صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
2929106 8909 3042000
8876.08330
6.29 1.45 0.86
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.53
-0.14981333
135639 178 6651670
3390.9840
10.41 1.15 0.69
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.29
0.23956697
169035 1132 2511375
8896.5819
7.89 4.54 3.98
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.24
4.205310011
144528 1447 900990
1138.02127
10.47 4.84 1.59
شهد ایران - غشهد 0
-2.25371865
118844 215 373000
6990.8217
-62.34 4.77 28.58
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.98
0.04962016
14849 30 151200
928.0616
-1.78 -0.44 1.12
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.12
-1.0738737
307144 220 2026750
10238.1330
0 0.56 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.71
-0.94382204
361745 797 1388520
4411.5282
-3.5 0.63 0.71
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.8
2.45061296
1460630 1893 2358720
8798.98166
13.57 0.74 8.83
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.17
0.391802
183217 332 1802000
4260.8643
4.5 1.26 1.72
بهنوش ایران - غبهنوش 5.8
-1.88994153
82456 338 1495080
2114.2639
24.25 3.3 0.39
بانک خاورمیانه - وخاور 3.83
01826
389446 711 10956000
12981.5330
5.58 1.26 0.93
ایران دارو - دیران 9.33
-1.4691811
163932 294 543300
6557.2825
4.91 1.42 0.62
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.08
-0.441903
1022884 924 289734
6774.07151
372.41 1.53 0.2
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 8.42
1.05652774
321469 892 410552
2896.12111
14.98 1.68 1.71
معدنی دماوند - کدما 9.78
0.399113081
5260 71 392430
478.1811
68.12 11.65 3.62
شاهد - ثشاهد 1.87
0.09331073
222479 239 2904216
7415.9730
4.42 0 27.66
دوده صنعتی پارس - شدوص 7.36
-0.43243454
22246 75 414480
3178.007
5.76 -25.19 0.41
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.71
-4.58022375
1545418 3670 1211250
9423.28164
485.28 4.11 1.5
پشم شیشه ایران - کپشیر 10.47
-0.09774089
65154 266 613350
1861.5435
48.93 3.26 1.32
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1.98
-0.2039979
270925 262 5506875
7525.6936
8.58 0.56 7.93
کالسیمین - فاسمین 2.1
-2.01155602
2520240 14120 11204000
5958.01423
5.95 2.1 2.61
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.11
-0.97841923
265645 511 769200
3638.9773
5.2 1.42 6.07
قند هکمتان - قهکمت 3.41
-1.12364488
139159 625 1227917
3092.4245
8.93 2.38 0.71
باما - کاما 4.06
-1.52938628
896001 7730 4314000
6095.24147
6.57 2.58 3.26
پتروشیمی فجر - بفجر 0.95
-0.37065377
173631 900 34950500
8268.1421
5.35 2.68 2.26
داروسازی اسوه - داسوه 3.47
-0.13987143
26922 190 5357250
1923.0014
6.4 3.45 1.85
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.49
-1.44341707
584459 997 1450950
4394.43133
5.88 1.75 2.87
کارخانجات داروپخش - دارو 2.43
0.09984011
5366 22 2005500
1073.205
4.04 1.91 0.47
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.03
0.58364309
322048 1388 1606765
2236.44144
9.75 2.34 1.69
پست بانک ایران - وپست 4.89
3.12931516
959652 1471 4901912
12463.0177
59.09 3.16 0.4
پارس سرام - کسرام 4.2
3.52662642
450933 1191 158520
7642.9359
0 2.55 0.79
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.91
-0.15312609
310405 805 9505651
9700.1632
6.64 2.48 1.23
کاشی پارس - کپارس 3.29
0.04634326
37077 161 379606
1612.0423
6.46 2.55 0.61
قند مرودشت - قمرو 3.6
1.63683912
131164 513 782400
3974.6733
10.46 2.62 0.68
نیرو ترانس - بنیرو 3.3
-4.80163767
218921 825 1883500
2405.7391
10.76 2.5 1.85
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1.77
0.22563110
214148 669 4665000
3569.1360
13.26 2.65 6.15
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.64
1.16053051
70121 217 155601
1895.1637
52.82 2.72 1.13
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.53
-0.2743727
1116150 809 4362000
12829.3187
5.49 0.43 5.75
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.17
-0.1449689
893734 614 3789500
13749.7565
7.49 0.58 6.1
لبنیات کالبر - غالبر 3.16
-0.23441277
195460 249 446950
4249.1346
31.98 1.11 0.66
ماشین‌سازی اراک - فاراک 2.82
0.1221820
2155467 1768 5154969
14563.97148
-19.45 0.96 1.74
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.43
0709
177637 126 638100
6579.1527
17.91 0.75 0.91
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.14
01082
1284863 1393 77904000
8861.12145
5.14 0.77 4.79
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.42
0.09121097
292433 321 1755200
5968.0249
0 0.8 0
سیمان شرق - سشرق 3.65
0.6349634
564415 360 1682357
8551.7466
6.34 0.87 0.89
صنعتی بهشهر - غبشهر 7.23
3.23641882
930843 1768 5646000
7692.92121
4.15 0.93 0.21
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.61
-0.31331591
105310 164 3022900
4578.7023
0 0.92 0
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.37
0.2762726
1165320 846 1250918
9248.57126
9.19 0.93 1.06
حفاری شمال - حفاری 3.17
4.8051854
5014533 9296 4830421
12473.96402
7.34 1.04 0.59
بانک ملت - وبملت 1.4
-0.426935
6339537 5913 46750000
26862.44236
6.75 0.68 0.19
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 0.88
-0.45421315
727108 913 26300000
7059.30103
13.77 1.05 12.84
لیزینگ ایرانیان - وایران 1.65
-2.23151402
512516 718 1402000
6250.2082
6.39 1.05 1.75
فنرسازی زر - خزر 3.55
-1.5012853
599992 512 426497
4917.97122
114.07 1.1 1.03
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.08
1.04412129
8118240 17283 34596250
14118.68575
4.07 1.13 3.92
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.17
0.93711508
905801 1366 2488200
5146.60176
7.23 1.13 5.97
تامین سرمایه امید - امید 2.01
2.03221456
2551752 3715 7134400
8829.59289
4.52 1.17 3.88
مارگارین - غمارگ 4.01
4.35461342
1076759 1445 1127280
6224.04173
7.49 1.22 0.12
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 2.27
-3.6066882
802325 707 1587600
15138.2153
0 0.71 0
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 6.78
-0.4572396
666595 1582 12219600
14182.8747
53.52 -1677.36 0.76
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.22
-0.9602722
5953963 4298 9025000
25774.73231
0 0.57 0
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.88
-0.12773128
216573 670 14479474
3493.1162
4.46 1.56 1.77
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.83
-0.47361261
75488 91 2522000
2696.0028
5.98 0.81 13.81
سیمان سپاهان - سپاها 2.52
1.683725
695162 507 1776250
14482.5448
11.6 0.87 0.66
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.72
-2.6523991
5914900 5862 2576600
14750.37401
9.87 0.84 8.2
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.74
-0.16961177
476653 559 5296500
7687.9562
0 1.02 0
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.3
-1.70692361
911321 2151 2361000
3325.99274
5.61 1.08 6.02
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.19
01539
977 2 1231200
195.405
0 1.16 0
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.23
-0.9709816
2020687 1649 745774
9531.54212
37.2 1.23 0.16
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.14
-0.67641909
353921 676 1145400
5129.2969
19.54 1.79 0.76
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.79
-1.83751015
1030260 1045 537950
6733.73153
7.84 0.84 3.95
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.17
0.37192429
39594 98 485800
1649.7524
43.56 1.87 0.89
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0.32
-0.07723881
2519 9 628722
629.754
7.47 2.69 0.29
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.48
0.06611513
848875 1285 184348
9226.9092
-19.83 3.16 9.98
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.07
1.84813031
101480 312 266728
2537.0040
-12.77 3.56 2.54
نیرو کلر - شکلر 3.32
-2.93264005
149181 591 2002500
3825.1539
8.72 3.71 2.5
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.82
-3.125913698
366358 5019 1643760
1606.83228
10.2 3.81 1.83
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.76
-0.078912670
160518 2031 12670000
6688.2524
8.45 5.1 1.7
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.3
-0.86742400
738471 1772 600000
4890.54151
-6.03 5.21 0.18
سیمان صوفیان - سصوفی 6.25
-1.94731712
522894 895 941600
5875.2189
8.61 1.15 0.67
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.47
-0.20622904
1096937 3186 5808000
7411.74148
5.85 2.4 1.53
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.64
-1.95121809
500363 905 1175850
4002.90125
12.39 1.18 19.82
سامان گستر اصفهان - ثامان 0.32
01533
7310 11 340236
1462.005
7.98 0.69 2.6
داروسازی زهراوی - دزهراوی 8.13
-0.09113169
2040 26 3160560
340.006
4.34 4.52 0.82
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 5.6
-1.41381046
371931 388 470700
4649.1480
13.94 5.25 0.57
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.86
-0.1387720
176582 125 4320000
8026.4522
8.38 0.65 3.18
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.1
-0.09521049
10504 11 1311250
3501.333
0 0.98 0
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
4.99597608
2651 20 183353
883.673
41.93 2.46 1.63
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.36
0.22722206
124856 278 3309000
10404.6712
4.56 1.06 4.21
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
-0.12643161
5805 18 335698
1935.003
210.73 -1.18 0.44
بیمه البرز - البرز 2.59
-0.1046955
52570 49 3820000
3504.6715
6.68 0.7 0.23
جام دارو - فجام 0
-1.05198278
12558 100 662240
2511.605
12.04 4.16 2.6
قند نیشابور - قنیشا 2.7
-4.65552560
849875 2176 512000
8761.6097
24.45 1.66 0.9
فروسیلیس ایران - فروس 0
03124
315 1 2731910
315.001
34.91 2.71 3.43
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.81
03711
30324 113 29688000
3790.508
25.26 3.03 1.8
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.04
-0.88931003
454200 443 4814400
16221.4328
6.02 0.68 6.21
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.4
-1.42751312
104786 133 852800
4366.0824
8.71 0.94 0.2
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 5.16
0.03922553
7000 18 651015
3500.002
4.78 1.57 0.55
گلوکوزان - غگل 0.49
0.126415047
2068 33 3009400
413.605
9.85 9.55 1.13
بیمه ملت - ملت 2.47
-0.31281912
113578 211 5449200
5977.7919
7.97 1.37 1.38
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.39
-0.4236356
7380 45 195209
567.6913
13.22 0.72 0.48
سیمان خوزستان - سخوز 0.22
-0.04222367
4221 10 1538550
469.009
3.64 1.28 0.57
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.23
-0.02773608
1060 4 541200
353.333
-1.76 -0.65 0.94
سیمان ارومیه - ساروم 0.38
0.08442373
15500 37 1661100
7750.002
4.8 1.39 1.1
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.79
-0.04962015
24255 48 7455702
4042.506
3.87 1.55 3.72
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.53
0.01945155
1939 10 1237200
484.754
3.22 1.73 0.84
سیمان قاین - سقاین 0
0.008922493
102 2 1197131
51.002
6.49 4.84 1.67
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
-1.65943615
911300 3183 59260695
56956.2516
30.02 3.04 19.34
گلتاش - شگل 0.39
03932
2334 9 1966000
1167.002
4.91 2.25 0.9
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
-0.15197887
5000 38 3154800
5000.001
8.13 4 3.77
داروسازی امین - دامین 2.08
0.2071452
84800 124 1204289
3686.9623
5.71 1.03 0.96
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.38
-0.08724585
63501 287 13296500
4535.7914
3.9 2.47 3.65
سیمان غرب - سغرب 2.44
-0.03482870
52991 152 861000
7570.147
5.57 1.56 0.92
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0
05499
200 1 1099800
0.000
10.34 2.67 0.41
سبحان دارو - دسبحان 0.25
03591
500 2 2082780
250.002
3.46 1.98 1.03
شیشه و گاز - کگاز 2.6
-0.28633135
101800 319 783750
3283.8731
1.31 4.54 1.62
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.03
01335
10562 14 333750
3520.673
4278.85 1.09 0.86
سازه پویش - خپویش 0
023804
10 0 2380400
10.001
6.79 3.48 0.43
سیمان فارس نو - سفانو 0
03244
50000 162 1135400
5000.0010
8.26 1.58 0.81
داروسازی اکسیر - دلر 0.29
-0.05783456
4700 16 1555200
1550.003
4.2 1.91 0.4
معدنی املاح ایران - شاملا 0.71
-0.982514008
251188 3519 2941680
17942.0014
6.94 3.84 2.71
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.85
-1.55882084
217415 453 625200
5302.8041
5.48 1.77 1.05
سایپا شیشه - کساپا 2.73
-2.28471112
372574 412 255760
10349.2836
481.66 1.77 0.53
سالمین - غسالم 0
0.16253698
4840 19 1109400
691.437
13.6 2.42 1.12
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.76
-0.56941921
203604 374 8644500
4627.3644
8.56 1.14 8.49
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 3.74
0.323725108
37668 964 16872576
607.5562
17.33 7.3 3.34
گروه دارویی برکت - برکت 2.35
-0.13721456
58969 83 4950400
2948.4520
5.02 1.23 4.15
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.3
-0.895948564
93420 4537 2428200
580.25161
135.25 -12.07 3.08
سیمان هگمتان - سهگمت 2.53
01461
4400 7 734737
733.336
5.94 0.61 0.52
بانک کارآفرین - وکار 3.67
01284
4500 6 10914000
750.006
5.31 0.71 0.49
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 1.65
-3.53252922
165493 483 584400
3447.7748
6.49 1.98 0.39
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 3.4
-0.16794758
4298 20 475800
390.7311
120.73 5.76 11.1
قند نقش جهان - قنقش 5.18
-0.06114909
1640 8 682351
328.005
25.42 -5.92 0.26
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 3.9
-0.41771192
204319 238 3814400
5522.1437
0 6.87 0
لابراتوارهای رازک - درازک 3.73
0.016612029
2842 35 7133197
947.333
10.6 6.92 2.69
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.22
-1.65082681
656427 1760 935669
3794.38173
-3.14 -2.06 0.81
بانک سینا - وسینا 3.1
0.3175948
981697 939 9480000
17849.0455
6.29 0.68 0.29
بیمه ما - ما 2.73
-0.17811121
82900 88 1681500
7990.0010
4.64 1.08 0.56
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.34
-0.05321878
48864 91 845100
3257.6015
4.89 1.21 0.58
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 3.81
1.53632908
70541 210 872400
3067.0023
8.76 1.51 18.81
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 3.23
-0.93281593
2622839 4126 43011000
21676.36121
5.48 1.11 5.39
داروسازی فارابی - دفارا 0.03
-1.44853674
46503 165 1469600
15501.003
878.95 1.82 0.72
موتوژن - بموتو 2.22
-0.11973338
20606 68 2271175
1585.0813
4.52 2.05 0.64
قند اصفهان - قصفها 5.09
-0.10659384
2855 26 1829880
407.867
8.69 5.32 0.49
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.43
-0.05411846
40124 74 977549
6687.336
6.49 1.29 0.83
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.02
-0.01925213
601 3 1876680
300.502
5.75 2.64 1.11
سیمان شاهرود - سرود 1.69
01016
944136 959 822960
12422.8476
5.35 0.78 0.72
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.99
4.32998867
634953 5630 1794681
1587.38400
45.32 7.64 6.29
بیمه دانا - دانا 3.35
-0.19882008
54050 107 3012000
3179.4117
13.95 2.63 0.16
داروسازی ابوریحان - دابور 0
-0.11416127
2780 16 1764576
695.004
4.38 2.84 0.8
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.59
-0.334930060
46717 1376 28557000
2031.1723
6.69 4.61 2.54
سیمان تهران - ستران 1.98
-0.07911264
466301 589 2212000
13322.8935
9.83 0.57 0.81
لعابیران - شلعاب 4.97
-0.75281714
129383 219 274240
1960.3566
55.9 1.75 0.56
سیمان داراب - ساراب 5.58
2.7586894
468577 421 804600
14643.0332
7.81 0.59 0.84
سیمان شمال - سشمال 1.51
0867
28076 24 932087
4010.867
6.04 0.59 0.95
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.9
-0.304984
396506 386 4428000
5918.0067
0 0.68 0
بیمه پارسیان - پارسیان 1.53
0.23061304
233649 308 3912000
7537.0631
2.79 0.95 0.28
بیمه آسیا - آسیا 2.34
-0.06771476
21952 31 3394800
3658.676
7.83 1.03 0.13
رادیاتور ایران - ختور 3.24
0.03892569
24929 64 770700
4154.836
4.94 1.09 0.48
شیشه همدان - کهمدا 2.54
-0.17391722
92680 159 1983744
3195.8629
6.95 1.23 2.14
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 2.41
-0.24162890
45208 128 2890000
2825.5016
6.91 1.66 1.22
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 1.94
0.42981402
747856 1048 1430881
7709.8697
23.31 1.2 0.26
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.07
0.06651504
5265066 7922 122576000
15577.12338
6.11 1.22 5.39
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
ایران تایر - پتایر 3.39
2.05092687
219057 589 769742
2407.2291
8.08 3.19 0.34
افست - چافست 0.1
3.686412010
59000 718 2402000
776.3276
6.65 2.53 1.39
مس شهید باهنر - فباهنر 2.48
0.69584052
865065 3506 4558500
2772.64312
5.97 2.47 0.71
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.94
-2.78671814
527633 957 453500
3997.22132
-21.82 2.51 1.12
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-0.02767239
400 3 1042416
1200.002
10.53 2.62 0.45
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.52
4.59124784
582577 2787 3355748
2722.32214
40.78 2.9 0.42
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.38
0.07224158
406691 1691 4904070
755.93538
0 2.85 0
کارخانجات قند قزوین - قزوین 2.62
-0.72544516
791418 3574 1491169
3486.42227
9.03 2.97 0.77
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.13
-4.64494229
129918 549 1332135
3331.2339
382.91 3.52 0.46
کویر تایر - پکویر 3.74
2.92352746
432893 1189 1922200
4605.2494
5.26 2.38 0.47
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.42
0.340817373
1834443 31869 166780800
2191.69837
5.34 3.69 1.46
نفت سپاهان - شسپا 4.27
2.522913857
307749 4303 14549850
3497.1588
4.68 3.79 0.82
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0
3.77214044
106447 435 825461
5322.3520
50.11 3.97 0.51
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 6.16
3.25712663
2079101 5537 1065200
7587.96274
32.97 4.06 0.78
آلومراد - فمراد 0.06
4.99283638
1137754 4139 180210
8490.70134
35.84 3.94 1.27
نفت پارس - شنفت 2.18
07400
11742 87 9250000
903.2313
9.03 4.09 1.19
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.01
0.79033061
349163 1069 985642
1939.79180
20.82 4.17 0.96
پتروشیمی مبین - مبین 0.65
0.29444770
1452857 6938 67982040
9621.57151
5.24 2.43 1.75
پالایش نفت تهران - شتران 2.47
1.24124323
6514772 28161 69168000
10645.05612
7.25 2.28 0.43
خدمات انفورماتیک - رانفور 4.52
3.753528609
1036683 29659 80105200
2036.71509
11.32 5.37 6.3
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0.09
3.86662149
221319 481 515760
6772.7046
25.18 1.78 7.32
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.32
0622
47010268 29236 35951600
31892.991474
-2.53 1.62 0.18
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.34
1.06782177
3086625 6751 72929500
12807.57241
9.41 1.68 2.51
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.64
3.37872356
1229925 2897 1199204
3098.05397
6.5 1.73 2.83
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0.01
0.007413564
1367 19 734800
367.001
13.32 1.68 0.36
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0.65
4.98082466
1609699 3969 525258
12012.68134
30.54 1.73 0.28
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 2.87
0.85262839
1419763 4031 2129250
9998.33142
0 1.72 0
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.97
0.99561826
907029 1657 940390
4179.86217
445.47 1.73 0.43
مخابرات ایران - اخابر 1.28
-0.17952225
580460 1278 133500000
10007.9358
4.68 1.89 2.69
شکر - قشکر 2.62
2.64551746
1160566 2026 349200
6376.74182
60.6 2.3 0.76
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.96
1.35632765
92053 258 276500
2245.2041
31.52 2.02 0.62
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.58
1.75942834
1547584 4386 1133600
6787.65228
16.42 2.04 0.91
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 1.46
-0.24722421
1114344 2688 16947000
9774.95114
11.62 2.06 1.01
کابل البرز - بالبر 3.17
4.02791937
348185 674 613874
4048.6686
188.19 2.17 0.46
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.99
1.57844505
10233035 46097 90100000
12299.32832
5.04 2.14 0.38
آلومینیوم ایران - فایرا 4.15
3.25081334
16211900 21631 6933906
12665.551280
19.61 2.16 0.49
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.72
0.90293129
248802 779 469350
2369.54105
12.97 2.19 1.43
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.12
2.36123208
1758897 5642 519696
5083.52346
10.62 2.26 2.84
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.64
-2.68267473
751506 5512 44838000
5077.74148
9.68 4.04 2.16
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
0.006116404
233 4 6561600
77.673
7.07 5.33 2.72
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.14
1.63642857
12916078 36900 214275000
14983.85862
5.24 1.58 1.48
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.04147251
500 3 725100
500.001
10.88 2.93 2.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
013416
75 1 3318584
75.001
74.54 11.74 74.32
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.77
2.78971437
3637874 5227 10059000
20100.93169
0 0.82 0
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.84078374
10000 80 447615
10000.001
-24.69 16.5 0.25
سیمان خاش - سخاش 8.9
0.250710399
11727 123 1299875
1954.506
9.7 3.58 1.5
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01755
2100 4 2070900
2100.001
29.52 1.62 2.07
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
644917 4225 66350000
1948.39331
12.59 1.75 2.09
سیمان مازندران - سمازن 0
02562
500 1 3158946
500.001
11.91 2.4 1.83
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.08415937
1763 10 1424880
1763.001
13.31 3.32 1.83
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
05969
200 1 5121402
200.001
17.23 3.84 1.11
نوش مازندران - غنوش 0
-0.81923511
103898 364 175550
11544.229
23.16 2.24 1.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0653075
2047 6 553500
1023.502
656.58 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 917 667000
9164.32150
0 0.68 0
سیمان فارس - سفار 0
-0.04696396
894 5 1490268
894.001
18.21 3.99 2.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0.03
-0.027914309
313 4 715450
156.502
21.35 5.94 1.97
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 572241 25044000
11485.337958
14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.02119474
300 3 1894800
300.001
21.32 4.31 1.9
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.18
1.24294969
1876937 9327 7261190
5670.50331
25.13 4.32 4.51
به پرداخت ملت - پرداخت 0.46
-0.011417513
124696 2183 16637350
1176.38106
6.51 5.92 1.33
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 0
4.99285131
344582 1768 2565500
7785.9544
48.85 4.99 1.6
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.25
-1.447316956
364720 6136 33912000
1203.70303
12.39 8.62 0.87
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.21593697
5529 19 547940
552.9010
-19.41 12.18 0.72
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.12662366
5100 11 975975
4100.001
251.28 8.6 0.81
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.91
-0.04152411
5157 12 3037860
736.717
8.7 1.62 1.11
صنعتی آما - فاما 0
-0.02054878
1100 5 2439000
600.001
11.36 2 1.93
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.2
-0.50665106
19000 95 648462
3800.005
64.52 4.54 4.18
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.36
-0.5082350
810241 1863 70500000
11574.8770
5.54 1.49 5.49
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.0296901
408 3 414060
204.002
30.79 6.76 1.05
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
05249
302 2 2844958
302.001
11.87 3.5 1.2
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.016612083
200 3 664565
200.001
7.13 2.08 0.74
سیمان خزر - سخزر 0
04473
250 1 1028790
250.001
12.63 2.61 1.52
فنرسازی خاور - خفنر 0
03511
1 0 351100
1.001
-22.09 3.57 1.18
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.88
2.11392995
1011924 3030 479200
4497.44225
273.52 4.84 4.15
سیمان کردستان - سکرد 9.39
2.2193783
902360 707 939600
10742.3884
17.18 7.85 0.76
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.12
-0.031525427
1900 48 889945
475.004
14.01 5.49 0.46
پارس سویچ - بسویچ 0
07969
1 0 1992250
0.000
7.22 3.59 1.73
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.04114861
990 5 1905512
990.001
9.61 2.66 1.61
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.14
4.37948199
172652 1416 1239689
2213.4978
7.89 1.66 0.76
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.15
4.16672600
6180323 16070 6568900
17120.01361
5.37 1.55 0.7
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.43
-0.64181548
1981970 3056 12771000
19623.47101
8.47 1.22 8.17
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.83
0.60793310
3729636 12345 119160000
15161.12246
8.38 2.59 2.99
پاکسان - شپاکسا 2.78
0.23724226
291727 1233 2282040
4944.5359
7.94 1.92 0.45
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.94
0.05933376
36881 125 429314
6025.006
18.17 1.93 1.1
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.75
-0.05725239
393474 2056 261950000
5621.0670
6.37 1.96 6.31
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.92
03425
296368 1015 12087510
5388.5155
6.99 2 2.26
مهرکام پارس - خمهر 5.07
2.97991486
671934 998 1230408
7723.3887
42.99 2.26 0.18
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.95
-2.94121188
1526007 1814 528660
8670.49176
-6.08 2.19 0.14
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3
4.3253377
1251214 4225 371324
3564.71351
13.27 2.55 1.7
البرز دارو - دالبر 1.45
-2.21467683
176730 1324 7145190
2295.1977
5.95 2.61 2.28
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.18
0.87092664
712162 1908 7822628
3543.09201
10.87 1.91 3.45
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 6.59
3.38983233
1016884 3288 242475
3808.55267
9.9 2.77 2.48
معادن بافق - کبافق 4.94
-1.845614040
140327 1970 2843100
1087.81129
5.47 2.65 3.38
فولاد خوزستان - فخوز 2.55
0.17145259
860772 4536 76108248
10008.9886
6.47 2.75 1.2
همکاران سیستم - سیستم 0.24
-0.61824501
632883 2848 4275950
8913.8571
7.17 2.78 5.14
پارس دارو - دپارس 4.6
0.21399368
11639 111 1967280
684.6517
5.15 2.8 1.42
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
0.56573911
15000 61 782200
1000.0015
13.3 2.85 1.4
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.42
-0.73263523
343234 1201 5883410
9806.6935
4.4 2.88 4.32
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.42
-1.9322538
8074593 20492 152280000
13215.37611
9.99 1.87 1.92
داده پردازی ایران - مداران 2.49
-0.31262870
68879 196 1865500
2755.1625
9.48 1.86 1.32
قند لرستان - قلرست 7.71
-1.2715515
167339 923 1323600
3718.6445
14.24 2.94 1.56
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.97
0.17761128
1471923 1666 10197120
9142.38161
6.8 1.51 2.23
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.91
-1.36491373
863524 1186 1902283
6349.44136
35.93 1.22 0.31
چرخشگر - خچرخش 2.31
-1.33331332
220220 290 1268190
5005.0044
31.93 1.25 0.84
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.57
0.16321841
1223403 2252 2007235
8495.85144
-26.88 1.3 11.13
تولیدی چدن سازان - چدن 4.59
3.10082261
3936343 8902 1808800
6571.52599
9.01 1.4 2.31
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.02
3.95781576
1135417 1790 992261
5648.84201
25.66 1.46 0.88
حمل و نقل توکا - حتوکا 6.86
-3.00981579
1183765 1869 521070
5918.83200
16.54 1.4 0.84
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.47
1.75021686
5885675 9922 57523604
20295.43290
9.88 1.52 9.72
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.46
01828
9050 17 1812352
2262.504
5.18 1.52 1.52
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.74
-1.86943307
6460721 21366 7982933
19285.73335
8.96 1.82 8.44
کربن ایران - شکربن 4.41
-0.49394432
682081 3023 1108000
12631.1354
6.8 1.52 0.85
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.4
-0.2365073
62284 313 3835188
5662.1811
4.3 1.53 1.45
پتروشیمی شازند - شاراک 2.46
-0.34592881
1748092 5021 23232384
7945.87220
5.41 1.71 0.9
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.82
-0.18151650
891377 1471 486719
6702.08133
58.29 1.72 1.17
تراکتورسازی - تایرا 3.13
-0.15242621
79694 207 4717800
3984.7020
6.63 1.77 0.57
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.48521846
25916 46 1291905
4319.336
55.72 1.76 1.68
ایر کاپارت صنعت - خکار 6.7
1.51041949
1344703 2621 974500
5796.13232
15.29 1.82 2.05
ایران خودرو - خودرو 2.17
-0.24072487
1279459 3166 38051100
5950.97215
22.38 1.82 0.15
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.56
1.96757463
2682000 20016 102989400
6340.43423
7.52 3.01 0.51
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.4
-0.0137702
800 6 1540400
266.673
10.05 3.28 0.87
تولید محور خودرو - خمحور 7.96
1.97081604
531748 853 674869
7936.5467
783.82 1.49 0.57
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.88
3.19591001
10227067 10236 1324169
11376.05899
67.02 1.27 0.38
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.08
01202
13012 16 4207000
2602.405
0 0.83 0
لیزینگ ایران - ولیز 4.61
0.8294851
194362 169 510600
3887.2450
24.31 0.94 1.2
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.95
0.17731130
528100 601 7560830
11480.4346
0 0.97 0
سخت آژند - ثاژن 2.43
0.53192079
1982917 4123 831600
5866.62338
3.21 1.08 1.75
واسپاری ملت - ولملت 5.86
1.11331544
1425273 2200 1235200
6306.52226
11.99 1.16 3.05
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.38271562
27308 41 1405800
2730.8010
55 1.16 19.96
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0.09
01100
195141 217 14444100
8130.8824
21.66 1.21 0.23
پارس خودرو - خپارس 2.96
-1.4474749
7005882 5226 17017489
12623.21555
21.15 1.23 0.28
گروه بهمن - خبهمن 1.72
-0.4219944
1545583 1449 9440000
14310.95108
5.45 0.82 4.52
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 5.32
-0.51731923
403478 776 673050
3602.48112
22.36 1.28 2.63
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.8
0.95562113
1994816 4264 85576500
10960.53182
6.93 1.36 6.26
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.03
0.99931516
2364654 3586 1028374
6222.77380
20.13 1.37 0.65
بانک انصار - وانصار 0.47
02155
209273 451 21550000
5979.2335
7.18 1.39 0.42
آبسال - لابسا 4.62
3.96292020
330965 669 727200
3677.3990
17.23 1.46 0.43
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.21
3.76121269
609666 774 761400
6417.5495
84.64 1.45 0.48
سیمان دورود - سدور 3.72
1.8692654
2079286 1360 419670
10663.01195
-89.29 1.48 0.5
زامیاد - خزامیا 1.89
-1.9858691
13695684 9468 3821155
16641.17823
95.49 0.81 0.24
بانک پارسیان - وپارس 0.32
0929
2281269 2122 22073040
11406.35200
18.37 0.77 0.21
ایران ارقام - مرقام 2.58
-0.1742869
413513 1187 1434500
2953.66140
69.75 3.34 1.35
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.86
1.8301779
963496 750 311600
9634.96100
301.94 7.62 0.6
داروپخش - وپخش 0
-0.0449096
2896 25 7640640
724.004
5.09 3.64 4.97
شهد - قشهد 0.01
08031
5458 44 1616640
909.676
10.71 3.67 0.96
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.26
4.19627648
11843320 90580 29706446
15833.32748
7.37 3.92 0.42
پتروشیمی جم - جم 1.51
0.009810189
128451 1310 97814400
4587.5428
5.7 3.88 1.73
ایران ترانسفو - بترانس 0.49
-0.05685282
27971 144 19807500
998.9628
17.28 4.03 3.67
پتروشیمی خارک - شخارک 2.46
-0.016624099
37440 901 48198000
1101.1834
6.91 4.6 3.43
نفت بهران - شبهرن 1.55
-0.54149737
281050 2698 25316200
1849.01152
7.13 4.79 1.55
کارتن ایران - چکارن 3.91
-0.20995705
414512 2365 1039736
2982.10139
32.62 8.2 1.46
داروسازی کوثر - دکوثر 3.07
4.1351234
749531 925 666360
5471.03137
18.15 0.7 0.52
فیبر ایران - چفیبر 9.75
-2.93214072
365916 1490 814400
7036.8552
198.68 -130.16 3.07
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.26
2.15671421
920238 1308 1065750
6134.92150
-60.34 -5.57 0.97
بانک تجارت - وتجارت 0.16
0635
17748172 11270 29019500
36975.36480
-2.37 -2.65 0.17
سایپا دیزل - خکاوه 2.82
-1.5419894
9253986 8274 2356327
18924.31489
-5.42 -0.25 0.18
ایران خودرو دیزل - خاور 1.75
-1.8605633
5049255 3195 3158074
13252.64381
-0.5 -0.16 0.33
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 1.19
0.59252377
3337255 7932 3565500
8623.40387
8.67 0.5 9.5
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.73
-0.3419583
3146756 1834 6223525
13681.55230
5.52 0.52 5.29
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.15
-1.992738
28974501 21383 28978806
15628.101854
6.52 0.65 0.25
لامیران - فلامی 0
06399
166 1 383940
166.001
12.59 3.32 2.32