صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
سیمان شمال - سشمال 0.72
-0.14311396
50000 69 1500799
10000.005
10.98 0.98 1.58
فنرسازی زر - خزر 2.53
-0.451883
211460 185 441497
5034.7642
118.08 1.15 1.06
بیمه آسیا - آسیا 3.45
-0.17231738
64449 109 3997400
8056.138
9.35 1.31 0.15
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 6.08
-4.2596944
1786373 1686 849600
8799.87203
22.42 0.91 1.91
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1.79
-0.52821130
505795 572 598900
5214.3897
8.64 0.93 16.64
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 4.04
-0.7231961
333381 316 2642750
7093.2147
0 0.71 0
بیمه البرز - البرز 1.22
01151
107493 124 4604000
5971.8318
8.1 0.89 0.27
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.14
-0.2751088
333483 361 2828800
6538.8851
9.89 0.92 8.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.65
-2.28142056
1486161 3055 2098354
6724.71221
32.59 1.72 0.38
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.53
-0.05263799
340834 1292 17585525
6554.5052
5.28 1.82 2.3
شاهد - ثشاهد 2.49
-0.15331303
1832913 2388 3526741
13186.42139
5.37 0.79 33.59
سیمان داراب - ساراب 2.02
1.38891241
330398 411 1116900
7182.5746
8.8 0.82 1.11
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.47
0.09811020
335051 344 4590000
10808.1031
0 0.84 0
ایران تایر - پتایر 7.96
-3.05364032
428765 1729 1155042
4513.3295
11.53 5.46 0.51
ایران ترانسفو - بترانس 3.45
-0.11015443
98411 528 20411250
1726.5157
17.85 3.76 3.76
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.46
1.35265695
30394 178 922590
844.2836
11.06 3.14 0.43
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.62
-0.72442604
296678 773 838488
2602.44114
16.92 3.46 0.82
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 6.83
3.402411731
555205 6513 11731000
2984.97186
7.79 3.76 1.57
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.6
0.1328754
901752 681 4147000
10608.8585
8.28 0.65 6.07
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.76
-1.60741163
748259 870 465200
6395.38117
431.94 4.91 0.86
نفت بهران - شبهرن 1.76
-0.15149234
162922 1495 18468000
2506.4965
5.2 2.59 1.13
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.4
03674
4472 17 29392000
496.899
28.63 3.33 1.72
معدنی دماوند - کدما 5.03
0.768813239
42002 556 397170
3000.1414
71.85 11.72 3.66
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.86
-0.69642424
392684 952 581760
3704.57106
28.41 2.05 8.25
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.9
0.1855416
166904 914 15706400
5057.7033
4.61 1.89 4.47
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.03
-2.09542710
269300 730 1435080
6552.4441
7.97 1.75 1.19
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.25
-0.63379408
68617 646 1422490
1225.3056
9.05 1.79 0.68
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.14
01404
131595 185 9828000
3060.3543
0 0.87 0
فیبر ایران - چفیبر 0.53
-0.10466686
2251 14 668600
375.176
38.75 23 1.74
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 4.26
01218
22528 28 4263000
2048.0011
0 0.78 0
ایران دارو - دیران 1.31
-0.13932867
31931 91 860100
3547.899
6.36 1.76 1.01
پتروشیمی مبین - مبین 2.66
1.9413939
3393019 13366 56138628
12383.28274
4.35 2.64 1.42
لامیران - فلامی 0.05
3.77495993
84644 508 359580
6511.0813
10.06 3.23 2.12
چرخشگر - خچرخش 3.51
-2.25431691
1076611 1820 1609992
5578.30193
32.89 1.51 0.94
رادیاتور ایران - ختور 3.69
-0.28292820
128894 363 846000
3391.9538
4.83 1.15 0.46
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.47
01855
2863763 5310 30143750
13076.54219
3.58 0.8 3.45
داروسازی کوثر - دکوثر 3.21
1.34231812
310466 563 978480
4704.0366
27.29 1.04 0.97
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.04
01385
423273 587 11426250
6413.2366
7.57 1.1 7.26
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.22
1.87999809
286620 2811 301259
2653.89108
20.4 1.09 0.74
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.07
0.06611515
70177 107 1515000
2419.9029
6.9 1.22 1.9
کابل البرز - بالبر 3.09
1.85862521
561455 1415 798955
6605.3585
244.93 2.65 0.6
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.09
-0.99324087
295363 1207 408700
2685.12110
54.95 2.99 1.3
داده پردازی ایران - مداران 2.82
-0.19334131
246877 1020 2685150
3381.8873
14.58 3.17 1.91
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.01
-1.16242806
1679756 4713 1428254
3724.51451
7.74 2.19 3.37
مهرکام پارس - خمهر 5.71
1.19211443
724100 1045 1194804
6034.17120
29.77 2.03 0.2
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.92
0.27412927
1292745 3783 1463500
4770.28271
5.92 1.73 2.87
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.9
-0.71972207
394176 870 728310
3790.15104
10.93 1.8 0.96
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.09
-0.48352264
383046 867 905600
4032.0695
13.12 1.87 0.73
کارخانجات قند قزوین - قزوین 2.81
1.84314531
1104369 5004 1496121
3795.08291
9.06 3.29 0.77
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.78
-0.14820918
38333 791 19872100
1095.2335
4.67 3.23 1.77
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.53
4.50913917
129072 506 587550
3396.6338
-2.59 -0.93 0.55
ایران خودرو دیزل - خاور 8.33
0812
28959154 23520 4051116
16043.851805
-1 -0.3 0.26
سایپا دیزل - خکاوه 6.49
-2.0955841
21018595 17670 2216635
14938.591407
-5.1 -0.26 0.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0.69
-4.91643926
522000 2049 294450
7352.1171
-4.03 -1.18 1.82
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.13
3.176420464
93627 1916 1023200
1614.2658
54.28 -6.3 1.3
معادن بافق - کبافق 3.28
-0.496913618
75115 1023 2757645
843.9989
6.18 3.42 3.6
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.66
-0.33241499
431536 647 1124250
5678.1176
-4.43 6.6 1.2
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.16
0.476615813
310060 4928 151804800
1913.95162
4.9 9.59 1.42
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.82
0.26312668
312795 839 6440419
3554.4988
13.93 1.58 12.4
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.85
-0.37921839
379950 688 9176610
5066.0075
13.11 1.55 1.01
نفت پارس - شنفت 3.77
0.04544408
48655 216 5510000
1621.8330
5.36 3.29 0.69
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.94
04170
251890 1051 68358810
3148.6380
34.62 3.55 22.31
شهد - قشهد 4.99
-0.25137939
13745 108 1598121
654.5221
10.58 3.79 0.95
کویر تایر - پکویر 1.65
-0.44924432
26139 111 3102400
1867.0714
6.73 3.23 0.86
سیمان ارومیه - ساروم 0.9
0.25793110
49735 156 2177000
2072.2924
6.29 3.1 1.44
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.13
-3.16921986
366919 729 1191600
4704.0978
132.46 2.17 0.75
تولید محور خودرو - خمحور 7.25
-1.35582401
250177 601 1010199
2338.10107
660.26 2.64 0.65
شکر - قشکر 5.97
-1.12522109
263326 555 421800
3333.2479
73.2 2.94 0.92
داروسازی ابوریحان - دابور 4.06
-0.10997270
14041 101 2093760
2340.176
5.81 4 0.95
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.12
-0.140217812
8222 143 7124800
747.4511
7.67 4.47 2.95
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.5
-0.15041328
821125 1087 7470000
6842.71120
10.42 0.74 9.7
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.89
01071
9215 10 5140800
837.7311
6.46 0.83 6.67
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.25
-0.66431645
1405758 2260 55107500
5906.55238
7.36 1.41 2.01
سیمان دورود - سدور 2.24
-1.05571031
1728845 1782 661590
7858.39220
7.78 1.94 0.68
سیمان صوفیان - سصوفی 0.55
02380
173860 414 1309000
3974.0944
8.95 1.87 0.78
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 6.91
-3.12663718
516922 1922 929500
2904.06178
82.54 4.8 2.12
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.174313794
1268 18 747260
422.673
13.4 1.59 0.43
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 4.19
-0.95062709
65533 172 1760850
4095.8116
10.55 1.83 0.36
قند اصفهان - قصفها 3.22
1.4849095
71174 648 1773525
1694.6242
10.29 6.59 0.54
سایپا شیشه - کساپا 2.01
0.49411627
62144 103 374210
986.4163
704.73 3.95 0.78
سیمان بجنورد - سبجنو 0.07
-4.54145360
142816 762 2101120
5950.6724
10.72 2.85 1.67
جام دارو - فجام 0
-0.10219787
10855 106 782960
2713.754
14.23 4.24 3.07
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.01198395
150 1 448738
150.001
22.11 6.83 0.25
سیمان هگمتان - سهگمت 2.04
-0.29422372
104814 248 1192879
4367.2524
6.65 1.08 0.87
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.23
-0.14184931
13902 68 523672
1263.8211
986.2 -2.99 0.68
داروسازی روزدارو - دروز 8.07
-0.12042488
27920 69 1741202
2326.6712
153.79 2.41 2.95
صنعتی پارس مینو - غپینو 1.19
-0.26183429
34889 116 4320540
1292.1927
9.17 2.49 1.39
سازه پویش - خپویش 0
0.074720087
600 13 2008700
300.002
6.77 2.77 0.55
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.61
01473
21850 32 1178400
4370.005
0 1.21 0
داروسازی امین - دامین 1.74
0.11881686
33755 57 1398368
2812.9212
7.72 1.34 1.21
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.83
0.0734110
30553 126 522654
1053.5529
9.29 2.78 1.11
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.7
-0.30164959
257182 1249 247950000
6950.8637
6.03 1.61 5.97
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.73
0.03333004
3300 10 766020
300.001
7.32 2.36 0.64
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.8
010809
120 1 4085802
30.004
4.58 2.75 1.54
شیشه همدان - کهمدا 1.04
0.30327939
64905 516 2286432
2596.2025
8.02 1.56 2.47
داروسازی فارابی - دفارا 3.25
-0.25075968
28110 166 2387200
1124.4025
4.59 2.21 0.72
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.71
-0.071427
56001 79 2854000
7000.138
5.04 0.86 7.23
همکاران سیستم - سیستم 1.53
-0.02573885
95724 372 3690750
6381.6015
8.15 3.04 4.72
داروسازی اکسیر - دلر 2.69
04646
11609 54 2090700
893.0013
5.61 3.29 0.54
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.9
-0.39291014
210236 212 1622400
5532.5338
0 0.8 0
فنرسازی خاور - خفنر 0.21
0.04744225
2490 11 422500
622.504
100.6 3.7 1.41
گلتاش - شگل 4.38
-0.05675290
17559 92 2645000
1254.2114
6.3 2.93 1.32
سیمان خوزستان - سخوز 6.76
-1.21593006
859169 2583 1953900
22029.9739
4.62 1.8 0.72
سیمان قاین - سقاین 2.33
0.136219121
4000 77 1017666
800.005
5.2 5.6 1.29
بهنوش ایران - غبهنوش 0.02
04733
236 1 1703880
118.002
27.64 3.96 0.45
بیمه ما - ما 0.37
0.06411561
5000 8 1561000
2500.002
3.46 1.07 0.55
سیمان فارس نو - سفانو 1.76
-0.03093232
4681 15 1131200
1560.333
6.63 2.05 0.92
گلوکوزان - غگل 1.63
-0.011617247
474 8 3449400
158.003
11.29 8.81 1.3
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
024266
50 1 5823840
50.001
8 9.86 1.51
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04520
250 1 2449840
250.001
8.9 2.72 1.1
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.85
-0.038313045
14143 184 2282875
1414.3010
7.31 6.45 3.61
صنعتی آما - فاما 0
-0.02354258
5300 22 2129000
1766.673
8.93 1.72 1.59
بیمه پارسیان - پارسیان 6.27
-0.10751858
32629 59 5574000
2966.2711
3.97 1.31 0.39
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 5.75
0.851314216
20957 307 3516472
2619.638
78.98 12.31 78.75
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04881
55 0 702864
55.001
13.33 2.3 0.29
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0613277
2360 7 589860
1180.002
699.72 -3 1.52
معدنی املاح ایران - شاملا 0.04
-0.053213142
1930 25 2759820
643.333
6.51 6.58 2.55
سیمان خاش - سخاش 0
08299
9 0 1037375
9.001
7.84 3.76 1.15
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 2.54
0.99671520
614269 933 185201
7400.8383
-16.25 2.82 10.02
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.83
0.11014545
47569 219 6249375
3171.2715
4.8 3.11 4.7
تراکتورسازی - تایرا 3.56
02189
45182 99 3940200
2510.1118
6.31 1.29 0.48
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.8
-0.15872517
300397 753 7551000
6007.9450
4.79 1.38 0.31
سیمان غرب - سغرب 1.95
-0.64083256
39931 128 976800
2218.3918
5.06 2.07 0.97
شیشه و گاز - کگاز 3.53
-1.35144088
106607 435 1022000
2881.2737
1.94 8.48 2.21
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.84
-0.174727425
7753 212 959875
1929.504
15.58 6.23 0.55
نفت سپاهان - شسپا 0.6
-0.04848254
17832 146 8666700
1486.0012
6.26 3.6 0.62
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.53
08618
3550 31 3447200
1775.002
8.88 3.85 4.13
مهندسی تکنوتار - تکنو 1.39
-0.29962995
78792 235 479200
3939.6020
273.52 3.92 4.15
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.97
0.18923178
375336 1197 8029217
4314.2187
6.02 2.15 0.86
قند هکمتان - قهکمت 5.45
2.75834396
884791 3889 1202746
4756.94186
8.74 2.46 0.7
باما - کاما 2.12
-0.70187358
490300 3608 3679000
1442.06340
8.73 2.68 3.1
بیسکویت گرجی - غگرجی 0.19
-0.19974498
4683 20 899600
425.7311
15.32 3.19 1.54
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 1.85
-0.92023338
92674 308 293744
2574.2836
236.32 3.47 1.65
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.64
-0.13972860
2672003 7641 900900
10478.44255
258.88 2.35 0.36
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.08
-1.18671249
149877 180 1948440
4408.1534
0 0.97 0
موتوژن - بموتو 0.61
-0.47074652
71163 327 3165221
2156.4533
6.3 2.47 0.89
نیرو کلر - شکلر 6.68
-1.04244177
78119 323 1670800
1735.9845
10.44 3.13 2.5
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.04
01458
189529 275 39366000
7019.5927
5.06 0.91 5.08
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.82
4.45861148
489608 563 1435000
8298.4459
0 1.26 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.45
-3.64862139
173729 368 474732
3696.3647
11.14 1.03 3.57
قند نقش جهان - قنقش 3.11
-0.01228218
704 6 1142302
234.673
44.09 -9.6 0.47
سیمان سپاهان - سپاها 1.6
-0.17611134
342623 388 2778300
7137.9848
18.15 1.27 1.04
سیمان شاهرود - سرود 2.63
0.06691496
9558 14 1211760
1194.758
7.88 1.73 1.05
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.166517988
10200 179 7375080
1275.008
9.26 8.91 2.54
سالمین - غسالم 7.02
-0.36743525
12978 44 1057500
540.7524
13.05 2.21 1.07
افست - چافست 0.43
0.008611585
7856 91 2317000
1122.297
6.41 3.37 1.34
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.59
0.2871747
2201829 3862 52410000
15185.03145
4.91 1.21 4.87
پارس سویچ - بسویچ 5.85
07422
934 7 1855500
367.002
8.53 1.89 1.89
پارس دارو - دپارس 0.37
-0.059313475
1030 13 2829750
515.002
4.96 2.36 2.04
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.55
03124
61395 192 9684712
1395.3444
5.02 2.37 4.8
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 7.92
05306
807 4 785288
246.754
28.65 3.18 3.28
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.93
-1.47955993
88619 531 719160
2215.4840
8.23 3.34 1.24
بانک خاورمیانه - وخاور 1.36
-0.30972253
238726 525 11265000
14920.3816
6.03 1.37 1.05
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0.95
-0.06093284
254200 834 3284000
4707.4154
8.49 2.22 1.51
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.73
-0.201924222
19078 443 67821600
578.1233
10.56 5.84 5.89
داروپخش - وپخش 0.08
-0.085911633
5629 62 9771720
433.0013
6.51 2.96 6.38
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.33
-0.19957004
6066 40 2521440
505.5012
5.84 4.01 1.33
نیرو ترانس - بنیرو 3.32
0.18864782
39608 191 2391000
1523.3826
13.19 4.63 2.35
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.02
4.0392850
33314095 28304 10625000
23006.971448
0 0.62 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.69
-1.1555941
4246725 3995 5646000
11540.01368
7.1 0.61 7.45
مس شهید باهنر - فباهنر 3.29
-1.14426739
1165301 7853 6065100
3192.61365
8.4 4.23 1
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
-3.64115584
61000 336 418800
5083.3312
10.36 4.19 2.79
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.61
2.69878220
532313 4375 739800
1679.22317
8.79 4.64 1.3
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.54
-4.00049095
132893 1209 1819000
1820.4573
14.57 4.08 1.24
سیمان ایلام - سیلام 0
0.90092688
33950 95 1108800
3086.3611
116.52 4.24 0.97
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 7.3
-4.06263802
234415 891 1710900
3125.5375
9.91 3.8 1.18
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.3
-0.46723622
232356 832 7244000
3417.0068
7.3 4.03 1.91
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.48
-1.10326096
1917199 11687 23678150
7373.84260
8.86 4.15 0.38
کاشی پارس - کپارس 4.41
-0.49436442
153284 987 565286
1432.56107
6.9 4.61 0.76
سبحان دارو - دسبحان 4.82
-2.65976295
124206 763 3651100
2105.1959
6.04 4.96 1.65
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.26818185
3206 25 491100
801.504
36.35 6.4 1.72
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.69
0.019920056
35336 710 13477632
1177.8730
18.04 7.96 3.35
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.94
-2.79518103
312077 2529 1653984
1857.60168
188.23 8.42 1.14
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.69
4.86322415
6707721 16201 724500
8988.90746
21.46 6.25 0.88
کارتن ایران - چکارن 5.66
-0.32795471
1713487 9374 997090
6465.99265
36.14 5.84 1.19
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.8
-2.99624824
71465 340 482400
3403.1021
1026.38 5.39 33.52
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 2.08
0.698912103
138265 1673 1452360
1425.4197
12.96 5.83 1.78
البرز دارو - دالبر 5.56
-1.05499004
96286 841 8373720
1437.1067
6.98 5.74 2.51
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.17
1.89394304
736597 3170 219504
4691.70157
76.27 3.96 1.59
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 1.9
4.92252302
2820261 6493 920800
14172.17199
31.69 3.88 0.54
پارس سرام - کسرام 6.39
4.6753269
285243 932 196140
6200.9346
0 3.15 0.98
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.89
0.81565686
138370 787 1137200
8139.4117
10.69 3.11 0.43
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.59
0.52953607
516735 1864 584334
3039.62170
12.99 3.13 3.37
آلومینیوم ایران - فایرا 2.53
4.87351700
20699710 35190 8836312
15885.421303
29.92 2.97 0.6
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.65
3.75782844
1700772 4838 575626
6418.01265
95.43 2.96 2.41
قند لرستان - قلرست 3.09
0.89585744
54007 312 1378560
2160.2825
15.33 2.81 1.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.8
0.21936854
9481 66 1644960
729.3113
4.28 2.79 1.12
قند مرودشت - قمرو 4.21
1.2223893
81095 318 778600
1621.9050
11.72 2.85 0.99
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.82
0.09424249
149730 636 849800
1871.6380
75.83 3.13 1.33
پتروشیمی خارک - شخارک 1.63
-0.069114458
63247 908 28916000
1542.6141
6.28 3.13 2.42
داروسازی اسوه - داسوه 3.13
2.552916631
80765 1351 4157750
1261.9564
4.97 3.71 1.43
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.95
-3.01076153
1712114 10534 36918000
4505.56380
7.97 3.57 1.78
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.45
-3.077516629
19412 318 256087
606.6332
58.56 3.68 2.28
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.19
0.86084921
310679 1529 541097
3106.79100
19.33 3.61 2.48
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.22
0.73433567
925631 3302 5212450
5444.89170
21.16 3.5 3.33
بیمه دانا - دانا 7.44
-1.49343232
298481 959 3297846
7653.3639
15.27 3.16 0.18
داده گستر عصر نوین - های وب 0
4.97943816
5763923 21995 15264000
11574.14498
9.89 3.58 3.76
پتروشیمی فجر - بفجر 0.93
0.07425393
431888 2335 35054500
5398.6080
4.81 3.47 2.3
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.95
-0.527412070
4212797 50849 24140000
7673.58549
8.82 8.59 0.62
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.26
4.02868728
3984593 34778 4364000
5037.41791
83.09 9.7 2.72
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
110729 163 20313657
3363.7124
30.19 1.68 0.31
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
256560 813 156879
2591.5299
224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
8112403 4802 27282900
19043.20426
-2.23 0.56 0.16
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
1108512 1993 5826679
7294.60137
70.24 2.99 0.48
ایران ارقام - مرقام 6.45
-3.40056619
1091542 7225 3309500
3083.45354
28.68 6.29 3.13
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.55
0.18865311
4225 23 796650
528.138
36.57 5.6 1.77
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.68
0.419111023
14729 170 4728867
1227.4212
15.91 4.28 1.03
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.21
-3.27054673
624120 2917 1630877
2725.41229
-6.85 -5.71 0.73
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
9726949 9833 10110000
23724.27410
6.7 0.72 0.31
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
14429988 38743 22822500
27433.44526
11.09 1.56 1.02
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
5882331 10729 11466664
0.000
8.75 1.65 1.64
نوش مازندران - غنوش 0
03878
1 0 193900
0.000
25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
5436748 10096 742800
0.000
0 1.56 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
5971436 5416 9682225
12208.51474
8.58 0.77 8.17
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
2929106 8909 3042000
8876.08330
6.29 1.45 0.86
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
1053505 1401 2418780
6346.42166
15.41 0.76 9.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
372423 966 1634850
6105.3061
17.04 10.92 0.64
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.40618584
5200 43 858400
350.002
13.12 4.1 7.4
سیمان فارس - سفار 0
-0.0896732
1698 11 1568556
566.003
19.57 4.7 2.5
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.02966758
850 6 1621920
425.002
11.02 6.28 2.13
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.93
1.87912982
1851180 5520 1192800
12020.65154
7.92 2.05 9.42
کارخانجات داروپخش - دارو 1.07
-0.84314469
98341 436 2234500
3073.1632
4.56 3.02 0.52
بیمه ملت - ملت 0
01843
600 1 5252550
300.002
7.69 1.33 1.33
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.04912037
4800 9 2403660
1600.003
34.27 1.82 2.4
به پرداخت ملت - پرداخت 1.35
-0.642120580
426819 8784 19551000
988.01432
7.65 11.92 1.57
شهد ایران - غشهد 3.4
0.03842605
10800 28 521000
2700.004
112.09 39.21 7.43
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.006814716
133 2 2943200
66.502
33.63 6.32 2.73
سیمان کردستان - سکرد 1.92
0993
213520 212 1191600
5338.0040
-18.25 2.68 0.97
سیمان خزر - سخزر 0
04547
100 0 1045810
100.001
9.85 3.15 1.32
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 1.56
-0.10686545
4333 28 654500
1444.333
65.12 4.7 4.22
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.02593859
400 1 571951
133.333
72.46 8.18 0.54
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.041314510
288 4 725500
288.001
22.02 7.82 1.98
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.2
1.10271742
3614675 6403 75777000
6409.00564
6 1.1 3.34
سیمان بهبهان - سبهان 0
-0.017317383
100 2 956065
100.001
10.29 3.71 1.09
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.5993983
38771 148 3274026
9692.754
11.38 2.85 1.92
مارگارین - غمارگ 6.14
3.13193260
889571 2900 2738400
4211.24211
11.41 2.76 0.35
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.64
4.27453586
891220 3196 717200
3728.95239
7.97 2.88 0.41
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 7.96
0.09752054
792948 1629 513500
3945.01201
-5.13 2.78 0.18
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 10.08
3.2182566
926847 2378 1732050
13630.1068
66.8 1.63 24.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.71
0.32232179
120269 263 544750
1768.6668
230.73 1.69 1.23
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.8
1.174948
3296567 3124 421860
8388.21393
-4.63 1.71 0.13
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.02
-1.15312486
2429032 6040 11187000
16986.24143
10.22 1.6 10.59
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.18
-0.57272778
1415037 3932 2083500
5637.60251
0 1.57 0
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 4.13
-0.5325934
2389578 2231 853619
10526.78227
41.17 1.39 0.18
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.79
0.46972567
559456 1436 2798790
4303.51130
-37.48 1.55 6.61
پارس خودرو - خپارس 5.03
-1.2959914
19877139 18168 20766335
15456.561286
25.81 1.54 0.34
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.1
-1.30561663
1320488 2196 1080950
8862.34149
12.89 1.15 19.82
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.09
-0.44162029
6586471 13366 101450000
15682.07420
7.47 1.18 1.56
سیمان شرق - سشرق 2.27
01022
1454531 1486 2711938
11275.43129
10.23 1.28 1.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 2.12
-0.93121383
1516324 2098 938154
7360.80206
18.39 1.27 0.62
حفاری شمال - حفاری 5.64
2.70862351
804357 1905 6125307
5434.84148
8.81 1.32 0.83
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.58
0.2418829
3310847 2744 4974000
15471.25214
9.65 1.27 3.66
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.57
-2.11481944
5330666 10361 78732000
11175.40477
6.37 1.23 5.76
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.94
-1.84011707
1970755 3364 2816550
6749.16292
7.95 1.19 6.76
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.64
-4.22621609
3831317 6164 3057100
9057.49423
0 1.18 0
بانک انصار - وانصار 0.15
01973
1561217 3082 19730000
19762.2479
6.57 1.25 0.43
کربن ایران - شکربن 3.06
-2.42963293
1316493 4335 823250
4417.76298
8.79 1.37 0.68
گروه دارویی برکت - برکت 1.01
0.11921680
229828 388 5712000
2946.5178
5.79 1.39 4.75
سیمان تهران - ستران 2.58
0.31351920
150298 292 3360000
4174.9436
20.56 0.84 1.26
زامیاد - خزامیا 5.66
-1.0139781
21485517 16789 4318846
17092.691257
107.93 0.84 0.28
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.48
-0.46371288
2771994 3571 5821760
10785.97257
4.29 0.84 1.44
گروه بهمن - خبهمن 3.65
-0.78741008
3769221 3796 10080000
13366.03282
6.62 0.8 5.11
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.21
-0.79861118
2357899 2579 80496000
7210.70327
5.44 0.77 5.01
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.45
-2.69122965
2073608 6148 4447500
4960.78418
16.01 0.64 11.58
بانک ملت - وبملت 2.78
0.9269980
7396628 7271 49000000
20603.42359
7.35 0.75 0.2
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.05
-0.5405736
1235030 909 736000
8759.08141
0 0.75 0
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 7.04
-1.22371453
1067553 1538 6538500
9447.37113
0 0.88 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.14
-1.10451164
34193674 39795 45706410
15354.142227
8.25 0.94 0.38
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.92
-3.32881423
7999366 11379 28460000
22790.22351
14.82 1.11 13.67
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.45
-0.77921528
12604786 19261 47368000
27224.16463
8.57 1.34 8.44
لبنیات کالبر - غالبر 5.08
0.87832297
1511638 3472 574250
4651.19325
18.11 1.39 0.91
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.16
1.6867844
4934047 4162 1454235
12093.25408
19.48 1.13 1.35
واسپاری ملت - ولملت 5.47
-3.24041284
859852 1104 1027200
8685.3799
10.24 1.03 2.18
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.92
-0.69321146
793129 909 512820
7553.61105
8.96 0.97 1.08
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.49
0.62941279
1338559 1718 6883578
12748.18105
0 0.99 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.12
0.37243234
264859 858 3234000
3894.9968
4.46 1.06 4.12
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.5
-0.90141979
15998193 31661 148425000
17638.58907
6.56 1.28 1.22
لیزینگ ایران - ولیز 4.17
-0.84181178
172760 201 706800
4319.0040
33.46 1.33 1.58
پاکسان - شپاکسا 2.1
-4.68914736
3081696 14594 2557440
3431.73898
5.71 2.14 0.67
فروسیلیس ایران - فروس 0
2.34442663
164883 450 2328770
3584.4146
16.59 2.2 2.61
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 1.59
4.85951791
1408423 2523 2481419
11935.79118
44.95 2.19 0.42
فولاد خوزستان - فخوز 5.48
-2.68953980
2574179 10245 57598560
8172.00315
6.48 2.07 0.99
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.07
-0.74863447
264322 911 2417907
3620.8573
29.83 2.1 0.3
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.02
0.66082285
322611 737 1438652
4744.2868
32.41 2.11 1.18
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.27
0.0323126
1560426 4878 1094100
3733.08418
19.29 2.1 3.53
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.58
-1.47172678
2342473 6273 7863738
6711.96349
11.18 2.09 3.36
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.96
0.13923597
778185 2801 9829004
7940.6698
6.87 2.21 1.29
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 6.85
0.75021343
4408561 5923 430911
8044.82548
553.87 2.33 0.3
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.84
1.61471825
3884420 7087 930750
9960.05390
372.9 2.77 1.15
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.77
4.6522857
3537806 10109 842761
5945.89595
100.93 2.85 2.02
لعابیران - شلعاب 7.32
1.50734310
252662 1089 431000
2255.91112
87.66 2.81 0.84
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.49
03691
57355 212 4613750
1850.1631
10.66 2.64 5.36
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.14
1.82943618
2654289 9604 1349101
5405.88491
8.19 2.52 1.42
پتروشیمی شازند - شاراک 3.9
-1.79472353
2268981 5298 18974592
5402.34420
4.7 2.32 0.74
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.57
-1.68673264
231586 756 695232
2573.1890
50.05 2.37 0.41
پتروشیمی جم - جم 2.47
0.90078178
1301767 10646 78508800
11419.01114
5.21 2.53 1.49
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.6
-1.28632686
774068 2057 9479431
6192.54125
5.48 2.05 1.78
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.59
1.94992928
428682 1255 439200
4374.3198
12.13 2.11 1.34
تولیدی چدن سازان - چدن 4.09
3.86762793
52046361 145351 2234400
5408.549623
11.13 1.82 2.85
پالایش نفت تهران - شتران 2.67
0.48913287
10120789 33265 52592000
11934.89848
7.91 1.83 0.38
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.34
-0.2971007
2702368 2721 1332106
7465.10362
14.92 1.84 0.38
کالسیمین - فاسمین 1.02
0.2153729
537100 2005 7458000
4838.74111
7.45 1.78 2.12
قند نیشابور - قنیشا 1.92
0.08732292
56736 130 458400
1454.7739
21.89 1.78 0.81
مخابرات ایران - اخابر 3.36
1.88492054
3716137 7679 123240000
14238.07261
4.38 1.77 2.48
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.69
2.85982194
650305 1427 1316400
4484.86145
27.94 1.8 0.87
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.45
-1.55992335
838117 1957 2335000
5587.45150
6.87 1.74 2.4
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.38
-1.4052807
6745170 18935 84210000
18429.43366
7.1 1.84 2.5
گروه مپنا - رمپنا 1.7
-0.11327062
602089 4245 70620000
5017.41120
13.41 1.88 2.23
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.68
-1.73033294
7044433 23206 65880000
13118.12537
5.49 2 0.32
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.8
-0.60265113
2075111 10609 70559400
9562.72217
6.03 2.05 0.37
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.99
0.13322255
374707 845 1161325
3406.43110
550.13 2.07 0.53
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.35
-3.66652207
5106469 11272 11255700
9301.40549
42 1.96 0.79
ایران خودرو - خودرو 4.69
-0.25972688
13370500 35935 41126400
8973.491490
24.63 2.02 0.17
سخت آژند - ثاژن 4.74
-1.39892749
1927780 5300 1099600
4265.00452
4.94 1.9 2.86
آبسال - لابسا 4.35
-0.03642746
665691 1828 988560
5738.72116
23.42 1.95 0.59
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 5.28
0.87131968
161516 322 1951154
6212.1526
5.86 1.98 1.64
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
155922 687 1321500
0.000
14.06 2.56 11.13