ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.81
0.5210708
131423 1407 164903
1341.0598
40.92 2.22 1.69
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -1.85
-1.013222
253344 812 3222000
2611.7997
8.35 1.92 2.08
سیمان سپاهان - سپاها -2.82
0.091144
456540 522 2402400
4755.6396
25.57 1.12 1.05
ایران ترانسفو - بترانس 2.03
0.4313879
294780 4110 20818500
3102.9595
19.13 6.54 4.15
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.56
0.42709
1427053 1012 709000
15344.6693
- 0.71 -
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 3.01
4.754542
485271 2204 1585158
5217.9793
-5.21 -8.42 0.68
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -4.8
-0.912059
664780 1349 8565440
7305.2791
19.65 1.85 1.07
داروپخش - وپخش -1.11
-0.0714141
8300 114 11878440
922.229
7.35 6.35 7.25
سیمان شاهرود - سرود 4.56
02177
4928 11 979650
547.569
15.95 1.09 0.85
سیمان هرمزگان - سهرمز -0.12
-0.314142
54529 224 2244964
6058.789
7.82 2.17 1.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.24
0.727736
1270131 9826 1856640
14271.1389
4.84 2.8 1.29
گروه صنعتی بارز - پکرمان -1.85
-1.143219
395910 1252 8132804
4448.4389
6.14 1.92 0.78
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -3.41
-1.051226
451323 553 1103400
5071.0489
7.26 1 1.98
بانک تجارت - وتجارت 0.54
0.14738
22662259 16729 33726600
26290.32862
-2.76 0.7 0.2
بیمه پارسیان - پارسیان -6.36
-0.491829
641047 1168 5487000
7454.0386
4.05 1.47 0.46
پتروشیمی مبین - مبین -1.1
-0.324034
1441964 5803 57492568
17373.0683
4.54 2.15 1.43
سیمان شرق - سشرق -1.9
-0.281057
636710 671 2804813
7958.8880
-22.84 3.28 1.85
لابراتوارهای رازک - درازک 3.14
0.0521889
17300 380 8974490
2162.508
13.1 8.48 3.27
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 2.85
0.814210
14383 61 0
1797.888
- - -
لیزینگ ایران - ولیز -3.01
01141
36784 42 684600
4598.008
35.23 0.92 1.57
داده پردازی ایران - مداران -5.08
0.993048
5929180 18070 1981200
7476.90793
10.76 2.19 1.41
مهرکام پارس - خمهر 2.43
0.671501
393867 591 1242828
5115.1677
30.96 1.8 0.21
تولید محور خودرو - خمحور 3.8
4.842839
285101 809 1194484
3702.6177
780.71 2.71 0.77
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -1.66
-0.042388
397377 943 71640000
5160.7477
7.58 2.18 2.22
فنرسازی زر - خزر 5.16
0915
455946 417 457497
6079.2875
122.36 1.2 1.1
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 2.56
4.417338
167612 1230 880560
2265.0374
8.34 4.44 1.49
پاکسان - شپاکسا 3.39
-0.064770
567001 2704 2575800
7767.1473
5.75 1.83 0.67
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -5.77
-1.865281
179492 948 580681
2458.7973
20.75 4.03 2.66
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.46
-0.342662
261480 687 7986000
3631.6772
4.57 1.4 0.32
پارس خودرو - خپارس 3.33
1.33917
9532851 8737 20834496
13332.66715
25.89 13.38 0.34
سیمان داراب - ساراب -5.44
-2.191518
413066 627 1366200
5817.8371
10.77 1.04 1.36
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -0.64
-0.541101
243952 266 1717560
3485.0370
- 0.8 -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0.08
0.917509
15059 117 375450
2151.297
-9.74 -3.12 0.78
سیمان بجنورد - سبجنو -0
-0.096740
2720 17 2642080
388.577
14.78 4.42 2.12
مارگارین - غمارگ -4.75
-2.146440
177268 1142 2318400
2569.1069
8.54 3.05 0.27
گلوکوزان - غگل -8.96
-4.0735677
34394 1227 2711452
505.7968
9.32 9.63 0.95
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -3.27
-0.321570
358294 554 8831250
5269.0368
19.44 0.91 17.39
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.25
01449
856128 1240 39123000
12971.6466
5.06 0.96 5.09
زامیاد - خزامیا 1.67
0.72845
9864435 8340 4672759
14968.79659
116.78 0.97 0.3
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -3.74
-0.341484
231379 343 934337
3559.6865
21.05 1.36 0.77
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 2.38
-0.375117
169991 870 511700
2698.2763
72.13 3.67 1.02
نفت پارس - شنفت 4.1
-0.134701
252507 1185 5876250
4072.6962
5.72 3.23 0.73
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 1.78
4.812398
7272037 17436 575520
11940.95609
28.1 1.99 8.16
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.595026
11716 56 533761
1952.676
-2.25 -5.19 1
البرز دارو - دالبر 1.68
0.0111864
5272 63 8067520
878.676
6.72 4.04 2.42
داروسازی اکسیر - دلر 3.17
05844
1200 7 2629800
200.006
7.06 3.63 0.67
صنعتی آما - فاما 2.81
03487
20500 71 1743500
3416.676
7.31 1.47 1.31
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
05167
2657 13 41336000
442.836
45.72 4.3 3.04
پارس سویچ - بسویچ 7.12
4.8211583
262763 3044 2895750
4453.6159
13.31 3.47 2.95
خدمات انفورماتیک - رانفور 6.77
0.0318965
97304 1847 53102000
1649.2259
8.32 4.47 4.61
فروسیلیس ایران - فروس -7.73
0.11925
147768 285 1683395
2547.7258
23.26 1.67 1.6
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.57
2.041901
6599323 12543 82693500
11639.02567
6.56 1.46 4.5
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -4.26
-1.091730
237052 409 1038000
4233.0756
52 1.82 0.66
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.77
1.1915
8350387 7640 9767625
15018.68556
8.68 0.82 8.26
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.17
-2.133489
2529866 8827 1775901
4558.32555
9.62 2.97 4.19
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -1.3
-0.324325
329391 1397 216250000
5988.9355
4.91 1.91 4.91
سیمان شمال - سشمال -5.04
-1.631994
193083 380 1648994
3643.0853
11.42 0.97 1.73
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -2.12
-0.233884
242417 920 63670412
4573.9153
21.82 3.27 15.42
بیمه البرز - البرز -2.53
-0.31310
190889 244 5240000
3601.6853
9.22 1.03 0.31
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.9
3.421633
7896619 12892 3266000
15069.88524
6.18 0.94 7.68
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -3.36
-0.521148
404710 464 608440
7782.8852
9.7 1.01 4.32
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.44
2.582778
2298464 6385 1471090
4463.04515
8.17 1.95 1.22
شکر - قشکر -4.23
-2.691661
268626 445 332200
5267.1851
102 2.44 0.67
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -2.06
-0.3213807
26339 353 9278304
526.7850
15.27 8.93 2.42
الکتریک خودرو شرق - خشرق -4.19
-0.792146
186139 399 675990
3722.7850
194.25 1.77 0.27
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح 0.47
0.471712
6870 12 0
1374.005
- - -
بانک خاورمیانه - وخاور 0.04
02204
8466 19 11020000
1693.205
5.88 1.53 1.06
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -4.69
0.112846
127627 364 1921050
2604.6349
11.75 2.29 6.06
بیمه آسیا - آسیا -2.83
-0.371603
580489 929 3686900
11846.7149
10.36 1.18 0.16
معادن بافق - کبافق -5.66
-3.6615826
877623 13889 3204765
1802.10487
7.16 4.97 4.18
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -6.11
-2.42033
4529246 9206 1524750
9338.65485
- 1.56 -
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.1
0.3111112
123150 1368 1944600
2565.6348
6.22 4.65 3.15
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -1.17
01035
248608 257 3105000
5404.5246
7.61 0.76 2.55
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.14
01461
284433 416 178013
6614.7243
-14.1 2.4 6.95
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.31
-0.214824
64874 309 6030000
1544.6242
14.16 3.77 7.05
سخت آژند - ثاژن -3.62
-0.583411
1514945 5167 1364400
3632.96417
5.08 2.21 2.61
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.46
-0.22902
502236 451 4961000
12249.6641
9.19 0.75 6.97
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.21
-4.333160
1823129 5761 1017520
4501.55405
20.08 4.15 0.93
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.94
0.051987
145126 288 794800
3628.1540
108.34 1.79 0.44
داروسازی اسوه - داسوه 2.1
0.0120737
220 5 5184250
55.004
6.2 3.84 1.79
سیمان اصفهان - سصفها -0
-0.1312697
2000 24 2539400
500.004
29.07 6.31 2.35
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.072888
3165 9 1877200
791.254
11.29 2.07 0.38
لامیران - فلامی 0
0.23457
5945 22 207420
1486.254
10.98 2.13 1.42
کالسیمین - فاسمین -2.37
-2.823795
1795874 6815 7590000
4535.04396
7.92 1.89 2.34
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.03
-0.621291
6357165 8193 92952000
16300.42390
6.29 0.97 5.75
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -2.32
-11086
3721489 4043 736685
9641.16386
0 1.03 0
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.86
1.28868
3180577 2761 386260
8261.24385
-4.24 1.39 0.12
عمران و توسعه فارس - ثفارس -6.67
2.342450
3284763 8049 2450000
8621.43381
8.17 1.71 4.79
گلتاش - شگل 2.84
2.5712757
60500 778 2551400
1592.1138
6.08 2.43 1.27
نیرو ترانس - بنیرو -4.13
-0.656308
58696 368 1892400
1544.6338
10.46 3.39 1.86
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -1.81
-0.191074
106380 113 2040600
2799.4738
- 0.76 -
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.1
-1.712075
3527665 7319 9337500
9357.20377
9.41 1.49 10.38
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 4.76
2.721475
6210392 9158 6667000
16784.84370
4.92 1.07 1.49
قند نیشابور - قنیشا -1.67
-0.121623
214969 349 324600
5809.9737
21 1.51 0.59
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -2.93
0.381832
185628 341 732800
5016.9737
10.62 1.34 0.59
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.19
01594
169332 270 11158000
4576.5437
- 1.03 -
کویر تایر - پکویر 4.81
1.73702
188216 703 2591400
5086.9237
4.99 2.07 0.75
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.02
-0.063177
162668 514 14706295
4518.5636
4.89 1.33 2.24
داروسازی امین - دامین 3.02
-1.681635
193188 316 1356069
5366.3336
7.49 1.32 1.17
ایران دارو - دیران -2.14
-0.343215
81898 262 771600
2274.9436
5.5 2.41 0.92
سایپا شیشه - کساپا -3.2
-0.391535
84509 128 353050
2347.4736
664.88 -25.04 0.73
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -4.57
0.072702
137708 372 1785914
3825.2236
5.92 1.7 1.57
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1
0.121606
344352 556 7227000
9565.3336
- 0.89 -
پتروشیمی شازند - شاراک -2.71
-0.983246
1749013 5669 16359840
4871.90359
4.05 1.73 0.63
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.12
2.33377
1156983 3907 2368805
3249.95356
33.72 2.17 0.34
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.44
3.741247
2615112 3261 558016
7450.46351
9.75 1.12 1.17
حمل و نقل توکا - حتوکا -4.47
-4.283153
2139767 6747 1040490
6166.48347
15.64 3.25 1.38
سیمان دورود - سدور -2.63
-0.43922
2608020 2405 591645
7537.63346
-4.19 1.63 0.82
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.01
-0.093270
260170 848 10137327
7652.0634
5.26 2.44 5.05
چرخشگر - خچرخش 4.14
3.962439
2652442 6469 2322159
8013.42331
47.44 2.24 1.36
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -3.27
-0.292367
93802 221 483152
2842.4833
102.02 2.58 0.33
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -4.99
-4.4310721
725863 7782 1286520
2233.42325
12.19 5.03 1.61
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -3.43
-0.584083
256800 1042 5348730
8025.0032
6.72 2.64 1.5
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.65
4.538771
654665 5742 789390
2071.72316
9.38 4.43 1.39
بانک انصار - وانصار -0.97
-0.12022
134030 262 20220000
4323.5531
6.73 1.4 0.45
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.67
0.291055
3944570 4175 21100000
12848.76307
11.86 0.89 11.34
ایران تایر - پتایر -5.33
-3.573865
1019567 3940 1107202
3398.56300
11.54 5.33 0.45
ایران ارقام - مرقام -4.99
-0.56988
970181 6779 3494000
3233.94300
24.88 6.22 2.67
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 5.06
0.654182
67054 282 836400
2235.1330
9.36 3.42 0.46
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 6.29
-1.7311709
29943 348 359613
998.1030
20.1 9.91 0.88
سیمان کردستان - سکرد -0.62
-1.171521
121464 178 1825200
4048.8030
-17.06 145.08 2.05
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -1.5
03079
61998 191 10866407
2066.6030
6.28 2.14 2.04
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
031257
198 6 7501680
66.003
10.71 8.63 1.95
صنعتی پارس خزر - لخزر 4.14
4.4810932
537918 5880 1652918
1817.29296
10.72 2.28 1.01
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -3.85
-1.92066
59550 123 0
2053.4529
- - -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -3.4
-0.191071
128901 137 856800
4444.8629
- 1.13 -
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.58
2.251453
1675865 2434 2644460
5859.67286
16.85 0.83 10.07
شاهد - ثشاهد -3.46
-1.351320
2756219 3639 3572754
9773.83282
6 0.89 16.5
قند هکمتان - قهکمت 4.07
-1.562712
167000 452 742003
5964.2928
8.9 1.57 0.52
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.13
1.8430004
8119 249 1050140
289.9628
17.53 8.41 0.61
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.01
-0.018084
51156 412 48504000
1827.0028
7.17 5.51 2.43
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 4.99
3.643385
4808163 16277 3385000
17233.56279
4.67 1.34 4.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.78
-0.14733
3814200 2797 9162500
13869.82275
- 0.58 -
بیمه دانا - دانا 5.49
0.12908
81127 237 2967245
3004.7027
20.83 2.86 0.19
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.54
-0.311900
2572608 4868 30875000
9671.46266
3.65 1.04 3.53
حفاری شمال - حفاری 3.74
2.43373
2029184 6844 8788031
7744.98262
9.02 2.03 1.01
لبنیات کالبر - غالبر -3.93
-1.911901
1143450 2173 475250
4484.12255
12.5 1.25 0.86
پارس سرام - کسرام 4.18
1.112813
52100 151 168780
2170.8324
-6,491.54 2.71 0.97
پتروشیمی جم - جم -3.87
0.029712
189454 1842 93235200
7893.9224
5.78 4.14 1.94
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -5.12
-0.231283
137289 173 3528250
5720.3824
- 0.94 -
شهد - قشهد -3.45
-0.534706
43220 202 947318
1879.1323
8.17 2.37 0.67
سیمان غرب - سغرب 4.79
0.873581
85317 307 1074300
3709.4323
5.56 2.1 1.07
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.67
-0.521930
1307191 2523 3184500
5733.29228
9.08 1.45 8.42
مهندسی تکنوتار - تکنو -4.5
-2.592336
556820 1301 373760
2452.95227
213.33 2.74 3.24
آسان پرداخت پرشین - آپ -1.1
-0.1315490
462727 7167 15490000
2093.79221
6.56 5.52 0.4
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 1.96
0.26122
149157 913 1224400
6779.8622
9.89 2.79 0.8
بیمه ملت - ملت 2.76
-0.11951
644396 1256 5560350
29290.7322
8.32 1.44 1.39
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.69
0.7212794
47343 615 4836132
2254.4321
5.42 3.26 1.82
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -6.15
01851
37783 70 462750
1799.1921
3,085 1.35 1.34
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.67
-0.071528
105942 160 8223696
5044.8621
- 1.09 -
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 3.95
2.64701
174787 122 0
8323.1921
- - -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.34
4.651822
44499351 81100 73791000
21311.952088
6.04 1.19 5.18
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.52
1.25893
2724538 2432 913402
13098.74208
54.66 1.25 0.28
باما - کاما -1.29
-1.477217
700643 5057 3608500
3401.18206
9.8 3.41 3.47
ح.نفت پارس - شنفتح 0
03400
5045357 17154 0
24732.14204
- - -
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 7
0.224076
462662 1886 815200
2313.31200
72.75 3.3 1.44
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.22
1.2317869
40642 752 7147600
2032.1020
7.7 7.52 2.96
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.32
0.182190
30697 68 164250
1534.8520
-2.25 -0.84 1.01
موتوژن - بموتو -0.3
-0.224491
25145 110 3055676
1257.2520
6.76 2.99 0.92
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -3.63
-0.186793
5000 33 679300
2500.002
53.32 4.9 5.01
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.84
0.0413739
500 7 744280
250.002
13.6 1.75 8.59
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.971857
3511655 6521 742800
18482.39190
- 1.56 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.2
01003
56800 57 1003000
2989.4719
- 0.77 -
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.87
0.341183
1497606 1776 7098000
8320.03180
3.95 0.85 3.95
آلومراد - فمراد 0
4.984971
133368 663 246241
7409.3318
352.28 5.72 3.69
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -1.86
0.11027
129708 134 1643200
7206.0018
- 0.94 -
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -5.16
-1.73907
1515747 1375 267548
8864.02171
24.32 0.89 0.59
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -4.27
1.292113
959981 2028 1267800
5613.92171
21.63 1.83 0.84
سیمان ارومیه - ساروم -1.65
-1.264153
46019 185 1661200
2707.0017
10.06 2.01 1.37
همکاران سیستم - سیستم 2.42
0.734704
95073 454 3528000
5592.5317
7.87 3.24 4.54
کمباین سازی ایران - تکمبا -2.53
-0.13758
1929866 1462 1306055
11696.16165
101.21 1.04 1.45
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.98
-0.931388
2587406 3533 38787341
15681.25165
9.05 1.24 8.87
ایران خودرو دیزل - خاور 5.04
3.72865
23052599 19935 4315536
13988.231648
-1.36 -0.66 0.2
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.99
-1.272641
816980 2152 6375242
5106.13160
14.81 1.62 13.11
افست - چافست 2
1.67354
106353 782 1470800
6647.0616
7.48 3.09 0.91
رادیاتور ایران - ختور 3.82
-0.643093
582095 1800 927900
3755.45155
5.29 1.37 0.5
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح -6.64
-1.68234
1550024 362 0
10065.09154
- - -
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 3.68
0.331217
22819365 27771 47787543
14904.881531
8.63 1.21 0.4
معدنی املاح ایران - شاملا -7.76
0.5111951
26100 315 2509710
1740.0015
5.92 4.52 2.32
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -2.13
05697
35498 202 16521300
2366.5315
5.04 3.14 4.93
داروسازی کوثر - دکوثر -5.75
-1.791642
1359692 2233 886680
9249.61147
24.73 0.97 0.88
نفت بهران - شبهرن 3.27
0.398332
123716 1053 16664000
847.37146
4.69 3.34 1.02
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.25
-0.221818
598823 1072 51294870
4129.81145
8.3 1.51 2.02
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 5.5
4.183162
9423556 29793 1581000
6626.971422
6.62 2.36 3.1
گروه دارویی سبحان - دسبحا -2.42
-0.135543
27565 149 7621625
1968.9314
5.85 4.75 5.73
سیمان فارس نو - سفانو -0.4
-0.763929
21735 82 1375150
1552.5014
6.9 2.08 1.14
گروه دارویی برکت - برکت 3.71
2.392097
6079814 12747 7129800
4431.351372
7.23 1.87 5.93
کابل البرز - بالبر -3.27
0.742714
317148 861 618792
2349.24135
153.62 2.15 0.56
لیزینگ ایرانیان - وایران -4.76
-0.991607
1140812 1834 1607000
8450.46135
7.56 1.38 2.2
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.3
-0.093215
120965 386 8785168
9305.0013
6.14 3.23 1.18
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1.02
01182
54464 64 4137000
4189.5413
- 0.76 -
بانک ملت - وبملت -3.01
-2.461109
17152515 19020 55450000
13337.881286
8.31 0.82 0.21
پتروشیمی فجر - بفجر -2.5
-0.186102
649659 3953 39663000
5075.46128
5.44 3.5 2.61
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.52
4.61729
1218227 2106 383736
9668.47126
8.6 0.79 1.78
مخابرات ایران - اخابر 1.02
0.132258
2383361 5387 135480000
19697.20121
4.81 2.12 22.82
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -4.83
-1.81694
597767 1013 1270500
4981.39120
-3.63 3.09 7
خوراک دام پارس - غدام -5.09
-1.357301
18200 128 438060
1516.6712
67.67 6.58 1.18
بیمه ما - ما 2.05
0.051948
20111 40 1948000
1675.9212
4.32 1.27 0.68
صنایع آذر آب - فاذر -5.71
2.043507
5027819 17632 3507000
4200.351197
7.34 1.68 0.99
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.04
0.723910
284559 1112 832830
2411.52118
59.96 2.63 0.49
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.08
0.521164
787202 917 3026400
7156.38110
7.46 1.25 6.65
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -4.36
-0.51607
469011 754 1044550
4263.74110
13.64 1.13 22.11
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -1.16
-0.5110973
16203 170 4389200
1473.0011
11.31 5.9 5.26
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1.62
1.721124
482506 542 573240
4426.66109
-8.07 1.82 0.88
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.73
4.631423
1132690 1616 4269000
10391.65109
- 0.77 -
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -6.27
-1.291603
669282 1073 641200
6197.06108
22.07 2.84 0.38
نیرو کلر - شکلر 3.06
-0.632846
441331 1256 1138400
4086.40108
12.93 2.33 2.69
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -3.54
-1.492249
654522 1472 2452076
6060.39108
-14.02 1.28 10.06
فولاد خوزستان - فخوز 2.86
-0.153336
892372 2968 48278592
8262.70108
7.25 2.19 0.88
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.55
-0.0635572
384153 13665 142288000
3556.97108
4.7 4.61 1.24
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.12
2.797512
231024 1735 1216944
2159.10107
17.28 4.09 0.71
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4
2.661852
399447 740 1890151
3733.15107
29.26 1.59 0.35
سیمان هگمتان - سهگمت -3.62
0.042518
585289 1474 1266302
5682.42103
5.72 1.72 0.79
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 10.49
-1.244299
351353 1510 429900
3411.19103
-51.01 4.52 26.88
گروه بهمن - خبهمن 2.51
0.511759
703427 1249 8918130
7034.27100
6.27 0.79 4.53
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.44
-0.7110514
37727 387 4510506
3772.7010
16.18 4.16 0.93
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.57
01769
31842 55 53070000
3184.2010
4.85 1.32 4.83
شیشه همدان - کهمدا -0
-0.128259
10000 82 2378592
10000.001
6.41 1.84 2.57
سیمان مازندران - سمازن 0
04761
3 0 3913542
3.001
18.88 3.1 2.51
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
02934
1000 3 1173600
1000.001
8.26 2.39 10.72