کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
014,196
014,234
0 0 0 37.619 هزار میلیارد 24984960
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
04,628
04,626
0 0 0 12.68 هزار میلیارد 786760
لابساآبسال‌
023,929
024,000
0 0 0 8.614 هزار میلیارد 1770746
فایراآلومینیوم‌ایران‌
04,964
05,019
0 0 0 25.802 هزار میلیارد 2074952
فمرادآلومراد
018,110
018,080
0 0 0 897.088 میلیارد 633850
دالبرالبرزدارو
07,229
07,262
0 0 0 13.446 هزار میلیارد 11617003
نمرینوایران‌ مرینوس‌
021,545
022,244
0 0 0 2.736 هزار میلیارد 2046775
بترانسایران‌ ترانسفو
07,811
07,824
0 0 0 29.291 هزار میلیارد 5662975
پاساایران‌یاساتایرورابر
08,486
08,507
0 0 0 5.092 هزار میلیارد 1340788
چافستافست‌
09,987
010,073
0 0 0 9.887 هزار میلیارد 9817221
مرقامایران‌ارقام‌
05,200
05,245
0 0 0 2.6 هزار میلیارد 1461200
دیرانایران‌دارو
05,643
05,678
0 0 0 2.991 هزار میلیارد 3092364
خکارایرکا پارت صنعت
02,870
02,905
0 0 0 1.435 هزار میلیارد 439110
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
015,675
015,730
0 0 0 4.49 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
03,777
03,883
0 0 0 2.38 هزار میلیارد 366369
خودروایران‌ خودرو
05,833
05,890
0 0 0 89.245 هزار میلیارد 454974
البرزبیمه البرز
02,146
02,121
0 0 0 8.584 هزار میلیارد 298294
بورسبورس اوراق بهادار تهران
012,677
013,065
0 0 0 25.354 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
03,790
03,805
0 0 0 10.802 هزار میلیارد 750420
آسیابیمه آسیا
03,679
03,687
0 0 0 8.462 هزار میلیارد 570245
وسینابانک سینا
02,305
02,301
0 0 0 23.05 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
04,633
04,549
0 0 0 60.836 هزار میلیارد 4633
وخاوربانک خاورمیانه
03,498
03,550
0 0 0 34.98 هزار میلیارد 1245288
وبصادربانک صادرات ایران
0412
0412
0 0 0 72.246 هزار میلیارد 65920
وپاساربانک پاسارگاد
01,707
01,722
0 0 0 86.033 هزار میلیارد 479667
پارسیانبیمه پارسیان
02,440
02,415
0 0 0 9.76 هزار میلیارد 1102880
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
09,847
09,880
0 0 0 5.071 هزار میلیارد 177246
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
0403
0406
0 0 0 90.242 هزار میلیارد 67301
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
013,758
013,758
0 0 0 4.953 هزار میلیارد 4705236
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
01,750
01,754
0 0 0 10.5 هزار میلیارد 295750
مابیمه ما
03,175
03,190
0 0 0 4.763 هزار میلیارد 1368425
پرداختبه پرداخت ملت
017,004
017,500
0 0 0 24.656 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
014,332
014,441
0 0 0 14.332 هزار میلیارد 11365276
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
05,862
05,880
0 0 0 8.793 هزار میلیارد 867576
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
017,236
016,750
0 0 0 4.223 هزار میلیارد 3929808
وپارسبانک‌پارسیان‌
02,828
02,869
0 0 0 67.193 هزار میلیارد 339360
وکاربانک‌ کارآفرین‌
02,459
02,400
0 0 0 20.902 هزار میلیارد 491800
شپدیسپتروشیمی پردیس
021,083
021,101
0 0 0 126.498 هزار میلیارد 21652241
شترانپالایش نفت تهران
04,921
04,921
0 0 0 216.524 هزار میلیارد 1077699
خپارسپارس‌ خودرو
01,332
01,327
0 0 0 30.263 هزار میلیارد 9324
جمپتروشیمی جم
011,187
011,175
0 0 0 154.381 هزار میلیارد 18805347
دپارسپارس‌ دارو
026,868
026,850
0 0 0 14.106 هزار میلیارد 70877784
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
04,339
04,342
0 0 0 2.603 هزار میلیارد 147526
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
012,696
012,750
0 0 0 38.088 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
026,805
026,831
0 0 0 1.608 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
039,016
039,085
0 0 0 234.096 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
04,000
04,070
0 0 0 12.934 هزار میلیارد 100000
نوریپتروشیمی نوری
032,522
032,613
0 0 0 97.566 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
07,125
07,120
0 0 0 8.978 هزار میلیارد 4310625
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
07,418
07,529
0 0 0 3.486 هزار میلیارد 3182322
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
09,495
09,400
0 0 0 61.718 هزار میلیارد 25294680
شپناپالایش نفت اصفهان
011,570
011,512
0 0 0 231.4 هزار میلیارد 3366870
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
014,707
014,790
0 0 0 202.957 هزار میلیارد 3603215
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
08,643
08,620
0 0 0 123.18 هزار میلیارد 6879828
لخزرپارس‌ خزر
032,207
032,319
0 0 0 4.87 هزار میلیارد 34944595
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
028,869
029,300
0 0 0 4.33 هزار میلیارد 15416046
شبریزپالایش نفت تبریز
024,878
024,820
0 0 0 96.631 هزار میلیارد 13857046
پلاسکپلاسکوکار
02,341
02,290
0 0 0 2.14 هزار میلیارد -98322
خراسانپتروشیمی خراسان
017,258
017,491
0 0 0 30.89 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
064,084
064,150
0 0 0 60.88 هزار میلیارد 128680672
بسویچپارس‌سویچ‌
012,831
013,403
0 0 0 12.831 هزار میلیارد 9263982
شاراکپتروشیمی شازند
07,436
07,430
0 0 0 59.964 هزار میلیارد 4773912
لپارسپارس‌ الکتریک‌
012,483
012,500
0 0 0 3.745 هزار میلیارد 3907179
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
027,229
027,305
0 0 0 54.458 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
010,726
010,755
0 0 0 11.584 هزار میلیارد 8902580
شیرازپتروشیمی‌شیراز
09,217
09,296
0 0 0 47.007 هزار میلیارد 64519
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
03,715
03,717
0 0 0 30.649 هزار میلیارد 746715
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
05,853
05,730
0 0 0 14.129 هزار میلیارد 1065246
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
019,898
019,919
0 0 0 3.223 هزار میلیارد 1552044
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
03,637
03,676
0 0 0 13.251 هزار میلیارد 2305858
تکنوتکنوتار
04,719
04,765
0 0 0 1.159 هزار میلیارد 56628
حتایدتایدواترخاورمیانه
014,267
014,445
0 0 0 14.267 هزار میلیارد 5878004
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
02,410
02,397
0 0 0 3.856 هزار میلیارد 573580
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
06,792
06,688
0 0 0 19.944 هزار میلیارد 203760
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
02,770
02,774
0 0 0 13.85 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
01,771
01,762
0 0 0 12.397 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
010,971
011,082
0 0 0 19.748 هزار میلیارد 3686256
تنوینتامین سرمایه نوین
02,633
02,633
0 0 0 23.697 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
04,919
04,880
0 0 0 1.181 هزار میلیارد 772283
چدنتولیدی چدن سازان
09,773
09,755
0 0 0 9.773 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
04,012
04,034
0 0 0 161.684 هزار میلیارد 481440
غمهراتولیدی‌مهرام‌
025,510
025,600
0 0 0 2.387 هزار میلیارد 41402730
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,215
06,260
0 0 0 1.833 هزار میلیارد 118085
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
015,505
015,617
0 0 0 7.753 هزار میلیارد 18063325
خمحورتولیدمحورخودرو
07,210
07,247
0 0 0 3.034 هزار میلیارد 93730
فجامجام‌دارو
017,477
017,600
0 0 0 2.097 هزار میلیارد 15467145
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
03,767
03,899
0 0 0 3.587 هزار میلیارد 139379
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
04,542
04,543
0 0 0 23.667 هزار میلیارد 1666914
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
022,128
022,128
0 0 0 4.426 هزار میلیارد 4182192
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
014,187
014,187
0 0 0 4.682 هزار میلیارد 4128417
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
013,442
013,460
0 0 0 112.913 هزار میلیارد 27367912
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
035,459
036,000
0 0 0 2.128 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
016,016
016,004
0 0 0 12.813 هزار میلیارد 23463440
غدشتدشت‌ مرغاب‌
052,843
052,844
0 0 0 2.825 هزار میلیارد 4385969
دامینداروسازی‌ امین‌
08,244
08,310
0 0 0 6.838 هزار میلیارد 2308320
دلرداروسازی‌ اکسیر
026,486
026,500
0 0 0 11.919 هزار میلیارد 19069920
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
017,889
018,041
0 0 0 10.733 هزار میلیارد 20465016
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
028,542
028,650
0 0 0 23.975 هزار میلیارد 54943350
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
07,222
07,265
0 0 0 8.19 هزار میلیارد 15816180
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
04,080
04,090
0 0 0 10.216 هزار میلیارد 11191440
دلقمادارویی‌ لقمان‌
04,797
04,900
0 0 0 3.238 هزار میلیارد 1487070
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
05,693
05,762
0 0 0 2.701 هزار میلیارد 444054
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
07,696
07,689
0 0 0 5.002 هزار میلیارد 1708512
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
012,001
012,001
0 0 0 9.001 هزار میلیارد 36567047
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
018,067
018,067
0 0 0 7.01 هزار میلیارد 40307477
درازکدارویی‌ رازک‌
017,087
017,280
0 0 0 10.133 هزار میلیارد 33541781
دکوثرداروسازی‌ کوثر
05,749
05,760
0 0 0 3.104 هزار میلیارد 304697
دروزداروسازی‌ روزدارو
04,551
04,698
0 0 0 3.185 هزار میلیارد 59163
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
09,173
09,340
0 0 0 36.692 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
037,576
037,885
0 0 0 1.916 هزار میلیارد 1578192
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
07,325
07,355
0 0 0 6.741 هزار میلیارد -13346150
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
012,517
012,696
0 0 0 2.316 هزار میلیارد 1026394
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
04,386
04,510
0 0 0 1.952 هزار میلیارد -894744
ختوررادیاتور ایران‌
08,767
08,981
0 0 0 2.63 هزار میلیارد 4585141
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
017,107
017,107
0 0 0 3.644 هزار میلیارد 1248811
خزامیازامیاد
01,303
01,316
0 0 0 7.205 هزار میلیارد 1303
سکردسیمان کردستان
02,867
02,800
0 0 0 6.307 هزار میلیارد -255163
سمازنسیمان‌مازندران‌
02,771
02,860
0 0 0 4.556 هزار میلیارد 698292
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
04,953
04,967
0 0 0 8.172 هزار میلیارد 1119378
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
03,379
03,439
0 0 0 15.206 هزار میلیارد 733243
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
03,074
03,073
0 0 0 82.998 هزار میلیارد 928348
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
014,642
014,662
0 0 0 3.514 هزار میلیارد 12621404
خساپاسایپا
01,586
01,594
0 0 0 62.277 هزار میلیارد 161772
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
07,718
07,680
0 0 0 1.683 هزار میلیارد 1790576
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
02,545
02,560
0 0 0 11.453 هزار میلیارد 666790
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
03,115
03,122
0 0 0 14.952 هزار میلیارد 2280180
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
03,468
03,510
0 0 0 56.355 هزار میلیارد 1824168
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
03,507
03,571
0 0 0 2.806 هزار میلیارد 1732458
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
04,057
04,078
0 0 0 10.548 هزار میلیارد 632892
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
05,537
05,537
0 0 0 10.077 هزار میلیارد 476182
سقاینسیمان‌ قائن‌
018,260
018,495
0 0 0 4.565 هزار میلیارد 26203100
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
01,908
01,899
0 0 0 4.675 هزار میلیارد 7632
سخوزسیمان خوزستان
04,576
04,660
0 0 0 6.406 هزار میلیارد 947232
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
01,643
01,653
0 0 0 15.362 هزار میلیارد 152799
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
06,036
06,200
0 0 0 3.036 هزار میلیارد 1032156
سفارسیمان‌فارس‌
017,790
018,678
0 0 0 4.145 هزار میلیارد 5159100
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
01,956
01,980
0 0 0 7.837 هزار میلیارد 430320
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
01,262
01,274
0 0 0 13.472 هزار میلیارد 75720
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
02,485
02,500
0 0 0 11.928 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
010,372
010,530
0 0 0 48.012 هزار میلیارد 6741800
خاذینسایپاآذین‌
02,093
02,101
0 0 0 5.537 هزار میلیارد 10465
سغربسیمان‌غرب‌
04,935
04,997
0 0 0 2.468 هزار میلیارد 932715
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
017,041
017,099
0 0 0 3.408 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
040,234
040,000
0 0 0 4.023 هزار میلیارد 115109474
دسبحانسبحان دارو
07,179
07,255
0 0 0 7.394 هزار میلیارد 15162048
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,109
02,115
0 0 0 1.898 هزار میلیارد 356421
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
02,756
02,756
0 0 0 2.963 هزار میلیارد 482300
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
01,328
01,336
0 0 0 10.571 هزار میلیارد 398400
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
01,583
01,617
0 0 0 19.788 هزار میلیارد 269110
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
019,644
020,151
0 0 0 3.929 هزار میلیارد 8132616
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
01,799
01,786
0 0 0 8.995 هزار میلیارد 201488
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
067,044
067,501
0 0 0 3.632 هزار میلیارد 77368776
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
05,613
05,614
0 0 0 4.21 هزار میلیارد -213294
سرودسیمان‌شاهرود
03,288
03,290
0 0 0 2.663 هزار میلیارد 184128
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
02,937
03,000
0 0 0 3.231 هزار میلیارد 135102
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
025,422
025,100
0 0 0 2.542 هزار میلیارد 5109822
سیلامسیمان‌ ایلام‌
08,388
08,410
0 0 0 3.46 هزار میلیارد -1962792
پردیسسرمایه گذاری پردیس
02,667
02,674
0 0 0 3.334 هزار میلیارد 197358
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
03,455
03,467
0 0 0 9.501 هزار میلیارد 753190
سکرماسیمان‌ کرمان‌
04,619
04,615
0 0 0 4.579 هزار میلیارد 2106264
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
02,684
02,696
0 0 0 12.078 هزار میلیارد 1953952
سفارسسیمان فارس و خوزستان
03,710
03,750
0 0 0 20.869 هزار میلیارد 300510
سیمرغسیمرغ
012,110
011,973
0 0 0 15.743 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
05,000
05,023
0 0 0 35 هزار میلیارد 1270000
شفاسرمایه گذاری شفادارو
07,247
07,320
0 0 0 8.547 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
04,520
04,599
0 0 0 2.26 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
011,222
011,327
0 0 0 4.399 هزار میلیارد 2356620
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
014,742
014,742
0 0 0 2.948 هزار میلیارد -1238328
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
02,841
02,850
0 0 0 19.009 هزار میلیارد 1312542
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
04,187
04,182
0 0 0 11.096 هزار میلیارد 900205
سترانسیمان‌ تهران‌
08,154
08,362
0 0 0 14.27 هزار میلیارد 1793880
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
09,010
08,998
0 0 0 2 هزار میلیارد 1811010
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
06,060
05,997
0 0 0 6.569 هزار میلیارد 3211800
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
01,667
01,670
0 0 0 9.169 هزار میلیارد 163366
غسالمسالمین‌
019,496
019,499
0 0 0 5.849 هزار میلیارد 4776520
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
011,489
011,523
0 0 0 12.526 هزار میلیارد 413604
سخاشسیمان‌خاش‌
019,672
019,800
0 0 0 2.459 هزار میلیارد 18649056
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
03,110
03,090
0 0 0 4.976 هزار میلیارد 786830
سفانوسیمان فارس نو
09,411
09,451
0 0 0 4.706 هزار میلیارد 5656011
کساپاسایپاشیشه‌
05,022
05,073
0 0 0 1.155 هزار میلیارد 25110
سدورسیمان‌ دورود
02,318
02,371
0 0 0 1.487 هزار میلیارد -412604
سارابسیمان‌ داراب‌
03,361
03,347
0 0 0 3.025 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
01,843
01,866
0 0 0 4.891 هزار میلیارد -116109
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
06,179
06,208
0 0 0 9.269 هزار میلیارد 4374732
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
02,432
02,433
0 0 0 175.104 هزار میلیارد 498560
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
09,533
09,401
0 0 0 5.529 هزار میلیارد 2697839
سارومسیمان‌ارومیه‌
04,951
05,070
0 0 0 3.466 هزار میلیارد 1950694
کگازشیشه‌ و گاز
012,846
013,294
0 0 0 5.781 هزار میلیارد -1978284
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
019,179
019,304
0 0 0 4.344 هزار میلیارد 9493605
کهمداشیشه‌ همدان‌
08,001
08,050
0 0 0 9.217 هزار میلیارد 10265283
قشهدشهد
015,128
015,268
0 0 0 6.051 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
012,731
012,841
0 0 0 2.546 هزار میلیارد -1718685
قشکرشکرشاهرود
017,463
017,690
0 0 0 3.493 هزار میلیارد 244482
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
012,702
012,898
0 0 0 243.878 هزار میلیارد 90819300
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
020,116
020,152
0 0 0 4.023 هزار میلیارد 7523384
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
012,020
012,059
0 0 0 3.065 هزار میلیارد 11046380
فاماصنعتی‌ آما
07,294
07,294
0 0 0 6.565 هزار میلیارد 3486532
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
033,904
034,508
0 0 0 3.39 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
08,355
08,484
0 0 0 2.089 هزار میلیارد -3375420
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
09,955
09,950
0 0 0 995.5 میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
046,610
047,503
0 0 0 1.432 هزار میلیارد 7224550
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
05,798
05,807
0 0 0 530.517 هزار میلیارد 5021068
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
08,592
08,598
0 0 0 30.323 هزار میلیارد 4184304
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
04,716
04,750
0 0 0 4.716 هزار میلیارد 2386296
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
07,434
07,443
0 0 0 3.937 هزار میلیارد 2237634
سدشتصنایع سیمان دشتستان
07,172
07,229
0 0 0 8.463 هزار میلیارد 631136
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
010,072
010,072
0 0 0 1.007 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
029,643
029,752
0 0 0 11.116 هزار میلیارد 46865583
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
07,652
07,661
0 0 0 2.678 هزار میلیارد 1492140
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
05,364
05,365
0 0 0 3.377 هزار میلیارد 316476
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
015,173
015,180
0 0 0 1.517 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
08,082
08,150
0 0 0 24.246 هزار میلیارد 4703724
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
010,096
010,091
0 0 0 1.01 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,810
014,810
0 0 0 399.87 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
026,501
026,510
0 0 0 1.325 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
034,370
034,350
0 0 0 1.719 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
010,172
010,171
0 0 0 1.017 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
01,384
01,400
0 0 0 1.747 هزار میلیارد -355688
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
017,727
017,725
0 0 0 1.773 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
010,094
010,092
0 0 0 1.009 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
026,517
026,517
0 0 0 639.06 میلیارد 6947454
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
030,042
030,260
0 0 0 3.004 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 2.65 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
08,400
08,400
0 0 0 3.15 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
036,552
036,599
0 0 0 4.386 هزار میلیارد 28620216
چفیبرفیبر ایران‌
03,402
03,376
0 0 0 4.582 هزار میلیارد -1490076
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
026,534
026,598
0 0 0 2.653 هزار میلیارد 1592040
فولادفولاد مبارکه اصفهان
03,895
03,892
0 0 0 506.35 هزار میلیارد 541405
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
013,812
013,765
0 0 0 11.851 هزار میلیارد 5276184
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
012,494
012,700
0 0 0 8.746 هزار میلیارد 11619420
فولاژفولاد آلیاژی ایران
06,180
06,223
0 0 0 33.99 هزار میلیارد 587100
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
055,548
055,750
0 0 0 55.548 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
04,291
04,290
0 0 0 47.201 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
016,738
016,899
0 0 0 6.241 هزار میلیارد 8486166
خزرفنرسازی‌زر
03,641
03,718
0 0 0 2.913 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
010,441
010,400
0 0 0 2.088 هزار میلیارد -616019
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
08,474
08,514
0 0 0 3.813 هزار میلیارد 42370
فخاسفولاد خراسان
012,333
012,065
0 0 0 110.997 هزار میلیارد 1048305
فخوزفولاد خوزستان
07,990
08,000
0 0 0 152.199 هزار میلیارد 1653930
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
012,968
013,350
0 0 0 11.34 هزار میلیارد 752144
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
027,741
028,056
0 0 0 5.548 هزار میلیارد 11096400
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
025,196
025,242
0 0 0 4.913 هزار میلیارد 10028008
قنیشاقند نیشابور
013,543
013,400
0 0 0 3.657 هزار میلیارد 474005
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
04,186
04,210
0 0 0 4.605 هزار میلیارد 460460
قمروقند مرودشت‌
013,848
013,945
0 0 0 2.77 هزار میلیارد 2007960
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
09,363
09,400
0 0 0 3.745 هزار میلیارد 2200305
قهکمتقندهکمتان‌
019,371
019,423
0 0 0 5.3 هزار میلیارد 5288283
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
015,267
015,530
0 0 0 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
08,022
08,187
0 0 0 3.209 هزار میلیارد 890442
پکویرکویر تایر
06,391
06,415
0 0 0 4.474 هزار میلیارد 4742122
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
03,786
03,789
0 0 0 9.844 هزار میلیارد 1893000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
014,356
014,390
0 0 0 10.767 هزار میلیارد 14442136
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
014,878
014,711
0 0 0 1.116 هزار میلیارد 2945844
شکربنکربن‌ ایران‌
022,310
022,504
0 0 0 5.578 هزار میلیارد 3435740
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
07,527
07,573
0 0 0 6.398 هزار میلیارد 3349515
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
02,459
02,545
0 0 0 4.237 هزار میلیارد 9836
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
012,603
012,700
0 0 0 2.521 هزار میلیارد 11745996
دکیمیکیمیدارو
08,716
08,760
0 0 0 5.02 هزار میلیارد 12646916
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
08,892
08,902
0 0 0 2.668 هزار میلیارد 7833852
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
012,875
012,716
0 0 0 4.251 هزار میلیارد 927000
بالبرکابل‌ البرز
08,638
08,638
0 0 0 2.738 هزار میلیارد 155484
فاسمینکالسیمین‌
011,688
011,647
0 0 0 23.376 هزار میلیارد 3985608
خکمککمک‌فنرایندامین‌
04,225
04,280
0 0 0 1.356 هزار میلیارد -1132300
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
08,281
08,282
0 0 0 2.07 هزار میلیارد 24843
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
09,120
09,121
0 0 0 5.472 هزار میلیارد 930240
چکارنکارتن‌ ایران‌
049,323
049,508
0 0 0 8.989 هزار میلیارد 11936166
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
039,470
039,485
0 0 0 7.105 هزار میلیارد 18353550
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
06,258
06,225
0 0 0 102.587 هزار میلیارد 1113924
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
019,143
019,116
0 0 0 3.446 هزار میلیارد 76572
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
011,402
011,406
0 0 0 7.411 هزار میلیارد 2109370
خبهمنگروه‌بهمن‌
01,815
01,813
0 0 0 18.15 هزار میلیارد 430155
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
02,571
02,600
0 0 0 51.42 هزار میلیارد 321375
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
05,485
05,598
0 0 0 222.143 هزار میلیارد 1656470
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
05,610
05,677
0 0 0 14.174 هزار میلیارد 3063060
برکتگروه دارویی برکت
02,751
02,781
0 0 0 15.956 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
039,182
039,500
0 0 0 7.836 هزار میلیارد 154377080
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
013,516
013,565
0 0 0 13.516 هزار میلیارد 28383600
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
056,112
055,003
0 0 0 56.112 هزار میلیارد 117947424
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
021,675
020,974
0 0 0 15.204 هزار میلیارد 2189175
دسبحاگروه دارویی سبحان
05,637
05,703
0 0 0 15.417 هزار میلیارد 4757628
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
06,054
06,140
0 0 0 14.53 هزار میلیارد 1162368
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
013,431
013,390
0 0 0 1.477 هزار میلیارد 2686200
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
071,897
071,898
0 0 0 17.784 هزار میلیارد 22935143
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
02,989
03,030
0 0 0 5.38 هزار میلیارد 1070062
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
05,785
05,770
0 0 0 173.55 هزار میلیارد 1949545
غالبرلبنیات‌کالبر
08,088
08,220
0 0 0 2.831 هزار میلیارد 1043352
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
01,920
01,899
0 0 0 3.84 هزار میلیارد 506880
ولیزلیزینگ‌ایران‌
01,741
01,755
0 0 0 1.045 هزار میلیارد 53971
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
012,870
012,870
0 0 0 6.435 هزار میلیارد -476190
شلعابلعابیران‌
06,704
06,704
0 0 0 1.073 هزار میلیارد 3492784
غپاکلبنیات‌ پاک‌
03,169
03,178
0 0 0 4.391 هزار میلیارد 237675
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
030,781
030,608
0 0 0 62.054 هزار میلیارد 27826024
وایرانلیزینگ ایرانیان
02,043
02,040
0 0 0 2.043 هزار میلیارد 463761
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
02,709
02,734
0 0 0 1.436 هزار میلیارد 325080
فلامیلامیران‌
027,648
027,530
0 0 0 1.659 هزار میلیارد 8709120
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
019,226
019,237
0 0 0 3.115 هزار میلیارد 12266188
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
01,524
01,525
0 0 0 13.777 هزار میلیارد 438912
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
037,767
038,160
0 0 0 3.323 هزار میلیارد 37767
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,298
06,297
0 0 0 767.367 میلیارد -654992
خمهرمهرکام‌پارس‌
01,964
01,960
0 0 0 3.657 هزار میلیارد 119804
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
033,589
034,520
0 0 0 14.107 هزار میلیارد 68521560
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
026,143
026,109
0 0 0 8.505 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
011,344
011,502
0 0 0 11.344 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
024,992
024,710
0 0 0 8.047 هزار میلیارد 3498880
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
05,713
05,785
0 0 0 1.184 هزار میلیارد 2805083
کدمامعدنی‌ دماوند
049,000
049,000
0 0 0 1.47 هزار میلیارد 23716000
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
021,739
021,739
0 0 0 4.4 هزار میلیارد 1086950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
09,119
09,300
0 0 0 10.259 هزار میلیارد 1258422
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
04,932
04,920
0 0 0 217.008 هزار میلیارد 1070244
بموتوموتوژن‌
017,795
017,830
0 0 0 12.108 هزار میلیارد 11815880
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
03,018
03,053
0 0 0 3.38 هزار میلیارد 153918
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
04,154
04,168
0 0 0 324.012 هزار میلیارد 710334
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
06,746
06,686
0 0 0 323.808 هزار میلیارد 1774198
اخابرمخابرات ایران
03,977
03,950
0 0 0 238.62 هزار میلیارد 1801581
کبافقمعادن‌ بافق‌
049,370
048,943
0 0 0 9.997 هزار میلیارد 53517080
غمارگمارگارین‌
07,542
07,553
0 0 0 6.335 هزار میلیارد 6003432
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
02,133
02,151
0 0 0 13.409 هزار میلیارد 432999
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
013,812
013,889
0 0 0 27.624 هزار میلیارد 11450148
غنوشنوش‌ مازندران‌
09,119
09,119
0 0 0 455.95 میلیارد 1203708
شبهرننفت‌ بهران‌
017,927
018,000
0 0 0 46.61 هزار میلیارد 30475900
فنوالنورد آلومینیوم‌
03,936
03,979
0 0 0 2.67 هزار میلیارد 216480
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
019,679
019,695
0 0 0 2.834 هزار میلیارد 3463504
خمحرکهنیرو محرکه‌
05,648
05,651
0 0 0 5.764 هزار میلیارد 463136
بنیرونیروترانس‌
013,253
013,273
0 0 0 6.627 هزار میلیارد 7408427
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
01,729
01,729
0 0 0 4.547 هزار میلیارد -259350
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
014,006
014,233
0 0 0 7.003 هزار میلیارد 3081320
ولملتواسپاری ملت
02,340
02,359
0 0 0 1.872 هزار میلیارد 145080
سیستمهمکاران سیستم
06,782
06,800
0 0 0 8.545 هزار میلیارد 3743664