صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
-0.91980
1028629 1012 5904000 4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 4.72
0.99633244
2.743300
964783 3130 4866000 12.51 2.88 1.25
افرانت - افرا 3.64
2.88012429
3.642447
2606 6 1214500 16.09 1.82 1.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 6.58
-1.58733844
-2.693801
18953 73 768800 5.57 2.25 0.24
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.91
1.49866773
3.246889
126356 856 12123074 5.69 2.63 2.39
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
1.95091411
1.951411
163300 230 352750 0 2.76 0
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 6.06
4.07429988
1.159707
33150 331 199760 31.11 6.13 2.31
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.11
-0.46732130
-0.892121
262065 558 362100 -3.81 7.07 0.69
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 0.95
-0.9371740
0747
27900 21 666000 9.56 0.73 0.81
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.52
-0.7131114
-0.981111
434897 485 1448200 9.87 0.96 36.16
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 4.38
-1.32055754
0.245845
30428 175 402780 6.83 3.15 0.64
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.1
1.81324492
1.974499
230921 1037 449200 7.38 2.24 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.95
4.841912537
4.9912555
222745 2793 1444262 5.97 3.14 1.65
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.47
1.70455012
2.485050
13391 67 751800 9.61 3.59 0.32
بهمن دیزل - خدیزل 0.47
-0.7843670
-1.243653
47638 175 3670000 4.84 1.39 0.59
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.33
1.70132152
2.412167
95639 206 645600 5.42 1.72 1.5
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.89
0900
0.44904
411706 370 5400000 7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 6.01
-1.63371144
-1.981140
522783 598 572000 15.93 0.95 1.03
ریل پرداز سیر - حریل 1.68
-0.08761141
01142
1009799 1152 2236360 14.98 1.04 2.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.07
0.89611126
1.341131
76070 86 620426 24.5 1.07 0.53
توکا ریل - توریل 5.2
-0.85811502
0.791527
1582329 2376 3004000 7.35 1.05 1.09
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.43
-0.425311471
-0.1811499
7251 83 8350888 4.15 1.32 2.51
مواد ویژه لیا - شلیا 5.58
3.36125197
4.995279
160565 834 420022 5.45 2.11 1.64
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.91
0.29821682
0.181680
592396 996 1749280 5.57 1.8 1.22
بیمه میهن - میهن 1.4
-0.8299717
-1.52712
244165 175 1075500 -5.99 2.8 0.83
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
-4.995415424
-515424
303 5 2313600 4.84 3.05 1
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
1.64657470
1.657470
135 1 4728510 6.01 2.75 2.15
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.41
0.1062943
-0.21940
13063 12 565800 0 0.59 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.48
-2.63542032
-3.692010
7991 16 1625600 4.97 1.27 0.55
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.08
-1.84713082
-0.033139
63110 195 770500 3.99 2 0.74
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.71
-2.08621408
01438
335150 472 1830400 0 1.03 0
پالایش نفت شیراز - شراز 1.17
0.903412733
0.2512651
38567 491 13083776 5.96 4.93 0.39
آ.س.پ - آ س پ 4.92
-1.2755774
-0.13783
88543 69 619200 5.17 0.69 1.06
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.98
-0.86871027
-2.511010
60634 62 2567500 4.47 0.75 4.81
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
01000
01000
116279 116 2500000 4.72 0.73 3.6
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.65
3.74092274
4.652294
19758 45 2455920 10.08 1.87 1.83
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 3.63
0.93077049
-1.466882
19201 135 845880 7.19 3.46 0.59
پتروشیمی مارون - مارون 1.68
1.473241604
0.9841400
9672 402 166416000 10.22 8.67 3.78
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.51
1.07352448
-1.22393
3749 9 905760 7.54 1.79 0.88
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0.3
-1.930410262
-1.9210263
25526 262 1231440 6.34 4.03 0.75
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.15
2.02097219
0.817133
51502 372 1010660 9.55 5.51 0.78
مبین وان کیش - اوان 2.39
0.10016997
0.277009
43306 303 699700 12.9 4.82 1.46
کی بی سی - کی بی سی 4.58
-0.87822483
-0.22500
12939 32 595920 4.66 1.34 0.4
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.35
0.58421033
1.851046
53664 55 1446200 5.88 1.03 1.8
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.68
-1.35871089
-0.821095
166642 182 4356000 5.69 1.04 5.46
بیمه دی - ودی 4
0.591023
-1.671000
252475 258 2557500 3.6 1.55 0.3
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 4.71
-1.343534
-0.063580
14844 52 706800 9.84 1.95 1.36
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 2261 7041720 5.36 1.1 0.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.58
-1.06828428
-0.358489
93096 785 4214000 9.05 4 1.22
پاکدیس - غدیس 3.59
1.24822758
0.952750
56333 155 772240 7.63 2.21 0.45
قاسم ایران - قاسم 3.77
2.23982328
0.312284
89172 208 1396800 279.19 2.22 0.09
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.14
-1.8131704
0717
1027071 723 844800 -10.77 2.31 1.36
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.77
3.62872456
0.842390
286178 703 417520 10.15 2.4 0.58
زرین معدن آسیا - فزرین 4.89
1.05655165
3.115270
251456 1299 1549500 6.08 2.52 1.68
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 6.07
2.07624769
0.064675
119480 570 333830 11.74 3.26 1.76
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.42
-0.69084600
0.354648
65018 299 368000 9.55 3.25 0.73
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.95
-0.54678186
-0.458194
94525 774 22593360 6.15 3.49 3.26
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 1.38
4.95594045
3.553991
54837 222 339780 90.56 4.65 2.88
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.41
3.56371918
2.651901
665234 1276 28770000 12.83 2.08 1.23
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 0
4.97632215
4.982215
342053 758 730950 16.17 4.89 0.47
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.07
-0.84283647
-2.663580
511391 1865 14588000 10.33 4.95 1.18
پالایش نفت لاوان - شاوان 2.34
1.378812794
1.0312750
119720 1532 14628936 10.78 6.21 0.43
صنعت روی زنگان - زنگان 4.13
4.54859332
59372
268583 2506 933200 389.97 8.08 4.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.35
-3.42843690
-4.213660
1038561 3832 1180800 6.91 1.68 0.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 0.02
1.42975250
1.415249
50502 265 3151575 15.09 5.19 13.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.36
1.99895409
3.715500
1079633 5840 10818000 4.44 2.79 4.78
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 2858 202600 18.1 1.62 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
-21320
1137041 1478 779253 10.3 2.64 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.4
2.2523133
2.743148
818926 2566 4121762 5.18 2.26 2.13
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.42
-0.4005746
0.4752
68261062 50947 24752718 151.34 1.97 0.56
نفت ایرانول - شرانل 2.72
2.1165598
2.155600
385565 2158 11196000 5.82 2.38 0.85
پخش البرز - پخش 0.07
1.96671348
2.041349
19490 26 808800 3.6 1.09 0.05
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.29
2.78683799
3.33818
145378 552 759800 11.44 2.67 0.31
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.4
1.68045325
1.585320
534988 2849 1917000 8.8 2.73 1.98
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.94
-2.19958137
-2.48120
574099 4672 4068500 10.12 3.74 2.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.33
3.29882693
4.992737
1253810 3377 1077200 0 4.2 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 0.84
-0.204612682
0.0212710
15884 201 1395020 11.27 5.69 3.85
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.9
0.186133374
0.7933574
250752 8369 80097600 5.83 5.89 2.16
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.28
0.08882255
0.092255
887235 2000 53578800 11.91 1.81 11.28
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 8.03
0.67963111
-2.853002
331777 1032 311100 6.82 1.81 0.36
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 4.71
-0.13671461
1.641487
169278 247 438300 3.64 1.04 1.38
آسیا سیر ارس - حآسا 0.5
-0.08331200
-0.081200
868923 1043 960000 15.42 1.1 0.87
نفت پاسارگاد - شپاس 3.89
-1.98332817
0.632892
44794 126 6760800 7.5 1.88 0.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.33
1.78471825
0.391800
16785685 30640 5475000 5.15 1.12 4.98
بیمه کوثر - کوثر 4.62
2.71921511
4.691540
48000 73 3777500 6.51 1.22 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.06
0.99791417
1.781428
138037 196 189878 -6.22 1.27 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 0.94
0.07221386
0.361390
1634801 2266 3092865 6.66 1.31 6.12
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.58
0.06410944
-1.2510800
183520 2008 1257774 7.56 1.54 2.49
ریل سیر کوثر - حسیر 1.02
0.50862174
1.112187
70314 153 1025737 9.28 1.63 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.96
2.78061996
2.992000
417160 833 2634720 7.87 1.67 4.41
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.9
0.11842537
0.592549
300500 762 6473156 7.76 1.76 0.7
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.13
4.55392824
52836
874433 2469 423600 15.04 1.91 0.63
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0.11
-0.9793910
-0.98910
9000 8 1820000 0 0.64 0