صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.02
0.16646621
55437 367 264840
1524.4434
41.24 8.98 3.06
بهمن دیزل - خدیزل 4.1
4.88893068
4260344 13070 3068000
13189.92323
4.05 1.09 0.49
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.75
-3.63486893
52919 365 827160
1037.6351
7.03 3.25 0.58
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.97
2.24539745
105269 1026 26896200
1385.1276
7.33 4.36 3.88
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.35
0.11931679
405194 680 1343200
6535.3962
4.11 1.02 0.45
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.69
-0.57291909
5321719 10159 1985360
12792.59416
6.32 1.8 1.38
قاسم ایران - قاسم 4.78
-0.70872802
628108 1760 1681200
4052.31155
336.04 2.3 0.1
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4
-0.207110117
108755 1100 1214040
1132.8696
6.25 3.46 0.74
پتروشیمی مارون - مارون 1.61
1.572543922
82880 3640 175688000
1428.9758
10.78 6.75 3.99
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.61
4.3931903
1318796 1190 541800
11568.39114
0 0.56 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 10.51
3.085911792
215879 2546 1297120
2698.4980
10.48 5.29 3.58
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
4.8742667
25000 17 4002000
12500.002
4.64 0.59 0.13
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
266001 239 5400000
9500.0428
7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.43
4.82761064
13397337 14249 2128000
27795.30482
0 0.83 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.03
1.38171174
2063806 2424 1526200
10018.48206
10.4 0.97 38.11
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.79
-1.2948991
3683432 3650 891900
11028.24334
12.8 1.03 1.09
آسیا سیر ارس - حآسا 1.74
0.34721156
565023 653 924800
5141.1771
14.85 1.04 0.84
توکا ریل - توریل 4.72
0.45251554
3285438 5104 3108000
9169.85357
7.61 1.07 1.12
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.28
2.10952033
42432019 86272 6099000
11986.453540
5.74 1.19 5.55
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5
2.57581354
1014104 1373 1895600
7243.60140
7.71 1.27 2.35
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.53
4.01431166
1980008 2309 583000
9565.26207
16.24 1.02 1.05
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.85
1.77341033
22230 23 2582500
2778.758
4.49 0.82 4.84
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.81
-0.02711106
55732 619 8085168
1359.3241
4.02 1.3 2.43
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.11
2.35596430
14298 92 4070190
1272.5511
5.17 2.09 1.85
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 8.97
5.04531624
981105 1593 2111200
10781.3791
0 1.07 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.8
4.1411182
12337729 14588 2316720
12362.45998
15.52 1.06 2.97
مواد ویژه لیا - شلیا 5.26
-4.91625899
73411 433 476757
1707.2343
6.19 2.37 1.87
افرانت - افرا 5.82
4.23812312
103030 238 1156000
3122.1233
15.31 1.68 1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 9.48
1.87052832
13659600 38688 42480000
14169.71964
18.94 2.75 1.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.99
10.20654589
16404771 75276 18356000
27664.03593
13 2.94 1.48
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 8.05
3.586336365
2577091 93717 87276000
1859.371386
6.36 4.08 2.35
بیمه کوثر - کوثر 1.34
1.04361646
259246 427 4115000
19942.0013
7.09 1.22 0.55
بیمه دی - ودی 4.09
-0.26791117
771329 861 2792500
16069.3548
3.93 1.7 0.33
آ.س.پ - آ س پ 5.14
-0.9346848
508240 431 678400
8762.7658
5.66 0.77 1.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا 2.79
2.73471390
785185 1091 833202
6710.98117
11.02 -2.34 1.13
کی بی سی - کی بی سی 4.68
-0.61372429
68764 167 582960
2989.7423
4.56 1.05 0.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2
-0.78232156
90752 196 2845920
2592.9135
8.5 1.56 4.77
نفت پاسارگاد - شپاس 3.4
4.24143023
524098 1584 7255200
4226.60124
8.05 1.93 0.34
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 5.17
4.35021
252590 1268 502100
11481.3622
8.24 2.35 0.77
بیمه میهن - میهن 6.98
-4.3073822
221642 182 1233000
7388.0730
-6.86 2.51 0.95
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.75
1.31234246
182849 776 297220
3047.4860
10.46 2.69 1.56
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
7081077 7082 2500000
43981.84161
4.72 0.78 3.6
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.17
4.9181344
1887902 2538 5376000
4560.15414
7.02 1.28 6.74
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.03
-0.86742400
224471 539 720000
3620.5062
6.04 1.81 1.68
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.84
-0.72331647
314301 518 494100
3612.6687
4.1 1.4 1.56
بانک گردشگری - وگردش 8.55
-5.4121769
12950667 9953 4614000
20622.08628
17.11 1.28 0.09
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.51
4.796113875
3518654 48822 15864975
7699.46457
11.69 5.78 0.47
پتروشیمی خراسان - خراسان 0
4.99288075
127930 1033 14453539
5562.1723
6.79 3.13 2.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.38
-1.37847441
849617 6322 3720500
3371.50252
7.99 3.17 1.07
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
2.4314972
134910 671 397760
1297.21104
10.32 3.35 0.79
آتیه داده پرداز - اپرداز 4.36
4.69118168
1071181 8750 4084000
2096.24511
10.16 3.52 2.17
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 8.55
-1.15238407
956904 8045 1936973
2593.24369
8.01 3.27 2.21
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.26
0.14394872
2713878 13222 13641600
5025.70540
5.6 3.52 6.03
پالایش نفت شیراز - شراز 5.03
4.848412586
982029 12360 12932727
4443.57221
5.89 4.05 0.38
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.72
-1.84324846
1239586 6007 2909054
4104.59302
13.93 4.9 12.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 3.88
3.64079622
231962 2232 1347080
6104.2638
12.72 5.3 1.03
صنعت روی زنگان - زنگان 3.44
-1.26978787
578449 5083 878700
1763.56328
367.2 6.54 4.18
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.89
4.95885863
120753 708 410410
3096.2339
6.96 3.03 0.65
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 0
4.98575138
14087 72 431592
1408.7010
115.03 7.92 3.66
مبین وان کیش - اوان 5.35
8.808616466
2079903 34247 1646600
4905.43424
30.36 8.38 3.43
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.11
-4.34141300
40677 53 325000
5084.638
0 2.61 0
پخش البرز - پخش 6.16
-4.81171365
14239877 19435 819000
13692.191040
3.65 1.13 0.05
ریل سیر کوثر - حسیر 6.53
-0.3642190
1195439 2618 1033286
5220.26229
9.35 1.59 1.3
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.74
-1.57542749
952498 2619 1099600
5381.34177
0 4.32 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 2.8
2.67482879
1426268 4106 7345768
13714.12104
8.8 1.85 0.8
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.71
-0.125414331
1421 20 2149650
203.007
4.5 3.22 0.93
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 4.04
-0.87152275
50400 115 386750
2016.0025
-4.07 7.56 0.74
ذوب آهن اصفهان - ذوب 0
4.96891183
22593705 26728 39252634
43449.43520
240 3.13 0.88
پاکدیس - غدیس 7.74
-3.30883419
1885293 6446 957320
5193.64363
9.46 2.79 0.56
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.23
3.43591445
1334623 1928 796195
5828.05229
31.45 1.3 0.68
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.98
-4.34093592
4188831 15048 538800
5809.75721
19.13 2.43 0.8
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.06
-0.88841785
1604571 2864 3983235
6770.34237
8.58 1.68 7.89
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.07
-0.66642236
135276 302 2414880
3145.9543
9.91 1.79 1.8
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.78
-2.74982122
4906428 10409 284348
7258.03676
-9.32 1.76 0.49
نفت ایرانول - شرانل 5.04
4.73815239
10475035 54874 10478000
13782.94760
5.45 2 0.79
داروسازی تولید دارو - دتولید 7.15
-2.04822439
54970 134 902430
2390.0023
7.52 1.87 0.88
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.69
1.18082485
12098979 30064 59043600
20097.97602
13.12 1.99 12.44
بیمه سامان - بساما 1.75
-0.79172882
295087 851 4323000
7975.3237
11.11 2.23 1.11
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.98884209
625714 2634 841800
4888.39128
11.72 2.33 1.62
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.21
-2.26713966
455925 1808 991500
3507.12130
5.13 2.32 0.95
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.13
1.33443645
405526 1478 364500
2069.01196
7.99 2.46 0.42
زرین معدن آسیا - فزرین 5.45
0.4896781
2053517 13924 2034300
6004.44342
7.98 2.88 2.21
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 0
4.99235426
1918328 10409 1953360
13800.92139
8.96 2.56 2.02
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.83
7.617416360
3127716 51169 1880226
3268.25957
11.3 2.68 3.73
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.37
3.08973837
914630 3510 767400
3477.68263
11.56 2.75 0.32
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 5.83
2.68663784
10431670 39469 4978215
15363.28679
6.26 0 2.58
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.8
3.39935536
59591 330 1107200
1385.8443
8.02 2.88 0.34
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 6.86
2.30344397
421991 1855 659550
3014.22140
8.43 2.9 0.28
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.31
4.81152614
2221952 5808 444380
9415.05236
10.8 2.93 0.61
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 7.14
-0.6993994
5048392 5016 1192800
9937.78508
-15.21 2.97 1.93
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.1
-1.9832076
2304428 4784 685080
5985.53385
15.16 2.83 0.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.26
0.91084764
1127266 5371 1524480
6750.10167
8.93 1.99 0.26