کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
0.571,930
3.181,980
2.398 میلیون 464 4.629 میلیارد 1.737 هزار میلیارد 386000
حآساآسیا سیر ارس
-1.684,694
-2.724,644
14.73 میلیون 1,649 69.144 میلیارد 3.755 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
-0.1414,046
0.3814,119
1.49 میلیون 674 20.929 میلیارد 10.535 هزار میلیارد 16152900
افراافرانت
-0.68,297
-0.688,290
207,113 76 1.718 میلیارد 5.186 هزار میلیارد 1236253
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
کوثربیمه کوثر
4.829,270
59,286
10.774 میلیون 666 99.882 میلیارد 23.175 هزار میلیارد 2122830
نوینبیمه نوین
4.311,888
4.971,900
18.826 میلیون 1,266 35.546 میلیارد 2.832 هزار میلیارد -
میهنبیمه میهن
01,488
-1.881,460
2.013 میلیون 224 2.996 میلیارد 2.232 هزار میلیارد 59520
ومعلمبیمه معلم
2.033,523
5.683,649
20.343 میلیون 2,391 71.664 میلیارد 5.285 هزار میلیارد -
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
بپاسبیمه پاسارگاد
3.576,288
3.266,269
920,192 343 5.786 میلیارد 32.088 هزار میلیارد 1729200
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
4.9914,611
4.9914,611
61,277 30 895.318 میلیون 1.023 هزار میلیارد 4310245
دیبانک دی
-2.343,210
-4.173,150
21.618 میلیون 2,644 69.401 میلیارد 20.544 هزار میلیارد 882750
ودیبیمه دی
-4.862,527
-4.972,524
16.202 میلیون 1,306 40.941 میلیارد 6.318 هزار میلیارد 507927
خدیزلبهمن دیزل
4.38,033
58,087
4.634 میلیون 723 37.227 میلیارد 8.033 هزار میلیارد 6305905
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
1.12,756
1.612,770
2.86 میلیون 339 7.881 میلیارد 6.89 هزار میلیارد 581516
بسامابیمه سامان
2.655,074
3.995,140
11.912 میلیون 2,002 60.443 میلیارد 7.611 هزار میلیارد 1435942
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
مارونپتروشیمی مارون
-0.6938,605
-1.3538,350
45,651 173 1.762 میلیارد 308.84 هزار میلیارد 172564350
شاوانپالایش نفت لاوان
0.1633,764
033,711
1.473 میلیون 350 49.743 میلیارد 38.606 هزار میلیارد 1519380
شرازپالایش نفت شیراز
-2.3438,908
-2.1238,999
97,611 206 3.798 میلیارد 39.98 هزار میلیارد 10699700
شغدیرپتروشیمی غدیر
2.977,557
4.997,705
8.965 میلیون 1,699 67.746 میلیارد 9.824 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
4.0813,097
2.1312,852
4.036 میلیون 1,131 52.86 میلیارد 7.858 هزار میلیارد 6155590
هجرتپخش هجرت
523,609
523,609
306,691 2,966 7.241 میلیارد 10.624 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
-0.6861,344
-0.6761,350
417,018 887 25.582 میلیارد 147.226 هزار میلیارد 158819616
غدیسپاکدیس
0.8610,247
0.4110,202
247,110 200 2.532 میلیارد 2.869 هزار میلیارد -
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
0.7111,388
0.8111,400
14.556 میلیون 2,255 165.769 میلیارد 7.209 هزار میلیارد 17400864
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
-1.79,588
-2.579,503
2.232 میلیون 1,116 21.398 میلیارد 3.835 هزار میلیارد -
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-3.9113,440
-3.7313,465
654,746 357 8.8 میلیارد 3.36 هزار میلیارد 35911680
توریلتوکاریل
-4.676,718
-56,695
8.269 میلیون 1,000 55.547 میلیارد 13.436 هزار میلیارد 1934784
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-1.336,980
-2.296,912
1.095 میلیون 310 7.645 میلیارد 1.187 هزار میلیارد 1214520
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
1.3435,600
1.3435,600
170,515 190 6.07 میلیارد 2.492 هزار میلیارد 11961600
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
4.0714,454
514,583
5.59 میلیون 3,895 80.803 میلیارد 2.891 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
0.5816,572
0.0616,486
730,732 355 12.11 میلیارد 2.486 هزار میلیارد 8650584
دماوندتولید نیروی برق دماوند
052,317
051,111
0 0 0 144.395 هزار میلیارد 86532318
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
-0.9837,460
-0.3537,700
903,791 360 33.856 میلیارد 27.271 هزار میلیارد 76830460
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
1.4720,519
521,233
2.247 میلیون 729 46.116 میلیارد 10.26 هزار میلیارد 15389250
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
2.8415,421
2.715,400
5.069 میلیون 2,576 78.163 میلیارد 4.626 هزار میلیارد -
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-1.5916,392
-2.1416,300
230,411 201 3.777 میلیارد 5.409 هزار میلیارد -
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
-3.644,470
-4.234,443
1.547 میلیون 581 6.917 میلیارد 3.849 هزار میلیارد 1296300
دتولیدداروسازی تولید دارو
-1.143,908
-1.163,907
2.049 میلیون 496 8.008 میلیارد 2.345 هزار میلیارد 4451212
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
-3.6910,100
-0.8310,400
962,240 435 9.718 میلیارد 2.121 هزار میلیارد 8362800
درهآوردارویی ره آورد تامین
1.839,188
1.229,133
2.244 میلیون 6,679 20.619 میلیارد 1.838 هزار میلیارد -
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
2.9613,372
4.4813,570
1.175 میلیون 784 15.716 میلیارد 6.017 هزار میلیارد 38350896
داوهداروسازی آوه سینا
0.714,797
1.094,815
3.544 میلیون 869 17 میلیارد 2.303 هزار میلیارد -
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
-1.482,599
-0.682,620
18.314 میلیون 2,219 47.599 میلیارد 5.094 هزار میلیارد 98762
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
0.066,724
-0.156,710
1.145 میلیون 353 7.702 میلیارد 3.362 هزار میلیارد 4101640
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
3.1233,502
534,111
8.865 میلیون 3,365 296.991 میلیارد 20.111 هزار میلیارد 2378642
کگهرسنگ آهن گهرزمین
-0.416,324
0.616,488
729,921 382 11.915 میلیارد 200.785 هزار میلیارد -
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
-0.793,151
-1.453,130
4.647 میلیون 671 14.644 میلیارد 4.411 هزار میلیارد 1849637
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
-1.475,500
-3.785,371
981,170 120 5.396 میلیارد 1.375 هزار میلیارد 1446500
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-0.182,772
02,777
14.565 میلیون 1,316 40.374 میلیارد 5.544 هزار میلیارد -584892
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
1.543,298
1.233,288
3.21 میلیون 494 10.585 میلیارد 4.287 هزار میلیارد 596938
سبزواسیمان لار سبزوار
-4.495,384
-4.385,390
4.665 میلیون 1,045 25.119 میلیارد 3.227 هزار میلیارد 328424
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
4.711,891
4.981,896
18.155 میلیون 1,230 34.339 میلیارد 2.269 هزار میلیارد 177754
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
0.51,603
0.691,606
162.777 میلیون 11,482 260.925 میلیارد 98.59 هزار میلیارد -932946
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
-0.183,833
0.133,845
2.18 میلیون 529 8.358 میلیارد 1.917 هزار میلیارد 1142234
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
-2.252,522
-1.552,540
3.697 میلیون 542 9.326 میلیارد 1.261 هزار میلیارد 385866
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
0.7221,254
1.8821,500
700,497 382 14.888 میلیارد 2.55 هزار میلیارد -
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
-3.319,219
-0.8819,700
74,471 95 1.431 میلیارد 4.703 هزار میلیارد 11531400
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
1.913,660
2.3513,720
304,511 224 4.16 میلیارد 1.639 هزار میلیارد 9862520
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
4.0524,076
524,295
802,929 338 19.331 میلیارد 1.926 هزار میلیارد -
کی بی سیشرکت کی بی سی
-1.0212,553
2.4912,998
403,573 188 5.066 میلیارد 3.64 هزار میلیارد 8284980
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-3.154,482
-2.334,520
11.981 میلیون 1,750 53.695 میلیارد 15.239 هزار میلیارد -
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
-1.796,027
-2.076,010
692,943 303 4.176 میلیارد 36.162 هزار میلیارد 54243
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
3.91,839
4.971,858
12.272 میلیون 1,123 22.568 میلیارد 1.655 هزار میلیارد 231714
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-2.185,553
-3.035,505
1.249 میلیون 287 6.935 میلیارد 7.33 هزار میلیارد 2015739
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
1.3811,216
2.1211,298
923,253 391 10.356 میلیارد 2.243 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
-3.769,523
-3.429,557
1.692 میلیون 671 16.114 میلیارد 1.695 هزار میلیارد 6647054
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
-2.572,423
-2.012,437
1.01 میلیون 189 2.447 میلیارد 1.938 هزار میلیارد 903779
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
4.985,455
4.985,455
5.952 میلیون 300 32.467 میلیارد 4.364 هزار میلیارد 2367470
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
4.972,156
4.972,156
18.28 میلیون 1,053 39.41 میلیارد 6.468 هزار میلیارد 567028
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
0.9736,733
0.8636,695
19,443 28 714.208 میلیون 36.733 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
1.5832,494
1.4432,450
26,900 13 874.094 میلیون 1.625 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
0.0610,149
0.0510,148
11.878 میلیون 368 120.556 میلیارد 1.015 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
0.0612,493
0.0612,493
425,714 23 5.318 میلیارد 1.249 هزار میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
0.6938,143
1.1138,300
24,794 35 945.705 میلیون 38.143 هزار میلیارد -
بهپاکصنعتی بهپاک
3.159,762
59,937
3.479 میلیون 862 33.965 میلیارد 4.881 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
-1.987,178
-2.777,120
1.598 میلیون 277 11.466 میلیارد 961.852 میلیارد 2203646
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
524,156
524,156
218,849 64 5.287 میلیارد 2.029 هزار میلیارد 6208092
زنگانصنعت روی زنگان
-2.6114,187
-2.7914,160
476,889 368 6.766 میلیارد 1.419 هزار میلیارد 3007644
سایناصنایع بهداشتی ساینا
1.918,743
1.7818,720
150,628 125 2.823 میلیارد 1.874 هزار میلیارد 7684630
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
035,208
035,208
0 0 0 35.208 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
0.1310,083
0.110,080
22,590 8 227.773 میلیون 504.15 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
-0.846,910
-0.6146,998
22,179 50 1.04 میلیارد 46.91 هزار میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
0.1125,778
0.1425,785
10.659 میلیون 824 274.76 میلیارد 1.289 هزار میلیارد -
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
032,959
032,918
0 0 0 32.959 هزار میلیارد -
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
0.0410,727
-0.1610,706
100,100 2 1.074 میلیارد 536.35 میلیارد -
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
0.0520,236
0.0520,235
2.496 میلیون 154 50.507 میلیارد 20.236 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
1.6527,502
1.6427,500
1,224 3 33.662 میلیون 27.502 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
0.3138,854
0.2738,840
3,984 4 154.793 میلیون 38.854 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
0.13,144
0.293,150
3.957 میلیون 510 12.441 میلیارد 4.087 هزار میلیارد 663384
نطرینعطرین نخ قم
1.1618,354
0.5618,244
875,140 575 16.062 میلیارد 1.836 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
-0.3425,624
0.1525,750
178,031 212 4.562 میلیارد 9.225 هزار میلیارد 10967072
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
-1.625,595
-3.465,490
1.02 میلیون 352 5.705 میلیارد 83.925 هزار میلیارد -576285
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
4.9634,938
2.1534,000
304,568 280 10.641 میلیارد 4.891 هزار میلیارد 4087746
فرابورسفرابورس ایران
-4.3913,846
-513,757
5.902 میلیون 1,609 81.716 میلیارد 19.384 هزار میلیارد -
قاسمقاسم ایران
-1.4431,230
-2.1731,000
426,836 544 13.33 میلیارد 18.738 هزار میلیارد 936900
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
-1.97,082
-0.477,185
1.038 میلیون 333 7.348 میلیارد 2.337 هزار میلیارد 1409318
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
0.226,400
1.746,497
756,493 386 4.841 میلیارد 2.56 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
1.189,152
1.089,143
1.986 میلیون 1,795 18.177 میلیارد 4.759 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
2.346,347
3.96,444
3.244 میلیون 1,265 20.592 میلیارد 4.379 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
3.8314,530
4.9914,693
2.4 میلیون 1,390 34.867 میلیارد 5.086 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
3.6814,419
4.7714,570
971,800 610 14.012 میلیارد 2.884 هزار میلیارد 6416455
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
0.319,852
2.6310,080
933,591 404 9.198 میلیارد 1.97 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
-1.817,616
-0.7717,799
2.559 میلیون 941 45.082 میلیارد 5.285 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
1.084,205
1.924,240
20.246 میلیون 2,725 85.133 میلیارد 5.593 هزار میلیارد -
حخزرکشتیرانی دریای خزر
-0.5316,176
-1.6116,000
458,052 181 7.409 میلیارد 17.47 هزار میلیارد 3607248
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-4.477,615
-5.077,567
31.313 میلیون 6,973 238.447 میلیارد 22.845 هزار میلیارد 3495285
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
گزسکه گز سکه
02,210
02,210
1,000,000 20 2.21 میلیارد 108.71 میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
-0.123,427
0.643,453
6.349 میلیون 1,198 21.76 میلیارد 7.647 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
-2.355,697
-2.665,679
20.347 میلیون 3,978 115.912 میلیارد 13.42 هزار میلیارد 1874313
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-2.713,442
-3.673,408
9.08 میلیون 1,627 31.254 میلیارد 1.377 هزار میلیارد -653980
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
-0.552,166
-0.232,173
3.474 میلیون 474 7.525 میلیارد 1.3 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
4.7511,996
4.9912,024
1.206 میلیون 581 14.464 میلیارد 4.798 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
-0.6825,977
-1.7425,700
474,072 581 12.315 میلیارد 5.195 هزار میلیارد -
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
4.4310,492
3.2910,378
2.814 میلیون 786 29.527 میلیارد 1.574 هزار میلیارد 9516244
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
-3.295,151
-3.065,163
9.878 میلیون 1,222 50.882 میلیارد 20.604 هزار میلیارد 1339260
فماکماداکتو استیل کرد
03,452
03,452
0 0 0 1.398 هزار میلیارد -
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
-3.122,300
-3.292,296
16.94 میلیون 1,791 38.957 میلیارد 13.938 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
-1.035,203
-1.945,155
1.954 میلیون 696 10.164 میلیارد 1.925 هزار میلیارد 4006310
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
-2.413,069
-2.8813,004
539,220 460 7.047 میلیارد 3.011 هزار میلیارد 9932440
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
شپاسنفت پاسارگاد
-1.528,012
0.168,149
1.31 میلیون 405 10.499 میلیارد 19.229 هزار میلیارد 6673996
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
2.284,675
4.994,799
12.537 میلیون 2,715 58.611 میلیارد 14.025 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
-2.7911,285
-1.811,400
715,069 207 8.07 میلیارد 22.57 هزار میلیارد 20640265
غویتاویتانا
-0.4514,229
1.0314,440
1.826 میلیون 920 25.987 میلیارد 8.537 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
-1.1817,180
-1.8917,057
221,719 233 3.809 میلیارد 1.89 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-1.724,980
-0.835,025
1.984 میلیون 195 9.882 میلیارد 144.42 هزار میلیارد -