صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
5436748 10096 742800
0.000
0 1.56 0
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.72
-0.4491665
800933 533 665000
8386.5995
0 0.68 0
البرز دارو - دالبر 0.71
-0.06357868
29301 229 7317240
1944.5315
6.09 3.02 2.34
آلومراد - فمراد 7.35
-0.0313226
33546 108 159802
986.6534
31.78 3.49 1.13
بهنوش ایران - غبهنوش 4
-0.14024987
19750 98 1795320
987.5020
29.12 3.96 0.47
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.61
2.27022793
4627913 12928 1424430
10762.59430
570.69 4.8 1.77
سیمان تهران - ستران 1.6
-0.4591518
191850 288 2656500
4461.6343
11.8 0.68 0.98
پتروشیمی فارابی - شفارا 4.97
-0.27513987
10578 41 598050
1763.006
-1.94 -0.72 1.04
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.58
0.2421828
3548859 2940 4554000
16899.33210
9 0.66 7.33
صنعتی پارس مینو - غپینو 8.54
-0.03952531
35334 89 3189060
1859.6819
9.14 1.7 1.17
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.189415808
3602 54 3793920
450.258
5.21 5.43 0.99
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.06
-0.58382384
190291 454 572160
4136.7646
27.94 1.98 8.12
داروسازی فارابی - دفارا 0.53
-0.02474044
5260 21 1617600
751.437
967.46 2 0.8
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.95
0.16523031
3188336 9665 6062000
21357.30149
6.11 2.51 1.59
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.47
-3.4193644
326822 1191 273300
3641.6387
11.15 3.12 2.8
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.1
-0.17664523
158438 717 915455
2240.5670
23.12 3.9 3.21
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.9
-4.08164606
334150 1539 1450890
3745.8273
417.04 3.83 0.5
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.6
0.11417558
408746 7180 168556800
2783.55146
5.4 4.45 1.48
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.41
-1.11213290
86685 283 329000
2102.0741
37.51 2.41 0.74
نفت سپاهان - شسپا 2.63
1.038816341
818567 13376 17158050
7795.88105
5.52 4.47 0.97
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-0.017628460
60 2 996100
60.001
15.68 6.14 0.52
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.18
-0.17232318
554291 1269 69540000
8660.8064
5.46 1.61 5.42
دوده صنعتی پارس - شدوص 2.6
-2.24813696
108065 397 443520
3726.3829
6.16 -26.96 0.44
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.94
-0.98153430
188803 648 174930
5102.7837
59.38 3.06 1.27
همکاران سیستم - سیستم 1.21
-0.0395121
24121 123 4864950
1855.4613
8.16 3.16 5.84
داروسازی اسوه - داسوه 4
-0.02597718
6000 46 5788500
1200.005
6.92 3.72 2
معدنی دماوند - کدما 8.41
-0.104411477
1200 13 344310
240.005
59.77 10.23 3.18
سیمان سپاهان - سپاها 2.35
-0.346864
197564 168 2116800
5986.7933
13.83 1 0.79
بیمه ملت - ملت 1.69
01978
46193 91 5637300
2887.0616
8.24 1.42 1.43
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.31351908
16657 30 1335295
2082.138
57.59 1.82 1.74
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.57
-2.67092478
194843 483 743400
2783.4770
6.52 3.85 1.25
صنعتی آما - فاما 0
-0.02014977
1165 6 2488500
1165.001
11.59 2.04 1.97
پارس سرام - کسرام 9.67
1.68262659
127144 341 159540
4101.4231
0 2.59 0.8
پتروشیمی فجر - بفجر 4.13
0.89035326
670681 3627 34619000
11128.0260
5.3 2.66 2.24
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 5.09
-2.33681212
4842166 5867 5454000
19044.84249
0 0.78 0
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.51
-0.86582290
43550 96 916000
2073.8121
6.2 1.75 7.23
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5.48
-4.39842956
651912 1927 437488
4235.84151
15.96 1.79 1.83
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3.91
-1.28844980
240258 1194 3493233
2866.6476
42.45 3.02 0.44
قند اصفهان - قصفها 0.59
-0.43168535
41463 353 1664325
1594.7326
7.91 4.84 0.44
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01431
24220 35 5008500
3027.508
0 0.88 0
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.38
0.72654298
58330 253 696276
5833.0010
8.27 2.98 0.32
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.49
01021
5036 5 1276250
629.508
0 0.82 0
پست بانک ایران - وپست 0.19
0.06271596
1805598 2882 5160588
9759.99185
62.21 2.67 0.42
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.04167213
500 3 721300
500.001
10.82 2.91 2.26
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 2.49
-0.05383715
64640 236 29720000
7182.229
25.29 3.03 1.8
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.5
4.1192730
1973882 5395 13923000
9764.34198
60.98 -1911.19 0.86
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.98
3.223821229
155254 3296 1061450
2250.0669
59.12 -5.28 1.34
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 6.05
0.1195838
768942 646 5028000
9921.3277
9.76 0.74 3.7
سیمان هگمتان - سهگمت 1.42
-0.10791851
32520 60 930868
2032.5016
7.53 0.8 0.66
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.32
-3.12791053
500550 520 1895400
6256.8880
0 0.82 0
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.88
-1.04683214
263902 848 353401
2448.9497
12.63 2.43 1.62
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.83
0.182523608
113446 2691 66102400
2853.8438
9.34 4.43 5.2
سیمان ایلام - سیلام 1.26
02486
1745 4 1025475
581.673
264.03 4.91 0.85
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.07
-0.2098118
452330 3658 48708000
7798.7958
10.52 5.16 2.34
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.66
0.03725382
781382 4206 2691000
4178.51187
51.23 5.24 1.68
فیبر ایران - چفیبر 5.4
-1.94314895
58454 282 979000
1498.8239
238.84 -156.46 3.7
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.56
-1.7883131
2179720 6824 4696500
5497.88395
11.42 0.66 12.51
بانک ملت - وبملت 2.07
-0.8114978
6230080 6064 48900000
19967.90309
7.06 0.71 0.2
افست - چافست 0.85
0.042611745
3000 36 2349000
1000.003
6.5 2.62 1.36
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.1
-0.46553421
1070274 3662 513150
4230.33253
14.18 2.39 1.57
لیزینگ ایرانیان - وایران 0.74
01350
33850 46 1350000
3761.119
6.15 1.01 1.69
شیشه همدان - کهمدا 2.66
-0.3211863
91235 168 2146176
1900.7348
7.52 1.48 2.32
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.91
0830
1561900 1297 1430113
7035.59222
10.51 1.06 1.22
حفاری شمال - حفاری 3.25
-2.60741905
929613 1766 4963297
7319.79127
7.54 1.07 0.61
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.1
-0.18262186
3267021 7137 35522500
16753.95195
4.18 1.16 4.03
لبنیات کالبر - غالبر 2.04
1.68991384
1137963 1575 484400
4497.88253
34.66 1.2 0.71
داروسازی امین - دامین 8.89
1.24851703
2298190 3914 1412468
8145.62276
6.7 1.2 1.13
گروه دارویی برکت - برکت 1.38
-0.59631667
194376 312 5667800
3176.1953
5.75 1.41 4.76
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.53
4.51261737
3735213 6487 1772782
8468.82439
28.88 1.49 0.33
کربن ایران - شکربن 5.39
-2.07534341
376904 1636 1085250
5006.5874
6.66 1.49 0.83
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.13683649
9507 33 2999478
2376.754
11.31 2.28 1.73
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.48
-1.67642346
345599 809 2346000
4670.2674
5.86 1.51 2.24
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
01907
564 1 1716300
564.001
67.14 1.6 24.37
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.5
0.32471854
187957 349 1167291
3417.4055
30.18 1.71 1.04
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.96
0.46098719
50189 438 1318313
1046.5747
8.39 1.87 0.81
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4.69
-4.01983486
431844 1506 1045800
3385.95125
10.51 1.81 22.55
گلتاش - شگل 1.41
1.25714833
147490 716 2416500
3687.2540
6.04 2.13 1.11
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.36
-0.63172045
1057100 2162 1738250
6110.40173
7.04 2.1 3.44
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4
-1.47063752
342312 1284 477128
3565.7596
20.19 2.14 1.22
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.76
026141
1940 51 17566752
210.138
18.05 9.62 3.47
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 1.63
-0.24513663
138611 508 732600
4950.3928
8.14 2.48 0.48
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.63
-0.19491536
500079 767 2918400
3031.5066
0 0.84 0
بیمه پارسیان - پارسیان 2.47
-0.25531172
114160 130 3516000
5436.1921
2.5 0.86 0.25
قند نقش جهان - قنقش 0.14
04923
12938 64 684297
2587.605
25.49 -6.21 0.26
بانک خاورمیانه - وخاور 2.47
-1.97071940
6174694 11981 11640000
43780.81141
5.93 1.34 0.99
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.95
-0.281815217
25946 389 6086800
1235.5221
6.55 4.94 2.52
واسپاری ملت - ولملت 5.75
-3.3511096
326252 353 876800
9595.6534
8.51 0.83 2.16
بیمه آسیا - آسیا 0
01589
1000 2 3654700
1000.001
8.43 1.11 0.14
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.75
-0.34324646
13434 61 696900
1086.1712
55.6 4.17 1.5
سیمان بهبهان - سبهان 0.17
-2.490212726
22702 284 699930
1621.5714
7.51 2.19 0.78
سیمان ارومیه - ساروم 1.29
-0.03972516
16579 42 1761200
1381.5812
5.09 1.47 1.17
قند نیشابور - قنیشا 1.3
02783
7424 21 556600
824.899
26.58 2.1 0.98
سیمان فارس نو - سفانو 0.03
0.12493206
9800 32 1122100
1960.005
8.16 1.76 0.8
کارخانجات داروپخش - دارو 4.66
-0.98844608
51955 233 2304000
2734.4719
4.64 2.2 0.54
داروسازی ابوریحان - دابور 0
0.01546504
1500 10 1873152
1500.001
4.65 3.02 0.85
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.42
-0.61561453
140947 203 177038
5637.8825
-19.04 3.04 9.58
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.46
-0.0378105
1401 11 1621000
467.003
10.58 3.47 0.91
داروپخش - وپخش 0.23
-0.05449181
3490 30 7712040
250.008
5.13 3.67 5.01
سیمان شمال - سشمال 0
01130
5019 6 1214830
2509.502
7.87 0.77 1.24
قند مرودشت - قمرو 0.14
0.07154201
31134 131 840200
1831.4117
11.23 2.78 0.73
کارتن ایران - چکارن 5.62
5.35286121
2489534 15238 1115552
6707.96370
35 8.8 1.57
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.36
0.21922743
763465 2097 8054606
6257.91122
11.19 1.96 3.55
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
0.01785620
900 5 2023200
0.000
6.2 2.85 1.2
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.02683736
510 2 747200
0.000
12.7 2.72 1.34
سیمان شاهرود - سرود 0
01290
5699 7 1044900
0.000
6.8 0.99 0.91
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.29
-0.0561785
4000 7 1160250
1333.333
11.85 1.28 0.27
سالمین - غسالم 0
0.03412934
1700 5 880200
350.001
10.79 1.92 0.89
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.3
-0.402112137
5403 64 186910
798.506
42.74 2.53 1.66
فروسیلیس ایران - فروس 0.6
-2.81643002
346314 1039 2625222
7870.7744
33.55 2.6 3.29
جام دارو - فجام 0
-0.18388689
2121 18 695120
1060.502
12.63 4.37 2.73
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.01059503
200 2 1900600
200.001
21.39 4.33 1.91
ایران دارو - دیران 2.73
-0.83551899
145535 275 569700
4423.4416
5.15 1.49 0.65
شهد - قشهد 0.77
0.59937722
20000 157 1554439
3333.333
10.29 3.1 0.92
بانک سینا - وسینا 0.8
01017
44010 44 10170000
2316.3219
6.74 0.73 0.31
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.15
-0.03762662
3000 8 678810
1500.002
4.99 1.64 0.57
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.01
0990
16043 16 1584000
1815.437
0 0.73 0
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1.01
-0.0741350
92399 119 17726850
6159.9315
26.58 1.49 0.28
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.59
-4.12945572
156005 869 1337280
2225.7970
3.48 1.87 0.91
بیمه ما - ما 2.07
0.08161226
108750 134 1839000
54375.002
5.08 1.18 0.61
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.38
-2.04352253
969812 2174 6759000
5424.22178
4.96 1.18 0.25
نفت پارس - شنفت 2.73
0.13957177
213186 1533 8971250
4314.8637
8.76 3.97 1.16
سبحان دارو - دسبحان 3.97
-3.09913627
393548 1427 2103660
4523.5487
3.49 2 1.04
نیرو ترانس - بنیرو 1.79
-0.14524127
29789 122 2063500
902.7033
11.79 2.73 2.03
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.64
-0.14612051
14228 28 2033443
1580.899
5.81 1.42 1.71
سیمان صوفیان - سصوفی 1.31
-0.37442395
122371 292 1317250
3949.9030
12.05 1.61 0.94
تراکتورسازی - تایرا 1.5
-0.60492629
1533718 4032 4732200
31952.4648
6.65 1.77 0.58
داروسازی اکسیر - دلر 1.27
-0.55283778
54877 205 1700100
1407.1039
4.59 2.09 0.44
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.53
-0.99533183
56464 177 636600
1882.1330
57.08 2.45 1.16
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.27
02549
19432 49 9287047
1494.7713
6.48 2.58 1.2
کاشی پارس - کپارس 4.27
-3.45584414
244606 1080 387328
5435.6945
6.59 2.6 0.62
کویر تایر - پکویر 3.12
03332
19297 64 2332400
627.8312
6.39 2.26 0.57
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.81
-0.13562210
179493 396 3315000
4985.9236
4.57 1.07 4.22
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 7.03
0.14132126
77352 165 956700
2275.0634
5.54 1.37 0.66
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.006914494
72 1 785181
72.001
14.23 1.79 0.39
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.09
-0.3791577
163527 257 630800
7433.0522
19.52 2.47 0.46
سیمان خاش - سخاش 2.7
0.57298777
8700 79 1097125
2900.003
8.19 3.02 1.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 7.88
-2.359413243
51408 666 3275790
428.40120
73.58 11.59 73.36
سیمان خوزستان - سخوز 4.8
0.48292497
189053 473 1623050
17186.6411
3.84 1.35 0.6
قند هکمتان - قهکمت 3.2
04410
132631 585 1206576
4019.1233
8.77 1.99 0.7
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.87
-0.05881701
4848 8 425250
1212.004
5451.92 1.39 1.1
لیزینگ ایران - ولیز 2.46
-0.3135954
174541 166 572400
5133.5634
27.26 1.05 1.34
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.77
-0.10686550
26817 175 2456250
2666.6010
7.71 4.44 3.89
کارخانجات قند قزوین - قزوین 6.04
1.7584920
2167720 10665 1624568
4176.70509
9.83 3.24 0.83
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
05173
877 5 656971
438.502
65.37 4.72 4.23
سیمان داراب - ساراب 4.63
-3.3508923
781684 721 830700
9305.7684
8.07 0.61 0.87
سامان گستر اصفهان - ثامان 2.03
0.05831715
21997 38 380629
3142.437
8.93 0.77 2.9
بیمه البرز - البرز 3.6
-1.75441064
682056 709 4256000
8917.2575
7.44 0.78 0.26
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.04
-0.06024981
10866 53 3765636
1811.006
4.22 2.19 1.42
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 6.81
-0.134608
477911 2198 13363200
4827.3899
3.92 2.46 3.67
تولید محور خودرو - خمحور 6.23
-2.38811962
328954 645 825494
5221.4963
958.76 2.67 0.7
لابراتوارهای رازک - درازک 0.98
0.04216657
1488 26 6829370
248.006
10.15 6.62 2.58
بانک کارآفرین - وکار 1.06
-0.27231465
337348 482 12452500
12048.1428
6.05 0.81 0.55
گلوکوزان - غگل 1.15
-0.013614696
524 8 2939200
174.673
9.62 10.85 1.1
گروه مپنا - رمپنا 3.47
-1.90547053
888041 6193 70530000
8621.76103
13.39 1.86 2.22
موتوژن - بموتو 2
-0.45253520
52012 179 2395008
1368.7438
4.77 2.47 0.67
پارس دارو - دپارس 0.47
-0.13948597
7066 60 1805370
785.119
4.73 2.57 1.3
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
03400
877 3 361080
438.502
226.67 -1.27 0.47
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 3.9
7.31931173
12574496 14754 5278500
15968.46772
0 0.62 0
شاهد - ثشاهد 2.09
-0.59681166
587087 681 3155933
8153.9972
4.8 0.72 30.06
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.92
-0.7121976
208794 201 517280
4539.0046
7.54 0.77 3.8
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 0.56
0.1122892
60554 55 2319200
8650.577
8.89 0.75 7.38
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 5.2
01527
106890 164 10689000
3143.8234
0 0.9 0
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
2929106 8909 3042000
8876.08330
6.29 1.45 0.86
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.27
-1.44932176
2294517 4994 544000
5931.13370
-26.17 3.01 1.34
پالایش نفت تهران - شتران 2.33
0.49024305
3786785 16303 68880000
11855.21317
7.22 2.5 0.42
کابل البرز - بالبر 5.35
1.56642464
389966 961 780891
4932.8875
239.39 2.65 0.59
شکر - قشکر 2.86
-0.63591875
332544 624 375000
5363.6162
65.08 2.6 0.82
کالسیمین - فاسمین 2.07
-0.05657074
3056663 21622 14148000
6286.00483
7.51 2.66 3.3
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.18367638
2395 19 1099872
1197.502
11.11 2.76 0.48
گروه دارویی سبحان - دسبحا 3.28
-0.52253427
163900 552 5723090
4673.5334
4.28 2.81 4.2
قند لرستان - قلرست 5.16
0.95535918
302159 1788 1420320
5595.5454
15.28 2.92 1.67
باما - کاما 1.81
-0.479510586
438995 4647 5293000
2884.98134
8.06 3.16 4
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04274
300 1 2316508
300.001
9.66 2.45 0.98
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.23
0.87317279
10470196 76211 100450200
14828.18706
7.33 3.28 0.5
ایران تایر - پتایر 3.56
1.02622855
1018004 2906 817868
5058.09186
8.59 3.39 0.36
معادن بافق - کبافق 2.12
-0.714217933
244050 4377 3631432
1801.98126
6.99 3.39 4.31
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.06
-1.22642094
72948 148 335040
2805.6926
191.23 3.39 2.9
پارس سویچ - بسویچ 0.63
08023
1079 9 2005750
539.502
7.27 3.62 1.74
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.06627555
2000 16 3022000
666.673
7.79 3.84 3.61
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.89
-0.21614156
91241 379 848323
1784.8250
51.5 4.08 0.53
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.25
0.14954689
4967085 23291 93780000
11851.97398
5.24 2.48 0.4
پتروشیمی مبین - مبین 2.85
-0.23734624
3275108 15143 65901248
14236.28229
5.08 2.36 1.69
ایران ترانسفو - بترانس 1.25
-0.07285494
84037 457 20602500
1875.8444
17.98 4.19 3.82
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.22
-0.77465508
4587846 25268 275400000
15602.25287
6.7 2.06 6.63
سایپا شیشه - کساپا 2.96
-0.68031168
267145 311 268640
4188.9059
505.91 1.85 0.56
مخابرات ایران - اخابر 0.99
-0.08842260
291746 652 135600000
5537.7942
4.76 1.92 2.73
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.12
1.92882748
1229210 3377 1398732
3104.07396
7.58 2.02 3.3
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 0
0.09612083
13000 28 1249800
13000.001
21.32 1.95 0.83
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.99
-0.50582754
11217985 30891 165240000
16058.71630
10.83 2.03 2.08
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 1.96
0.1652428
2367190 5750 16996000
8248.05287
11.65 2.06 1.01
ایران خودرو - خودرو 2.81
-2.01632770
8506557 23560 42381000
11004.60773
24.92 2.02 0.17
بین المللی محصولات پارس - شپارس 1.85
-0.50162182
2038049 4446 1123730
7288.34279
532.32 2.12 0.51
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.07
-0.22343573
4171705 14907 107190000
18050.25221
7.54 2.33 2.69
مهرکام پارس - خمهر 4.02
1.5521505
1248966 1880 1246140
8149.18146
43.54 2.29 0.18
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.61
3.04494264
695798 2967 1589985
2763.54248
9.65 2.32 1.67
داده پردازی ایران - مداران 3.42
-0.71413476
100563 345 2259400
2285.5244
11.49 2.25 1.6
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.86
-3.40733657
13735034 50227 3657000
792.4117146
8.69 2.25 9.33
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.24
1.14493622
1029474 3745 12782762
7199.12143
7.39 2.32 2.39
رینگ سازی مشهد - خرینگ 6.83
3.7541299
12268040 15941 578055
11497.691067
-6.65 2.39 0.15
آلومینیوم ایران - فایرا 2.81
1.1221442
1736578 2510 7495272
6653.56261
21.2 2.33 0.52
سیمان کردستان - سکرد 5.69
3.466806
2022234 1629 967200
8859.79228
17.68 4.2 0.79
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.92
0.98915207
904564 4710 7608979
4735.94191
26.34 4.53 4.73
پاکسان - شپاکسا 2.07
2.05954460
490884 2189 2408400
3477.90141
8.38 1.78 0.47
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
014313
104 1 715650
52.002
21.35 5.94 1.97
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.14
-0.22885233
4531 23 523300
411.9111
132.78 5.7 12.21
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.93
1.4421407
1024270 1441 2814000
15287.6167
6.68 0.81 15.41
مس شهید باهنر - فباهنر 3.9
-1.15135323
2562771 13641 4790700
2983.44859
6.27 2.6 0.75
سیمان خزر - سخزر 0
-0.06694482
1375 6 1030860
458.333
12.65 2.61 1.53
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01761
2600 4 2077980
866.673
29.62 1.63 2.07
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.06867279
960 7 436740
480.002
32.47 5.43 1.11
سیمان فارس - سفار 0
-0.04696400
1000 6 1491200
1000.001
18.22 3.99 2.36
نوش مازندران - غنوش 0
3.26093800
400000 1520 190000
50000.008
25.07 2.39 2.11
ایر کاپارت صنعت - خکار 6.43
3.17141529
11626622 17780 684208
10855.861071
10.74 1.28 1.44
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 572241 25044000
11485.337958
14.7 5.17 6.17
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 4.78
-0.09153276
3187 10 589680
398.388
699.5 -2.63 1.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.42
4.85283349
31741810 106305 2511750
15559.712040
0 1.96 0
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.74
-1.22273393
2530157 8584 549666
8664.92292
11.6 2.49 3
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
8112403 4802 27282900
19043.20426
-2.23 0.56 0.16
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
لعابیران - شلعاب 5.29
-0.66462840
1157709 3288 284000
4149.49279
57.89 1.81 0.58
بیمه دانا - دانا 1.23
-0.03782645
19571 51 2698887
1223.1916
12.5 2.36 0.14
نفت بهران - شبهرن 3.45
-0.184611898
151257 1785 23796000
1820.7081
6.7 4.5 1.45
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.47
-1.6771938
425591 398 375200
5006.9585
363.57 9.18 0.72
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0
4.96392178
280864 612 544500
5507.1451
-5.47 4.73 0.16
پتروشیمی خارک - شخارک 2.92
0.116324970
156270 3909 49940000
1903.3278
7.16 4.76 3.55
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.84
-2.09419865
238591 2354 887850
1538.94144
10.32 4.77 1.56
پالایش نفت تبریز - شبریز 1.31
-0.15287839
615288 4815 30448330
5270.04103
7.55 4.91 0.43
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.97
3.344413040
676814 8826 13040000
6571.01103
8.69 5.25 1.75
شیشه و گاز - کگاز 3.95
1.02453747
323719 1213 936750
1981.46159
1.57 5.43 1.93
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.31
0.595517061
618276 10549 34122000
119.345166
12.47 8.67 0.87
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.07466696
1320 8 1607040
220.006
15.01 3.75 2.07
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.29073773
7248 26 377300
654.5511
-23.74 3.83 1.27
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.16163707
4232 15 549422
1410.673
-19.46 14.24 0.72
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0
-0.07331363
4700 6 1090400
2350.002
0 1.02 0
شهد ایران - غشهد 6.3
0.15681916
26865 52 383200
6716.254
-64.05 4.9 29.36
دشت مرغاب - غدشت 0
08544
225 2 456702
225.001
-25.19 16.84 0.25
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.01675974
860 5 5125692
0.000
17.24 3.84 1.11
سیمان قاین - سقاین 0
019380
280 5 1031450
140.002
5.59 4.17 1.44
سازه پویش - خپویش 0
-0.023825195
199 5 2519500
99.502
7.19 4.28 0.45
لامیران - فلامی 1.52
0.0156648
10000 67 398880
2000.005
13.08 3.49 2.41
پتروشیمی شازند - شاراک 2.65
1.04243005
2333558 7040 24232320
7007.68333
5.65 1.78 0.94
آبسال - لابسا 5.42
1.15382367
375162 888 852120
3491.5696
20.18 1.71 0.51
گروه بهمن - خبهمن 1.83
-0.37661058
850836 887 10580000
8341.53102
6.11 0.92 5.07
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.38
4.88981523
8509414 12959 1142250
9319.88906
-64.67 -9.51 1.03
نیرو کلر - شکلر 3.61
-0.29094798
27154 128 1919200
2262.8312
8.36 3.65 2.4
ایران ارقام - مرقام 2.94
-1.46093440
584739 2011 1720000
2650.19213
83.64 3.88 1.62
پتروشیمی جم - جم 2.39
0.048410340
1976183 20433 99264000
13535.50146
5.79 3.94 1.76
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.81
-0.72083168
429194 1359 1020096
3924.6399
21.55 4.32 1
معدنی املاح ایران - شاملا 3.02
-0.200413942
7878 108 2927820
984.758
6.9 4.45 2.7
پتروشیمی فن آوران - شفن 3.01
0.539731294
362130 11332 29729300
3733.3097
6.96 4.8 2.64
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 1.52
0.878417456
260646 4550 2094720
991.64260
13 4.85 2.33
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.75
2.25782491
1686182 4201 869359
6245.12270
-2.92 -1.91 0.75
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.28
-0.0553634
68216 242 59572162
1577.7943
30.17 3.03 19.44
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.81
4.60112478
442110 1096 185850
4292.33103
-2.19 -0.54 1.38
سایپا دیزل - خکاوه 9.06
-0.3275913
45911871 41937 2406406
17410.802594
-5.54 -0.25 0.18
ایران خودرو دیزل - خاور 3.02
-2.122738
25251499 18635 3681926
17812.051417
-0.58 -0.19 0.38
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.92
-1.5625819
3225388 2642 4914000
12653.65251
6.18 0.48 6.48
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.07
-1.2539630
5299270 3340 6725250
13208.75399
5.96 0.56 5.71
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.24
01079
54318 59 6069375
2263.2524
9.46 0.62 8.73
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.6
-0.2436819
2794911 2284 10237500
16636.38168
0 0.65 0
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.33
-1.01772626
55262 142 231088
2631.5221
-11.07 3.08 2.2
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.75
-0.884055
286194 1153 5068750
1756.44156
14.4 2.88 6.68
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.4
01032
33256 35 4953600
3325.6010
6.2 0.7 6.39
تولیدی چدن سازان - چدن 2.55
-0.43712278
700685 1596 1822400
3880.25178
9.08 1.41 2.32
سیمان شرق - سشرق 2.23
-1.087728
752207 545 1931792
7917.9795
7.28 0.97 1.02
به پرداخت ملت - پرداخت 1.17
-1.035517777
646357 11490 16888150
3297.74196
6.61 6.01 1.35
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.46
-0.15141319
679556 896 593550
5309.03128
17.58 6.62 0.72
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.66
-0.40941703
1380524 2318 45981000
28230.4743
5.86 1.18 5.76
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.87
01616
1247306 2015 2666400
8151.03151
7.75 1.21 6.4
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.36
-0.33511487
534741 788 7420130
5688.7394
11.62 1.28 0.77
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.79
0.35073434
358813 1249 15895945
7800.2846
4.9 1.4 1.94
سیمان غرب - سغرب 3.45
-3.83732932
693701 2034 879600
4872.66128
5.69 1.59 0.94
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.30864845
9900 46 1899240
2475.004
9.58 2.65 1.6
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.19
-1.10872765
1064810 2944 6985772
4670.22228
5.71 1.64 0.75
سیمان دورود - سدور 4.23
-1.7663723
764109 552 463947
6499.58113
-98.71 1.64 0.55
مارگارین - غمارگ 2.25
-0.05071971
554486 1093 1655640
4544.97122
11.01 1.67 0.17
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.92
-0.06563047
111872 340 3047000
6668.1916
7.28 1.75 1.29
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 3.8
-1.48331594
272664 434 956400
4955.9253
106.31 1.83 0.6
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.33
1.13433923
3501548 13738 9469926
8017.35413
10.63 2.16 10.02
فولاد خوزستان - فخوز 2.37
0.10654699
1299493 6111 68003928
10927.91118
5.78 2.46 1.07
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.4
-0.213937
72608 66 2576750
3630.4020
0 0.67 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 0.04
4.96622642
3535686 9341 1664460
12150.12291
-4.2 0.76 0.85
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.79
-1.12362376
484693 1151 506088
4104.40112
29.43 1.66 0.27
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.6
-3.31182248
284688 640 786800
3028.6094
26.14 1.49 3.08
بانک انصار - وانصار 2.09
02096
812296 1701 20960000
4589.24177
6.98 1.35 0.41
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.72
4.4382165
5495555 11900 1407250
9475.09580
14.83 1.41 23.72
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.52
-0.81421340
1874448 2511 395275
7102.34256
47.34 1.4 0.95
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 7.98
3.2495985
10227709 10078 900230
10351.93988
44.9 1.48 0.19
پارس خودرو - خپارس 2.67
-2.1372870
15027061 13074 19766643
15139.18973
24.56 1.43 0.32
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.62
4.7492316
3755599 8698 2525126
11312.05332
-33.81 1.54 14
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 4.9
2.22471838
45080935 82862 56978000
20426.312172
9.78 1.51 9.63
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.4
-4.35031671
5489466 9175 1133518
7719.41674
22.19 1.51 0.71
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1.92
-1.31991570
6561057 10298 127955000
14356.80457
6.38 1.33 5.63
چرخشگر - خچرخش 5.83
1.87791736
1718882 2985 1652836
5417.05305
41.61 1.63 1.09
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.33
-0.24012908
10913340 31740 218100000
14665.71739
5.33 1.6 1.51
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.2
1.10362107
6046226 12737 70584500
14746.89410
9.11 1.63 2.43
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 4.22
-0.89712099
468652 964 7766510
4881.7996
4.03 1.61 3.88
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.57
-3.20461178
6378080 7515 10649120
10011.33625
7.1 1.57 2.32
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1.64
4.90032419
2606207 6304 967600
6822.53382
14.02 1.74 0.78
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.37
1.31581001
1077000 1078 321178
7804.35138
412.83 1.69 0.22
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2.92
-2.75751869
675672 1263 989729
9384.3372
6.57 1.31 0.84
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.89
-0.49082433
2916010 7079 98536500
10784.04250
7.98 1.33 7.2
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 1.74
-1.2528867
11776841 10210 34044207
12435.95947
7.66 0.76 0.29
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 6.19
2.95181430
3331445 4764 11797500
10328.15322
7.83 1.13 7.54
داروسازی کوثر - دکوثر 2.94
-0.07251378
186509 257 744120
5328.8335
20.26 0.78 0.58
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.6
-0.4932807
142431 113 726300
4857.9729
20.38 0.84 1.04
زامیاد - خزامیا 4.22
-3.0065742
17649084 13095 4103180
14876.651140
102.54 0.87 0.26
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.85
07961
1201 10 244502
171.577
16.56 0.9 0.6
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 4.02
1.96341558
1886328 2939 2835560
8915.59206
16.32 0.92 10.61
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.4
-0.0731368
13262629 18146 98496000
19427.73675
6.5 0.93 6.06
ماشین‌سازی اراک - فاراک 1.68
0900
6760993 6087 5657893
13967.07480
-21.35 1.05 1.91
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.05
-0.35041422
6668299 9483 28440000
20517.84325
14.89 1.15 13.88
فنرسازی زر - خزر 1.94
0.09621040
947708 985 519997
7543.76119
139.07 1.34 1.25
رادیاتور ایران - ختور 2.82
0.14422777
57822 161 833100
1993.8629
5.34 1.18 0.52
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.11
0.06631509
225896 341 497970
4429.3351
15.81 1.19 0.81
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.49
-1.83151340
3062344 4103 1856561
11135.80275
35.06 1.19 0.3
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.4
-0.43261381
865929 1186 9240271
10068.9486
0 1.24 0
سخت آژند - ثاژن 5.54
3.13792498
10260593 25628 999200
8703.401173
3.85 1.31 2.1
تامین سرمایه امید - امید 1.7
-0.78261775
3740844 6639 8697500
4181.14894
5.51 1.27 4.74
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 7.44
0.4841038
8521483 8846 1373115
9330.35912
69.49 1.31 0.39
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 4.66
1.43952114
2355088 4980 9513000
21027.57112
9.42 1.34 9.34
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0
-0.03785286
3850 20 1057200
1925.002
9.94 2.56 0.4