صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
ریل پرداز سیر - حریل 2.99
0.83381693
3023992 5119 3318280
5295.96571
18.41 1.56 3.61
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.15
2.30877888
221847 1750 4993104
5410.9041
5.16 3.67 2.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 1.75
-0.690917824
603848 10763 3566582
2834.97213
17.08 5.49 15.05
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.54
-3.59375097
65349 333 428148
1333.6549
114.11 5.58 3.63
بیمه میهن - میهن 5.27
-2.529925
221639 205 742703
3756.5959
-4.13 1.53 0.57
پخش البرز - پخش 1.73
0.77752333
550454 1284 1213160
12510.3244
5.4 1.51 0.08
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.23
-4.641313293
26176 348 265860
475.9355
41.4 8.4 3.08
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.7
-1.27555805
1606866 9328 11610000
5821.98276
5.54 2.94 6.04
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.72
0.60341167
31693 37 2917500
2881.1811
5.08 0.95 5.47
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.83
-0.1006993
507151 503 5958000
11526.1644
6.21 1.15 0.82
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.69
-1.36451012
297652 301 607200
6333.0247
0 0.65 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.17
-1.41671183
2336543 2763 1537900
8029.36291
10.48 1.02 38.4
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.56
-2.05441764
1278765 2256 41912640
11417.54112
9.31 1.67 8.83
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.6
0.21721846
873700 1612 2436720
10042.5387
7.28 1.84 4.08
بیمه سامان - بساما 5
3.6354191
33210 139 3367049
3321.0010
8.66 2.05 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.63
-0.84531173
164939 193 703126
5687.5529
9.3 2.38 0.95
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.9
0.21581393
1736226 2419 1393000
8228.56211
5.67 1.49 1.73
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.3
1.99851327
908015 1205 5308000
6176.97147
6.93 1.14 6.65
بهمن لیزینگ - ولبهمن 3.04
1.24092366
26614 63 1892800
365.673
5.79 1.58 0.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.25
-0.61518563
193125 1654 23633880
3511.3655
6.44 3.96 3.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.72
3.52077439
2267769 16870 3719500
6956.35326
7.98 4.77 1.07
صنعت روی زنگان - زنگان 4.19
1.99466034
143624 867 603400
2762.0052
252.15 5.37 2.87
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.46
0.28335310
50893 270 1062000
1183.5643
7.69 3.32 0.33
نفت ایرانول - شرانل 2.22
-0.37984983
38365 191 9966000
1278.8330
5.18 2.38 0.75
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.53
-1.92923101
36725 114 465150
1049.2935
16.52 4.16 0.69
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.36
-0.71195579
217132 1211 390530
1840.10118
13.74 4.12 2.06
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.46
2.58292661
105734 281 2873880
2403.0544
11.79 2.32 2.15
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.9
0.94544271
33378 143 854200
1451.2223
11.89 2.81 1.64
بیمه کوثر - کوثر 0.66
-1.92431529
33559 51 3822500
11186.333
6.59 1.27 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 3.06
2.45051965
1738450 3416 263310
7154.12243
-8.63 1.83 0.45
بهمن دیزل - خدیزل 0.72
3.88524198
136340 572 4198000
8020.0017
5.54 1.7 0.67
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 2.59
3.1797465
61442 459 1045100
4388.7114
15.51 7.24 0.9
آ.س.پ - آ س پ 0.81
0.2326862
172064 148 689600
11470.9315
5.76 0.73 1.19
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.46
0.906891
1407589 1254 1782000
12554.37112
0 0.68 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 1.85
0.22822196
168350 370 5603094
5805.1729
6.71 1.61 0.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.92
0.043211583
46172 535 1389960
1099.3342
7.16 5.52 0.85
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.92
0.51061181
298524 353 590500
6351.5747
16.44 0.98 1.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 0.74
-0.475314447
117686 1700 10517416
2451.7948
5.23 1.79 3.15
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.42
-1.01872332
221642 517 1051732
2308.7796
10.19 1.8 0.85
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.82
1.30786662
3838661 25574 11924394
15541.14247
5.6 3.78 2.35
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.74
-0.99195490
871218 4783 1976400
4561.35191
9.07 3.25 2.04
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.36
1.17152159
5175604 11176 215900
30444.73170
19.29 1.75 0.93
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 1.31
0.26154218
255856 1079 717060
3045.9084
17.43 3.92 0.99
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.08
0.78624487
41461 186 448700
1727.5424
7.37 2.44 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 1.72
2.577513969
300447 4197 1609229
2016.42149
6.65 4.1 1.84
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.43
-0.25147934
44834 356 952080
1149.5939
8.09 4.21 0.67
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.6
0.9338979
860536 7727 4489500
1410.71610
11.17 4.46 2.38
مبین وان کیش - اوان 4.77
1.82657526
138126 1040 752600
952.59145
14.11 5.64 1.41
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.76
-0.1898978
173369 1556 628460
8255.6721
11.42 5.64 1.03
مواد ویژه لیا - شلیا 3.8
-0.477512921
473957 6124 1044275
2980.86159
13.55 5.81 4.09
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.23
4.71753707
16490152 61124 11101965
18342.77899
7.86 3.77 0.9
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2
0.20274450
781524 3478 890000
1608.07486
13.4 3.25 0.37
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.33
1.5625780
34386568 26822 25880858
18222.881887
158.24 2.29 0.58
نفت پاسارگاد - شپاس 1.94
-4.78813460
693963 2401 8304000
3288.92211
9.22 2.37 0.39
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.91
-1.0714526
23148 105 1674620
1157.4020
4.75 2.94 1.05
زرین معدن آسیا - فزرین 2.04
4.48255128
1731773 8881 1538400
5677.94305
6.03 3.06 1.67
پالایش نفت شیراز - شراز 6.42
-1.55514878
343489 5110 15287868
1286.48267
12.29 5.78 0.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0.86
0.515415603
7259 113 1248240
1209.836
15.95 5.98 0.52
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
-52451
2000 5 416670
2000.001
9.25 1.92 0.65
قاسم ایران - قاسم 4.67
-1.54074090
135033 552 2454000
1747.1877
42.02 3.27 0.13
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.11
0.46213696
8063015 29797 4862443
14398.24560
11.25 3.02 3.44
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 6.12
1.528618730
2121 40 2809500
353.506
5.88 5.1 1.22
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 8.89
0.32913049
10485 32 310998
1048.5010
0 2.34 0
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4.24
2.927726508
928479 24612 63619200
2362.54393
6.53 6.98 1.86
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.97
-0.253915320
3476604 53263 17517219
2467.431409
22.15 8.43 0.58
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.9
-2.08384135
303590 1255 1323200
2265.60134
8.19 2.16 0.19
ریل سیر کوثر - حسیر 1.61
0.21032859
378289 1082 1348934
2521.93150
12.21 2.21 1.69
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.14
01998
18238 38 29970000
1519.8312
13.36 2.21 1.29
بیمه دی - ودی 6.21
-2.15631089
489477 533 2722500
7305.6367
3.83 2 0.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.85
-3.13792346
2529569 5934 1759500
5463.43463
5.6 1.91 1.22
افرانت - افرا 6.09
-0.16752980
201035 599 1490000
4903.2941
19.74 2.3 1.29
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.74
0.43684599
187404 862 459900
2231.0084
10.08 2.94 0.54
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.43
4.51183243
1069439 3468 972900
6111.08175
8.16 1.97 2.26
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 1.2
-0.5974832
698723 581 998400
7433.2294
-12.73 1.69 1.61
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.83
-1.71715266
163432 861 1316500
2269.8972
6.81 4.33 1.26
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.86
-0.1183844
746225 630 759600
9818.7576
10.9 0.77 0.93
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.38
-2.18071884
611472 1152 565200
1959.85312
4.64 1.49 1.76
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.7
-0.610411235
500087 5618 1291218
1216.76411
8.91 1.68 3.14
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.24
02077
516470 1073 830800
8069.8464
0 3.19 0
پاکدیس - غدیس 6.63
-0.72655056
261248 1321 1415680
1879.48139
13.99 3.75 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 0
4.98291538
1219249 1875 1999400
19665.3162
0 1.21 0
توکا ریل - توریل 4.03
0.53791869
4080887 7629 3738000
12145.50336
10.7 1.44 1.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.11
4.07941888
8543801 16129 5664000
8183.721044
6.26 1.58 5.91
کی بی سی - کی بی سی 4.65
0.38213941
19537 77 748790
751.4226
5.86 1.98 0.5
آسیا سیر ارس - حآسا 2.74
1.16091220
1377052 1680 976000
2151.64640
15.68 1.15 0.89
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.82
-0.89291110
120978 134 2775000
6721.0018
5.24 0.85 4
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.2
-3.02932881
534723 1541 950730
4774.31112
21.04 8.91 0.61
پتروشیمی مارون - مارون 5.38
0.636336375
36846 1340 145500000
767.6348
8.93 9.47 3.31
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.13
0.35919570
89574 1753 2152700
1444.7462
17.4 11.16 5.95
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 1012 5904000
0.000
4.91 0.86 0.18