صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.27
0.45291109
514999 571 554500
5659.3391
-17.11 1.01 1.81
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.87
1.30432097
404270 848 356490
3609.55112
110.2 2.41 0.63
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
16456 79 573240
498.6733
8.9 2.62 0.53
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.84
-2.16634200
55685 234 840000
1265.5744
8.39 2.73 1.42
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.39
-3.40713317
386495 1282 663400
2721.80142
8.75 2.69 0.25
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.63
1.14122393
202161 484 957200
2807.7972
-724.6 3.89 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 8.52
-0.93165849
791047 4627 1169800
6483.99122
9.49 4.06 0.38
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
8656 21 408000
1236.577
-13.21 5.28 0.98
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 10.4
4.61527095
98079 696 283800
1783.2555
58.52 6.61 3.86
پتروشیمی مارون - مارون 2.4
-0.821750691
23896 1211 202764000
746.7532
8.11 6.1 3.7
پخش البرز - پخش 4.26
3.92691138
1097660 1249 682800
6991.46157
-5.85 1.06 0.05
داروسازی تولید دارو - دتولید 4.77
-0.94481992
59834 119 737040
2166.6929
8.07 1.64 0.61
پاکدیس - غدیس 6.45
4.02712764
1334077 3687 773920
5034.25265
329.19 2.21 0.55
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 5.88
3.93593565
1227180 4374 356500
6817.67180
11.88 2.31 0.57
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.98
-1.2482532
2941500 7449 60160320
7844.00375
13.29 2.34 0
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
3652 4 2640000
1217.333
3.08 1.3 0
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.26
-3.33297019
669872 4702 1617178
2912.49230
4.83 2.53 1.35
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
87175 492 394730
2075.6042
6.83 4.12 0.31
بانک دی - دی 4.55
0.1595628
2223020 1397 4019200
11284.37197
-0.12 -0.08 0.16
آ.س.پ - آ س پ 6.39
0.6443781
838620 655 624800
9115.4392
26.32 0.69 2.46
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.59
2.9478908
1879121 1706 817200
10381.88181
-94.97 0.86 1.07
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1084937 1198 1436500
7281.46149
25.77 0.93 93.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.41
-1.09244346
1392772 6054 12168800
4737.32294
5.56 2.07 23.17
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 10.29
01763
616010 1086 3934142
4850.47127
3.26 1.42 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.89
-2.13791419
37986 54 1135200
2234.4717
3.87 0.97 0.66
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.62
3.37022055
1669927 3431 678150
7016.50238
13.57 2.92 0.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 3.37
-0.6309945
27430 26 567000
1959.2914
7.34 0.6 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.73
1.4228998
101389 101 2495000
4408.2223
3.27 0.75 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
377150 571 907530
7543.0050
-7.14 -3.41 1.54
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
26147 52 2650560
1867.6414
4.86 1.41 2.32
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
16123 40 3729000
1151.6414
9.8 1.96 0
بیمه کوثر - کوثر 4.34
4.23321502
14721 22 3755000
2453.506
5.49 1.04 0
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.53
0.37811593
154069 245 477900
5312.7229
4.32 1.24 1.86
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.48
-1.24465713
196529 1123 3616329
2258.9587
4.09 1.85 1.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.25
-4.21329867
29879 295 1381380
1299.0923
9.61 4.97 0.98
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2929 3 2747500
976.333
3.87 0.8 0
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 5.05
1.45292025
722359 1463 2632500
7081.95102
4.23 1.24 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 7.83
3.85251267
1578798 2000 1773800
13728.68115
11.02 1.11 1.8
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.48
0.6638502
43295 368 1020240
1110.1339
5.94 4.62 0.62
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-1.032959
512574 492 1918000
7650.3667
3.3 0.69 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.61
0.45541103
958105 1057 607753
8954.25107
118.63 1.01 0.49
کی بی سی - کی بی سی 4.39
-1.59622096
1997 4 503040
399.405
5.42 1.13 0.34
افرانت - افرا 5.54
2.3312195
205538 451 1097500
4110.7650
15.37 1.55 1.58
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.71
-2.82853882
655815 2546 271740
3974.64165
8.65 2.77 1.23
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
43298 354 900130
1603.6327
7.73 5.78 2.59
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 3.26
4.33314310
379023 1634 362040
2938.16129
-10.77 7.88 5.42
آسیا سیر ارس - حآسا 4.51
2.52921054
27075 29 843200
1041.3526
12.43 0.99 0.63
ریل پرداز سیر - حریل 4.55
1.81981175
8293065 9747 2303000
9688.16856
14.82 1.03 2.62
توکا ریل - توریل 3.71
-1.40941399
1669879 2336 2798000
7914.12211
5.56 1.06 0.85
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 2.07
1.079426783
138874 3719 2678300
1446.6096
25.41 18.13 4.82
نفت ایرانول - شرانل 2.18
4.7536700
9993055 66955 13400000
11660.51857
6.15 3.65 0.98
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-1.97561687
90500232 152696 55975650
16874.935363
22.55 3.92 1.16
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.36
-1.13824169
1437190 5992 2502651
3853.06373
8.26 4.22 0
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.69
1.68296586
7569231 49853 26344000
15138.46500
6.93 4.54 1.72
صنعت روی زنگان - زنگان 2.99
-0.29897005
189858 1330 700500
1343.37142
29.25 5.21 2.53
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.56
1.0519230
512686 4732 16520888
5340.4896
6.04 5.96 2.79
پالایش نفت شیراز - شراز 7.97
-0.254519600
1153301 22605 20139953
2443.43472
9.41 7.12 0.49
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.53
2.731119936
6055208 120719 22795253
2408.602514
14.38 7.43 0.5
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.75
0.847953763
1325842 71281 129031200
1381.09960
6.09 16.15 2.8
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
26646 35 326000
2664.6010
-170.86 1.44 0
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.77
4.56276325
1022239 6466 2277000
7407.53138
8.92 3.5 2.2
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
197849 1252 3164000
7609.5826
4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
10575977 50007 6220138
12184.31868
8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
1282466 36255 3249021
1172.271094
8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 2167 963929
5959.28178
11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 706 8047312
1227.7552
3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 2106 4524000
10157.73275
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 33 4728000
4216.8010
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 293 3528000
7319.5068
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 12 4904000
10000.001
8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 17 1455000
18000.001
11.53 5.01 1.38
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
6706 74 1651350
838.258
4.32 3.5 0.72
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.8
-0.37977
21612 172 22016520
900.5024
7.63 3.23 3.48
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.56
0.38671298
649818 844 5192000
3169.84205
7.21 1.14 13.7
قاسم ایران - قاسم 0
4.9672388
540497 1291 1432800
9008.2860
94.47 1.99 0.09
بهمن دیزل - خدیزل 3.9
-0.65553031
233642 708 3031000
3650.6664
3.08 1.2 0.43
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.56
3.75552376
39625916 94168 7128000
10865.483647
5.47 1.35 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.84
1.31991612
1623117 2617 1676480
9491.91171
4.74 1.35 1.14
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.25
-2.05741809
2943787 5324 723600
2542.131158
115.28 1.52 0.81
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 9.69
3.09232167
10631968 23041 290378
9433.871127
9.46 1.68 0.4
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
127430 303 2563920
7495.8817
10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
242290 949 391800
2523.8596
7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.43
4.17181698
716308 1216 849000
6757.62106
6.3 1.95 1.63
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.75
0.3694080
500309 2041 1305600
5497.9091
5.27 1.94 0.16
مواد ویژه لیا - شلیا 5.36
0.74584863
172547 839 393028
1462.26118
7.11 1.95 1.89
زرین معدن آسیا - فزرین 6.03
-4.11135271
704859 3715 1581300
2974.09237
4.65 2.03 1.49
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 5.38
3.5348908
5249093 4768 1089600
10561.56497
-2.88 3.31 1.63
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 3.48
1.73352817
2691817 7582 985950
1670.901611
18.09 2.13 0.94
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.2
3.25594091
487566 1995 1022750
3638.55134
5.31 2.14 1.04
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.96
0.64833260
345657 1127 8317890
6172.4556
9.61 2.17 0
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.77
-3.33553043
2293422 6980 456450
5434.65422
7.27 2.32 0.54
آتیه داده پرداز - اپرداز 1.8
06719
4368459 29352 3359500
2108.332072
8.57 2.65 2.01
نفت پاسارگاد - شپاس 0
54179
247334 1034 10029600
6684.7037
13.15 2.76 0.53
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.31
-0.71353479
399753 1391 521850
3387.74118
126.42 2.74 0.2
پتروشیمی غدیر - شغدیر 7.96
2.06443263
9853347 32147 4241900
2819.273495
9.14 2.92 0.81
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.51
2.14564475
104001 465 358000
1368.4376
11.32 2.9 0.39
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.4
-1.86973464
10203470 35343 51960000
11006.98927
11.67 3.15 1.86
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
68000 49 1080000
13600.005
-2.99 1.71 0