صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.84
-1.12393871
-0.643890
48423 184 627102 -71.21 3.17 0.34
مخابرات ایران - اخابر 1.66
-0.11311766
-0.451760
2024296 3567 105960000 3.68 1.47 2.57
سیمان خوزستان - سخوز 2.77
-0.54733271
0.333300
170959 558 2126150 6.57 1.83 0.81
پاکسان - شپاکسا 2.02
-0.99514477
-0.954479
121933 542 2417580 10.08 1.95 0.59
شکر - قشکر 3.92
-1.30621889
-0.781899
487730 921 377800 12.25 2.16 0.72
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.82
-0.79927323
-0.937313
136112 996 2746125 6.23 2.78 3.5
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.49
-0.188812689
-3.1712310
9118 112 5075600 6.31 3 2.33
البرز دارو - دالبر 1
-0.10225863
0.295886
64596 377 5452590 4.09 3.05 1.46
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 5.76
-0.093534191
-2.1133500
68163 2324 22976352 23.65 9.07 4.58
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.31
-1.88461718
-4.051680
157108 266 773100 6.01 1.02 0.8
سیمان کردستان - سکرد 4.09
-1.1858750
-3.43733
437367 324 1650000 -4.38 45.74 1.8
سیمان تهران - ستران 3.87
1.29871326
01309
545741 726 2320500 -42.23 0.6 0.9
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.07
-0.6345783
-1.65775
972527 756 4306500 7.76 0.65 0
داروسازی اسوه - داسوه 4.6
-0.01865365
-0.865320
55111 295 4023750 5.14 2.32 1.81
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.43
-1.49692040
0.192075
738753 1507 1224000 -6.12 2.42 1.04
پست بانک ایران - وپست 3.86
-0.1941543
-0.321541
1835995 2832 4989215 122.1 2.59 0.37
نیرو ترانس - بنیرو 4.86
-2.28534404
-4.994282
100496 432 2202000 10.75 2.77 2.09
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.61
-0.66621491
-0.071500
1078492 1608 1491000 5.22 1.03 2.49
سیمان هگمتان - سهگمت 1.74
-1.70941725
-1.991720
253246 436 867502 4.19 0.8 0.63
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.07
-1.2384957
-1.75952
465278 443 1531200 5.48 0.69 5.9
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.39
-2.14071280
-2.911270
545464 698 768000 -17.2 1.62 0.52
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 5.66
-0.37013230
0.523259
527029 1702 1292000 13.96 2.42 1.08
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.41
2.3244535
2.664550
424545 1925 3181087 38.39 2.6 0.38
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 4.48
-0.45362414
-3.092350
32060 75 256367 -2.65 -0.73 0.44
شیشه همدان - کهمدا 4.46
0.76381583
-1.531547
1080933 1712 1823616 6.31 1.13 2.15
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.69
-0.09593126
-0.933100
163524 510 3686898 3.12 1.28 0
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.23
-1.37612150
-1.382150
706957 1520 2344136 -33.4 1.35 95.18
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0.94
-0.14022137
02140
234024 497 7785963 6.03 1.43 1.01
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
02364
4.992482
610 2 2343764 5.96 1.72 1.94
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.56
0.28591403
-1.571377
1120443 1576 7891875 20.11 0.81 0
بهنوش ایران - غبهنوش 0.48
0.54363884
4.014018
20523 82 1398240 21.78 2.98 0.34
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.95
-0.32915754
0.195784
465238 2669 12612463 34.16 5.23 6.11
کارتن ایران - چکارن 3.76
0.5636430
1.646499
100377 645 1171868 33.16 5.93 2.48
سیمان داراب - ساراب 4.23
-0.47261053
-0.471053
718509 757 947700 5.25 0.64 1.02
داروسازی کوثر - دکوثر 2.84
-0.75381185
-1.931171
168380 197 639900 14.73 0.65 0.42
شاهد - ثشاهد 3.42
-0.93021065
-0.931065
754527 800 2882563 4.56 0.66 83.85
بیمه ما - ما 2.5
-0.0941063
-0.661057
120541 127 1594500 3.65 0.69 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.83
0.18811065
-0.191061
591928 633 4792500 3.47 0.72 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.6
-1.0405856
-1.62851
6893811 5904 10700000 9.79 0.68 2093.11
سیمان سپاهان - سپاها 2.14
-0.3947757
-1.71747
866460 656 1854650 -31.59 0.75 0.91
فروسیلیس ایران - فروس 6.12
2.06542965
4.993050
1016817 3015 2592866 26.93 2.42 3.22
گروه بهمن - خبهمن 2.33
-0.2558780
-0.51778
5922820 4619 7800000 3.8 0.58 0
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.69
4.56563779
4.043760
5704533 21558 19272900 -15.78 -72.83 1.08
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 5.41
-2.7273749
-1.43759
1684416 1261 299600 -3.23 -49.91 0.8
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.04
-3.552335106
-4.3934800
51704 1815 1755300 83.16 -11.27 1.67
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.58
-2.06611659
-0.591684
2672550 4435 1244250 -3.05 -5.1 41.62
داروسازی زهراوی - دزهراوی 7.21
0.79125860
0.795860
331710 1944 1406400 -1.41 -1.43 0.68
بانک تجارت - وتجارت 3.45
-3.1301588
-4.12582
31851543 18734 26871600 -0.4 -0.76 0.18
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 5.73
-0.4478667
-1.19662
6713058 4475 5309320 5.64 0.53 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 5.82
-0.7184691
-0.86690
34481109 23812 7376425 17.23 0.59 0
لابراتوارهای رازک - درازک 9.39
0.26169580
3.539892
32191 313 5680940 9.72 7.09 2.26
بیمه البرز - البرز 6.31
-0.3226927
-4.52888
426445 392 3708000 6.3 0.69 0
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.31
1.5436252
2.876334
224655 1405 192015 -34.46 0.71 0.77
بانک پارسیان - وپارس 5.57
-0.103970
0971
2996872 2898 23047200 -11.31 0.75 0.18
بیمه پارسیان - پارسیان 5.5
01178
0.171180
462140 544 3534000 5.65 0.79 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
0.15891261
4.921321
50448 67 4413500 4.91 0.8 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.43
1.44741542
0.331525
2468610 3806 2806440 6.68 0.81 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.38
4.89511500
4.971501
13294010 19936 10500000 5.7 0.86 0
مهندسی تکنوتار - تکنو 7.34
-3.39173589
-2.643617
650983 2337 574240 -17.03 8.11 12.56
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.91
0.82516866
1.6317000
1127718 19020 2023920 6.94 4.95 2.18
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.98
0.66351062
01055
10359046 11006 2761200 9.4 0.88 833.95
سیمان خزر - سخزر 10.47
-2.61612643
2.212774
935915 2473 607890 10.73 1.74 0.95
لیزینگ ایران - ولیز 4.22
-0.116861
-2.55840
36487 31 516600 -45.71 1 1.14
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.34
-0.87241818
-1.581805
949072 1721 5454000 8.21 1.01 0.24
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.85
-0.75281582
-2.131560
1527919 2418 1344700 9.37 1.09 3.02
سرمایه گذاری سپه - وسپه 3.78
0.97971443
1.261447
2708945 3910 9655113 6.22 1.12 0
تامین سرمایه امید - امید 0.58
0.05771734
0.171736
683995 1187 8496600 5.34 1.31 -285.49
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 9.81
-2.44521915
-0.151960
398079 762 900050 6.36 1.38 0
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 6.36
0.4233949
0.53950
2299717 2183 304494 17.12 1.55 0.16
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 2.39
4.83523339
4.993344
1900021 6344 2504250 -136.71 1.96 0
شهد ایران - غشهد 0
0.11171793
4.971880
5900 11 358600 -65.11 4.84 19.03
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.42
-0.18076076
0.546120
94534 574 146432 37.93 1.93 1.53
قند هکمتان - قهکمت 3.68
-0.47594601
0.584650
540975 2489 1258834 5.01 2.1 0.63
کویر تایر - پکویر 2.27
-0.47952698
-0.412700
535935 1446 1888600 6.69 2.1 0.61
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.75
-1.01512828
-1.32820
126729 357 565600 6.66 2.21 0.4
همکاران سیستم - سیستم 0.5
-0.17194065
-0.544050
120855 489 4878000 6.53 3.18 5.22
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.08066211
56516
5400 35 5329038 12.44 3.97 1.04
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.53
-1.68844367
-3.024308
1159103 5061 2183500 22.32 4.01 1.11
نفت پارس - شنفت 2.62
0.75747317
-0.037260
303829 2234 9146250 7.77 4.78 1.02
گلوکوزان - غگل 3.07
-1.382510272
-2.1710190
23890 237 2054400 10.01 6.43 0.82
کابل البرز - بالبر 1.34
-0.77221799
-0.941796
392253 706 570139 -61.97 1.99 0.53
گروه دارویی برکت - برکت 1.44
1.02741180
1.371184
853056 1013 4012000 7.33 0.86 0
داروسازی ابوریحان - دابور 5.9
-0.18425962
3.636190
10802 63 1717056 4.03 3.17 0.85
بیمه ملت - ملت 1.12
01749
2.921800
2555 5 4984650 7.35 1.16 0
سیمان شاهرود - سرود 3.03
01205
0.411210
21300 26 976050 7.06 0.98 0.88
سیمان اصفهان - سصفها 0.76
-0.05475477
-4.015260
1500 8 1095400 12.85 2.32 1.2
صنعتی آما - فاما 7.28
-0.31862190
1.962240
36124 77 1971000 9.56 1.51 1.55
داروپخش - وپخش 0.08
-1.12497383
-57094
75411 535 6201720 3.88 1.68 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.9
01008
1.191020
10192 10 4838400 6.82 0.69 0
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.032115572
1.515800
645 10 843579 14.53 1.76 0.36
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 9.14
0.55643434
-0.593395
2974572 10216 858500 33.08 8.98 0.22
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.78
0.763713326
3.1113636
95726 1306 13326000 9.07 4.11 1.79
فیبر ایران - چفیبر 6.87
5.27566226
3.156100
684315 4261 1245200 -22.8 17.57 9.78
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.65
0.03492870
0.282877
147801 425 4792900 3.66 2.03 0
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 10
5.68826020
8.856200
1044608 6288 2100980 -4.82 -2.9 1.91
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 6.65
0.112894
0.78900
150937 136 2458500 4.72 0.63 0
فنرسازی زر - خزر 8.79
-5.3731951
-5.67948
9766616 9291 475497 21 1.23 1.16
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 1.34
-0.26831487
-4.431425
23650 34 371750 -14.05 1.27 1.09
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.34
-0.14081418
01420
49588 70 314713 17.62 0.69 7.69
داروسازی فارابی - دفارا 3.92
0.68272507
3.332573
54451 139 1002800 -1.17 4.38 0.6
پارس سویچ - بسویچ 0
03585
1.263630
375 1 2151000 7.55 3.24 1.56
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.84
-0.64312472
-1.372454
67893 166 365856 21.37 1.47 1.23
جام دارو - فجام 0
-0.10717463
-4.977100
1409 10 597040 13.95 3.42 2.45
شهد - قشهد 0
08165
2.628379
130 1 1643614 7.42 3.03 0.8
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 1.78
-0.28458761
-4.398400
3651 31 1261584 6.59 3.02 0.45
سیمان خاش - سخاش 1.44
-0.52569274
-4.848872
6249 56 1159250 6.08 4.35 1.11
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.28461752
-4.671675
18260 31 722700 -3.61 10.28 0.82
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.2
-1.74288006
-1.828000
117815 943 1601200 9.77 3.11 1.02
تراکتورسازی - تایرا 1.49
02395
-0.212390
2814 7 4311000 6.4 1.43 0.51
داروسازی اکسیر - دلر 4.84
0.75333745
2.773820
46783 179 1685250 4.99 2.66 0.47
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.53
-0.17037622
-4.267310
11525 86 3048800 8.49 5.48 3.57
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.02
01223
0.491229
3687 4 2446000 6.65 0.76 5.44
معدنی املاح ایران - شاملا 5
0.147414265
4.9914955
1052281 15011 2995650 6.66 6.15 2.62
سازه پویش - خپویش 0.52
-1.292315047
-3.514711
16292 240 1504700 4.54 1.91 0.25
خوراک دام پارس - غدام 0
-2.05916326
-4.996137
32182 198 379560 -15.01 7.47 1.34
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 7.94
-0.43371148
3.731196
217814 249 1435000 5.03 1.05 0
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01589
-4.971510
700 1 1875020 -69.54 1.5 1.92
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
01663
4.991746
169 0 124725 -1.21 -0.33 1.34
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
06139
2.626300
220 1 613900 12.04 2.64 1.16
ایران دارو - دیران 2.5
-3.16151409
-2.751415
745631 1051 422700 13.12 1.1 0.6
آبسال - لابسا 4.41
-0.67291919
-2.741879
114843 218 690840 739.66 1.39 0.58
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.28
-4.36982648
-4.982631
343811 910 336737 16.24 1.47 0.8
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.02
0.21881374
1.171387
953661 1317 11335500 8.7 0.98 0
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.8
-0.12171642
-0.31639
560969 919 7389000 6.31 1.04 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 3.62
-0.4691061
-3.381030
67342 69 954900 -199.44 0.78 37.18
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
-0.05045946
-4.995652
1522 9 2140560 7.14 3.38 1.31
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.05325631
-4.995353
2107 11 2815500 5.74 3.54 0.7
قند اصفهان - قصفها 1.29
-1.73927966
-1.328000
122059 972 1553370 5.15 5.58 0.44
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 10.15
-2.37633533
-4.973439
90683 315 310904 -12.85 13.42 2.83
رادیاتور ایران - ختور 3.5
-1.62042125
-1.712123
202003 428 637500 4.74 0.97 0.41
داروسازی امین - دامین 2.47
0.47041495
0.871501
71227 108 1239953 4.2 1.02 0.96
بانک خاورمیانه - وخاور 2.29
-0.40321729
-1.91703
688034 1178 10374000 3.75 1.04 0.79
بانک سینا - وسینا 2.59
0.4162965
1.46975
1152515 1123 9650000 11.66 0.72 0.33
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.92
0.17421725
1.631750
34294 60 439875 3.95 1.35 0.44
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.45
1.07721689
1.261692
793906 1341 1063406 -105.29 1.58 1.13
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.79
-0.12743920
0.643950
79888 312 2963520 4.17 1.61 1.45
داده پردازی ایران - مداران 3.29
-3.74242675
-2.842700
278350 744 1738750 8.72 1.66 1.47
سیمان غرب - سغرب 4.26
-0.14233509
-0.263505
50679 177 1052700 6.42 1.93 1.22
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.41
0713
-0.14712
445021 317 4278000 45.92 0.66 2.51
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.6
-2.3136760
-2.31760
480244 362 684000 -7.56 0.81 1.17
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.14
0.4951015
-0.991000
443046 451 1827000 6.8 0.78 0
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.4
-0.142854
0.352868
111403 317 1643904 4.08 1.81 1.34
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4
1.85763290
1.553280
106145 353 987000 9.17 1.58 24.13
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 5.03
-0.10736516
-3.966265
2380 15 1303200 9.95 2.62 0.47
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.63
-0.33214202
-1.094170
370349 1545 12185800 4.23 2.27 0
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.32
-0.41862855
02867
74658 212 145605 27.82 2.41 0.77
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 7.59
-4.20358660
-1.778880
903030 7820 779400 12.69 4.49 1.45
بانک اقتصاد نوین - ونوین 6.49
01175
1.71195
79022 90 15428925 13.55 0.93 0.26
لعابیران - شلعاب 2.71
0.05951681
0.121682
81589 137 268960 -2513.64 1.4 0.65
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.4
0.54282408
4.82510
35450 89 1926400 9.77 1.78 0
قند نیشابور - قنیشا 2.07
-0.64422776
-0.52780
226170 628 555200 7.78 1.86 0.71
سیمان بهبهان - سبهان 7.52
0.006515372
0.0115372
2184 34 845460 5.96 2.65 0.99
داروسازی روزدارو - دروز 0.06
-0.69821849
-4.991769
40000 71 1294004 165.81 1.8 2.16
تولید محور خودرو - خمحور 2.39
2.7393826
3.383850
404403 1547 1609755 -267.09 4.31 1.86
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 10.5
3.202125719
4.9326150
27341 703 900165 15.32 5.8 0.43
قند لرستان - قلرست 1.3
-1.19124645
-1.114649
66207 305 1114800 13.16 2.21 2.57
موتوژن - بموتو 0.68
-0.31973742
-2.083676
41634 153 2546057 5.97 2.03 0.86
سبحان دارو - دسبحان 4.18
-0.08113698
-0.463684
42667 157 2144840 4.36 2.69 1.06
سیمان فارس - سفار 0
0.27784331
4.984534
6960 32 1009123 10.71 2.97 1.49
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.94
-4.91893576
-4.953575
258097 923 2145600 65.83 7.95 1.55
پارس دارو - دپارس 2.78
-0.05125861
0.275880
9030 53 1230810 7.91 1.59 1.01
سیمان شمال - سشمال 1.69
-2.99351199
-4.531180
318741 378 1289010 6.51 0.81 1.37
بانک ملت - وبملت 4.29
-2.25141042
-3.851025
18533621 19307 52100000 5.76 0.85 0.19
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
باما - کاما 6.7
-1.58736200
-2.226160
9486174 58812 6200000 7.13 3.56 3.93
نفت بهران - شبهرن 5.37
4.185412546
512644
1687968 21178 32619600 7.37 4.24 1.85
پتروشیمی خارک - شخارک 5.64
-0.558733996
-1.7533590
729664 24806 67992000 6.43 4.11 3.79
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.52
1.88017153
1.847150
580729 4154 2667252 7.87 4.27 2.15
پتروشیمی فن آوران - شفن 5.38
1.402644316
-0.1243650
154444 6883 42100200 7.43 4.57 3.1
مهرکام پارس - خمهر 4.87
-0.16781785
-1.291765
2395595 4275 1477980 -1791.49 3.56 0.2
پتروشیمی جم - جم 3.06
3.453114920
2.6214800
1923579 28699 143232000 7.42 3.66 2.16
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 6.42
-0.81082202
-3.152150
10660761 23473 1123020 -58.36 3.57 1.02
مس شهید باهنر - فباهنر 4.44
4.15014718
3.494688
9470078 44676 5307750 8 3.79 0.84
ایران تایر - پتایر 4.63
0.71572533
-0.162511
769213 1948 725626 -458.97 3.46 0.33
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.2
-0.31621261
0.41270
1259720 1589 153644 -6.56 3.64 5.64
پارس سرام - کسرام 2.32
3.63072683
3.242673
317734 853 160980 -9.02 3.66 0.94
پتروشیمی مبین - مبین 3.47
2.63685644
0.935550
17867004 100840 80438288 5.47 3.82 1.92
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.09
-0.75134888
-2.054824
646378 3159 989331 13.6 3.9 3.08
فولاد خوزستان - فخوز 4.64
4.45169057
4.249039
12114361 109720 131072904 7.37 4.74 1.7
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.94
1.556512788
0.0612600
6396135 81795 49671290 8.94 4.8 0.53
پتروشیمی پارس - پارس 3.44
3.109734815
1.734340
9201202 320343 208890000 5.63 4.79 2.84
ایران ترانسفو - بترانس 2.69
-0.16885322
-0.045329
2691602 14325 19957500 14.9 4.02 3.62
نیرو کلر - شکلر 3.23
-2.20944072
-3.464020
458341 1866 2036000 12.81 3.38 3.16
نفت سپاهان - شسپا 0
4.996321456
521456
575156 12341 22528800 5.13 5.26 1.22
کاشی پارس - کپارس 4.56
4.40274055
4.994078
395297 1603 355826 20.21 3.15 0.62
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.35
1.38624169
-0.614087
2376057 9905 14713235 7.52 2.75 2.48
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.01
1.4587585
0.017477
6772040 51364 379250000 9.08 2.84 0
بیمه دانا - دانا 3.32
4.95532584
52585
940060 2429 3876000 8.53 2.87 0
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.67
4.60064138
3.794106
12711202 52604 12150914 9 2.88 3.75
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.25
-0.7343381
-3.413290
1397791 4687 55424733 29.64 2.84 194.16
پشم شیشه ایران - کپشیر 10.18
2.23993606
4.913700
881936 3180 540900 38.67 3.01 1.02
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 2.17
0.27561819
-0.611803
713090 1297 454750 -8.37 3.02 1.23
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.2
1.97315530
1.335495
7907275 43726 199080000 8.12 3.13 3.49
ایران ارقام - مرقام 6.37
-3.82012845
-3.652850
4667190 13278 1422500 -40.18 3.31 1.3
پتروشیمی شازند - شاراک 3.44
4.64594640
2.914563
74513917 345751 37416960 6.52 3.07 1.16
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.28
-4.96041801
-4.961801
17364547 31279 1134630 269.06 3.07 0.36
آلومینیوم ایران - فایرا 0
4.02033286
4.973316
1684577 5586 17080071 7.04 3.21 1.03
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.08
0.58884100
0.544098
443983 1824 6150000 24.47 3.18 8.98
سایپا شیشه - کساپا 5.6
-0.49471609
-0.931602
580246 934 370070 -23.32 3.19 0.75
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.3
1.68131391
2.121397
817868 1137 625950 12.39 3.31 0.97
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.81
4.72354412
4.444400
46757249 206302 30884000 15.98 3.32 1.42
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.65
2.56149770
0.469570
5158608 50400 134826000 8.86 3.51 0.53
بانک صادرات ایران - وبصادر 3.58
-0.2162923
-0.11924
35762935 33000 53349400 -1.56 4.96 0.26
به پرداخت ملت - پرداخت 4.41
0.33697743
0.347743
254313 1978 11227350 4.58 5.12 0.81
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.76
2.5033440
1.313400
11837900 40727 115240000 7.59 2.7 2.78
نوش مازندران - غنوش 0
0.06033321
4.973484
2000 7 166050 326.23 2.16 2.15
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.06
-0.03955066
-4.914819
1841 9 2745772 11.23 2.99 1.17
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
05603
0.845650
172 1 1344720 8.38 4.23 1.73
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02743643
-4.993462
551 2 364300 -40.08 5.22 64.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.02863501
2.863600
965 3 518891 -19.87 4.88 0.68
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
4.993810
48939 186 553650 -1.74 -0.51 0.97
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.119813342
-4.9312700
929 12 667100 13.13 6.6 1.62
لبنیات کالبر - غالبر 8.35
0.30231327
-1.811299
4059728 5387 464450 308.6 1.07 0.73
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
0.12088
1147558 2395 20860000 6.17 1.21 0.42
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 7.53
-3.07342113
-4.952072
8298421 17532 3169500 5.03 0.43 0
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 12532 2519475 -0.24 -0.11 0.52
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
-0.923140
425964 1343 3154000 4.49 1.66 1.09
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03333002
-52853
1200 3 540360 -2.94 -1.44 8.55
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 69 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 54341 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 6.64
-1.29423127
-2.33095
1188935 3642 93810000 9.17 1.99 0
لامیران - فلامی 5.35
-3.17615274
-4.995175
112352 593 316440 13.03 2.61 2.13
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.24
4.28966151
4.326153
1585767 9754 1980622 12.93 5.56 1.53
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.48
4.47192710
4.972723
1127040 3054 1936078 75.51 8.68 1.16
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.37
4.975910253
510255
1934970 19840 86125200 10.34 6.01 5.92
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 2.32
0.14810150
-1.2310010
520541 5287 18270000 10.28 5.93 1.3
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.29
0.659215270
2.5615559
310775 4782 146592000 4.56 6.37 1.2
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.04
2.541813232
1.5313101
755195 10116 79392000 14.86 6.42 3.68
آلومراد - فمراد 8.42
1.12635477
2.465549
134021 734 271306 -47.46 7.28 2.37
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
0.1848169
4.998561
46035 394 73521000 32.26 7.6 3.51
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.44
-0.983313896
-2.1913727
365758 5032 27792000 10.81 7.83 0.69
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 6.19
-0.007313776
-4.9913090
443 6 3407633 860.08 11.91 0
بانک کارآفرین - وکار 4.05
1.03681072
3.491098
1587459 1721 9112000 30.34 0.69 0.4
سیمان قاین - سقاین 0.06
4.98518782
58783
199576 1753 2195500 15.19 13.79 3.25
معدنی دماوند - کدما 2.72
4.615316343
516403
86408 1412 490290 70.13 14.13 6.1
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
-4.99476315
-4.996315
116122 733 757800 9.42 49.3 0.63
سالمین - غسالم 0.09
0.03013328
4.993493
1300 5 998400 14.31 2.05 0.94
سیمان فارس نو - سفانو 0
02911
4.983056
400 1 1018850 4.13 1.63 0.68
سیمان بجنورد - سبجنو 1.25
0.08933361
0.33368
21800 74 1317512 5.4 1.99 1.12
دشت مرغاب - غدشت 0.01
-0.37898151
-57773
4689 36 435695 -12.49 890.99 0.2
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.1583791
-4.983608
4000 14 758200 8.45 2.72 1.4
پالایش نفت تهران - شتران 3.78
2.59514072
1.894044
13161459 53597 97728000 6.48 2.73 0.48
افست - چافست 10.45
1.92644074
1.884072
372139 1516 2851800 6.68 2.68 1.46
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.61
1.12651167
0.611161
1031439 1203 618510 3.92 0.89 5.65
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.5
-0.1236808
-0.99801
1439991 1163 738462 -65.26 1.29 0.13
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.49
-1.13511742
-0.281757
709366 1235 609700 26.65 1.16 2.53
واسپاری ملت - ولملت 5.57
-2.56241445
-1.691458
1180267 1706 1156000 7.04 1.15 2.65
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.66
-0.79051255
0.41270
3317705 4165 1280853 -22.6 1.19 0.2
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.97
0.07221386
0.511392
958570 1328 1920294 98.35 1.22 0.31
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.42
2.35931692
0.241657
3586120 6069 8443080 7.45 1.27 0.78
سخت آژند - ثاژن 3.05
-0.62982051
-0.482054
1435936 2946 820400 4.99 1.24 2.79
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.48
2.05761488
2.611496
1875069 2789 491040 34.73 1.3 0.7
صنایع آذر آب - فاذر 0
4.99012125
4.992125
699640 1487 2125000 -12.91 1.3 0.93
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 5.3
-0.5821854
-0.12858
69459030 59351 33533740 -3.23 1.14 0.26
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.82
2.29271517
1.961512
5459856 8282 1029052 22.65 1.36 0.61
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.79
4.60122046
4.962053
1782599 3647 1083459 18.42 1.43 0.9
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.3
-3.09281598
-2.671605
4379606 7000 383520 191.19 1.35 0
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.68
2.53891777
0.981750
30878497 54865 144825500 12.94 1.44 0
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.86
-0.66711489
0.071500
1908053 2842 744500 48.72 1.43 1.78
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.76
-2.14882368
-3.262341
141250 331 710400 9.22 1.41 0.62
تولیدی چدن سازان - چدن 5.16
0.78832685
-1.092635
1972235 5295 2148000 7.01 1.46 2.62
پارس خودرو - خپارس 4.68
-1.0234677
-1.46674
23731320 16073 15381629 4705.3 1.14 0.22
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 4.16
2.0571935
1.271920
18488894 35781 52245000 6.21 1.16 0
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.92
4.19692011
4.972026
8480343 17051 1166380 9.39 1.53 3.22
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.15
-0.06651502
-0.21500
2406542 3615 2478300 5.95 0.96 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.78
4.94052910
4.982911
14178738 41261 1833300 -5.08 0.89 0.89
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 0.89
-0.73241491
-2.21469
542798 799 5516849 3.63 0.9 0
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.23
3.79151095
4.931107
3283823 3594 1095000 6.85 0.95 1.57
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.34
1.05721625
1.371630
732098 1190 3087500 3.58 0.94 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.4
-0.48581434
-0.071440
1493211 2141 932100 1.75 0.94 0
زامیاد - خزامیا 4.28
-1.2894689
-1.58687
22712163 15642 3810096 -4.2 0.94 0.36
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 6.46
-1.91672354
-1.672360
660402 1554 3531000 3.66 0.94 37.31
بیمه آسیا - آسیا 4.33
4.42611392
4.351391
3159811 4398 3201600 7.04 0.99 0
ماشین‌سازی اراک - فاراک 7.51
0.333904
-1.55887
60113755 54347 5683039 -14.42 1.14 2.53
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.1
-3.4346731
-2.91735
5580623 4077 1259533 12.24 0.94 1.06
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.71
3.49832781
3.462780
14260224 39652 45191250 3.03 1.02 246.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 5.44
2.43081517
01481
33921868 51445 109224000 7.42 1.03 0
چرخشگر - خچرخش 4.5
0.35751123
-0.271116
610532 685 1069202 32.96 1.02 0.67
سیمان شرق - سشرق 2.67
-1.5089718
-0.96722
3566714 2563 1905256 -8.82 1.01 1.16
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.23
-1.81971187
-1.411192
9844412 11684 10730480 5.08 1.01 1.75
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 4.24
1.03091372
-1.031344
4397873 6075 27440000 11.86 1.1 0
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.79
0.58311380
01372
867868 1205 6210000 3.56 1.1 0
سیمان صوفیان - سصوفی 4.4
-0.8471873
-0.481880
158969 296 1030150 11.71 1.48 0.71
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.88
2.72563279
2.763280
4982500 16336 15178452 5.95 1.58 1.93
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.42
0.93663772
0.623760
2224953 8393 611064 10.22 2.53 3.32
پتروشیمی فجر - بفجر 3.62
-1.0185445
-0.45479
10506420 57213 35392500 5.51 2.16 2.36
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.4
-0.9892803
-1.12800
1283227 3597 7081780 7.01 1.91 0.73
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 4.38
2.4034645
2.844665
102268210 475017 348375000 5.14 1.98 2.03
صنعتی پارس خزر - لخزر 0.05
4.996610885
4.9510880
86615 943 1645812 11.61 2.04 0.79
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 5.24
-3.95622719
-4.982690
285524 776 271900 345.93 1.98 1.02
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 7.53
-3.10261624
-3.461618
33594024 54543 2148303 66.68 2.13 0.57
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 7.5
-2.4952931
-3.492901
553028 1621 322283 17.14 2.1 1.4
کربن ایران - شکربن 3.02
2.13526075
3.466154
903421 5488 1518750 5.6 2.21 0.91
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.38
-1.58364599
-1.784590
538312 2475 1518575 6.04 2.15 0.87
حفاری شمال - حفاری 4.04
4.77623137
4.983143
32840788 103024 8173155 15.06 1.97 1.18
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.5
1.76773224
1.263208
376760 1215 241800 13.35 2.23 2.47
کالسیمین - فاسمین 2.54
0.99366810
0.76790
2655337 18083 13620000 5.17 2.42 2.47
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.38
-0.83711303
0.081315
1140682 1486 579835 -108.46 2.4 0.15
قند مرودشت - قمرو 6.8
-1.24293973
-2.783911
81465 322 794600 8.19 2.41 1.09
فنرسازی خاور - خفنر 6.88
-2.96332063
-3.572050
148908 303 412600 -10.33 2.38 1.77
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 1.98
4.68873952
4.983963
6760746 26720 592800 10.14 2.45 1.48
گلتاش - شگل 2.7
0.28884861
-0.354830
146734 714 2430500 5.83 2.51 1.26
معادن بافق - کبافق 7.89
3.595817459
517695
2088347 36459 3535448 5.77 2.6 3.61
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.56
-0.23122589
02595
1966990 5092 5178000 4.64 1.91 1.39
مارگارین - غمارگ 7.33
-1.04421611
-3.811566
1220043 1966 1353240 -3.94 1.89 0.19
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 4.31
4.5382557
4.992568
1118788 2861 1662050 9.26 1.63 0.37
صنعتی پارس مینو - غپینو 5.94
-1.90752417
-4.12363
261668 621 3045420 12.15 1.64 1.24
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.18
02599
0.812620
1726872 4488 2599000 4.42 1.58 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.36
4.44552232
4.962243
363262 811 446400 20.61 1.65 0.76
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.71
1.62311440
2.261449
2245556 3234 424773 -18.06 1.61 1.15
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.08
0.42841641
0.371640
2070747 3397 845115 -55 1.59 0.49
گروه مپنا - رمپنا 4.49
4.00953502
3.363480
16745657 58649 70040000 4.25 1.64 0.73
ایران خودرو - خودرو 5.48
-0.45982165
-1.152150
7791155 16865 33124500 37.87 1.59 0.11
شیشه و گاز - کگاز 2.63
-0.56934017
-1.213991
167040 671 1004250 1.95 1.65 1.98
سیمان ارومیه - ساروم 2.67
-0.3262446
1.872500
177446 433 1712200 5.57 1.68 1.22
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.36
2.25825117
1.325070
14991394 76710 102340000 5.05 1.93 0.36
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.09142187
-4.982080
9996 21 2696571 9.96 1.71 1.92
سیمان دورود - سدور 3.63
-0.1277782
-0.51779
3596343 2811 501807 -25.01 1.73 0.68
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.86
2.30633948
1.793928
2796618 11041 9530275 8.04 1.81 16.63
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 5.09
2.91622541
1.662510
13520093 34360 86694826 8.15 1.82 0
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 1.32
0.08811136
0.181137
1666978 1893 3635200 3.74 1.85 0
ملی صنایع مس ایران - فملی 4.14
4.62623709
4.653710
173587086 643760 222540000 6.12 1.95 2.26
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.72
-0.11162685
1.082717
322607 866 571905 19.79 1.87 0.29
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.65
4.78323746
3.973717
47050933 176274 151713000 6.26 1.96 0
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.1
-0.52645480
-4.75250
10000 53 695960 184.56 4.18 4.37