ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -5.7
-2.191472
401697 591 926782
4057.5599
22.76 1.35 1.11
پتروشیمی آبادان - شپترو 6.84
2.822478
631068 1564 1561140
6505.8697
-5.33 8.13 0.81
گروه بهمن - خبهمن 1.68
0.051907
481220 919 9668490
5012.7196
8.04 0.85 4.41
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 8.97
-2.2925902
144146 3734 906570
1517.3395
15.96 7.68 0.58
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -2.34
-0.12083
1284322 2675 8665280
13519.1895
22.04 1.91 1.26
پتروشیمی مبین - مبین -1.05
-0.124018
1120615 4495 57264536
11795.9595
5.05 2.36 1.51
بیمه ملت - ملت 5.11
-0.31963
1288799 2530 5594550
13710.6394
9.89 1.5 1.75
فنرسازی زر - خزر -4.83
-1.56882
815213 719 440997
8765.7393
1,799.99 1.14 1.28
سرمایه گذاری ملت - وملت 3.28
0.71711
1259492 895 711000
13542.9293
- 0.71 -
قند لرستان - قلرست -5.08
-3.373241
388238 1258 777840
4219.9892
9.22 1.68 1.02
کربن ایران - شکربن -1.99
-0.242885
268539 775 721250
2918.9092
18.74 1.31 0.92
مارگارین - غمارگ -7.05
-4.025303
345162 1830 1909080
3792.9991
7.03 2.51 0.22
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.46
-0.722070
8380379 17350 83835000
9249.87906
6.86 1.34 5.92
سیمان خزر - سخزر 10.53
2.593570
281904 1007 821100
3132.2790
29.85 2.79 1.25
فیبر ایران - چفیبر 0
4.996330
88417 560 633000
9824.119
-14.44 40.05 7.02
پتروشیمی فارابی - شفارا 8.61
-0.34365
22571 97 654750
2507.899
-2.8 -1.85 0.93
معدنی املاح ایران - شاملا 3.63
0.111813
9538 114 2480730
1059.789
5.79 4.47 2.45
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -3.81
012739
4350 55 4815342
483.339
5.82 3.75 2.03
داروسازی فارابی - دفارا -0.42
-0.118554
3517 29 3421600
390.789
7.13 2.9 1.2
کارخانجات داروپخش - دارو -0.89
-0.325990
13454 77 2995000
1494.899
5.95 3.3 0.72
مهرکام پارس - خمهر -3.89
0.191592
479598 764 1318176
5388.7489
30.77 1.93 0.2
نفت سپاهان - شسپا -4.13
-0.957836
153266 1181 8227800
1722.0989
7.6 3.22 0.71
بیمه آسیا - آسیا 2.1
1.61714
599723 1036 3942200
6973.5286
11.08 1.29 0.17
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -6.24
-3.181552
697091 1082 620800
8201.0785
45.95 2.79 0.36
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 8.93
3.5411225
253054 2841 1964375
2977.1185
7.1 5.74 3.55
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -3.66
0.13895
2230059 8686 18029908
26548.3284
6 1.79 2.75
بانک سینا - وسینا -1.96
-0.481039
978840 1003 10390000
11652.8684
3.93 0.79 0.3
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0.26
4.991935
982460 1901 464400
11695.9584
12.35 1.6 9.23
پتروشیمی جم - جم 1.91
0.429578
913214 8752 91948800
10871.6084
5.7 4.8 1.91
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5.47
0.784781
6257042 29918 65977800
7575.11826
19.53 2.89 0.46
چرخشگر - خچرخش -4.37
-0.51797
511971 920 1710914
6243.5582
75.02 1.67 1.63
حفاری شمال - حفاری -2.39
-0.693745
543671 2023 9757242
6795.8980
10.21 2.44 1.21
داروسازی اسوه - داسوه -0.96
-0.1321577
3751 78 5394250
468.888
7.08 4.57 2.13
شیشه همدان - کهمدا 0.24
0.018246
37259 307 2374848
4657.388
6.43 1.71 2.45
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 7.74
-1.698540
170233 1454 768600
2154.8579
9.16 4.69 1.64
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.96
-0.074047
213001 855 66342471
2696.2279
22.73 3.33 16.07
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.82
2.691983
5005359 9925 3271950
6534.41766
8.76 1.51 7.79
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.46
-0.238256
252233 2064 49536000
3318.8676
8.04 5.62 2.73
لبنیات کالبر - غالبر 4.68
3.622118
5719685 12113 529500
7575.74755
13.93 1.37 0.96
کارخانجات قند قزوین - قزوین -4.76
-0.482492
213703 533 822850
2849.3775
34.62 9.84 0.75
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 3.13
0.221784
893155 1611 53520000
12069.6674
5.29 1.33 5.25
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -8.99
1.863769
4868408 18349 2753816
6650.83732
24.3 4.15 3.1
صنایع آذر آب - فاذر -1.95
-2.073695
22091277 81636 3695000
30940.16714
7.31 1.87 1.18
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1.04
-0.025016
86554 434 6270000
1219.0771
17.37 4.13 8.16
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -3.97
0.924066
6471326 26311 6099000
9153.22707
21.19 1.02 16.31
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.9
0.771580
806450 1274 3160000
11520.7170
5.98 0.89 7.43
سایپا شیشه - کساپا 5.36
2.261494
386960 578 343620
5608.1269
291.2 -19.22 0.82
توسعه معادن روی ایران - کروی -5.95
-1.773213
5045740 16210 7756021
7366.04685
14.86 2.02 13.51
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.75
-0.071442
13005289 18749 108150000
19013.58684
8.74 1.12 1.09
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.88
-0.3134660
85773 2950 138640000
1280.1967
4.85 5.84 1.37
آبسال - لابسا 4.74
0.683112
152895 476 1120320
2352.2365
41.64 2.19 0.79
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.69
0.251188
426138 508 3267000
6555.9765
- 0.87 -
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح 0
5105
16307500 1712 0
25127.12649
- - -
کالسیمین - فاسمین -2.49
-2.813938
3513387 13837 7876000
5532.89635
11.53 2.11 2.72
سایپا دیزل - خکاوه 4.94
2.86792
9119690 7218 2087485
14475.70630
-1.06 -0.4 0.28
باما - کاما -3.01
-3.057618
2122945 16172 3809000
3402.16624
9.61 3.98 3.49
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.86
0.511980
257494 510 792000
4291.5760
107.96 1.79 0.44
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -4.88
0.085118
4662 24 1023600
777.006
10.35 3.8 0.44
پارس پامچال - شپمچا 0
0.6810760
6969 78 322800
1161.506
-45.45 72.49 1.07
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.333040
11337 36 304000
1889.506
-36.07 2.96 20.22
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.71
4.491559
8686646 13539 7046680
14698.22591
5.41 1.76 1.39
پارس خودرو - خپارس 1.89
0.71853
6500213 5560 19380398
11168.75582
120.93 14.86 0.47
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 5.92
2.91525
10011785 15270 8578125
17564.54570
18.88 0.88 16.89
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -1.94
-2.893154
104742 325 630800
1837.5857
9.22 2.59 0.43
پاکسان - شپاکسا 1.8
0.274869
275769 1343 2629260
4924.4556
5.87 2.11 0.69
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.26
-0.081191
132461 156 4764000
2408.3855
8.84 0.79 8.99
سیمان صوفیان - سصوفی 3.17
4.952991
259688 777 1645050
4809.0454
64.57 2.52 1.21
سیمان غرب - سغرب 0.88
4.763761
275318 1036 1128300
5098.4854
19.94 2.43 1.41
الکتریک خودرو شرق - خشرق -5.44
-2.092108
217736 458 664020
4032.1554
21.67 1.74 0.33
سیمان شاهرود - سرود 5.52
2.52051
399023 819 922950
7528.7453
0 1.45 0
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -7.3
1.311470
7873860 11575 41078812
14884.42529
11.2 1.32 10.99
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 6.65
3.492610
179184 468 229680
3445.8552
1,822.86 1.92 1.94
سیمان کردستان - سکرد -5.78
-2.031589
343849 542 1906800
6612.4852
-17.82 17.86 2.14
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -2.44
-4.21276
6723926 8580 3317600
12955.54519
8.18 1.37 7.29
تولید محور خودرو - خمحور 9.25
3.633051
164428 502 1283681
3224.0851
1,311.22 3.04 0.99
بانک انصار - وانصار 1.9
0.061754
352555 620 17540000
6912.8451
4.49 1.41 0.42
بانک خاورمیانه - وخاور 2.48
0.592216
585844 1316 11080000
11487.1451
6.22 1.54 1.09
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 4.48
2.911381
8279897 11433 99432000
16559.79500
6.73 1.04 6.16
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.13
0.441587
434371 699 7141500
8687.4250
- 0.88 -
بیمه ما - ما 5.17
01916
8142 16 1916000
1628.405
4.45 1.35 0.87
نفت بهران - شبهرن 1.51
0.278175
678183 5547 16350000
1384.05490
4.81 4.4 1.06
سیمان شمال - سشمال 6.44
0.561984
201033 400 1640724
4102.7149
11.36 1.04 1.72
داروسازی امین - دامین -4.59
-0.661800
91928 162 1492920
1915.1748
6.43 1.53 1.32
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3.33
-1.242303
316018 728 806050
6583.7148
11.78 1.35 3.22
سرمایه گذاری سپه - وسپه -2.04
-0.131511
129427 192 8132202
2753.7747
- 1.08 -
پتروشیمی خارک - شخارک -1.37
-0.0813291
139564 1849 26582000
3101.4245
6.92 4.96 2.46
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.35
-0.562141
155860 333 342560
3463.5645
183.09 2.54 4.35
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 3.03
2.516047
1111000 6726 17536300
24688.8945
5.35 3.34 5.24
ایران ارقام - مرقام 8.57
4.234462
3270088 14592 2231000
7332.04446
15.89 3.4 1.71
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.996754
502155 3392 506550
11412.6144
26.28 5.79 4.42
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -4.03
-0.173450
194805 666 10695345
4427.3944
5.62 2.66 5.49
ایر کاپارت صنعت - خکار -2.97
0.181128
176970 200 504765
4022.0544
7.39 1.02 1.17
سیمان دورود - سدور 5.86
2.75972
4382508 4261 623730
9982.93439
-5.46 1.63 0.78
لعابیران - شلعاب 6.22
4.472803
2331476 6534 280300
5409.46431
5.38 2.96 0.61
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -0.86
-3.071771
181830 316 708400
4228.6043
16.02 1.35 0.53
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.99
0.063400
182525 621 3400000
4244.7743
4.8 1.35 4.42
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 2.35
0.442059
1872896 3857 617700
4386.17427
456.2 2.4 0.77
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 5.13
2.23070
386816 1187 2029147
9209.9042
6.73 2.05 1.79
پالایش نفت تهران - شتران -2.92
-0.432787
2156070 5990 33444000
5182.86416
12.73 1.87 0.26
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 7.75
-1.094526
5355972 24243 226300000
12999.93412
5.14 2 5.14
فروسیلیس ایران - فروس -4.34
-1.041812
190633 342 1584578
4649.5941
31.48 1.6 1.67
پتروشیمی شازند - شاراک 3.91
0.142894
6345141 18364 14585760
15551.82408
4.51 1.55 0.65
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 6.58
2.933589
184540 662 183039
4613.5040
85.02 3.33 1.54
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.53
0.051831
7916 15 457750
1979.004
671.19 1.34 1.33
سیمان فارس - سفار -0
-0.037331
1270 9 1708123
317.504
20.46 4.82 2.95
صنعتی آما - فاما -5.14
-0.033915
13400 52 1957500
3350.004
8.14 1.65 1.73
فنرسازی خاور - خفنر -7.14
-0.042827
2400 7 282700
600.004
-48.27 1.55 1.32
قند اصفهان - قصفها -3.32
-2.315803
86817 504 1131585
2226.0839
14.6 4.33 0.42
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.25
4.782521
5570418 14043 831930
14319.84389
10.28 2.79 1.25
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 5.09
2.818387
103842 871 2012880
2732.6838
5.78 3.37 1.68
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.64
-1.442663
1467538 3908 1331500
3923.90374
6.01 2.15 3.04
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 2.13
01185
179570 213 1848600
4853.2437
- 0.98 -
سیمان سپاهان - سپاها 5.79
3.221186
3813247 4523 2490600
10447.25365
26.51 1.16 1.09
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.52
1.192468
6563312 16200 74040000
17981.68365
8.06 2.25 2.75
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -5.29
-1.714247
2680399 11385 2123500
7508.12357
-114.39 4.88 2.48
ح.حمل و نقل توکا - حتوکاح -2.61
-2.371152
5776274 6657 0
16225.49356
- - -
پالایش نفت اصفهان - شپنا -3.29
-0.312587
1790941 4615 51740000
5059.16354
9.74 2.15 0.3
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -3.19
0.574402
131571 579 383707
3759.1735
8.96 2.13 1.2
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.24
0.141456
279212 409 4368000
7977.4935
- 0.79 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.87
0.381051
186968 198 1681600
5341.9435
- 0.97 -
افست - چافست 4.72
0.886777
176187 1194 1355400
5339.0033
6.9 2.56 0.84
لابراتوارهای رازک - درازک -1.89
-0.1221627
21828 468 8867070
661.4533
10.82 10.04 3.15
کویر تایر - پکویر 2.56
-0.433974
76570 301 2781800
2320.3033
5.35 2.43 0.81
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.47
4.452396
3967808 9506 12219600
12284.24323
363.13 2.49 1.05
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 6
0.231714
1764486 3024 1285500
5496.84321
-3.67 3.12 7.09
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 4.29
4.191543
2552349 3939 2808260
8001.09319
17.89 0.88 10.7
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 7.97
9.12323
3961158 1281 0
12456.47318
- - -
ح.پارس خودرو - خپارسح -7.04
073
129018201 9373 0
40699.753170
- - -
ملی سرب و روی ایران - فسرب 6.35
-1.423253
1801282 5859 1047466
5773.34312
22.1 4.28 1.34
معادن منگنز ایران - کمنگنز -4.92
-1.972488
1877804 4671 503571
6077.04309
49.31 2.4 2.82
شهد ایران - غشهد -3.91
01778
1950 3 222250
650.003
-13.16 15.48 5.42
شهد - قشهد 3.79
04917
1230 6 989792
410.003
10.17 3.7 0.7
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0
-0.0311095
580 6 2744461
193.333
34.81 9.73 34.67
داروسازی روزدارو - دروز -3.13
02173
1785 4 1520752
595.003
164.28 3.47 3.03
سبحان دارو - دسبحان 0.08
08303
4300 36 3570290
1433.333
5.67 5.15 1.87
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.27
1.6887
6759015 5993 4878500
24139.34280
9.04 0.84 6.86
گروه صنعتی بارز - پکرمان -1.79
-0.253643
150996 542 9204040
5392.7128
6.67 3.01 1.07
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.86
0.33919
3966650 3643 939996
14371.92276
165 1.29 0.37
مخابرات ایران - اخابر 4.74
2.162269
5634770 12784 136140000
20415.83276
5.01 1.92 20.78
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.55
0797
4139912 3298 9962500
14999.68276
- 0.56 -
ایران ترانسفو - بترانس 4.38
3.8212969
3026906 39255 19453500
11128.33272
17.88 6.26 3.88
پارس دارو - دپارس -0.39
-0.615163
28411 426 3184230
1052.2627
5.75 5.31 2.45
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.05
0.081230
2840179 3492 7380000
10558.29269
4.1 1 4.11
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 0
4.222002
322795 651 1912898
12415.1926
26.7 1.75 0.32
البرز دارو - دالبر -1.33
-0.1112206
18955 228 8300080
729.0426
7.6 4.16 2.72
نیرو ترانس - بنیرو 3.23
1.936083
53727 334 1824900
2066.4226
10.43 3.27 2.02
لامپ پارس شهاب - بشهاب -2.57
-0.926872
62505 429 1113264
2404.0426
10.77 3.74 0.54
سیمان ارومیه - ساروم 5.86
3.664082
216493 884 1632800
8326.6526
10.37 2.21 1.35
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.26
-0.461075
4037889 4321 21500000
15711.63257
12.09 0.91 11.55
ایران خودرو - خودرو 3.2
3.612897
33456240 96939 44324100
13366.462503
37.27 2.41 0.22
نیرو کلر - شکلر 6.34
-0.843070
1206071 3703 1228000
4824.28250
13.95 2.35 2.9
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -4.25
-0.0510623
5828 62 326259
233.1225
68.41 8.47 1.29
داروسازی زهراوی - دزهراوی 4.44
3.6730239
100000 3024 7257360
4000.0025
11.02 10.7 2.07
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -2.83
-2.093608
61642 216 1190640
2465.6825
8.42 2.42 10.9
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.47
-0.071536
137464 207 10752000
5498.5625
- 1 -
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.38
0.0519030
14604 282 18078500
584.1625
9.48 6.21 2.13
سخت آژند - ثاژن 3.08
2.123620
1323768 4793 1448000
5359.38247
5.4 2.41 2.77
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5
1.181032
1586592 1637 526320
6449.56246
-7.41 1.67 0.81
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -2.99
-4.371379
1295063 1787 551600
5329.48243
- 1.15 -
معدنی دماوند - کدما -4.03
-3.189455
54162 512 283650
2256.7524
19.53 9.26 3.05
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.06
0.775722
78316 456 3604860
3263.1724
9.46 2.08 1.3
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.51
1.7816316
58475 983 6526400
2436.4624
9.67 6.87 3.59
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 1.69
-0.181135
254797 289 908000
10616.5424
- 1.26 -
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.06
0.13764
2457089 1878 1316393
10500.38234
188.27 1.05 1.76
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.5
1.0613150
23678 313 712372
1029.4823
10.58 1.73 7.26
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.2
0.184971
81541 423 39768000
3545.2623
58.2 4.21 4.15
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.67
3.963887
1115002 4334 777400
4955.56225
20.52 3.18 2.51
تراکتورسازی - تایرا 3.23
1.572785
3287529 9156 5013000
14943.31220
8.3 2.19 0.7
ایران دارو - دیران -1.39
-0.913483
99059 344 835920
4502.6822
6.36 2.92 1.15
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 3.44
-0.328763
42113 366 3154680
1914.2322
7.52 4.65 1.97
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.83
0.587058
33412 237 599930
1518.7322
7.68 3.77 0.6
سیمان خوزستان - سخوز 7.76
-0.072684
44786 120 1744600
2035.7322
12.99 1.96 0.83
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.45
0.171796
2772240 4989 29185000
12658.63219
3.41 0.99 3.28
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -3.75
-0.51980
70579178 69202 10461500
32950.132142
16.34 0.89 13.85
معادن بافق - کبافق -0.01
-516445
584144 9606 3330112
2729.64214
12.97 5.16 6.68
سیمان شرق - سشرق 5.32
0.811118
2394328 2677 2966680
11347.53211
-17.76 3.36 2.28
جام دارو - فجام -6.7
-2.113036
22013 283 1042880
1048.2421
14.74 7.72 4.36
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 8.68
6.71747
146092 109 0
6956.7621
- - -
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.33
-1.6615489
210524 3243 10842300
10024.9521
7.37 6.21 1.48
شاهد - ثشاهد 3.39
1.181198
1852278 2219 3242545
9079.79204
5.45 0.76 14.97
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -8.5
0.097489
2081 16 374450
1040.502
-9.71 -3.12 0.78
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0
-0.0413199
1190 15 5279600
595.002
14.19 7.1 6.42
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.032952
2000 6 1918800
1000.002
15.98 2.22 0.58
پارس سویچ - بسویچ 1.43
0.019230
300 3 2307500
150.002
10.77 3.04 2.58
بانک کارآفرین - وکار -0
02882
452 1 24497000
226.002
7.7 1.68 1.01
زامیاد - خزامیا -2.92
0.11902
36826541 33230 4987963
18571.131983
1,238.02 1.02 0.46
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -5.15
-3.932885
964359 2782 1527752
4945.43195
9.57 2.03 1.42
صنعتی بهشهر - غبشهر -4.47
0.182713
762774 2072 8139000
3972.78192
4.66 1.48 0.33
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -6.55
0.97935
1608265 1504 300002
8464.55190
-3.49 2.09 0.31
بهنوش ایران - غبهنوش 4.03
0.996005
21700 135 1441200
1142.1119
17.54 4.75 0.4
سیمان هرمزگان - سهرمز 5.03
1.494228
86050 372 2291576
4528.9519
7.98 2.49 1.04
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.01
-0.2310050
54928 549 4311450
2890.9519
24.03 3.97 1.39
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
54266
165432 706 469075
8706.9519
21.34 3.26 2.73
سیمان فارس نو - سفانو 4.23
3.113777
94385 362 1321950
4967.6319
6.29 2.17 1.15
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.85
0.171736
1611544 2797 1771762
8664.22186
24.6 1.48 0.3
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.48
-0.361912
1010784 1903 53947080
5463.70185
8.27 1.59 2.73
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.77
2.855022
436667 2193 502200
2373.19184
70.79 3.6 1
نفت پارس - شنفت -2.76
-0.135210
30455 156 6512500
1691.9418
6.28 4.13 1.02
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.92
-0.175352
42371 222 7359000
2353.9418
5.65 4.59 5.55
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 3.18
1.331145
28830457 33021 44960343
16205.991779
11.23 1.15 0.5
سیمان تهران - ستران 7.73
4.012334
2529529 5904 4084500
14454.45175
10.62 1.19 1.61
ح.سیمان فارس و خوزستان - سفارسح 0.24
0420
9692358 4071 0
55384.90175
- - -
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 7.05
-0.174224
377684 1595 899712
2158.19175
57.55 2.87 0.53
قند مرودشت - قمرو -5.27
-0.492625
73360 191 525000
4315.2917
18.15 2.18 0.67
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0.83
0.084000
49736 199 900000
2925.6517
12.89 2.29 0.95
خدمات انفورماتیک - رانفور -2.63
0.0519016
12114 235 53244800
712.5917
9.34 4.48 5.01
همکاران سیستم - سیستم 0.52
0.084790
104914 503 3592500
6171.4117
8.67 3.62 5.49
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.77
-0.024023
75883 305 5270130
4463.7117
8.05 2.84 1.87
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.94
3.491898
924293 1754 1138800
5469.19169
18.65 1.61 0.76
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.64
1.12017
1436002 2905 9076500
8497.05169
9.14 1.67 10.09
لیزینگ ایرانیان - وایران -6.2
-0.081324
38050 50 1324000
2378.1316
5.83 1.16 1.93
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.69
-0.842490
508889 1253 7311691
3241.33157
82.06 1.99 5.85
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.88
0.77915
1295092 1185 407175
8301.87156
-4.49 1.35 0.15
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.62
1.211255
964741 1210 502000
6346.98152
-4.88 3.81 1.22
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.66
-0.081193
107086 126 4175500
7139.0715
- 0.77 -
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.66
0.93760
1095465 832 694593
7607.40144
-18.03 1.25 0.22
گلتاش - شگل -1.87
-0.313313
14177 186 2662600
1012.6414
6.34 2.91 1.33
کاشی پارس - کپارس -3.99
-0.7810189
12022 119 894085
858.7114
12.02 6.29 1.38
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.48
3.911410
982029 1385 171799
7116.15138
-13.61 2.15 6.7
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.91
2.041153
1213418 1399 611090
8922.19136
9.75 1.24 4.34
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 6.76
1.383520
505872 1781 3520000
3775.16134
8.54 2.16 2.57
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.05
0.12994
945606 2831 1116420
7218.37131
5.91 1.9 1.11
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -2.67
-1.1988
704796 697 291441
5421.51130
52.04 1 0.67
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.45
-0.971120
1913886 2144 1120000
14722.20130
- 0.86 -
قند نقش جهان - قنقش 1.38
0.917792
13630 110 1083088
1048.4613
54.27 2.55 0.39
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 1.24
0.574046
61748 250 0
4749.8513
- - -
موتوژن - بموتو -3.19
-0.114671
17783 82 3178148
1367.9213
7.03 3.11 0.96
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.02
3.2610540
177962 1876 1593648
1379.55129
9.71 2.43 0.89
سیمان داراب - ساراب 5.12
3.141411
1064645 1503 1269900
8517.16125
12.14 0.99 1.57
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.04
-0.13009
697293 2095 10619363
5578.34125
6.18 2.1 2.09
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.18
51072
23584029 25271 727188
19080.931236
15.29 1.02 0.56
رادیاتور ایران - ختور 2.58
4.592851
862068 2458 855300
7008.68123
5.45 1.38 0.5
آسان پرداخت پرشین - آپ -2.08
-4.6615974
2541773 40602 15974000
2090.271216
9.08 5.69 0.6
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.75
4.221236
797742 986 1112400
6592.91121
7.32 1.01 1.99
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.86
4.846913
249660 1726 829560
2080.50120
9.06 4.94 1.62
ح.فیبر ایران - چفیبرح 0
9.995364
40912 219 0
3409.3312
- - -
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح -9.15
-3.41221
575420 703 0
4918.12117
- - -
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.22
2.791550
721501 1118 1007500
6219.84116
14.06 1.12 44.81
پشم شیشه ایران - کپشیر -4
-0.119958
3991 39 668583
362.8211
18.65 4.93 1.69
بیمه پارسیان - پارسیان -4.28
-0.161888
186131 348 5664000
16921.0011
4.18 1.57 0.47
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -3.33
-4.653913
299134 1170 1365637
2744.35109
-4.17 -11.8 0.78
داروسازی کوثر - دکوثر -3.76
-1.361591
376079 598 859140
3482.21108
30.01 0.95 1.06
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -6.59
1.422421
9371663 22690 392202
8734.081073
31.01 2.17 2.48
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -5.37
1.13945
4443598 17530 2008005
4211.941055
13.92 3.36 4.96
بیمه البرز - البرز 6.54
-1.011369
979223 1332 5476000
9415.61104
9.85 1.1 0.36
ایران تایر - پتایر 5.47
1.433120
361964 1129 893783
3514.21103
2.84 -10.46 0.54
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 2.36
0.844218
193954 818 1265400
1901.51102
13.47 2.45 10.66
لیزینگ ایران - ولیز -5.48
-2.231269
358106 453 761400
3581.06100
39.18 1.02 1.75
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.745226
13943 70 555001
1394.3010
-2.9 -9.5 0.83
بیسکویت گرجی - غگرجی -0
03752
1000 4 750400
1000.001
16.46 3.15 1.2
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -0
-0.047912
500 4 791200
500.001
82.94 5.75 5.84
داروسازی ابوریحان - دابور -0
-0.2113193
7425 97 1899792
7425.001
5.91 5.58 0.95
داروسازی اکسیر - دلر 0
06005
200 1 2702250
200.001
8.34 4.19 0.71
سیمان قاین - سقاین -0
-0.0127828
40 1 1481073
40.001
19.39 8.25 2.38
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.1516197
1460 24 890835
1460.001
14.06 3.71 1.2
لامیران - فلامی -0
03226
400 1 193560
400.001
10.25 1.99 1.33
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح -0
-6.6714
10000 0 0
10000.001
- - -
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.212341
20000 45 2762380
20000.001
31.31 2.13 2.94