صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 1012 5904000
0.000
4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 4.72
0.99633244
964783 3130 4866000
10263.6594
12.51 2.88 1.25
افرانت - افرا 3.64
2.88012429
2606 6 1214500
434.336
16.09 1.82 1.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 6.58
-1.58733844
18953 73 768800
947.6520
5.57 2.25 0.24
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.91
1.49866773
126356 856 12123074
2810.6043
5.69 2.63 2.39
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
1.95091411
163300 230 352750
40825.004
0 2.76 0
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 6.06
4.07429988
33150 331 199760
1004.5533
31.11 6.13 2.31
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.11
-0.46732130
262065 558 362100
5327.8649
-3.81 7.07 0.69
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 0.95
-0.9371740
27900 21 666000
6975.004
9.56 0.73 0.81
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.52
-0.7131114
434897 485 1448200
5122.1981
9.87 0.96 36.16
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 4.38
-1.32055754
30428 175 402780
596.6351
6.83 3.15 0.64
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.1
1.81324492
230921 1037 449200
2378.5413
7.38 2.24 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.95
4.841912537
222745 2793 1444262
1552.08142
5.97 3.14 1.65
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.47
1.70455012
13391 67 751800
1561.388
9.61 3.59 0.32
بهمن دیزل - خدیزل 0.47
-0.7843670
47638 175 3670000
15879.333
4.84 1.39 0.59
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.33
1.70132152
95639 206 645600
2745.2634
5.42 1.72 1.5
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.89
0900
411706 370 5400000
11436.2836
7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 6.01
-1.63371144
522783 598 572000
5227.83100
15.93 0.95 1.03
ریل پرداز سیر - حریل 1.68
-0.08761141
1009799 1152 2236360
5775.15161
14.98 1.04 2.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.07
0.89611126
76070 86 620426
2453.8731
24.5 1.07 0.53
توکا ریل - توریل 5.2
-0.85811502
1582329 2376 3004000
6831.74231
7.35 1.05 1.09
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.43
-0.425311471
7251 83 8350888
252.3222
4.15 1.32 2.51
مواد ویژه لیا - شلیا 5.58
3.36125197
160565 834 420022
2589.7662
5.45 2.11 1.64
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.91
0.29821682
592396 996 1749280
7924.2774
5.57 1.8 1.22
بیمه میهن - میهن 1.4
-0.8299717
244165 175 1075500
16277.6715
-5.99 2.8 0.83
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
-4.995415424
303 5 2313600
101.003
4.84 3.05 1
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
1.64657470
135 1 4728510
135.001
6.01 2.75 2.15
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.41
0.1062943
13063 12 565800
2612.605
0 0.59 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.48
-2.63542032
7991 16 1625600
1997.754
4.97 1.27 0.55
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.08
-1.84713082
63110 195 770500
3155.5020
3.99 2 0.74
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.71
-2.08621408
335150 472 1830400
11528.2623
0 1.03 0
پالایش نفت شیراز - شراز 1.17
0.903412733
38567 491 13083776
1836.5221
5.96 4.93 0.39
آ.س.پ - آ س پ 4.92
-1.2755774
88543 69 619200
4919.0618
5.17 0.69 1.06
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.98
-0.86871027
60634 62 2567500
15158.504
4.47 0.75 4.81
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
01000
116279 116 2500000
14534.888
4.72 0.73 3.6
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.65
3.74092274
19758 45 2455920
1341.6411
10.08 1.87 1.83
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 3.63
0.93077049
19201 135 845880
1129.4717
7.19 3.46 0.59
پتروشیمی مارون - مارون 1.68
1.473241604
9672 402 166416000
644.8015
10.22 8.67 3.78
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.51
1.07352448
3749 9 905760
624.836
7.54 1.79 0.88
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0.3
-1.930410262
25526 262 1231440
632.2638
6.34 4.03 0.75
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.15
2.02097219
51502 372 1010660
2239.2223
9.55 5.51 0.78
مبین وان کیش - اوان 2.39
0.10016997
43306 303 699700
1037.0032
12.9 4.82 1.46
کی بی سی - کی بی سی 4.58
-0.87822483
12939 32 595920
1176.2711
4.66 1.34 0.4
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.35
0.58421033
53664 55 1446200
4128.0013
5.88 1.03 1.8
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.68
-1.35871089
166642 182 4356000
9159.5618
5.69 1.04 5.46
بیمه دی - ودی 4
0.591023
252475 258 2557500
6749.1730
3.6 1.55 0.3
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 4.71
-1.343534
14844 52 706800
1237.0012
9.84 1.95 1.36
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.58
-1.06828428
93096 785 4214000
1548.2760
9.05 4 1.22
پاکدیس - غدیس 3.59
1.24822758
56333 155 772240
1453.8938
7.63 2.21 0.45
قاسم ایران - قاسم 3.77
2.23982328
89172 208 1396800
2286.4639
279.19 2.22 0.09
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.14
-1.8131704
1027071 723 844800
7840.24131
-10.77 2.31 1.36
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.77
3.62872456
286178 703 417520
3232.7285
10.15 2.4 0.58
زرین معدن آسیا - فزرین 4.89
1.05655165
251456 1299 1549500
2452.4092
6.08 2.52 1.68
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 6.07
2.07624769
119480 570 333830
1991.3360
11.74 3.26 1.76
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.42
-0.69084600
65018 299 368000
559.81114
9.55 3.25 0.73
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.95
-0.54678186
94525 774 22593360
1454.2365
6.15 3.49 3.26
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 1.38
4.95594045
54837 222 339780
3046.5018
90.56 4.65 2.88
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.41
3.56371918
665234 1276 28770000
10220.4161
12.83 2.08 1.23
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 0
4.97632215
342053 758 730950
9001.3938
16.17 4.89 0.47
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.07
-0.84283647
511391 1865 14588000
7005.3673
10.33 4.95 1.18
پالایش نفت لاوان - شاوان 2.34
1.378812794
119720 1532 14628936
1150.2098
10.78 6.21 0.43
صنعت روی زنگان - زنگان 4.13
4.54859332
268583 2506 933200
1543.58174
389.97 8.08 4.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.35
-3.42843690
1038561 3832 1180800
5325.95195
6.91 1.68 0.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 0.02
1.42975250
50502 265 3151575
25251.002
15.09 5.19 13.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.36
1.99895409
1079633 5840 10818000
3985.08239
4.44 2.79 4.78
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 1478 779253
8121.72140
10.3 2.64 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.4
2.2523133
818926 2566 4121762
3649.52217
5.18 2.26 2.13
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.42
-0.4005746
68261062 50947 24752718
19355.713519
151.34 1.97 0.56
نفت ایرانول - شرانل 2.72
2.1165598
385565 2158 11196000
4702.0182
5.82 2.38 0.85
پخش البرز - پخش 0.07
1.96671348
19490 26 808800
3248.336
3.6 1.09 0.05
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.29
2.78683799
145378 552 759800
1346.84105
11.44 2.67 0.31
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.4
1.68045325
534988 2849 1917000
5787.7491
8.8 2.73 1.98
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.94
-2.19958137
574099 4672 4068500
1675.29342
10.12 3.74 2.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.33
3.29882693
1253810 3377 1077200
8888.23139
0 4.2 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 0.84
-0.204612682
15884 201 1395020
352.9845
11.27 5.69 3.85
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.9
0.186133374
250752 8369 80097600
581.40430
5.83 5.89 2.16
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.28
0.08882255
887235 2000 53578800
8198.46107
11.91 1.81 11.28
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 8.03
0.67963111
331777 1032 311100
2697.37123
6.82 1.81 0.36
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 4.71
-0.13671461
169278 247 438300
2544.3866
3.64 1.04 1.38
آسیا سیر ارس - حآسا 0.5
-0.08331200
868923 1043 960000
3361.18257
15.42 1.1 0.87
نفت پاسارگاد - شپاس 3.89
-1.98332817
44794 126 6760800
1947.5723
7.5 1.88 0.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.33
1.78471825
16785685 30640 5475000
16665.761005
5.15 1.12 4.98
بیمه کوثر - کوثر 4.62
2.71921511
48000 73 3777500
6857.147
6.51 1.22 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.06
0.99791417
138037 196 189878
2262.9061
-6.22 1.27 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 0.94
0.07221386
1634801 2266 3092865
1993.45725
6.66 1.31 6.12
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.58
0.06410944
183520 2008 1257774
1464.51124
7.56 1.54 2.49
ریل سیر کوثر - حسیر 1.02
0.50862174
70314 153 1025737
2008.9735
9.28 1.63 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.96
2.78061996
417160 833 2634720
2492.79165
7.87 1.67 4.41
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.9
0.11842537
300500 762 6473156
7259.2627
7.76 1.76 0.7
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.13
4.55392824
874433 2469 423600
5113.64171
15.04 1.91 0.63
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0.11
-0.9793910
9000 8 1820000
1700.002
0 0.64 0