صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
پارس سرام - کسرام 4.67
-0.8123054
-0.323069
46295 138 183240 0 2.95 0.92
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 9.53
-0.08742286
2.672349
20012 45 1074420 7.27 1.99 8.48
سیمان بجنورد - سبجنو 10.48
-1.34433596
3.873786
102193 365 1409632 7.11 2.03 1.19
نوش مازندران - غنوش 0
0.02853514
2.563603
1300 5 175700 23.18 2.3 1.96
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.08
-1.16913297
-1.413289
726984 2397 362527 12.95 2.43 1.66
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 1.09
0.54665702
4.995954
10164 60 1140400 10.72 2.53 0.43
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 9.39
-2.40837659
-2.147680
98805 757 184582 42.21 2.47 1.64
لامیران - فلامی 0
0.57345437
4.995676
10660 61 326220 10.7 2.82 1.97
ایران تایر - پتایر 7.33
3.95712811
3.812807
4126297 11599 805264 8.45 4.08 0.36
سبحان دارو - دسبحان 4.74
-1.8443726
-2.853688
418483 1559 2161080 3.59 1.93 1.07
سیمان قاین - سقاین 4.17
-0.623423116
-3.2722500
5404 123 1230289 6.67 4.66 1.72
دوده صنعتی پارس - شدوص 10.5
3.48485375
-0.655160
417335 2243 645000 8.97 -72.34 0.64
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 7.11
0.66132892
0.422885
3707560 10722 14749200 64.6 -26.62 0.92
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 6.7
-1.81141843
-2.51830
6721630 12391 1382250 -78.26 -7.53 1.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-2.52710723
-510451
48519 507 2573520 3.53 -3.42 0.67
بانک تجارت - وتجارت 1.27
0635
0.47638
76951040 48861 29019500 -2.37 -2.65 0.17
ایران خودرو دیزل - خاور 5.67
-0.8319596
0601
63482967 37865 2973479 -0.47 -0.13 0.31
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.27
0.85572593
3.072650
181754 472 518600 46.5 1.99 0.95
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.77
2.01633137
2.933165
505091 1584 627400 6.97 1.96 0.41
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.98
0.37582404
0.212400
8674619 20852 3606000 8.77 0.49 9.6
بانک سینا - وسینا 3.38
-0.1999
-2.4976
1498357 1496 9990000 6.63 0.73 0.31
صنعتی پارس مینو - غپینو 6.72
-0.19963000
-0.23000
288986 866 3780000 10.83 1.95 1.39
کابل البرز - بالبر 5.03
0.05181930
-2.021890
286860 554 611656 187.51 2.16 0.46
کویر تایر - پکویر 3.81
-1.85322701
-0.442740
609205 1645 1890700 5.18 2.34 0.46
سالمین - غسالم 2.07
-0.26213805
-4.983625
7550 28 1141500 13.99 2.4 1.16
پتروشیمی فجر - بفجر 1.44
-0.12885426
0.095438
1149363 6231 35269000 5.4 2.48 2.28
کشت و صنعت چین چین - غچین 2.72
-4.74285925
-55909
99127 587 592500 8.89 2.55 1.86
نفت پارس - شنفت 4.65
2.65267198
4.997362
286262 2100 8997500 8.78 3.47 1.16
سیمان شمال - سشمال 3.74
-3.92341053
-4.931042
1254218 1321 1132050 7.33 0.72 1.16
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.05
0.46781718
-0.061709
965519 1658 1081665 27.97 1.61 0.96
سیمان هگمتان - سهگمت 9
3.28611823
1.871798
1418643 2587 916787 7.41 0.84 0.65
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.58
0.9195878
-0.34867
378193 334 790200 22.17 0.93 1.13
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.88
1.3089774
0.79770
7092190 5493 1333623 9.8 0.99 1.14
سیمان سپاهان - سپاها 4.27
1.0804842
2.28852
1441381 1213 2062900 13.48 1.01 0.77
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.25
-3.24961310
-4.281296
2279090 2986 694300 10.12 1.09 5.1
واسپاری ملت - ولملت 4.18
-2.12511612
-1.71619
1108104 1787 1289600 12.52 1.23 3.18
لبنیات کالبر - غالبر 2.01
2.09881508
2.171509
934204 1409 527800 37.76 1.31 0.78
عمران و توسعه فارس - ثفارس 6.28
4.44442021
4.912030
3127445 6320 2021000 5.05 1.43 1.93
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 6.55
1.6438742
3.97759
18282900 13560 4452000 5.6 0.44 5.87
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 9.68
-0.639622
4.95657
229049966 142478 6639850 5.89 0.54 5.64
صنعتی پارس خزر - لخزر 5.38
-1.55738913
-2.818800
125873 1122 1347646 8.57 1.73 0.83
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 3.94
4.90051370
4.981371
1865704 2556 6165000 0 1.18 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.85
3.83121870
3.281860
751476 1405 3403400 19.59 1.07 12.74
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.85
-0.66561194
-11190
31827757 38015 10793760 7.2 1.07 2.36
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.01
4.72391707
4.971711
9883643 16867 2816550 8.19 1.09 6.76
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 4.24
4.98081918
4.981918
50729172 97259 8631000 8.55 1.13 8.48
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.82
3.5321407
4.491420
9844267 13847 28140000 14.73 1.13 13.74
مخابرات ایران - اخابر 3.49
2.21481846
2.331848
5644406 10421 110760000 3.89 1.14 2.23
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 5.1
2.12772400
2.132400
1662573 3991 3600000 4.97 1.16 4.58
ماشین‌سازی اراک - فاراک 9.26
1.0183992
0982
84712772 84055 6236256 -23.53 1.2 2.1
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0
4.92111130
4.921130
1779020 2010 1412500 0 1.06 0
چرخشگر - خچرخش 6.74
0.78311287
1.411295
1096187 1411 1225346 30.85 1.16 0.81
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.98181728
4.981728
1156581 1999 1123200 11.47 1.15 0.26
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.48
-0.99261596
-0.931597
2166520 3441 13167000 8.74 1.16 8.42
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.77
3.8041419
4.971435
2748198 3899 1448231 23.6 1.22 0.27
پارس خودرو - خپارس 6.16
2.0216757
4.04772
49863503 37748 17199251 21.37 1.24 0.28
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.42
-0.40091739
-0.861731
2656542 4785 1478150 5.99 1.22 2.93
سخت آژند - ثاژن 2.85
0.14372090
0.622100
1842173 3850 836000 3.22 1.23 1.76
رادیاتور ایران - ختور 6.96
3.06122626
3.962649
626802 1646 787800 5.05 1.07 0.49
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.07
-3.3891910
-4.351891
5700000 10885 5730000 4.21 0.94 0.21
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.63
0.1319759
0.26760
22441102 17042 9487500 0 0.6 0
شاهد - ثشاهد 3.51
2.02641158
1.761155
1468619 1701 3134280 4.77 0.72 29.85
بانک ملت - وبملت 5.05
-2.268948
-2.06950
55307247 52435 47400000 6.85 0.63 0.19
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0
2.9557836
4.93852
662722 565 2299000 0 0.64 0
سیمان داراب - ساراب 4.94
4.27761097
4.851103
2061182 2262 987300 9.59 0.7 1.03
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 5.74
3.9785967
4.95976
1326697 1282 1547200 0 0 0
سیمان تهران - ستران 5.37
-0.32741522
0.21530
980336 1492 2663500 11.83 0.67 0.98
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 8.53
0.99921213
4.751258
4740347 5751 6823125 10.63 0.7 9.82
گروه بهمن - خبهمن 4.84
0.8475952
2.97972
25088334 23889 9520000 5.5 0.71 4.56
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.65
1.2731875
-0.23862
2397297 2098 4812500 9.51 0.73 7.75
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 6.79
3.0227818
4.91833
170843773 139777 32120140 7.23 0.97 0.28
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.99
3.78231125
4.981138
1540295 1743 5062500 0 0.77 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0
3.57661419
4.961438
2024913 2912 9933000 0 0.79 0
حفاری شمال - حفاری 5.84
4.17831870
4.961884
4765107 8910 4872107 7.41 0.83 0.59
پتروشیمی آبادان - شپترو 6.3
1.41922787
1.162780
1190046 3317 1755810 -4.43 0.8 0.9
بانک پارسیان - وپارس 4.24
0.1017984
0.31986
4822507 4755 23379840 19.46 0.82 0.22
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 5.49
4.07741506
4.771516
2146675 3234 2861400 0 0.87 0
سیمان شاهرود - سرود 5.17
4.81511219
4.991221
2993318 3650 987390 6.42 0.89 0.86
زامیاد - خزامیا 6.48
2.038751
4.89772
70997532 53348 4152949 103.78 0.95 0.27
صنعتی آما - فاما 6.04
-1.15492482
-4.982386
112735 273 2233800 10.4 1.77 1.77
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 7.91
-3.00751419
-4.991390
5955923 8449 1966015 37.13 1.25 0.32
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.64
4.94612143
52144
289975 622 964350 5.58 1.32 0.67
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 8.26
3.72054795
3.834800
33294278 159632 172620000 12.14 3.08 4.34
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 1.7
-0.57471384
-2.31360
82015 111 1245600 48.73 1.03 17.69
سرمایه گذاری سپه - وسپه 5.27
9.03231521
10.041535
43349803 65946 10177011 0 1.3 0
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.84
2.11213916
1.173880
85715572 335674 293700000 7.18 1.92 2.03
کالسیمین - فاسمین 5.32
0.46186744
-0.216699
10434139 70364 13488000 7.16 2.16 3.14
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 10
3.82363014
0.962931
16579448 49971 21098000 14.46 2.37 1.25
سیمان اصفهان - سصفها 7.64
-2.31266674
2.276987
37001 240 1334800 15.02 2.9 1.34
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 7.67
-2.867715310
-3.7615170
498041 7625 1837200 11.4 3.86 2.04
فیبر ایران - چفیبر 10.08
3.57146583
2.116490
662316 4360 1316600 321.2 17.31 4.97
سیمان غرب - سغرب 5.3
0.25582744
2.32800
518356 1423 823200 5.33 1.45 0.88
بیمه البرز - البرز 2.56
0.4255944
1.38953
898951 852 3776000 6.6 0.68 0.23
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 5.85
7.09382340
7.142341
61614773 144209 79837030 13.71 0 13.49
تولیدی چدن سازان - چدن 6.24
-1.85372965
-3.442917
5684447 16853 2372000 11.82 1.67 3.03
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.99
8.76233550
9.83584
69060906 245195 10424298 14.48 2.39 4.6
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.31
0.16581208
0.751215
168453 205 2416000 5.73 0.78 13.23
پست بانک ایران - وپست 5.19
0.87541498
2.361520
1087867 1633 4843710 58.39 2.54 0.39
داروپخش - وپخش 0.15
-0.17258679
-4.998260
11651 96 7290360 4.85 3.47 4.74
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 7.96
4.45511313
3.741304
47513711 62385 94536000 6.24 0.94 5.81
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.01965095
4.995348
283 2 647065 64.38 4.61 4.17
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01747
-4.981660
1000 2 2061460 29.39 1.59 2.06
داروسازی ابوریحان - دابور 0.02
0.71535914
4.996165
16456 101 1703232 4.22 2.34 0.77
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01207
0.081208
1000 1 4224500 0 0.83 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.2
4.57381006
4.571006
324281 326 4828800 6.04 0.63 6.23
داروسازی اسوه - داسوه 0
-15.22685701
-15.235701
18500 105 4275750 5.11 1.86 1.47
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.16
-0.3786588
-3.526380
8130 52 202334 13.7 0.75 0.5
سیمان فارس نو - سفانو 0.07
0.2942729
52857
10700 31 955150 6.95 1.31 0.68
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 1.93
-0.05115872
-3.155690
3690 21 5038176 16.95 3.69 1.09
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.01785618
-3.95400
300 2 1348320 12.59 5.03 1.74
بیسکویت گرجی - غگرجی 4.45
0.40124004
4.764178
18271 75 800800 13.61 2.55 1.44
داروسازی فارابی - دفارا 7.9
-2.20433283
-4.973190
71699 229 1313200 785.41 3.71 0.65
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 2.73
-1.02212905
-1.192900
79489 228 255640 -12.24 4.7 2.43
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4.96
-0.02494008
-4.943811
5520 22 400800 101.7 4.85 9.35
بانک صادرات ایران - وبصادر 5.26
6.3739751
4.96741
25841560 19402 43407800 -3.06 1.96 0.22
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.12
-0.06141627
-0.921613
15656 25 1301600 0 1.2 0
بیمه ملت - ملت 0.21
01866
0.161869
670 1 5318100 7.78 1.29 1.35
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 6.95
4.90872586
5.682605
35899683 92852 77580000 6.09 1.64 6.04
سیمان بهبهان - سبهان 1.97
0.053313138
013131
14320 188 722590 7.75 2 0.81
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 0
4.73483495
4.733495
15499 54 566190 11.57 2.38 3.09
نفت بهران - شبهرن 0.77
4.991411001
4.9811000
5451737 59973 28602600 8.06 4.13 1.75
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.4
-0.442629242
-3.9128223
49107 1407 19650624 20.19 8.5 3.89
سیمان شرق - سشرق 5.45
0.8951789
2.3800
4033595 3184 2093659 7.9 1.08 1.11
داروسازی امین - دامین 2.96
-0.6771467
-1.691452
362051 531 1216730 5.77 0.96 0.97
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.22
1.70528589
2.438650
324963 2791 1717800 11.21 3.34 0.97
موتوژن - بموتو 3.89
-1.06083451
-1.063451
142941 488 2348060 4.67 2.12 0.66
داروسازی اکسیر - دلر 2.33
0.62713530
1.883574
115455 409 1588500 4.29 2.2 0.41
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.95
3.9644616
4.934659
711044 3282 3237904 39.34 2.63 0.41
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.04292329
-4.982214
2453 5 2871657 10.83 2.58 1.66
سیمان هرمزگان - سهرمز 9.37
0.73695195
4.695399
73950 390 2815690 11.75 3.46 1.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.8
-0.4944805
-1.36798
1187977 951 4830000 9.37 0.73 3.55
ایران دارو - دیران 2.93
1.21141671
4.121719
125972 214 501300 4.53 1.35 0.58
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.12
0.09922019
0.692031
58973 120 2001717 5.72 1.68 1.68
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.86
-0.22663082
1.333130
443269 1366 456136 16.64 1.87 1.9
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.41
0.663913494
3.0213810
67500 940 13494000 9 5.43 1.81
تراکتورسازی - تایرا 1.9
1.1983041
0.833030
721282 2193 5473800 7.69 0 0.67
بانک کارآفرین - وکار 3.07
-0.39561007
-1.78993
810268 807 8559500 4.16 0.55 0.38
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 10.38
2.3861944
4.99968
1605624 1516 1699200 0 0.76 0
بیمه آسیا - آسیا 2.82
4.47311378
3.871370
894331 1233 3169400 7.31 0.95 0.12
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.84
-3.79561318
-1.311352
1950810 2572 1318000 6.01 1.03 1.65
سیمان خزر - سخزر 0.24
-3.56963755
-4.753709
92596 343 863650 10.6 2.32 1.28
سیمان خوزستان - سخوز 1.76
1.38192421
3.432470
128149 315 1573650 3.72 1.21 0.58
سیمان ایلام - سیلام 4.52
-1.33592068
-0.672082
70565 141 853050 219.63 12.14 0.71
داروسازی کوثر - دکوثر 2.92
0.69071312
-0.231300
1042106 1368 708480 19.29 0.72 0.55
لیزینگ ایران - ولیز 5.08
-2.2248835
-3.04828
1603955 1339 501000 23.86 0.9 1.17
شهد - قشهد 0.01
08151
08151
38800 316 1640796 10.87 3.73 0.97
جام دارو - فجام 0.01
-1.11637884
-4.997575
13529 102 630720 11.46 3.87 2.47
قند نقش جهان - قنقش 0.47
-1.6834615
-4.564480
36194 162 641485 23.9 -6.96 0.24
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 3.3
-0.50791959
-0.911951
146438 286 146925 -1.73 -0.4 1.09
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.74
4.73771857
4.961861
993518 1845 412145 9.67 0.89 3.14
بیمه ما - ما 3.77
01198
-0.331194
123500 148 1797000 4.96 0.86 0.6
پتروشیمی فارابی - شفارا 2.14
-1.25443385
-1.113390
119605 404 507750 -1.65 -0.49 0.88
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.148413493
514146
3000 42 3337630 74.96 11.69 74.75
بانک اقتصاد نوین - ونوین 6.42
-1.7321078
1.191110
2321191 2445 14155218 21.22 1.19 0.22
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.1
-1.57811871
-2.421855
789145 1476 654850 21.75 1.24 2.56
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.38
0.04762104
0.052104
198277 418 7785010 4.04 1.62 3.89
قند مرودشت - قمرو 2.16
-1.79913930
-2.523901
210060 825 786000 10.51 2.38 0.68
پشم شیشه ایران - کپشیر 7.78
-2.20833587
-4.993485
445508 1598 538050 42.93 2.81 1.16
فروسیلیس ایران - فروس 3.4
0.96853649
13650
119687 445 3191018 40.78 2.97 4
قند اصفهان - قصفها 2.06
0.32418666
-0.668581
122384 1061 1689870 8.03 3.29 0.45
گلوکوزان - غگل 1.22
-2.960713176
-2.1613285
111031 1544 2635200 8.63 9.01 0.99
گروه دارویی برکت - برکت 5.14
1.35781493
1.151490
1076440 1612 5076200 5.15 1.26 4.26
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 5.42
0.09212173
-0.512160
65558 143 554115 4.07 1.31 0.47
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
ایران ارقام - مرقام 5.76
-0.61333889
-1.613850
2598899 10108 1944500 94.55 4.53 1.84
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.45
-0.30599124
-0.579100
209142 1908 821160 9.55 4.2 1.45
پتروشیمی خارک - شخارک 5.48
4.481229914
530062
824396 24661 59828000 8.58 4.42 4.26
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.92
3.83321544
4.981561
4208615 6497 694800 20.58 4.43 0.84
پتروشیمی فن آوران - شفن 5.28
1.217436750
1.9137000
393183 14449 34912500 8.18 4.44 3.1
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.75
-0.8174856
0.044898
3309054 16068 2428000 46.23 4.39 1.52
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.81
4.71438685
4.988707
3041183 26413 52110000 11.25 4.69 2.51
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.57
4.57913106
4.983118
1928468 5990 1242400 38.45 4.74 0.9
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 0
4.05089838
4.999927
584611 5803 17708400 9.38 4.61 3.4
نیرو کلر - شکلر 2.53
4.98184615
4.854609
2090864 9649 2307500 10.05 4.26 2.88
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.73
3.91234409
4.224422
4237363 18684 1419698 30 4.81 1.39
فنرسازی خاور - خفنر 0
0.09742055
4.972155
3701 8 411000 -25.86 5.1 1.38
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.83
0.39093082
2.213138
328431 1012 1941660 558.11 5.23 0.67
سیمان سفید نی ریز - سنیر 5.25
-0.453413392
-4.9812783
4276 55 669600 19.98 5.35 1.84
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.10856445
-4.996130
1729 11 386700 28.75 6.31 0.98
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.62573653
-4.983493
17283 60 541419 -19.17 7.52 0.71
آسان پرداخت پرشین - آپ 5.05
4.370118127
518236
2525964 45788 36254000 13.24 8.13 0.93
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.5
-2.39182571
-1.292600
1135386 2919 1311210 525.32 4.17 1.63
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 9.11
1.47871647
-0.181620
1661654 2736 200675 -21.58 4.2 10.86
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 6.89
-0.4711845
2866
1376902 1163 338000 327.52 12.62 0.65
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0
4.98153983
4.983983
1274281 5075 5974500 16.98 3.2 7.87
مهرکام پارس - خمهر 4.53
2.89671634
0.311593
4053859 6624 1352952 47.27 2.92 0.2
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.68
0.91561984
1.732000
1880579 3732 496000 -23.86 2.92 1.22
سازه پویش - خپویش 0
-0.841422627
-521679
6728 146 2262700 6.45 2.92 0.41
کاشی پارس - کپارس 4.74
-2.82474369
-3.024360
248397 1085 383380 6.53 2.9 0.61
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 6.23
-0.22433558
-0.173560
816720 2890 58326294 29.54 2.99 19.03
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.91
-0.148314138
-0.0614150
643266 9093 135724800 4.35 3 1.19
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.86
3.29497963
3.767999
13098845 104309 109889400 8.02 3.23 0.54
آلومینیوم ایران - فایرا 10.29
0.23212159
-3.442080
18945142 40906 11222116 31.74 3.19 0.79
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.59
0.10594728
54959
49257 244 42552000 36.21 4.13 2.58
پالایش نفت تبریز - شبریز 6.34
4.43317562
57603
8447907 63880 29372404 7.29 3.56 0.41
نفت سپاهان - شسپا 2.61
4.90316710
516725
416035 6955 17545500 5.65 3.44 0.99
به پرداخت ملت - پرداخت 3.45
2.914113632
513908
227923 3166 12950400 5.07 3.72 1.04
بهنوش ایران - غبهنوش 3.03
-1.54794516
-4.774368
52424 230 1625760 26.37 3.67 0.43
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.45
-1.64313891
-3.893802
533568 2054 8528866 29.52 3.66 5.3
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 7.16
-4.54433928
-4.253940
264433 1039 801783 48.67 3.63 0.5
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.85
4.11126718
526946
331178 8916 74810400 10.57 4.14 5.89
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.66
0.241814510
4.3115099
9512 143 5804000 6.25 4 2.4
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 9.22
-1.58933096
0.953176
1922349 5952 774000 -7.78 8.14 0.23
معدنی دماوند - کدما 0
2.604412528
512820
22016 282 375840 65.24 13.3 3.47
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.41
-1.17833187
-2.333150
151229 482 162537 55.17 2.76 1.18
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 3.62
-0.454244057
0.0944300
1927761 84931 2202850 122.7 -21.47 2.79
مهندسی تکنوتار - تکنو 7.2
-4.19974106
-4.994072
1528343 6275 656960 374.98 6.64 5.69
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.58
-1.15187295
-4.887020
45355 321 2918000 7.52 3.29 3.49
لابراتوارهای رازک - درازک 8.1
-0.113211476
-4.7810940
5322 58 6805268 10.11 5.71 2.57
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.88
01068
1.311082
31949562 34123 2776800 10.64 0.82 8.84
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.6
0.92762176
1.112180
15784661 34345 1414400 14.91 0.96 23.84
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 54341 2208727 -5.08 -0.21 0.17
ایران ترانسفو - بترانس 5.25
-0.5954845
-4.994631
3903008 18910 18168750 15.85 3.13 3.37
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 2.26
4.69324283
4.994295
1474625 6316 1494767 -5.02 -3.29 1.29
فولاد خوزستان - فخوز 2.32
4.56896889
4.286870
33873675 233369 99697608 8.48 2.97 1.57
آلومراد - فمراد 5.09
1.78865691
1.725687
120645 687 281907 56.07 6.16 1.99
کارتن ایران - چکارن 5.19
3.23837173
4.927290
1060679 7608 1307279 41.01 5.63 1.84
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.72
3.09242967
1.152911
160095 477 296700 33.82 2.14 0.67
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
-3.766449
644917 4225 66350000 12.59 1.75 2.09
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
پتروشیمی جم - جم 5.08
3.923611972
3.1311880
2029041 24292 114931200 6.7 4.56 2.04
باما - کاما 4.72
0.17079975
-0.739885
4610741 45990 4987500 7.59 2.38 3.77
سیمان کردستان - سکرد 6.47
-1.4706737
0.8754
939163 692 1621400 29.65 17.22 1.32
افست - چافست 4.64
1.304712656
3.9712989
850207 10760 2531200 7 2.8 1.47
پارس سویچ - بسویچ 0.62
-0.09498419
-3.888100
2768 22 2104750 7.63 3.53 1.83
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.74978208
-4.987858
9093 71 438742 -24.2 897.22 0.24
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.04
-0.11192677
-0.632663
35000 93 284297 178.47 -0.94 0.37
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 5.45
-2.46557002
0.287199
1082593 7580 2625750 8.25 3.13 4.16
معدنی املاح ایران - شاملا 0.78
-0.530612934
-0.7812901
58340 753 2716140 6.4 3.55 2.51
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
03048
-4.992896
500 1 548640 650.82 -1.73 1.41
فنرسازی زر - خزر 4.46
-3.163796
-4.01789
3130873 2493 397998 106.44 1.01 0.96
معادن منگنز ایران - کمنگنز 9.52
0.73835867
-1.445740
7634017 44790 1187481 29.99 4.81 4.16
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.26
-4.21423273
-4.593260
2352792 7701 490950 13.56 2.17 1.5
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.5
-0.024124934
-523693
101 2 872690 13.74 5.9 0.45
سیمان خاش - سخاش 5
0.34139114
59537
7745 72 1139250 8.5 2.7 1.31
سیمان فارس - سفار 0
-0.31665982
-55701
6000 34 1393806 17.03 3.61 2.2
بیمه پارسیان - پارسیان 3.46
-1.22421291
-4.91243
402624 523 3873000 2.76 0.94 0.27
شهد ایران - غشهد 2.39
0.93191733
4.951802
59937 108 346600 -57.93 4.71 26.56
پارس دارو - دپارس 3.09
4.18339912
3.539850
88263 875 2081520 5.45 2.96 1.5
پتروشیمی شازند - شاراک 0
4.98723705
4.993705
39648805 146899 29877120 6.96 1.95 1.16
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 10.29
1.21413168
1.283170
15238005 48273 2376000 0 1.92 0
قند هکمتان - قهکمت 7.28
-3.3375214
-2.695249
2410181 12568 1426550 10.37 2.76 0.82
بیمه دانا - دانا 3.78
-1.38892130
-0.512149
444055 941 3195000 14.8 2.75 0.17
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 4.51
3.6142953
1.442891
6787157 20046 2953000 7.02 1.35 7.53
شیشه و گاز - کگاز 5.84
-0.57274167
-14149
1670174 6959 1041750 1.74 1.66 2.15
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.68
4.26232544
52562
5443674 13850 103032000 8.34 1.64 7.53
سیمان صوفیان - سصوفی 6.35
-1.90022065
-0.482095
505283 1044 1135750 10.39 1.57 0.81
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.76
3.67132372
2.142337
2934479 6962 2586182 -34.63 1.67 14.34
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.19
-0.1083922
1.3935
3171447 2925 295830 380.24 1.61 0.2
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 0
4.98352865
4.982865
817846 2343 5730000 5.78 1.7 1.51
سیمان دورود - سدور 5.07
2.4624749
4.92767
5754752 4309 480631 -102.26 1.68 0.57
کربن ایران - شکربن 3.93
0.755239
1.735290
2542877 13322 1309750 8.03 1.66 1
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.82
-4.87681814
-4.981812
4361208 7913 907000 14.23 1.7 1.91
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 6.7
-3.127813039
2.4713793
34408 448 706359 12.8 1.49 0.35
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0
53402
53402
3353620 11409 15747817 4.85 1.7 1.92
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 4.52
-0.16644199
-0.024205
1283217 5388 4952427 0 1.72 0
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 8.21
0.9963042
0.73033
1325006 4030 3042000 7.27 1.74 1.29
مارگارین - غمارگ 6.46
-2.78071853
-3.11847
1071654 1985 1556520 10.35 1.68 0.16
قند نیشابور - قنیشا 3.84
0.60072512
1.082524
565021 1419 502400 23.99 1.75 0.88
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 8.25
0.61422621
4.762729
692786 1816 558273 32.46 1.75 0.3
داروسازی روزدارو - دروز 0
3.83141897
4.981918
215852 414 1327596 57.26 1.82 1.73
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.91
1.74042806
1.922811
4753300 13338 7089359 5.79 1.58 0.76
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 6.48
-3.22391681
-4.951651
10924611 18360 1140301 22.33 1.5 0.72
بین المللی محصولات پارس - شپارس 7.73
-1.63071870
-4.731811
2219259 4151 963050 456.21 1.77 0.44
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.67
3.79222737
4.972768
10198349 27916 44476250 5.23 1.45 5.05
شیشه همدان - کهمدا 3.79
1.2521860
-0.271832
702012 1306 2142720 7.51 1.32 2.31
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.96
3.27381041
4.961058
12241625 12738 1377083 69.69 1.35 0.39
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 0.67
4.95871651
4.961651
6633493 10951 8238490 12.9 1.32 0.86
تامین سرمایه امید - امید 1.07
0.11931679
01677
2561870 4301 8227100 5.21 1.35 4.48
سیمان ارومیه - ساروم 8.01
2.06052328
3.462360
375494 874 1629600 4.71 1.39 1.08
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 0.87
1.01611690
3.531732
1596235 2784 137735000 6.86 1.37 6.06
بانک خاورمیانه - وخاور 1.45
4.98182023
4.982023
12927823 26148 12138000 6.18 1.39 1.03
بانک انصار - وانصار 0.32
02196
0.142199
486398 1069 21960000 7.31 1.41 0.43
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.06
-0.57181391
-1.861373
1135513 1580 834600 92.77 1.51 0.52
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.06
-2.95281972
-1.572000
426752 841 1044273 6.93 1.43 0.89
آبسال - لابسا 4.71
0.35571975
2.92025
457746 904 711000 16.84 1.48 0.42
گروه دارویی سبحان - دسبحا 3.65
-0.77643195
-1.553170
672737 2149 5335650 3.99 1.47 3.91
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.14
0.77151698
0.891700
1199879 2037 560340 17.78 1.5 0.91
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.61
-0.3686811
0.61819
5106577 4144 741204 36.97 1.26 0.16
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 7.03
-1.10891516
-2.151500
161700 243 379000 4858.97 1.26 0.98
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.08
3.30531844
3.641850
4438138 8296 49788000 6.34 1.28 6.24
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 4.86
-2.3455039
-54902
226210 1131 3809484 4.27 1.49 1.44
ایران خودرو - خودرو 5.01
0.08342400
2.172450
26311761 63140 36720000 21.59 1.75 0.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 6.74
4.69613411
4.973420
380987 1299 433765 18.36 1.89 1.11
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
4.43324146
4.994168
120823 504 671652 7.98 2.87 0.31
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.46
-1.73824805
-2.024791
1764582 8479 1586595 9.6 2.47 0.81
تولید محور خودرو - خمحور 7.57
3.86212501
4.982528
791470 1980 1052273 1222.15 2.32 0.89
شکر - قشکر 3.49
-2.13121745
-0.171780
1295098 2260 349000 60.57 2.29 0.76
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 5.11
-0.24511221
-3.431182
417903 507 3907200 0 2.35 0
نیرو ترانس - بنیرو 2.14
1.46554085
0.894062
160492 658 2042500 11.67 2.4 2.01
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0
4.96772599
4.972599
8257085 21460 9469217 6.61 2.47 1.23
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.93
3.03553598
1.153532
803541 2891 269850 11.01 2.53 2.76
قند لرستان - قلرست 3.43
-1.57265195
-3.185110
511273 2656 1246800 13.42 2.47 1.47
همکاران سیستم - سیستم 1.98
2.47315055
2.785070
1236411 6250 4802250 8.05 2.58 5.77
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
4.98365435
4.985435
289573 1574 1956600 5.99 2.26 1.16
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 5.42
4.63284901
3.544850
1639938 8037 14212900 4.17 2.64 3.9
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1.85
4.70173563
53573
559040 1992 1425200 20.65 2.53 1.15
معادن بافق - کبافق 5.9
0.946216856
-2.0216360
709410 11958 3413340 6.57 2.56 4.06
رینگ سازی مشهد - خرینگ 8.32
1.96771451
-0.071422
4005598 5813 645695 -7.43 2.63 0.17
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 6.22
-1.10435463
-2.975360
1468017 8020 2037075 12.36 2.58 2.14
مس شهید باهنر - فباهنر 2.62
4.44024916
3.684880
11963435 58807 5530500 7.24 2.73 0.86
گلتاش - شگل 3.83
-0.27014800
-1.894722
71000 339 2400000 6 2.75 1.1
کارخانجات داروپخش - دارو 1.16
4.99545675
4.965673
208188 1181 2837500 5.72 2.38 0.66
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.15
4.86742650
4.992653
217744 578 795000 6.97 2.25 1.33
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.86
-2.51526744
-4.576602
166272 1121 1618560 4.21 1.78 1.1
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.44
4.80914228
0.44050
2034626 8602 10206181 11.46 1.95 10.8
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0.33
1.48493554
4.883673
50280 185 1066200 10.71 1.84 22.99
پالایش نفت اصفهان - شپنا 4.35
4.94034482
4.994484
130835850 586368 89640000 5.01 1.92 0.38
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 8.48
-2.38522169
-4.142130
2069981 4489 520560 25.42 1.82 7.38
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.33
-1.05081695
-0.761700
1073417 1819 499993 59.88 1.84 1.2
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.58
4.90232739
4.982741
118637766 325001 91756500 11.84 1.87 3.15
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.11
3.75972677
3.882680
9443852 25278 1362593 7.38 0 3.21
سایپا شیشه - کساپا 3.45
-2.80371144
-3.231139
925236 1058 263120 495.52 1.88 0.55
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.18
0.84611907
-0.051890
320291 611 1144200 19.52 1.97 0.76
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.85
4.96495687
4.985688
134060248 762351 284350000 6.92 2.13 6.85
داده پردازی ایران - مداران 5.48
4.66223300
3.243255
1369827 4521 2145000 10.91 2.06 1.52
ملی صنایع مس ایران - فملی 4.17
-1.2953430
-1.583420
130647343 448150 205800000 13.49 1.96 2.59
پتروشیمی مبین - مبین 2.45
1.35744555
1.024540
3264000 14868 64917860 5 2.05 1.67
پالایش نفت تهران - شتران 4.07
4.92434368
54371
49392225 215739 69888000 7.32 2.14 0.43
البرز دارو - دالبر 6.21
0.66336070
1.166100
903881 5487 5645100 4.7 2.07 1.8
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.02946796
4.997133
450 3 978624 9.89 2.07 0.42
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 6.13
1.70343642
-0.033580
1636626 5960 12853346 7.43 2.13 2.4
پاکسان - شپاکسا 2.98
3.3734781
1.624700
344767 1648 2581740 8.98 2.17 0.51
لعابیران - شلعاب 0
25.59912149
25.62149
3000 6 343840 70.09 1.77 0.7