صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سیمان شمال - سشمال 0.72
-0.14311396
-1.221381
50000 1500799 10.98 0.98 1.58
فنرسازی زر - خزر 2.53
-0.451883
0.11888
211460 441497 118.08 1.15 1.06
بیمه آسیا - آسیا 3.45
-0.17231738
-2.71694
64449 3997400 9.35 1.31 0.15
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 6.08
-4.2596944
-2.84958
1786373 849600 22.42 0.91 1.91
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1.79
-0.52821130
-1.411120
505795 598900 8.64 0.93 16.64
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 4.04
-0.7231961
-1.03958
333381 2642750 0 0.71 0
بیمه البرز - البرز 1.22
01151
-0.091150
107493 4604000 8.1 0.89 0.27
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.14
-0.2751088
-0.551085
333483 2828800 9.89 0.92 8.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.65
-2.28142056
-3.042040
1486161 2098354 32.59 1.72 0.38
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.53
-0.05263799
-0.033800
340834 17585525 5.28 1.82 2.3
شاهد - ثشاهد 2.49
-0.15331303
0.541312
1832913 3526741 5.37 0.79 33.59
سیمان داراب - ساراب 2.02
1.38891241
2.941260
330398 1116900 8.8 0.82 1.11
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.47
0.09811020
0.881028
335051 4590000 0 0.84 0
ایران تایر - پتایر 7.96
-3.05364032
-3.344020
428765 1155042 11.53 5.46 0.51
ایران ترانسفو - بترانس 3.45
-0.11015443
-0.725410
98411 20411250 17.85 3.76 3.76
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.46
1.35265695
2.655768
30394 922590 11.06 3.14 0.43
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.62
-0.72442604
-0.52610
296678 838488 16.92 3.46 0.82
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 6.83
3.402411731
4.0111800
555205 11731000 7.79 3.76 1.57
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.6
0.1328754
-0.27751
901752 4147000 8.28 0.65 6.07
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.76
-1.60741163
-2.121157
748259 465200 431.94 4.91 0.86
نفت بهران - شبهرن 1.76
-0.15149234
-1.069150
162922 18468000 5.2 2.59 1.13
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.4
03674
0.713700
4472 29392000 28.63 3.33 1.72
معدنی دماوند - کدما 5.03
0.768813239
1.3713318
42002 397170 71.85 11.72 3.66
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.86
-0.69642424
-1.842396
392684 581760 28.41 2.05 8.25
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.9
0.1855416
0.815450
166904 15706400 4.61 1.89 4.47
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.03
-2.09542710
0.722788
269300 1435080 7.97 1.75 1.19
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.25
-0.63379408
0.559520
68617 1422490 9.05 1.79 0.68
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.14
01404
0.641413
131595 9828000 0 0.87 0
فیبر ایران - چفیبر 0.53
-0.10466686
-4.236410
2251 668600 38.75 23 1.74
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 4.26
01218
4.431272
22528 4263000 0 0.78 0
ایران دارو - دیران 1.31
-0.13932867
-0.732850
31931 860100 6.36 1.76 1.01
پتروشیمی مبین - مبین 2.66
1.9413939
2.483960
3393019 56138628 4.35 2.64 1.42
لامیران - فلامی 0.05
3.77495993
3.96000
84644 359580 10.06 3.23 2.12
چرخشگر - خچرخش 3.51
-2.25431691
-1.681701
1076611 1609992 32.89 1.51 0.94
رادیاتور ایران - ختور 3.69
-0.28292820
0.992856
128894 846000 4.83 1.15 0.46
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.47
01855
-0.811840
2863763 30143750 3.58 0.8 3.45
داروسازی کوثر - دکوثر 3.21
1.34231812
1.791820
310466 978480 27.29 1.04 0.97
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.04
01385
0.361390
423273 11426250 7.57 1.1 7.26
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.22
1.87999809
510109
286620 301259 20.4 1.09 0.74
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.07
0.06611515
-0.921500
70177 1515000 6.9 1.22 1.9
کابل البرز - بالبر 3.09
1.85862521
-0.362466
561455 798955 244.93 2.65 0.6
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.09
-0.99324087
-1.774055
295363 408700 54.95 2.99 1.3
داده پردازی ایران - مداران 2.82
-0.19334131
-0.464120
246877 2685150 14.58 3.17 1.91
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.01
-1.16242806
-1.692791
1679756 1428254 7.74 2.19 3.37
مهرکام پارس - خمهر 5.71
1.19211443
2.031455
724100 1194804 29.77 2.03 0.2
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.92
0.27412927
-1.782867
1292745 1463500 5.92 1.73 2.87
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.9
-0.71972207
-1.932180
394176 728310 10.93 1.8 0.96
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.09
-0.48352264
0.222280
383046 905600 13.12 1.87 0.73
کارخانجات قند قزوین - قزوین 2.81
1.84314531
2.724570
1104369 1496121 9.06 3.29 0.77
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.78
-0.14820918
-1.4820640
38333 19872100 4.67 3.23 1.77
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.53
4.50913917
4.993935
129072 587550 -2.59 -0.93 0.55
ایران خودرو دیزل - خاور 8.33
0812
-0.25810
28959154 4051116 -1 -0.3 0.26
سایپا دیزل - خکاوه 6.49
-2.0955841
-1.4847
21018595 2216635 -5.1 -0.26 0.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0.69
-4.91643926
-4.993923
522000 294450 -4.03 -1.18 1.82
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.13
3.176420464
3.8620600
93627 1023200 54.28 -6.3 1.3
معادن بافق - کبافق 3.28
-0.496913618
-0.4813620
75115 2757645 6.18 3.42 3.6
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.66
-0.33241499
-0.331499
431536 1124250 -4.43 6.6 1.2
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.16
0.476615813
1.6515998
310060 151804800 4.9 9.59 1.42
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.82
0.26312668
2.182719
312795 6440419 13.93 1.58 12.4
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.85
-0.37921839
-0.871830
379950 9176610 13.11 1.55 1.01
نفت پارس - شنفت 3.77
0.04544408
14450
48655 5510000 5.36 3.29 0.69
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.94
04170
0.584194
251890 68358810 34.62 3.55 22.31
شهد - قشهد 4.99
-0.25137939
0.528000
13745 1598121 10.58 3.79 0.95
کویر تایر - پکویر 1.65
-0.44924432
-4.994230
26139 3102400 6.73 3.23 0.86
سیمان ارومیه - ساروم 0.9
0.25793110
1.523149
49735 2177000 6.29 3.1 1.44
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.13
-3.16921986
-22010
366919 1191600 132.46 2.17 0.75
تولید محور خودرو - خمحور 7.25
-1.35582401
-0.452423
250177 1010199 660.26 2.64 0.65
شکر - قشکر 5.97
-1.12522109
-0.72118
263326 421800 73.2 2.94 0.92
داروسازی ابوریحان - دابور 4.06
-0.10997270
-0.387250
14041 2093760 5.81 4 0.95
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.12
-0.140217812
0.3517899
8222 7124800 7.67 4.47 2.95
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.5
-0.15041328
-0.831319
821125 7470000 10.42 0.74 9.7
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.89
01071
-0.191069
9215 5140800 6.46 0.83 6.67
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.25
-0.66431645
-3.321601
1405758 55107500 7.36 1.41 2.01
سیمان دورود - سدور 2.24
-1.05571031
-1.631025
1728845 661590 7.78 1.94 0.68
سیمان صوفیان - سصوفی 0.55
02380
02380
173860 1309000 8.95 1.87 0.78
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 6.91
-3.12663718
-3.283712
516922 929500 82.54 4.8 2.12
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.174313794
514458
1268 747260 13.4 1.59 0.43
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 4.19
-0.95062709
-3.112650
65533 1760850 10.55 1.83 0.36
قند اصفهان - قصفها 3.22
1.4849095
0.599015
71174 1773525 10.29 6.59 0.54
سایپا شیشه - کساپا 2.01
0.49411627
3.641678
62144 374210 704.73 3.95 0.78
سیمان بجنورد - سبجنو 0.07
-4.54145360
-4.995335
142816 2101120 10.72 2.85 1.67
جام دارو - فجام 0
-0.10219787
-0.489750
10855 782960 14.23 4.24 3.07
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.01198395
-4.728000
150 448738 22.11 6.83 0.25
سیمان هگمتان - سهگمت 2.04
-0.29422372
-0.82360
104814 1192879 6.65 1.08 0.87
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.23
-0.14184931
-1.174880
13902 523672 986.2 -2.99 0.68
داروسازی روزدارو - دروز 8.07
-0.12042488
-4.982367
27920 1741202 153.79 2.41 2.95
صنعتی پارس مینو - غپینو 1.19
-0.26183429
-4.013300
34889 4320540 9.17 2.49 1.39
سازه پویش - خپویش 0
0.074720087
521075
600 2008700 6.77 2.77 0.55
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.61
01473
-1.431452
21850 1178400 0 1.21 0
داروسازی امین - دامین 1.74
0.11881686
0.951700
33755 1398368 7.72 1.34 1.21
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.83
0.0734110
1.444166
30553 522654 9.29 2.78 1.11
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.7
-0.30164959
-1.494900
257182 247950000 6.03 1.61 5.97
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.73
0.03333004
1.93060
3300 766020 7.32 2.36 0.64
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.8
010809
0.3810850
120 4085802 4.58 2.75 1.54
شیشه همدان - کهمدا 1.04
0.30327939
1.078000
64905 2286432 8.02 1.56 2.47
داروسازی فارابی - دفارا 3.25
-0.25075968
-2.875811
28110 2387200 4.59 2.21 0.72
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.71
-0.071427
-0.281424
56001 2854000 5.04 0.86 7.23
همکاران سیستم - سیستم 1.53
-0.02573885
03886
95724 3690750 8.15 3.04 4.72
داروسازی اکسیر - دلر 2.69
04646
1.494715
11609 2090700 5.61 3.29 0.54
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.9
-0.39291014
1.081029
210236 1622400 0 0.8 0
فنرسازی خاور - خفنر 0.21
0.04744225
2.514329
2490 422500 100.6 3.7 1.41
گلتاش - شگل 4.38
-0.05675290
-1.765200
17559 2645000 6.3 2.93 1.32
سیمان خوزستان - سخوز 6.76
-1.21593006
-1.742990
859169 1953900 4.62 1.8 0.72
سیمان قاین - سقاین 2.33
0.136219121
3.1719700
4000 1017666 5.2 5.6 1.29
بهنوش ایران - غبهنوش 0.02
04733
1.924824
236 1703880 27.64 3.96 0.45
بیمه ما - ما 0.37
0.06411561
3.591616
5000 1561000 3.46 1.07 0.55
سیمان فارس نو - سفانو 1.76
-0.03093232
0.43246
4681 1131200 6.63 2.05 0.92
گلوکوزان - غگل 1.63
-0.011617247
-2.7416777
474 3449400 11.29 8.81 1.3
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
024266
-0.8924050
50 5823840 8 9.86 1.51
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04520
-3.764350
250 2449840 8.9 2.72 1.1
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.85
-0.038313045
0.313089
14143 2282875 7.31 6.45 3.61
صنعتی آما - فاما 0
-0.02354258
-0.964218
5300 2129000 8.93 1.72 1.59
بیمه پارسیان - پارسیان 6.27
-0.10751858
1.081880
32629 5574000 3.97 1.31 0.39
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 5.75
0.851314216
-0.414040
20957 3516472 78.98 12.31 78.75
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04881
0.394900
55 702864 13.33 2.3 0.29
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0613277
-3.933150
2360 589860 699.72 -3 1.52
معدنی املاح ایران - شاملا 0.04
-0.053213142
-2.2412855
1930 2759820 6.51 6.58 2.55
سیمان خاش - سخاش 0
08299
-1.948138
9 1037375 7.84 3.76 1.15
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 2.54
0.99671520
1.591529
614269 185201 -16.25 2.82 10.02
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.83
0.11014545
1.324600
47569 6249375 4.8 3.11 4.7
تراکتورسازی - تایرا 3.56
02189
-0.092187
45182 3940200 6.31 1.29 0.48
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.8
-0.15872517
-0.042520
300397 7551000 4.79 1.38 0.31
سیمان غرب - سغرب 1.95
-0.64083256
-2.933181
39931 976800 5.06 2.07 0.97
شیشه و گاز - کگاز 3.53
-1.35144088
-1.064100
106607 1022000 1.94 8.48 2.21
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.84
-0.174727425
4.7828785
7753 959875 15.58 6.23 0.55
نفت سپاهان - شسپا 0.6
-0.04848254
-0.78200
17832 8666700 6.26 3.6 0.62
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.53
08618
0.088625
3550 3447200 8.88 3.85 4.13
مهندسی تکنوتار - تکنو 1.39
-0.29962995
-1.132970
78792 479200 273.52 3.92 4.15
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.97
0.18923178
0.573190
375336 8029217 6.02 2.15 0.86
قند هکمتان - قهکمت 5.45
2.75834396
4.984491
884791 1202746 8.74 2.46 0.7
باما - کاما 2.12
-0.70187358
-0.137400
490300 3679000 8.73 2.68 3.1
بیسکویت گرجی - غگرجی 0.19
-0.19974498
-4.994282
4683 899600 15.32 3.19 1.54
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 1.85
-0.92023338
-1.753310
92674 293744 236.32 3.47 1.65
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.64
-0.13972860
-2.232800
2672003 900900 258.88 2.35 0.36
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.08
-1.18671249
-4.981201
149877 1948440 0 0.97 0
موتوژن - بموتو 0.61
-0.47074652
-1.94585
71163 3165221 6.3 2.47 0.89
نیرو کلر - شکلر 6.68
-1.04244177
-2.394120
78119 1670800 10.44 3.13 2.5
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.04
01458
-0.891445
189529 39366000 5.06 0.91 5.08
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.82
4.45861148
4.821152
489608 1435000 0 1.26 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.45
-3.64862139
-52109
173729 474732 11.14 1.03 3.57
قند نقش جهان - قنقش 3.11
-0.01228218
0.338246
704 1142302 44.09 -9.6 0.47
سیمان سپاهان - سپاها 1.6
-0.17611134
-0.531130
342623 2778300 18.15 1.27 1.04
سیمان شاهرود - سرود 2.63
0.06691496
11510
9558 1211760 7.88 1.73 1.05
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.166517988
-2.7117530
10200 7375080 9.26 8.91 2.54
سالمین - غسالم 7.02
-0.36743525
1.73598
12978 1057500 13.05 2.21 1.07
افست - چافست 0.43
0.008611585
-0.2911550
7856 2317000 6.41 3.37 1.34
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.59
0.2871747
0.41749
2201829 52410000 4.91 1.21 4.87
پارس سویچ - بسویچ 5.85
07422
57793
934 1855500 8.53 1.89 1.89
پارس دارو - دپارس 0.37
-0.059313475
-4.6812852
1030 2829750 4.96 2.36 2.04
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.55
03124
-0.513108
61395 9684712 5.02 2.37 4.8
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 7.92
05306
2.535440
807 785288 28.65 3.18 3.28
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.93
-1.47955993
-1.366000
88619 719160 8.23 3.34 1.24
بانک خاورمیانه - وخاور 1.36
-0.30972253
-2.652200
238726 11265000 6.03 1.37 1.05
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0.95
-0.06093284
-0.333275
254200 3284000 8.49 2.22 1.51
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.73
-0.201924222
-4.5923156
19078 67821600 10.56 5.84 5.89
داروپخش - وپخش 0.08
-0.085911633
-511061
5629 9771720 6.51 2.96 6.38
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.33
-0.19957004
-4.996668
6066 2521440 5.84 4.01 1.33
نیرو ترانس - بنیرو 3.32
0.18864782
0.174781
39608 2391000 13.19 4.63 2.35
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.02
4.0392850
4.9857
33314095 10625000 0 0.62 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.69
-1.1555941
-1.79935
4246725 5646000 7.1 0.61 7.45
مس شهید باهنر - فباهنر 3.29
-1.14426739
0.636860
1165301 6065100 8.4 4.23 1
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
-3.64115584
-4.995506
61000 418800 10.36 4.19 2.79
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.61
2.69878220
3.158256
532313 739800 8.79 4.64 1.3
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.54
-4.00049095
-2.269260
132893 1819000 14.57 4.08 1.24
سیمان ایلام - سیلام 0
0.90092688
4.992797
33950 1108800 116.52 4.24 0.97
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 7.3
-4.06263802
-53765
234415 1710900 9.91 3.8 1.18
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.3
-0.46723622
-1.983567
232356 7244000 7.3 4.03 1.91
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.48
-1.10326096
-1.366080
1917199 23678150 8.86 4.15 0.38
کاشی پارس - کپارس 4.41
-0.49436442
-0.056471
153284 565286 6.9 4.61 0.76
سبحان دارو - دسبحان 4.82
-2.65976295
-4.996144
124206 3651100 6.04 4.96 1.65
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.26818185
-57797
3206 491100 36.35 6.4 1.72
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.69
0.019920056
0.3420120
35336 13477632 18.04 7.96 3.35
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.94
-2.79518103
-1.638200
312077 1653984 188.23 8.42 1.14
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.69
4.86322415
4.992418
6707721 724500 21.46 6.25 0.88
کارتن ایران - چکارن 5.66
-0.32795471
1.485570
1713487 997090 36.14 5.84 1.19
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.8
-2.99624824
0.524999
71465 482400 1026.38 5.39 33.52
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 2.08
0.698912103
0.9212130
138265 1452360 12.96 5.83 1.78
البرز دارو - دالبر 5.56
-1.05499004
-1.328980
96286 8373720 6.98 5.74 2.51
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.17
1.89394304
-0.574200
736597 219504 76.27 3.96 1.59
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 1.9
4.92252302
4.972303
2820261 920800 31.69 3.88 0.54
پارس سرام - کسرام 6.39
4.6753269
53279
285243 196140 0 3.15 0.98
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.89
0.81565686
1.065700
138370 1137200 10.69 3.11 0.43
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.59
0.52953607
0.333600
516735 584334 12.99 3.13 3.37
آلومینیوم ایران - فایرا 2.53
4.87351700
51702
20699710 8836312 29.92 2.97 0.6
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.65
3.75782844
52878
1700772 575626 95.43 2.96 2.41
قند لرستان - قلرست 3.09
0.89585744
-1.075632
54007 1378560 15.33 2.81 1.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.8
0.21936854
3.457075
9481 1644960 4.28 2.79 1.12
قند مرودشت - قمرو 4.21
1.2223893
3.673987
81095 778600 11.72 2.85 0.99
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.82
0.09424249
1.274299
149730 849800 75.83 3.13 1.33
پتروشیمی خارک - شخارک 1.63
-0.069114458
-0.7514360
63247 28916000 6.28 3.13 2.42
داروسازی اسوه - داسوه 3.13
2.552916631
2.3616600
80765 4157750 4.97 3.71 1.43
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.95
-3.01076153
-2.356195
1712114 36918000 7.97 3.57 1.78
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.45
-3.077516629
-516300
19412 256087 58.56 3.68 2.28
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.19
0.86084921
-0.394860
310679 541097 19.33 3.61 2.48
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.22
0.73433567
0.543560
925631 5212450 21.16 3.5 3.33
بیمه دانا - دانا 7.44
-1.49343232
-2.473200
298481 3297846 15.27 3.16 0.18
داده گستر عصر نوین - های وب 0
4.97943816
4.983816
5763923 15264000 9.89 3.58 3.76
پتروشیمی فجر - بفجر 0.93
0.07425393
0.765430
431888 35054500 4.81 3.47 2.3
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.95
-0.527412070
1.7812350
4212797 24140000 8.82 8.59 0.62
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.26
4.02868728
1.18482
3984593 4364000 83.09 9.7 2.72
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 20313657 30.19 1.68 0.31
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 156879 224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 27282900 -2.23 0.56 0.16
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 5826679 70.24 2.99 0.48
ایران ارقام - مرقام 6.45
-3.40056619
-4.76530
1091542 3309500 28.68 6.29 3.13
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.55
0.18865311
3.755500
4225 796650 36.57 5.6 1.77
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.68
0.419111023
4.9811524
14729 4728867 15.91 4.28 1.03
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.21
-3.27054673
-4.334622
624120 1630877 -6.85 -5.71 0.73
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 10110000 6.7 0.72 0.31
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 22822500 11.09 1.56 1.02
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 11466664 8.75 1.65 1.64
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 193900 25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 742800 0 1.56 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 9682225 8.58 0.77 8.17
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
-1.351319
1053505 2418780 15.41 0.76 9.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 1634850 17.04 10.92 0.64
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.40618584
-4.488233
5200 858400 13.12 4.1 7.4
سیمان فارس - سفار 0
-0.0896732
-4.996402
1698 1568556 19.57 4.7 2.5
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.02966758
-2.816570
850 1621920 11.02 6.28 2.13
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.93
1.87912982
2.493000
1851180 1192800 7.92 2.05 9.42
کارخانجات داروپخش - دارو 1.07
-0.84314469
-1.264450
98341 2234500 4.56 3.02 0.52
بیمه ملت - ملت 0
01843
2.711893
600 5252550 7.69 1.33 1.33
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.04912037
-4.961937
4800 2403660 34.27 1.82 2.4
به پرداخت ملت - پرداخت 1.35
-0.642120580
-0.5520600
426819 19551000 7.65 11.92 1.57
شهد ایران - غشهد 3.4
0.03842605
-1.692560
10800 521000 112.09 39.21 7.43
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.006814716
-4.8714000
133 2943200 33.63 6.32 2.73
سیمان کردستان - سکرد 1.92
0993
-0.1992
213520 1191600 -18.25 2.68 0.97
سیمان خزر - سخزر 0
04547
-4.994320
100 1045810 9.85 3.15 1.32
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 1.56
-0.10686545
-2.126413
4333 654500 65.12 4.7 4.22
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.02593859
-53667
400 571951 72.46 8.18 0.54
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.041314510
-4.9913791
288 725500 22.02 7.82 1.98
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.2
1.10271742
2.381764
3614675 75777000 6 1.1 3.34
سیمان بهبهان - سبهان 0
-0.017317383
-4.1716661
100 956065 10.29 3.71 1.09
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.5993983
-4.993807
38771 3274026 11.38 2.85 1.92
مارگارین - غمارگ 6.14
3.13193260
1.233200
889571 2738400 11.41 2.76 0.35
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.64
4.27453586
4.973610
891220 717200 7.97 2.88 0.41
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 7.96
0.09752054
1.612085
792948 513500 -5.13 2.78 0.18
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 10.08
3.2182566
-1.212456
926847 1732050 66.8 1.63 24.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.71
0.32232179
0.782189
120269 544750 230.73 1.69 1.23
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.8
1.174948
1.39950
3296567 421860 -4.63 1.71 0.13
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.02
-1.15312486
-1.992465
2429032 11187000 10.22 1.6 10.59
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.18
-0.57272778
-0.542779
1415037 2083500 0 1.57 0
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 4.13
-0.5325934
-1.49925
2389578 853619 41.17 1.39 0.18
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.79
0.46972567
-1.492517
559456 2798790 -37.48 1.55 6.61
پارس خودرو - خپارس 5.03
-1.2959914
-1.08916
19877139 20766335 25.81 1.54 0.34
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.1
-1.30561663
-0.31680
1320488 1080950 12.89 1.15 19.82
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.09
-0.44162029
-0.292032
6586471 101450000 7.47 1.18 1.56
سیمان شرق - سشرق 2.27
01022
-0.681015
1454531 2711938 10.23 1.28 1.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 2.12
-0.93121383
-0.861384
1516324 938154 18.39 1.27 0.62
حفاری شمال - حفاری 5.64
2.70862351
2.662350
804357 6125307 8.81 1.32 0.83
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.58
0.2418829
0.73833
3310847 4974000 9.65 1.27 3.66
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.57
-2.11481944
-2.321940
5330666 78732000 6.37 1.23 5.76
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.94
-1.84011707
-2.241700
1970755 2816550 7.95 1.19 6.76
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.64
-4.22621609
-4.761600
3831317 3057100 0 1.18 0
بانک انصار - وانصار 0.15
01973
0.051974
1561217 19730000 6.57 1.25 0.43
کربن ایران - شکربن 3.06
-2.42963293
-3.053272
1316493 823250 8.79 1.37 0.68
گروه دارویی برکت - برکت 1.01
0.11921680
1.011695
229828 5712000 5.79 1.39 4.75
سیمان تهران - ستران 2.58
0.31351920
0.421922
150298 3360000 20.56 0.84 1.26
زامیاد - خزامیا 5.66
-1.0139781
-1.14780
21485517 4318846 107.93 0.84 0.28
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.48
-0.46371288
-0.541287
2771994 5821760 4.29 0.84 1.44
گروه بهمن - خبهمن 3.65
-0.78741008
-0.981006
3769221 10080000 6.62 0.8 5.11
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.21
-0.79861118
-2.931094
2357899 80496000 5.44 0.77 5.01
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.45
-2.69122965
-4.792901
2073608 4447500 16.01 0.64 11.58
بانک ملت - وبملت 2.78
0.9269980
1.75988
7396628 49000000 7.35 0.75 0.2
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.05
-0.5405736
-0.54736
1235030 736000 0 0.75 0
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 7.04
-1.22371453
-2.651432
1067553 6538500 0 0.88 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.14
-1.10451164
-1.441160
34193674 45706410 8.25 0.94 0.38
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.92
-3.32881423
-1.91444
7999366 28460000 14.82 1.11 13.67
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.45
-0.77921528
-1.31520
12604786 47368000 8.57 1.34 8.44
لبنیات کالبر - غالبر 5.08
0.87832297
-0.972255
1511638 574250 18.11 1.39 0.91
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.16
1.6867844
0.6835
4934047 1454235 19.48 1.13 1.35
واسپاری ملت - ولملت 5.47
-3.24041284
-2.031300
859852 1027200 10.24 1.03 2.18
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.92
-0.69321146
0.431159
793129 512820 8.96 0.97 1.08
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.49
0.62941279
1.491290
1338559 6883578 0 0.99 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.12
0.37243234
-0.373210
264859 3234000 4.46 1.06 4.12
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.5
-0.90141979
-0.951978
15998193 148425000 6.56 1.28 1.22
لیزینگ ایران - ولیز 4.17
-0.84181178
-1.681168
172760 706800 33.46 1.33 1.58
پاکسان - شپاکسا 2.1
-4.68914736
-4.914725
3081696 2557440 5.71 2.14 0.67
فروسیلیس ایران - فروس 0
2.34442663
52732
164883 2328770 16.59 2.2 2.61
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 1.59
4.85951791
4.981793
1408423 2481419 44.95 2.19 0.42
فولاد خوزستان - فخوز 5.48
-2.68953980
-3.53947
2574179 57598560 6.48 2.07 0.99
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.07
-0.74863447
-0.633451
264322 2417907 29.83 2.1 0.3
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.02
0.66082285
-0.882250
322611 1438652 32.41 2.11 1.18
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.27
0.0323126
-1.123090
1560426 1094100 19.29 2.1 3.53
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.58
-1.47172678
-1.512677
2342473 7863738 11.18 2.09 3.36
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.96
0.13923597
-0.613570
778185 9829004 6.87 2.21 1.29
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 6.85
0.75021343
3.981386
4408561 430911 553.87 2.33 0.3
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.84
1.61471825
0.221800
3884420 930750 372.9 2.77 1.15
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.77
4.6522857
4.982866
3537806 842761 100.93 2.85 2.02
لعابیران - شلعاب 7.32
1.50734310
-0.944206
252662 431000 87.66 2.81 0.84
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.49
03691
0.053693
57355 4613750 10.66 2.64 5.36
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.14
1.82943618
0.253562
2654289 1349101 8.19 2.52 1.42
پتروشیمی شازند - شاراک 3.9
-1.79472353
-3.172320
2268981 18974592 4.7 2.32 0.74
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.57
-1.68673264
-3.013220
231586 695232 50.05 2.37 0.41
پتروشیمی جم - جم 2.47
0.90078178
-0.068100
1301767 78508800 5.21 2.53 1.49
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.6
-1.28632686
-2.982640
774068 9479431 5.48 2.05 1.78
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.59
1.94992928
1.012901
428682 439200 12.13 2.11 1.34
تولیدی چدن سازان - چدن 4.09
3.86762793
4.982823
52046361 2234400 11.13 1.82 2.85
پالایش نفت تهران - شتران 2.67
0.48913287
0.43284
10120789 52592000 7.91 1.83 0.38
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.34
-0.2971007
-0.51005
2702368 1332106 14.92 1.84 0.38
کالسیمین - فاسمین 1.02
0.2153729
0.083724
537100 7458000 7.45 1.78 2.12
قند نیشابور - قنیشا 1.92
0.08732292
1.142316
56736 458400 21.89 1.78 0.81
مخابرات ایران - اخابر 3.36
1.88492054
2.682070
3716137 123240000 4.38 1.77 2.48
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.69
2.85982194
2.672190
650305 1316400 27.94 1.8 0.87
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.45
-1.55992335
-2.192320
838117 2335000 6.87 1.74 2.4
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.38
-1.4052807
-1.762797
6745170 84210000 7.1 1.84 2.5
گروه مپنا - رمپنا 1.7
-0.11327062
-0.997000
602089 70620000 13.41 1.88 2.23
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.68
-1.73033294
-1.553300
7044433 65880000 5.49 2 0.32
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.8
-0.60265113
-0.785104
2075111 70559400 6.03 2.05 0.37
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.99
0.13322255
-0.092250
374707 1161325 550.13 2.07 0.53
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.35
-3.66652207
-3.972200
5106469 11255700 42 1.96 0.79
ایران خودرو - خودرو 4.69
-0.25972688
-0.892671
13370500 41126400 24.63 2.02 0.17
سخت آژند - ثاژن 4.74
-1.39892749
-1.542745
1927780 1099600 4.94 1.9 2.86
آبسال - لابسا 4.35
-0.03642746
-0.072745
665691 988560 23.42 1.95 0.59
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 5.28
0.87131968
2.512000
161516 1951154 5.86 1.98 1.64
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 1321500 14.06 2.56 11.13