صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -3.28
-1.161793
-0.941797
5492093 9849 8104360 5.98 1.3 1.81
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -3.28
-1.161793
-0.941797
5492093 9849 8104360 5.98 1.3 1.81
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -3.28
-1.161793
-0.941797
5492093 9849 8104360 5.98 1.3 1.81
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -0
-56047
-56047
162735 984 1209400 107.92 4.9 2.14
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -0
-56047
-56047
162735 984 1209400 107.92 4.9 2.14
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -0
-56047
-56047
162735 984 1209400 107.92 4.9 2.14
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.12
4.171325
2.911309
74192358 98297 898810 17.62 1.26 0.6
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.12
4.171325
2.911309
74192358 98297 898810 17.62 1.26 0.6
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.12
4.171325
2.911309
74192358 98297 898810 17.62 1.26 0.6
فولاد خوزستان - فخوز 5.73
2.493247
1.933229
2991217 9720 46990584 6.83 1.97 0.86
فولاد خوزستان - فخوز 5.73
2.493247
1.933229
2991217 9720 46990584 6.83 1.97 0.86
فولاد خوزستان - فخوز 5.73
2.493247
1.933229
2991217 9720 46990584 6.83 1.97 0.86
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -8.63
-2.0418850
-1.2619000
50911 960 290290 72.03 4.23 2.97
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -8.63
-2.0418850
-1.2619000
50911 960 290290 72.03 4.23 2.97
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -8.63
-2.0418850
-1.2619000
50911 960 290290 72.03 4.23 2.97
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 9.03
4.142012
4.972028
4758287 9572 804800 27.7 3.55 0.47
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 9.03
4.142012
4.972028
4758287 9572 804800 27.7 3.55 0.47
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 9.03
4.142012
4.972028
4758287 9572 804800 27.7 3.55 0.47
شیشه همدان - کهمدا 2.43
-1.618110
0.638295
1177217 9547 2335680 6.22 1.69 2.52
شیشه همدان - کهمدا 2.43
-1.618110
0.638295
1177217 9547 2335680 6.22 1.69 2.52
شیشه همدان - کهمدا 2.43
-1.618110
0.638295
1177217 9547 2335680 6.22 1.69 2.52
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.62
3.961993
4.962012
4784957 9539 9945070 22.82 2.15 1.24
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.62
3.961993
4.962012
4784957 9539 9945070 22.82 2.15 1.24
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.62
3.961993
4.962012
4784957 9539 9945070 22.82 2.15 1.24
صنایع آذر آب - فاذر -3.75
0.313863
-0.293840
2462228 9513 3863000 7.99 1.85 1.09
صنایع آذر آب - فاذر -3.75
0.313863
-0.293840
2462228 9513 3863000 7.99 1.85 1.09
صنایع آذر آب - فاذر -3.75
0.313863
-0.293840
2462228 9513 3863000 7.99 1.85 1.09
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.48
-1.371077
-2.21068
8647834 9318 1424706 15.58 1.96 0.43
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.48
-1.371077
-2.21068
8647834 9318 1424706 15.58 1.96 0.43
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.48
-1.371077
-2.21068
8647834 9318 1424706 15.58 1.96 0.43
بانک تجارت - وتجارت 4.01
3.72642
4.85649
14434372 9311 29339400 -2.4 0.61 0.17
بانک تجارت - وتجارت 4.01
3.72642
4.85649
14434372 9311 29339400 -2.4 0.61 0.17
بانک تجارت - وتجارت 4.01
3.72642
4.85649
14434372 9311 29339400 -2.4 0.61 0.17
شیشه و گاز - کگاز 7.41
3.155068
4.995158
1810663 9176 1267000 2.44 7.41 2.75
شیشه و گاز - کگاز 7.41
3.155068
4.995158
1810663 9176 1267000 2.44 7.41 2.75
شیشه و گاز - کگاز 7.41
3.155068
4.995158
1810663 9176 1267000 2.44 7.41 2.75
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -1.15
01146
-0.521140
79993 91 4584000 5.97 0.76 6.16
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -1.15
01146
-0.521140
79993 91 4584000 5.97 0.76 6.16
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -1.15
01146
-0.521140
79993 91 4584000 5.97 0.76 6.16
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.77
-0.473191
-0.563188
2830411 9033 2010330 20.96 13.43 0.79
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.77
-0.473191
-0.563188
2830411 9033 2010330 20.96 13.43 0.79
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.77
-0.473191
-0.563188
2830411 9033 2010330 20.96 13.43 0.79
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -0.4
-0.213812
-1.863749
241577 903 62490116 21.41 3.21 15.14
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -0.4
-0.213812
-1.863749
241577 903 62490116 21.41 3.21 15.14
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -0.4
-0.213812
-1.863749
241577 903 62490116 21.41 3.21 15.14
گلوکوزان - غگل -0.2
040476
-0.1940400
227 9 3076176 10.2 7.83 1.25
گلوکوزان - غگل -0.2
040476
-0.1940400
227 9 3076176 10.2 7.83 1.25
گلوکوزان - غگل -0.2
040476
-0.1940400
227 9 3076176 10.2 7.83 1.25
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -1.11
01989
-0.31983
4344186 8641 86521500 6.87 1.45 3.82
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -1.11
01989
-0.31983
4344186 8641 86521500 6.87 1.45 3.82
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -1.11
01989
-0.31983
4344186 8641 86521500 6.87 1.45 3.82
حمل و نقل توکا - حتوکا -5.18
-1.93148
-1.843150
2711710 8538 1038840 15.59 3.24 1.37
حمل و نقل توکا - حتوکا -5.18
-1.93148
-1.843150
2711710 8538 1038840 15.59 3.24 1.37
حمل و نقل توکا - حتوکا -5.18
-1.93148
-1.843150
2711710 8538 1038840 15.59 3.24 1.37
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.31
0.081180
0.171181
713061 841 1888000 - 0.94 -
تولید محور خودرو - خمحور -6.68
-2.283039
-2.573030
276747 841 1278632 835.71 2.79 0.83
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.31
0.081180
0.171181
713061 841 1888000 - 0.94 -
تولید محور خودرو - خمحور -6.68
-2.283039
-2.573030
276747 841 1278632 835.71 2.79 0.83
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.31
0.081180
0.171181
713061 841 1888000 - 0.94 -
تولید محور خودرو - خمحور -6.68
-2.283039
-2.573030
276747 841 1278632 835.71 2.79 0.83
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.54
4.431838
51848
4575201 8409 1378500 -3.93 5.75 7.6
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.54
4.431838
51848
4575201 8409 1378500 -3.93 5.75 7.6
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.54
4.431838
51848
4575201 8409 1378500 -3.93 5.75 7.6
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -6.21
-1.743953
-4.23854
2119652 8378 10801794 7.55 3.97 1.46
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -6.21
-1.743953
-4.23854
2119652 8378 10801794 7.55 3.97 1.46
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -6.21
-1.743953
-4.23854
2119652 8378 10801794 7.55 3.97 1.46
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.871257
-1.51249
6514948 8174 38967000 8.9 1.24 8.73
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.871257
-1.51249
6514948 8174 38967000 8.9 1.24 8.73
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.871257
-1.51249
6514948 8174 38967000 8.9 1.24 8.73
سامان گستر اصفهان - ثامان -5.1
-3.891925
-4.991903
421628 811 427237 9.58 0.88 1.99
سامان گستر اصفهان - ثامان -5.1
-3.891925
-4.991903
421628 811 427237 9.58 0.88 1.99
سامان گستر اصفهان - ثامان -5.1
-3.891925
-4.991903
421628 811 427237 9.58 0.88 1.99
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.83
01059
01059
75795 80 1059000 - 0.95 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.83
01059
01059
75795 80 1059000 - 0.95 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.83
01059
01059
75795 80 1059000 - 0.95 -
بیمه البرز - البرز -3.48
01378
-0.871366
574632 793 5512000 9.7 1.08 0.33
بیمه البرز - البرز -3.48
01378
-0.871366
574632 793 5512000 9.7 1.08 0.33
بیمه البرز - البرز -3.48
01378
-0.871366
574632 793 5512000 9.7 1.08 0.33
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.7
-1.51119
-1.321121
7020319 7842 22380000 11.69 0.95 10.78
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.7
-1.51119
-1.321121
7020319 7842 22380000 11.69 0.95 10.78
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.7
-1.51119
-1.321121
7020319 7842 22380000 11.69 0.95 10.78
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 0
02400
02400
326463 784 0 - - -
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 0
02400
02400
326463 784 0 - - -
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 0
02400
02400
326463 784 0 - - -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.3
0.24439
1.134480
1752448 7779 0 - - -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.3
0.24439
1.134480
1752448 7779 0 - - -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.3
0.24439
1.134480
1752448 7779 0 - - -
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.67
-3.97827
-57738
99045 775 1267974 15.21 4.23 0.59
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.67
-3.97827
-57738
99045 775 1267974 15.21 4.23 0.59
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.67
-3.97827
-57738
99045 775 1267974 15.21 4.23 0.59
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.57
-1.131399
-3.181370
556108 768 4197000 - 0.8 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.57
-1.131399
-3.181370
556108 768 4197000 - 0.8 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.57
-1.131399
-3.181370
556108 768 4197000 - 0.8 -
مهرکام پارس - خمهر 4.78
1.031673
0.721668
458652 767 1385244 34.51 2.01 0.24
مهرکام پارس - خمهر 4.78
1.031673
0.721668
458652 767 1385244 34.51 2.01 0.24
مهرکام پارس - خمهر 4.78
1.031673
0.721668
458652 767 1385244 34.51 2.01 0.24
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.1
01306
1.381324
583912 762 1175400 12.95 1.26 2.11
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.1
01306
1.381324
583912 762 1175400 12.95 1.26 2.11
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.1
01306
1.381324
583912 762 1175400 12.95 1.26 2.11
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 7.64
2.52296
52352
3313437 7608 918400 13.31 1.67 0.74
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 7.64
2.52296
52352
3313437 7608 918400 13.31 1.67 0.74
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 7.64
2.52296
52352
3313437 7608 918400 13.31 1.67 0.74
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 7.5
0.61676
4.441740
450781 755 0 - - -
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 7.5
0.61676
4.441740
450781 755 0 - - -
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 7.5
0.61676
4.441740
450781 755 0 - - -
پتروشیمی فن آوران - شفن -0.81
-0.2618819
-318302
40618 747 17878050 4.71 4.4 1.59
پتروشیمی فن آوران - شفن -0.81
-0.2618819
-318302
40618 747 17878050 4.71 4.4 1.59
پتروشیمی فن آوران - شفن -0.81
-0.2618819
-318302
40618 747 17878050 4.71 4.4 1.59
همکاران سیستم - سیستم 1.92
0.435140
0.065121
142581 736 3855000 8.59 3.54 4.93
همکاران سیستم - سیستم 1.92
0.435140
0.065121
142581 736 3855000 8.59 3.54 4.93
همکاران سیستم - سیستم 1.92
0.435140
0.065121
142581 736 3855000 8.59 3.54 4.93
سرمایه گذاری ملت - وملت -6.98
-1.56885
-3.56867
8072814 7142 885000 - 0.89 -
سرمایه گذاری ملت - وملت -6.98
-1.56885
-3.56867
8072814 7142 885000 - 0.89 -
سرمایه گذاری ملت - وملت -6.98
-1.56885
-3.56867
8072814 7142 885000 - 0.89 -
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -7.58
-1.459580
-2.279500
740828 7097 862200 10.25 4.84 1.52
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -7.58
-1.459580
-2.279500
740828 7097 862200 10.25 4.84 1.52
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -7.58
-1.459580
-2.279500
740828 7097 862200 10.25 4.84 1.52
سیمان قاین - سقاین -0.06
-0.0519710
-319128
355 7 1049014 5.5 5.14 1.33
سیمان قاین - سقاین -0.06
-0.0519710
-319128
355 7 1049014 5.5 5.14 1.33
سیمان قاین - سقاین -0.06
-0.0519710
-319128
355 7 1049014 5.5 5.14 1.33
بیمه دانا - دانا -5.26
-0.143663
-1.553611
190295 696 3737626 20.25 3.61 0.21
بیمه دانا - دانا -5.26
-0.143663
-1.553611
190295 696 3737626 20.25 3.61 0.21
بیمه دانا - دانا -5.26
-0.143663
-1.553611
190295 696 3737626 20.25 3.61 0.21
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 7.79
6.845029
8.565110
137940 694 0 - - -
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 7.79
6.845029
8.565110
137940 694 0 - - -
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 7.79
6.845029
8.565110
137940 694 0 - - -
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4
-2.763033
-2.563039
2273766 6896 8906168 9.92 2.42 2.76
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4
-2.763033
-2.563039
2273766 6896 8906168 9.92 2.42 2.76
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4
-2.763033
-2.563039
2273766 6896 8906168 9.92 2.42 2.76
کابل البرز - بالبر -7.64
-4.083198
-4.983168
2139976 6844 1013510 127.77 3.52 0.92
کابل البرز - بالبر -7.64
-4.083198
-4.983168
2139976 6844 1013510 127.77 3.52 0.92
کابل البرز - بالبر -7.64
-4.083198
-4.983168
2139976 6844 1013510 127.77 3.52 0.92
لیزینگ ایران - ولیز -3
-3.811312
-3.961310
515638 676 787200 40.51 1.06 1.81
لیزینگ ایران - ولیز -3
-3.811312
-3.961310
515638 676 787200 40.51 1.06 1.81
لیزینگ ایران - ولیز -3
-3.811312
-3.961310
515638 676 787200 40.51 1.06 1.81
پست بانک ایران - وپست 4.86
4.591891
4.981898
3572237 6754 6114456 73.71 3.02 0.51
پست بانک ایران - وپست 4.86
4.591891
4.981898
3572237 6754 6114456 73.71 3.02 0.51
پست بانک ایران - وپست 4.86
4.591891
4.981898
3572237 6754 6114456 73.71 3.02 0.51
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -4.39
0.424553
-1.854450
1470345 6708 227650000 5.4 2.03 5.22
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -4.39
0.424553
-1.854450
1470345 6708 227650000 5.4 2.03 5.22
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -4.39
0.424553
-1.854450
1470345 6708 227650000 5.4 2.03 5.22
پتروشیمی جم - جم -4.11
-0.359445
-2.059284
711299 6707 90672000 6.01 4.03 1.72
پتروشیمی جم - جم -4.11
-0.359445
-2.059284
711299 6707 90672000 6.01 4.03 1.72
پتروشیمی جم - جم -4.11
-0.359445
-2.059284
711299 6707 90672000 6.01 4.03 1.72
لامیران - فلامی -1.1
-0.693905
-4.983736
17775 66 234300 10.27 2.16 1.55
لامیران - فلامی -1.1
-0.693905
-4.983736
17775 66 234300 10.27 2.16 1.55
لامیران - فلامی -1.1
-0.693905
-4.983736
17775 66 234300 10.27 2.16 1.55
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -2.66
-3.741701
-3.791700
3842826 6535 14033250 9.71 1.38 9.3
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -2.66
-3.741701
-3.791700
3842826 6535 14033250 9.71 1.38 9.3
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -2.66
-3.741701
-3.791700
3842826 6535 14033250 9.71 1.38 9.3
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.49
-0.283576
-2.43500
185327 653 11085958 5.75 2.67 5.49
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.49
-0.283576
-2.43500
185327 653 11085958 5.75 2.67 5.49
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.49
-0.283576
-2.43500
185327 653 11085958 5.75 2.67 5.49
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.13
-1.121324
-2.091311
48171850 63792 51989078 9.39 1.32 0.43
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.13
-1.121324
-2.091311
48171850 63792 51989078 9.39 1.32 0.43
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.13
-1.121324
-2.091311
48171850 63792 51989078 9.39 1.32 0.43
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -4.97
-3.213312
-4.443270
1925334 6377 496800 13.73 2.57 1.52
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -4.97
-3.213312
-4.443270
1925334 6377 496800 13.73 2.57 1.52
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -4.97
-3.213312
-4.443270
1925334 6377 496800 13.73 2.57 1.52
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.59
1.44059
04003
1570114 6373 4059000 10.47 2.41 2.51
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.59
1.44059
04003
1570114 6373 4059000 10.47 2.41 2.51
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.59
1.44059
04003
1570114 6373 4059000 10.47 2.41 2.51
سیمان شمال - سشمال -4
-0.351969
-3.851900
32901 63 1628319 11.27 1.09 1.71
سیمان شمال - سشمال -4
-0.351969
-3.851900
32901 63 1628319 11.27 1.09 1.71
سیمان شمال - سشمال -4
-0.351969
-3.851900
32901 63 1628319 11.27 1.09 1.71
پالایش نفت تهران - شتران -6.85
-0.832763
-2.912705
22777254 62923 44208000 9.1 2.1 0.32
پالایش نفت تهران - شتران -6.85
-0.832763
-2.912705
22777254 62923 44208000 9.1 2.1 0.32
پالایش نفت تهران - شتران -6.85
-0.832763
-2.912705
22777254 62923 44208000 9.1 2.1 0.32
داروسازی اکسیر - دلر 6.52
2.446164
0.556050
1017178 6270 2773800 7.45 3.4 0.71
داروسازی اکسیر - دلر 6.52
2.446164
0.556050
1017178 6270 2773800 7.45 3.4 0.71
داروسازی اکسیر - دلر 6.52
2.446164
0.556050
1017178 6270 2773800 7.45 3.4 0.71
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.15
0.762925
-0.12900
212267 621 1090691 9 1.86 1.14
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.15
0.762925
-0.12900
212267 621 1090691 9 1.86 1.14
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.15
0.762925
-0.12900
212267 621 1090691 9 1.86 1.14
لبنیات کالبر - غالبر -6.62
-0.152632
-0.232630
2327715 6126 658000 18.07 1.74 1.05
لبنیات کالبر - غالبر -6.62
-0.152632
-0.232630
2327715 6126 658000 18.07 1.74 1.05
لبنیات کالبر - غالبر -6.62
-0.152632
-0.232630
2327715 6126 658000 18.07 1.74 1.05
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -5.03
1.11748
-0.231725
3470392 6111 52440000 4.79 1.3 4.77
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -5.03
1.11748
-0.231725
3470392 6111 52440000 4.79 1.3 4.77
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -5.03
1.11748
-0.231725
3470392 6111 52440000 4.79 1.3 4.77
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -4.75
-4.956217
-56214
97551 606 683601 24.43 4.74 3.13
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -4.75
-4.956217
-56214
97551 606 683601 24.43 4.74 3.13
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -4.75
-4.956217
-56214
97551 606 683601 24.43 4.74 3.13
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.76
-1.443961
-1.073976
154244 604 2778453 34.6 2.54 0.35
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.76
-1.443961
-1.073976
154244 604 2778453 34.6 2.54 0.35
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.76
-1.443961
-1.073976
154244 604 2778453 34.6 2.54 0.35
آسان پرداخت پرشین - آپ -5.79
-2.9624379
-4.0124115
2476019 60363 24379000 10.32 8.68 0.62
آسان پرداخت پرشین - آپ -5.79
-2.9624379
-4.0124115
2476019 60363 24379000 10.32 8.68 0.62
آسان پرداخت پرشین - آپ -5.79
-2.9624379
-4.0124115
2476019 60363 24379000 10.32 8.68 0.62
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6.26
1.971292
2.61300
4638327 5992 2454800 - 0.95 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6.26
1.971292
2.61300
4638327 5992 2454800 - 0.95 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6.26
1.971292
2.61300
4638327 5992 2454800 - 0.95 -
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -3.73
-2.093702
-2.143700
1621727 5985 17136514 5.17 1.89 2.25
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -3.73
-2.093702
-2.143700
1621727 5985 17136514 5.17 1.89 2.25
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -3.73
-2.093702
-2.143700
1621727 5985 17136514 5.17 1.89 2.25
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.42
-0.181088
01090
544741 591 2992000 - 0.81 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.42
-0.181088
01090
544741 591 2992000 - 0.81 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.42
-0.181088
01090
544741 591 2992000 - 0.81 -
لیزینگ ایرانیان - وایران 5
2.682340
4.962392
2522593 5903 2340000 11.01 2 3.21
لیزینگ ایرانیان - وایران 5
2.682340
4.962392
2522593 5903 2340000 11.01 2 3.21
لیزینگ ایرانیان - وایران 5
2.682340
4.962392
2522593 5903 2340000 11.01 2 3.21
پلی اکریل ایران - شپلی 0
4.91705
4.91705
8279643 5837 2517540 -3.05 -2.71 0.99
پلی اکریل ایران - شپلی 0
4.91705
4.91705
8279643 5837 2517540 -3.05 -2.71 0.99
پلی اکریل ایران - شپلی 0
4.91705
4.91705
8279643 5837 2517540 -3.05 -2.71 0.99
گروه دارویی برکت - برکت -1.44
-1.251894
-1.461890
3071714 5819 6439600 6.53 1.69 5.36
گروه دارویی برکت - برکت -1.44
-1.251894
-1.461890
3071714 5819 6439600 6.53 1.69 5.36
گروه دارویی برکت - برکت -1.44
-1.251894
-1.461890
3071714 5819 6439600 6.53 1.69 5.36
پتروشیمی فارابی - شفارا -4.32
-0.294188
-2.174109
14201 58 628200 -3.21 -1.5 0.51
پتروشیمی فارابی - شفارا -4.32
-0.294188
-2.174109
14201 58 628200 -3.21 -1.5 0.51
پتروشیمی فارابی - شفارا -4.32
-0.294188
-2.174109
14201 58 628200 -3.21 -1.5 0.51
فروسیلیس ایران - فروس 0
3.682197
4.962224
259272 577 1921257 26.54 1.9 1.83
فروسیلیس ایران - فروس 0
3.682197
4.962224
259272 577 1921257 26.54 1.9 1.83
فروسیلیس ایران - فروس 0
3.682197
4.962224
259272 577 1921257 26.54 1.9 1.83
کویر تایر - پکویر 4.72
4.94326
0.274135
13267451 57390 3028200 6.73 3.33 0.77
کویر تایر - پکویر 4.72
4.94326
0.274135
13267451 57390 3028200 6.73 3.33 0.77
کویر تایر - پکویر 4.72
4.94326
0.274135
13267451 57390 3028200 6.73 3.33 0.77
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.98
3.962544
4.992569
2237641 5692 2773713 -12.18 1.62 10.52
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.98
3.962544
4.992569
2237641 5692 2773713 -12.18 1.62 10.52
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.98
3.962544
4.992569
2237641 5692 2773713 -12.18 1.62 10.52
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.78
0.875075
1.515107
1119956 5683 1015000 11.3 4.15 0.56
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.78
0.875075
1.515107
1119956 5683 1015000 11.3 4.15 0.56
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.78
0.875075
1.515107
1119956 5683 1015000 11.3 4.15 0.56
ایران خودرو دیزل - خاور 3.26
4.71979
4.92981
57811588 56607 4884289 -1.86 -0.74 0.26
ایران خودرو دیزل - خاور 3.26
4.71979
4.92981
57811588 56607 4884289 -1.86 -0.74 0.26
ایران خودرو دیزل - خاور 3.26
4.71979
4.92981
57811588 56607 4884289 -1.86 -0.74 0.26
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.32
01601
-0.311596
349210 560 11207000 - 1.01 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.32
01601
-0.311596
349210 560 11207000 - 1.01 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.32
01601
-0.311596
349210 560 11207000 - 1.01 -
نفت بهران - شبهرن -1.37
-0.259592
-0.179600
574365 5504 19184000 5.4 3.85 1.17
نفت بهران - شبهرن -1.37
-0.259592
-0.179600
574365 5504 19184000 5.4 3.85 1.17
نفت بهران - شبهرن -1.37
-0.259592
-0.179600
574365 5504 19184000 5.4 3.85 1.17
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -5.47
0.38265
-0.76262
2069896 548 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -5.47
0.38265
-0.76262
2069896 548 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -5.47
0.38265
-0.76262
2069896 548 0 - - -
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.85
-0.091091
-0.641085
5014569 5464 78552000 5.31 0.78 4.86
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.85
-0.091091
-0.641085
5014569 5464 78552000 5.31 0.78 4.86
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.85
-0.091091
-0.641085
5014569 5464 78552000 5.31 0.78 4.86
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.5
4.918433
518450
296384 5463 12386976 16.63 7.55 3.12
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.5
4.918433
518450
296384 5463 12386976 16.63 7.55 3.12
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.5
4.918433
518450
296384 5463 12386976 16.63 7.55 3.12
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.05
0.181083
0.831090
502582 546 3249000 8.09 0.8 2.92
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.05
0.181083
0.831090
502582 546 3249000 8.09 0.8 2.92
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.05
0.181083
0.831090
502582 546 3249000 8.09 0.8 2.92
سبحان دارو - دسبحان 3.33
-0.118162
1.158265
66272 540 3509660 5.81 3.29 1.59
سبحان دارو - دسبحان 3.33
-0.118162
1.158265
66272 540 3509660 5.81 3.29 1.59
سبحان دارو - دسبحان 3.33
-0.118162
1.158265
66272 540 3509660 5.81 3.29 1.59
سیمان خوزستان - سخوز -0.37
-0.193084
-2.593010
18129 54 2004600 4.74 2.06 0.74
سیمان خوزستان - سخوز -0.37
-0.193084
-2.593010
18129 54 2004600 4.74 2.06 0.74
سیمان خوزستان - سخوز -0.37
-0.193084
-2.593010
18129 54 2004600 4.74 2.06 0.74
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.75
0.485612
3.85797
93395 536 7716500 5.92 4.81 5.8
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.75
0.485612
3.85797
93395 536 7716500 5.92 4.81 5.8
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.75
0.485612
3.85797
93395 536 7716500 5.92 4.81 5.8
فنرسازی زر - خزر -4.41
-0.52953
-0.73951
561087 535 476497 127.44 1.25 1.15
فنرسازی زر - خزر -4.41
-0.52953
-0.73951
561087 535 476497 127.44 1.25 1.15
فنرسازی زر - خزر -4.41
-0.52953
-0.73951
561087 535 476497 127.44 1.25 1.15
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.52
-0.292084
-2.152045
2565882 5347 3438600 9.76 1.56 9.1
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.52
-0.292084
-2.152045
2565882 5347 3438600 9.76 1.56 9.1
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.52
-0.292084
-2.152045
2565882 5347 3438600 9.76 1.56 9.1
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.57
0.611147
0.881150
4643834 5325 6882000 3.83 0.76 3.83
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.57
0.611147
0.881150
4643834 5325 6882000 3.83 0.76 3.83
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.57
0.611147
0.881150
4643834 5325 6882000 3.83 0.76 3.83
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.17
01196
0.251199
43613 52 4186000 - 0.83 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.17
01196
0.251199
43613 52 4186000 - 0.83 -
سیمان بجنورد - سبجنو -0
-0.227862
-4.997486
6898 52 3081904 17.24 5.15 2.47
سیمان بجنورد - سبجنو -0
-0.227862
-4.997486
6898 52 3081904 17.24 5.15 2.47
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.17
01196
0.251199
43613 52 4186000 - 0.83 -
سیمان بجنورد - سبجنو -0
-0.227862
-4.997486
6898 52 3081904 17.24 5.15 2.47
بیمه پارسیان - پارسیان 2.95
01875
1.331900
2695 5 5625000 4.01 1.51 0.4
بیمه پارسیان - پارسیان 2.95
01875
1.331900
2695 5 5625000 4.01 1.51 0.4
بیمه پارسیان - پارسیان 2.95
01875
1.331900
2695 5 5625000 4.01 1.51 0.4
قند هکمتان - قهکمت 3.91
3.983761
4.923795
1318074 4958 1029010 10.46 1.88 0.6
قند هکمتان - قهکمت 3.91
3.983761
4.923795
1318074 4958 1029010 10.46 1.88 0.6
قند هکمتان - قهکمت 3.91
3.983761
4.923795
1318074 4958 1029010 10.46 1.88 0.6
سیمان داراب - ساراب -5.06
-1.181682
-1.291680
294221 494 1513800 11.93 1.15 1.51
سیمان داراب - ساراب -5.06
-1.181682
-1.291680
294221 494 1513800 11.93 1.15 1.51
سیمان داراب - ساراب -5.06
-1.181682
-1.291680
294221 494 1513800 11.93 1.15 1.51
پتروشیمی خارک - شخارک -1.27
0.1314367
-0.114334
335711 4829 28734000 6.24 4.57 2.4
پتروشیمی خارک - شخارک -1.27
0.1314367
-0.114334
335711 4829 28734000 6.24 4.57 2.4
پتروشیمی خارک - شخارک -1.27
0.1314367
-0.114334
335711 4829 28734000 6.24 4.57 2.4
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -4.25
-0.265743
-0.835710
82414 473 2004307 -8.42 -10.64 0.9
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -4.25
-0.265743
-0.835710
82414 473 2004307 -8.42 -10.64 0.9
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -4.25
-0.265743
-0.835710
82414 473 2004307 -8.42 -10.64 0.9
گروه بهمن - خبهمن -3.03
0.22022
-0.252013
2314386 4680 10251540 7.21 0.91 5.2
گروه بهمن - خبهمن -3.03
0.22022
-0.252013
2314386 4680 10251540 7.21 0.91 5.2
گروه بهمن - خبهمن -3.03
0.22022
-0.252013
2314386 4680 10251540 7.21 0.91 5.2
پارس دارو - دپارس 1.91
0.6815921
2.4516200
28934 467 3343410 5.86 5.03 2.41
پارس دارو - دپارس 1.91
0.6815921
2.4516200
28934 467 3343410 5.86 5.03 2.41
پارس دارو - دپارس 1.91
0.6815921
2.4516200
28934 467 3343410 5.86 5.03 2.41
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.5
0.893749
1.753781
123286 463 955995 10.85 4.44 0.8
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.5
0.893749
1.753781
123286 463 955995 10.85 4.44 0.8
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.5
0.893749
1.753781
123286 463 955995 10.85 4.44 0.8
تراکتورسازی - تایرا 3.87
-0.072694
0.152700
1679230 4524 4849200 9.44 1.96 0.56
تراکتورسازی - تایرا 3.87
-0.072694
0.152700
1679230 4524 4849200 9.44 1.96 0.56
تراکتورسازی - تایرا 3.87
-0.072694
0.152700
1679230 4524 4849200 9.44 1.96 0.56
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -5.41
-0.363014
-4.12901
15330 45 265232 213.38 2.48 1.49
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -5.41
-0.363014
-4.12901
15330 45 265232 213.38 2.48 1.49
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -5.41
-0.363014
-4.12901
15330 45 265232 213.38 2.48 1.49
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -6.92
-3.0613144
-4.0813006
33997 445 403685 22.56 11.12 0.99
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -6.92
-3.0613144
-4.0813006
33997 445 403685 22.56 11.12 0.99
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -6.92
-3.0613144
-4.0813006
33997 445 403685 22.56 11.12 0.99
سایپا دیزل - خکاوه -6.41
-0.171196
-2.751165
37112396 44402 3152313 22.87 -0.42 0.3
سایپا دیزل - خکاوه -6.41
-0.171196
-2.751165
37112396 44402 3152313 22.87 -0.42 0.3
سایپا دیزل - خکاوه -6.41
-0.171196
-2.751165
37112396 44402 3152313 22.87 -0.42 0.3
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-2.334437
-54316
1023691 4418 35496000 39.26 3.69 2.61
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-2.334437
-54316
1023691 4418 35496000 39.26 3.69 2.61
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-2.334437
-54316
1023691 4418 35496000 39.26 3.69 2.61
سیمان شاهرود - سرود -1.02
-0.061671
-0.241668
261230 437 1353510 8.81 2.02 1.17
سیمان شاهرود - سرود -1.02
-0.061671
-0.241668
261230 437 1353510 8.81 2.02 1.17
سیمان شاهرود - سرود -1.02
-0.061671
-0.241668
261230 437 1353510 8.81 2.02 1.17
سایپا شیشه - کساپا -3.69
-1.911696
-2.781681
256590 434 390080 734.61 -27.67 0.81
سایپا شیشه - کساپا -3.69
-1.911696
-2.781681
256590 434 390080 734.61 -27.67 0.81
سایپا شیشه - کساپا -3.69
-1.911696
-2.781681
256590 434 390080 734.61 -27.67 0.81
گروه مپنا - رمپنا -5.02
-0.677955
-3.237750
549076 4332 79550000 15.1 2.11 2.51
گروه مپنا - رمپنا -5.02
-0.677955
-3.237750
549076 4332 79550000 15.1 2.11 2.51
گروه مپنا - رمپنا -5.02
-0.677955
-3.237750
549076 4332 79550000 15.1 2.11 2.51
ایران خودرو - خودرو 2.76
1.182821
0.362798
15349022 43306 43161300 27 2.29 0.18
ایران خودرو - خودرو 2.76
1.182821
0.362798
15349022 43306 43161300 27 2.29 0.18
ایران خودرو - خودرو 2.76
1.182821
0.362798
15349022 43306 43161300 27 2.29 0.18
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0.18
53993
53993
1074097 4288 590964 21.56 2.45 2.47
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0.18
53993
53993
1074097 4288 590964 21.56 2.45 2.47
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0.18
53993
53993
1074097 4288 590964 21.56 2.45 2.47
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.74
0.571770
1.531787
2401060 4282 49940550 7.5 1.24 1.91
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.74
0.571770
1.531787
2401060 4282 49940550 7.5 1.24 1.91
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.74
0.571770
1.531787
2401060 4282 49940550 7.5 1.24 1.91
قند لرستان - قلرست 3.33
4.715667
4.995682
745272 4223 1360080 12.69 2.83 1.79
قند لرستان - قلرست 3.33
4.715667
4.995682
745272 4223 1360080 12.69 2.83 1.79
قند لرستان - قلرست 3.33
4.715667
4.995682
745272 4223 1360080 12.69 2.83 1.79
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -5.72
-0.182763
-3.142681
15845 42 1795950 10.76 1.98 0.37
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -5.72
-0.182763
-3.142681
15845 42 1795950 10.76 1.98 0.37
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -5.72
-0.182763
-3.142681
15845 42 1795950 10.76 1.98 0.37
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.79
4.343416
4.983437
1205199 4117 1808943 10.04 2.4 1.5
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.79
4.343416
4.983437
1205199 4117 1808943 10.04 2.4 1.5
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.79
4.343416
4.983437
1205199 4117 1808943 10.04 2.4 1.5
سرمایه گذاری سپه - وسپه -0.83
-0.161218
-1.231205
335822 406 6555276 - 1 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -0.83
-0.161218
-1.231205
335822 406 6555276 - 1 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -0.83
-0.161218
-1.231205
335822 406 6555276 - 1 -
قند مرودشت - قمرو 1.66
4.894286
4.994290
903344 3871 857200 12.58 3.61 1.19
قند مرودشت - قمرو 1.66
4.894286
4.994290
903344 3871 857200 12.58 3.61 1.19
قند مرودشت - قمرو 1.66
4.894286
4.994290
903344 3871 857200 12.58 3.61 1.19
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 7.27
0.752701
2.612751
141088 384 1823175 10.39 1.82 5.4
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 7.27
0.752701
2.612751
141088 384 1823175 10.39 1.82 5.4
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 7.27
0.752701
2.612751
141088 384 1823175 10.39 1.82 5.4
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.39
01170
0.091171
32749 38 936000 - 0.96 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.39
01170
0.091171
32749 38 936000 - 0.96 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.39
01170
0.091171
32749 38 936000 - 0.96 -
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.16
0.48842
0.48842
4479101 3771 1450789 113.36 1.15 1.61
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.16
0.48842
0.48842
4479101 3771 1450789 113.36 1.15 1.61
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.16
0.48842
0.48842
4479101 3771 1450789 113.36 1.15 1.61
ح.داروسازی روزدارو - دروزح 0
1.891080
1.891080
34900000 37692 0 - - -
ح.داروسازی روزدارو - دروزح 0
1.891080
1.891080
34900000 37692 0 - - -
ح.داروسازی روزدارو - دروزح 0
1.891080
1.891080
34900000 37692 0 - - -
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.35
-0.282170
-1.152151
1739620 3757 35262500 4.17 1.18 4.03
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.35
-0.282170
-1.152151
1739620 3757 35262500 4.17 1.18 4.03
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.35
-0.282170
-1.152151
1739620 3757 35262500 4.17 1.18 4.03
کالسیمین - فاسمین -1.77
-1.913240
-1.913240
1144300 3708 6480000 6.76 1.62 2
کالسیمین - فاسمین -1.77
-1.913240
-1.913240
1144300 3708 6480000 6.76 1.62 2
کالسیمین - فاسمین -1.77
-1.913240
-1.913240
1144300 3708 6480000 6.76 1.62 2
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.81
-0.257115
-0.457101
51984 370 853800 9.44 4.33 1.46
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.81
-0.257115
-0.457101
51984 370 853800 9.44 4.33 1.46
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.81
-0.257115
-0.457101
51984 370 853800 9.44 4.33 1.46
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.93
-1.881514
-2.661502
2421387 3666 2755480 17.56 0.87 10.5
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.93
-1.881514
-2.661502
2421387 3666 2755480 17.56 0.87 10.5
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.93
-1.881514
-2.661502
2421387 3666 2755480 17.56 0.87 10.5
پارس سویچ - بسویچ 5.49
1.469999
1.9810050
34951 359 2499750 11.49 3 2.55
پارس سویچ - بسویچ 5.49
1.469999
1.9810050
34951 359 2499750 11.49 3 2.55
پارس سویچ - بسویچ 5.49
1.469999
1.9810050
34951 359 2499750 11.49 3 2.55
پتروشیمی مبین - مبین -1.32
-0.794403
-2.434330
825770 3586 62751556 4.86 2.08 1.59
پتروشیمی مبین - مبین -1.32
-0.794403
-2.434330
825770 3586 62751556 4.86 2.08 1.59
پتروشیمی مبین - مبین -1.32
-0.794403
-2.434330
825770 3586 62751556 4.86 2.08 1.59
ایران تایر - پتایر -6.33
0.794077
-1.114000
878266 3581 1167933 13.42 5.62 0.49
ایران تایر - پتایر -6.33
0.794077
-1.114000
878266 3581 1167933 13.42 5.62 0.49
ایران تایر - پتایر -6.33
0.794077
-1.114000
878266 3581 1167933 13.42 5.62 0.49
کارتن ایران - چکارن -8.24
-3.573891
-4.583850
916004 3565 709135 25.7 3.66 0.84
کارتن ایران - چکارن -8.24
-3.573891
-4.583850
916004 3565 709135 25.7 3.66 0.84
کارتن ایران - چکارن -8.24
-3.573891
-4.583850
916004 3565 709135 25.7 3.66 0.84
البرز دارو - دالبر -1.85
0.0413238
-0.2413201
26770 356 9001840 7.5 3.97 2.7
البرز دارو - دالبر -1.85
0.0413238
-0.2413201
26770 356 9001840 7.5 3.97 2.7
البرز دارو - دالبر -1.85
0.0413238
-0.2413201
26770 356 9001840 7.5 3.97 2.7
بهنوش ایران - غبهنوش -2.83
-1.636042
-2.316000
59325 350 2175120 35.28 6.81 0.57
بهنوش ایران - غبهنوش -2.83
-1.636042
-2.316000
59325 350 2175120 35.28 6.81 0.57
بهنوش ایران - غبهنوش -2.83
-1.636042
-2.316000
59325 350 2175120 35.28 6.81 0.57
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.61
0.4819837
520729
16701 345 7934800 8.54 8.35 3.29
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.61
0.4819837
520729
16701 345 7934800 8.54 8.35 3.29
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.61
0.4819837
520729
16701 345 7934800 8.54 8.35 3.29
معادن بافق - کبافق -4.03
-2.8511005
-2.0111100
311574 3429 2228512 4.98 3.45 2.91
معادن بافق - کبافق -4.03
-2.8511005
-2.0111100
311574 3429 2228512 4.98 3.45 2.91
معادن بافق - کبافق -4.03
-2.8511005
-2.0111100
311574 3429 2228512 4.98 3.45 2.91
پالایش نفت اصفهان - شپنا -4.62
-1.523244
-3.163190
10559591 34258 64880000 7.85 2.14 0.33
پالایش نفت اصفهان - شپنا -4.62
-1.523244
-3.163190
10559591 34258 64880000 7.85 2.14 0.33
پالایش نفت اصفهان - شپنا -4.62
-1.523244
-3.163190
10559591 34258 64880000 7.85 2.14 0.33
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.9510743
511174
30500 341 4297200 11.07 5.78 5.15
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.9510743
511174
30500 341 4297200 11.07 5.78 5.15
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.9510743
511174
30500 341 4297200 11.07 5.78 5.15
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -4.26
-0.962178
-22155
1563624 3406 1415700 18.49 1.53 29.97
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -4.26
-0.962178
-22155
1563624 3406 1415700 18.49 1.53 29.97
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -4.26
-0.962178
-22155
1563624 3406 1415700 18.49 1.53 29.97
حفاری شمال - حفاری -4.73
-0.453789
-2.183723
890397 3371 9871880 10.13 2.29 1.13
حفاری شمال - حفاری -4.73
-0.453789
-2.183723
890397 3371 9871880 10.13 2.29 1.13
حفاری شمال - حفاری -4.73
-0.453789
-2.183723
890397 3371 9871880 10.13 2.29 1.13
کشت و صنعت چین چین - غچین 0.28
3.17481
4.997618
43994 335 748100 13.55 3.57 6.71
کشت و صنعت چین چین - غچین 0.28
3.17481
4.997618
43994 335 748100 13.55 3.57 6.71
کشت و صنعت چین چین - غچین 0.28
3.17481
4.997618
43994 335 748100 13.55 3.57 6.71
پارس سرام - کسرام 3.63
0.463282
0.43280
100668 331 196920 -7,573.85 3.16 1.13
پارس سرام - کسرام 3.63
0.463282
0.43280
100668 331 196920 -7,573.85 3.16 1.13
پارس سرام - کسرام 3.63
0.463282
0.43280
100668 331 196920 -7,573.85 3.16 1.13
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -3.22
-0.72560
-2.212521
1279020 3261 13056000 48.41 3.15 0.87
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -3.22
-0.72560
-2.212521
1279020 3261 13056000 48.41 3.15 0.87
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -3.22
-0.72560
-2.212521
1279020 3261 13056000 48.41 3.15 0.87
کارخانجات داروپخش - دارو -1.67
-0.496133
-1.836050
53597 324 3066500 6.26 3.38 0.71
کارخانجات داروپخش - دارو -1.67
-0.496133
-1.836050
53597 324 3066500 6.26 3.38 0.71
کارخانجات داروپخش - دارو -1.67
-0.496133
-1.836050
53597 324 3066500 6.26 3.38 0.71
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -4.31
-2.5663
-0.74675
486732 323 0 - - -
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -4.31
-2.5663
-0.74675
486732 323 0 - - -
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -4.31
-2.5663
-0.74675
486732 323 0 - - -
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -6.57
-5.29358
-7.41350
9004722 3226 0 - - -
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -6.57
-5.29358
-7.41350
9004722 3226 0 - - -
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -6.57
-5.29358
-7.41350
9004722 3226 0 - - -
مهندسی تکنوتار - تکنو -4.37
-3.162637
-4.082612
1214047 3201 421920 240.82 3.1 3.66
مهندسی تکنوتار - تکنو -4.37
-3.162637
-4.082612
1214047 3201 421920 240.82 3.1 3.66
مهندسی تکنوتار - تکنو -4.37
-3.162637
-4.082612
1214047 3201 421920 240.82 3.1 3.66
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -4.24
-2.762146
-2.852144
1458176 3129 1351137 30.44 1.97 1.11
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -4.24
-2.762146
-2.852144
1458176 3129 1351137 30.44 1.97 1.11
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -4.24
-2.762146
-2.852144
1458176 3129 1351137 30.44 1.97 1.11
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.48
-0.192640
-0.532631
1184028 3126 7920000 4.53 1.52 0.32
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.48
-0.192640
-0.532631
1184028 3126 7920000 4.53 1.52 0.32
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.48
-0.192640
-0.532631
1184028 3126 7920000 4.53 1.52 0.32
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 0
2.834143
4.994230
73483 311 1035750 91.98 12.34 2.36
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 0
2.834143
4.994230
73483 311 1035750 91.98 12.34 2.36
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 0
2.834143
4.994230
73483 311 1035750 91.98 12.34 2.36
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.75
-4.052604
-4.972579
1193842 3108 1562400 26.65 2.26 1.03
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.75
-4.052604
-4.972579
1193842 3108 1562400 26.65 2.26 1.03
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.75
-4.052604
-4.972579
1193842 3108 1562400 26.65 2.26 1.03
داروسازی ابوریحان - دابور 3.27
2.967763
3.427798
397592 3087 2235744 6.21 4.89 1.02
داروسازی ابوریحان - دابور 3.27
2.967763
3.427798
397592 3087 2235744 6.21 4.89 1.02
داروسازی ابوریحان - دابور 3.27
2.967763
3.427798
397592 3087 2235744 6.21 4.89 1.02
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.39
-2.4912800
-4.3212560
239570 3066 1935360 12.32 2.67 0.93
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.39
-2.4912800
-4.3212560
239570 3066 1935360 12.32 2.67 0.93
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.39
-2.4912800
-4.3212560
239570 3066 1935360 12.32 2.67 0.93
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.43
0.292412
1.872450
1263558 3047 578880 28.27 2 8.21
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.43
0.292412
1.872450
1263558 3047 578880 28.27 2 8.21
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.43
0.292412
1.872450
1263558 3047 578880 28.27 2 8.21
نیرو کلر - شکلر 6.69
-0.194146
0.774186
726140 3011 1658400 18.35 3.22 3.6
نیرو کلر - شکلر 6.69
-0.194146
0.774186
726140 3011 1658400 18.35 3.22 3.6
نیرو کلر - شکلر 6.69
-0.194146
0.774186
726140 3011 1658400 18.35 3.22 3.6
باما - کاما -3.63
-1.795858
-1.275889
507011 2970 2929000 7.96 2.77 2.82
باما - کاما -3.63
-1.795858
-1.275889
507011 2970 2929000 7.96 2.77 2.82
باما - کاما -3.63
-1.795858
-1.275889
507011 2970 2929000 7.96 2.77 2.82
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.03
1.22911
1909
3247045 2960 5010500 9.25 0.79 7.02
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.03
1.22911
1909
3247045 2960 5010500 9.25 0.79 7.02
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.03
1.22911
1909
3247045 2960 5010500 9.25 0.79 7.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -4.76
-1.098738
-4.918400
34436 295 2097120 5.46 3.16 1.45
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -4.76
-1.098738
-4.918400
34436 295 2097120 5.46 3.16 1.45
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -4.76
-1.098738
-4.918400
34436 295 2097120 5.46 3.16 1.45
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.76
4.933493
4.993495
843613 2947 712991 150.55 3.81 0.49
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.76
4.933493
4.993495
843613 2947 712991 150.55 3.81 0.49
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.76
4.933493
4.993495
843613 2947 712991 150.55 3.81 0.49
معادن منگنز ایران - کمنگنز -4.17
-2.242182
-2.732171
1321432 2884 441637 91.72 2.08 1.85
معادن منگنز ایران - کمنگنز -4.17
-2.242182
-2.732171
1321432 2884 441637 91.72 2.08 1.85
معادن منگنز ایران - کمنگنز -4.17
-2.242182
-2.732171
1321432 2884 441637 91.72 2.08 1.85
لابراتوارهای رازک - درازک -1.32
-0.0323335
-4.4422306
1250 28 9567350 12.02 9.04 3.29
لابراتوارهای رازک - درازک -1.32
-0.0323335
-4.4422306
1250 28 9567350 12.02 9.04 3.29
لابراتوارهای رازک - درازک -1.32
-0.0323335
-4.4422306
1250 28 9567350 12.02 9.04 3.29
شاهد - ثشاهد -3.03
-0.151309
-1.61290
2133139 2793 3542981 5.95 0.88 16.36
شاهد - ثشاهد -3.03
-0.151309
-1.61290
2133139 2793 3542981 5.95 0.88 16.36
شاهد - ثشاهد -3.03
-0.151309
-1.61290
2133139 2793 3542981 5.95 0.88 16.36
سیمان اصفهان - سصفها 5.43
4.0616880
4.9917030
162506 2743 3376000 38.58 8.38 3.13
سیمان اصفهان - سصفها 5.43
4.0616880
4.9917030
162506 2743 3376000 38.58 8.38 3.13
سیمان اصفهان - سصفها 5.43
4.0616880
4.9917030
162506 2743 3376000 38.58 8.38 3.13
پتروشیمی شازند - شاراک -0.92
-0.233488
-0.263487
782330 2720 17579520 4.35 1.86 0.68
پتروشیمی شازند - شاراک -0.92
-0.233488
-0.263487
782330 2720 17579520 4.35 1.86 0.68
پتروشیمی شازند - شاراک -0.92
-0.233488
-0.263487
782330 2720 17579520 4.35 1.86 0.68
آبسال - لابسا -6.11
-1.523501
-1.723494
776380 2718 1260360 29.86 2.42 0.75
آبسال - لابسا -6.11
-1.523501
-1.723494
776380 2718 1260360 29.86 2.42 0.75
آبسال - لابسا -6.11
-1.523501
-1.723494
776380 2718 1260360 29.86 2.42 0.75
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.11
0.49819
2.09832
33014276 27037 10237500 - 0.64 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.11
0.49819
2.09832
33014276 27037 10237500 - 0.64 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.11
0.49819
2.09832
33014276 27037 10237500 - 0.64 -
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -5.33
-0.692464
-2.12429
110301 270 184800 -2.53 -0.95 1.14
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.54
0.333632
2.213700
72955 270 4576320 8.84 2.64 1.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -5.33
-0.692464
-2.12429
110301 270 184800 -2.53 -0.95 1.14
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.54
0.333632
2.213700
72955 270 4576320 8.84 2.64 1.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -5.33
-0.692464
-2.12429
110301 270 184800 -2.53 -0.95 1.14
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.54
0.333632
2.213700
72955 270 4576320 8.84 2.64 1.37
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 3.08
0.255216
55463
5000 27 751104 14.24 2.73 0.31
سیمان خزر - سخزر -0
-0.285412
-4.995156
5200 27 1244760 13.02 3.72 1.57
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 3.08
0.255216
55463
5000 27 751104 14.24 2.73 0.31
سیمان خزر - سخزر -0
-0.285412
-4.995156
5200 27 1244760 13.02 3.72 1.57
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 3.08
0.255216
55463
5000 27 751104 14.24 2.73 0.31
سیمان خزر - سخزر -0
-0.285412
-4.995156
5200 27 1244760 13.02 3.72 1.57
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.17
2.133602
1.223570
7474277 26923 1833418 9.94 3.06 4.32
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.17
2.133602
1.223570
7474277 26923 1833418 9.94 3.06 4.32
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.17
2.133602
1.223570
7474277 26923 1833418 9.94 3.06 4.32
پارس خودرو - خپارس -5.55
-2.61123
-4.081106
23914480 26859 25514873 31.71 16.38 0.41
پارس خودرو - خپارس -5.55
-2.61123
-4.081106
23914480 26859 25514873 31.71 16.38 0.41
پارس خودرو - خپارس -5.55
-2.61123
-4.081106
23914480 26859 25514873 31.71 16.38 0.41
فنرسازی خاور - خفنر 0
2.553985
4.994080
65759 268 398500 94.88 3.07 1.33
فنرسازی خاور - خفنر 0
2.553985
4.994080
65759 268 398500 94.88 3.07 1.33
فنرسازی خاور - خفنر 0
2.553985
4.994080
65759 268 398500 94.88 3.07 1.33
ماشین‌سازی اراک - فاراک -2.4
-0.981923
-1.181919
13916448 26765 12089032 9.22 1.74 1.73
ماشین‌سازی اراک - فاراک -2.4
-0.981923
-1.181919
13916448 26765 12089032 9.22 1.74 1.73
ماشین‌سازی اراک - فاراک -2.4
-0.981923
-1.181919
13916448 26765 12089032 9.22 1.74 1.73
داروسازی امین - دامین -1.86
-1.421879
-3.311843
144993 267 1558443 8.61 1.51 1.35
داروسازی امین - دامین -1.86
-1.421879
-3.311843
144993 267 1558443 8.61 1.51 1.35
داروسازی امین - دامین -1.86
-1.421879
-3.311843
144993 267 1558443 8.61 1.51 1.35
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -4.86
-4.52358
-4.982346
11299868 26647 695565 63.23 2.31 1.55
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -4.86
-4.52358
-4.982346
11299868 26647 695565 63.23 2.31 1.55
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -4.86
-4.52358
-4.982346
11299868 26647 695565 63.23 2.31 1.55
خدمات انفورماتیک - رانفور 0
0.1221744
522803
11512 263 60883200 9.48 5.12 5.29
خدمات انفورماتیک - رانفور 0
0.1221744
522803
11512 263 60883200 9.48 5.12 5.29
خدمات انفورماتیک - رانفور 0
0.1221744
522803
11512 263 60883200 9.48 5.12 5.29
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -1.15
-2.363853
-2.313855
6646 26 0 - - -
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -1.15
-2.363853
-2.313855
6646 26 0 - - -
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -1.15
-2.363853
-2.313855
6646 26 0 - - -
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -1.64
-0.82982
-1.862950
867799 2575 10524074 6.08 1.96 1.98
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -1.64
-0.82982
-1.862950
867799 2575 10524074 6.08 1.96 1.98
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -1.64
-0.82982
-1.862950
867799 2575 10524074 6.08 1.96 1.98
داروسازی اسوه - داسوه 5.35
-0.0220046
2.2420500
1273 25 5011500 5.99 3.72 1.73
داروسازی اسوه - داسوه 5.35
-0.0220046
2.2420500
1273 25 5011500 5.99 3.72 1.73
داروسازی اسوه - داسوه 5.35
-0.0220046
2.2420500
1273 25 5011500 5.99 3.72 1.73
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.21
4.614421
2.254321
554759 2452 884200 15.06 3.47 1.51
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.21
4.614421
2.254321
554759 2452 884200 15.06 3.47 1.51
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.21
4.614421
2.254321
554759 2452 884200 15.06 3.47 1.51
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.14
-1.453474
-0.433510
688654 2393 3474000 4.79 1.38 4.42
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.14
-1.453474
-0.433510
688654 2393 3474000 4.79 1.38 4.42
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.14
-1.453474
-0.433510
688654 2393 3474000 4.79 1.38 4.42
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.31
-1.592105
-1.872099
1132762 2384 2148363 34.19 1.8 0.4
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.31
-1.592105
-1.872099
1132762 2384 2148363 34.19 1.8 0.4
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.31
-1.592105
-1.872099
1132762 2384 2148363 34.19 1.8 0.4
لعابیران - شلعاب -5.07
-2.553900
-3.073879
608801 2375 390000 79.32 4.12 0.76
لعابیران - شلعاب -5.07
-2.553900
-3.073879
608801 2375 390000 79.32 4.12 0.76
لعابیران - شلعاب -5.07
-2.553900
-3.073879
608801 2375 390000 79.32 4.12 0.76
آلومراد - فمراد -5.56
-4.084016
-2.084100
588726 2364 198935 284.6 4.62 2.98
آلومراد - فمراد -5.56
-4.084016
-2.084100
588726 2364 198935 284.6 4.62 2.98
آلومراد - فمراد -5.56
-4.084016
-2.084100
588726 2364 198935 284.6 4.62 2.98
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.65
4.5313394
4.9913453
1702771 22807 2343950 7.5 5.61 3.8
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.65
4.5313394
4.9913453
1702771 22807 2343950 7.5 5.61 3.8
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.65
4.5313394
4.9913453
1702771 22807 2343950 7.5 5.61 3.8
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.53
3.293928
3.083920
5737887 22541 5892000 52.08 0.99 26.84
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.53
3.293928
3.083920
5737887 22541 5892000 52.08 0.99 26.84
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.53
3.293928
3.083920
5737887 22541 5892000 52.08 0.99 26.84
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 6.19
-2.232324
0.422387
963655 2240 581000 -5.8 2.63 0.21
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 6.19
-2.232324
0.422387
963655 2240 581000 -5.8 2.63 0.21
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 6.19
-2.232324
0.422387
963655 2240 581000 -5.8 2.63 0.21
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.16
0.133021
-0.563000
739795 2235 1208400 164.72 2.7 0.67
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.16
0.133021
-0.563000
739795 2235 1208400 164.72 2.7 0.67
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.16
0.133021
-0.563000
739795 2235 1208400 164.72 2.7 0.67
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -4.29
-3.642170
-4.572149
1025710 2226 1302000 144.73 2.28 0.82
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 10.44
3.69843
7.01870
2640782 2226 0 - - -
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -4.29
-3.642170
-4.572149
1025710 2226 1302000 144.73 2.28 0.82
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 10.44
3.69843
7.01870
2640782 2226 0 - - -
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -4.29
-3.642170
-4.572149
1025710 2226 1302000 144.73 2.28 0.82
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 10.44
3.69843
7.01870
2640782 2226 0 - - -
مس شهید باهنر - فباهنر 6.28
1.794267
2.584300
5194409 22163 3840300 10.29 2.53 0.67
مس شهید باهنر - فباهنر 6.28
1.794267
2.584300
5194409 22163 3840300 10.29 2.53 0.67
مس شهید باهنر - فباهنر 6.28
1.794267
2.584300
5194409 22163 3840300 10.29 2.53 0.67
بانک کارآفرین - وکار -7.09
-1.052556
-4.992454
883459 2191 21726000 10.56 1.49 0.97
بانک کارآفرین - وکار -7.09
-1.052556
-4.992454
883459 2191 21726000 10.56 1.49 0.97
بانک کارآفرین - وکار -7.09
-1.052556
-4.992454
883459 2191 21726000 10.56 1.49 0.97
پتروشیمی فجر - بفجر 0.5
0.055965
0.35980
366382 2189 38772500 5.32 2.95 2.55
پتروشیمی فجر - بفجر 0.5
0.055965
0.35980
366382 2189 38772500 5.32 2.95 2.55
پتروشیمی فجر - بفجر 0.5
0.055965
0.35980
366382 2189 38772500 5.32 2.95 2.55
چرخشگر - خچرخش -4.56
-2.032121
-32100
1022232 2168 2019393 41.25 1.89 1.18
چرخشگر - خچرخش -4.56
-2.032121
-32100
1022232 2168 2019393 41.25 1.89 1.18
چرخشگر - خچرخش -4.56
-2.032121
-32100
1022232 2168 2019393 41.25 1.89 1.18
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.43
-0.442730
-0.472729
787220 2149 879060 16.74 3.59 0.81
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.43
-0.442730
-0.472729
787220 2149 879060 16.74 3.59 0.81
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.43
-0.442730
-0.472729
787220 2149 879060 16.74 3.59 0.81
سیمان سپاهان - سپاها -3.31
-2.271251
-3.21239
1716320 2147 2627100 27.96 1.25 1.14
سیمان سپاهان - سپاها -3.31
-2.271251
-3.21239
1716320 2147 2627100 27.96 1.25 1.14
سیمان سپاهان - سپاها -3.31
-2.271251
-3.21239
1716320 2147 2627100 27.96 1.25 1.14
بانک انصار - وانصار 3.82
0.412209
1.952243
953121 2134 22090000 7.36 1.53 0.48
بانک انصار - وانصار 3.82
0.412209
1.952243
953121 2134 22090000 7.36 1.53 0.48
بانک انصار - وانصار 3.82
0.412209
1.952243
953121 2134 22090000 7.36 1.53 0.48
بانک خاورمیانه - وخاور 4.4
1.692412
3.712460
855973 2111 12060000 6.44 1.67 1.16
بانک خاورمیانه - وخاور 4.4
1.692412
3.712460
855973 2111 12060000 6.44 1.67 1.16
بانک خاورمیانه - وخاور 4.4
1.692412
3.712460
855973 2111 12060000 6.44 1.67 1.16
قند اصفهان - قصفها 0.02
4.998074
4.998074
258882 2090 1574430 10.57 5.87 0.48
قند اصفهان - قصفها 0.02
4.998074
4.998074
258882 2090 1574430 10.57 5.87 0.48
قند اصفهان - قصفها 0.02
4.998074
4.998074
258882 2090 1574430 10.57 5.87 0.48
سیمان ارومیه - ساروم -5.75
0.44768
-2.74621
437471 2086 1907200 6.04 2.31 1.32
سیمان ارومیه - ساروم -5.75
0.44768
-2.74621
437471 2086 1907200 6.04 2.31 1.32
سیمان ارومیه - ساروم -5.75
0.44768
-2.74621
437471 2086 1907200 6.04 2.31 1.32
سیمان هرمزگان - سهرمز -9.25
-14664
-4.994476
46333 208 2527888 9.18 3.31 1.14
سیمان هرمزگان - سهرمز -9.25
-14664
-4.994476
46333 208 2527888 9.18 3.31 1.14
سیمان هرمزگان - سهرمز -9.25
-14664
-4.994476
46333 208 2527888 9.18 3.31 1.14
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -2.2
-1.896746
-4.996533
31554 207 1349200 12.68 4.84 0.51
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -2.2
-1.896746
-4.996533
31554 207 1349200 12.68 4.84 0.51
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -2.2
-1.896746
-4.996533
31554 207 1349200 12.68 4.84 0.51
زامیاد - خزامیا -3.89
0.66915
-0.33906
22606532 20676 5059851 126.45 1.05 0.32
زامیاد - خزامیا -3.89
0.66915
-0.33906
22606532 20676 5059851 126.45 1.05 0.32
زامیاد - خزامیا -3.89
0.66915
-0.33906
22606532 20676 5059851 126.45 1.05 0.32
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.98
-4.481813
-4.951804
1139617 2066 220901 -21.74 2.97 14.5
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.98
-4.481813
-4.951804
1139617 2066 220901 -21.74 2.97 14.5
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.98
-4.481813
-4.951804
1139617 2066 220901 -21.74 2.97 14.5
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -3.05
-1.698022
-1.788015
257344 2064 962640 9.12 3.23 1.2
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -3.05
-1.698022
-1.788015
257344 2064 962640 9.12 3.23 1.2
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -3.05
-1.698022
-1.788015
257344 2064 962640 9.12 3.23 1.2
داروسازی کوثر - دکوثر -4.34
-0.321855
-1.881826
1110095 2059 1001700 27.94 1.1 0.99
داروسازی کوثر - دکوثر -4.34
-0.321855
-1.881826
1110095 2059 1001700 27.94 1.1 0.99
داروسازی کوثر - دکوثر -4.34
-0.321855
-1.881826
1110095 2059 1001700 27.94 1.1 0.99
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.76
-1.531349
-2.121341
1507013 2033 539600 501.02 4.8 1
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.76
-1.531349
-2.121341
1507013 2033 539600 501.02 4.8 1
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.76
-1.531349
-2.121341
1507013 2033 539600 501.02 4.8 1
رادیاتور ایران - ختور -4.85
-2.593203
-2.13219
633756 2030 960900 5.48 1.42 0.52
رادیاتور ایران - ختور -4.85
-2.593203
-2.13219
633756 2030 960900 5.48 1.42 0.52
رادیاتور ایران - ختور -4.85
-2.593203
-2.13219
633756 2030 960900 5.48 1.42 0.52
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.24
-0.84945
-0.31950
2143267 2026 420525 -4.62 1.52 0.13
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.24
-0.84945
-0.31950
2143267 2026 420525 -4.62 1.52 0.13
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.24
-0.84945
-0.31950
2143267 2026 420525 -4.62 1.52 0.13
داروسازی روزدارو - دروز 0
1.682060
4.992127
94197 200 1441670 127.33 2.45 2.44
داروسازی روزدارو - دروز 0
1.682060
4.992127
94197 200 1441670 127.33 2.45 2.44
داروسازی روزدارو - دروز 0
1.682060
4.992127
94197 200 1441670 127.33 2.45 2.44
کربن ایران - شکربن -4.15
-2.393598
-3.643552
550511 1981 899500 16.59 1.62 0.78
کربن ایران - شکربن -4.15
-2.393598
-3.643552
550511 1981 899500 16.59 1.62 0.78
کربن ایران - شکربن -4.15
-2.393598
-3.643552
550511 1981 899500 16.59 1.62 0.78
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.06
-1.611589
-3.841553
1226155 1922 8938125 12.47 0.92 11.61
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.06
-1.611589
-3.841553
1226155 1922 8938125 12.47 0.92 11.61
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.06
-1.611589
-3.841553
1226155 1922 8938125 12.47 0.92 11.61
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.64
-0.497707
-3.167500
250131 1889 46242000 6.82 4.96 2.32
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.64
-0.497707
-3.167500
250131 1889 46242000 6.82 4.96 2.32
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.64
-0.497707
-3.167500
250131 1889 46242000 6.82 4.96 2.32
بانک اقتصاد نوین - ونوین 9.21
0.71582
3.631628
1163820 1884 20773242 30.87 1.72 0.31
بانک اقتصاد نوین - ونوین 9.21
0.71582
3.631628
1163820 1884 20773242 30.87 1.72 0.31
بانک اقتصاد نوین - ونوین 9.21
0.71582
3.631628
1163820 1884 20773242 30.87 1.72 0.31
نفت پارس - شنفت -3.33
-0.194798
-3.254651
39866 187 5997500 5.83 3.3 0.75
نفت پارس - شنفت -3.33
-0.194798
-3.254651
39866 187 5997500 5.83 3.3 0.75
نفت پارس - شنفت -3.33
-0.194798
-3.254651
39866 187 5997500 5.83 3.3 0.75
الکتریک خودرو شرق - خشرق -1.51
0.242458
-0.082450
754187 1854 774270 222.49 2.02 0.31
الکتریک خودرو شرق - خشرق -1.51
0.242458
-0.082450
754187 1854 774270 222.49 2.02 0.31
الکتریک خودرو شرق - خشرق -1.51
0.242458
-0.082450
754187 1854 774270 222.49 2.02 0.31
افست - چافست 5
4.479372
8.879767
194664 1824 1874400 6.62 2.94 1.12
افست - چافست 5
4.479372
8.879767
194664 1824 1874400 6.62 2.94 1.12
افست - چافست 5
4.479372
8.879767
194664 1824 1874400 6.62 2.94 1.12
موتوژن - بموتو -1.36
-0.394847
-3.084716
38435 182 3297899 7.3 2.85 1
کاشی پارس - کپارس 6.58
-0.297968
0.598038
22901 182 699192 8.53 4.92 0.94
موتوژن - بموتو -1.36
-0.394847
-3.084716
38435 182 3297899 7.3 2.85 1
کاشی پارس - کپارس 6.58
-0.297968
0.598038
22901 182 699192 8.53 4.92 0.94
موتوژن - بموتو -1.36
-0.394847
-3.084716
38435 182 3297899 7.3 2.85 1
کاشی پارس - کپارس 6.58
-0.297968
0.598038
22901 182 699192 8.53 4.92 0.94
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -3.69
-0.812199
-0.362209
8257522 18156 65970000 6.9 2.01 2.02
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -3.69
-0.812199
-0.362209
8257522 18156 65970000 6.9 2.01 2.02
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -3.69
-0.812199
-0.362209
8257522 18156 65970000 6.9 2.01 2.02
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.86
1.793634
2.183648
498857 1813 1453600 10.36 3.15 13.28
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.86
1.793634
2.183648
498857 1813 1453600 10.36 3.15 13.28
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.86
1.793634
2.183648
498857 1813 1453600 10.36 3.15 13.28
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.27
4.785551
3.195467
319581 1774 1248975 9.16 2.89 0.91
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.27
4.785551
3.195467
319581 1774 1248975 9.16 2.89 0.91
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.27
4.785551
3.195467
319581 1774 1248975 9.16 2.89 0.91
ایر کاپارت صنعت - خکار -5.04
-2.11400
-2.81390
1245586 1743 626482 10.94 1.26 1.32
ایر کاپارت صنعت - خکار -5.04
-2.11400
-2.81390
1245586 1743 626482 10.94 1.26 1.32
ایر کاپارت صنعت - خکار -5.04
-2.11400
-2.81390
1245586 1743 626482 10.94 1.26 1.32
بانک ملت - وبملت 5.82
3.521058
4.991073
16116153 17057 52900000 7.93 0.78 0.2
بانک ملت - وبملت 5.82
3.521058
4.991073
16116153 17057 52900000 7.93 0.78 0.2
بانک ملت - وبملت 5.82
3.521058
4.991073
16116153 17057 52900000 7.93 0.78 0.2
شهد - قشهد 0.01
4.996905
4.996905
245247 1693 1389976 8.61 3.33 0.91
شهد - قشهد 0.01
4.996905
4.996905
245247 1693 1389976 8.61 3.33 0.91
شهد - قشهد 0.01
4.996905
4.996905
245247 1693 1389976 8.61 3.33 0.91
ایران دارو - دیران 6.13
0.663971
1.394000
424891 1687 953040 7.05 2.4 1.12
ایران دارو - دیران 6.13
0.663971
1.394000
424891 1687 953040 7.05 2.4 1.12
ایران دارو - دیران 6.13
0.663971
1.394000
424891 1687 953040 7.05 2.4 1.12
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.17
2.761380
2.761380
1201848 1681 6210000 - 0.89 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.17
2.761380
2.761380
1201848 1681 6210000 - 0.89 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.17
2.761380
2.761380
1201848 1681 6210000 - 0.89 -
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.75
0.076058
0.386077
276075 1675 17568200 5.15 3.26 5
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.75
0.076058
0.386077
276075 1675 17568200 5.15 3.26 5
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.75
0.076058
0.386077
276075 1675 17568200 5.15 3.26 5
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.63
-0.294818
-0.664800
343728 1653 6311580 7.93 3.12 1.77
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.63
-0.294818
-0.664800
343728 1653 6311580 7.93 3.12 1.77
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.63
-0.294818
-0.664800
343728 1653 6311580 7.93 3.12 1.77
واسپاری ملت - ولملت -3.54
-2.71116
-1.051135
1464296 1634 892800 8.9 0.92 1.9
واسپاری ملت - ولملت -3.54
-2.71116
-1.051135
1464296 1634 892800 8.9 0.92 1.9
واسپاری ملت - ولملت -3.54
-2.71116
-1.051135
1464296 1634 892800 8.9 0.92 1.9
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -2.34
-0.124306
-2.574200
3779 16 430600 -50.5 4.44 23.93
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -2.34
-0.124306
-2.574200
3779 16 430600 -50.5 4.44 23.93
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -2.34
-0.124306
-2.574200
3779 16 430600 -50.5 4.44 23.93
خوراک دام پارس - غدام 0.09
1.56771
4.997004
22639 159 406260 62.76 6.37 1.1
خوراک دام پارس - غدام 0.09
1.56771
4.997004
22639 159 406260 62.76 6.37 1.1
خوراک دام پارس - غدام 0.09
1.56771
4.997004
22639 159 406260 62.76 6.37 1.1
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.25
-0.161236
0.161240
1259984 1557 655080 10.45 0.98 4.65
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.25
-0.161236
0.161240
1259984 1557 655080 10.45 0.98 4.65
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.25
-0.161236
0.161240
1259984 1557 655080 10.45 0.98 4.65
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.91
4.51324
4.971330
11632557 15406 3442400 12.06 1.42 10.01
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.91
4.51324
4.971330
11632557 15406 3442400 12.06 1.42 10.01
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.91
4.51324
4.971330
11632557 15406 3442400 12.06 1.42 10.01
سیمان فارس نو - سفانو -6.83
-4.683379
-1.273500
455802 1540 1182650 5.93 1.68 0.98
سیمان فارس نو - سفانو -6.83
-4.683379
-1.273500
455802 1540 1182650 5.93 1.68 0.98
سیمان فارس نو - سفانو -6.83
-4.683379
-1.273500
455802 1540 1182650 5.93 1.68 0.98
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -9.79
-3.943490
-4.983452
4399940 15358 1221500 21.54 2.02 3.94
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -9.79
-3.943490
-4.983452
4399940 15358 1221500 21.54 2.02 3.94
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -9.79
-3.943490
-4.983452
4399940 15358 1221500 21.54 2.02 3.94
نیرو ترانس - بنیرو 9.72
0.669839
4.2510189
1558267 15332 2951700 16.32 4.64 2.91
نیرو ترانس - بنیرو 9.72
0.669839
4.2510189
1558267 15332 2951700 16.32 4.64 2.91
نیرو ترانس - بنیرو 9.72
0.669839
4.2510189
1558267 15332 2951700 16.32 4.64 2.91
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.52
-1.514436
-3.154362
338165 1500 226236 79.77 4.01 1.64
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.52
-1.514436
-3.154362
338165 1500 226236 79.77 4.01 1.64
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.52
-1.514436
-3.154362
338165 1500 226236 79.77 4.01 1.64
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.03
3.211704
4.971733
8796187 14985 3408000 5.85 1.1 8.07
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.03
3.211704
4.971733
8796187 14985 3408000 5.85 1.1 8.07
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.03
3.211704
4.971733
8796187 14985 3408000 5.85 1.1 8.07
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -6.59
-0.962259
-3.862193
6608712 14926 10165500 10.24 1.27 11.3
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -6.59
-0.962259
-3.862193
6608712 14926 10165500 10.24 1.27 11.3
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -6.59
-0.962259
-3.862193
6608712 14926 10165500 10.24 1.27 11.3
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0.81
-2.1112509
-2.1812500
119646 1488 4728402 5.3 3.18 1.78
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0.81
-2.1112509
-2.1812500
119646 1488 4728402 5.3 3.18 1.78
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0.81
-2.1112509
-2.1812500
119646 1488 4728402 5.3 3.18 1.78
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -6.85
-2.67349
-4.327219
2014919 14808 3674500 69.96 9.89 2.29
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -6.85
-2.67349
-4.327219
2014919 14808 3674500 69.96 9.89 2.29
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -6.85
-2.67349
-4.327219
2014919 14808 3674500 69.96 9.89 2.29
سیمان صوفیان - سصوفی -3.19
-0.032902
-0.142899
50265 146 1596100 10.9 2.43 0.95
سیمان کردستان - سکرد -3.57
-0.351427
-0.351427
103523 146 1712400 -16 3.9 1.92
سیمان صوفیان - سصوفی -3.19
-0.032902
-0.142899
50265 146 1596100 10.9 2.43 0.95
سیمان کردستان - سکرد -3.57
-0.351427
-0.351427
103523 146 1712400 -16 3.9 1.92
سیمان صوفیان - سصوفی -3.19
-0.032902
-0.142899
50265 146 1596100 10.9 2.43 0.95
سیمان کردستان - سکرد -3.57
-0.351427
-0.351427
103523 146 1712400 -16 3.9 1.92
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.45
-0.491221
0.241230
120546 144 1904760 - 0.86 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.45
-0.491221
0.241230
120546 144 1904760 - 0.86 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.45
-0.491221
0.241230
120546 144 1904760 - 0.86 -
سخت آژند - ثاژن -4.52
-2.63716
-3.593678
3871231 14387 1486400 5.54 2.53 2.84
سخت آژند - ثاژن -4.52
-2.63716
-3.593678
3871231 14387 1486400 5.54 2.53 2.84
سخت آژند - ثاژن -4.52
-2.63716
-3.593678
3871231 14387 1486400 5.54 2.53 2.84
ایران ترانسفو - بترانس 3.25
0.036073
1.936188
2368394 14384 22773750 18.21 7.15 4.2
ایران ترانسفو - بترانس 3.25
0.036073
1.936188
2368394 14384 22773750 18.21 7.15 4.2
ایران ترانسفو - بترانس 3.25
0.036073
1.936188
2368394 14384 22773750 18.21 7.15 4.2
سیمان هگمتان - سهگمت 2.82
5.182823
6.932870
509221 1437 1419687 7.44 1.45 0.99
سیمان هگمتان - سهگمت 2.82
5.182823
6.932870
509221 1437 1419687 7.44 1.45 0.99
سیمان هگمتان - سهگمت 2.82
5.182823
6.932870
509221 1437 1419687 7.44 1.45 0.99
بیمه آسیا - آسیا -4.28
-1.191828
-2.71800
784195 1430 4204400 9.84 1.34 0.16
بیمه آسیا - آسیا -4.28
-1.191828
-2.71800
784195 1430 4204400 9.84 1.34 0.16
بیمه آسیا - آسیا -4.28
-1.191828
-2.71800
784195 1430 4204400 9.84 1.34 0.16
داده پردازی ایران - مداران -5.44
-3.53997
-3.893981
3577339 14299 2598050 14.11 2.87 1.84
داده پردازی ایران - مداران -5.44
-3.53997
-3.893981
3577339 14299 2598050 14.11 2.87 1.84
داده پردازی ایران - مداران -5.44
-3.53997
-3.893981
3577339 14299 2598050 14.11 2.87 1.84
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.52
-4.061749
-4.991732
813174 1422 2423228 43.9 2.21 0.41
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.52
-4.061749
-4.991732
813174 1422 2423228 43.9 2.21 0.41
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.52
-4.061749
-4.991732
813174 1422 2423228 43.9 2.21 0.41
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.59
01480
-1.961451
97284 142 39960000 5.16 0.98 5.19
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.59
01480
-1.961451
97284 142 39960000 5.16 0.98 5.19
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.59
01480
-1.961451
97284 142 39960000 5.16 0.98 5.19
بیمه ما - ما 3.74
0.972187
0.422175
648460 1418 2187000 4.85 1.43 0.76
بیمه ما - ما 3.74
0.972187
0.422175
648460 1418 2187000 4.85 1.43 0.76
بیمه ما - ما 3.74
0.972187
0.422175
648460 1418 2187000 4.85 1.43 0.76
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -3.53
-0.371355
-0.741350
10434448 14140 101625000 5.35 1.05 0.85
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -3.53
-0.371355
-0.741350
10434448 14140 101625000 5.35 1.05 0.85
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -3.53
-0.371355
-0.741350
10434448 14140 101625000 5.35 1.05 0.85
ایران ارقام - مرقام 7.94
4.816866
4.996878
2052091 14090 3433000 24.44 6.11 2.63
ایران ارقام - مرقام 7.94
4.816866
4.996878
2052091 14090 3433000 24.44 6.11 2.63
ایران ارقام - مرقام 7.94
4.816866
4.996878
2052091 14090 3433000 24.44 6.11 2.63
سیمان شرق - سشرق -4.17
-1.431101
-1.521100
12780508 14068 2921570 -25.31 3.86 1.82
سیمان شرق - سشرق -4.17
-1.431101
-1.521100
12780508 14068 2921570 -25.31 3.86 1.82
سیمان شرق - سشرق -4.17
-1.431101
-1.521100
12780508 14068 2921570 -25.31 3.86 1.82
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.05
-0.0229587
-2.6728802
504 14 7100880 9.74 8.17 1.84
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.05
-0.0229587
-2.6728802
504 14 7100880 9.74 8.17 1.84
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.05
-0.0229587
-2.6728802
504 14 7100880 9.74 8.17 1.84
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 6.38
4.071075
4.361078
12957665 13926 982484 47.39 1.9 0.21
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 6.38
4.071075
4.361078
12957665 13926 982484 47.39 1.9 0.21
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 6.38
4.071075
4.361078
12957665 13926 982484 47.39 1.9 0.21
ح.سیمان کردستان - سکردح 10.86
-9.28176
0194
770000 136 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح 10.86
-9.28176
0194
770000 136 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح 10.86
-9.28176
0194
770000 136 0 - - -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.37
0.913233
2.623288
4202822 13587 2424750 - 2.51 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.37
0.913233
2.623288
4202822 13587 2424750 - 2.51 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.37
0.913233
2.623288
4202822 13587 2424750 - 2.51 -
داروسازی فارابی - دفارا 1.81
0.018029
0.278050
16070 129 3211600 6.17 2.72 0.96
داروسازی فارابی - دفارا 1.81
0.018029
0.278050
16070 129 3211600 6.17 2.72 0.96
داروسازی فارابی - دفارا 1.81
0.018029
0.278050
16070 129 3211600 6.17 2.72 0.96
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.42
-1.794113
-2.584080
3120396 12833 2056500 8.61 3.08 4.04
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.42
-1.794113
-2.584080
3120396 12833 2056500 8.61 3.08 4.04
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.42
-1.794113
-2.584080
3120396 12833 2056500 8.61 3.08 4.04
فیبر ایران - چفیبر 4.86
0.088300
08293
15327 128 830000 48.1 162.39 2.16
فیبر ایران - چفیبر 4.86
0.088300
08293
15327 128 830000 48.1 162.39 2.16
فیبر ایران - چفیبر 4.86
0.088300
08293
15327 128 830000 48.1 162.39 2.16
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -6.52
1.885379
-0.475255
23645730 127188 74230200 8.57 2.8 0.43
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -6.52
1.885379
-0.475255
23645730 127188 74230200 8.57 2.8 0.43
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -6.52
1.885379
-0.475255
23645730 127188 74230200 8.57 2.8 0.43
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -5.73
-0.96755
-4.646500
187746 1268 717381 1,351 -6.97 0.93
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -5.73
-0.96755
-4.646500
187746 1268 717381 1,351 -6.97 0.93
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -5.73
-0.96755
-4.646500
187746 1268 717381 1,351 -6.97 0.93
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -4.91
-0.982916
-1.872890
435584 1266 4261145 20.72 6.43 2.9
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -4.91
-0.982916
-1.872890
435584 1266 4261145 20.72 6.43 2.9
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -4.91
-0.982916
-1.872890
435584 1266 4261145 20.72 6.43 2.9
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -0.87
-0.274506
-0.384501
277852 1249 5632500 13.01 3.52 6.54
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -0.87
-0.274506
-0.384501
277852 1249 5632500 13.01 3.52 6.54
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -0.87
-0.274506
-0.384501
277852 1249 5632500 13.01 3.52 6.54
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.8
-0.262280
-1.362255
527790 1201 5503806 12.79 1.4 11.32
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.8
-0.262280
-1.362255
527790 1201 5503806 12.79 1.4 11.32
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.8
-0.262280
-1.362255
527790 1201 5503806 12.79 1.4 11.32
داروپخش - وپخش -0.75
-0.0113857
-3.313400
900 12 11639880 7.75 6.23 7.6
صنعتی آما - فاما -0.07
-0.024380
-1.324323
2706 12 2190000 9.19 1.85 1.64
داروپخش - وپخش -0.75
-0.0113857
-3.313400
900 12 11639880 7.75 6.23 7.6
صنعتی آما - فاما -0.07
-0.024380
-1.324323
2706 12 2190000 9.19 1.85 1.64
داروپخش - وپخش -0.75
-0.0113857
-3.313400
900 12 11639880 7.75 6.23 7.6
صنعتی آما - فاما -0.07
-0.024380
-1.324323
2706 12 2190000 9.19 1.85 1.64
ح.سیمان شاهرود - سرودح -3.99
-5.08617
-7.54601
191476 118 0 - - -
نفت سپاهان - شسپا 1.02
0.037465
0.97530
15695 118 7838250 6.06 2.77 0.56
ح.سیمان شاهرود - سرودح -3.99
-5.08617
-7.54601
191476 118 0 - - -
نفت سپاهان - شسپا 1.02
0.037465
0.97530
15695 118 7838250 6.06 2.77 0.56
ح.سیمان شاهرود - سرودح -3.99
-5.08617
-7.54601
191476 118 0 - - -
نفت سپاهان - شسپا 1.02
0.037465
0.97530
15695 118 7838250 6.06 2.77 0.56
عمران و توسعه فارس - ثفارس -4.43
-3.982990
-2.183046
3859393 11538 2990000 9.95 2.29 5.9
عمران و توسعه فارس - ثفارس -4.43
-3.982990
-2.183046
3859393 11538 2990000 9.95 2.29 5.9
عمران و توسعه فارس - ثفارس -4.43
-3.982990
-2.183046
3859393 11538 2990000 9.95 2.29 5.9
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.69
-0.691011
-0.881009
11404774 11536 10792425 9.57 0.91 9.1
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.69
-0.691011
-0.881009
11404774 11536 10792425 9.57 0.91 9.1
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.69
-0.691011
-0.881009
11404774 11536 10792425 9.57 0.91 9.1
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.93
0.951905
2.171928
6039647 11505 95250000 9.31 1.24 1.61
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.93
0.951905
2.171928
6039647 11505 95250000 9.31 1.24 1.61
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.93
0.951905
2.171928
6039647 11505 95250000 9.31 1.24 1.61
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.75
1.041845
-0.61815
6234971 11504 74722500 5.73 1.43 4.92
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.75
1.041845
-0.61815
6234971 11504 74722500 5.73 1.43 4.92
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.75
1.041845
-0.61815
6234971 11504 74722500 5.73 1.43 4.92
گروه صنعتی بارز - پکرمان -3.6
-0.113562
-1.823501
317700 1129 8999393 6.79 2.13 0.87
گروه صنعتی بارز - پکرمان -3.6
-0.113562
-1.823501
317700 1129 8999393 6.79 2.13 0.87
گروه صنعتی بارز - پکرمان -3.6
-0.113562
-1.823501
317700 1129 8999393 6.79 2.13 0.87
سیمان دورود - سدور -3.28
-4.211137
-3.121150
9922964 11282 729610 8.58 2.02 0.75
سیمان دورود - سدور -3.28
-4.211137
-3.121150
9922964 11282 729610 8.58 2.02 0.75
سیمان دورود - سدور -3.28
-4.211137
-3.121150
9922964 11282 729610 8.58 2.02 0.75
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.96
0.262700
0.262700
413966 1118 1784592 5.92 1.55 1.57
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.96
0.262700
0.262700
413966 1118 1784592 5.92 1.55 1.57
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.96
0.262700
0.262700
413966 1118 1784592 5.92 1.55 1.57
مخابرات ایران - اخابر -2.01
-0.042261
-0.82244
488241 1102 135660000 4.82 2.12 2.73
مخابرات ایران - اخابر -2.01
-0.042261
-0.82244
488241 1102 135660000 4.82 2.12 2.73
مخابرات ایران - اخابر -2.01
-0.042261
-0.82244
488241 1102 135660000 4.82 2.12 2.73
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.2
-0.0211555
0.3711600
9632 110 11555000 7.67 5.43 1.55
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.2
-0.0211555
0.3711600
9632 110 11555000 7.67 5.43 1.55
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.2
-0.0211555
0.3711600
9632 110 11555000 7.67 5.43 1.55
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.86
-2.195230
-3.295171
2100185 10984 20314424 20.41 4.54 0.34
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.86
-2.195230
-3.295171
2100185 10984 20314424 20.41 4.54 0.34
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.86
-2.195230
-3.295171
2100185 10984 20314424 20.41 4.54 0.34
سیمان غرب - سغرب -3.27
-0.154052
-1.434000
270500 1096 1215600 6.29 2.3 1.21
سیمان غرب - سغرب -3.27
-0.154052
-1.434000
270500 1096 1215600 6.29 2.3 1.21
سیمان غرب - سغرب -3.27
-0.154052
-1.434000
270500 1096 1215600 6.29 2.3 1.21
معدنی املاح ایران - شاملا -4.58
-0.0912810
-2.4312510
8473 108 2690100 6.34 4.85 2.48
معدنی املاح ایران - شاملا -4.58
-0.0912810
-2.4312510
8473 108 2690100 6.34 4.85 2.48
معدنی املاح ایران - شاملا -4.58
-0.0912810
-2.4312510
8473 108 2690100 6.34 4.85 2.48
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.04
2.857690
3.547742
139893 1076 1538000 12.42 3.49 1
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.04
2.857690
3.547742
139893 1076 1538000 12.42 3.49 1
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.04
2.857690
3.547742
139893 1076 1538000 12.42 3.49 1
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -3.43
-0.893999
-0.893999
266021 1064 851787 61.32 2.69 0.5
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -3.43
-0.893999
-0.893999
266021 1064 851787 61.32 2.69 0.5
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -3.43
-0.893999
-0.893999
266021 1064 851787 61.32 2.69 0.5
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -3.04
-0.462150
-2.312110
49594 105 537500 227.66 1.57 1.22
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -3.04
-0.462150
-2.312110
49594 105 537500 227.66 1.57 1.22
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -3.04
-0.462150
-2.312110
49594 105 537500 227.66 1.57 1.22
پشم شیشه ایران - کپشیر -3.82
-0.3510720
-2.8610450
9823 104 719744 33.04 4.67 1.6
پشم شیشه ایران - کپشیر -3.82
-0.3510720
-2.8610450
9823 104 719744 33.04 4.67 1.6
پشم شیشه ایران - کپشیر -3.82
-0.3510720
-2.8610450
9823 104 719744 33.04 4.67 1.6
پاکسان - شپاکسا -4.4
-2.396247
-3.136200
1613684 10080 3373380 7.53 2.92 0.88
پاکسان - شپاکسا -4.4
-2.396247
-3.136200
1613684 10080 3373380 7.53 2.92 0.88
پاکسان - شپاکسا -4.4
-2.396247
-3.136200
1613684 10080 3373380 7.53 2.92 0.88
سیمان بهبهان - سبهان -0
016188
-1.1616000
71 1 890340 10.17 3.15 1.04
جام دارو - فجام 0
0.0112077
4.9212670
86 1 966160 18.29 6.17 3.84
سیمان مازندران - سمازن -0
04736
-4.984500
225 1 3892992 13.54 3.39 2.36
سیمان بهبهان - سبهان -0
016188
-1.1616000
71 1 890340 10.17 3.15 1.04
جام دارو - فجام 0
0.0112077
4.9212670
86 1 966160 18.29 6.17 3.84
سیمان مازندران - سمازن -0
04736
-4.984500
225 1 3892992 13.54 3.39 2.36
سیمان بهبهان - سبهان -0
016188
-1.1616000
71 1 890340 10.17 3.15 1.04
جام دارو - فجام 0
0.0112077
4.9212670
86 1 966160 18.29 6.17 3.84
سیمان مازندران - سمازن -0
04736
-4.984500
225 1 3892992 13.54 3.39 2.36