صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.6
-0.023112971
0.213000
9615 2269925 7.26 4.5 3.68
فنرسازی خاور - خفنر 7.34
-0.48364116
1.184185
21896 411600 98 3.6 1.37
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.09
-0.25961537
-0.711530
460701 3074000 5.21 0.93 7.24
همکاران سیستم - سیستم 2.01
-0.0214766
04767
34396 3574500 7.89 2.69 4.57
معدنی املاح ایران - شاملا 3.17
-0.133112754
-3.6912300
4300 2678340 6.32 4.2 2.47
پارس سویچ - بسویچ 0.01
0.02258906
2.139094
1312 2226500 10.23 2.39 2.27
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0.79
-0.007725813
-1.2225500
389 6195120 8.51 6.38 1.61
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.46154098
-2.844000
20000 819600 13.96 3.01 1.4
بیمه ما - ما 2.04
0.48051673
2.041699
201163 1673000 3.71 1.09 0.58
لابراتوارهای رازک - درازک 1.96
-0.17818508
-1.5718250
14800 7588280 9.53 6.48 2.61
کارخانجات داروپخش - دارو 3.43
-0.59634834
-3.854676
31378 2417000 4.94 3.27 0.56
سایپا شیشه - کساپا 8.44
2.34182054
-2.591955
675579 472420 889.68 4.9 0.98
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.27292193
-4.962090
27000 2587740 35.1 1.96 2.7
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 4.58
-3.54046893
-4.956792
108462 2481480 5.74 2.67 1.31
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 3.4
03091
0.133095
6774 9582409 4.97 1.51 4.75
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 6.61
-0.009111044
1.311189
633 4737876 15.94 4.28 1.03
داروسازی اسوه - داسوه 3.4
-0.47517811
-2.1617510
23858 4452750 5.32 2.72 1.54
البرز دارو - دالبر 0.89
-0.11029066
0.049080
58800 8431380 7.03 3.72 2.53
سیمان داراب - ساراب 4.26
12.7821500
11.881488
949331 1350000 10.64 1.01 1.34
خوراک دام پارس - غدام 5.82
-1.45056862
-56615
28000 411720 63.61 6.45 1.11
سیمان بجنورد - سبجنو 0
06410
1.956535
160 2512720 14.06 3.58 2.02
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0.04
-0.29472707
-0.962689
52100 871654 17.59 3.6 0.85
مهندسی تکنوتار - تکنو 0
02798
2.572870
1080 447680 255.53 3.66 3.88
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.28
0.50457769
2.27900
19089 699210 8.31 3.59 1.23
پارس سرام - کسرام 0
0.02783593
4.793764
1000 215580 -8291.54 3.46 1.24
پاکسان - شپاکسا 0
05791
1.855898
172 3127140 6.98 2.7 0.82
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.08
-0.07454023
-0.654000
60845 4023000 10.4 2.72 1.85
مس شهید باهنر - فباهنر 3.12
2.01595516
0.065410
807232 4964400 6.88 3.47 0.81
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 1.25
1.54695711
45849
43557 627963 22.44 4.27 2.88
شهد - قشهد 5.66
-0.1258792
-4.338422
2712 1769830 9.83 4.24 0.9
ایران تایر - پتایر 0.89
0.43885036
1.445086
28245 1442657 14.4 6.82 0.63
شیشه و گاز - کگاز 0.41
1.30484503
4.274635
33856 1125750 2.14 9.1 2.44
به پرداخت ملت - پرداخت 0
0.463118656
519498
35201 17723200 6.94 10.8 1.42
کارتن ایران - چکارن 0
05842
-0.035840
11000 1064704 38.59 5.48 1.27
قند اصفهان - قصفها 0
0.07410819
4.0611250
1500 2109705 14.16 5.47 0.64
سیمان کردستان - سکرد 0
01337
2.691373
100 1604400 -12.61 4.37 1.49
کاشی پارس - کپارس 2.53
0.01486752
2.216900
1402 592488 7.23 4.84 0.8
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0
4.98445055
4.985055
215941 1031827 117.43 5.31 0.71
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 4.98
1.70946188
3.536299
43402 1237600 11.63 3.24 0.47
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.58
03990
-13950
26121 31920000 35.31 3.22 2.35
فنرسازی زر - خزر 3.29
0.6977866
1.74875
412596 432997 115.81 1.1 1.04
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 3.35
2.70891782
4.961821
3307368 53460000 4.71 1.19 4.69
سیمان فارس نو - سفانو 5.39
1.17513358
1.143357
512200 1175300 6.89 1.67 0.96
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 8.21
-3.021216820
4.8218180
238431 259028 64.27 3.77 2.65
افست - چافست 3.89
0.179310058
010040
38844 2011600 7.02 3.15 1.24
نفت سپاهان - شسپا 3.26
0.49057170
3.567389
60212 7528500 5.44 3.09 0.54
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.54
-0.72118261
-3.068066
36400 1652200 13.24 3.58 1.13
سبحان دارو - دسبحان 3.17
0.17976690
1.96805
31284 2876700 4.76 2.76 1.3
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.34
4.94039750
4.999755
280270 1474200 9.38 1.91 0.71
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.57
0.20271483
3.111526
318483 10381000 0 0.93 0
داروسازی ابوریحان - دابور 0.86
0.02896929
1.057000
2100 1995552 5.54 2.78 0.91
سیمان هرمزگان - سهرمز 3.25
-0.33074521
-1.94450
15098 2450382 8.9 2.86 1.1
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 2.35
0.42124291
1.124321
306619 429100 52.03 3.12 1.09
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 5.26
-0.77223084
-1.873050
168896 1233600 8.19 2.67 9.74
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.12
2.81032195
4.782237
1497547 1130425 191.27 2.53 0.76
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.52
-0.4571307
0.31317
75940 1045600 0 1.07 0
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
-0.41512879
-4.982747
21725 1871350 11.21 1.94 0.38
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.72
-0.02573883
-0.463866
466192 17974360 5.42 1.99 2.36
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.23
1.04312228
2.272255
514790 701820 201.67 1.84 0.28
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.04
1.37221182
-0.341162
433294 1843920 0 0.83 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 7.61
-3.17872650
-4.972601
784111 1788750 8.26 1.69 5.3
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.98
-0.68097147
-2.257034
43767 1715280 4.47 2.05 1.17
نفت پارس - شنفت 2
0.02394177
-0.124171
23766 5221250 5.08 2.23 0.65
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 5.04
-0.036410985
3.5611380
29100 4152330 4.65 2.07 1.56
شیشه همدان - کهمدا 3.13
0.47367849
2.988045
22504 2260512 7.93 1.64 2.44
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 3.69
-0.32334008
-3.333887
20846 400800 -44.57 4.48 23.82
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.35
-0.18394886
-1.534820
12231 518893 977.2 -2.96 0.67
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01196
0.081197
129056 4186000 0 0.83 0
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 6.62
-0.09071101
-0.091101
38133 1101000 0 0.97 0
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
4.99696766
56766
657234 676600 10.34 3.23 5.84
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.4
0.50762970
4.973102
19384 757350 7.24 2.1 0.64
گلتاش - شگل 5.59
-0.039912523
-1.7412310
6649 2504600 5.96 2.78 1.25
سیمان قاین - سقاین 0
0.757216501
4.9917195
4614 878223 4.48 4.3 1.11
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.83
0.37754520
1.224558
1354654 226000000 5.5 2.01 5.44
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.55
01802
2.051839
13150 450500 190.81 1.37 1.02
پتروشیمی فجر - بفجر 3.82
-0.76395196
-1.075180
791045 33774000 4.63 2.54 2.22
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.08
-0.42423756
-1.913700
524039 751200 8.35 2.65 0.43
لامیران - فلامی 0
-0.06214828
-1.664751
4000 289680 12.69 2.68 1.92
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.197915699
516451
1290 863445 9.3 2.62 0.98
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 0
03516
1.683575
10 879000 78.06 4.23 2
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1.13
0.24551225
1.151236
60999 490000 454.97 4.45 0.91
ایران ارقام - مرقام 2.52
07123
-1.257034
680 3561500 30.87 6.77 3.37
قند مرودشت - قمرو 2.94
-0.08044971
2.215085
35000 994200 14.97 3.64 1.27
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
06204
-0.186193
4000 17991600 5.28 3.34 5.13
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
-0.02653774
-4.983587
3000 4755240 10.1 2.61 1.53
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0.34
0.11221785
0.391790
100000 910350 364.72 2.71 1.13
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0
03788
-2.033711
1200 10350922 7.23 3.19 1.36
پلی اکریل ایران - شپلی 3.02
2.6834574
2.5573
4055996 2049742 -2.49 -2.2 0.81
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.18
01090
0.921100
17100 4360000 5.67 0.67 5.86
شاهد - ثشاهد 0.78
0.88141259
3.371290
305111 3407650 5.19 0.85 32.45
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.77
2.0214858
0.95849
630961 858000 0 0.87 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.1
01012
-0.11011
52200 4554000 0 0.87 0
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 0
01010
1.981030
3000 1616000 0 0.84 0
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0
01824
0.331830
500 29640000 3.52 0.8 3.39
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0
0997
2.111018
5000 2741750 0 0.73 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.71
01121
0.81130
599073 6726000 3.74 0.74 4.37
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0.69
0.1153868
1.15877
116782 4774000 8.82 0.75 6.6
موتوژن - بموتو 0
04740
-0.784703
1000 3225096 7.16 2.51 1.06
لعابیران - شلعاب 0.05
0.02663757
1.573815
1500 375700 76.41 2.45 0.74
داروسازی کوثر - دکوثر 0
-0.11981668
-1.21650
28275 900720 25.12 0.94 0.89
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0
01201
0.831211
6558 1080900 12.08 1.15 1.94
گروه دارویی برکت - برکت 0
01703
11720
100 5790200 5.87 1.19 4.82
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 0.61
0.12291630
0.741640
198140 9168750 12.79 0.94 11.91
سامان گستر اصفهان - ثامان 0.78
-1.11281955
-2.071936
101000 433895 9.76 0.93 1.86
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
-0.030622856
-1.3322560
500 1142800 -26.45 -7.03 2.34
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 0.13
0794
-1.64781
10000 9925000 0 0.62 0
بیمه البرز - البرز 0.08
0.17061174
4.951230
43550 4696000 8.26 0.91 0.28
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 0.11
-0.05691758
-0.631748
51676 2900700 8.18 1.22 6.97
لیزینگ ایران - ولیز 0.53
-0.60141157
-2.061140
136000 694200 32.86 1.3 1.55
تولید محور خودرو - خمحور 0
02308
3.422387
500 971070 634.69 2.12 0.63
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 1.22
0.1413552
4.743715
9414 2491559 30.74 2.16 0.31
آبسال - لابسا 0
0.38113161
1.623200
36210 1137960 26.96 2.33 0.68
داروسازی روزدارو - دروز 0
0.04662148
4.982254
3105 1503256 132.77 2.08 2.55
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.23
04694
-0.174686
9999 6454250 4.95 1.96 4.85
توسعه معادن روی ایران - کروی 0
02401
-0.292394
883 5795894 12.54 1.42 11.16
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 1.72
0938
0.85946
33100 300964 386.84 1.6 0.21
کالسیمین - فاسمین 0
03675
0.083678
34215 7350000 7.34 1.69 2.09
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0
0.07041421
0.991434
69500 6394500 0 0.91 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 0
0.1731158
1.991179
112240 3010800 10.52 0.93 8.73
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.39
0.08973347
-1.323300
45000 1248049 7.57 1.96 1.31
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 1.53
-0.0983057
-1.833004
84850 3333035 -20.5 1.97 10.22
سیمان خوزستان - سخوز 0
03228
-0.873200
1000 2098200 4.96 1.97 0.78
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.44
-0.14232807
1.212845
9829 1486447 8.25 1.9 1.23
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0.04
0.08742291
0.482300
48313 916400 13.28 1.89 0.74
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 0
0.70722136
52227
58930 2180002 33.86 1.76 0.39
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 0
0.45892408
4.962516
134327 8498314 4.91 1.84 1.6
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 0.78
0.29851008
1.491020
69661 1333429 14.93 1.84 0.38
سیمان غرب - سغرب 0
0.14143542
4.583699
5000 1062600 5.5 2.01 1.06
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 0.96
0.41313889
0.673899
603729 2916750 0 2.2 0
سیمان ارومیه - ساروم 0
1.35622840
52942
76228 1988000 5.75 2.52 1.32
سخت آژند - ثاژن 0.27
0.10853689
0.143690
45000 1475600 5.5 2.52 2.82
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0
-0.10833688
-4.983508
3000 785544 56.55 2.6 0.47
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.11
02696
2.262757
7250 1697420 38.24 2.43 1.4
سیمان صوفیان - سصوفی 0
0.44152730
4.972853
19061 1501500 10.26 2.39 0.9
گروه صنعتی بارز - پکرمان 0
03285
0.463300
600 8299552 6.22 2.23 0.89
عمران و توسعه فارس - ثفارس 0.07
4.20283000
4.132998
1019614 3000000 9.99 2.23 5.94
سیمان دورود - سدور 0.85
-0.25191188
-1.681171
57380 762336 8.96 2.3 0.78
مخابرات ایران - اخابر 0
01951
-0.051950
759 117060000 4.16 1.69 2.36
چرخشگر - خچرخش 0
0.21421871
1.231890
64939 1781369 36.39 1.67 1.04
داروسازی امین - دامین 0
0.43591613
2.81651
49616 1337822 7.39 1.28 1.16
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 0.11
01818
-0.171815
202979 79083000 6.26 1.32 3.48
سیمان شرق - سشرق 0.74
0.84031080
0.561077
791394 2865845 -40.24 1.35 1.66
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1
01491
0.61500
193504 49948500 6.67 1.28 1.82
سیمان هگمتان - سهگمت 2.32
2.27372519
3.652553
147300 1266805 7.15 1.28 0.87
سرمایه گذاری سپه - وسپه 0
0.08431187
1.181200
100000 6388434 0 0.97 0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 0
4.97161478
4.971478
12066937 2808200 0 1.08 0
سیمان سپاهان - سپاها 0
01259
-1.271243
4000 2643900 21.51 1.24 1.24
کربن ایران - شکربن 0.88
0.02983356
1.943420
1669 839000 15.47 1.4 0.72
رینگ سازی مشهد - خرینگ 0
0.1164860
2.21878
20000 382700 -4.2 1.4 0.12
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.35
01893
-2.271850
54535 76666500 5.11 1.47 4.52
صنعتی بهشهر - غبشهر 0.71
02796
0.142800
50010 8388000 5.33 1.61 0.34
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 0.81
02258
-1.242230
64843 67740000 5.71 1.63 2.01
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 1.03
0974
0974
11211 890176 42.94 1.46 0.19
لیزینگ ایرانیان - وایران 0
01884
2.181925
687 1884000 8.87 1.43 2.58
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.66
4.92811533
51534
4636560 1039906 20.39 1.41 0.69
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
-0.007812755
-2.8812389
100 391738 26.53 1.43 0.96
قند لرستان - قلرست 4.38
-1.33796932
-2.316864
91462 1663680 18.5 3.39 2.05
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.53
-3.36056988
-4.996870
625355 1132056 13.58 3.85 0.52
بیمه پارسیان - پارسیان 5.45
0.04992005
-0.22000
3961778 6015000 4.28 1.5 0.42
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 7.08
3.27872142
4.972177
330232 160650 -2.2 -0.69 0.99
سیمان تهران - ستران 3
-0.88062026
-2.152000
1267916 3545500 21.69 0.89 1.33
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.58
-1.33844128
-1.534120
184054 825600 73.67 3.02 1.3
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0
4.998913821
513821
2848844 13821000 9.17 4.75 1.85
نفت بهران - شبهرن 2.99
0.098810129
0.3710156
900051 20258000 5.71 3.18 1.24
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.07
0.28293899
-1.753820
452093 198849 70.12 3.63 1.44
بهنوش ایران - غبهنوش 6.46
-4.01685018
-4.84977
123095 1806480 29.3 4.54 0.48
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 22822500 11.09 1.56 1.02
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.62
-2.69831803
-2.911799
3600756 8996970 20.64 1.56 1.12
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.7
-0.44081581
2.021620
2849678 192634 -18.96 2.82 12.65
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 9.55
-2.24294402
-3.44350
374059 387376 311.65 4.16 2.18
بیمه ملت - ملت 5.09
0.21571858
1.941890
394000 5295300 7.93 1.37 1.33
صنعتی آما - فاما 4.03
4.33534332
4.994359
192315 2166000 9.09 1.82 1.62
بیمه آسیا - آسیا 3.32
0.37191889
-0.431874
625259 4344700 10.16 1.4 0.16
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.8
-4.32252302
-3.572320
8956395 3363908 16.36 2.7 2.29
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 5.19
-3.19921876
-0.931920
1236705 469000 -4.69 2.2 0.17
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.11
-0.71561110
0.981129
2642744 496711 8.68 0.93 1.04
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 1.54
-0.55033072
-0.743066
5294719 1563648 8.47 2.48 3.69
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 5.25
-1.70991667
-2.061661
540370 2309618 41.84 2.06 0.4
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5.38
2.13775638
55796
302432 834424 30.44 3.45 3.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 5.29
0.781112128
0.6412111
15502 2999984 67.38 10.52 67.19
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.96
-1.55733540
-1.843530
906364 3540000 4.88 1.23 4.51
سیمان خاش - سخاش 0.01
-0.14468285
-1.768151
5000 1035625 7.85 2.65 1.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.38
-0.10783706
0.673735
609247 471279 8.38 2.51 1
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.29
-3.12848082
-4.357980
4415776 4041000 76.94 8.35 2.52
سالمین - غسالم 0
02359
4.962476
650 707700 8.02 1.51 0.73
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.01486761
-3.876500
210 1622640 12.25 6.53 1.91
پتروشیمی خارک - شخارک 3.4
-0.834514378
-3.4414000
226241 28756000 6.25 3.71 2.4
ایران خودرو دیزل - خاور 3.92
-1.0554750
-0.79752
16633031 3741794 -1.24 -0.32 0.2
پارس خودرو - خپارس 2.95
-1.4957922
0.21938
37592618 20948097 26.03 1.58 0.34
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 1.82
-0.50991951
-1.171938
1231650 9950100 36.89 1.75 0.66
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.02
-3.60981976
-3.461979
1747494 399942 83.06 2.03 1.68
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.38
-0.90211538
-0.711541
1918975 12688500 8.41 1.23 8.07
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.24
-0.31751884
-0.531880
32925569 94200000 9.2 1.15 1.59
لبنیات کالبر - غالبر 3.83
4.59512299
4.872305
6850666 574750 15.78 1.37 0.92
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 4.42
1.14561501
2.561522
12812061 40527000 5.24 0.94 5.26
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 6.02
2.52591583
4.861619
114850435 118725000 6.25 1.11 0.99
شهد ایران - غشهد 3.37
-4.45512595
-4.972581
2736905 519000 86.82 37.19 7.4
زامیاد - خزامیا 2.66
-1.1222793
-1.12793
19654302 4385204 109.59 0.83 0.28
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.006615218
-4.9914459
30 760900 33.04 7.94 2.43
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 1634850 17.04 10.92 0.64
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
-1.351319
1053505 2418780 15.41 0.76 9.21
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
بیمه دانا - دانا 4.6
0.6733291
4.893429
74199 3358048 18.19 3.24 0.19
پالایش نفت تهران - شتران 2.13
1.48942385
0.852370
4983442 38160000 7.85 1.81 0.28
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.26
-1.54143577
-4.983452
873463 58637761 20.09 3.04 14.21
سیمان فارس - سفار 0
-0.01476802
-56463
190 1584866 19.72 3.96 2.55
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 9682225 8.58 0.77 8.17
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 742800 0 1.56 0
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.7827359
-2.937200
17837 1022901 51.26 2.41 0.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 1321500 14.06 2.56 11.13
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 193900 25.58 2.4 2.16
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 11466664 8.75 1.65 1.64
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.48
0.38612600
-1.122561
805945 1560000 26.61 2.26 1.03
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.04224734
-4.984500
3286 3891348 13.53 3.39 2.36
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
-0.84571407
-2.041390
4524306 55248212 9.98 1.4 0.46
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.08278460
-4.918051
1000 452212 22.28 6.99 0.25
پالایش نفت تبریز - شبریز 0
4.99114733
4.994733
3031183 18383971 18.47 4.11 0.3
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.36
-1.71951829
0.591872
728559 1097400 121.99 1.9 0.69
رادیاتور ایران - ختور 3.27
0.36183051
0.463054
441318 915300 5.22 1.29 0.5
سایپا دیزل - خکاوه 4.22
-3.2295839
-3.34838
15722185 2211363 -7.74 -0.28 0.21
حفاری شمال - حفاری 2.89
-2.30823132
-0.813180
4379801 8160128 7.72 1.78 0.93
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0.74
2.360714786
3.8415000
23756 800999 14.37 1.73 0.46
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4.8
4.5584175
4.984192
2944852 5218750 12.05 3.09 6.06
معادن بافق - کبافق 2.64
3.395713093
4.4813230
1381808 2651332 5.92 3.28 3.46
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 4.72
-2.152629501
-4.1928887
8853 1032535 17.24 7.56 0.6
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.95
-2.43311203
-3.491190
13371963 37293000 8.51 1.06 8.35
تراکتورسازی - تایرا 0.86
-0.58912700
-0.592700
1745232 4860000 9.46 1.67 0.57
گروه بهمن - خبهمن 2.76
0.47662108
0.912117
6593798 10687560 7.52 0.85 5.42
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.5
4.99833046
53046
31736216 60920000 7.37 2.01 0.31
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.29
4.33295153
4.985185
25523124 71111400 8.21 2.68 0.42
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.1
1.28621260
4.021294
257229 667800 10.65 1 4.74
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.22
-0.53072624
0.452650
1891095 393600 10.88 1.99 1.2
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.36
-4.83817966
-4.997953
140378 1792350 13.14 4.16 1.31
پتروشیمی فارابی - شفارا 9.02
-0.02613836
-4.743655
1470 575400 -2.94 -1.07 0.47
ایران خودرو - خودرو 5.82
3.53212726
1.332668
29264489 41707800 26.09 2.07 0.18
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.42
-2.70394498
-3.314470
4208847 728676 50.96 3.99 4.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.67
-0.21931820
-0.661812
316469 728000 25.06 3.21 0.43
کویر تایر - پکویر 7.53
0.0234350
0.344364
947046 3045000 0 3.35 0
شکر - قشکر 9.49
-0.67112368
-2.812317
1165913 473600 78.11 3.41 0.89
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.86
0.48643719
0.973737
1277907 892560 43.58 3.15 12.66
باما - کاما 2.03
2.127418
1.877400
1316295 3709000 0 2.8 0
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 6.4
1.97073415
1.13386
1291767 1195250 21.08 2.13 3.86
مهرکام پارس - خمهر 5.14
-0.06671499
2.331535
758259 1241172 30.92 2.14 0.21
فروسیلیس ایران - فروس 7.81
1.48763070
1.223062
796659 2684687 19.13 2.58 3.01
مارگارین - غمارگ 3.83
3.18633789
2.123750
2687103 3182760 11.72 3.47 0.37
داده پردازی ایران - مداران 10.44
2.60385438
1.665388
4083416 3534700 19.2 3.7 2.51
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.59
0.2662639
-0.82611
4131694 791700 23.45 6.83 0.96
ایران ترانسفو - بترانس 4.07
-1.19745446
-3.855300
454172 20422500 17.86 4.94 3.76
پشم شیشه ایران - کپشیر 3.97
4.64055006
55023
339704 750900 34.47 5.27 1.67
نیرو ترانس - بنیرو 5.79
-1.46755640
-1.295650
156760 2820000 15.55 4.4 2.78
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.42
-2.03268724
-3.28620
665925 1046880 9.34 4.2 1.28
نیرو کلر - شکلر 4.58
0.73694648
-0.524590
776098 1859200 20.55 3.6 4.04
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.17
4.70365298
2.435183
5592312 6940380 8.72 3.86 1.95
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.93
4.69134731
4.984744
4360122 1562161 13.44 4.14 0.83
پتروشیمی شازند - شاراک 1.4
0.09662072
0.722085
473878 16708608 4.14 2.04 0.65
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.92
-1.08453101
-1.343093
2540149 1550500 6.49 1.88 3.04
پتروشیمی مبین - مبین 1.64
-0.33023622
-1.213590
1532274 51620744 4 1.71 1.31
ایران دارو - دیران 3.91
-3.29643315
-2.33349
123807 994500 7.36 2.51 1.17
پتروشیمی جم - جم 0.89
-0.06297945
-1.237852
64407 76272000 5.06 2.75 1.45
داروسازی فارابی - دفارا 4.85
-0.06426224
2.546386
5915 2489600 4.79 1.53 0.75
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.76
0.53831681
0.481680
876679 1092650 14.27 1.12 23.13
گلوکوزان - غگل 3.78
018396
1.1118600
77 3679200 12.18 11.4 1.61
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.91
-0.81183299
-0.033325
2805996 4948500 17.82 0.72 12.88
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.41
-0.24451224
-1.791205
1695147 24480000 12.79 1.03 11.8
کابل البرز - بالبر 6.64
-1.71912687
0.952760
752786 851564 107.36 2.82 0.77
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.23
1.6382544
0.962527
1506950 839520 12.6 2.05 1.11
واسپاری ملت - ولملت 1.81
-1.85651163
-2.191159
715863 930400 9.28 0.94 1.98
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.39
-0.75762489
-1.522470
3236470 11200500 10.56 1.4 11.37
سیمان شاهرود - سرود 1.55
4.93661573
4.941573
1398319 1274130 8.29 1.89 1.1
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.78
-0.42251414
0.351425
2974803 6391280 4.71 0.92 1.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.83
1.48151096
2.131103
6833102 78912000 5.33 0.78 4.91
داروسازی اکسیر - دلر 1.78
-0.12634743
-0.574722
75967 2134350 5.73 3.35 0.55
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6
1.25175096
2.075137
432587 1778504 -7.47 -7.88 0.8
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.02
1.0051005
1.211007
3489155 3015000 7.35 0.75 2.71
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.7
-0.023425594
-1.5625200
10544 71663200 11.16 6.17 6.23
سیمان ایلام - سیلام 0
-1.38364134
-4.993983
45615 1705275 135.78 6.31 1.3
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.09
-0.086118567
-0.518490
42663 17638650 4.64 3.7 1.57
پارس دارو - دپارس 6.66
-2.039714792
-0.6615001
87414 3106320 5.44 2.69 2.24
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 156879 224.43 3.64 2.35
گروه مپنا - رمپنا 2.28
-1.60967274
-17319
1768068 72740000 13.81 1.9 2.29
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 20313657 30.19 1.68 0.31
داروپخش - وپخش 2.78
-0.007413495
-2.5613150
7708 11335800 7.55 3.43 7.4
سیمان شمال - سشمال 3.4
0.19851514
2.511549
63442 1627658 11.27 1.09 1.71
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 5826679 70.24 2.99 0.48
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.42
3.00446754
4.916879
265217 810480 8.97 4.13 1.38
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 5.62
-2.9447121
-1.877200
88465 712100 70.86 5.17 4.59
بانک انصار - وانصار 1.51
0.04392281
0.182284
17765933 22810000 7.6 1.58 0.5
بانک خاورمیانه - وخاور 3.1
-0.2572717
0.222730
3170662 13585000 7.25 1.75 1.31
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.91
4.76552792
4.992798
7042651 823587 74.87 2.74 1.83
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.67
-0.3942758
-0.13760
6649002 1306055 102.05 1.06 1.45
بانک ملت - وبملت 2.48
0.88581025
1.771034
16721775 51250000 7.71 0.79 0.2
قند نیشابور - قنیشا 4.17
-2.07872638
-22640
264545 527600 16.86 2.06 0.87
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 27282900 -2.23 0.56 0.16
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 10110000 6.7 0.72 0.31
فیبر ایران - چفیبر 6.94
-2.98986684
1.67000
44071 668400 38.74 21.74 1.74
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 5.65
-0.723321137
-520227
33000 8454800 9.1 6.23 3.5
جام دارو - فجام 5.66
-0.469110609
0.3810700
4529 848720 16.07 4.96 3.37
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.93
3.5911702
2.561685
1292017 1276500 -3.64 5.18 7.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0.86
-0.10223909
-4.933720
3036 579361 73.4 5.85 0.55
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02084798
-4.984560
400 1103540 11.54 3.1 1.39
معدنی دماوند - کدما 9.44
-4.62514229
-4.9714178
79481 426870 77.22 12.6 3.94
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.23
0.043816004
1.216189
20912 10754688 14.4 6.55 2.67
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.07
-0.086515021
-0.8914900
121818 144201600 4.65 9.11 1.35
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.02
2.068626644
2.6226789
678271 26644000 9.73 9.48 0.68
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.6
0.33411802
2.391839
66563 1786575 5.92 1.55 1.57
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.84
0.46636248
1.36300
622883 37488000 5.63 4.02 1.88
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.006116339
-515523
100 3267800 37.34 7.33 3.03
سازه پویش - خپویش 0
2.519639
520118
20004 1963900 6.62 2.95 0.54
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.02039871
2.4610112
1000 3948400 10.17 4.41 4.73
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
05076
4.915325
103 730944 13.86 2.45 0.3
قند هکمتان - قهکمت 5.04
2.46915063
-0.24931
1403681 1385237 14.08 2.92 0.8
فولاد خوزستان - فخوز 3.09
4.10243578
1.833500
8477755 51780816 7.53 2.17 0.95
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.53
-0.38132874
-1.732835
632578 8439277 9.4 2.12 2.62
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9957420
57420
12883657 556500 28.87 6.36 4.86