صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
ماشین‌سازی اراک - فاراک -3.87
-2.511984
6366103 12629 12472511
6385.26997
9.51 1.79 1.78
ماشین‌سازی اراک - فاراک -3.87
-2.511984
6366103 12629 12472511
6385.26997
9.51 1.79 1.78
لیزینگ ایرانیان - وایران 0
4.991789
3897064 6972 1789000
40175.9297
8.42 1.53 2.45
لیزینگ ایرانیان - وایران 0
4.991789
3897064 6972 1789000
40175.9297
8.42 1.53 2.45
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.23
-2.222206
272697 601 352960
2840.5996
201.46 2.59 3.06
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.23
-2.222206
272697 601 352960
2840.5996
201.46 2.59 3.06
سیمان هگمتان - سهگمت 4.46
-1.132636
332056 875 1325644
3532.5194
6.95 1.8 0.93
سیمان هگمتان - سهگمت 4.46
-1.132636
332056 875 1325644
3532.5194
6.95 1.8 0.93
ایران دارو - دیران -1.95
-0.033422
7387 25 821280
820.789
6.08 2.57 0.97
سیمان کردستان - سکرد -1.05
-0.211399
21277 28 1678800
2364.119
-15.69 133.44 1.88
نفت سپاهان - شسپا -2.16
-0.057465
9393 69 7838250
1043.679
6.06 2.77 0.56
ایران دارو - دیران -1.95
-0.033422
7387 25 821280
820.789
6.08 2.57 0.97
سیمان کردستان - سکرد -1.05
-0.211399
21277 28 1678800
2364.119
-15.69 133.44 1.88
نفت سپاهان - شسپا -2.16
-0.057465
9393 69 7838250
1043.679
6.06 2.77 0.56
پتروشیمی مبین - مبین 1.38
0.334278
809337 3485 60970056
9093.6789
4.72 2.28 1.54
پتروشیمی مبین - مبین 1.38
0.334278
809337 3485 60970056
9093.6789
4.72 2.28 1.54
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.87
2.241279
12063385 15434 572336
13646.36884
10 1.15 1.2
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.87
2.241279
12063385 15434 572336
13646.36884
10 1.15 1.2
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.56
-2.32717
250693 681 1013131
2848.7888
8.36 1.73 1.06
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.51
-0.884817
181578 875 481700
2063.3988
67.9 3.52 0.96
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.56
-2.32717
250693 681 1013131
2848.7888
8.36 1.73 1.06
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.51
-0.884817
181578 875 481700
2063.3988
67.9 3.52 0.96
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.95
3.891869
404168 755 747600
4645.6187
10.83 1.36 0.6
آلومراد - فمراد -5.81
-1.74339
94513 408 214935
1086.3687
307.49 4.99 3.22
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -3.83
-1.161448
334640 484 176429
3846.4487
-17.37 2.38 11.58
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.95
3.891869
404168 755 747600
4645.6187
10.83 1.36 0.6
آلومراد - فمراد -5.81
-1.74339
94513 408 214935
1086.3687
307.49 4.99 3.22
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -3.83
-1.161448
334640 484 176429
3846.4487
-17.37 2.38 11.58
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.31
1.498678
133573 1159 781020
1553.1786
9.28 4.38 1.38
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.31
1.498678
133573 1159 781020
1553.1786
9.28 4.38 1.38
معادن منگنز ایران - کمنگنز -2.58
-1.192068
320948 664 418563
3820.8184
86.93 1.97 1.75
معادن منگنز ایران - کمنگنز -2.58
-1.192068
320948 664 418563
3820.8184
86.93 1.97 1.75
لبنیات کالبر - غالبر 2.75
4.642122
8457549 17949 530500
10239.16826
14.56 1.4 0.85
لبنیات کالبر - غالبر 2.75
4.642122
8457549 17949 530500
10239.16826
14.56 1.4 0.85
شکر - قشکر 4.64
1.511542
237630 369 308400
2933.7081
94.69 2.26 0.62
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 0
4.981307
1269091 1659 385540
15667.7981
35.05 1.28 0.86
سیمان بجنورد - سبجنو 8.02
4.746543
483235 3162 2564856
5965.8681
14.35 4.29 2.06
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -3.47
0.393364
207719 700 2359686
2564.4381
29.38 2.16 0.29
شکر - قشکر 4.64
1.511542
237630 369 308400
2933.7081
94.69 2.26 0.62
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 0
4.981307
1269091 1659 385540
15667.7981
35.05 1.28 0.86
سیمان بجنورد - سبجنو 8.02
4.746543
483235 3162 2564856
5965.8681
14.35 4.29 2.06
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -3.47
0.393364
207719 700 2359686
2564.4381
29.38 2.16 0.29
حفاری شمال - حفاری 1.76
0.363359
306465 1038 8751555
3830.8180
8.98 2.03 1
حفاری شمال - حفاری 1.76
0.363359
306465 1038 8751555
3830.8180
8.98 2.03 1
کاشی پارس - کپارس -0
-1.199724
11796 110 853281
1474.508
10.41 6 1.15
کاشی پارس - کپارس -0
-1.199724
11796 110 853281
1474.508
10.41 6 1.15
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 0
0150
39000000 5850 0
50000.00780
- - -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 0
0150
39000000 5850 0
50000.00780
- - -
سیمان شرق - سشرق 1.9
0.281058
474396 504 2807466
6082.0078
-22.86 3.28 1.85
سیمان شرق - سشرق 1.9
0.281058
474396 504 2807466
6082.0078
-22.86 3.28 1.85
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.18
4.671165
9802286 11419 790274
12648.11775
15.49 1.11 0.52
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.18
4.671165
9802286 11419 790274
12648.11775
15.49 1.11 0.52
ایران خودرو - خودرو 2.51
1.032754
5435335 14971 42136200
7142.36761
26.36 2.23 0.18
ایران خودرو - خودرو 2.51
1.032754
5435335 14971 42136200
7142.36761
26.36 2.23 0.18
سرمایه گذاری ملت - وملت 4.01
3.51767
8023729 6157 767000
10585.39758
- 0.77 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 4.01
3.51767
8023729 6157 767000
10585.39758
- 0.77 -
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -5.95
-3.693523
3834062 13509 1761500
5125.75748
7.37 2.63 3.46
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -5.95
-3.693523
3834062 13509 1761500
5125.75748
7.37 2.63 3.46
ایران تایر - پتایر -2.26
-1.773878
251651 976 1110926
3400.6974
12.76 5.35 0.46
پارس سرام - کسرام 5.84
4.933385
500485 1694 203100
6763.3174
-7,811.54 3.26 1.16
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -3.74
-0.042588
230989 597 7599460
3121.4774
8.47 2.06 2.36
ایران تایر - پتایر -2.26
-1.773878
251651 976 1110926
3400.6974
12.76 5.35 0.46
پارس سرام - کسرام 5.84
4.933385
500485 1694 203100
6763.3174
-7,811.54 3.26 1.16
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -3.74
-0.042588
230989 597 7599460
3121.4774
8.47 2.06 2.36
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.01
-0.391261
568370 711 5674500
7894.0372
- 0.68 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.01
-0.391261
568370 711 5674500
7894.0372
- 0.68 -
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.29
-0.318004
99679 769 48024000
1403.9371
7.1 5.45 2.41
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.29
-0.318004
99679 769 48024000
1403.9371
7.1 5.45 2.41
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.97
0.093261
16050 53 831555
2292.867
9.44 4.33 0.7
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -10.47
0.0214239
834 12 771366
119.147
13.83 1.82 8.9
پارس سویچ - بسویچ 4.87
0.119205
2939 28 2301250
419.867
10.57 2.76 2.35
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.97
0.093261
16050 53 831555
2292.867
9.44 4.33 0.7
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -10.47
0.0214239
834 12 771366
119.147
13.83 1.82 8.9
پارس سویچ - بسویچ 4.87
0.119205
2939 28 2301250
419.867
10.57 2.76 2.35
ایران خودرو دیزل - خاور 3.33
2.95768
7750305 5956 3831597
11199.86692
-1.46 -0.58 0.2
ایران خودرو دیزل - خاور 3.33
2.95768
7750305 5956 3831597
11199.86692
-1.46 -0.58 0.2
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.7
-0.3818512
1076444 19928 18512000
1578.36682
7.84 6.59 0.47
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.7
-0.3818512
1076444 19928 18512000
1578.36682
7.84 6.59 0.47
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 5.75
-0.21948
6424136 6091 866414
9489.12677
41.79 1.68 0.19
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 5.75
-0.21948
6424136 6091 866414
9489.12677
41.79 1.68 0.19
داروسازی کوثر - دکوثر 2.93
-0.191612
289661 467 870480
4323.3067
24.28 0.95 0.86
داروسازی امین - دامین 2.68
3.481664
265597 445 1380122
3964.1367
7.62 1.34 1.19
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.17
2.171835
335535 616 1101000
5007.9967
55.15 1.93 0.7
فولاد خوزستان - فخوز 2.68
0.093280
365495 1207 47468160
5455.1567
6.9 2.16 0.87
داروسازی کوثر - دکوثر 2.93
-0.191612
289661 467 870480
4323.3067
24.28 0.95 0.86
داروسازی امین - دامین 2.68
3.481664
265597 445 1380122
3964.1367
7.62 1.34 1.19
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.17
2.171835
335535 616 1101000
5007.9967
55.15 1.93 0.7
فولاد خوزستان - فخوز 2.68
0.093280
365495 1207 47468160
5455.1567
6.9 2.16 0.87
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -4.86
-2.763278
2719954 8916 1668502
4114.91661
9.04 2.79 3.93
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -4.86
-2.763278
2719954 8916 1668502
4114.91661
9.04 2.79 3.93
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.5
2.137299
94389 689 875880
1452.1465
8.3 4.41 1.48
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.5
2.137299
94389 689 875880
1452.1465
8.3 4.41 1.48
کمباین سازی ایران - تکمبا -5.45
-1.35803
6768425 5438 1383591
10493.68645
108.11 1.1 1.54
کمباین سازی ایران - تکمبا -5.45
-1.35803
6768425 5438 1383591
10493.68645
108.11 1.1 1.54
لیزینگ ایران - ولیز -5.8
-0.531305
469517 613 783000
7452.6563
40.29 1.06 1.8
لیزینگ ایران - ولیز -5.8
-0.531305
469517 613 783000
7452.6563
40.29 1.06 1.8
افست - چافست -2.69
-2.138427
54066 451 1685400
872.0362
8.58 3.54 1.04
افست - چافست -2.69
-2.138427
54066 451 1685400
872.0362
8.58 3.54 1.04
رینگ سازی مشهد - خرینگ 6.98
3.53908
5442193 4944 404060
8950.98608
-4.44 1.46 0.12
رینگ سازی مشهد - خرینگ 6.98
3.53908
5442193 4944 404060
8950.98608
-4.44 1.46 0.12
بانک ملت - وبملت 2.32
0.921098
10538055 11567 54900000
17418.27605
8.23 0.81 0.21
بانک ملت - وبملت 2.32
0.921098
10538055 11567 54900000
17418.27605
8.23 0.81 0.21
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 4.84
0.231780
6340040 11284 72090000
10496.75604
5.9 1.16 5.06
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 4.84
0.231780
6340040 11284 72090000
10496.75604
5.9 1.16 5.06
سیمان ارومیه - ساروم -0.03
-0.274028
23484 93 1611200
3914.006
5.1 1.95 1.11
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح 0.11
1.261849
6000 11 0
1000.006
- - -
سیمان ارومیه - ساروم -0.03
-0.274028
23484 93 1611200
3914.006
5.1 1.95 1.11
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح 0.11
1.261849
6000 11 0
1000.006
- - -
شاهد - ثشاهد -3.83
-0.161268
557899 706 3432009
9455.9259
5.76 0.86 15.85
شاهد - ثشاهد -3.83
-0.161268
557899 706 3432009
9455.9259
5.76 0.86 15.85
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 1.64
2.883649
83587 311 729800
1441.1658
8.12 2.98 0.4
آبسال - لابسا -3.26
-1.412734
128176 348 984240
2209.9358
23.31 1.89 0.58
تراکتورسازی - تایرا -3.1
-1.322618
468498 1218 4712400
8077.5558
9.17 1.9 0.55
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 1.64
2.883649
83587 311 729800
1441.1658
8.12 2.98 0.4
آبسال - لابسا -3.26
-1.412734
128176 348 984240
2209.9358
23.31 1.89 0.58
تراکتورسازی - تایرا -3.1
-1.322618
468498 1218 4712400
8077.5558
9.17 1.9 0.55
تولید محور خودرو - خمحور 1.21
4.742672
192619 515 1124220
3379.2857
734.78 2.55 0.73
تولید محور خودرو - خمحور 1.21
4.742672
192619 515 1124220
3379.2857
734.78 2.55 0.73
زامیاد - خزامیا -2.51
-1.23804
6612369 5320 4446033
11641.49568
111.11 0.92 0.28
زامیاد - خزامیا -2.51
-1.23804
6612369 5320 4446033
11641.49568
111.11 0.92 0.28
ایران ارقام - مرقام 3.66
3.965914
3249582 19218 2957000
5751.47565
21.06 5.27 2.26
ایران ارقام - مرقام 3.66
3.965914
3249582 19218 2957000
5751.47565
21.06 5.27 2.26
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.8
02403
306334 737 7209000
5470.2556
4.13 1.26 0.29
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.29
0.261530
404971 627 8606250
7231.6356
21.66 0.88 19.09
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 3.97
1.916336
134396 852 2211264
2399.9356
-9.29 -11.74 0.99
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.8
02403
306334 737 7209000
5470.2556
4.13 1.26 0.29
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.29
0.261530
404971 627 8606250
7231.6356
21.66 0.88 19.09
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 3.97
1.916336
134396 852 2211264
2399.9356
-9.29 -11.74 0.99
نفت بهران - شبهرن 1.37
0.19120
72786 670 18240000
1347.8954
5.14 3.66 1.11
نفت بهران - شبهرن 1.37
0.19120
72786 670 18240000
1347.8954
5.14 3.66 1.11
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.67
-0.132984
165190 488 10531133
3176.7352
6.09 2.08 1.98
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.67
-0.132984
165190 488 10531133
3176.7352
6.09 2.08 1.98
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.97
3.587488
1392164 10424 3744000
2773.24502
71.28 10.07 2.34
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.97
3.587488
1392164 10424 3744000
2773.24502
71.28 10.07 2.34
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -7.1
-2.044232
274699 1163 465337
5493.9850
16.63 3.23 2.13
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -7.1
-2.044232
274699 1163 465337
5493.9850
16.63 3.23 2.13
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.02
0.165014
3503 18 1002800
700.605
9.42 3.6 0.38
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.0111595
174 2 2868141
34.805
64.42 10.15 64.23
فیبر ایران - چفیبر 2.77
0.037645
662 5 764500
132.405
44.31 149.58 1.99
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 0
9.994735
24166 114 0
4833.205
- - -
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0.08
-0.049885
2530 24 3954000
506.005
10.19 5.32 4.74
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.63
-0.0230682
1001 30 7363680
200.205
10.1 8.47 1.91
گلتاش - شگل 3.01
0.1812401
3280 42 2480200
656.005
5.91 2.37 1.24
سایپا شیشه - کساپا -2.25
0.071535
51074 79 353050
10214.805
664.88 -25.04 0.73
فنرسازی خاور - خفنر 0
1.82775
66769 191 277500
13353.805
66.07 1.94 0.92
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.37
019153
753 15 53628400
150.605
8.35 4.51 4.66
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.02
0.165014
3503 18 1002800
700.605
9.42 3.6 0.38
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.0111595
174 2 2868141
34.805
64.42 10.15 64.23
فیبر ایران - چفیبر 2.77
0.037645
662 5 764500
132.405
44.31 149.58 1.99
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 0
9.994735
24166 114 0
4833.205
- - -
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0.08
-0.049885
2530 24 3954000
506.005
10.19 5.32 4.74
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.63
-0.0230682
1001 30 7363680
200.205
10.1 8.47 1.91
گلتاش - شگل 3.01
0.1812401
3280 42 2480200
656.005
5.91 2.37 1.24
سایپا شیشه - کساپا -2.25
0.071535
51074 79 353050
10214.805
664.88 -25.04 0.73
فنرسازی خاور - خفنر 0
1.82775
66769 191 277500
13353.805
66.07 1.94 0.92
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.37
019153
753 15 53628400
150.605
8.35 4.51 4.66
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.79
2.31870
2400268 4489 3085500
4819.82498
8.76 1.4 8.17
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.79
2.31870
2400268 4489 3085500
4819.82498
8.76 1.4 8.17
مس شهید باهنر - فباهنر -4.78
0.142868
3345798 9594 2581200
6731.99497
6.91 2.07 0.45
مس شهید باهنر - فباهنر -4.78
0.142868
3345798 9594 2581200
6731.99497
6.91 2.07 0.45
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.55
2.44776
1158827 5535 955200
2341.06495
85.24 3.87 1.69
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.55
2.44776
1158827 5535 955200
2341.06495
85.24 3.87 1.69
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.39
2.872398
1654214 3967 1438800
3362.22492
24.55 2.08 0.95
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.39
2.872398
1654214 3967 1438800
3362.22492
24.55 2.08 0.95
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 0
9.991805
375434 678 0
7661.9249
- - -
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -2.66
-0.773215
248793 796 3215000
5077.4149
8.3 1.91 1.99
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.55
-1.231122
362425 401 2131800
7396.4349
- 0.79 -
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.85
0.123316
266890 888 8377874
5446.7349
6.32 1.98 0.81
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 0
9.991805
375434 678 0
7661.9249
- - -
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -2.66
-0.773215
248793 796 3215000
5077.4149
8.3 1.91 1.99
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.55
-1.231122
362425 401 2131800
7396.4349
- 0.79 -
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.85
0.123316
266890 888 8377874
5446.7349
6.32 1.98 0.81
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.57
-3.034958
152043 754 252858
3167.5648
89.16 4.49 1.84
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.28
0.032903
499214 1450 7932610
10400.2948
5.54 2.92 1.07
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.57
-3.034958
152043 754 252858
3167.5648
89.16 4.49 1.84
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.28
0.032903
499214 1450 7932610
10400.2948
5.54 2.92 1.07
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.1
2.582822
2793236 7882 931260
5843.59478
13.97 2.91 1.23
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.1
2.582822
2793236 7882 931260
5843.59478
13.97 2.91 1.23
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.22
3.392254
4237522 9551 1690500
8921.10475
- 1.73 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.22
3.392254
4237522 9551 1690500
8921.10475
- 1.73 -
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.85
0.284984
1983950 9889 68779200
4341.25457
7.94 2.6 0.4
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.85
0.284984
1983950 9889 68779200
4341.25457
7.94 2.6 0.4
پارس خودرو - خپارس -2.87
-0.79880
4834006 4225 19993846
10624.19455
24.85 12.84 0.32
پارس خودرو - خپارس -2.87
-0.79880
4834006 4225 19993846
10624.19455
24.85 12.84 0.32
ملی صنایع مس ایران - فملی -4.25
-0.41974
7174958 14160 98700000
15838.76453
9.64 1.29 1.67
ملی صنایع مس ایران - فملی -4.25
-0.41974
7174958 14160 98700000
15838.76453
9.64 1.29 1.67
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.25
0.081210
104955 128 6512220
2332.3345
- 0.82 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.25
0.081210
104955 128 6512220
2332.3345
- 0.82 -
صنایع آذر آب - فاذر -1.91
-1.863317
2620976 8694 3317000
6067.07432
6.86 1.58 0.94
صنایع آذر آب - فاذر -1.91
-1.863317
2620976 8694 3317000
6067.07432
6.86 1.58 0.94
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.27
0.931082
229387 257 2975500
5334.5843
- 0.76 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.27
0.931082
229387 257 2975500
5334.5843
- 0.76 -
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.35
0.091123
6380379 7164 80856000
14872.68429
5.47 0.72 5.01
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.35
0.091123
6380379 7164 80856000
14872.68429
5.47 0.72 5.01
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.92
-1.6860
4319243 3714 9180500
10259.48421
8.14 0.77 7.74
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.92
-1.6860
4319243 3714 9180500
10259.48421
8.14 0.77 7.74
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.23
0.071409
6028539 8494 105675000
15071.35400
5.57 1.1 0.88
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.23
0.071409
6028539 8494 105675000
15071.35400
5.57 1.1 0.88
قند هکمتان - قهکمت 5.72
1.222646
100427 269 723946
2510.6840
8.68 1.53 0.5
قند هکمتان - قهکمت 5.72
1.222646
100427 269 723946
2510.6840
8.68 1.53 0.5
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -4.41
-0.129187
4144 37 3307320
1036.004
7.65 4.2 1.74
سیمان بهبهان - سبهان -0.56
-0.2916074
1873 29 884070
468.254
10.09 3.13 1.03
موتوژن - بموتو 0.29
0.054437
8117 37 3018935
2029.254
6.68 2.96 0.91
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -4.41
-0.129187
4144 37 3307320
1036.004
7.65 4.2 1.74
سیمان بهبهان - سبهان -0.56
-0.2916074
1873 29 884070
468.254
10.09 3.13 1.03
موتوژن - بموتو 0.29
0.054437
8117 37 3018935
2029.254
6.68 2.96 0.91
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.24
0.881027
3160371 3290 20540000
8041.66393
11.18 0.87 10.86
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.24
0.881027
3160371 3290 20540000
8041.66393
11.18 0.87 10.86
لعابیران - شلعاب 10.21
4.364119
1546985 6372 411900
4018.14385
83.77 4.36 0.81
کابل البرز - بالبر -6.48
-1.062062
1758351 3626 653489
4567.15385
82.39 2.27 0.59
لعابیران - شلعاب 10.21
4.364119
1546985 6372 411900
4018.14385
83.77 4.36 0.81
کابل البرز - بالبر -6.48
-1.062062
1758351 3626 653489
4567.15385
82.39 2.27 0.59
مارگارین - غمارگ -3.23
-46436
161032 1036 2316960
4237.6838
8.53 2.79 0.27
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.87
1.912022
55961 676 2103850
1472.6638
6.73 5.03 3.41
نیرو ترانس - بنیرو 2.08
0.216204
119138 739 1861200
3135.2138
10.29 3.34 1.83
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4.65
-0.114703
177875 835 5878750
4680.9238
13.58 3.68 6.83
مارگارین - غمارگ -3.23
-46436
161032 1036 2316960
4237.6838
8.53 2.79 0.27
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.87
1.912022
55961 676 2103850
1472.6638
6.73 5.03 3.41
نیرو ترانس - بنیرو 2.08
0.216204
119138 739 1861200
3135.2138
10.29 3.34 1.83
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4.65
-0.114703
177875 835 5878750
4680.9238
13.58 3.68 6.83
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -5.13
-0.374861
153557 713 38888000
4150.1937
43.01 4.05 2.86
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -5.13
-0.374861
153557 713 38888000
4150.1937
43.01 4.05 2.86
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.44
3.472806
3468384 9731 2806000
9634.40360
9.35 1.96 5.48
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.44
3.472806
3468384 9731 2806000
9634.40360
9.35 1.96 5.48
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.78
0.322228
56323 127 779800
1564.5336
13.75 1.29 2.52
بیمه دانا - دانا -1.72
-2.473350
205708 672 3418250
5714.1136
18.52 3.3 0.19
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.95
-0.841773
338468 600 8847270
9401.8936
20.3 1.91 1.1
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.78
0.322228
56323 127 779800
1564.5336
13.75 1.29 2.52
بیمه دانا - دانا -1.72
-2.473350
205708 672 3418250
5714.1136
18.52 3.3 0.19
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.95
-0.841773
338468 600 8847270
9401.8936
20.3 1.91 1.1
سایپا دیزل - خکاوه -2.8
-1.55760
5816764 4424 2003142
16293.46357
14.53 -0.26 0.19
سایپا دیزل - خکاوه -2.8
-1.55760
5816764 4424 2003142
16293.46357
14.53 -0.26 0.19
کالسیمین - فاسمین -4.35
-3.793558
1753553 6240 7116000
4967.57353
7.42 1.77 2.2
کالسیمین - فاسمین -4.35
-3.793558
1753553 6240 7116000
4967.57353
7.42 1.77 2.2
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -2.1
-0.053845
112347 426 63031085
3304.3234
21.6 3.23 15.27
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -2.1
-0.053845
112347 426 63031085
3304.3234
21.6 3.23 15.27
قند لرستان - قلرست 5.87
2.954012
1182431 4744 962880
3488.00339
8.98 2.01 1.27
قند لرستان - قلرست 5.87
2.954012
1182431 4744 962880
3488.00339
8.98 2.01 1.27
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.41
0.942698
4023923 10858 53960000
12156.87331
6.53 1.78 0.28
بانک تجارت - وتجارت -2.56
-0.15672
4075019 2728 30710400
12311.24331
-2.51 0.64 0.18
پالایش نفت تهران - شتران -2.32
-0.342355
1786615 4189 37680000
5397.63331
7.75 1.79 0.28
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.41
0.942698
4023923 10858 53960000
12156.87331
6.53 1.78 0.28
بانک تجارت - وتجارت -2.56
-0.15672
4075019 2728 30710400
12311.24331
-2.51 0.64 0.18
پالایش نفت تهران - شتران -2.32
-0.342355
1786615 4189 37680000
5397.63331
7.75 1.79 0.28
سیمان شمال - سشمال 4.66
0.641581
125841 201 1307452
3813.3633
9.05 0.77 1.37
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -4.77
-0.351140
144916 163 1824000
4391.3933
- 0.91 -
سیمان شمال - سشمال 4.66
0.641581
125841 201 1307452
3813.3633
9.05 0.77 1.37
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -4.77
-0.351140
144916 163 1824000
4391.3933
- 0.91 -
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.34
-1.74211
1593204 6708 16356413
4932.52323
16.43 3.66 0.27
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.34
-1.74211
1593204 6708 16356413
4932.52323
16.43 3.66 0.27
معادن بافق - کبافق -4.42
-4.8313143
408676 5371 2661458
1269.18322
5.95 4.12 3.47
معادن بافق - کبافق -4.42
-4.8313143
408676 5371 2661458
1269.18322
5.95 4.12 3.47
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.68
1.911816
1463645 2658 1180400
4573.89320
15.42 1.27 24.99
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.68
1.911816
1463645 2658 1180400
4573.89320
15.42 1.27 24.99
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.6
4.621991
2488068 4954 1253548
7799.59319
28.24 1.83 1.03
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.6
4.621991
2488068 4954 1253548
7799.59319
28.24 1.83 1.03
مهرکام پارس - خمهر 7.52
2.11602
1747546 2799 1326456
5767.48303
33.05 1.92 0.23
مهرکام پارس - خمهر 7.52
2.11602
1747546 2799 1326456
5767.48303
33.05 1.92 0.23
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.26
1.643774
46106 180 566100
1536.8730
-2.89 -1.35 0.46
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.76
1.016729
67349 454 1090098
2244.9730
13.07 3.66 0.5
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.91
-0.081269
211770 269 2538000
7059.0030
4.8 0.73 5.97
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.26
1.643774
46106 180 566100
1536.8730
-2.89 -1.35 0.46
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.76
1.016729
67349 454 1090098
2244.9730
13.07 3.66 0.5
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.91
-0.081269
211770 269 2538000
7059.0030
4.8 0.73 5.97
معدنی املاح ایران - شاملا 1.12
0.0311811
600 7 2480310
200.003
5.85 4.47 2.29
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0
013007
2380 31 4916646
793.333
5.51 3.31 1.85
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -3.11
-0.594870
17894 85 701280
5964.673
13.3 2.55 0.29
جام دارو - فجام 0.02
011845
1000 12 947600
333.333
17.94 6.05 3.77
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.033483
10000 35 1219050
3333.333
6.11 1.84 1.01
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -0.27
01128
16500 18 4512000
5500.003
5.87 0.75 6.06
معدنی املاح ایران - شاملا 1.12
0.0311811
600 7 2480310
200.003
5.85 4.47 2.29
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0
013007
2380 31 4916646
793.333
5.51 3.31 1.85
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -3.11
-0.594870
17894 85 701280
5964.673
13.3 2.55 0.29
جام دارو - فجام 0.02
011845
1000 12 947600
333.333
17.94 6.05 3.77
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.033483
10000 35 1219050
3333.333
6.11 1.84 1.01
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -0.27
01128
16500 18 4512000
5500.003
5.87 0.75 6.06
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح 8.08
-2.511242
1988445 2470 0
6786.50293
- - -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.7
4.431462
3279470 4793 2280720
11192.73293
- 1.06 -
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح 8.08
-2.511242
1988445 2470 0
6786.50293
- - -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.7
4.431462
3279470 4793 2280720
11192.73293
- 1.06 -
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -8.07
-4.592787
1572325 4382 568882
5440.57289
120.12 3.04 0.39
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -8.07
-4.592787
1572325 4382 568882
5440.57289
120.12 3.04 0.39
گروه مپنا - رمپنا -2.75
0.527769
9755470 75789 77690000
34110.03286
14.75 2.06 2.45
گروه مپنا - رمپنا -2.75
0.527769
9755470 75789 77690000
34110.03286
14.75 2.06 2.45
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.38
1.67913
3130096 2859 933859
10982.79285
55.89 1.28 0.29
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.38
1.67913
3130096 2859 933859
10982.79285
55.89 1.28 0.29
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.89
-2.012435
1300185 3166 974000
4626.99281
132.77 2.19 0.54
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.89
-2.012435
1300185 3166 974000
4626.99281
132.77 2.19 0.54
سیمان داراب - ساراب -7.07
-0.341446
98199 141 1301400
3507.1128
10.25 0.99 1.3
سیمان داراب - ساراب -7.07
-0.341446
98199 141 1301400
3507.1128
10.25 0.99 1.3
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.82
3.751161
2219371 2577 615330
7983.35278
9.81 1.02 4.37
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.82
3.751161
2219371 2577 615330
7983.35278
9.81 1.02 4.37
باما - کاما -5.58
-4.46564
1166934 7660 3282000
4212.76277
8.92 3.1 3.16
باما - کاما -5.58
-4.46564
1166934 7660 3282000
4212.76277
8.92 3.1 3.16
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.73
0.643642
1044659 3805 5463000
3826.59273
48.29 0.92 24.89
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.73
0.643642
1044659 3805 5463000
3826.59273
48.29 0.92 24.89
پتروشیمی خارک - شخارک 3.18
0.0114939
17519 262 29878000
648.8527
6.49 4.75 2.5
کویر تایر - پکویر -3.13
-1.683285
160727 521 2299500
5952.8527
5.11 1.94 0.58
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.56
0.081183
165887 197 1064700
6143.9627
7 0.96 1.91
پتروشیمی خارک - شخارک 3.18
0.0114939
17519 262 29878000
648.8527
6.49 4.75 2.5
کویر تایر - پکویر -3.13
-1.683285
160727 521 2299500
5952.8527
5.11 1.94 0.58
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.56
0.081183
165887 197 1064700
6143.9627
7 0.96 1.91
چرخشگر - خچرخش 3.61
4.722263
1549103 3506 2154590
5845.67265
44.01 2.07 1.26
چرخشگر - خچرخش 3.61
4.722263
1549103 3506 2154590
5845.67265
44.01 2.07 1.26
نیرو کلر - شکلر -4.11
-1.12872
125535 359 1148800
4828.2726
13.05 2.35 2.71
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -2.96
-0.0714699
5467 78 9877728
210.2726
16.26 7.75 2.58
نیرو کلر - شکلر -4.11
-1.12872
125535 359 1148800
4828.2726
13.05 2.35 2.71
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -2.96
-0.0714699
5467 78 9877728
210.2726
16.26 7.75 2.58
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -4.56
-4.89200
681601 6271 1104000
2631.66259
10.46 4.31 1.38
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -4.56
-4.89200
681601 6271 1104000
2631.66259
10.46 4.31 1.38
گروه دارویی برکت - برکت -1.71
-0.921942
1441126 2799 6602800
5607.49257
6.7 1.73 5.49
گروه دارویی برکت - برکت -1.71
-0.921942
1441126 2799 6602800
5607.49257
6.7 1.73 5.49
رادیاتور ایران - ختور 4.59
4.573269
2049053 6698 980700
8099.02253
5.59 1.45 0.53
رادیاتور ایران - ختور 4.59
4.573269
2049053 6698 980700
8099.02253
5.59 1.45 0.53
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -8.53
2.054871
5034571 24525 487100
19978.46252
-57.8 5.12 30.46
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -8.53
2.054871
5034571 24525 487100
19978.46252
-57.8 5.12 30.46
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -1.98
-0.756109
33187 201 1221800
1327.4825
9.87 2.78 0.8
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -4.11
-3.763306
129146 425 489288
5165.8425
17.85 2.03 2.04
همکاران سیستم - سیستم 3.31
0.044778
10599 51 3583500
423.9625
7.98 3.29 4.58
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -1.98
-0.756109
33187 201 1221800
1327.4825
9.87 2.78 0.8
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -4.11
-3.763306
129146 425 489288
5165.8425
17.85 2.03 2.04
همکاران سیستم - سیستم 3.31
0.044778
10599 51 3583500
423.9625
7.98 3.29 4.58
توسعه معادن روی ایران - کروی -5.7
-4.752446
1369889 3350 5904522
5637.40243
13.72 1.5 12.15
توسعه معادن روی ایران - کروی -5.7
-4.752446
1369889 3350 5904522
5637.40243
13.72 1.5 12.15
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.02
4.631265
2736864 3463 506000
11309.36242
469.82 4.5 0.94
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.02
4.631265
2736864 3463 506000
11309.36242
469.82 4.5 0.94
کارتن ایران - چکارن 4.33
-0.313233
92376 298 589214
3849.0024
21.35 3.04 0.7
بیمه پارسیان - پارسیان -1.06
-0.151935
86240 163 5805000
3593.3324
4.14 1.55 0.41
کارتن ایران - چکارن 4.33
-0.313233
92376 298 589214
3849.0024
21.35 3.04 0.7
بیمه پارسیان - پارسیان -1.06
-0.151935
86240 163 5805000
3593.3324
4.14 1.55 0.41
گروه بهمن - خبهمن -4.16
0.211934
1299068 2515 9805380
5458.27238
6.9 0.87 4.98
گروه بهمن - خبهمن -4.16
0.211934
1299068 2515 9805380
5458.27238
6.9 0.87 4.98
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.21
4.461805
1414730 2554 1842183
6124.37231
29.32 1.55 0.35
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.21
4.461805
1414730 2554 1842183
6124.37231
29.32 1.55 0.35
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.89
-0.251606
119446 190 2225103
5193.3023
40.31 2.03 0.38
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.67
0.251184
163766 197 3552000
7120.2623
- 0.61 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -1.46
0.261174
239020 281 939200
10392.1723
- 1.24 -
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.89
-0.251606
119446 190 2225103
5193.3023
40.31 2.03 0.38
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.67
0.251184
163766 197 3552000
7120.2623
- 0.61 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -1.46
0.261174
239020 281 939200
10392.1723
- 1.24 -
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -6.96
-3.882426
632423 1534 606500
2761.67229
53.86 7.23 1.38
فنرسازی زر - خزر -8.18
1.21923
2032953 1877 461497
8877.52229
123.43 1.21 1.11
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -6.96
-3.882426
632423 1534 606500
2761.67229
53.86 7.23 1.38
فنرسازی زر - خزر -8.18
1.21923
2032953 1877 461497
8877.52229
123.43 1.21 1.11
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.78
0.831821
1527716 2801 12785245
6730.03227
8.85 1.42 8.47
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.78
0.831821
1527716 2801 12785245
6730.03227
8.85 1.42 8.47
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.9
-0.12799
2557666 2042 9987500
11317.11226
- 0.63 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.9
-0.12799
2557666 2042 9987500
11317.11226
- 0.63 -
کربن ایران - شکربن 5.31
4.243347
1156977 3872 836750
5142.12225
15.43 1.51 0.72
کربن ایران - شکربن 5.31
4.243347
1156977 3872 836750
5142.12225
15.43 1.51 0.72
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.06
-0.053672
46700 170 11383567
2122.7322
5.91 2.74 5.64
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.06
-0.053672
46700 170 11383567
2122.7322
5.91 2.74 5.64
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.43
1.512355
1004882 2367 741825
4717.76213
213.17 1.94 0.3
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.43
1.512355
1004882 2367 741825
4717.76213
213.17 1.94 0.3
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.27
04277
123698 530 213850000
5890.3821
4.86 1.89 4.86
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.27
04277
123698 530 213850000
5890.3821
4.86 1.89 4.86
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.51
0.161896
1909567 3629 82476000
9406.73203
6.54 1.46 4.49
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.51
0.161896
1909567 3629 82476000
9406.73203
6.54 1.46 4.49
شیشه همدان - کهمدا 0.89
-0.028116
122501 994 2337408
6125.0520
6.3 1.8 2.52
سیمان قاین - سقاین 4.11
0.519480
2985 60 1036772
149.2520
5.43 5.25 1.32
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -4.11
01648
62372 102 11536000
3118.6020
- 1.06 -
شیشه همدان - کهمدا 0.89
-0.028116
122501 994 2337408
6125.0520
6.3 1.8 2.52
سیمان قاین - سقاین 4.11
0.519480
2985 60 1036772
149.2520
5.43 5.25 1.32
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -4.11
01648
62372 102 11536000
3118.6020
- 1.06 -
کارخانجات داروپخش - دارو 0
05311
1666 9 2655500
833.002
5.42 2.93 0.62
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -2.86
01892
4250 8 473000
2125.002
200.34 1.38 1.07
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.02
0.084894
15000 74 2652548
7500.002
9.64 3.47 1.19
بیمه ملت - ملت -0.22
01937
1000 2 5520450
500.002
8.26 1.43 1.38
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.47
01054
2500 3 1054000
1250.002
- 0.81 -
شهد ایران - غشهد 0
01879
515 1 234875
257.502
12.61 9.74 2.75
داروسازی ابوریحان - دابور 1.33
0.017409
1250 9 2133792
625.002
5.93 4.66 0.97
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.028090
3000 24 3236000
1500.002
6.22 2.74 0.97
کارخانجات داروپخش - دارو 0
05311
1666 9 2655500
833.002
5.42 2.93 0.62
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -2.86
01892
4250 8 473000
2125.002
200.34 1.38 1.07
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.02
0.084894
15000 74 2652548
7500.002
9.64 3.47 1.19
بیمه ملت - ملت -0.22
01937
1000 2 5520450
500.002
8.26 1.43 1.38
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.47
01054
2500 3 1054000
1250.002
- 0.81 -
شهد ایران - غشهد 0
01879
515 1 234875
257.502
12.61 9.74 2.75
داروسازی ابوریحان - دابور 1.33
0.017409
1250 9 2133792
625.002
5.93 4.66 0.97
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.028090
3000 24 3236000
1500.002
6.22 2.74 0.97
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1.86
0.81139
1671511 1903 580890
8441.97198
-20.1 1.72 0.85
بانک انصار - وانصار 0.6
0.092178
2383022 5192 21780000
12035.46198
7.25 1.51 0.47
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1.86
0.81139
1671511 1903 580890
8441.97198
-20.1 1.72 0.85
بانک انصار - وانصار 0.6
0.092178
2383022 5192 21780000
12035.46198
7.25 1.51 0.47
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 2.34
4.522221
1864162 4140 666300
9462.75197
7.79 2.97 0.81
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 2.34
4.522221
1864162 4140 666300
9462.75197
7.79 2.97 0.81
داروسازی اکسیر - دلر 1.99
0.045325
7395 40 2396250
389.2119
6.43 3.31 0.61
فروسیلیس ایران - فروس 3.62
-0.061814
52896 96 1586327
2784.0019
21.92 1.57 1.51
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -3.36
01529
94366 143 41283000
4966.6319
5.33 1.01 5.36
داروسازی اکسیر - دلر 1.99
0.045325
7395 40 2396250
389.2119
6.43 3.31 0.61
فروسیلیس ایران - فروس 3.62
-0.061814
52896 96 1586327
2784.0019
21.92 1.57 1.51
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -3.36
01529
94366 143 41283000
4966.6319
5.33 1.01 5.36
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.28
0.491427
1651567 2356 2597140
8831.91187
16.55 0.82 9.89
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.28
0.491427
1651567 2356 2597140
8831.91187
16.55 0.82 9.89
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.37
-4.952591
951316 2465 1632330
5285.09180
17.02 10.9 0.64
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.37
-4.952591
951316 2465 1632330
5285.09180
17.02 10.9 0.64
پشم شیشه ایران - کپشیر -1.86
-0.319112
13361 121 611783
742.2818
28.08 4.51 1.36
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -8.83
0.982264
51015 119 169800
2834.1718
-2.32 -0.87 1.05
صنعتی آما - فاما 6.48
0.784259
31573 140 2129500
1754.0618
8.93 1.8 1.59
بانک خاورمیانه - وخاور -4.21
-0.412447
268103 638 12235000
14894.6118
6.53 1.7 1.18
پشم شیشه ایران - کپشیر -1.86
-0.319112
13361 121 611783
742.2818
28.08 4.51 1.36
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -8.83
0.982264
51015 119 169800
2834.1718
-2.32 -0.87 1.05
صنعتی آما - فاما 6.48
0.784259
31573 140 2129500
1754.0618
8.93 1.8 1.59
بانک خاورمیانه - وخاور -4.21
-0.412447
268103 638 12235000
14894.6118
6.53 1.7 1.18
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.6
0.251999
1221519 2461 32483750
6901.24177
3.84 1.09 3.71
داده پردازی ایران - مداران -3.7
-2.142785
940332 2619 1810250
5312.61177
9.83 2 1.29
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.6
0.251999
1221519 2461 32483750
6901.24177
3.84 1.09 3.71
داده پردازی ایران - مداران -3.7
-2.142785
940332 2619 1810250
5312.61177
9.83 2 1.29
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 8.29
0.82402
1225186 2942 576480
7082.00173
28.15 1.99 8.18
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 8.29
0.82402
1225186 2942 576480
7082.00173
28.15 1.99 8.18
شیشه و گاز - کگاز -4.4
-2.984135
642250 2656 1033750
3734.01172
1.99 6.04 2.24
شیشه و گاز - کگاز -4.4
-2.984135
642250 2656 1033750
3734.01172
1.99 6.04 2.24
پتروشیمی شازند - شاراک 2.03
0.153375
591622 2005 17010000
3459.78171
4.21 1.8 0.66
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -3.58
-0.332448
2302537 5621 73440000
13465.13171
7.68 2.24 2.25
پتروشیمی شازند - شاراک 2.03
0.153375
591622 2005 17010000
3459.78171
4.21 1.8 0.66
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -3.58
-0.332448
2302537 5621 73440000
13465.13171
7.68 2.24 2.25
پارس دارو - دپارس -1.46
-0.4115682
8382 127 3293220
493.0617
5.77 4.95 2.37
پارس دارو - دپارس -1.46
-0.4115682
8382 127 3293220
493.0617
5.77 4.95 2.37
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.39
-0.2737191
224937 8361 148764000
1338.91168
4.92 4.82 1.3
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.39
-0.2737191
224937 8361 148764000
1338.91168
4.92 4.82 1.3
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 4.79
4.3812397
235408 2918 190914
1409.63167
47.37 2.57 1.95
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 4.79
4.3812397
235408 2918 190914
1409.63167
47.37 2.57 1.95
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.64
0.13000
2558101 7673 13886964
15503.64165
4.62 1.26 2.12
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.64
0.13000
2558101 7673 13886964
15503.64165
4.62 1.26 2.12
قند نیشابور - قنیشا 1.01
0.251574
61641 98 314800
3852.5616
20.37 1.47 0.57
سامان گستر اصفهان - ثامان 0.6
0.071504
104905 158 333800
6556.5616
7.48 0.69 1.55
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -2.81
-0.086043
45763 271 17524700
2860.1916
5.34 3.25 5.26
قند نیشابور - قنیشا 1.01
0.251574
61641 98 314800
3852.5616
20.37 1.47 0.57
سامان گستر اصفهان - ثامان 0.6
0.071504
104905 158 333800
6556.5616
7.48 0.69 1.55
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -2.81
-0.086043
45763 271 17524700
2860.1916
5.34 3.25 5.26
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.66
-0.941690
982459 1647 7638800
6178.99159
5.64 1.22 1.7
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.66
-0.941690
982459 1647 7638800
6178.99159
5.64 1.22 1.7
پلی اکریل ایران - شپلی 0
4.23567
1237484 707 2024745
7832.18158
-2.46 -2.18 0.8
پلی اکریل ایران - شپلی 0
4.23567
1237484 707 2024745
7832.18158
-2.46 -2.18 0.8
سیمان سپاهان - سپاها -3.86
-2.211151
1080682 1243 2417100
6927.45156
25.72 1.13 1.05
پست بانک ایران - وپست -2.7
-4.571565
1325591 2075 5060351
8497.38156
61 2.5 0.42
سیمان سپاهان - سپاها -3.86
-2.211151
1080682 1243 2417100
6927.45156
25.72 1.13 1.05
پست بانک ایران - وپست -2.7
-4.571565
1325591 2075 5060351
8497.38156
61 2.5 0.42
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 4.53
4.312154
904115 1947 538500
5870.88154
-5.38 2.43 0.19
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 4.53
4.312154
904115 1947 538500
5870.88154
-5.38 2.43 0.19
سیمان خوزستان - سخوز -1.9
-0.393094
31005 93 2011100
2067.0015
4.75 2.07 0.75
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 5.34
01203
42668 51 4210500
2844.5315
- 0.8 -
سیمان خوزستان - سخوز -1.9
-0.393094
31005 93 2011100
2067.0015
4.75 2.07 0.75
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 5.34
01203
42668 51 4210500
2844.5315
- 0.8 -
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.08
-3.825106
364162 1859 445072
2460.55148
7.91 2.47 0.95
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.08
-3.825106
364162 1859 445072
2460.55148
7.91 2.47 0.95
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.07
-0.191025
1379804 1411 6150000
9386.42147
3.42 0.73 3.42
سخت آژند - ثاژن -2.28
-0.693177
367736 1168 1270800
2501.61147
4.74 2.06 2.43
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.07
-0.191025
1379804 1411 6150000
9386.42147
3.42 0.73 3.42
سخت آژند - ثاژن -2.28
-0.693177
367736 1168 1270800
2501.61147
4.74 2.06 2.43
پاکسان - شپاکسا 3.8
3.35379
12328857 66320 2904660
8694.541418
6.48 2.06 0.76
پاکسان - شپاکسا 3.8
3.35379
12328857 66320 2904660
8694.541418
6.48 2.06 0.76
شهد - قشهد 4.53
0.184575
7230 34 920948
516.4314
7.94 2.3 0.65
نفت پارس - شنفت 3.53
0.024546
28533 130 5682500
2038.0714
5.53 3.12 0.71
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.01
0.2719683
54212 1084 18698850
3872.2914
4.92 4.6 1.66
پتروشیمی فجر - بفجر -3.63
-0.036087
30383 181 39565500
2170.2114
5.43 3.49 2.6
شهد - قشهد 4.53
0.184575
7230 34 920948
516.4314
7.94 2.3 0.65
نفت پارس - شنفت 3.53
0.024546
28533 130 5682500
2038.0714
5.53 3.12 0.71
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.01
0.2719683
54212 1084 18698850
3872.2914
4.92 4.6 1.66
پتروشیمی فجر - بفجر -3.63
-0.036087
30383 181 39565500
2170.2114
5.43 3.49 2.6
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.01
0.672554
1376330 3515 3732155
9901.65139
18.15 5.63 2.54
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.01
0.672554
1376330 3515 3732155
9901.65139
18.15 5.63 2.54
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.79
0.91574
779560 1227 629600
5905.76132
21.67 2.79 0.37
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.18
-1.941716
712041 1222 1287000
5394.25132
-3.67 3.13 7.09
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.79
0.91574
779560 1227 629600
5905.76132
21.67 2.79 0.37
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.18
-1.941716
712041 1222 1287000
5394.25132
-3.67 3.13 7.09
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 5.9
1.911069
1312468 1403 3207000
10018.84131
7.86 0.78 2.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 5.9
1.911069
1312468 1403 3207000
10018.84131
7.86 0.78 2.64
گلوکوزان - غگل 5.47
-0.2235694
3740 131 2712744
287.6913
9.32 9.64 0.95
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 6.89
0.1519082
10616 207 7632800
816.6213
8.22 8.03 3.16
سیمان غرب - سغرب -7.36
-0.473401
25881 86 1020300
1990.8513
5.28 1.99 1.02
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.46
1.172756
47078 134 242528
3621.3813
195.12 2.27 1.36
گلوکوزان - غگل 5.47
-0.2235694
3740 131 2712744
287.6913
9.32 9.64 0.95
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 6.89
0.1519082
10616 207 7632800
816.6213
8.22 8.03 3.16
سیمان غرب - سغرب -7.36
-0.473401
25881 86 1020300
1990.8513
5.28 1.99 1.02
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.46
1.172756
47078 134 242528
3621.3813
195.12 2.27 1.36
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.46
2.372292
626052 1435 756811
4929.54127
9.54 5.83 0.41
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.46
2.372292
626052 1435 756811
4929.54127
9.54 5.83 0.41
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.1
0.051871
963875 1806 52790265
7773.19124
7.93 1.55 2.02
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.1
0.051871
963875 1806 52790265
7773.19124
7.93 1.55 2.02
بیمه البرز - البرز -5.24
-0.281402
4350972 6099 5608000
35373.76123
9.86 1.1 0.33
بیمه البرز - البرز -5.24
-0.281402
4350972 6099 5608000
35373.76123
9.86 1.1 0.33
بیمه آسیا - آسیا 4.44
-0.741618
515929 830 3721400
4263.88121
8.71 1.19 0.14
بیمه آسیا - آسیا 4.44
-0.741618
515929 830 3721400
4263.88121
8.71 1.19 0.14
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -1.72
-0.431166
15292115 17824 45784943
12722.231202
8.27 1.16 0.38
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -1.72
-0.431166
15292115 17824 45784943
12722.231202
8.27 1.16 0.38
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -3.99
-0.18621
98739 851 2069040
8228.2512
5.39 3.12 1.43
لابراتوارهای رازک - درازک 0
0.1623490
5237 129 9630900
436.4212
12.1 9.1 3.32
ح.سیمان شرق - سشرقح -0
-8.3311
1040000 11 0
86666.6712
- - -
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.94
01766
61450 109 52980000
5120.8312
4.84 1.31 4.82
پتروشیمی جم - جم 0.01
0.019638
84500 815 92524800
7041.6712
6.14 4.11 1.76
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -3.99
-0.18621
98739 851 2069040
8228.2512
5.39 3.12 1.43
لابراتوارهای رازک - درازک 0
0.1623490
5237 129 9630900
436.4212
12.1 9.1 3.32
ح.سیمان شرق - سشرقح -0
-8.3311
1040000 11 0
86666.6712
- - -
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.94
01766
61450 109 52980000
5120.8312
4.84 1.31 4.82
پتروشیمی جم - جم 0.01
0.019638
84500 815 92524800
7041.6712
6.14 4.11 1.76
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.69
3.483657
268832 983 778941
2259.09119
56.08 2.46 0.46
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.69
3.483657
268832 983 778941
2259.09119
56.08 2.46 0.46
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -4.03
-1.552540
481168 1222 2769352
4184.07115
-15.84 1.44 11.36
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -4.03
-1.552540
481168 1222 2769352
4184.07115
-15.84 1.44 11.36
صنعتی پارس خزر - لخزر -5.85
-2.6410443
230777 2410 1578982
2042.27113
10.05 2.18 0.76
صنعتی پارس خزر - لخزر -5.85
-2.6410443
230777 2410 1578982
2042.27113
10.05 2.18 0.76
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.1
3.26856
13566647 11619 4708000
12037.841127
8.72 0.71 6.62
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.1
3.26856
13566647 11619 4708000
12037.841127
8.72 0.71 6.62
مخابرات ایران - اخابر 1.23
0.512347
1117213 2659 140820000
10064.98111
5 2.2 2.83
واسپاری ملت - ولملت 3.73
1.041072
535955 574 857600
4828.42111
8.55 0.88 1.82
مخابرات ایران - اخابر 1.23
0.512347
1117213 2659 140820000
10064.98111
5 2.2 2.83
واسپاری ملت - ولملت 3.73
1.041072
535955 574 857600
4828.42111
8.55 0.88 1.82
ملی سرب و روی ایران - فسرب -3.89
-1.932795
200453 560 899990
1822.30110
17.14 3.67 0.83
ملی سرب و روی ایران - فسرب -3.89
-1.932795
200453 560 899990
1822.30110
17.14 3.67 0.83
قند مرودشت - قمرو 0.32
0.042775
51460 143 555000
4678.1811
8.15 2.33 0.77
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 5.38
0.6411817
6588 80 362930
598.9111
20.29 10 0.89
البرز دارو - دالبر 4.41
0.2712332
21721 276 8385760
1974.6411
6.99 4.2 2.51
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.18
03310
44215 146 3310000
4019.5511
4.57 1.31 4.21
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -3.28
-0.392835
22000 60 1913625
2000.0011
11.71 2.28 6.04
بیمه ما - ما -1.79
-0.052156
30465 65 2156000
2769.5511
4.78 1.41 0.75
قند مرودشت - قمرو 0.32
0.042775
51460 143 555000
4678.1811
8.15 2.33 0.77
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 5.38
0.6411817
6588 80 362930
598.9111
20.29 10 0.89
البرز دارو - دالبر 4.41
0.2712332
21721 276 8385760
1974.6411
6.99 4.2 2.51
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.18
03310
44215 146 3310000
4019.5511
4.57 1.31 4.21
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -3.28
-0.392835
22000 60 1913625
2000.0011
11.71 2.28 6.04
بیمه ما - ما -1.79
-0.052156
30465 65 2156000
2769.5511
4.78 1.41 0.75
بانک اقتصاد نوین - ونوین -9.85
0.491634
1119599 1865 21456054
10271.55109
31.89 1.77 0.32
بانک اقتصاد نوین - ونوین -9.85
0.491634
1119599 1865 21456054
10271.55109
31.89 1.77 0.32
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -4.78
-1.492316
1030979 2352 11811600
9818.85105
43.79 2.85 0.79
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -4.78
-1.492316
1030979 2352 11811600
9818.85105
43.79 2.85 0.79
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.04
-1.32657
317073 842 1407014
3170.73100
7.81 1.87 1.17
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.04
-1.32657
317073 842 1407014
3170.73100
7.81 1.87 1.17
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.25
05496
5584 31 7557000
558.4010
5.8 4.71 5.68
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.87
0.692495
62649 160 1649095
6264.9010
5.47 1.57 1.45
سبحان دارو - دسبحان -1.66
-0.038776
3290 28 3773680
329.0010
6.24 4.72 1.71
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.25
05496
5584 31 7557000
558.4010
5.8 4.71 5.68
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.87
0.692495
62649 160 1649095
6264.9010
5.47 1.57 1.45
سبحان دارو - دسبحان -1.66
-0.038776
3290 28 3773680
329.0010
6.24 4.72 1.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -0
-0.044544
1000 4 1022400
1000.001
7.5 2.37 0.75
داروپخش - وپخش 0
014000
14 0 11760000
14.001
7.83 6.29 7.67
سیمان خزر - سخزر -0
-0.065155
1000 5 1185650
1000.001
12.4 3.54 1.49
لامیران - فلامی 0
0.143644
4000 15 218640
4000.001
11.24 2.18 1.52
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
02839
350 1 1135600
350.001
8.09 2.54 10.38
ح.صنایع سیمان دشتستان - سدشتح -0
-2.541150
10000 12 0
10000.001
- - -
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -0
04040
248 1 5292400
248.001
6.65 2.61 1.48
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0
011683
10 0 11683000
10.001
7.75 5.49 1.57
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -0
-0.044544
1000 4 1022400
1000.001
7.5 2.37 0.75
داروپخش - وپخش 0
014000
14 0 11760000
14.001
7.83 6.29 7.67
سیمان خزر - سخزر -0
-0.065155
1000 5 1185650
1000.001
12.4 3.54 1.49
لامیران - فلامی 0
0.143644
4000 15 218640
4000.001
11.24 2.18 1.52
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
02839
350 1 1135600
350.001
8.09 2.54 10.38
ح.صنایع سیمان دشتستان - سدشتح -0
-2.541150
10000 12 0
10000.001
- - -
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -0
04040
248 1 5292400
248.001
6.65 2.61 1.48
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0
011683
10 0 11683000
10.001
7.75 5.49 1.57