کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
-2.1314,266
-3.1414,120
891,507 714 12.719 میلیارد 37.805 هزار میلیارد 25108160
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.094,695
-4.64,670
5.554 میلیون 1,371 26.077 میلیارد 12.864 هزار میلیارد 798150
لابساآبسال‌
-2.5723,662
-4.0623,300
1.355 میلیون 828 32.069 میلیارد 8.518 هزار میلیارد 1750988
فایراآلومینیوم‌ایران‌
-0.495,114
0.195,149
3.058 میلیون 764 15.639 میلیارد 26.582 هزار میلیارد 2137652
فمرادآلومراد
3.7319,227
4.1219,300
1.201 میلیون 957 23.09 میلیارد 952.419 میلیارد 672945
دالبرالبرزدارو
-0.097,835
0.737,899
2.29 میلیون 680 17.94 میلیارد 14.573 هزار میلیارد 12590845
نمرینوایران‌ مرینوس‌
524,753
524,753
269,787 67 6.678 میلیارد 3.144 هزار میلیارد 2351535
بترانسایران‌ ترانسفو
-3.927,877
-3.657,899
19.133 میلیون 3,862 150.711 میلیارد 29.539 هزار میلیارد 5710825
پاساایران‌یاساتایرورابر
-4.588,064
-4.998,029
3.579 میلیون 802 28.857 میلیارد 4.838 هزار میلیارد 1274112
چافستافست‌
4.9511,629
511,635
6.05 میلیون 631 70.356 میلیارد 11.513 هزار میلیارد 11431307
مرقامایران‌ارقام‌
-3.75,307
-4.795,247
13.368 میلیون 2,810 70.938 میلیارد 2.654 هزار میلیارد 1491267
دیرانایران‌دارو
-2.725,829
-2.555,839
3.757 میلیون 1,161 21.896 میلیارد 3.089 هزار میلیارد 3194292
خکارایرکا پارت صنعت
3.873,250
4.993,285
18.07 میلیون 1,506 58.726 میلیارد 1.625 هزار میلیارد 497250
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
-4.2915,467
-515,353
2.328 میلیون 768 36.012 میلیارد 4.431 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
-2.93,915
-4.023,870
8.698 میلیون 1,366 34.056 میلیارد 2.466 هزار میلیارد 379755
خودروایران‌ خودرو
-4.055,922
-3.355,965
69.926 میلیون 6,763 414.105 میلیارد 90.607 هزار میلیارد 461916
البرزبیمه البرز
3.322,430
1.112,378
257.121 میلیون 8,588 624.743 میلیارد 9.72 هزار میلیارد 337770
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-4.6112,632
-4.8612,600
4.243 میلیون 1,207 53.605 میلیارد 25.264 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
4.814,229
4.984,236
47.898 میلیون 2,390 202.58 میلیارد 12.053 هزار میلیارد 837342
آسیابیمه آسیا
-3.123,850
-4.43,799
4.421 میلیون 661 17.02 میلیارد 8.855 هزار میلیارد 596750
وسینابانک سینا
-4.812,392
-4.892,390
46.023 میلیون 1,605 110.089 میلیارد 23.92 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
-3.594,329
-4.994,266
2.268 میلیون 394 9.819 میلیارد 56.844 هزار میلیارد 4329
وخاوربانک خاورمیانه
0.293,449
1.773,500
1.944 میلیون 265 6.713 میلیارد 34.49 هزار میلیارد 1227844
وبصادربانک صادرات ایران
0.7434
1.16436
333.837 میلیون 9,832 144.779 میلیارد 76.104 هزار میلیارد 69440
وپاساربانک پاسارگاد
-0.211,874
0.641,890
102.588 میلیون 5,837 192.206 میلیارد 94.45 هزار میلیارد 526594
پارسیانبیمه پارسیان
-2.762,532
-3.572,511
6.298 میلیون 674 15.947 میلیارد 10.128 هزار میلیارد 1144464
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
-4.829,621
-59,603
2.42 میلیون 885 23.281 میلیارد 4.955 هزار میلیارد 173178
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
1.66429
2.13431
944.989 میلیون 26,365 405.8 میلیارد 96.064 هزار میلیارد 71643
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
4.1115,736
515,870
1.178 میلیون 365 18.531 میلیارد 5.665 هزار میلیارد 5381712
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
-3.481,912
-1.061,960
16.049 میلیون 1,549 30.69 میلیارد 11.472 هزار میلیارد 323128
مابیمه ما
3.083,514
1.583,463
7.087 میلیون 577 24.906 میلیارد 5.271 هزار میلیارد 1514534
پرداختبه پرداخت ملت
-1.3217,733
-2.617,503
2.102 میلیون 814 37.267 میلیارد 25.713 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
-0.9114,297
0.4714,497
4.101 میلیون 1,693 58.627 میلیارد 14.297 هزار میلیارد 11337521
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
-2.556,277
-2.816,260
11.888 میلیون 1,608 74.617 میلیارد 9.416 هزار میلیارد 928996
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
1.4817,745
2.9518,001
1.631 میلیون 1,103 28.939 میلیارد 4.348 هزار میلیارد 4045860
وپارسبانک‌پارسیان‌
-4.82,836
-4.972,831
37.212 میلیون 1,855 105.539 میلیارد 67.383 هزار میلیارد 340320
وکاربانک‌ کارآفرین‌
-0.232,614
-0.382,610
5.607 میلیون 360 14.655 میلیارد 22.219 هزار میلیارد 522800
شپدیسپتروشیمی پردیس
-0.221,973
-0.3121,949
1.534 میلیون 522 33.702 میلیارد 131.838 هزار میلیارد 22566271
شترانپالایش نفت تهران
-0.185,115
-0.085,120
9.315 میلیون 1,939 47.65 میلیارد 225.06 هزار میلیارد 1120185
خپارسپارس‌ خودرو
-4.561,297
-4.931,292
181.814 میلیون 7,716 235.893 میلیارد 29.468 هزار میلیارد 9079
جمپتروشیمی جم
-0.311,468
-0.2311,476
1.757 میلیون 1,276 20.145 میلیارد 158.258 هزار میلیارد 19277708
دپارسپارس‌ دارو
-2.5728,620
-0.2529,301
487,426 393 13.95 میلیارد 15.026 هزار میلیارد 75499560
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
3.184,671
4.994,753
6.977 میلیون 1,072 32.587 میلیارد 2.803 هزار میلیارد 158814
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-1.7913,076
-1.4613,120
750,273 536 9.806 میلیارد 39.228 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
4.2728,441
528,638
2.197 میلیون 1,250 62.487 میلیارد 1.706 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
0.8939,525
2.139,999
1.281 میلیون 1,333 50.637 میلیارد 237.15 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
-1.654,113
0.434,200
18.613 میلیون 1,586 76.553 میلیارد 13.299 هزار میلیارد 102825
نوریپتروشیمی نوری
0.3133,143
0.2633,125
4.378 میلیون 7,500 145.111 میلیارد 99.429 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
4.737,489
4.997,508
5.058 میلیون 462 37.88 میلیارد 9.436 هزار میلیارد 4530845
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
-2.367,187
-2.177,201
1.327 میلیون 480 9.534 میلیارد 3.378 هزار میلیارد 3083223
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
-4.399,710
-3.469,805
9.675 میلیون 1,897 93.946 میلیارد 63.115 هزار میلیارد 25867440
شپناپالایش نفت اصفهان
-0.8912,099
-0.3912,160
18.135 میلیون 4,074 219.42 میلیارد 241.98 هزار میلیارد 3520809
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
-0.8615,284
-0.7615,300
1.43 میلیون 441 21.861 میلیارد 210.919 هزار میلیارد 3744580
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
-0.118,755
-0.068,760
5.954 میلیون 869 52.124 میلیارد 124.776 هزار میلیارد 6968980
لخزرپارس‌ خزر
1.936,160
1.4536,000
167,822 201 6.068 میلیارد 5.467 هزار میلیارد 39233600
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
-4.7827,088
-527,026
694,379 780 18.809 میلیارد 4.063 هزار میلیارد 14464992
شبریزپالایش نفت تبریز
0.7525,746
-1.6125,142
1.237 میلیون 582 31.856 میلیارد 100.003 هزار میلیارد 14340522
پلاسکپلاسکوکار
-4.512,285
-4.472,286
9.543 میلیون 1,063 21.807 میلیارد 2.088 هزار میلیارد -95970
خراسانپتروشیمی خراسان
1.6618,112
4.2318,570
321,017 159 5.889 میلیارد 32.419 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
3.7167,062
567,893
729,090 662 48.894 میلیارد 63.709 هزار میلیارد 134660496
بسویچپارس‌سویچ‌
0.1912,950
513,572
14,940 9 202.766 میلیون 12.95 هزار میلیارد 9349900
شاراکپتروشیمی شازند
-1.067,293
-0.437,339
4.782 میلیون 1,372 34.879 میلیارد 58.811 هزار میلیارد 4682106
لپارسپارس‌ الکتریک‌
2.6812,856
513,146
660,603 232 8.493 میلیارد 3.857 هزار میلیارد 4023928
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.427,937
0.6828,013
4.387 میلیون 4,187 122.575 میلیارد 55.874 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
0.411,361
3.3511,695
2.249 میلیون 938 25.548 میلیارد 12.27 هزار میلیارد 9429630
شیرازپتروشیمی‌شیراز
0.299,290
2.039,451
2.785 میلیون 405 25.872 میلیارد 47.379 هزار میلیارد 65030
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
-4.283,800
-3.073,848
10.58 میلیون 898 40.206 میلیارد 31.35 هزار میلیارد 763800
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
3.056,051
4.266,122
6.455 میلیون 1,399 39.062 میلیارد 14.607 هزار میلیارد 1101282
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
-1.6919,910
-1.2519,999
1.671 میلیون 632 33.264 میلیارد 3.225 هزار میلیارد 1552980
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
-4.323,587
-4.993,562
21.123 میلیون 1,713 75.776 میلیارد 13.069 هزار میلیارد 2274158
تکنوتکنوتار
-4.424,953
-3.515,000
5.859 میلیون 1,073 29.022 میلیارد 1.216 هزار میلیارد 59436
حتایدتایدواترخاورمیانه
3.9116,344
516,515
11.316 میلیون 1,009 184.943 میلیارد 16.344 هزار میلیارد 6733728
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
4.372,720
4.992,736
40.459 میلیون 2,357 110.053 میلیارد 4.352 هزار میلیارد 647360
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
-1.376,770
-0.76,816
2.526 میلیون 625 17.1 میلیارد 19.88 هزار میلیارد 203100
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
1.213,085
4.823,195
33.611 میلیون 2,402 103.707 میلیارد 15.425 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
-0.111,819
01,821
6.568 میلیون 333 11.944 میلیارد 12.733 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
4.9411,474
4.9911,480
11.933 میلیون 894 136.918 میلیارد 20.653 هزار میلیارد 3855264
تنوینتامین سرمایه نوین
0.212,876
-1.532,826
32.544 میلیون 3,072 93.601 میلیارد 25.884 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
-4.284,852
-4.994,816
3.535 میلیون 485 17.153 میلیارد 1.164 هزار میلیارد 761764
چدنتولیدی چدن سازان
-3.519,369
-1.659,550
3.484 میلیون 1,006 32.641 میلیارد 9.369 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-0.744,046
-1.134,030
12.235 میلیون 1,822 49.501 میلیارد 163.054 هزار میلیارد 485520
غمهراتولیدی‌مهرام‌
4.0726,697
526,935
284,123 281 7.585 میلیارد 2.498 هزار میلیارد 43329231
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,794
06,850
0 0 0 2.004 هزار میلیارد 129086
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
2.6217,378
517,780
4.691 میلیون 2,069 81.517 میلیارد 8.689 هزار میلیارد 20245370
خمحورتولیدمحورخودرو
-4.717,300
-57,278
765,131 285 5.585 میلیارد 3.071 هزار میلیارد 94900
فجامجام‌دارو
-1.3417,506
-0.7717,608
250,475 295 4.385 میلیارد 2.101 هزار میلیارد 15492810
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
-4.613,788
-4.133,807
7.857 میلیون 990 29.763 میلیارد 3.607 هزار میلیارد 140156
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
-4.544,565
-4.254,579
55.472 میلیون 6,066 253.245 میلیارد 23.787 هزار میلیارد 1675355
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
4.1225,289
525,503
2.511 میلیون 994 63.494 میلیارد 5.058 هزار میلیارد 4779621
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
3.1916,139
516,422
6.127 میلیون 1,868 98.882 میلیارد 5.326 هزار میلیارد 4696449
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
0.3514,180
1.5514,350
1.161 میلیون 564 16.469 میلیارد 119.112 هزار میلیارد 28870480
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
2.7339,106
539,971
489,110 623 19.127 میلیارد 2.346 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
-0.2215,973
0.8216,140
129,461 63 2.061 میلیارد 12.778 هزار میلیارد 23400445
غدشتدشت‌ مرغاب‌
2.2659,577
6.3461,950
154,982 199 9.233 میلیارد 3.185 هزار میلیارد 4944891
دامینداروسازی‌ امین‌
3.119,023
4.999,188
3.799 میلیون 1,171 34.273 میلیارد 7.484 هزار میلیارد 2526440
دلرداروسازی‌ اکسیر
0.528,948
3.829,901
1.125 میلیون 377 32.565 میلیارد 13.027 هزار میلیارد 20842560
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
3.6620,380
4.9820,641
4.287 میلیون 1,341 87.369 میلیارد 12.228 هزار میلیارد 23314720
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
-2.7430,262
-3.5930,000
1.001 میلیون 269 30.29 میلیارد 25.42 هزار میلیارد 58254350
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
-2.667,295
-2.327,320
582,739 285 4.251 میلیارد 8.273 هزار میلیارد 15976050
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
2.824,382
54,475
22.886 میلیون 3,669 100.292 میلیارد 10.973 هزار میلیارد 12019826
دلقمادارویی‌ لقمان‌
0.255,164
-0.65,120
3.085 میلیون 741 15.934 میلیارد 3.486 هزار میلیارد 1600840
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
4.586,529
56,555
15.984 میلیون 1,591 104.358 میلیارد 3.098 هزار میلیارد 509262
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
-0.877,933
0.458,039
2.207 میلیون 578 17.504 میلیارد 5.156 هزار میلیارد 1761126
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
513,256
513,256
451,916 97 5.991 میلیارد 9.942 هزار میلیارد 40391032
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
4.2320,097
520,246
1.763 میلیون 893 35.423 میلیارد 7.798 هزار میلیارد 44836407
درازکدارویی‌ رازک‌
0.9918,498
2.9418,855
699,092 434 12.932 میلیارد 10.969 هزار میلیارد 36311574
دکوثرداروسازی‌ کوثر
-3.085,702
-3.455,680
2.36 میلیون 445 13.456 میلیارد 3.079 هزار میلیارد 302206
دروزداروسازی‌ روزدارو
3.185,157
4.985,247
2.346 میلیون 467 12.098 میلیارد 3.609 هزار میلیارد 67041
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
-4.129,259
-3.79,300
16.125 میلیون 2,206 149.308 میلیارد 37.036 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
-3.1237,155
-1.5737,750
750,257 700 27.876 میلیارد 1.895 هزار میلیارد 1560510
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
-0.837,623
0.337,712
4.983 میلیون 2,130 37.985 میلیارد 7.015 هزار میلیارد -13889106
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
-0.6513,594
-1.5513,471
1.914 میلیون 711 26.022 میلیارد 2.515 هزار میلیارد 1114708
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-1.524,670
-0.464,720
6.111 میلیون 1,315 28.537 میلیارد 2.078 هزار میلیارد -952680
ختوررادیاتور ایران‌
-0.459,507
1.579,700
4.439 میلیون 782 42.199 میلیارد 2.852 هزار میلیارد 4972161
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.6616,273
-516,216
1.215 میلیون 737 19.773 میلیارد 3.466 هزار میلیارد 1187929
خزامیازامیاد
-0.881,357
-1.391,350
70.609 میلیون 3,792 95.825 میلیارد 7.504 هزار میلیارد 1357
سکردسیمان کردستان
-1.413,082
-0.863,099
9.205 میلیون 1,234 28.369 میلیارد 6.78 هزار میلیارد -274298
سمازنسیمان‌مازندران‌
3.673,164
4.983,204
12.346 میلیون 1,043 39.059 میلیارد 5.202 هزار میلیارد 797328
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
-3.154,924
-1.854,990
4.378 میلیون 1,281 21.558 میلیارد 8.125 هزار میلیارد 1112824
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
4.053,799
4.983,833
38.62 میلیون 2,258 146.709 میلیارد 17.096 هزار میلیارد 824383
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
-0.93,087
-0.393,103
7.741 میلیون 411 23.899 میلیارد 83.349 هزار میلیارد 932274
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
-3.6115,547
-2.7915,679
958,254 855 14.898 میلیارد 3.731 هزار میلیارد 13401514
خساپاسایپا
-3.511,569
-3.871,563
127.486 میلیون 7,481 199.994 میلیارد 61.609 هزار میلیارد 160038
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
-4.487,763
-57,721
3.259 میلیون 1,061 25.302 میلیارد 1.692 هزار میلیارد 1801016
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
4.282,756
4.992,775
29.293 میلیون 1,634 80.719 میلیارد 12.402 هزار میلیارد 722072
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
-0.943,250
-0.273,272
4.944 میلیون 621 16.068 میلیارد 15.6 هزار میلیارد 2379000
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-1.893,428
-1.263,450
17.834 میلیون 2,131 61.141 میلیارد 55.705 هزار میلیارد 1803128
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
-3.633,613
-3.443,620
12.705 میلیون 1,863 45.9 میلیارد 2.89 هزار میلیارد 1784822
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
2.334,575
4.614,677
20.468 میلیون 1,747 93.644 میلیارد 11.895 هزار میلیارد 713700
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
1.256,165
-2.125,960
14.906 میلیون 1,902 91.905 میلیارد 11.22 هزار میلیارد 530190
سقاینسیمان‌ قائن‌
-2.3918,280
-1.7518,400
262,458 330 4.798 میلیارد 4.57 هزار میلیارد 26231800
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
3.242,102
4.962,137
21.413 میلیون 1,566 45.017 میلیارد 5.15 هزار میلیارد 8408
سخوزسیمان خوزستان
-2.464,877
-3.64,820
5.938 میلیون 1,513 28.962 میلیارد 6.828 هزار میلیارد 1009539
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-4.481,619
-3.891,629
47.829 میلیون 2,977 77.435 میلیارد 15.138 هزار میلیارد 150567
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
3.716,482
3.846,490
1.293 میلیون 338 8.379 میلیارد 3.26 هزار میلیارد 1108422
سفارسیمان‌فارس‌
017,899
018,779
0 0 0 4.17 هزار میلیارد 5190710
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
1.92,195
1.212,180
67.556 میلیون 3,241 148.302 میلیارد 8.795 هزار میلیارد 482900
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
-0.991,304
-1.291,300
37.345 میلیون 2,019 48.714 میلیارد 13.92 هزار میلیارد 78240
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-3.882,600
-4.992,570
3.68 میلیون 475 9.568 میلیارد 12.48 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
5.4311,468
4.5511,372
5.163 میلیون 1,433 59.212 میلیارد 53.085 هزار میلیارد 7454200
خاذینسایپاآذین‌
-2.62,135
-1.922,150
18.317 میلیون 2,324 39.111 میلیارد 5.649 هزار میلیارد 10675
سغربسیمان‌غرب‌
2.995,382
3.95,430
1.648 میلیون 431 8.867 میلیارد 2.691 هزار میلیارد 1017198
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
-3.1217,919
-2.9317,954
456,329 344 8.177 میلیارد 3.584 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
5.012,682
3.372,640
49.299 میلیون 2,764 132.201 میلیارد 218.583 هزار میلیارد 616860
خپویشسازه‌ پویش‌
3.3744,602
545,305
151,840 270 6.772 میلیارد 4.46 هزار میلیارد 127606322
دسبحانسبحان دارو
-1.867,392
-1.427,425
4.066 میلیون 1,387 30.059 میلیارد 7.614 هزار میلیارد 15611904
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-3.642,013
-4.311,999
14.413 میلیون 1,214 29.007 میلیارد 1.812 هزار میلیارد 340197
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.943,184
4.983,185
31.824 میلیون 1,276 101.337 میلیارد 3.423 هزار میلیارد 557200
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-2.061,376
-2.921,364
33.679 میلیون 2,352 46.344 میلیارد 10.953 هزار میلیارد 412800
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
-3.821,662
-2.841,679
112.122 میلیون 5,758 186.348 میلیارد 20.775 هزار میلیارد 282540
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
522,739
522,739
1.51 میلیون 186 34.341 میلیارد 4.548 هزار میلیارد 9413946
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-2.471,820
-3.381,803
15.957 میلیون 1,257 29.035 میلیارد 9.1 هزار میلیارد 203840
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
-2.5265,594
-0.4467,000
27,148 89 1.781 میلیارد 3.553 هزار میلیارد 75695476
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
-3.85,597
-3.495,615
10.207 میلیون 2,754 57.134 میلیارد 4.198 هزار میلیارد -212686
سرودسیمان‌شاهرود
3.983,655
4.983,690
6.83 میلیون 719 24.963 میلیارد 2.961 هزار میلیارد 204680
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
3.23,323
53,381
6.001 میلیون 690 19.938 میلیارد 3.655 هزار میلیارد 152858
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
-0.4825,181
-0.3725,210
324,500 404 8.171 میلیارد 2.518 هزار میلیارد 5061381
سیلامسیمان‌ ایلام‌
1.428,769
2.788,886
489,447 295 4.292 میلیارد 3.617 هزار میلیارد -2051946
پردیسسرمایه گذاری پردیس
1.912,986
3.723,039
27.77 میلیون 2,515 82.931 میلیارد 3.733 هزار میلیارد 220964
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
-2.613,360
-1.453,400
711,107 167 2.354 میلیارد 9.24 هزار میلیارد 732480
سکرماسیمان‌ کرمان‌
1.844,982
1.844,982
15.301 میلیون 3,130 76.225 میلیارد 4.939 هزار میلیارد 2271792
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
-2.842,733
-1.882,760
3.84 میلیون 516 10.494 میلیارد 12.299 هزار میلیارد 1989624
سفارسسیمان فارس و خوزستان
-0.424,025
-1.293,990
33.146 میلیون 3,807 133.408 میلیارد 22.641 هزار میلیارد 326025
سیمرغسیمرغ
-1.4511,684
-0.9911,739
7.749 میلیون 3,447 90.537 میلیارد 15.189 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
4.385,551
4.985,583
13.541 میلیون 1,380 75.165 میلیارد 38.857 هزار میلیارد 1409954
شفاسرمایه گذاری شفادارو
4.888,362
4.998,371
4.24 میلیون 627 35.45 میلیارد 9.862 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
4.275,054
4.995,089
8.373 میلیون 983 42.321 میلیارد 2.527 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
-1.6411,799
0.0311,999
1.437 میلیون 621 16.953 میلیارد 4.625 هزار میلیارد 2477790
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
2.313,910
4.9914,276
722,226 381 10.046 میلیارد 2.782 هزار میلیارد -1168440
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.72,826
-0.112,843
2.024 میلیون 272 5.708 میلیارد 18.909 هزار میلیارد 1305612
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-0.474,272
1.654,363
4.702 میلیون 1,017 20.09 میلیارد 11.321 هزار میلیارد 918480
سترانسیمان‌ تهران‌
-1.048,723
0.58,859
8.373 میلیون 2,659 73.035 میلیارد 15.265 هزار میلیارد 1919060
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
7.292,532
7.632,540
41.803 میلیون 4,731 105.829 میلیارد 50.64 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-4.059,090
-4.519,047
2.73 میلیون 1,073 24.818 میلیارد 2.017 هزار میلیارد 1827090
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
11.5115,000
11.5115,000
458 6 6.87 میلیون 43.5 هزار میلیارد 16965000
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
0.26,392
-1.226,301
740,758 351 4.735 میلیارد 6.929 هزار میلیارد 3387760
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
-3.391,681
-3.451,680
38.006 میلیون 2,517 63.88 میلیارد 9.246 هزار میلیارد 164738
غسالمسالمین‌
4.1421,679
521,858
99,316 56 2.171 میلیارد 6.504 هزار میلیارد 5311355
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
-1.0512,488
-2.2912,331
2.066 میلیون 827 25.804 میلیارد 13.616 هزار میلیارد 449568
سخاشسیمان‌خاش‌
2.1722,016
3.9422,399
175,599 111 3.866 میلیارد 2.752 هزار میلیارد 20871168
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
-1.643,303
-1.283,315
5.435 میلیون 959 17.951 میلیارد 5.285 هزار میلیارد 835659
سفانوسیمان فارس نو
4.8710,557
510,570
2.879 میلیون 397 30.397 میلیارد 5.279 هزار میلیارد 6344757
کساپاسایپاشیشه‌
-3.525,267
-3.815,251
3.475 میلیون 509 18.305 میلیارد 1.211 هزار میلیارد 26335
سدورسیمان‌ دورود
-1.462,491
-0.322,520
13.614 میلیون 1,913 33.914 میلیارد 1.598 هزار میلیارد -443398
سارابسیمان‌ داراب‌
0.733,597
2.443,658
6.536 میلیون 1,130 23.512 میلیارد 3.237 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
2.032,063
52,123
50.093 میلیون 3,908 103.352 میلیارد 5.474 هزار میلیارد -129969
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
-3.796,326
-1.836,455
2.396 میلیون 585 15.154 میلیارد 9.489 هزار میلیارد 4478808
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
1.032,460
1.722,477
18.409 میلیون 1,301 45.287 میلیارد 177.12 هزار میلیارد 504300
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
-1.839,239
-2.379,188
8.243 میلیون 1,879 76.156 میلیارد 5.359 هزار میلیارد 2614637
سارومسیمان‌ارومیه‌
1.55,482
2.765,550
3.9 میلیون 777 21.378 میلیارد 3.837 هزار میلیارد 2159908
کگازشیشه‌ و گاز
-4.6313,191
-513,141
3.531 میلیون 1,258 46.575 میلیارد 5.936 هزار میلیارد -2031414
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
-2.6320,079
-3.3619,930
305,319 278 6.13 میلیارد 4.548 هزار میلیارد 9939105
کهمداشیشه‌ همدان‌
-4.38,095
-3.818,137
6.627 میلیون 1,241 53.641 میلیارد 9.325 هزار میلیارد 10385885
قشهدشهد
-3.0514,839
-1.4315,087
1.019 میلیون 605 15.116 میلیارد 5.936 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
-2.0712,869
-1.2312,980
1.303 میلیون 725 16.77 میلیارد 2.574 هزار میلیارد -1737315
قشکرشکرشاهرود
-2.9317,830
-218,001
655,756 414 11.692 میلیارد 3.566 هزار میلیارد 249620
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
-1.9813,086
-1.813,110
1.869 میلیون 1,177 24.452 میلیارد 251.251 هزار میلیارد 93564900
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
-4.6220,807
-520,724
2.898 میلیون 966 60.307 میلیارد 4.161 هزار میلیارد 7781818
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
-4.0312,324
-4.1812,305
1.295 میلیون 476 15.954 میلیارد 3.143 هزار میلیارد 11325756
فاماصنعتی‌ آما
07,864
08,037
0 0 0 7.078 هزار میلیارد 3758992
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
1.3634,500
1.3634,500
79 2 2.726 میلیون 3.45 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
-3.578,733
-1.728,900
2.375 میلیون 869 20.738 میلیارد 2.183 هزار میلیارد -3528132
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.5810,110
0.4110,093
203,201 119 2.054 میلیارد 1.011 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
-1.949,736
-1.5849,900
120,083 301 5.972 میلیارد 1.528 هزار میلیارد 7709080
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.745,902
-0.15,940
7.783 میلیون 689 45.932 میلیارد 540.033 هزار میلیارد 5111132
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.778,855
1.638,930
1.658 میلیون 247 14.684 میلیارد 31.251 هزار میلیارد 4312385
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
-3.644,679
-2.84,720
9.244 میلیون 1,544 43.248 میلیارد 4.679 هزار میلیارد 2367574
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
0.048,159
4.998,563
2.683 میلیون 706 21.893 میلیارد 4.321 هزار میلیارد 2455859
سدشتصنایع سیمان دشتستان
4.257,970
58,027
676,238 162 5.39 میلیارد 9.405 هزار میلیارد 701360
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.1510,114
0.1510,114
59.878 میلیون 1,211 605.604 میلیارد 1.011 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
4.6634,204
4.9834,310
2.541 میلیون 1,056 86.899 میلیارد 12.827 هزار میلیارد 54076524
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-2.97,335
-2.327,379
2.336 میلیون 561 17.134 میلیارد 2.567 هزار میلیارد 1430325
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
-3.45,659
-1.525,769
2.372 میلیون 545 13.421 میلیارد 3.563 هزار میلیارد 333881
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.0515,231
0.0315,227
6.39 میلیون 100 97.334 میلیارد 1.523 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
-4.727,993
-3.668,082
7.209 میلیون 686 57.626 میلیارد 23.979 هزار میلیارد 4651926
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.1710,124
0.2310,130
4.276 میلیون 139 43.295 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
015,254
015,254
66 1 1.007 میلیون 411.858 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
0.227,183
0.2727,200
18,208 20 494.942 میلیون 1.359 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-1.7133,870
1.2834,900
749 6 25.368 میلیون 1.694 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
0.0710,039
0.0710,039
18.589 میلیون 1,218 186.612 میلیارد 1.004 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-0.21,502
11,520
39.734 میلیون 2,608 59.697 میلیارد 1.896 هزار میلیارد -386014
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0317,757
0.0617,763
625,827 79 11.113 میلیارد 1.776 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.0210,123
0.0410,125
1.541 میلیون 126 15.597 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
-2.3827,041
-2.1927,093
815,687 489 22.057 میلیارد 651.688 میلیارد 7084742
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.1830,767
0.9430,999
3,213 21 98.855 میلیون 3.077 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
11.682,141
15.72,218
9.782 میلیون 734 20.947 میلیارد 3.854 هزار میلیارد 642300
فسازغلتک سازان سپاهان
59,536
59,536
193,396 1,755 1.844 میلیارد 3.576 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
4.2737,591
537,854
1.256 میلیون 1,428 47.221 میلیارد 4.511 هزار میلیارد 29433753
چفیبرفیبر ایران‌
-3.383,317
-2.563,345
4.763 میلیون 893 15.802 میلیارد 4.468 هزار میلیارد -1452846
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
-0.5528,841
1.7229,500
543,756 598 15.682 میلیارد 2.884 هزار میلیارد 1730460
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-0.033,869
-0.393,855
39.722 میلیون 4,146 153.683 میلیارد 502.97 هزار میلیارد 537791
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
0.2813,900
1.114,013
909,161 319 12.638 میلیارد 11.926 هزار میلیارد 5309800
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
-1.3512,533
-1.3912,528
302,534 214 3.792 میلیارد 8.773 هزار میلیارد 11655690
فولاژفولاد آلیاژی ایران
1.366,723
1.846,755
2.245 میلیون 479 15.091 میلیارد 36.977 هزار میلیارد 638685
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
3.8959,989
4.260,169
972,368 1,397 58.331 میلیارد 59.989 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-1.634,214
-0.684,255
5.163 میلیون 1,008 21.758 میلیارد 46.354 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
518,862
518,862
509,554 134 9.611 میلیارد 7.033 هزار میلیارد 9563034
خزرفنرسازی‌زر
04,014
04,014
0 0 0 3.211 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
0.4411,040
0.9811,100
2.013 میلیون 1,006 22.222 میلیارد 2.208 هزار میلیارد -651360
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
0.428,830
-1.48,670
4.063 میلیون 647 35.874 میلیارد 3.974 هزار میلیارد 44150
فخاسفولاد خراسان
-0.1212,293
0.6712,390
112,202 85 1.369 میلیارد 110.637 هزار میلیارد 1044905
فخوزفولاد خوزستان
0.68,036
0.768,049
3.241 میلیون 1,237 26.046 میلیارد 153.075 هزار میلیارد 1663452
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
-0.8513,945
3.7314,589
5.039 میلیون 2,038 70.267 میلیارد 12.195 هزار میلیارد 808810
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
0.0828,758
0.9529,010
10,102 16 292.086 میلیون 5.752 هزار میلیارد 11503200
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
-3.5125,699
-2.3826,000
662,951 252 17.037 میلیارد 5.011 هزار میلیارد 10228202
قنیشاقند نیشابور
-0.8113,049
-0.2213,126
1.002 میلیون 395 13.08 میلیارد 3.523 هزار میلیارد 456715
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
3.974,770
4.994,817
54.008 میلیون 2,905 257.636 میلیارد 5.247 هزار میلیارد 524700
قمروقند مرودشت‌
2.3814,135
3.5814,300
385,740 318 5.452 میلیارد 2.827 هزار میلیارد 2049575
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
2.139,903
3.6210,047
1.226 میلیون 709 12.139 میلیارد 3.961 هزار میلیارد 2327205
قهکمتقندهکمتان‌
2.4321,441
521,979
2.747 میلیون 1,145 58.904 میلیارد 5.866 هزار میلیارد 5853393
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
8.2416,525
10.2416,831
4.069 میلیون 855 67.24 میلیارد 2.059 هزار میلیارد 14013200
کلوندکاشی‌ الوند
2.958,874
59,051
4.131 میلیون 1,606 36.66 میلیارد 3.55 هزار میلیارد 985014
پکویرکویر تایر
-3.246,651
-2.46,709
1.684 میلیون 595 11.199 میلیارد 4.656 هزار میلیارد 4935042
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
-4.583,879
-4.923,865
26.347 میلیون 2,611 102.205 میلیارد 10.085 هزار میلیارد 1939500
داروکارخانجات‌داروپخش‌
4.1816,116
516,243
2.362 میلیون 923 38.062 میلیارد 12.087 هزار میلیارد 16212696
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
3.7915,386
515,565
1.197 میلیون 537 18.424 میلیارد 1.154 هزار میلیارد 3046428
شکربنکربن‌ ایران‌
-3.3721,878
-0.7122,480
4.144 میلیون 1,718 90.669 میلیارد 5.47 هزار میلیارد 3369212
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
-4.547,721
-57,684
7.075 میلیون 1,439 54.625 میلیارد 6.563 هزار میلیارد 3435845
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.92,827
4.942,828
1.463 میلیون 90 4.137 میلیارد 4.871 هزار میلیارد 11308
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
-1.1913,409
0.9613,700
3.484 میلیون 1,487 46.718 میلیارد 2.682 هزار میلیارد 12497188
دکیمیکیمیدارو
-3.728,702
-1.838,873
2.435 میلیون 829 21.189 میلیارد 5.012 هزار میلیارد 12626602
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
-2.559,550
-0.739,728
2.107 میلیون 982 20.124 میلیارد 2.865 هزار میلیارد 8413550
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
-2.113,033
-3.0712,903
1.414 میلیون 448 18.431 میلیارد 4.303 هزار میلیارد 938376
بالبرکابل‌ البرز
-4.698,251
-4.478,270
4.362 میلیون 615 35.988 میلیارد 2.615 هزار میلیارد 148518
فاسمینکالسیمین‌
011,570
011,640
0 0 0 23.14 هزار میلیارد 3945370
خکمککمک‌فنرایندامین‌
4.074,372
54,411
6.175 میلیون 559 27.001 میلیارد 1.403 هزار میلیارد -1171696
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
-3.778,650
-3.778,650
1.765 میلیون 633 15.264 میلیارد 2.163 هزار میلیارد 25950
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
-0.979,417
-0.959,419
2.611 میلیون 604 24.588 میلیارد 5.65 هزار میلیارد 960534
چکارنکارتن‌ ایران‌
-1.0348,130
-1.6147,850
583,238 891 28.071 میلیارد 8.772 هزار میلیارد 11647460
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
-2.8941,984
-0.1443,174
1.277 میلیون 1,440 53.625 میلیارد 7.557 هزار میلیارد 19522560
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-4.086,425
-3.996,431
17.559 میلیون 2,837 112.814 میلیارد 105.325 هزار میلیارد 1143650
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
3.1921,777
522,158
741,459 541 16.146 میلیارد 3.92 هزار میلیارد 87108
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
-1.0711,389
1.6211,698
2.296 میلیون 969 26.151 میلیارد 7.403 هزار میلیارد 2106965
خبهمنگروه‌بهمن‌
-2.861,833
-2.231,845
8.964 میلیون 657 16.432 میلیارد 18.33 هزار میلیارد 434421
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-0.72,543
-1.842,514
48.545 میلیون 2,499 123.467 میلیارد 50.86 هزار میلیارد 317875
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
0.095,614
0.535,639
6.128 میلیون 550 34.399 میلیارد 227.367 هزار میلیارد 1695428
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
0.286,113
3.676,320
2.233 میلیون 569 13.652 میلیارد 15.444 هزار میلیارد 3337698
برکتگروه دارویی برکت
0.342,942
1.672,981
7.47 میلیون 1,144 21.973 میلیارد 17.064 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
2.9643,395
544,255
942,654 577 40.907 میلیارد 8.679 هزار میلیارد 170976300
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
0.948,136
2.368,250
4.635 میلیون 531 37.706 میلیارد 219.672 هزار میلیارد 4149360
شگلگلتاش‌
4.3215,315
515,415
4.57 میلیون 2,133 69.992 میلیارد 15.315 هزار میلیارد 32161500
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
0.0756,266
-0.7655,801
50,809 114 2.864 میلیارد 56.266 هزار میلیارد 118271132
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
-2.7921,568
-4.621,166
803,344 820 17.326 میلیارد 15.129 هزار میلیارد 2178368
دسبحاگروه دارویی سبحان
-0.876,028
0.266,097
4.814 میلیون 1,019 29.018 میلیارد 16.487 هزار میلیارد 5087632
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
-4.516,168
-4.996,137
11.654 میلیون 1,990 71.888 میلیارد 14.803 هزار میلیارد 1184256
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
0.2514,228
-2.0613,900
1.781 میلیون 1,109 25.343 میلیارد 1.564 هزار میلیارد 2845600
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
-4.4667,542
-1.9869,299
142,505 176 9.625 میلیارد 16.707 هزار میلیارد 21545898
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
-0.853,015
-2.142,976
431,937 109 1.295 میلیارد 5.427 هزار میلیارد 1079370
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.285,833
0.45,840
5.31 میلیون 521 30.972 میلیارد 174.99 هزار میلیارد 1965721
غالبرلبنیات‌کالبر
0.948,952
0.378,902
3.114 میلیون 910 27.878 میلیارد 3.133 هزار میلیارد 1154808
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
-0.352,020
-2.321,980
10.119 میلیون 1,067 20.435 میلیارد 4.04 هزار میلیارد 533280
ولیزلیزینگ‌ایران‌
4.651,847
4.991,853
25.008 میلیون 1,325 46.199 میلیارد 1.108 هزار میلیارد 57257
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.9814,585
4.3714,500
1.976 میلیون 227 28.823 میلیارد 7.293 هزار میلیارد -539645
شلعابلعابیران‌
-3.146,759
-2.416,810
6.294 میلیون 930 42.542 میلیارد 1.081 هزار میلیارد 3521439
غپاکلبنیات‌ پاک‌
-0.863,463
0.833,522
16.398 میلیون 1,897 56.781 میلیارد 4.798 هزار میلیارد 259725
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
-1.2931,854
-1.6131,749
525,532 860 16.74 میلیارد 64.218 هزار میلیارد 28796016
وایرانلیزینگ ایرانیان
1.982,164
4.242,212
10.711 میلیون 960 23.183 میلیارد 2.164 هزار میلیارد 491228
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
1.22,871
4.972,978
5.318 میلیون 534 15.268 میلیارد 1.522 هزار میلیارد 344520
فلامیلامیران‌
2.3128,589
1.2728,300
89,554 125 2.56 میلیارد 1.715 هزار میلیارد 9005535
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
-3.8319,655
-3.6119,700
749,399 587 14.73 میلیارد 3.184 هزار میلیارد 12539890
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
3.951,658
4.951,674
226.584 میلیون 9,312 375.779 میلیارد 14.988 هزار میلیارد 477504
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
3.1939,693
540,388
706,517 811 28.043 میلیارد 3.493 هزار میلیارد 39693
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
-4.332,013
-4.991,999
26.699 میلیون 2,102 53.743 میلیارد 3.748 هزار میلیارد 122793
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
-1.7133,063
-0.133,606
296,998 335 9.82 میلیارد 13.886 هزار میلیارد 67448520
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
2.3228,607
0.5428,109
1.095 میلیون 703 31.312 میلیارد 9.307 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-1.2711,554
-0.3311,664
2.098 میلیون 627 24.242 میلیارد 11.554 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
-2.6425,773
1.826,949
6.766 میلیون 3,220 174.376 میلیارد 8.299 هزار میلیارد 3608220
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
-1.326,122
-0.396,180
5.836 میلیون 942 35.727 میلیارد 1.268 هزار میلیارد 3005902
کدمامعدنی‌ دماوند
-4.4450,088
-549,793
165,757 517 8.302 میلیارد 1.503 هزار میلیارد 24242592
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
023,939
023,934
0 0 0 4.845 هزار میلیارد 1196950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
61.515,790
61.515,790
1,491 6 8.633 میلیون 4.136 هزار میلیارد -648480
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
4.359,619
4.999,678
7.635 میلیون 1,604 73.442 میلیارد 10.821 هزار میلیارد 1327422
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-2.024,997
-1.965,000
7.34 میلیون 1,380 36.679 میلیارد 219.868 هزار میلیارد 1084349
بموتوموتوژن‌
-3.4217,555
-1.5217,900
1.092 میلیون 597 19.176 میلیارد 11.944 هزار میلیارد 11656520
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
4.83,448
3.343,400
2.895 میلیون 187 9.981 میلیارد 3.861 هزار میلیارد 175848
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
-0.344,105
-0.464,100
27.906 میلیون 2,933 114.562 میلیارد 320.19 هزار میلیارد 701955
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.336,672
-0.336,672
6.664 میلیون 1,973 44.464 میلیارد 320.256 هزار میلیارد 1754736
اخابرمخابرات ایران
-0.394,103
0.754,150
39.454 میلیون 2,866 161.88 میلیارد 246.18 هزار میلیارد 1858659
کبافقمعادن‌ بافق‌
-1.5349,706
-1.3549,799
172,883 343 8.593 میلیارد 10.065 هزار میلیارد 53881304
غمارگمارگارین‌
-4.267,505
-2.227,665
4.84 میلیون 1,149 36.319 میلیارد 6.304 هزار میلیارد 5973980
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
-4.022,100
-4.892,081
76.345 میلیون 5,441 160.298 میلیارد 13.202 هزار میلیارد 426300
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
0.1614,199
0.8714,300
1.51 میلیون 463 21.439 میلیارد 28.398 هزار میلیارد 11770971
غنوشنوش‌ مازندران‌
0.310,082
4.9910,554
3,117 5 32.897 میلیون 504.1 میلیارد 1330824
شبهرننفت‌ بهران‌
-1.2218,387
-0.3918,541
1.016 میلیون 492 18.687 میلیارد 47.806 هزار میلیارد 31257900
فنوالنورد آلومینیوم‌
4.994,310
4.994,310
997,993 192 4.301 میلیارد 2.924 هزار میلیارد 237050
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.9222,671
522,687
73,108 68 1.657 میلیارد 3.265 هزار میلیارد 3990096
خمحرکهنیرو محرکه‌
-1.086,067
1.096,200
5.356 میلیون 1,041 32.493 میلیارد 6.192 هزار میلیارد 497494
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
2.171,934
0.91,910
12.661 میلیون 476 24.492 میلیارد 5.086 هزار میلیارد -290100
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
-0.4915,342
1.4215,636
2.547 میلیون 1,620 39.082 میلیارد 7.671 هزار میلیارد 3375240
ولملتواسپاری ملت
3.32,599
4.972,641
8.78 میلیون 816 22.82 میلیارد 2.079 هزار میلیارد 161138
سیستمهمکاران سیستم
2.147,260
2.127,259
444,257 210 3.235 میلیارد 9.148 هزار میلیارد 4007520