331
53489
7351 166550 327.21 2.16 2.16
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
-0.01168617
-4.998188
650 4670414 14.1 4.43 1.93
خوراک دام پارس - غدام 0
0.23467689
4.998054
3180 461340 -14.72 10.31 1.63
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
4.993810
48939 553650 -1.74 -0.51 0.97
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
0.12088
1147558 20860000 6.17 1.21 0.42
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 2519475 -0.24 -0.11 0.52
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 667000 0 0.68 0
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-0.044311270
-4.9910712
500 1622880 21.54 4.92 0.5
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.031715752
-4.9914970
649 3896417 1001.39 13.66 0
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.005717422
-0.1317400
1000 871100 14.32 6.99 2.15
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.24
-4.032520443
-4.4220360
1268836 79404925 14.25 7.55 0.74
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 6.55
-4.11134101
-3.9734150
271444 4092120 10.31 6.86 3.83
پتروشیمی پارس - پارس 3.84
-2.855639428
-2.839450
3503027 236568000 5.24 7.04 2.86
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 10.49
-1.17164977
-3.694850
75726 497700 -54.76 7.13 87.48
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.16
-4.682715063
-4.4515100
443264 1355670 24.68 7.1 2.33
نفت بهران - شبهرن 5.59
-0.643815433
-1.5115299
275680 40125800 8.64 7.42 2.11
گلوکوزان - غگل 4.97
-4.356911854
-3.9911900
176697 2370800 11.56 7.42 0.95
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.93
0.20113488
0.143486
331177 558080 -16.55 7.88 12.2
پارس سرام - کسرام 5.34
-1.49155746
-2.615681
477787 344760 -19.33 7.85 2.02
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.03782644
-4.992513
2500 3119920 -115.72 2.5 3.19
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.99
-2.186216912
-3.1216750
1929821 101472000 18.99 8.2 4.71
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.5
0.287518838
1.4919064
144788 18838000 11.5 8.54 2.34
کارتن ایران - چکارن 7.78
-1.7127521
-0.687600
440803 1370702 33.82 8.38 3.08
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
-3.720856513
-555763
120679 37976736 32.14 13.14 6.75
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.71
-4.51726151
-4.816132
3571055 31370100 11.73 12.87 1.46
دوده صنعتی پارس - شدوص 4.88
3.50988582
4.338650
632420 1029840 12.06 21.92 0.9
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 4.87
-2.193975
-2.813950
389613 993750 -137.54 24.96 0.27
معدنی دماوند - کدما 0
4.997731640
531640
17602 949200 135.77 27.35 11.81
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 6.13
-4.03424710
-4.994663
6983384 77211030 53.4 3.64 292.15
پتروشیمی فجر - بفجر 5.06
-1.86057121
-2.297090
1341843 46286500 8.82 3.65 3.05
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.23
3.86581827
2.221798
2511231 602910 23.32 1.76 0.87
پتروشیمی شازند - شاراک 5.47
-4.03334616
-2.544688
16013816 37223424 4.05 2.2 0.98
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 5.99
-2.39582811
-2.782800
1167386 2529900 -200.45 2.06 98.51
ملی صنایع مس ایران - فملی 5.45
-3.25424073
-3.334070
35187768 244380000 5.38 2.06 2.44
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.29
-1.74735567
-4.995383
117181 4208652 5.81 2.14 1.92
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 3.19
-4.30383780
-4.813760
973223 4458245 3.78 2.11 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 7.31
-4.40012781
-4.432780
312671 556200 -210.76 2.15 0.93
بانک ملت - وبملت 5.11
-4.17122665
-52642
233153471 133250000 16.35 2.2 0.51
سیمان دورود - سدور 2.7
-4.81541186
-4.981184
2622095 761053 10.88 2.21 0.91
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 7.38
4.42482360
52373
13490797 1416000 14.54 2.41 0.81
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0
4.97892488
4.982488
426851 622000 -70.53 2.1 1.31
شیشه و گاز - کگاز 7.23
-3.60695826
-3.875810
605408 1456500 2.8 2.23 2.4
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0.07
4.9314256
4.864253
242929 541220 18.55 2.38 1.35
داروسازی روزدارو - دروز 4.56
-4.94692325
-0.652430
1605260 1627128 -203.34 2.28 3.15
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 4.34
-2.02585707
-2.115702
25440054 428025000 5.54 2.37 2.26
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 8.5
-0.14123536
0.823570
21930939 5834400 12.36 2.43 0
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.14
-2.32084756
-3.064720
2016947 11480746 11.04 2.38 20.03
سیمان خوزستان - سخوز 7
-0.79045146
-1.15130
369911 3344900 6.39 2.42 1.16
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.02
-4.47762624
-4.992610
2730103 13093760 8.46 2.01 0.98
مخابرات ایران - اخابر 2.3
-1.78862416
-2.42401
4362959 144960000 5.32 1.99 3.56
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 7.89
-0.58561528
0.651547
1382323 490270 29.58 2.51 0.26
سرمایه گذاری سپه - وسپه 5.95
-1.78572585
-3.52540
7131534 17296235 8.88 1.81 0
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 7.92
-2.07962731
-4.982650
438200 1228950 12.89 1.69 1.3
بانک اقتصاد نوین - ونوین 7.48
-0.10241952
-0.871937
324178 25631712 20.07 1.76 0.44
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.81
4.66461997
4.982003
8157286 2038138 -67.41 1.84 0.32
ماشین‌سازی اراک - فاراک 6.92
-4.17551354
-4.951343
48138722 8511986 -21.6 1.71 3.79
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 10.52
-2.535117570
-517126
511503 539619 13.19 1.74 1.42
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 4.76
-1.04094183
-1.854149
4275251 19363057 5.95 1.78 2.17
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 4.03
-2.03051158
-0.511176
1503287 1058341 63.03 1.77 0.19
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 6.17
-3.03792330
-3.082329
48699349 189895000 13.39 1.8 0
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 11.59
8.41755796
10.235893
493858 1738800 6.73 2.19 30.67
پارس خودرو - خپارس 6.41
-3.1522891
-2.61896
43321943 20243769 -7.88 1.83 0.3
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.13
-1.55963219
-0.613250
598296 6116100 7.09 1.86 0
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.36
-0.10842765
-1.482727
38222 3483900 18.98 1.89 1.41
بیمه ملت - ملت 4
-0.95812791
-1.672771
1735395 7954350 8.84 1.89 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 6.28
0.15483235
2.143299
712034 478780 20.36 1.95 1.41
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 7.47
-2.07631745
-4.61700
1471033 514742 -27.96 1.95 1.23
حفاری شمال - حفاری 8.01
1.68653497
3.813570
11291847 18222203 3.56 2.03 1.96
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 8.29
-4.80083034
-4.993028
1965076 3307958 -47.14 1.91 134.31
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 5.55
-3.11711150
-2.71155
4589919 8050000 12.19 2.37 0
قند لرستان - قلرست 6.53
-2.68046136
-3.896060
399135 1472640 7.18 2.4 1.45
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 4.55
0.13454466
0.564485
435112 9789235 26.71 3.71 4.89
کربن ایران - شکربن 3.02
4.409611176
511239
2111237 2794000 9.74 3.52 1.52
پارس دارو - دپارس 4.02
-1.76359303
-3.99101
33564 1953630 8.3 3.06 1.43
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 8.87
-4.16954275
-54238
1590172 1710000 16.49 2.96 1.35
نیرو ترانس - بنیرو 4.84
-4.40765075
-4.995044
1084502 2537500 13.72 3.09 2.93
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.83
-0.26415665
-0.745638
4201413 169950000 9.36 3.21 0
پالایش نفت اصفهان - شپنا 4.39
-3.32288554
-3.488540
26655929 171080000 7.63 3.14 0.52
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.11
-4.774472
-4.984462
480695 724464 25.13 3.11 3.98
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.82
-1.69244589
-1.244610
4204529 32123000 10.92 3.29 1.26
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 3.11
-0.98627028
-1.86970
779863 24803218 6.74 3.36 3.02
سیمان اصفهان - سصفها 9.1
-2.30036286
-4.86125
52396 1257200 15.09 3.02 1.43
شکر - قشکر 8.36
-0.06623021
-0.13020
700217 604200 19.59 3.46 1.16
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.35
-1.02775778
-0.415814
1116705 5778000 9.77 3.46 0
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.41
-1.52796187
-2.916100
1107240 2042927 6.74 3.44 1.06
آلومینیوم ایران - فایرا 4.36
-1.22313715
-2.953650
1730221 19309941 7.27 3.49 1.01
گلتاش - شگل 6.01
-3.05117912
-2.227980
297810 3956000 8.43 3.48 1.92
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 0.08
52562
52562
1207948 1537200 -6 3.62 1.56
البرز دارو - دالبر 2.31
-1.08114209
-1.274201
476101 7828740 5.71 3.59 1.96
بهنوش ایران - غبهنوش 8.15
-1.68424962
-4.994795
68891 1786320 23.53 3.64 0.4
پاکسان - شپاکسا 6.32
-2.47467685
-0.037878
1142086 4149900 11.97 3.04 1
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.29
01669
0.661680
1726256 742705 726.01 3.09 0.2
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.28
-4.63582736
-4.982726
3038360 1855957 30.88 2.38 1.07
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.28
-1.9335327
-1.145370
10783128 487420500 10.04 2.67 0
کابل البرز - بالبر 8
-0.65022292
12330
306396 726381 -78.95 2.54 0.68
کویر تایر - پکویر 3.74
-4.5493630
-3.763660
414197 2541000 9 2.46 0.82
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.94
-3.84472601
-3.292616
1790438 1339515 -87.17 2.52 0.78
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 4.52
-1.35864937
-0.15000
11655454 199948500 8.25 2.59 0
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.63
1.28273869
-1.053780
420690 2048829 27.57 2.67 1.56
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.61
1.98452107
3.342135
4604462 1327410 421.4 2.7 0.42
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.96
-4.47543223
-4.983206
4620440 1869340 16.55 2.55 5.07
مارگارین - غمارگ 4.2
4.50382738
52751
7091908 2299920 -10.32 2.78 0.3
ایران دارو - دیران 0.21
-4.98531944
-4.991944
352942 1030320 43.4 2.92 1.56
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.73
-1.49563886
-2.663840
649793 6489620 4.8 2.69 0
داده پردازی ایران - مداران 4.32
3.78713919
3.283900
6943346 2547350 11.7 2.74 1.85
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.37
-3.3351884
-2.511900
2001717 847800 10.66 2.74 1.18
کالسیمین - فاسمین 4.91
-2.48788192
-2.458195
2924265 16384000 6.62 2.75 3
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.99
-4.34475350
-4.995314
11138282 5350000 5.3 2.89 1.57
بیسکویت گرجی - غگرجی 10.38
-0.50054374
-2.184300
24058 874800 9.28 2.89 1.46
گروه مپنا - رمپنا 5.73
-3.53896242
-2.976279
11874657 124840000 16.44 2.88 3.2
افست - چافست 5.77
-1.13394621
-0.534649
190849 3234700 7.57 3.04 1.65
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.01
08824
0.838897
501 1764800 12.72 5.52 0.55