صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1.62
-0.082912057
0.1112080
13976 168 2109975 6.75 4.18 3.42
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.83
-0.196830
-3.556600
69750 458 40980000 6.16 4.39 2.06
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01196
0.081197
93166 112 4186000 0 0.83 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.31
4.97345319
4.995320
326829 1739 787212 28.72 3.26 3.28
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.97
-0.99923567
-0.083600
1040322 3709 9747027 6.81 2.92 1.31
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.5
-0.21021424
-0.421421
629308 891 8010000 11.18 0.82 10.4
سیمان هگمتان - سهگمت 4.71
-1.62422241
-2.112230
179032 400 1126999 6.36 1.14 0.77
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 5.22
-1.2282965
-1.74960
2099551 2027 1276547 13.96 1.75 0.38
گروه بهمن - خبهمن 1.53
-0.65982108
-1.042100
14130051 29790 10687560 7.52 0.85 5.42
سیمان داراب - ساراب 6.25
-0.07161395
-2.291364
49860 69 1255500 9.89 0.94 1.25
لعابیران - شلعاب 6.56
0.66373337
2.783407
541390 1807 333700 67.87 2.11 0.65
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 3.89
-0.0663030
-1.292993
4500 13 1969500 11.8 2.17 0.4
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.16
2.9212995
2.712989
634968 1902 449250 12.41 2.27 1.37
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.46
-0.06133261
-0.093260
633980 2068 1630500 6.83 1.98 3.2
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.84
0.56322857
0.882866
2612037 7476 57140000 6.91 1.88 0.29
مخابرات ایران - اخابر 0.57
01940
-0.261935
690941 1339 116400000 4.13 1.29 2.34
رادیاتور ایران - ختور 4.13
-2.60763100
-1.483136
169584 526 930000 5.3 1.31 0.5
قند نیشابور - قنیشا 3.26
0.91782309
0.742305
169906 393 461800 14.75 1.8 0.76
نیرو کلر - شکلر 5.26
-0.11874208
-1.524149
34408 144 1683200 18.6 3.26 3.66
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.38
-0.12132471
-0.972450
40911 101 395360 225.66 3.22 3.43
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 10.19
0.037110779
4.6911280
89498 965 4624191 15.65 4.01 0.96
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.98
-0.64715681
-1.315643
12671 69 603322 1136.2 -3.44 0.78
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 5.32
0.3067981
2.251000
229475 229 2943000 7.18 0.74 2.65
نفت بهران - شبهرن 1.81
-0.047110619
-0.8910529
182400 1934 21238000 5.98 3.33 1.3
سیمان بهبهان - سبهان 0.72
-0.203414716
-4.3114110
1484 21 809380 9.24 2.46 0.95
چرخشگر - خچرخش 2.8
1.26151766
2.581789
192650 344 1681399 34.35 1.57 0.98
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.81
1.13433299
1.163300
3279256 10819 8334924 6.29 1.76 0.8
فروسیلیس ایران - فروس 3.6
-2.26582243
0.222300
485934 1090 1961483 13.97 1.87 2.2
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.95
0.1019982
1.33994
85018 84 1571200 0 0.81 0
کربن ایران - شکربن 5.47
3.80633109
4.973144
1008102 3134 777250 14.33 1.34 0.67
کارخانجات داروپخش - دارو 0.38
-0.10164917
-2.684790
6582 31 2458500 5.02 2.29 0.57
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.44
-0.57263473
-4.673330
60220 200 4375980 8.46 2.4 1.31
داروسازی اکسیر - دلر 1.01
-0.44955094
-2.295000
27674 137 2292300 6.15 2.74 0.59
سیمان صوفیان - سصوفی 9.22
1.04852602
-0.932551
83443 221 1431100 9.77 2.27 0.86
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.66
-0.054314730
-2.8414319
1780 26 797965 14.31 1.73 0.46
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.82
-0.11431748
01750
108159 189 1733037 5.74 1.5 1.53
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.85
1.38012718
0.92705
860619 2352 8154000 4.67 1.56 0.33
بانک کارآفرین - وکار 4.83
0.81852710
2.572757
1265603 3477 23035000 11.2 1.58 1.02
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 2.88
0.3681909
2.791955
84016 162 477250 -4.77 2.26 0.17
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.22
-0.08054966
-0.44950
1147005 5693 68530800 7.91 2.59 0.4
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.39
-0.41991897
-0.791890
259495 492 758800 10.99 1.36 0.61
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.62
-0.51762114
0.192129
3599004 7598 63420000 6.63 1.56 1.94
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 5.25
-1.8392829
-3.192790
481609 1363 1054894 8.71 1.66 1.11
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 0.94
-0.05811720
-0.461713
341814 584 69660000 5.34 1.33 4.59
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.84
1.1249899
1.01898
1332424 1198 821631 39.63 1.34 0.18
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.18
0.67421344
01335
524146 706 2446080 15.59 0.77 9.32
شاهد - ثشاهد 2.77
1.00251209
2.011221
1785395 2158 3272318 4.98 0.82 31.16
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.81
-0.31771569
-0.951559
23412443 36731 12944250 8.96 1.27 8.58
حفاری شمال - حفاری 1.94
-0.1593140
-0.483130
702002 2203 8180972 7.74 1.79 0.94
فولاد خوزستان - فخوز 5.44
0.98923165
1.663186
2863356 9073 45803880 6.66 1.92 0.84
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1.36
-0.8413773
-1.633743
259016 969 4716250 10.89 2.85 5.48
پارس سویچ - بسویچ 10.51
-0.053411223
4.1911700
11366 127 2805750 12.89 3.01 2.86
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.54
0.17451722
-0.811705
121715 210 688800 23.71 3.04 0.4
کابل البرز - بالبر 4.73
2.82082588
4.412628
326195 844 820189 103.4 2.72 0.75
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.65
1.89513226
2.653250
1284874 4145 1642034 8.9 2.58 3.87
سیمان ارومیه - ساروم 2.83
0.04012495
-0.962470
91169 228 1746500 5.53 2.22 1.21
آبسال - لابسا 6.17
4.20953144
4.973167
392222 1233 1131840 26.81 2.31 0.67
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.19
4.08274079
4.984114
2179957 8893 4079000 10.53 2.21 1.88
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.3
2.9151812
2.66810
2270090 1844 4466000 8.25 0.7 6.26
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6.68
-2.29267032
-4.996838
120035 841 2454168 -10.31 -10.88 1.1
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.21
0.22730459
0.6430586
4915 151 1066065 17.8 6.96 0.62
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.89
-0.705124081
-0.524130
237387 5689 24081000 10.2 7.33 0.61
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 3.25
-0.04832069
1.32097
10100 21 155175 -2.12 -0.66 0.96
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
-0.028610477
-2.6710200
1501 15 4190800 10.8 5.15 5.02
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.49212629
-52510
26905 68 1839879 162.5 3.12 3.12
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0.98
-0.27133676
0.273696
231561 851 467464 8.31 2.6 1
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.44
3.94482635
1.782580
793226 2090 3850520 18.72 3.06 2.62
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.5
-2.35094029
-1.64060
284981 1148 402900 48.85 2.93 1.03
سایپا دیزل - خکاوه 3.66
-1.9495855
-2.75848
7474108 6393 2253534 -7.89 -0.29 0.21
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.48
-0.49952191
1.232229
1309935 2865 9859500 9.28 1.23 10.16
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.28
-1.91522407
-2.612390
401067 965 794310 11.92 1.94 1.05
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.36
-0.50583934
-1.373900
737520 2879 18210439 5.49 2.01 2.39
شیشه و گاز - کگاز 4.19
2.31364378
2.834400
403799 1768 1094500 2.11 8.95 2.37
گروه مپنا - رمپنا 2.66
-2.02817053
-1.677079
1243405 8751 70530000 13.39 1.87 2.22
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.47
1.5482624
02584
770572 2022 2860937 -16.56 1.69 8.98
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.69
0.47651687
1.191699
683534 1153 1721752 27.4 1.39 0.32
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.76
0.3401885
0.45886
473828 420 283959 364.99 1.51 0.2
سیمان فارس نو - سفانو 0.66
3.03133161
4.953220
112452 360 1106350 5.55 1.57 0.92
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.9
-0.02793587
-0.863557
1777685 6377 3587000 4.95 1.25 4.57
مهرکام پارس - خمهر 3.38
1.49461494
0.541480
277970 417 1237032 30.82 2.13 0.21
داروسازی ابوریحان - دابور 4.8
-0.1337510
-3.597250
4435 32 2162880 6.01 3.01 0.98
سیمان کردستان - سکرد 0.15
0.15861263
4.841322
13870 18 1515600 -14.16 4.12 1.7
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.88
-0.19361031
-1.161021
391657 400 4639500 0 0.88 0
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.67
0.92226019
2.956140
22326 138 1203800 11.31 3.15 0.45
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.67
01214
0.491220
162373 197 6533748 0 1 0
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.019210399
-59881
145 1 311970 -16.19 -3.72 1.04
سازه پویش - خپویش 2.56
-0.611720149
-1.3520000
6588 129 2014900 6.79 3.03 0.55
بیمه پارسیان - پارسیان 0
01968
-0.21964
2050 4 5904000 4.21 1.58 0.42
سیمان شاهرود - سرود 2.65
-0.51451547
-3.021508
90808 139 1253070 8.15 1.86 1.08
بیمه البرز - البرز 2.5
-0.8851232
-2.91207
461050 555 4928000 8.67 0.94 0.29
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0.81
-0.06471545
-3.691489
55319 82 10815000 0 0.97 0
نفت پارس - شنفت 4.94
04270
2.974397
22837 98 5337500 5.19 2.28 0.67
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.14
0.16214944
1.885029
12795 64 741600 34.04 4.99 1.65
گلتاش - شگل 1.59
-3.082812984
-4.9912728
50000 637 2596800 6.18 3.23 1.3
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
03241
-4.353100
534 2 826455 9.38 2.29 0.7
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.42
0.68516319
-1.056210
1009954 6389 18325100 5.38 3.4 5.22
بانک خاورمیانه - وخاور 2.44
0.33212719
-1.482670
1325426 3609 13595000 7.26 1.75 1.31
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 3.45
-0.005518292
-4.8817400
61 1 281697 69.9 4.1 2.88
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.42
01062
-2.541035
10357 11 4248000 5.53 0.66 5.71
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0
03756
-4.983569
300 1 800028 57.6 2.65 0.47
معدنی املاح ایران - شاملا 7.2
2.299612011
512328
54635 664 2522310 5.95 3.96 2.33
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
07258
-0.997186
199 1 1741920 4.54 2.08 1.19
معدنی دماوند - کدما 0.16
14.175414788
14.1914790
66925 990 443640 80.25 14.05 4.09
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-5.02433913
-5.023913
260 1 579954 73.48 5.85 0.55
بیمه ملت - ملت 0
01846
2.111885
100 0 5261100 7.88 1.37 1.32
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
2.46983900
2.473900
3000 12 585000 -2.99 -1.09 0.48
پتروشیمی جم - جم 0
09451
-0.129440
1550 15 90729600 6.02 3.24 1.72
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.28
0.15144632
2.94759
30529 145 6369000 4.89 1.93 4.79
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 0.18
01726
-1.911693
30530 52 51780000 4.56 1.15 4.54
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.08
011531
-0.2611501
3823 44 11531000 7.65 4.42 1.55
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
07535
3.57799
10 0 753500 74.98 5.44 4.86
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.07
0.004621573
-0.4321480
20420 441 8629200 9.29 6.35 3.57
بیمه دانا - دانا 4.1
-0.03093240
2.753330
21271 69 3306009 17.91 3.19 0.18
پتروشیمی خارک - شخارک 1.46
-0.006714962
-2.0914651
2810 41 29924000 6.5 3.53 2.5
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.29
1.96081404
2.91417
16106372 22606 105300000 5.55 0.99 0.88
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0.12
-0.1141753
-2.281715
18515 32 438250 185.62 1.34 0.99
سیمان خوزستان - سخوز 4.97
2.85623133
3.053139
548015 1717 2036450 4.81 1.91 0.75
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 1.98
-0.29793681
-3.853550
208426 739 60342633 20.67 3.13 14.62
داروسازی امین - دامین 3.5
-0.18521617
0.491628
78822 127 1341140 7.41 1.2 1.16
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.69
-0.20271477
-2.031450
592936 859 39879000 5.15 0.94 5.18
بیمه آسیا - آسیا 4.08
-0.05141946
-0.871930
12908 24 4475800 10.47 1.44 0.17
بانک اقتصاد نوین - ونوین 2.24
-0.12531594
-4.761520
169711 259 20930814 31.11 1.73 0.32
بانک سینا - وسینا 2.21
01010
0.11011
861754 870 10100000 6.7 0.72 0.31
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
04040
-0.974001
1096 4 404000 -47.38 4.16 22.45
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 5.11
-0.01337526
-4.867161
390 3 2709360 6.27 2.92 1.43
داروپخش - وپخش 3.65
-0.051213672
-4.9912996
4081 53 11484480 7.65 3.47 7.49
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.36
-0.126318971
-2.8718450
16424 303 18022450 4.74 3.78 1.6
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.73
2.56953393
3.143412
251322 855 2380028 29.64 2.05 0.3
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.22
-0.66011204
-2.891177
1950214 2295 37324000 8.52 1.06 8.36
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.87
0.28246747
2.536898
11316 78 809640 8.96 4.13 1.38
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.09
-0.14741355
0.961370
283205 381 6097500 0 0.87 0
سیمان تهران - ستران 2.01
0.19952009
0.52015
189466 383 3515750 21.51 0.88 1.31
نیرو ترانس - بنیرو 6.2
-1.88557077
-0.67170
1611446 11404 3538500 19.56 5.52 3.48
پارس سرام - کسرام 6.22
-1.30033264
-2.183235
140616 459 195840 -7532.31 3.14 1.12
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.65
-0.31421269
-1.811250
2118056 2665 25380000 13.26 1.07 12.23
همکاران سیستم - سیستم 0.71
-0.10434791
-0.354779
50319 240 3593250 8 2.71 4.59
داروسازی اسوه - داسوه 0.28
0.022118120
0.4618200
8955 163 4530000 5.41 2.77 1.56
واسپاری ملت - ولملت 3.87
0.65241080
2.521100
742208 802 864000 8.61 0.89 1.84
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0.99
0.0991011
0.791018
185088 188 2780250 0 0.75 0
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.7
-0.12882327
-1.722290
100470 233 733005 210.63 1.92 0.29
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 1.51
01662
0.781675
169156 281 2302690 41.72 2.05 0.39
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.1
-0.30384266
-1.854200
109690 463 5588460 7.02 2.39 1.57
سایپا شیشه - کساپا 3.49
1.72252185
3.582225
283150 619 502550 946.42 5.01 1.04
سیمان غرب - سغرب 0.16
-0.03193138
-1.083105
3218 10 941400 4.87 1.78 0.94
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.4
0.85381890
0.531884
330937 625 1134000 126.06 1.96 0.71
تولید محور خودرو - خمحور 3.18
-1.36382242
-1.852231
149483 333 943301 616.54 2.06 0.61
بیمه ما - ما 3.22
-1.32961781
-0.831790
208162 366 1781000 3.95 1.16 0.62
داده پردازی ایران - مداران 6.96
-1.89523520
-2.453500
209966 736 2288000 12.43 2.4 1.62
پارس دارو - دپارس 0.32
0.138615172
1.9715449
6939 107 3186120 5.58 2.84 2.29
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04855
2.995000
300 2 699120 13.26 2.54 0.29
لامیران - فلامی 0
05088
05088
20000 102 305280 13.38 2.82 2.02
پست بانک ایران - وپست 4.46
0.05591789
0.671800
102809 185 5784644 69.73 2.97 0.47
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2
-0.02164630
-0.674600
47691 218 231500000 5.63 2.06 5.58
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.16
-0.005817360
-0.9317200
3698 64 11665920 15.66 7.11 2.94
لابراتوارهای رازک - درازک 3.52
-0.030519676
-0.6819549
7110 139 8067160 10.13 6.89 2.78
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.091716340
-515538
1460 23 3268000 37.34 7.33 3.03
مارگارین - غمارگ 3.79
0.33153329
-0.423304
218412 728 2796360 10.3 3.05 0.32
نفت سپاهان - شسپا 4.6
-0.0537546
07550
37050 278 7923300 6.13 3.14 0.56
سیمان قاین - سقاین 5.07
0.011617306
-3.7516655
1200 21 921067 4.83 4.51 1.17
سالمین - غسالم 0
0.68432354
4.962454
29126 71 706200 8 1.51 0.73
خوراک دام پارس - غدام 9.42
0.04197169
-4.986809
10008 72 430140 66.45 6.74 1.16
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 4.2
-0.009111046
-0.9710940
1852 20 4175388 4.68 2.08 1.57
جام دارو - فجام 0
-0.016811886
-511294
150 2 950880 18 5.55 3.78
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.02896928
-4.996584
1052 7 2715776 15.19 3.86 2.18
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.006615218
-4.9914459
30 0 760900 33.04 7.94 2.43
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.17
-0.15471291
-2.551260
206805 267 1032800 0 1.06 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.03442902
-4.992758
2000 6 1958850 9.05 1.85 5.8
سیمان شمال - سشمال 2.93
-1.19331656
-1.551650
96207 155 1369475 9.48 0.92 1.44
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.41
-3.27621299
-1.711320
2117359 2751 662490 -19.21 1.97 0.96
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
-0.04574376
-4.984160
20950 87 35008000 38.72 3.53 2.57
ایران خودرو دیزل - خاور 3.31
-0.2519792
-0.5790
4402858 3485 3951335 -1.5 -0.6 0.21
قند مرودشت - قمرو 3.44
-3.80264503
-1.734600
79876 356 900600 11.07 3.3 1.24
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.24
-0.7594184
0.314229
120009 502 836800 74.67 3.39 1.48
لبنیات کالبر - غالبر 5.12
0.22192258
1.952297
1158135 2615 564500 15.5 1.49 0.9
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 966 1634850 17.04 10.92 0.64
شهد ایران - غشهد 5.74
3.3272733
1.472684
1446156 3953 546600 91.44 39.06 7.79
فیبر ایران - چفیبر 2.57
-1.86667150
-56922
27186 189 715000 41.44 23.26 1.86
آلومراد - فمراد 6.38
-1.21813406
-2.233371
180532 615 168718 241.37 3.92 2.53
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.32
0.98041133
0.271125
565788 641 453200 420.8 4.12 0.84
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.32
2.15913596
3.383639
416185 1496 899000 79.83 4.33 2.05
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.06
0.11423506
-0.063500
17000 60 715645 151.11 3.69 0.49
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.81
-0.51332775
-0.5932750
412941 13534 131100000 4.33 3.63 1.15
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.61
0.92417645
0.117583
64157 491 688050 8.18 3.53 1.21
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.7
-1.66183728
-3.463660
74915 276 190128 67.04 3.47 1.38
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.75
4.33952717
4.452720
8679042 23585 874874 16.67 3.66 0.8
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.26
-4.68738642
-58614
220836 1909 1944450 14.26 4.33 1.42
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
-0.0667567
-4.997194
834 6 1225854 14.7 4.57 0.57
ایران ترانسفو - بترانس 3.09
-0.43956116
0.286160
564022 3424 22935000 18.34 5.54 4.23
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.78
3.54986155
56241
1562149 9615 3077500 58.59 6.01 1.92
بهنوش ایران - غبهنوش 2.12
-0.14785403
-4.815151
4756 25 1945080 31.55 6.09 0.51
خدمات انفورماتیک - رانفور 6.14
0.228426327
0.8126480
30839 833 73715600 11.48 5.31 6.4
ایران تایر - پتایر 2.14
1.98743387
3.313431
293168 993 970270 11.15 5.21 0.4
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 7.59
-3.91446063
-4.995995
474431 2876 666667 23.82 4.38 3.06
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 6.58
-2.75115267
-4.825155
5359161 28224 853254 59.67 4.65 4.92
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 1.85
1.30111635
1.051631
1043912 1707 1226250 -3.5 4.97 6.76
ایران ارقام - مرقام 5.65
2.13765925
1.285875
612771 3631 2962500 21.09 5.63 2.27
سیمان خاش - سخاش 0.55
2.29048307
4.978525
30163 256 1038375 7.87 2.66 1.15
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-1.90522214
-4.962145
180000 386 2612520 29.61 2 2.78
سیمان ایلام - سیلام 0
04193
-4.983984
72 0 1729612 137.72 6.4 1.32
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.8
-0.544513516
-0.0113588
14868 199 415110 23.2 1.51 1.02
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.3
-3.55592224
-4.62200
1743119 3876 889600 121.26 1.99 0.5
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.95
0.54897511
1.077550
118105 887 1502200 9.01 3.26 0.98
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.89
-0.9411158
-1.281154
5343736 6187 3010800 10.55 0.93 8.75
پتروشیمی فجر - بفجر 3.13
0.38336023
-2.055877
4105538 24727 39149500 5.37 2.95 2.57
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02084814
-4.984575
250 1 1107220 11.58 3.11 1.39
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.48
0.38612600
-1.122561
805945 2096 1560000 26.61 2.26 1.03
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.04224734
-4.984500
3286 15 3891348 13.53 3.39 2.36
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.7827359
-2.937200
17837 128 1022901 51.26 2.41 0.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0
-1.32912153
-1.922140
7365703 15856 645900 7.56 2.88 0.78
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 0 193900 25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
011776
0.211800
200 2 2912913 65.42 10.31 65.24
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
-0.84571407
-2.041390
4524306 6330 55248212 9.98 1.4 0.46
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 10729 11466664 8.75 1.65 1.64
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.09
-2.36222232
-2.452230
1919186 4278 11383200 42.21 2.75 0.76
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.01895279
-55016
300 2 527900 125.69 4.07 1.76
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.02368476
-4.998055
225 2 453068 22.32 6.91 0.25
سیمان هرمزگان - سهرمز 2.22
-0.04324630
-2.854500
2826 13 2509460 9.12 3.28 1.13
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.14027125
-4.996779
2000 14 712500 10.89 3.4 6.14
سیمان فارس - سفار 0
-0.01476802
-56463
190 1 1584866 19.72 3.96 2.55
بیسکویت گرجی - غگرجی 10.33
3.11244340
2.114298
160488 696 868000 14.78 3.19 1.48
لیزینگ ایران - ولیز 0
-1.52121230
-4.961187
122787 146 738000 34.93 1.38 1.65
لیزینگ ایرانیان - وایران 8.31
-1.31522176
-0.862186
897772 1953 2176000 10.24 1.66 2.98
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.93
-0.37861842
-0.921832
3841240 7065 92100000 9 1.2 1.56
قند اصفهان - قصفها 5.45
-0.85358364
-3.718123
110892 927 1630980 10.95 4.23 0.49
گلوکوزان - غگل 2.34
0.618542947
1.6743395
21487 925 3263972 10.8 10.11 1.37
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.009210876
-4.9910334
98 1 1522640 11.5 6.13 1.8
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.84
-4.15991774
-2.431806
1360216 2414 1116923 25.16 1.6 0.92
قند لرستان - قلرست 4.86
-0.11197142
-2.087001
246149 1758 1714080 14.03 3.49 2.23
کاشی پارس - کپارس 3.98
-4.47726998
-4.726980
2117787 14820 614074 7.49 3.82 0.83
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.38
-3.78062596
-3.712598
2233330 5799 7622952 8.49 1.91 2.37
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.61
-0.77193728
-1.943684
963642 3585 11557173 6 1.82 5.73
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.85
4.52843624
3.233579
271248 983 318912 256.57 3.43 1.79
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 0.56
4.99358095
4.998095
2161752 17499 971400 9.2 3.27 1.22
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 5
-0.5781204
01211
540413 650 638120 10.18 0.96 4.53
داروسازی کوثر - دکوثر 5.18
2.57161755
1.691740
1093199 1918 947700 26.43 0.99 0.94
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.77
01128
-0.271125
15000 17 1128000 0 1.01 0
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0
-3.0861319
-51293
385400 498 2057640 0 0.93 0
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.42
-0.70551126
-1.51117
1222478 1376 503870 8.8 0.94 1.06
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.41
1.3959799
0.51792
1591087 1271 799000 0 0.81 0
زامیاد - خزامیا 1.62
-0.1238807
-0.62803
8950147 7221 4462623 111.52 0.84 0.29
سامان گستر اصفهان - ثامان 2.98
0.99281831
4.741899
75318 142 406374 9.14 0.87 1.74
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.4
4.05051567
-0.41500
2447581 3836 1018550 13.3 1.04 21.56
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.84
-0.63131574
0.951599
377492 590 3148000 5.4 1.01 7.45
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.56
0.3461740
0.351740
1338147 2329 2871000 8.15 1.21 7.6
گروه دارویی برکت - برکت 1.54
0.47721895
-0.321880
2043719 3874 6443000 6.54 1.33 5.36
سیمان شرق - سشرق 2.19
-0.1025975
0.61982
1661236 1620 2587221 -21.3 1.34 1.61
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.64
0.09122196
-0.182190
3629008 7973 35685000 4.22 1.2 4.07
توسعه معادن روی ایران - کروی 3
-1.92312091
-1.972090
2472796 5171 5047569 11.73 1.15 10.38
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.31
-0.77671533
-1.041529
16365401 25088 6929160 5.12 1.05 1.66
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.38
-2.4752788
-3.71778
2513501 1981 1357746 106.09 1.08 1.51
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.62
0.90691669
-0.241650
4113838 6897 47090835 7.07 1.17 1.8
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.27
0.27551092
1.291103
5343631 5847 78624000 5.32 0.78 4.87
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 6.19
-3.2993283
-3.393280
2231339 7324 4924500 43.53 0.71 22.44
فنرسازی زر - خزر 3.13
1.0962830
2.19839
317799 266 414998 110.99 1.05 1
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5
4.32971253
4.911260
6559754 8219 849969 16.66 1.16 0.56
سیمان سپاهان - سپاها 4.46
2.1221155
2.31157
1061486 1226 2425500 25.81 1.14 1.06
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.73
0.27251104
0.911111
358824 398 2097600 0 0.82 0
شهد - قشهد 3.77
-0.24818042
-0.148051
40434 324 1618855 10.03 3.88 1.06
افست - چافست 4.44
-0.197810091
-1.0910001
14690 147 2018200 7.04 3.16 1.24
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.18
-0.02284386
-0.164380
666976 2924 17036149 17.11 3.81 0.28
البرز دارو - دالبر 2.05
-0.01069413
-0.369380
11668 110 8754090 7.29 3.86 2.63
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.1
0.5151171
1.721185
124443 148 1053900 11.77 1.13 1.89
کارتن ایران - چکارن 3.72
1.09076210
-0.466115
429020 2664 1131772 41.02 5.82 1.35
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.11
-0.5305750
-0.66749
3405975 2550 9375000 0 0.59 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 0.88
-0.19461026
-0.291025
1586093 1626 6156000 3.42 0.68 4
بانک ملت - وبملت 3.04
0934
-0.32931
2695614 2522 46700000 7.02 0.72 0.18
بانک تجارت - وتجارت 2.04
0597
-1.01591
2766578 1645 27282900 -2.23 0.56 0.16
پلی اکریل ایران - شپلی 2.06
0.1869536
0.75539
15419089 8265 1914045 -2.32 -2.06 0.75
داروسازی زهراوی - دزهراوی 1.12
0.015425932
0.3126008
1600 42 6223680 8.54 6.41 1.62
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0.47
4.967616503
516508
425423 7021 825150 -17.12 -5.93 1.78
رینگ سازی مشهد - خرینگ 1.82
0.1205831
-0.12829
706577 587 369795 -4.06 1.35 0.11
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1.91
-0.59081851
-1.721830
1953825 3581 80518500 6.39 1.34 3.55
پاکسان - شپاکسا 3.75
1.44285414
2.35460
1528302 8275 2923560 6.52 2.53 0.76
سخت آژند - ثاژن 0
4.98183751
4.983751
5119383 19203 1500400 5.59 2.56 2.87
شکر - قشکر 2.19
1.24391872
1.411875
120022 228 374400 45.31 2.69 0.71
باما - کاما 3.28
1.75766195
1.846200
2125262 13166 3097500 8.41 2.33 2.98
ایران دارو - دیران 6.59
0.62743689
3.113780
31375 118 885360 6.55 2.23 1.04
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.18
-0.05021993
-1.251969
185646 369 9945070 22.82 2.04 1.24
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.31
4.73612123
4.982128
2408935 5113 626245 56.93 2.08 1.39
قند هکمتان - قهکمت 0.49
4.9674290
4.994291
689696 2959 1173744 11.93 2.15 0.68
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.48
4.14913213
4.993239
307245 987 1285200 8.53 2.78 10.15
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.98
2.40233197
2.183190
1939286 6201 1055639 9.08 2.8 0.56
معادن بافق - کبافق 1.32
4.994111521
4.9911521
1167172 13447 2333002 5.21 2.87 3.04
کویر تایر - پکویر 2.43
3.21784138
3.524150
367268 1520 2896600 6.43 3.19 0.73
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 7.38
-1.93841720
-21719
276178 475 209570 -20.63 3.08 13.76
موتوژن - بموتو 2.08
-0.45124854
-0.334860
98581 475 3302662 6.24 2.86 1.07
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.62
3.37233801
3.893820
4414955 16782 2850750 0 2.96 0
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0.38
4.92553451
4.993453
556244 1920 828240 40.44 2.89 11.75
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 0.65
-4.95343876
-4.953876
460121 1783 775200 8.63 2.73 0.43
سبحان دارو - دسبحان 1.21
-0.04396824
-0.416799
7697 52 2934320 4.86 2.82 1.33
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.74
1.88322705
2.492721
859030 2323 2705000 9 2.07 5.34
ایران خودرو - خودرو 3.4
-0.98112624
-1.812602
8423389 22102 40147200 25.12 1.99 0.17
تراکتورسازی - تایرا 2.65
0.44812690
0.492691
4808348 12934 4842000 9.42 1.67 0.56
پارس خودرو - خپارس 1.78
-0.6186964
-1.03960
9515063 9176 21902349 27.22 1.67 0.36
پتروشیمی مبین - مبین 0.85
-0.69373579
-1.53550
1310437 4653 51007908 3.95 1.69 1.29
شیشه همدان - کهمدا 0.09
-0.12947717
-0.987651
14739 113 2222496 7.8 1.61 2.4
پتروشیمی شازند - شاراک 1.52
0.58452065
0.732068
3737740 7718 16652160 4.12 1.62 0.65
بانک انصار - وانصار 0.4
02281
0.132284
2508873 5725 22810000 7.6 1.44 0.5
کالسیمین - فاسمین 3.8
4.06713224
4.553239
6470244 20860 6448000 6.72 1.48 1.99
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.3
-0.75412369
-3.182311
312371 720 8360675 4.83 1.56 1.57
پالایش نفت تهران - شتران 2.06
0.63912362
0.982370
2843793 6736 37792000 7.78 1.8 0.28
صنعتی آما - فاما 4.44
0.39284345
3.514480
27787 124 2172500 9.11 1.83 1.63
سیمان دورود - سدور 2.14
1.46631038
1.271036
1746126 1812 666082 7.83 2.01 0.68
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 0
4.99363301
4.993301
164366 543 1155350 20.37 2.06 3.73
مس شهید باهنر - فباهنر 2.47
4.06753454
4.973484
1625101 5614 3108600 8.33 2.01 0.54
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.42
-1.13712869
-1.792850
152727 436 1519279 8.44 1.96 1.26
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.17
0.03049878
1.259998
41580 411 1493554 9.5 1.93 0.71
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.36
1.28141976
0.971970
502079 992 399942 83.06 1.88 1.68
داروسازی فارابی - دفارا 0.59
-0.02557828
-2.177660
1460 11 3131200 6.02 1.93 0.94
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9957420
57420
12883657 95596 556500 28.87 6.36 4.86