صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1.7
-0.16421216
-3.041181
532937 629 37696000 8.61 1.2 8.44
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 6.44
-1.3393884
-0.56891
3306253 2924 283638 364.57 1.5 0.2
بانک کارآفرین - وکار 4.23
0.15022667
1.762710
349174 943 22669500 11.02 1.55 1.01
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.62
-0.06741482
-2.231450
254879 370 40014000 5.17 0.95 5.2
شاهد - ثشاهد 2.53
-0.08361195
-0.421191
499922 597 3234425 4.92 0.81 46.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 966 1634850 17.04 10.92 0.64
سیمان غرب - سغرب 4.65
0.19153139
-1.053100
11200 36 941700 4.87 1.78 0.94
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.74
-0.6553758
-1.97748
1962404 1471 9475000 0 0.59 0
شیشه همدان - کهمدا 4.43
-0.56567736
-1.997625
54130 416 2227968 7.82 1.61 2.41
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.3
0.92091863
0.271851
126393 238 377071 78.31 1.77 1.58
قند مرودشت - قمرو 3.44
-3.80264503
-1.734600
79876 356 900600 11.07 3.3 1.24
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 7.68
0.255918410
-4.4217552
2975 56 283514 70.35 4.13 2.9
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.41
-0.110524415
-0.4224339
1247718 30463 24415000 10.34 7.43 0.62
پارس سرام - کسرام 4.55
1.64423400
1.613399
265641 903 204000 -7846.15 3.27 1.17
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 5.97
2.56354201
2.424195
257922 1083 840200 9.35 2.96 0.47
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.23
-0.1382894
0.072900
116987 338 1532518 8.51 1.98 1.27
ایران دارو - دیران 4.28
0.66043658
3.033744
24500 92 877920 6.5 2.21 1.03
سیمان ارومیه - ساروم 5.83
0.68332505
2.292545
90229 229 1753500 5.55 2.23 1.21
ایران تایر - پتایر 3.18
-2.26143328
-3.083300
189200 630 953368 10.95 5.12 0.4
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.59
-2.39653747
-3.313712
122730 459 191097 67.38 3.49 1.39
نفت پارس - شنفت 3.76
-0.53124307
-34200
84895 356 5383750 5.24 2.3 0.67
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.07
-0.01596277
-1.246200
1532500 9619 18203300 5.34 3.37 5.19
واسپاری ملت - ولملت 2.27
-0.55761070
-0.191074
267765 285 856000 8.53 0.88 1.82
مهرکام پارس - خمهر 3
-1.27431472
-3.961432
169692 247 1218816 30.36 2.1 0.21
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2.37
1.80142317
0.182280
6949351 16102 729855 209.73 1.91 0.29
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 0
0981
-0.1980
28972 28 1569600 0 0.81 0
سیمان داراب - ساراب 6.52
0.14081422
3.591471
157636 225 1279800 10.08 0.96 1.27
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.07
2.96642881
4.152914
861824 2483 1074284 8.87 1.69 1.13
سرمایه گذاری سپه - وسپه 0.76
01214
-1.321198
47778 57 6533748 0 1 0
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.37
-1.14681293
-3.671260
126482 160 1034400 0 1.06 0
لعابیران - شلعاب 2.3
-0.06013328
-0.333319
224856 748 332800 67.68 2.11 0.65
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 5.74
-0.83511900
-0.631904
211886 402 475000 -4.75 2.25 0.17
پارس سویچ - بسویچ 0.05
3.421610821
510986
68431 752 2705250 12.43 2.91 2.76
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0.53
-0.08634632
-2.264531
84098 381 231600000 5.63 2.06 5.58
تولید محور خودرو - خمحور 9.35
0.84412270
4.42350
111845 256 955082 624.24 2.08 0.62
کربن ایران - شکربن 3.22
-0.83472970
-0.172990
136989 406 742500 13.69 1.28 0.64
لبنیات کالبر - غالبر 5.12
0.22192258
1.952297
1158135 2615 564500 15.5 1.49 0.9
گروه مپنا - رمپنا 3.08
-0.2617261
-1.17200
276382 1986 72610000 13.78 1.92 2.29
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.49
-0.13781449
-2.621413
197767 281 8150625 11.37 0.84 10.59
بیمه البرز - البرز 2.66
-0.39841250
-3.591210
204748 249 5000000 8.8 0.95 0.3
فنرسازی زر - خزر 4.09
0818
-0.37815
488972 400 408998 109.39 1.04 0.98
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.36
-0.8859895
-1.33891
995640 891 817975 39.45 1.33 0.18
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.54
-1.36182680
-2.432651
5809676 15568 8040000 4.6 1.54 0.32
سیمان تهران - ستران 3.64
-0.74222006
-2.031980
394779 787 3510500 21.48 0.88 1.31
گروه بهمن - خبهمن 2.04
-0.51862110
-0.522110
3057886 6453 10697700 7.52 0.85 5.43
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.34
-0.6321786
-1.26781
2118850 1664 4323000 7.98 0.68 6.06
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.8
-0.87721017
-2.341002
597987 604 2796750 0 0.75 0
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.87
-1.09091088
-2.731070
4071324 4370 78336000 5.3 0.78 4.85
حفاری شمال - حفاری 2.4
-0.34733156
-0.473152
876903 2765 8222658 7.78 1.8 0.94
سیمان شاهرود - سرود 5.03
-0.06431554
-2.891510
14296 22 1258740 8.19 1.87 1.09
آبسال - لابسا 3.21
-0.90183077
-2.583025
74408 226 1107720 26.24 2.26 0.66
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.81
-0.20994278
-2.014201
1062578 4546 5604180 7.04 2.39 1.57
کابل البرز - بالبر 3.36
3.41442423
4.992460
1402348 3398 767897 96.81 2.54 0.7
باما - کاما 3.86
-1.1595799
-0.85820
185895 1077 2899500 7.88 2.19 2.79
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.85
-1.52142848
-0.762870
155187 441 427200 11.8 2.15 1.3
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.25
3.25913200
3.743215
611620 1957 1600000 6.7 1.94 3.14
قند هکمتان - قهکمت 3.82
-0.60173965
0.284000
472579 1874 1084824 11.03 1.99 0.63
سیمان دورود - سدور 3.76
-1.35661018
-1.161020
3007202 3061 653248 7.68 1.98 0.67
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.44
-0.77291027
-1.261022
4419269 4541 6162000 3.42 0.68 4
بانک تجارت - وتجارت 3.22
-0.1664600
-1.5592
9852527 5909 27420000 -2.24 0.56 0.16
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.53
0.66511665
2.481695
116743 196 666000 22.92 2.94 0.39
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.47
-2.70457375
-3.837290
359082 2648 663750 7.89 3.4 1.17
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.25
-0.26791117
-0.451115
618275 691 446800 414.86 4.06 0.83
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.82
-1.24963082
-1.313080
1220797 3762 1017666 8.76 2.7 0.54
شکر - قشکر 2.69
0.05441839
-0.541828
153439 282 367800 44.51 2.64 0.7
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.23
3.6096775
4.95785
6002622 4652 1335346 104.34 1.06 1.48
پاکسان - شپاکسا 2.41
-1.23285368
-1.915331
416136 2234 2898720 6.47 2.51 0.76
معادن بافق - کبافق 2.29
1.328910599
1.8510653
167931 1780 2146298 4.79 2.64 2.8
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.76
-0.17466859
-3.946600
65520 433 41154000 6.18 4.41 2.07
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 3.8
0.23231726
1.161742
1267130 2208 51780000 4.56 1.15 4.54
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.95
-2.56253042
-1.153086
449445 1367 1064700 18.78 1.9 3.44
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.82
0.56752481
0.852488
503937 1250 818730 12.29 2 1.08
سایپا دیزل - خکاوه 3.84
-1.1351871
-0.91873
5286246 4606 2295706 -8.04 -0.29 0.22
چرخشگر - خچرخش 3.51
-0.23151724
-0.931712
269938 465 1641411 33.53 1.54 0.96
سیمان شرق - سشرق 2.99
-1.1111979
0990
1260852 1234 2597835 -21.39 1.34 1.62
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.08
0.84931900
3.341947
74883 145 760000 11.01 1.36 0.61
کالسیمین - فاسمین 3.63
0.06782952
-0.032949
956827 2825 5904000 6.16 1.36 1.82
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.28
0.37681332
1.731350
305400 409 2424240 15.45 0.76 9.23
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.56
0978
-0.31975
53502 52 2934000 7.16 0.73 2.64
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.72
-0.34093508
-4.553360
40790 137 4420080 8.54 2.43 1.32
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.43
4.58484836
54855
739202 3575 715728 26.11 2.97 2.99
بیمه دانا - دانا 3.32
-0.23813352
-1.823299
20212 65 3420290 18.53 3.3 0.19
لابراتوارهای رازک - درازک 0.22
-0.223119682
-4.4918840
8312 157 8069620 10.13 6.89 2.78
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.84
-0.010519015
-0.118998
2810 53 18064250 4.75 4.45 1.61
همکاران سیستم - سیستم 0.42
-0.06244804
-0.354790
28217 135 3603000 8.02 2.72 4.6
جام دارو - فجام 0
011888
-511294
2 0 951040 18.01 5.55 3.78
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.18
-0.83281667
0.31686
264046 436 2309618 41.84 2.11 0.4
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
-0.07927574
-57201
1000 7 1226988 14.72 4.58 0.57
قند نیشابور - قنیشا 3.19
-1.99492309
-0.252350
202437 467 461800 14.75 1.8 0.76
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.29
-0.1881062
-4.141020
71930 73 4248000 5.53 0.66 5.71
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.27
-0.09661034
-0.971025
285533 293 4653000 0 0.89 0
لامیران - فلامی 0
05139
05139
3596 18 308340 13.51 2.85 2.04
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.03442902
-4.992758
2000 6 1958850 9.05 1.85 5.8
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.037110775
-4.9910241
1150 12 4622475 15.64 4 0.96
نفت سپاهان - شسپا 1.54
-0.34117596
-2.957397
34125 249 7975800 6.17 3.16 0.57
خدمات انفورماتیک - رانفور 9.87
-0.756726101
026300
173407 4486 73082800 11.38 5.26 6.35
داروسازی اسوه - داسوه 0.09
-0.005518115
-0.3718049
746 13 4528750 5.41 2.77 1.56
داروسازی ابوریحان - دابور 0.07
07520
0.737575
672 5 2165760 6.01 3.01 0.98
سیمان کردستان - سکرد 6.9
0.39841260
4.941317
54319 70 1512000 -14.13 4.11 1.7
بیمه پارسیان - پارسیان 2.21
01880
3.31942
6742 13 5640000 4.02 1.51 0.4
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
-0.033914749
-0.4314691
2500 37 798995 14.33 1.73 0.46
کارخانجات داروپخش - دارو 2.73
-0.10154922
-3.194770
9672 47 2461000 5.03 2.3 0.57
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.82
2.40662468
-1.162382
52610 130 394880 225.39 3.22 3.42
بیمه ما - ما 0
01807
-0.391800
2000 4 1807000 4.01 1.17 0.63
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
0.01387264
0.487298
1950 14 1743360 4.54 2.08 1.19
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
05765
0.615800
980 6 612243 1153 -3.49 0.8
سبحان دارو - دسبحان 0
06928
-0.886867
293 2 2979040 4.93 2.86 1.35
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.21
01171
-1.281156
6000 7 1053900 11.77 1.13 1.89
پارس دارو - دپارس 0
0.006615146
2.3415499
354 5 3180660 5.57 2.83 2.29
سیمان بهبهان - سبهان 0.7
-0.613314746
-4.9514102
4307 61 811030 9.26 2.46 0.95
سیمان خوزستان - سخوز 0.17
-0.03233099
-3.712985
1839 5 2014350 4.76 1.89 0.75
سازه پویش - خپویش 1.01
-1.587520272
-2.9120000
16455 326 2027200 6.83 3.05 0.56
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.45
0.426811531
4.511999
83906 983 11531000 7.65 5.42 1.55
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.56
-1.30943241
-4.993120
39451 123 826455 9.38 2.29 0.7
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 7.7
-0.25191584
3.91650
720000 1140 3168000 5.44 1.02 7.5
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.8
0.13435966
4.046199
5201 32 1193200 11.21 3.12 0.45
آلومراد - فمراد 8.29
-1.17383452
-0.923461
235589 813 170997 244.63 3.97 2.56
پتروشیمی خارک - شخارک 1.91
-0.060114970
-2.214650
32620 483 29940000 6.51 3.53 2.5
داروپخش - وپخش 5.47
-0.05113707
-4.613083
4800 63 11513880 7.67 6.16 7.51
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0.75
-0.07351359
-0.741350
101419 137 6115500 0 0.87 0
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.13
-2.07371700
-2.651690
744701 1266 1735020 27.61 1.4 0.33
بیمه آسیا - آسیا 3.58
-0.51051949
-1.481930
190602 364 4482700 10.49 1.44 0.17
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01196
0.081197
50147 60 4186000 0 0.83 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 2.26
0.34781731
4.991811
21892 39 384180 8.64 0.82 1.65
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 1.49
-0.04954041
-0.34031
5010 20 404100 -47.39 4.16 22.46
سیمان شمال - سشمال 2.93
-1.19331656
-1.551650
96207 155 1369475 9.48 0.92 1.44
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0.15
-0.4271399
-4.981335
57528 77 2182440 0 0.99 0
تراکتورسازی - تایرا 0.95
-0.11242665
-0.262661
129104 342 4797000 9.33 1.65 0.56
فروسیلیس ایران - فروس 3.6
-0.21782291
-0.72280
37999 86 2003459 14.27 1.91 2.25
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.9
0.31316729
-0.726660
84018 565 807480 8.93 4.12 1.38
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.29
0.21421545
2.3322000
34725 754 8618000 9.28 6.35 3.57
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6.59
1.53877127
-2.666832
177757 1267 2487323 -10.45 -11.03 1.12
نیرو کلر - شکلر 4.24
-1.93114215
-3.914130
83500 346 1686000 18.63 3.26 3.67
موتوژن - بموتو 4.48
0.20524884
1.994971
90868 446 3323074 6.28 2.88 1.08
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.14
0.51523902
3.044000
177089 695 3902000 10.07 2.32 1.79
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.24
-0.7594184
0.314229
120009 502 836800 74.67 3.39 1.48
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.07
-0.05771731
2.481775
313120 542 1716183 5.69 1.49 1.51
البرز دارو - دالبر 2.46
-0.2549424
0.179464
70549 658 8764320 7.3 3.87 2.63
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.29
-2.36973502
-1.033550
184299 645 714828 150.94 3.68 0.49
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.17
-0.008212204
-0.0412200
3605 44 2135700 6.83 4.23 3.46
بهنوش ایران - غبهنوش 0.14
-0.20245423
-4.995163
5661 29 1952280 31.67 6.11 0.51
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.35
-0.057617364
-1.0917184
8800 150 11668608 15.67 7.11 2.94
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.38
-1.11913711
-1.413700
394049 1462 471915 8.39 2.62 1.01
سیمان صوفیان - سصوفی 1.76
-0.64962600
-2.452553
69544 178 1430000 9.77 2.27 0.85
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.23
0.097229876
0.7530070
3050 92 1045660 17.46 6.83 0.61
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.04
0.53123596
-1.233533
875104 3147 3596000 4.96 1.25 4.58
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
010489
-3.6410107
104 1 4195600 10.81 5.15 5.02
صنعتی آما - فاما 10.53
1.09764145
54305
181531 753 2072500 8.69 1.74 1.55
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.02
-4.99024855
-4.974856
217391 1055 699120 13.26 2.54 0.29
خوراک دام پارس - غدام 0
-1.48477166
-4.996911
20250 140 429960 66.42 6.74 1.16
پست بانک ایران - وپست 4.24
-0.51791
1.111820
923394 1651 5791111 69.81 2.97 0.47
داروسازی روزدارو - دروز 0.28
-0.30132647
-4.712530
17200 43 1852476 163.62 3.14 3.14
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.95
-0.26321137
0.611147
183083 207 508793 8.89 0.95 1.07
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.3
0.50511194
0.081189
369353 441 632820 10.09 0.95 4.49
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.05
0.16753589
1.123623
402983 1451 9807143 6.85 2.94 1.32
پشم شیشه ایران - کپشیر 2.2
0.24394932
2.745055
13211 66 739800 33.96 4.98 1.64
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 1.75
0.34883165
0.193160
772716 2445 1610985 8.73 2.53 3.8
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.48
4.20194067
54098
215230 875 406700 49.31 2.95 1.04
بیسکویت گرجی - غگرجی 10.33
3.11244340
2.114298
160488 696 868000 14.78 3.19 1.48
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.938816355
-515685
15000 235 3271000 37.38 7.34 3.03
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
0.007725926
1.4526300
510 13 6222240 8.54 6.41 1.62
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.93
-0.37861842
-0.921832
3841240 7065 92100000 9 1.2 1.56
بیمه ملت - ملت 5.55
-1.38521851
0.051878
1500499 2777 5275350 7.9 1.37 1.32
سیمان قاین - سقاین 8
-0.005817304
2.9917822
184 3 920960 4.83 4.51 1.17
لیزینگ ایران - ولیز 0
-1.52121230
-4.961187
122787 146 738000 34.93 1.38 1.65
لیزینگ ایرانیان - وایران 8.31
-1.31522176
-0.862186
897772 1953 2176000 10.24 1.66 2.98
سیمان فارس - سفار 0
-0.01476802
-56463
190 1 1584866 19.72 3.96 2.55
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.02368476
-4.998055
225 2 453068 22.32 6.91 0.25
قند اصفهان - قصفها 5.45
-0.85358364
-3.718123
110892 927 1630980 10.95 4.23 0.49
گلوکوزان - غگل 2.34
0.618542947
1.6743395
21487 925 3263972 10.8 10.11 1.37
سالمین - غسالم 0
0.04282338
4.962453
2397 6 701400 7.95 1.5 0.72
معدنی دماوند - کدما 10.31
3.856912952
3.4412900
139128 1802 388560 70.29 12.3 3.58
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.14027125
-4.996779
2000 14 712500 10.89 3.4 6.14
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.37
-0.17641132
-3.621093
17875 20 1132000 0 1.01 0
سیمان هرمزگان - سهرمز 2.22
-0.04324630
-2.854500
2826 13 2509460 9.12 3.28 1.13
پتروشیمی فارابی - شفارا 6.27
-0.02633806
-2.233722
1074 4 570900 -2.92 -1.06 0.47
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0.2
-0.06461547
-3.751490
47343 70 10829000 0 0.97 0
سیمان خاش - سخاش 0.55
2.29048307
4.978525
30163 256 1038375 7.87 2.66 1.15
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 8.7
-0.35626434
1.356544
1208043 7772 707461 25.28 4.65 3.24
ایران ترانسفو - بترانس 3.18
-0.08136143
-0.156139
216198 1321 23036250 18.42 5.57 4.25
ایران ارقام - مرقام 5.65
2.13765925
1.285875
612771 3631 2962500 21.09 5.63 2.27
سایپا شیشه - کساپا 3.18
2.15792083
0.342046
254275 530 479090 902.24 4.77 0.99
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.9
3.58615286
4.785347
4773114 25228 856332 59.88 4.66 4.94
شهد - قشهد 7
-2.8448267
-1.288400
600978 4969 1664147 10.31 3.99 1.08
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 2.37
4.84468873
58886
606286 5380 1996425 14.64 4.45 1.46
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.62
-3.90043474
-3.183500
640182 2224 868500 77.12 4.18 1.98
کارتن ایران - چکارن 7.92
-2.96416089
-2.636110
429571 2616 1109720 40.22 5.71 1.32
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.43
-3.44215975
-2.026063
712248 4256 2987500 56.88 5.84 1.86
سیمان فارس نو - سفانو 4.46
1.18733068
0.493047
38782 123 1073800 5.39 1.52 0.89
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 2.11
-4.93221754
-2.981790
348563 611 438500 185.73 1.34 0.99
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.29
-0.027111047
-1.3310903
8500 93 4175766 4.68 2.08 1.57
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.96
0.01337527
3.647800
716 6 2709720 6.27 2.92 1.43
داروسازی فارابی - دفارا 0.13
-0.01287830
-2.957600
875 7 3132000 6.02 1.93 0.94
شهد ایران - غشهد 4.92
3.3362540
0.082460
1940898 4930 508000 84.98 36.3 7.24
معدنی املاح ایران - شاملا 0.69
-0.01711741
-1.8911521
1094 13 2465610 5.81 3.87 2.28
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0
-0.02663756
-4.983570
610 2 800028 57.6 2.65 0.47
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.61
-0.77193728
-1.943684
963642 3585 11557173 6 1.82 5.73
فیبر ایران - چفیبر 1.14
-0.28587326
-4.047050
4414 31 732600 42.46 143.34 1.91
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.48
0.38612600
-1.122561
805945 2096 1560000 26.61 2.26 1.03
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
04120
-53914
260 1 610634 77.36 4.86 0.58
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.8
-0.544513516
-0.0113588
14868 199 415110 23.2 1.51 1.02
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.019210401
-59883
213 2 312030 -16.2 -3.72 1.04
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-1.90522214
-4.962145
180000 386 2612520 29.61 2 2.78
سیمان ایلام - سیلام 0
04193
-4.983984
72 0 1729612 137.72 6.4 1.32
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.013115219
-514460
90 1 760950 33.04 7.94 2.43
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.04224734
-4.984500
3286 15 3891348 13.53 3.39 2.36
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
011776
0.211800
200 2 2912913 65.42 10.31 65.24
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.7827359
-2.937200
17837 128 1022901 51.26 2.41 0.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0
-1.32912153
-1.922140
7365703 15856 645900 7.56 2.88 0.78
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 0 193900 25.58 2.4 2.16
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.01337504
-0.077500
10589 79 750400 74.67 5.42 4.84
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
-0.84571407
-2.041390
4524306 6330 55248212 9.98 1.4 0.46
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 10729 11466664 8.75 1.65 1.64
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 7.01
-0.98383422
-0.463440
199482 680 2400370 29.89 2.07 0.3
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.3
-3.55592224
-4.62200
1743119 3876 889600 121.26 1.99 0.5
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.84
-4.15991774
-2.431806
1360216 2414 1116923 25.16 1.6 0.92
قند لرستان - قلرست 4.86
-0.11197142
-2.087001
246149 1758 1714080 14.03 3.49 2.23
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.65
0.07271377
-0.941363
16935760 23323 103275000 5.44 1.07 0.86
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.3
-3.82051586
-3.521591
3384301 5366 1030900 13.46 1.06 21.82
توسعه معادن روی ایران - کروی 6.65
-3.58152046
-2.452070
2037096 4167 4938942 11.48 1.12 10.16
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.38
-3.78062596
-3.712598
2233330 5799 7622952 8.49 1.91 2.37
کاشی پارس - کپارس 3.98
-4.47726998
-4.726980
2117787 14820 614074 7.49 3.82 0.83
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.009210876
-4.9910334
98 1 1522640 11.5 6.13 1.8
داده پردازی ایران - مداران 4.9
-0.14033559
1.573620
1134826 4039 2313350 12.56 2.42 1.64
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.01895279
-55016
300 2 527900 125.69 4.07 1.76
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-1.60446930
-56691
50228 336 2716560 15.2 3.87 2.18
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02084814
-4.984575
250 1 1107220 11.58 3.11 1.39
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.95
0.54897511
1.077550
118105 887 1502200 9.01 3.26 0.98
پتروشیمی فجر - بفجر 3.13
0.38336023
-2.055877
4105538 24727 39149500 5.37 2.95 2.57
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.89
-0.9411158
-1.281154
5343736 6187 3010800 10.55 0.93 8.75
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.49
-0.16463032
-4.972886
8960 26 1970800 11.81 2.17 0.4
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.09
-2.36222232
-2.452230
1919186 4278 11383200 42.21 2.75 0.76
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.6
-0.74124419
-1.644379
744733 3264 17164328 17.24 3.84 0.28
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.16
0.00332926
-0.3832800
117098 3856 131704000 4.35 3.64 1.15
سیمان هگمتان - سهگمت 5.78
02283
-1.42251
101227 231 1148121 6.48 1.16 0.79
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.92
0.09142191
0.142192
2124126 4658 35603750 4.21 1.2 4.06
داروسازی امین - دامین 2.42
0.30921622
-0.311612
114880 187 1345287 7.43 1.21 1.16
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.34
01656
01656
3193900 5287 46724040 7.02 1.16 1.79
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.08
-2.641217
-3.121211
3926027 4778 825548 16.18 1.12 0.55
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 4.02
0.3151274
-0.791260
5863475 7480 25480000 13.31 1.08 12.28
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.38
-0.38311560
-0.831553
4501261 7021 7051200 5.21 1.07 1.69
سیمان سپاهان - سپاها 2.88
-0.35491123
-1.241113
385536 431 2358300 25.1 1.11 1.03
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.81
-1.1672202
0.542240
2538248 5588 9909000 9.32 1.23 10.21
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.51
0.45121781
-1.31750
1204564 2145 2938650 8.34 1.24 7.78
رینگ سازی مشهد - خرینگ 5.12
-1.1862833
-0.95835
823612 686 370685 -4.07 1.36 0.11
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.73
0.04712126
0.242130
2313756 4920 63780000 6.67 1.56 1.96
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.22
-0.37391865
-1.181850
2881009 5354 81127500 6.44 1.36 3.58
رادیاتور ایران - ختور 3.76
4.66423164
53174
866124 2740 949200 5.41 1.41 0.51
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.55
-0.69181579
-2.331553
1158849 1807 13026750 9.02 1.28 8.63
مخابرات ایران - اخابر 1.61
-0.20551942
-0.571935
3241165 6286 116520000 4.14 1.29 2.34
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.3
0.0581726
0.751738
5649095 9749 69903000 5.36 1.34 4.6
داروسازی کوثر - دکوثر 2.6
0.29981673
1.621695
161471 271 903420 25.2 0.94 0.89
زامیاد - خزامیا 2.5
0.1242806
0805
7318560 5898 4457093 111.39 0.84 0.28
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.04
-0.12411609
-0.621601
867389 1396 1206750 -3.44 4.9 6.65
نیرو ترانس - بنیرو 5.82
-1.2617204
-27150
402384 2899 3602000 19.91 5.62 3.55
شیشه و گاز - کگاز 6.31
-0.18524311
-0.444300
144663 624 1077750 2.08 8.81 2.34
افست - چافست 5.69
-0.735410258
0.6410400
59270 606 2051600 7.16 3.22 1.26
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.19
-0.10783707
-2.993600
191942 703 60768851 20.82 3.15 14.72
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.32
-4.29383544
-53518
1569463 5563 2658000 0 2.76 0
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 4
1.59812543
3.842599
355868 914 3716081 18.07 2.96 2.53
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.51
-1.50077351
-0.587420
123145 905 882120 8.36 2.97 1.1
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 1.95
4.981114985
514987
504888 7566 749250 -15.54 -5.38 1.61
پلی اکریل ایران - شپلی 2.26
-1.2939534
-1.29534
10407208 5558 1906903 -2.31 -2.05 0.75
بانک ملت - وبملت 1.25
-1.2245968
-2.14959
6411282 6165 48400000 7.28 0.71 0.19
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.63
-1.7157802
-1.47804
1576176 1265 802000 0 0.81 0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.35
-0.98131110
1.691140
1338953 1487 2109000 0 0.82 0
بانک سینا - وسینا 2.62
-0.29641009
-1.78994
4262210 4301 10090000 6.69 0.72 0.31
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.29
03236
-0.493220
529090 1712 4854000 42.91 0.7 22.11
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 9.11
02018
0.452027
4309 9 151350 -2.07 -0.65 0.93
ایران خودرو دیزل - خاور 3.31
-0.2519792
-0.5790
4402858 3485 3951335 -1.5 -0.6 0.21
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.55
4.5662542
3.542517
1538279 3911 2771532 -16.04 1.64 8.7
بانک انصار - وانصار 0.79
0.04392280
0.042280
2475941 5647 22800000 7.59 1.58 0.5
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.21
-0.17865029
-1.154980
332308 1656 69400200 8.01 2.62 0.41
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.33
3.35813201
3.333200
5894225 18865 768240 37.51 2.68 10.9
داروسازی اکسیر - دلر 5.78
-0.55955154
-3.674993
30354 152 2319300 6.23 2.78 0.59
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.23
4.69023058
4.963066
171714 525 1223200 8.12 2.65 9.66
سخت آژند - ثاژن 4.8
3.34043403
2.523376
7356597 25033 1361200 5.07 2.32 2.6
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.04
0.05063954
0.353966
560010 2217 18303019 5.52 2.02 2.4
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.82
0.52932659
0.192650
399119 1061 2659000 8.85 2.04 5.25
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.41
-3.27621299
-1.711320
2117359 2751 662490 -19.21 1.97 0.96
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.92
-0.33973814
-0.393812
98522 370 4767500 11.01 2.88 5.54
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0
4.97813353
4.983353
204041 684 295064 237.38 3.17 1.66
گلتاش - شگل 1.54
-0.297713397
-3.2513000
8467 111 2679400 6.38 3.33 1.34
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.22
4.99582480
52480
12476300 30941 798560 15.21 3.34 0.73
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
-0.04574376
-4.984160
20950 87 35008000 38.72 3.53 2.57
نفت بهران - شبهرن 3.19
1.87610644
0.510500
965536 10277 21288000 6 3.34 1.3
پتروشیمی جم - جم 1.38
0.19089450
0.59479
345386 3277 90720000 6.02 3.24 1.72
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.6
1.55351765
2.31778
144940 259 215053 -21.17 3.16 14.12
مارگارین - غمارگ 6.93
0.46663445
-2.713336
187381 648 2893800 10.66 3.16 0.33
کویر تایر - پکویر 3.72
-0.46394077
-2.14010
109540 443 2853900 6.34 3.14 0.72
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.82
1.46612007
0.611990
3050322 6122 10014930 22.98 2.05 1.25
ایران خودرو - خودرو 1.69
-0.68292618
-0.642619
4072893 10664 40055400 25.06 1.99 0.17
بانک خاورمیانه - وخاور 4.89
1.82292737
1.932740
5421002 14836 13685000 7.3 1.76 1.32
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1.64
-0.24921601
-4.81528
274185 418 21022731 31.25 1.74 0.32
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1.98
4.7109978
4.93980
8811788 8622 1293744 14.15 1.77 0.39
پتروشیمی مبین - مبین 1.42
-0.93153616
-1.43599
8848260 31994 51535232 3.99 1.71 1.3
گروه دارویی برکت - برکت 1.82
-0.37251872
-0.641867
937383 1752 6364800 6.46 1.67 5.29
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.52
-1.072404
-3.832337
324858 753 8484197 4.91 1.58 1.59
پتروشیمی شازند - شاراک 2.93
02048
0.22052
1602285 3282 16515072 4.09 1.61 0.64
پارس خودرو - خپارس 1.25
-0.1037963
0964
9337705 8993 21879629 27.19 1.66 0.35
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.11
1.22173314
0.673296
1565449 5188 8372821 6.32 1.77 0.81
پالایش نفت تهران - شتران 3.63
-0.45992381
-1.32361
1959195 4643 38096000 7.84 1.81 0.28
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.79
3.33511983
0.941937
13271076 26321 584947 53.18 1.94 1.3
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 8.69
0.53331885
1.281899
137314 260 1131000 125.72 1.96 0.71
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.18
-0.74149907
-1.399842
66979 664 1497938 9.53 1.94 0.72
گروه دارویی سبحان - دسبحا 4.54
0.10834621
3.554780
34655 163 6353875 4.88 1.93 4.77
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.75
-1.95142864
-3.122830
2771293 7909 57280000 6.93 1.89 0.29
فولاد خوزستان - فخوز 3.84
-0.12673153
-2.63075
241725 752 45630216 6.63 1.91 0.84
مس شهید باهنر - فباهنر 5.99
-2.8453210
-4.633151
1938827 6224 2889000 7.74 1.87 0.51
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9957420
57420
12883657 95596 556500 28.87 6.36 4.86