صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 1012 5904000
0.000
4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 2.29
-0.50833523
134648 474 5284500
1771.6876
13.59 3.13 1.36
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.24
0.18592156
363512 784 5501034
8453.7743
6.59 1.5 0.6
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.5
-0.2554781
751959 587 702900
9283.4481
10.09 0.77 0.86
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.93
0.93931612
1069321 1724 2095600
8419.85127
0 1.18 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.88
0.57714183
27357 114 418300
1302.7121
6.87 2.08 0.64
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.31
-1.21063917
256572 1005 391700
2758.8493
8.58 2.28 0.46
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.52
-0.2088956
46171 44 573600
3078.0715
0 0.6 0
نفت ایرانول - شرانل 1.9
0.97585795
29413 170 11590000
1634.0618
6.03 2.47 0.88
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.25
-3.56714731
162277 768 946200
2107.4977
6.85 2.77 0.29
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.13
-1.03047108
175494 1247 12722694
5014.1135
5.98 3.43 2.51
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.28
0.847214999
141660 2125 1727885
1375.34103
7.14 3.76 1.98
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.22
2.01473899
255017 994 662830
3643.1070
16.11 3.81 0.92
پاکدیس - غدیس 5.59
-2.3133252
351398 1143 910560
1974.15178
9 2.6 0.54
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0.27
0.29547470
2000 15 4728510
500.004
6.01 3.01 2.15
زرین معدن آسیا - فزرین 2.8
-0.85786472
328776 2128 1941600
3161.31104
7.61 3.15 2.11
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.7
0.56635505
153468 845 825750
1967.5478
10.55 3.95 0.35
پالایش نفت شیراز - شراز 0.43
-0.870714117
109817 1550 14505904
4067.3027
6.61 6.85 0.43
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 4.19
-2.53161155
300541 347 1617000
4695.9564
6.58 1.15 2.01
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.4
-2.69741479
1215332 1798 667029
4190.80290
26.34 1.15 0.57
توکا ریل - توریل 2.41
0.49111637
466682 764 3274000
3921.70119
8.01 1.2 1.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.84
-1.987310357
17033 176 1242840
405.5542
6.4 4.06 0.76
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.95
-0.91044136
449527 1859 1323520
4281.21105
7.75 2.16 0.22
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 6.52
1.32591987
828642 1647 198700
4961.93167
17.75 1.62 0.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.74
-0.38881281
275934 354 5124000
10612.8526
6.69 1.04 6.42
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 2.15
0.40671975
846485 1672 5925000
7234.91117
5.58 1.47 5.39
بیمه کوثر - کوثر 3.15
1.95091411
106400 150 3527500
8184.6213
6.08 1.14 0.47
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.44
-0.09742052
70149 144 1641600
5845.7512
5.02 1.28 0.55
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.04
0.1004997
618179 616 1994000
13438.6746
0 0.7 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
-0.37421065
2953 3 2662500
984.333
4.63 0.78 4.99
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
-3.13396800
2454 17 952000
1227.002
8.99 5.19 0.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 2.56
-0.73823765
30191 114 753000
887.9734
10.48 2.24 1.45
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
0.84831070
4000000 4280 2675000
26315.79152
5.05 0.78 3.86
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.44
-0.76744914
3425 17 412776
100.001
110.01 5.65 3.5
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.52
0.08362393
1481050 3544 56857680
13106.64113
12.64 2.28 11.98
آ.س.پ - آ س پ 2.41
-3.8601797
524758 418 637600
8073.2065
5.32 0.72 1.1
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
3.776718218
5200 95 2732700
1733.333
5.72 3.6 1.19
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.76
0.08811136
992124 1127 568000
10334.6396
15.82 0.94 1.02
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.5
0.11322654
73870 196 981980
2841.1526
8.18 1.94 0.95
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.31
0.12763924
57670 226 981000
1601.9436
5.07 2.54 0.94
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.92
-1.72025656
239162 1353 11312000
3857.4562
4.65 4.08 5
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.94
0.82021721
44288 76 292570
1925.5723
-3.08 5.72 0.56
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.75
-3.42282088
101040 211 2255040
2149.7947
9.25 1.72 1.68
نفت پاسارگاد - شپاس 0.65
2.17683098
5120 16 7435200
1280.004
8.25 2.07 0.35
ریل پرداز سیر - حریل 3.83
-1.09411356
3304419 4481 2657760
10074.45328
17.8 1.24 3.41
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.77
-1.623913328
297422 3964 1531763
1358.09219
9.21 1.87 3.04
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.9
0.652518049
67421 1217 1985390
1348.4250
16.05 8.53 5.48
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.51
-1.36318756
617301 5405 4378000
1799.71343
10.89 4.02 2.32
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.56
0.35032578
1673700 4314 1031200
9350.28179
0 4.02 0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.6
0.06459312
475589 4429 4656000
2319.95205
10 4.42 1.34
مبین وان کیش - اوان 2.63
-1.05916913
48660 336 691300
1081.3345
12.74 4.76 1.44
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 8.24
-3.99532427
1476721 3585 800910
6563.20225
17.72 5.35 0.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 0.82
-0.008834208
309115 10574 82099200
1500.56206
5.98 6.03 2.22
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.990910918
17216 188 218360
1434.6712
34 6.7 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 2.42
0.810340682
6790 276 162728000
617.2711
9.99 8.47 3.7
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.92
-1.773314956
274115 4100 17101013
1514.45181
12.6 8.79 0.5
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
1.23975390
332659 1793 431200
716.94464
11.19 3.81 0.86
صنعت روی زنگان - زنگان 6.95
-3.447813302
426694 5676 1330200
1316.96324
555.87 11.51 6.33
افرانت - افرا 0.22
-3.18182769
2724 8 1384500
908.003
18.34 2.08 1.2
پخش البرز - پخش 2.6
0.47231702
208762 355 1021200
5964.6335
4.55 1.38 0.06
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.83
-1.53444107
1322933 5434 12299911
3925.62337
8.71 4.17 0.99
بیمه میهن - میهن 7.42
3.5714957
1416396 1356 768396
8381.04169
-4.28 2 0.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 0
-1.97417200
210 2 864000
210.001
7.35 3.54 0.6
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.25
-1.76782056
7487936 15394 1542000
9490.41789
4.91 1.59 1.07
بیمه دی - ودی 3.69
-3.01421094
613006 670 2735000
7567.9881
3.85 2.01 0.32
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 1478 779253
8121.72140
10.3 2.64 1.06
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.45
-2.21787319
110831 811 512330
1816.9061
8.68 4.01 0.82
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 4.44
-2.12018218
93238 766 22681680
1635.7557
6.18 3.51 3.28
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.06
-1.13412005
748788 1501 30075000
9724.5277
13.41 2.18 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.89
0.63591899
180086 342 2506680
1936.4193
7.48 1.59 4.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.11
-2.94124026
274545 1105 805200
1568.83175
12.13 2.83 0.33
مواد ویژه لیا - شلیا 4.17
3.52427755
79811 619 626759
1010.2779
8.13 3.12 2.45
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.13
-0.99894559
412196 1879 2736768
4631.4289
13.11 4.5 11.55
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.65
0970
492421 478 5820000
8953.1155
8.06 0.89 0.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.58
0.40191249
1571742 1964 1623700
11472.57137
11.07 1.07 40.54
آسیا سیر ارس - حآسا 1.17
-0.08311202
570154 685 961600
3032.73188
15.45 1.11 0.87
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 8.52
6.33151713
1258079 2155 513900
2378.22529
4.26 1.36 1.62
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.56
-0.038313052
54057 706 9501856
1397.5533
4.72 1.5 2.85
بهمن دیزل - خدیزل 1.98
-0.0994036
630871 2547 4036000
9277.5168
5.33 1.52 0.65
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 1.73
0.11171793
411362 738 240262
5016.6182
-7.87 1.61 0.41
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.78
-3.30955142
318598 1638 359940
2016.44158
12.66 3.52 1.89
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.31
2.76172307
74177 171 692100
2181.6834
5.81 1.84 1.61
ریل سیر کوثر - حسیر 5.16
-1.73522605
1013650 2640 1229092
4103.85247
11.13 1.96 1.54
ذوب آهن اصفهان - ذوب 1.33
-1.8824834
38961012 32501 27672610
16614.502345
169.2 2.21 0.62
قاسم ایران - قاسم 7.04
3.89382935
647533 1900 1761000
4796.54135
351.99 2.79 0.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.7
2.3602824
982686 810 988800
9270.62106
-12.61 2.71 1.6
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.22
-0.27643608
1367874 4936 4746670
4356.29314
5.97 2.79 2.46
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.11
-3.58313552
868077 3083 532800
2809.31309
18.92 2.75 0.79
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.02
0.615773
140068 809 2078280
1591.6888
9.54 2.96 2.15
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.98
3.29671598
315653 504 399500
5091.1862
0 3.13 0
کی بی سی - کی بی سی 0
0.2342570
5000 13 616800
2500.002
4.82 1.39 0.41