ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
بیمه آسیا - آسیا -4.67
0.471703
-1.061677
582891 3916900 11 1.25 0.17
کارخانجات قند قزوین - قزوین -4.61
-4.312619
-4.972601
380053 864785 33.37 10.34 0.73
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.55
2.794049
2.314030
2441788 6073500 21.1 1.02 16.24
تولید محور خودرو - خمحور 3.12
0.323150
1.913200
312578 1325334 1,353.76 3.14 1.02
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.43
-0.151355
-1.551336
730494 97560000 6.6 1.02 6.04
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.64
-0.784717
-1.874665
2057253 65094600 19.27 2.85 0.45
سیمان صوفیان - سصوفی -7.35
-4.352945
-4.972926
328189 1619750 1,135.87 2.46 1.33
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.87
01085
0.091086
875001 575050 9.17 1.17 4.08
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -3.88
-0.241241
-2.171217
78045 1935960 - 1.03 -
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -3.47
-1.014498
-2.334438
2045304 224900000 5.11 1.99 5.11
شهد ایران - غشهد 0
0.841802
4.981876
48663 225250 -13.33 9.34 5.49
صنعتی بهشهر - غبشهر -3.04
1.22695
-0.082661
3324560 8085000 4.63 1.47 0.33
نیرو ترانس - بنیرو 0
56747
56747
130295 2024100 11.56 3.63 2.24
سیمان شرق - سشرق -4.19
-2.021115
-2.461110
781437 2958719 -24.1 3.35 1.95
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -9.03
1.084194
-3.114020
2053319 1463706 -4.47 -7.77 0.83
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.33
-2.841094
-3.21090
787212 2078600 - 0.77 -
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0
-0.2212470
-4.9911874
7253 4988000 13.41 6.71 6.07
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.49
-0.18309
-1.658180
103457 49854000 7.37 5.66 2.5
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.88
4.985498
4.985498
153913 1099600 11.12 3.95 0.48
فولاد خوزستان - فخوز -4.43
-1.063645
-2.443594
2296245 52750440 7.78 2.4 1.06
شاهد - ثشاهد -2.8
-0.751189
-1.751177
699813 3218185 5.41 0.76 14.86
پتروشیمی جم - جم -1.02
-0.019625
-1.289503
8482 92400000 5.73 4.11 1.92
سیمان فارس - سفار 0
0.047332
3.77600
1000 1708356 20.46 4.43 2.95
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 7.56
1.071604
0.821600
4985821 1203000 - 1.23 -
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.67
4.543295
4.983309
242402 659000 9.63 2.7 0.44
پارس خودرو - خپارس 2.35
1.78859
2.73867
9206542 19516720 121.67 14.78 0.46
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.46
-0.1812516
-1.912300
63000 4731048 5.72 3.68 1.99
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.59
-0.033454
0.413469
227914 8726531 6.24 2.85 1
شهد - قشهد -5.05
-3.065040
-3.835000
155622 1014552 8.75 3.79 0.71
داروسازی اسوه - داسوه -1.63
-1.6521131
-4.4520530
37570 5282750 6.93 4.47 2.08
داروسازی کوثر - دکوثر -2.96
0.131547
-0.971530
494729 835380 29.18 0.92 1.03
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -5.85
-2.062859
-4.042801
266022 1513983 8.87 2.01 1.45
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.45
-0.473400
-3.073311
221759 10540340 5.54 2.63 5.53
سایپا دیزل - خکاوه 3.43
1.34829
0.24820
8893120 2185006 -1.11 -0.29 0.29
قند لرستان - قلرست -2.89
-1.383366
-13379
219051 807840 9.57 1.74 1.06
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -3.74
-2.521780
-4.221749
4160343 72090000 5.9 1.16 5.06
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 5.96
0.984225
2.754299
172419 1267500 13.49 2.45 10.67
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 6.68
3.3825907
0.5625200
28058 906745 15.63 7.26 0.57
ایران ترانسفو - بترانس 2.34
0.4811607
0.4211600
606261 17410500 16 5.61 3.47
سیمان خاش - سخاش -0
-0.077600
-4.017300
1000 950000 7.45 2.85 1.02
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.06
07110
2.917317
916 604350 7.55 3.15 0.57
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -1.85
-0.163105
-0.323100
224626 2178010 31.01 1.99 0.32
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 4.66
0.499139
1.179200
75436 3290040 7.85 4.18 2.06
پارس سرام - کسرام 0.08
0.642369
4.972471
27940 142140 -5,466.92 2.28 0.82
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.84
0.98932
0.22925
7360816 9949100 15.54 0.85 13.17
سیمان خوزستان - سخوز -0.19
-0.152686
-1.492650
25750 1745900 13 1.8 0.83
داروسازی اکسیر - دلر -3.77
-0.196160
-0.526140
11405 2772000 8.56 3.83 0.73
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.16
-0.911524
-3.841479
451906 8202168 - 1.08 -
همکاران سیستم - سیستم 0.42
0.044799
0.064800
130038 3599250 8.17 3.31 5.59
لابراتوارهای رازک - درازک -1.44
-0.0221569
-1.2221310
2931 8843290 13.11 10.01 3.64
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -1.6
-0.081267
-0.951256
49555 1140300 7.5 1.03 2.04
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 0
4.992714
4.992714
227696 439668 34.76 2.43 2.78
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.645153
-4.994927
12096 547249 -2.86 -9.37 0.82
بانک کارآفرین - وکار -4.66
-0.312858
-4.992724
219410 24293000 7.64 1.67 1
شیشه همدان - کهمدا -3.13
0.288014
-0.287970
74484 2308032 6.22 1.66 2.49
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.13
2.68804
3.45810
7348516 1385314 198.13 1.1 1.85
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.82
-0.423335
-0.873320
177091 3335000 4.71 1.32 4.34
سرمایه گذاری ملت - وملت -1.74
-0.14693
-0.58690
844692 693000 - 0.7 -
فنرسازی زر - خزر 1.61
0.69876
0.57875
664690 437997 -21.48 1.13 1.42
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -1.37
-0.362494
-0.522490
2314863 74820000 8.14 2.28 2.78
پتروشیمی شازند - شاراک -2.54
0.42790
-0.322770
2057046 14061600 4.34 1.49 0.64
پالایش نفت تهران - شتران -1.48
0.152710
-0.042705
2111754 32520000 11.3 1.82 0.29
سیمان کردستان - سکرد -9.68
2.181594
-2.51521
343828 1912800 -17.87 17.92 2.15
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.96
3.262564
1.692525
2148123 846120 10.46 2.64 1.28
معدنی املاح ایران - شاملا -3.37
0.0811821
-0.0811802
4550 2482410 5.8 4.47 2.45
گلوکوزان - غگل -5
-8.3337502
-5.0438850
14595 2850152 9.79 5.08 0.99
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -4.1
-0.242494
-4.42390
22282 187050 -2.76 -0.96 1.24
البرز دارو - دالبر -0.82
-0.1712168
-0.7312100
44712 8274240 7.57 4.15 2.71
شیشه و گاز - کگاز 0
4.743360
4.993368
157309 840000 -13.07 4.91 1.44
سیمان فارس نو - سفانو -0.26
-0.13836
-0.783810
13852 1342600 6.49 2.21 1.15
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.29
1.811516
1.411510
345048 985400 12.83 1.1 43.83
آبسال - لابسا -5.12
-2.623081
-0.883136
166241 1109160 41.23 2.13 0.78
موتوژن - بموتو 2.25
-0.024648
0.34663
11100 3162499 7 3.1 0.95
بانک انصار - وانصار 2.63
-0.061749
0.111752
292554 17490000 4.99 1.21 0.41
صنایع آذر آب - فاذر 2.92
4.933765
4.993767
12750142 3765000 7.45 1.8 1.21
لعابیران - شلعاب 5.83
1.213017
1.913038
1563913 301700 5.79 3.19 0.65
نیرو کلر - شکلر 2.78
4.543132
4.473130
1492244 1252800 14.23 2.56 2.96
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.17
1.371187
01171
3923480 605370 -8.53 1.92 0.93
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 3.11
9.96298
9.96298
15358247 0 - - -
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.07
1.211125
1.0711111
407460 1946875 7.04 4.66 3.51
سیمان داراب - ساراب 9.86
4.511531
4.981538
2957714 1377900 13.17 1.05 1.71
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.433058
4.993197
14231 305800 -36.29 2.98 19.12
مارگارین - غمارگ 2.93
-0.765112
0.935199
88218 1840320 6.78 2.42 0.21
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.188500
-4.998090
5484 3400000 7.09 2.88 1.19
پارس سویچ - بسویچ -2.21
-0.19257
-0.089259
4790 2314250 10.8 2.77 2.59
سیمان هرمزگان - سهرمز 1.03
2.234406
4.994525
97132 2388052 8.32 2.6 1.09
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.82
03888
-0.983850
111351 17997505 5.98 1.61 2.75
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0.01
015446
-0.2715405
2800 10812200 7.35 6.19 1.47
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 2.92
2.011114
1.561109
38236481 43743076 10.56 1.12 0.47
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح -10.75
-9.61177
-9.981172
3576734 0 - - -
سیمان دورود - سدور -6.31
-0.691010
-2.85988
4138897 648114 -5.68 1.69 0.81
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -3.12
-1.361456
-3.251428
2909352 40687585 9.84 1.3 9.68
سیمان اصفهان - سصفها -0
-0.0212715
-4.9912082
300 2543000 30.37 6.67 2.66
ایران خودرو - خودرو 2.18
1.42830
1.722839
13863376 43299000 23.22 2.35 0.19
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.6
1.016588
0.436550
59072 790560 8.64 4.2 1.54
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.5
0.331212
0.171210
3128462 7272000 4.04 0.87 4.05
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0.8
0.121606
11620
232444 7227000 - 0.89 -
فیبر ایران - چفیبر 2.44
3.36740
56851
55030 674000 -15.38 42.65 7.47
توسعه معادن روی ایران - کروی -1.19
-0.693188
-0.693188
1174026 7695673 14.74 1.95 13.4
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.56
-0.061815
-1.161795
207471 54450000 4.98 1.35 4.95
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -4.06
0.291364
-0.741350
271746 545600 - 1.14 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -0.34
-0.081192
-2.11168
31658 4172000 - 0.77 -
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 9.42
4.8912058
4.9912070
299172 370331 77.65 9.61 1.46
ایران دارو - دیران -0.64
-0.113514
-1.713458
10477 843360 6.42 2.95 1.16
صنعتی پارس مینو - غپینو -0.95
-0.416109
-1.616035
59454 3848670 10.1 2.22 1.39
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.84
-0.283873
0.443901
91683 824949 62.26 2.61 0.53
داروسازی روزدارو - دروز -4.67
02169
-2.212121
16274 1517953 163.98 3.42 3.02
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 1.93
0.0510119
3.6210480
3360 4341051 24.19 4 1.4
لبنیات کالبر - غالبر -3.27
-1.241999
-2.671970
1705339 499750 13.14 1.29 0.91
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.41
-0.312559
-1.092539
1323412 51180000 9.63 2.13 0.29
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -5.57
-0.741079
-1.561070
311693 863200 - 1.2 -
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -4.66
-1.822585
-2.732561
1280647 1292500 5.83 1.93 2.95
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -1.83
-0.261164
-0.511161
285422 3201000 - 0.86 -
داروسازی ابوریحان - دابور -4.72
-0.0213225
-0.2113200
2524 1904400 5.91 4.16 0.95
پتروشیمی فن آوران - شفن -4.62
-4.318186
-4.3918170
1785775 17276700 6.26 5.93 1.81
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.88
-0.026035
-1.925920
5497 17501500 5.34 3.33 5.23
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.75
02999
13029
105483 10584071 6.16 2.09 2.08
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.43
-0.581884
-2.111855
1693176 53157060 8.15 1.56 2.69
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.86
1.184902
0.564872
627243 490200 69.1 3.52 0.97
گروه بهمن - خبهمن -2.17
-0.911859
-1.441849
1654674 9425130 7.86 0.83 4.57
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.45
3.972016
5.052037
1518479 2016000 6.72 1.52 3.94
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -3.54
-2.862002
-2.862002
1524890 600600 443.57 2.33 0.75
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.79
-0.381059
-2.071041
289138 1694400 - 0.97 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.11
01532
01532
197699 10724000 - 0.99 -
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.29
0.93583
1.353599
842741 1153726 24.35 4.71 1.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0
-1.4310916
-4.9910521
28250 2700183 34.25 9.56 34.11
لیزینگ ایران - ولیز -3.9
-21179
-3.411162
254644 707400 36.4 0.95 1.62
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.07
-1.41406
-1.41406
2088252 6355120 4.88 1.02 1.27
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.85
01284
0.471290
22407 1284000 5.65 1.1 1.87
پاکسان - شپاکسا 4.17
0.544841
3.845000
596023 2614140 5.83 2.1 0.68
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.76
0.63804
0.13800
3536834 10050000 - 0.57 -
بیمه پارسیان - پارسیان -0.34
-0.491843
-3.891780
160000 5529000 4.08 1.48 0.46
سایپا شیشه - کساپا -4.26
-0.321537
-0.711531
181255 353510 299.58 -19.77 0.85
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.65
-1.928753
0.859000
314921 787770 9.39 4.8 1.68
تراکتورسازی - تایرا 4.82
4.262983
53004
9227203 5369400 7.44 2.17 0.73
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -3.4
0.791019
-0.21009
2698216 691236 14.53 0.97 0.53
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.04
-2.333017
-2.883000
892744 1124996 5.95 1.92 1.12
ایران تایر - پتایر -4.55
-0.33367
-2.013309
798884 964541 3.01 -11.29 0.56
نفت بهران - شبهرن -2.43
-0.048215
-0.228200
325455 16430000 4.83 3.29 1.07
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.06
0.081253
0.241255
2111850 3257800 8.04 1.34 7.16
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.14
0.651078
1.961092
2401164 21560000 12.12 0.91 11.58
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -6.19
-0.553994
-4.183848
667563 65473642 26 3.28 17.57
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -1.67
-0.271454
-0.551450
17837770 109050000 8.81 1.13 1.1
مهندسی تکنوتار - تکنو -7.44
1.992250
-2.092160
1125015 360000 192.41 2.67 4.57
ح.پارس خودرو - خپارسح -12.5
-7.5549
-3.7751
512681081 0 - - -
کارخانجات داروپخش - دارو -3.62
-0.15916
-1.645825
4491 2958000 6.68 3.26 0.79
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.132299
-52187
11280 2712820 30.75 2.09 2.88
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.23
3.991773
4.991790
1406928 1809524 25.13 1.51 0.31
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.3
-1.21972
-1.81960
12389873 98600000 7.21 1.29 1.51
ارتباطات سیار ایران - همراه -1.18
-0.1534458
-0.6134298
70498 137832000 4.82 5.81 1.36
صنعتی آما - فاما -4.38
-0.43726
-1.683678
64196 1863000 7.74 1.57 1.64
رادیاتور ایران - ختور 2.71
2.733007
2.052987
777324 902100 5.75 1.45 0.53
بانک سینا - وسینا 3.48
0.681032
1.371039
2250358 10320000 3.91 0.75 0.29
کربن ایران - شکربن -4.26
-0.13130
-1.053100
740988 782500 20.01 1.42 1
سیمان غرب - سغرب -1.68
-2.223743
-4.893641
62653 1122900 11.46 2.41 1.27
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.98
1.292349
1.92363
959470 11979900 867.42 2.45 0.98
داروسازی امین - دامین -2.62
-0.511741
-1.431725
128518 1443985 6.22 1.4 1.27
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 1.73
4.744688
4.984699
467070 515477 23.45 3.58 3.01
حفاری شمال - حفاری -3.04
-0.383644
-1.833591
579057 9494096 9.93 2.37 1.17
بهنوش ایران - غبهنوش 5.79
0.196437
0.396450
32296 1544880 18.81 5.09 0.43
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.33
-0.085326
-0.65298
39098 7323250 5.62 4.56 5.52
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.66
0.045128
1.55203
39389 41024000 50.02 4.34 4.18
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.69
0.3717807
1.3517980
114511 7122800 10.55 7.49 3.92
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.73
4.512272
4.972282
8930713 9451520 24.04 2.05 1.38
سیمان بجنورد - سبجنو 9.57
4.116052
4.996103
334335 2372384 23.95 3.97 2.24
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -3.73
-2.193350
-3.653300
603451 3350000 8.85 2.06 2.45
معادن بافق - کبافق 0.12
515859
515859
1268997 3211448 12.51 4.98 6.44
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -0.52
-0.171784
-3.191730
11604 446000 2,973.33 1.3 1.29
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.27
01461
0.071462
136068 4383000 - 0.79 -
گلتاش - شگل 2.9
0.0513225
1.9713480
149511 2645000 6.3 2.89 1.32
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -6.41
-1.651614
-3.411585
1222883 9078750 19.99 0.93 17.88
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.75
2.732073
3.072080
937539 497520 16.44 1.72 10.25
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.49
1.2931
2.17940
2078382 298718 -3.47 2.08 0.31
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.57
-0.271844
-0.431841
1030410 3042600 9.14 1.4 10.43
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -0.78
-4.9911710
-511709
161775 180334 44.75 2.46 1.85
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 2.23
0.922619
3.622689
71213 230472 1,829.14 1.93 1.95
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2.38
-0.373211
-2.263150
59017 2122343 7.03 2.01 1.87
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -4.05
-1.691510
-1.111519
1221892 2748200 17.51 0.87 10.47
پتروشیمی خارک - شخارک -1.46
-0.213164
-1.612980
140488 26328000 6.85 4.91 2.44
سیمان شمال - سشمال -2.06
-0.742001
-3.771940
93211 1654783 11.46 1.05 1.74
ایران ارقام - مرقام 2.26
4.845565
4.995573
3265521 2782500 19.81 4.24 2.13
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 1.78
4.993768
4.993768
4792948 2753085 24.3 4.15 3.09
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -0.9
01793
-0.611782
962552 29136250 3.4 0.99 3.27
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.14
0.8753
1.34757
2257103 688196 -17.87 1.24 0.21
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.28
-1.6710112
-1.510130
167777 1528934 9.92 2.33 0.93
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.97
1.192461
0.952455
678469 498106 48.78 2.38 2.79
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.02
2.761784
1.51762
918520 1338000 -3.82 3.25 7.38
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.49
3.562180
4.942209
740754 872000 118.87 1.97 0.49
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.22
0.664147
54326
38436 622050 -2.4 -1.76 0.89
سیمان شاهرود - سرود 6.8
0.052156
0.72170
74633 970200 38.31 1.08 0.85
بیمه البرز - البرز -3.48
-0.281408
-4.251352
116982 5632000 10.13 1.1 0.37
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -2.36
-1.061589
-1.681579
996880 3178000 6.01 0.9 7.47
بانک ملت - وبملت -5.98
-37.511206
-35.751240
130070048 60300000 11.87 0.88 0.27
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5.63
1.214353
4.634500
359226 379435 8.86 2.11 1.19
افست - چافست -3.07
-2.466623
-1.336700
235390 1324600 6.74 2.5 0.82
بیمه ملت - ملت -3
-0.861971
-2.871931
773746 5617350 9.95 1.46 1.76
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.38
1.82895
0.57884
1689125 915448 170.7 1.26 0.38
باما - کاما -2.61
-0.877554
-0.397590
1987971 3777000 9.33 3.57 3.45
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0.5
-0.154800
-4.994567
3240 691200 26.18 2.58 0.36
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -3.36
-0.081196
-3.011161
125072 4784000 8.87 0.8 9.01
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.07
0.24995
1.085039
288765 6243750 17.29 3.91 8.13
جام دارو - فجام -0.12
-1.5213007
-512548
11457 1040560 13.43 7.7 4.18
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -5.57
-4.171908
-3.571920
750267 0 - - -
قند نیشابور - قنیشا -2.58
-0.861605
-0.121617
889754 321000 20.77 1.55 0.58
ایر کاپارت صنعت - خکار 6.39
4.411159
4.951165
1227693 518637 6.23 1.05 1.2
مخابرات ایران - اخابر -1.12
-0.182275
-0.882259
629012 136500000 5.02 1.92 56.17
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح -3.14
-0.414155
-0.534150
3322 0 - - -
پشم شیشه ایران - کپشیر -2.12
-0.329669
-2.069500
14378 649180 19.44 4.79 1.64
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.09
4.473645
4.993663
372490 1202850 8.5 2.45 11.01
ح.فیبر ایران - چفیبرح 9.98
9.525674
105699
239284 0 - - -
پارس دارو - دپارس -0.05
-0.1614586
-1.3814408
9401 3063060 5.7 4.6 2.36
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.74
5.052328
4.922325
576969 2538209 -14.51 1.32 10.42
پتروشیمی مبین - مبین -0.33
-0.053999
-0.173994
3346750 56993748 5.02 2.14 1.5
نفت سپاهان - شسپا 2.95
-0.067884
1.287990
169571 8278200 7.65 3.24 0.71
بیمه ما - ما 3.32
01951
0.971970
68370 1951000 4.53 1.27 0.89
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.65
0.77915
1.32920
1439040 5032500 9.33 0.87 7.07
قند هکمتان - قهکمت -5.6
0.032882
-0.352871
45463 788515 9.45 1.67 0.55
قند نقش جهان - قنقش 3.42
-0.028151
0.218170
1667 1132989 56.77 2.67 0.41
نفت پارس - شنفت -2.6
-0.065169
-1.395100
25074 6461250 6.53 4.1 0.98
فروسیلیس ایران - فروس -4.32
-1.751742
-1.31750
720170 1523363 30.26 1.54 1.61
زامیاد - خزامیا 2.34
0.94862
0.59859
14378001 4766767 1,183.11 0.98 0.44
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.71
0.994066
0.14030
299294 5326460 7 2.63 1.92
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.71
1.191617
1.311619
752191 646800 33.94 2.86 0.46
سبحان دارو - دسبحان 1.03
0.088425
0.58460
14257 3622750 5.76 5.23 1.9
دشت مرغاب - غدشت -0.25
-0.138494
-4.768100
1538 454030 -174.16 6.69 0.3
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.41
04039
0.274050
2987 908775 13.02 2.32 0.96
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -3.78
1.011894
-1.231852
622087 1136400 18.61 1.64 0.76
مهرکام پارس - خمهر 3.79
0.941510
1.61520
775496 1250280 29.18 1.81 0.19
چرخشگر - خچرخش 4.58
4.811982
4.971985
5799004 1887052 82.74 1.84 1.8
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.14
-0.047500
-0.077498
15178 375000 -9.73 -3.12 0.78
بانک خاورمیانه - وخاور -0.36
02231
-0.182227
505448 11155000 6.26 1.55 1.1
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.83
1.4939
0.43930
1200091 276987 49.46 0.95 0.63
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -2.63
0.151959
-0.311950
559297 8815500 8.88 1.62 9.8
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 1.81
4.8914747
514763
74554 798886 11.86 1.88 8.14
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.29
0.2119279
1.119450
55334 53981200 9.47 4.54 5.08
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.83
3.431477
4.971499
728051 929930 22.84 1.35 1.11
پتروشیمی آبادان - شپترو -6.4
-2.982633
-0.632697
406763 1658790 -5.66 8.64 0.86
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 5.26
12.682471
7.432356
428203 1667925 10.2 1.99 5.26
سیمان تهران - ستران -4.26
-0.92410
-3.372350
438172 4217500 10.96 1.23 1.66
آسان پرداخت پرشین - آپ -1.64
0.0914774
-0.4114700
700909 14774000 8.39 5.26 0.56
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -4.36
-0.071416
-1.21400
724646 172530 -13.67 2.32 6.73
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -4.22
0.183428
-0.613401
29633 174828 53.4 3.1 1.45
کویر تایر - پکویر -2.34
-0.233929
-2.623835
26180 2750300 5.29 2.4 0.8
سیمان سپاهان - سپاها -4.73
-1.231206
-2.211194
831672 2532600 26.95 1.18 1.1
ح.سیمان مازندران - سمازنح -0
-72.222000
-72.222000
50000 0 - - -
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح 0
095
095
100000 0 - - -
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
07840
0.777900
187 784000 82.18 5.7 5.78
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح -0
-9.0910
-9.0910
100000 0 - - -
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -0
08447
-1.158350
118 2027280 5.82 3.39 1.7
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 0
4.93723
4.93723
1151 0 - - -
سالمین - غسالم 0
02009
4.982109
350 602700 7.6 1.45 0.66