صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 2261 7041720 5.36 1.1 0.32
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 5.24
3.58064021
2.943996
399827 1608 281470 8.95 2.87 1.28
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 5.13
-0.5291940
0.63951
108235 102 564000 7.3 0.6 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 5.78
4.79671005
4.91006
7634712 7671 2010000 3.46 0.72 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 4.38
4.2952947
4.96953
1139615 1079 852300 -99.05 0.89 1.12
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 3.64
0.72531111
0.631110
1158726 1288 612161 122.87 1.02 0.5
کی بی سی - کی بی سی 5.92
-3.38742025
-3.822016
22271 45 486000 5.24 1.09 0.33
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.45
0.40162000
0.42000
75422 151 740000 8.1 1.65 0.61
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 8.26
4.59361776
4.951782
1325303 2354 888000 6.59 2.04 1.7
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 4.59
-2.78663977
-1.034049
197804 787 994250 5.17 2.08 1.01
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 6.78
3.5933604
4.973652
410636 1480 540600 130.96 2.84 0.21
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 4.68
-1.04472368
-2.592331
685693 1623 947200 -717.03 3.85 0
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.58
0.13797988
2.048140
29725 237 22046880 7.67 3.24 3.49
مبین وان کیش - اوان 2.54
-0.709426593
-1.826301
816865 21723 2659300 25.23 18 4.78
بانک دی - دی 4.96
-2.707611
-3.34607
6774424 4140 3910400 -0.12 -0.08 0.16
آ.س.پ - آ س پ 2.89
4.3534815
4.99820
933642 761 652000 27.47 0.72 2.57
آسیا سیر ارس - حآسا 4.54
-0.56931048
-0.381050
86808 91 838400 12.36 0.98 0.62
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.05
4.65121485
4.931489
1055356 1568 1188000 4.05 1.02 0.69
ریل پرداز سیر - حریل 2.97
-1.44681158
-1.281160
5448096 6308 2269680 14.61 1.02 2.58
پخش البرز - پخش 7.57
4.56941190
4.921194
1778735 2118 714000 -6.12 1.11 0.05
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.11
4.50861159
4.961164
498334 578 579500 -17.88 1.06 1.89
توکا ریل - توریل 4.27
1.07221414
-0.571391
1809889 2559 2828000 5.62 1.07 0.86
بیمه کوثر - کوثر 0.13
4.99331577
4.861575
601563 949 3942500 5.76 1.1 0
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 9.88
0.9029956
1.3610001
320441 3190 1393840 9.7 5.02 0.98
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 2.09
24284
1.864278
66136 283 856800 8.56 2.79 1.45
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.31
4.89341329
4.971330
1735568 2307 1860600 11.56 1.17 1.89
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 2.74
4.7344115
4.994125
260695 1073 411500 8.19 2.04 0.69
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.49
5.30884979
5.124970
11077286 55156 6550352 9.39 3.54 3.22
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.87
-1.45591083
-1.271085
86558 94 2707500 3.82 0.79 0
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.25
5.96615062
6.575091
81944 415 607440 9.44 2.78 0.56
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 3.7
-4.29451248
-4.681243
72833 91 312000 -163.52 1.38 0
بیمه میهن - میهن 3.65
1.6667732
2.5738
217450 159 1098000 -3.04 1.74 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.84
-0.59888134
2.478385
28572 232 894740 7.68 5.74 2.58
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.07
4.80585910
4.985920
118164 698 413700 7.16 4.31 0.33
بیمه سامان - بساما 5.2
1.08612513
3.262567
108983 274 3769500 9.9 1.98 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2.98
4.38252096
4.632101
948561 1989 2766720 5.08 1.47 2.42
سیمان لار سبزوار - سبزوا 5.44
1.18891532
0.731525
729804 1118 918320 -7.22 -3.46 1.56
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.52
2.07033106
1.873100
1052753 3270 465900 7.42 2.37 0.55
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
02400
02400
13977 34 408000 -13.21 5.28 0.98
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 1.44
0.94161608
0.441600
98686 159 482400 4.36 1.25 1.88
افرانت - افرا 3.1
1.1392220
1.372225
312217 693 1110000 15.54 1.57 1.6
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.11
2.97214608
2.794600
199978 921 368640 11.66 2.98 0.4
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4.32
2.7178733
4.158855
75020 655 1047960 6.1 4.74 0.64
صنعت روی زنگان - زنگان 3.85
-0.85656945
0.647050
459888 3194 694500 29 5.17 2.51
پتروشیمی مارون - مارون 2.87
0.654951023
1.1851290
125603 6409 204092000 8.16 6.14 3.73
بیمه اتکائی امین - اتکام 3.52
0.30061001
21018
956943 958 2502500 3.28 0.75 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.49
4.60784268
54284
2166970 9248 1365760 5.51 2.03 0.17
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 3.29
-0.85144309
-1.084299
1330171 5732 12065200 5.51 2.05 22.97
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 3.02
1.07861312
2.391329
1432839 1881 5248000 7.29 1.15 13.85
بهمن دیزل - خدیزل 2.33
2.17753097
2.143096
211953 657 3097000 3.15 1.23 0.44
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 2858 202600 18.1 1.62 0.87
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1.821120
1084937 1198 1436500 25.77 0.93 93.3
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 5.47
4.50954357
4.994377
3986643 17368 2615507 8.63 4.41 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.21
2.87236017
2.586000
749576 4510 1203400 9.77 4.17 0.39
آهن و فولاد ارفع - ارفع 5.03
1.74616701
4.016850
5530010 37055 26804000 7.05 4.62 1.75
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.9
3.22869528
2.939500
1614040 15379 17054282 6.24 6.15 2.88
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 2.69
4.11567387
3.587349
37185 275 295480 60.92 6.88 4.01
پالایش نفت شیراز - شراز 3.91
-3.168418979
-319012
1046600 19864 19501845 9.11 6.9 0.47
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.84
-1.063419724
0.6720069
3174254 62608 22552848 14.23 7.35 0.49
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.77
4.84924519
4.994525
398621 1801 379596 -11.29 8.26 5.69
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.64
-0.100453709
1.3754500
1118098 60052 128901600 6.08 16.14 2.8
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
52374
127430 303 2563920 10.12 1.8 1.6
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 1.39
4.93286637
56641
885350 5876 2389320 9.36 3.67 2.31
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
4.0611199
6706 74 1651350 4.32 3.5 0.72
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
4.996328
197849 1252 3164000 4.32 2.26 0.75
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
-0.9427998
1282466 36255 3249021 8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
0.152061
1060751 2167 963929 11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 706 8047312 3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 2106 4524000 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 33 4728000 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 293 3528000 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 12 4904000 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 17 1455000 11.53 5.01 1.38
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.46
-2.54891644
-1.31665
125814173 206874 54548885 21.98 3.82 1.13
نفت ایرانول - شرانل 4.2
-1.7916580
-0.96640
873711 5749 13160000 6.04 3.59 0.96
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 6.12
2.43231853
1.711840
4542167 8414 741200 118.08 1.55 0.83
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 5.95
4.79232952
4.972957
8934395 26374 1033200 18.96 2.23 0.98
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.5
-0.29632019
0.052026
758173 1531 2624700 4.21 1.23 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 5.09
4.40451683
4.961692
3324169 5595 1750320 4.95 1.4 1.19
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4.56
-2.48322317
-3.962282
22318110 51705 6951000 5.33 1.32 0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.88
2.49571807
2.041799
1073713 1940 4032328 3.34 1.46 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0
4.98382275
4.982275
1473637 3353 304850 9.93 1.77 0.42
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 3.68
0.94525767
1.525800
134032 773 3650511 4.13 1.87 1.56
مواد ویژه لیا - شلیا 5.71
1.91244956
3.155016
598560 2966 400544 7.25 1.99 1.92
زرین معدن آسیا - فزرین 3.76
-2.63715132
-2.525138
662440 3400 1539600 4.53 1.98 1.45
قاسم ایران - قاسم 0
4.98322507
4.982507
823439 2064 1504200 99.18 2.09 0.09
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.34
0.06133262
0.283269
141077 460 8322993 9.62 2.17 0
پاکدیس - غدیس 2.54
4.88422899
4.992902
923114 2676 811720 345.27 2.32 0.57
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.96
4.185946
4.96953
3250992 3077 1135200 -3.01 3.44 1.7
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.32
0.35552541
-0.082530
5690552 14459 60374160 13.34 2.34 0
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.9933743
4.993743
63129 236 374300 12.47 2.43 0.6
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 6.48
3.62422173
4.962201
1147402 2493 369410 114.19 2.49 0.65
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.76
-3.26266790
-3.556770
952496 6467 1564416 4.67 2.44 1.3
آتیه داده پرداز - اپرداز 4.03
0.28286738
1.216800
780859 5261 3369000 8.59 2.66 2.02
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2.41
4.03983451
4.973482
346402 1195 690200 9.11 2.8 0.26
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.97734387
4.984387
79299 348 10528800 13.8 2.89 0.55
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.74
4.47692147
4.962157
2457484 5277 708510 14.18 3.05 0.39
پتروشیمی غدیر - شغدیر 2.24
4.90353423
53426
30866502 105668 4449900 9.58 3.06 0.85
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 4.95
1.03933500
2.193540
9483004 33186 52500000 11.79 3.18 1.88
بیمه دی - ودی 2.71
-2.1781033
-1.891036
60001 62 2582500 3.01 1.27 0