صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
2929106 8909 3042000
8876.08330
6.29 1.45 0.86
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 3.94
4.90051370
1865704 2556 6165000
15547.53120
0 1.18 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.85
3.83121870
751476 1405 3403400
15988.8547
19.59 1.07 12.74
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.85
-0.33281198
16801329 20125 10829920
21848.28769
7.22 1.08 2.36
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.01
4.66261706
8284889 14132 2814900
14927.73555
8.18 1.09 6.76
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 4.24
4.87141916
2715491 5202 8622000
24463.88111
8.54 1.13 8.47
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.82
3.5321407
9844267 13847 28140000
22373.33440
14.73 1.13 13.74
مخابرات ایران - اخابر 2.82
0.11071808
491267 900 108480000
5779.6185
3.81 1.12 2.18
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.81
0.29792357
113300 270 3535500
7081.2516
4.88 1.14 4.5
ماشین‌سازی اراک - فاراک 6.7
-0.2037980
30468012 29845 6160817
20726.541470
-23.25 1.18 2.08
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0
4.92111130
1319100 1491 1412500
37688.5735
0 1.06 0
چرخشگر - خچرخش 5.36
-0.93971265
175373 219 1204400
7624.9123
30.32 1.14 0.8
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.98181728
1149560 1986 1123200
11439.1347
11.47 1.15 0.26
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.48
01612
229202 369 13299000
10054.6422
8.82 1.17 8.51
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.98
0.21951370
532022 729 1398222
10431.8051
22.78 1.18 0.26
پارس خودرو - خپارس 3.29
-0.1348741
6125701 4535 16835727
17602.59348
20.92 1.21 0.27
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.06
0.57271756
557873 980 1492600
5934.8294
6.05 1.23 2.96
سخت آژند - ثاژن 2.75
-0.28752081
286878 597 832400
6375.0745
3.21 1.23 1.75
رادیاتور ایران - ختور 3.62
0.07852550
62479 160 765000
3904.9416
4.9 1.04 0.48
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.15
-2.07381936
812184 1556 5808000
8121.84100
4.26 0.95 0.21
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.64
2.59552095
143963 309 942750
4362.5233
5.46 1.3 0.65
شاهد - ثشاهد 2.63
0.26431138
326616 374 3080147
13064.6425
4.69 0.7 29.33
بانک ملت - وبملت 3.66
-2.4742946
28848521 27298 47300000
25896.341114
6.83 0.63 0.19
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0
2.8325835
621522 530 2296250
12948.3848
0 0.64 0
سیمان داراب - ساراب 1.24
0.19011054
60978 65 948600
6097.8010
9.21 0.67 0.99
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 4.88
0.9677939
248275 237 1502400
7758.5932
0 0.68 0
سیمان تهران - ستران 5.37
-0.06551526
149010 227 2670500
5731.1526
11.86 0.68 0.98
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 6.12
-0.08331200
740970 887 6750000
13472.1855
10.52 0.69 9.71
گروه بهمن - خبهمن 2.15
-0.5297939
4664076 4378 9390000
17801.82262
5.42 0.7 4.5
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.65
0.6944870
525783 467 4785000
10730.2749
9.46 0.73 7.7
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 4.74
0.6297799
24947861 19932 31374073
19205.441299
7.06 0.95 0.27
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.99
3.78231125
1540295 1743 5062500
20537.2775
0 0.77 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0
3.57661419
2024913 2912 9933000
42185.6948
0 0.79 0
حفاری شمال - حفاری 5.84
3.34261855
2319551 4303 4833026
12744.79182
7.35 0.82 0.59
پتروشیمی آبادان - شپترو 5.37
0.58222764
334256 924 1741320
3842.0287
-4.39 0.8 0.89
بانک پارسیان - وپارس 0.41
0983
792000 778 23356080
22628.5735
19.44 0.82 0.22
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.36
0.06911448
52104 76 2751200
2171.0024
0 0.84 0
سیمان شاهرود - سرود 5.17
2.32161190
221227 269 963900
7628.5229
6.27 0.87 0.84
زامیاد - خزامیا 3.03
-0.1359735
8712584 6403 4064471
18616.63468
101.57 0.93 0.26
گروه دارویی برکت - برکت 2.4
0.74681484
361338 547 5045600
9033.4540
5.12 1.25 4.23
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 1.68
02171
1467 3 553605
733.502
4.07 1.3 0.47
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 6.5
-3.0351607
39704996 24086 6479725
25832.791537
5.74 0.52 5.5
شیشه و گاز - کگاز 4.3
-1.93274110
528834 2174 1027500
3647.13145
1.72 1.64 2.12
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.68
4.26232544
5443674 13850 103032000
18648.05248
8.34 1.64 7.53
سیمان صوفیان - سصوفی 6.35
-2.51782052
227184 464 1128600
4543.6850
10.32 1.56 0.8
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.67
2.92832355
843529 1987 2567647
10677.5879
-34.38 1.66 14.23
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.83
0.1083924
365125 337 296472
13040.1828
381.07 1.61 0.21
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 0
0.03662730
4615 13 5460000
1153.754
5.5 1.62 1.44
سیمان دورود - سدور 2.74
1.368741
789382 585 475498
10120.2878
-101.17 1.66 0.56
کربن ایران - شکربن 2.42
0.34625218
977416 5100 1304500
8283.19118
8 1.65 1
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.82
-4.92921813
1446959 2623 906500
10485.21138
14.22 1.69 1.9
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.007413461
658 9 729220
658.001
13.22 1.54 0.36
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0
53402
3353620 11409 15747817
37262.4490
4.85 1.7 1.92
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 4.37
-0.57064182
363646 1518 4932376
2164.56168
0 1.71 0
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.5
-0.26563004
238697 716 3004000
5078.6647
7.18 1.72 1.27
مارگارین - غمارگ 0.52
0.05251907
25000 48 1601880
2777.789
10.65 1.73 0.17
قند نیشابور - قنیشا 2.2
0.28032504
398319 997 500800
5241.0476
23.92 1.74 0.88
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.33
0.03842606
53893 141 555078
4491.0812
32.28 1.74 0.3
داروسازی روزدارو - دروز 0
1.42311853
81497 156 1296804
11642.437
55.93 1.77 1.69
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.09
0.25382765
375710 1043 6985772
19774.2119
5.71 1.56 0.75
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.52
-2.13011700
1760127 2993 1153190
7426.70237
22.58 1.51 0.73
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.28
3.08772938
579784 1704 2938000
3100.45187
6.98 1.34 7.49
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.67
3.79222737
10198349 27916 44476250
19988.17418
5.23 1.45 5.05
شیشه همدان - کهمدا 2.11
0.32661843
107423 200 2123136
7161.5315
7.44 1.31 2.29
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.38
1.68651025
2180436 2234 1355918
13214.76165
68.62 1.33 0.38
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 0.67
4.95871651
6633493 10951 8238490
37266.81178
12.9 1.32 0.86
تامین سرمایه امید - امید 0.95
0.05961678
407726 685 8222200
7153.0957
5.2 1.35 4.48
سیمان ارومیه - ساروم 7.55
0.96452303
176848 410 1612100
6549.9327
4.66 1.37 1.07
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 0.87
1.01611690
1596235 2784 137735000
21283.1375
6.86 1.37 6.06
بانک خاورمیانه - وخاور 1.45
4.92992022
4103879 8297 12132000
19921.74206
6.18 1.39 1.03
بانک انصار - وانصار 0.05
02196
229774 505 21960000
14360.8816
7.31 1.41 0.43
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 3.91
-0.1431397
94540 132 838200
6302.6715
93.17 1.52 0.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.57
-4.03541950
228094 444 1032622
6911.9433
6.86 1.41 0.88
آبسال - لابسا 2.64
-0.8131952
167002 325 702720
5218.8132
16.65 1.47 0.42
گروه دارویی سبحان - دسبحا 3.65
-0.09323217
92350 296 5372390
4397.6221
4.02 1.48 3.94
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.14
0.94961701
116472 201 561330
5823.6020
17.82 1.51 0.91
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.36
-0.3686811
636303 516 741204
11163.2157
36.97 1.26 0.16
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.24
01533
15384 24 383250
3846.004
4913.46 1.27 0.99
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.08
3.30531844
4438138 8296 49788000
40346.71110
6.34 1.28 6.24
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.8
-0.85275116
124659 630 3867696
4794.5826
4.33 1.51 1.46
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.15
-0.3958755
3464820 2612 9437500
23253.83149
0 0.6 0
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.79
0.08352397
1764721 4231 3595500
13471.15131
8.75 0.49 9.58
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.45
01901
201366 383 979015
4377.5246
463.77 1.8 0.45
داروسازی امین - دامین 0.68
-0.06771476
41724 61 1224194
5215.508
5.81 0.96 0.98
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.43
1.14868542
72098 617 1708400
8010.899
11.15 3.32 0.96
موتوژن - بموتو 2.85
-0.05733486
10395 36 2371874
2079.005
4.72 2.14 0.67
داروسازی اکسیر - دلر 0
0.37063521
26596 96 1584450
2955.119
4.28 2.2 0.41
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.05
04440
45500 202 3114449
3791.6712
37.84 2.53 0.39
سیمان مازندران - سمازن 0
02330
500 1 2872890
500.001
10.83 2.58 1.66
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.73
0.65935191
52000 276 2813522
8666.676
11.74 3.46 1.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.37
0809
78495 63 4854000
7849.5010
9.42 0.73 3.57
ایران دارو - دیران 0.06
0.06061652
17157 29 495600
5719.003
4.48 1.34 0.57
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
0.04962018
19000 39 2000726
9500.002
5.72 1.68 1.68
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 1.55
0.03243090
5350 17 457320
1337.504
16.68 1.87 1.91
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0
0.007513406
1000 14 13406000
1000.001
8.94 5.39 1.8
تراکتورسازی - تایرا 0.33
03005
1500 5 5409000
500.003
7.6 0 0.66
بانک کارآفرین - وکار 0.1
01011
23893 24 8593500
1837.9213
4.18 0.56 0.38
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.65
-0.9761913
187002 166 1643400
7192.3826
0 0.73 0
بیمه آسیا - آسیا 2.82
1.44051338
310702 427 3077400
8630.6136
7.1 0.92 0.12
لیزینگ ایرانیان - وایران 1.59
-0.4381364
56459 75 1364000
4343.0013
6.22 1.06 1.71
سیمان خزر - سخزر 0
-0.15413888
4096 15 894240
2048.002
10.97 2.4 1.33
سیمان خوزستان - سخوز 0.04
0.62812403
64528 158 1561950
8066.008
3.69 1.2 0.58
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.1
-1.50381441
612424 883 1996496
11134.9855
37.71 1.26 0.32
داروسازی کوثر - دکوثر 0.75
0.23021306
34880 46 705240
4982.867
19.21 0.71 0.55
لیزینگ ایران - ولیز 0.72
-1.2881843
263370 219 505800
10129.6226
24.09 0.91 1.19
شهد - قشهد 0.01
08151
2000 16 1640796
1000.002
10.87 3.73 0.97
جام دارو - فجام 0.01
-1.06617888
13000 98 631040
2600.005
11.47 3.87 2.48
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.02134693
633 3 652327
250.001
24.3 -7.08 0.24
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
0.05081970
4976 10 147750
4976.001
-1.74 -0.4 1.09
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.45
0.67681785
61604 113 396165
4400.2914
9.29 0.85 3.02
بیمه ما - ما 0.08
01198
23250 28 1797000
4650.005
4.96 0.86 0.6
پتروشیمی فارابی - شفارا 2.14
-0.02923427
7600 26 514050
2533.333
-1.67 -0.49 0.9
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.148413493
3000 42 3337630
600.005
74.96 11.69 74.75
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1.87
01097
28000 30 14404707
5600.005
21.6 1.21 0.23
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.66
-0.21041897
69555 131 663950
6955.5010
22.05 1.25 2.6
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 0.47
02103
2595 6 7781310
1297.502
4.04 1.61 3.89
قند مرودشت - قمرو 0.03
-0.44983984
41101 162 796800
6850.176
10.65 2.41 0.69
پشم شیشه ایران - کپشیر 3.39
-0.16363662
24670 90 549300
2467.0010
43.82 2.87 1.18
فروسیلیس ایران - فروس 0.83
0.55343634
51115 192 3177900
3651.0714
40.61 2.96 3.99
قند اصفهان - قصفها 2.06
-0.05798633
4476 38 1683435
1119.004
8 3.28 0.45
گلوکوزان - غگل 0.76
-0.360913529
10446 138 2705800
949.6411
8.86 9.26 1.02
سیمان شرق - سشرق 1.4
0.1279783
98396 78 2077737
6559.7315
7.84 1.07 1.1
صنعتی پارس خزر - لخزر 0.66
0.02219056
2083 19 1369267
520.754
8.71 1.76 0.84
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.65
-0.5479726
2222120 1612 4356000
18364.63121
5.48 0.43 5.75
پارس سرام - کسرام 2.25
-0.45473065
25445 76 183900
4240.836
0 2.96 0.92
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 9.53
-0.13112285
18012 41 1073950
2001.339
7.26 1.99 8.48
سیمان بجنورد - سبجنو 9.07
-0.24693636
8565 30 1425312
1713.005
7.19 2.05 1.2
نوش مازندران - غنوش 0
0.02853514
1300 5 175700
433.333
23.18 2.3 1.96
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.08
-1.79863276
110944 362 360218
2919.5838
12.87 2.42 1.65
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 1.09
0.01765672
551 3 1134400
275.502
10.66 2.52 0.43
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 6.57
0.10197856
12698 100 189330
1154.3611
43.3 2.53 1.69
لامیران - فلامی 0
0.0745410
1430 8 324600
715.002
10.65 2.8 1.96
ایران تایر - پتایر 4.39
0.85062727
189859 518 781200
4039.5547
8.2 3.96 0.35
سبحان دارو - دسبحان 2.65
-0.65863771
125145 469 2187180
5959.2921
3.63 1.95 1.08
سیمان قاین - سقاین 0
-0.318123187
2077 47 1234068
519.254
6.69 4.67 1.72
دوده صنعتی پارس - شدوص 10.5
2.21415309
160896 854 637080
3423.3247
8.85 -71.45 0.64
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.93
0.10442876
247533 717 14667600
6690.0837
64.25 -26.47 0.91
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.59
-2.07781838
2630591 4834 1378500
8298.39317
-78.04 -7.51 1.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-1.863510796
35790 374 2591040
1234.1429
3.56 -3.44 0.67
بانک تجارت - وتجارت 1.11
0635
2698394 1708 29019500
36964.3073
-2.37 -2.65 0.17
ایران خودرو دیزل - خاور 4.98
-1.1647594
9959142 5913 2963501
18545.89537
-0.47 -0.13 0.31
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.3
0.03892572
6201 16 514400
885.867
46.13 1.98 0.94
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.18
1.36593117
102943 323 623400
5147.1520
6.92 1.95 0.41
صنعتی آما - فاما 0
02511
1000 3 2259900
0.000
10.52 1.79 1.79
بانک سینا - وسینا 2.46
01000
611300 611 10000000
23511.5426
6.63 0.73 0.31
صنعتی پارس مینو - غپینو 5.32
-0.16633001
39354 116 3781260
3935.4010
10.83 1.95 1.39
کابل البرز - بالبر 2.85
0.10371931
38415 75 611973
4801.888
187.61 2.17 0.46
کویر تایر - پکویر 2.5
-0.47242739
72941 197 1917300
4862.7315
5.25 2.37 0.47
سالمین - غسالم 0
03815
300 1 1144500
300.001
14.03 2.41 1.16
پتروشیمی فجر - بفجر 0.56
-0.01845432
120983 656 35308000
12098.3010
5.4 2.48 2.28
کشت و صنعت چین چین - غچین 2.39
-0.4186194
11089 67 619400
2772.254
9.3 2.67 1.94
نفت پارس - شنفت 4.63
0.9277077
107635 787 8846250
3986.4827
8.64 3.41 1.14
سیمان شمال - سشمال 1.43
-1.18611083
159440 169 1164302
10629.3315
7.54 0.74 1.19
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 1.69
0.52631719
266508 459 1082294
11587.3023
27.99 1.61 0.96
سیمان هگمتان - سهگمت 9
3.73941831
858561 1572 920810
10599.5281
7.44 0.84 0.65
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.82
0.5747875
109533 98 787500
27383.254
22.1 0.92 1.12
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.47
1.8325778
1556539 1211 1340515
14966.72104
9.85 0.99 1.14
سیمان سپاهان - سپاها 3.05
0833
31823 26 2040850
5303.836
13.33 0.99 0.76
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.85
-2.28951323
572697 758 701190
9388.4861
10.22 1.1 5.15
واسپاری ملت - ولملت 4.12
-1.09291629
166000 268 1303200
7904.7621
12.65 1.24 3.22
لبنیات کالبر - غالبر 1.34
0.13541479
26684 40 517650
1906.0014
37.04 1.29 0.76
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.08
01935
120284 233 1935000
3880.1331
4.84 1.36 1.85
ایران خودرو - خودرو 2.54
-0.66722382
3837940 9135 36444600
10965.54350
21.43 1.74 0.14
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 6.12
2.67033345
109073 370 425372
8390.2313
18 1.85 1.09
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 8.72
2.781257
18816691 23649 90504000
21283.24676
5.97 0.9 5.56
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 4.06
0.003429372
30021 882 19737984
968.4231
20.28 8.54 3.9
بیمه البرز - البرز 4.38
0.1065940
174718 166 3760000
10277.5317
6.58 0.67 0.23
داروسازی ابوریحان - دابور 1.65
0.98025872
24114 147 1691136
1607.6015
4.19 2.32 0.77
پست بانک ایران - وپست 6.55
-1.59051485
1553471 2307 4801675
23537.4466
57.88 2.52 0.39
فیبر ایران - چفیبر 8
2.51616356
51300 332 1271200
3946.1513
310.12 16.71 4.8
بیمه ملت - ملت 5
-0.37371866
104244 187 5318100
8687.0012
7.78 1.29 1.35
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
03048
500 1 548640
500.001
650.82 -1.73 1.41
فنرسازی زر - خزر 4.46
-3.163796
3130873 2493 397998
9814.65319
106.44 1.01 0.96
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 5.45
-2.46557002
1082593 7580 2625750
7570.58143
8.25 3.13 4.16
سرمایه گذاری سپه - وسپه 7.52
4.41621395
22589285 31513 9333945
32881.06687
0 1.19 0
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 5.75
4.18432465
52525345 129463 73950000
33778.361555
5.81 1.57 5.76
تولیدی چدن سازان - چدن 3.99
2.26813021
1380300 4170 2416800
16432.1484
12.04 1.71 3.08
بانک صادرات ایران - وبصادر 2.61
4.5926706
19865091 14031 40806800
31382.45633
-2.88 1.84 0.21
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 5.61
1.86482185
9698437 21187 74548680
18905.34513
12.8 1.97 12.59
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 7.18
2.92543835
73433191 281598 287625000
19655.573736
7.03 0 1.99
کالسیمین - فاسمین 5.95
0.31396712
4351703 29207 13424000
9670.45450
7.13 2.15 3.13
معدنی املاح ایران - شاملا 0.78
-0.530612934
58340 753 2716140
2778.1021
6.4 3.55 2.51
سیمان اصفهان - سصفها 5.31
06832
1304 9 1366400
326.004
15.37 2.97 1.37
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.05
4.98553264
40627721 132606 9584481
45394.10895
13.31 2.19 4.23
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.03935094
723 4 646938
723.001
64.37 4.61 4.17
پارس سویچ - بسویچ 0.62
-0.09498419
2768 22 2104750
1384.002
7.63 3.53 1.83
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.74978208
9093 71 438742
9093.001
-24.2 897.22 0.24
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.04
-0.11192677
35000 93 284297
17500.002
178.47 -0.94 0.37
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4.99
-0.02494009
573 2 400900
191.003
101.73 4.86 9.35
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0
0.36991628
22610 39 1302400
3768.336
0 1.2 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.51
01392
33132 46 1252800
4733.147
49.01 1.03 17.79
سیمان بهبهان - سبهان 0.68
0.167813131
3230 43 722205
538.336
7.75 2 0.81
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 1.53
-4.0766613
65722 432 203102
2347.2128
13.75 0.75 0.5
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 5.69
-0.50852935
91109 266 258280
2939.0031
-12.37 4.75 2.46
داروپخش - وپخش 0.07
-0.54918694
36905 307 7302960
1419.4226
4.86 3.48 4.75
داروسازی فارابی - دفارا 3.64
-3.17283357
60498 203 1342800
2880.8621
803.11 3.79 0.66
نفت بهران - شبهرن 0
5.039111006
1086 12 28615600
271.504
8.06 5.41 1.75
سیمان غرب - سغرب 2.92
-1.7942737
320661 878 821100
17814.5018
5.31 1.45 0.88
سیمان فارس نو - سفانو 2.28
1.07732721
42325 119 952350
4232.5010
6.93 1.3 0.68
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 6.21
0.0831206
28333 35 2412000
4722.176
5.72 0.78 13.21
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 4.82
0.4161207
136077 171 4224500
5916.3923
0 0.83 0
بیسکویت گرجی - غگرجی 0.05
-0.12523988
3004 11 797600
751.004
13.56 2.54 1.43
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 7.15
3.78982903
16117255 46794 20321000
20769.66776
13.93 2.28 1.21
افست - چافست 4.64
1.304712656
850207 10760 2531200
4571.01186
7 2.8 1.47
معدنی دماوند - کدما 0
2.137612471
18118 232 374130
1327.2711
64.94 13.24 3.45
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 3.62
-0.454244057
1927761 84931 2202850
7010.04275
122.7 -21.47 2.79
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.88
01068
31949562 34123 2776800
17799.201795
10.64 0.82 8.84
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.6
0.92762176
15784661 34345 1414400
7270.692171
14.91 0.96 23.84
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.65425619
12542 67 1348560
4180.673
12.6 5.03 1.74
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
64829577 54341 2208727
21000.833087
-5.08 -0.21 0.17
ایران ترانسفو - بترانس 5.25
-0.5954845
3903008 18910 18168750
8047.44485
15.85 3.13 3.37
لعابیران - شلعاب 5.42
-1.71141723
920890 1587 275680
5354.01172
56.19 1.42 0.56
داروسازی اسوه - داسوه 3.78
0.97097592
112815 870 5694000
1979.2157
6.81 2.48 1.96
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 2.26
4.69324283
1474625 6316 1494767
6702.84220
-5.02 -3.29 1.29
لابراتوارهای رازک - درازک 8.1
-0.113211476
5322 58 6805268
354.8015
10.11 5.71 2.57
آلومراد - فمراد 5.09
1.78865691
120645 687 281907
2234.1754
56.07 6.16 1.99
کارتن ایران - چکارن 5.19
3.23837173
1060679 7608 1307279
7417.34143
41.01 5.63 1.84
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.72
3.09242967
160095 477 296700
2501.4864
33.82 2.14 0.67
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
644917 4225 66350000
1948.39331
12.59 1.75 2.09
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 917 667000
9164.32150
0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 572241 25044000
11485.337958
14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 7.01
1.46651107
697957 792 5313600
13685.4351
6.65 0.69 6.86
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.58
-1.15187295
45355 321 2918000
2159.7621
7.52 3.29 3.49
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 5.63
1.89554623
12426106 57442 166428000
23534.29528
11.71 2.99 4.18
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01747
2000 3 2061460
1000.002
29.39 1.59 2.06
معادن منگنز ایران - کمنگنز 9.52
0.73835867
7634017 44790 1187481
3349.722279
29.99 4.81 4.16
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.5
-0.024124934
101 2 872690
50.502
13.74 5.9 0.45
سیمان خاش - سخاش 5
0.34139114
7745 72 1139250
0.000
8.5 2.7 1.31
سیمان فارس - سفار 0
-0.31665982
6000 34 1393806
750.008
17.03 3.61 2.2
بیمه پارسیان - پارسیان 3.46
-1.22421291
402624 523 3873000
11841.8834
2.76 0.94 0.27
شهد ایران - غشهد 2.39
0.93191733
59937 108 346600
1816.2733
-57.93 4.71 26.56
پارس دارو - دپارس 3.09
4.18339912
88263 875 2081520
1838.8148
5.45 2.96 1.5
پتروشیمی شازند - شاراک 0
4.98723705
39648805 146899 29877120
29923.631325
6.96 1.95 1.16
مهندسی تکنوتار - تکنو 7.2
-4.19974106
1528343 6275 656960
3457.79442
374.98 6.64 5.69
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 10.29
1.21413168
15238005 48273 2376000
13703.241112
0 1.92 0
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.26
-4.21423273
2352792 7701 490950
4871.20483
13.56 2.17 1.5
باما - کاما 4.72
0.17079975
4610741 45990 4987500
5934.03777
7.59 2.38 3.77
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 6.5
-0.29883337
1807153 6031 540594
5410.64334
11.05 2.35 2.95
فولاد خوزستان - فخوز 2.32
4.56896889
33873675 233369 99697608
21479.821577
8.48 2.97 1.57
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 2.65
-0.1195875
13811 79 5040750
1973.007
16.95 3.69 1.09
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.18
4.508715762
1929353 30411 1891440
4649.04415
11.73 3.97 2.1
پتروشیمی جم - جم 5.08
3.923611972
2029041 24292 114931200
6741.00301
6.7 4.56 2.04
سیمان کردستان - سکرد 6.33
-1.2032739
339996 246 1625800
14166.5024
29.73 17.27 1.32
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.55
-0.7067843
191721 159 337200
6847.1828
326.74 12.59 0.65
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0.46
-0.02896916
24583 170 1659840
1891.0013
4.32 1.82 1.13
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.94
-1.2274830
479705 2317 1594850
6150.0678
9.65 2.48 0.82
تولید محور خودرو - خمحور 7.57
3.77912499
722881 1806 1051432
6126.11118
1221.18 2.32 0.89
شکر - قشکر 1.62
-0.33651777
48848 85 355400
2873.4117
61.68 2.34 0.78
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0.41
01224
9500 12 3916800
2375.004
0 2.36 0
نیرو ترانس - بنیرو 2.07
0.07454029
8011 33 2014500
1602.205
11.51 2.37 1.98
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0
4.96772599
4921511 12791 9469217
26893.50183
6.61 2.47 1.23
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.93
3.17873603
350443 1263 270225
4611.0976
11.03 2.53 2.76
قند لرستان - قلرست 3.43
-0.43585255
31397 163 1261200
2093.1315
13.57 2.5 1.49
همکاران سیستم - سیستم 1.98
0.56764961
90024 455 4712950
4286.8621
7.9 2.53 5.66
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
4.98365435
215197 1170 1956600
7173.2330
5.99 2.26 1.16
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 4.18
0.19214693
70964 342 13609700
5068.8614
3.99 2.53 3.74
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1.85
4.6433561
483082 1720 1424400
7791.6562
20.64 2.53 1.15
معادن بافق - کبافق 4.18
2.066117043
273406 4660 3451208
2317.00118
6.65 2.59 4.1
رینگ سازی مشهد - خرینگ 5.84
-0.42161417
291473 413 630565
6778.4443
-7.25 2.57 0.17
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.47
1.79225623
196050 1102 2096737
4559.3043
12.72 2.66 2.2
مس شهید باهنر - فباهنر 2.51
4.84384935
6599213 32567 5551875
8395.95786
7.27 2.74 0.87
گلتاش - شگل 3.83
-0.02084812
29475 142 2406000
2679.5511
6.01 2.76 1.1
کارخانجات داروپخش - دارو 0
0.1855415
7725 44 2707500
1545.005
5.45 2.27 0.63
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.15
4.86742650
217744 578 795000
3569.5761
6.97 2.25 1.33
بیمه دانا - دانا 3.29
-0.09262158
35970 77 3237000
3996.679
14.99 2.79 0.17
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.44
4.80914228
2034626 8602 10206181
25754.7679
11.46 1.95 10.8
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0.33
1.48493554
50280 185 1066200
16760.003
10.71 1.84 22.99
پالایش نفت اصفهان - شپنا 4.35
4.70624472
23978482 107225 89440000
22642.571059
5 1.91 0.38
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.06
0.81012240
87141 198 537600
2640.6433
26.25 1.88 7.63
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.84
-0.05841712
50483 86 505007
1628.4831
60.48 1.86 1.21
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 0.74
4.97892741
57475575 157537 91823500
39803.031444
11.85 1.87 3.16
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.71
2.98452657
1522883 4046 1352413
8187.54186
7.33 1.86 3.19
سایپا شیشه - کساپا 0.8
-1.35941161
166897 189 267030
6675.8825
502.88 1.9 0.55
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.18
0.15861894
71578 136 1136400
3578.9020
19.39 1.95 0.75
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.85
4.89115683
39073946 222074 284150000
23355.621673
6.91 2.13 6.84
داده پردازی ایران - مداران 5.48
4.69393301
955625 3155 2145650
9188.70104
10.91 2.07 1.52
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.49
-0.37413462
65347336 226207 207720000
21052.623104
13.62 1.97 2.62
پتروشیمی مبین - مبین 2.2
0.93464536
1542810 7030 64647072
9075.35170
4.98 2.04 1.66
پالایش نفت تهران - شتران 4.07
4.70814359
12513599 54545 69744000
16188.36773
7.31 2.13 0.43
البرز دارو - دالبر 1.39
-0.06636026
27354 163 5604180
3039.339
4.67 2.05 1.79
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.02946796
450 3 978624
225.002
9.89 2.07 0.42
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 3.76
1.17293623
481504 1784 12786292
5872.0082
7.39 2.12 2.39
پاکسان - شپاکسا 1.89
4.04324812
211365 1018 2598480
6605.1632
9.04 2.18 0.51
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
1.83884043
49842 208 654966
8307.006
7.78 2.8 0.3
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.56
-0.37213213
25111 79 163863
1569.4416
55.62 2.79 1.19
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 6.22
-1.17613109
607581 1889 777250
6750.9090
-7.81 8.17 0.23
ایران ارقام - مرقام 5.76
0.05113915
785406 3075 1957500
3946.76199
95.19 4.56 1.85
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.45
-0.32789122
48232 440 820980
1418.5934
9.54 4.2 1.45
پتروشیمی خارک - شخارک 5.48
4.481229914
824396 24661 59828000
6061.74136
8.58 4.42 4.26
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.11
0.8071499
993632 1489 674550
9033.02110
19.98 4.3 0.82
پتروشیمی فن آوران - شفن 5.28
0.173536371
20267 755 34552450
614.1533
8.09 4.39 3.07
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.58
-0.1434889
332325 1625 2444500
3573.3993
46.54 4.42 1.53
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.81
4.59378675
1492306 12945 52050000
8882.77168
11.24 4.69 2.5
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.57
3.90573086
548801 1694 1234400
7416.2374
38.21 4.7 0.9
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 0
4.05089838
584611 5803 17708400
2051.27285
9.38 4.61 3.4
نیرو کلر - شکلر 0
2.984527
119579 552 2263500
11957.9010
9.86 4.18 2.83
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.73
4.03024414
2033802 8978 1421308
5394.70377
30.03 4.81 1.39
فنرسازی خاور - خفنر 0
0.04872054
2500 5 410800
1250.002
-25.85 5.1 1.38
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.37
-0.09773067
10950 33 1932210
497.7322
555.39 5.21 0.67
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
013453
358 5 672650
358.001
20.07 5.38 1.85
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.04656449
738 5 386940
369.002
28.77 6.31 0.98
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.35363663
9283 32 542901
3094.333
-19.23 7.54 0.72
آسان پرداخت پرشین - آپ 5.05
3.972818058
1517870 27410 36116000
1288.511178
13.19 8.09 0.92
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.5
-2.99922555
180000 458 1303050
8750.0020
522.06 4.14 1.62
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 9.11
1.78681652
1001620 1654 201285
13911.3972
-21.65 4.22 10.89
قند هکمتان - قهکمت 5.73
-1.81685296
316621 1677 1448986
4725.6967
10.53 2.8 0.84
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0
4.98153983
1256911 5006 5974500
33076.6138
16.98 3.2 7.87
مهرکام پارس - خمهر 2.66
3.77831648
1378625 2272 1364544
9315.03148
47.67 2.95 0.2
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.68
0.25431971
645209 1272 492750
4543.73142
-23.71 2.9 1.22
سازه پویش - خپویش 0
-0.188422776
1500 33 2277600
750.002
6.5 2.94 0.41
کاشی پارس - کپارس 2.41
-0.22244486
22025 98 393646
1573.2114
6.7 2.98 0.63
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.83
0.0283567
152423 546 58473831
4354.9435
29.62 3 19.08
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.55
-0.098914145
179030 2525 135792000
2081.7486
4.35 3 1.19
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.89
2.37387892
6729048 53109 108909600
12792.87526
7.95 3.2 0.54
آلومینیوم ایران - فایرا 2.96
4.78182257
6595034 14885 11731504
12373.42533
33.18 3.33 0.82
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
04723
657 3 42507000
131.405
36.17 4.12 2.57
پالایش نفت تبریز - شبریز 6.34
4.19837545
6011967 45360 29306372
17031.07353
7.27 3.56 0.41
نفت سپاهان - شسپا 2.61
4.90316710
416035 6955 17545500
13001.0932
5.65 3.44 0.99
به پرداخت ملت - پرداخت 3.45
2.574413587
202056 2806 12907650
1961.71103
5.05 3.71 1.04
بهنوش ایران - غبهنوش 2.98
-0.28344574
14199 63 1646640
1419.9010
26.71 3.71 0.43
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.6
-0.42973939
151154 583 8634079
3515.2143
29.88 3.71 5.36
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.89
-1.48244054
50550 200 827502
2808.3318
50.23 3.74 0.51
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.85
3.526526568
284867 7668 74390400
3165.1990
10.51 4.12 5.85
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
0.034514480
1312 20 5792000
218.676
6.24 3.99 2.4
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.62022083
30061 60 859238
30061.001
221.22 12.23 0.72