صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
پاکسان - شپاکسا 4.51
2.88044036
4.494099
387376 1563 2179440 7.58 1.6 0.43
داروسازی اکسیر - دلر 3.39
03536
-0.113532
36818 130 1591200 4.3 1.96 0.41
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.63
1.72463480
2.753515
58850 210 442539 18.73 1.99 1.13
سبحان دارو - دسبحان 4.79
03609
-0.393595
5262379 18992 2093220 3.47 1.99 1.03
پتروشیمی جم - جم 1.98
0.098510162
1.4610300
1479660 15036 97555200 5.69 3.87 1.73
نفت سپاهان - شسپا 3.98
1.186715774
2.2115933
363650 5747 16562700 5.33 4.31 0.93
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.6
0.128724897
-0.0624850
123386 3081 69711600 9.85 4.67 5.48
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.08
0.52362304
0.352300
268879 619 806400 26.79 1.53 3.15
آبسال - لابسا 4.19
02183
0.322190
30298 66 785880 18.62 1.58 0.47
کربن ایران - شکربن 4.69
3.95694440
4.994484
446117 1981 1110000 6.81 1.52 0.85
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 1.52
4.76741802
51806
400982 723 1134552 29.34 1.67 1.01
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.33
0.5061993
1.11999
1094706 1087 318611 409.53 1.68 0.22
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.68
-1.58092926
-0.442960
534069 1563 474012 9.69 2.06 2.59
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.81
3.69523171
3.733172
261059 828 348673 12.46 2.4 1.6
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.46
0.3434388
-0.854336
280591 1231 1636223 9.93 2.39 1.72
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.14
0.32615538
55796
5859 34 1107600 10.41 2.69 0.42
ایران ارقام - مرقام 6.73
-1.8552857
0.652930
685237 1958 1428500 69.46 3.22 1.35
لعابیران - شلعاب 5.02
0.0541853
-0.971834
213743 396 296480 60.43 1.89 0.61
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.92
-0.2291307
-0.991297
372427 473 17162217 25.73 1.44 0.27
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.56
4.54835057
3.585010
138800 702 1592955 457.88 4.2 0.55
بانک خاورمیانه - وخاور 3.45
02000
02000
143186 286 12000000 6.11 1.38 1.02
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.89
0.24952813
4.782940
20657 59 247544 -11.85 3.3 2.36
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.92
0.215613018
0.8213097
280875 3660 13018000 8.68 5.24 1.74
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.92
0.7823222
1.443243
1875753 6044 644400 7.16 2.18 0.42
تولید محور خودرو - خمحور 2.29
0.74631755
2.181780
152547 269 738400 857.61 2.39 0.63
لامیران - فلامی 0.08
-0.52956387
-56100
8279 51 383220 12.57 3.36 2.31
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.14
2.80542382
4.962432
690919 1646 831318 -2.79 -1.83 0.72
گروه دارویی برکت - برکت 3.14
0.06471546
2.21579
68610 107 5256400 5.33 1.31 4.41
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.79
0.06811469
0.141470
71695 106 881400 97.98 1.68 0.55
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.19
-1.2751626
-4.921566
91339 143 1463400 57.25 1.37 20.78
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0.2
0.06287968
4.838348
2102 18 3187200 8.21 4.05 3.81
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.75
-2.310210656
-4.6310403
40487 429 959040 11.15 5.15 1.69
سیمان داراب - ساراب 5.38
0.4264942
0.75945
89844 86 847800 8.23 0.63 0.89
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6
0.59521690
3.991747
161608 279 3211000 0 0.93 0
لیزینگ ایران - ولیز 3.67
0.2198912
2.53933
213661 195 547200 26.06 1.01 1.28
داروسازی امین - دامین 1.8
-0.06541527
0.071529
155575 237 1266494 6.01 1.08 1.01
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.09
1.06011430
1.551437
568978 814 1981256 37.42 1.27 0.32
ایران تایر - پتایر 3.48
-0.21452791
-0.542782
852723 2380 799534 8.39 3.31 0.36
پشم شیشه ایران - کپشیر 8.75
0.23774639
-1.94540
13646 64 695850 55.52 4.16 1.5
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.85
0.04082451
1.592489
12604 31 3088260 8.85 1.64 1.13
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.31
0.44072051
1.372070
728237 1494 2236197 -29.94 1.36 12.4
رادیاتور ایران - ختور 2.25
0.3732691
2.952760
36089 99 807300 5.17 1.14 0.5
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.69
2.23831553
1.381540
379401 590 1553000 7.08 1.16 1.94
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.79
0.63941574
1.471587
908577 1430 2597100 7.55 1.18 6.23
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.84
1.60131269
1.441267
715750 908 374331 44.83 1.32 0.9
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.69
1.1692077
3.752130
184536 389 2077000 5.19 1.34 1.98
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.58
0.38631559
2.91598
1816380 2832 1591115 25.92 1.34 0.29
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.95
-0.2242890
0.22894
1337344 1191 813405 40.57 1.34 0.17
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.52
-0.20933338
-1.353300
771742 2568 15451562 4.76 1.36 1.88
گروه بهمن - خبهمن 2
0.19981003
0.31004
1261012 1271 10030000 5.79 0.87 4.81
تولیدی چدن سازان - چدن 1.49
-0.08982226
0.492239
1376319 3064 1780800 8.87 1.38 2.27
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.77
0.3152548
0.122543
239150 616 6437522 5.26 1.51 0.69
سیمان غرب - سغرب 5.31
3.71133018
4.983055
159937 484 905400 5.86 1.64 0.97
پست بانک ایران - وپست 8.78
2.6711576
4.891610
1999988 3153 5095919 61.43 3.28 0.42
سازه پویش - خپویش 3.48
2.547423670
3.1123800
51006 1207 2367000 6.75 3.46 0.43
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.81
0.21986839
0.46851
351541 2421 26564119 6.59 3.51 0.37
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 8.31
0.25312773
2.282829
455047 1262 2079750 0 1.63 0
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 5.19
0.55021462
0.411460
503400 736 950300 9.71 1.05 0.22
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 5.3
0.30891299
4.251350
11412684 14825 9093000 0 0.76 0
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.63
2.09133222
2.123223
765761 2467 1037484 21.92 4.39 1.01
بیمه آسیا - آسیا 4.88
3.30351501
4.961525
642116 977 3452300 7.97 1.05 0.13
فیبر ایران - چفیبر 4.57
-0.07993752
-0.053753
45406 170 750400 183.07 -119.93 2.83
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.23
0.19551025
3.131055
209107 219 5765625 8.99 0.59 8.3
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.98
0.61351312
2.221333
232937 310 2624000 6.22 0.75 14.37
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.33
1.9978919
2.11920
2484867 2284 2389400 9.16 0.78 7.6
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.03
0.1366733
1.37742
122097 90 659700 18.51 0.76 0.94
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0
-1.3171049
-4.991010
189636 192 1888200 0 0.82 0
سیمان شرق - سشرق 2.14
1.2894707
1705
965195 683 1876067 7.07 0.95 0.99
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.11
0.9938813
1.86820
3286219 2672 1400821 10.29 1.04 1.19
بیمه البرز - البرز 1.41
0.09981003
0.81010
239187 241 4012000 7.02 0.74 0.25
لبنیات کالبر - غالبر 2.83
1.96231299
2.431305
396728 515 454650 32.53 1.13 0.67
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.5
-1.29871444
-0.961449
118632 167 361000 4628.21 1.18 0.93
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.94
1.44491334
3.351359
2673825 3566 1000500 -56.64 -8.33 0.91
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.1
0.1397717
0.28718
402579 291 3943500 7.8 0.57 6.35
سیمان تهران - ستران 5.5
0.35011433
1.891455
137128 199 2507750 11.14 0.65 0.92
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.69
-0.1292773
-1.03766
401792 308 4638000 9 0.68 3.41
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.59
4.80932528
4.982532
439518 1111 1592640 -4.02 0.72 0.81
شاهد - ثشاهد 2.43
-0.44641115
1.071132
774763 863 3017895 4.59 0.69 28.74
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.3
0.52545166
2.675276
73338 384 3623703 44.03 3.13 0.46
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.65
-4.82171895
-2.061950
1918037 3634 454800 22.21 1.57 6.45
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.66
-1.22362341
-0.592356
2161862 5060 1191569 6.46 1.72 2.81
سیمان خوزستان - سخوز 0.41
-0.04032480
-2.462420
5040 12 1612000 3.81 1.34 0.6
سیمان شمال - سشمال 4.41
3.09281000
4.951018
247217 247 1075071 6.96 0.65 1.1
سالمین - غسالم 0
-0.69443432
-4.983284
19485 64 1029600 12.62 2.25 1.04
قند مرودشت - قمرو 3.53
1.51443888
4.884017
94079 368 777600 10.4 2.6 0.68
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.22683520
-4.993352
6800 23 352000 -22.15 3.57 1.18
سیمان قاین - سقاین 2.22
0.079622635
1.6922999
3868 88 1204689 6.53 4.87 1.68
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.19
0.9792825
2.69839
1496596 1243 4950000 6.23 0.48 6.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0.53
0.05291891
0.531900
10719 20 1001379 6.65 1.33 0.85
سیمان ارومیه - ساروم 0.96
0.95672427
4.992524
56782 143 1698900 4.91 1.42 1.12
دوده صنعتی پارس - شدوص 5.32
3.01263693
4.273738
148308 548 443160 6.16 -26.94 0.44
گلتاش - شگل 1.4
-0.55894092
-1.584050
48172 194 2046000 5.11 1.8 0.94
قند نیشابور - قنیشا 4.66
0.0412439
2.262493
8495 21 487800 23.3 1.84 0.86
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.41
2.1807656
2.65659
3692839 2432 7002800 6.21 0.58 5.95
سیمان سپاهان - سپاها 2.17
0.1289777
2.96799
61018 48 1903650 12.44 0.9 0.71
معدنی دماوند - کدما 0.8
0.471311726
4.1612156
4169 51 351780 61.06 10.45 3.25
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.53
3.421932974
0.5332051
96331 3176 1648700 91.83 -8.2 2.09
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2
-0.117854
0.58860
9621433 8212 33533740 7.55 0.75 0.29
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 5.8
02116
3.52190
21121 45 158700 -1.87 -0.46 1.18
ایران دارو - دیران 1.68
-1.40771821
-1.461820
133376 239 546300 4.93 1.43 0.63
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 10.36
3.42742052
1.312010
4621388 9483 820800 25.41 3.21 0.6
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 3.81
-0.22894795
-4.994566
53263 243 13905500 4.08 2.56 3.82
سیمان هرمزگان - سهرمز 1.85
0.13265286
2.255398
68693 364 2865012 11.95 3.03 1.21
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0
9.04471073
9.041073
10000 11 4828500 0 0.69 0
تامین سرمایه امید - امید 1.72
1.33761591
1.851599
2447782 3895 7795900 4.93 1.14 4.24
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0
-0.01297775
-0.337750
2852 22 1555000 10.15 3.31 0.87
نفت بهران - شبهرن 0
18.066610992
18.0710992
500 5 28579200 8.05 5.4 1.74
جام دارو - فجام 0
-0.01198410
-4.997991
130 1 672800 12.23 4.23 2.64
کارخانجات داروپخش - دارو 0
04566
3.994748
500 2 2283000 4.6 2.18 0.53
پتروشیمی فارابی - شفارا 8.5
03549
-3.523424
963 3 532350 -1.73 -0.64 0.93
بیمه دانا - دانا 0.05
02087
0.052088
10364 22 3130500 14.5 2.73 0.17
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.06393133
2.23200
5000 16 1096550 7.98 1.72 0.78
بانک کارآفرین - وکار 2.33
0.07181393
1.081407
419994 588 11840500 5.76 0.77 0.53
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
-1.521713590
-513110
10723 141 736208 13.34 1.68 0.36
فروسیلیس ایران - فروس 3.88
02995
1.673045
23783 71 2619101 33.47 2.6 3.29
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.82
-0.19224155
-1.874085
12060 49 673110 8 2.88 0.31
بانک سینا - وسینا 1.94
-0.97091020
-3.11998
819442 803 10200000 6.76 0.74 0.31
سامان گستر اصفهان - ثامان 0.67
01681
-1.841650
4100 7 373083 8.75 0.76 2.85
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02234477
-4.984255
500 2 1029710 12.64 2.61 1.53
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.09
0.04532210
-0.412200
28489 63 3315000 4.57 1.07 4.22
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.23
2.172260
2.852275
10703632 24193 36725000 4.32 1.2 4.17
واسپاری ملت - ولملت 3.69
01091
0.091092
16001 17 872800 8.47 0.83 2.15
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.32
0.03063264
03263
40955 134 166464 56.51 2.91 1.21
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.43
1.19861773
4.971839
99947 184 1757823 5.03 1.23 1.48
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.19
0.28962770
0.292770
45880 130 2770000 6.62 1.59 1.17
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.11361759
-51673
8411 14 2075620 29.59 1.62 2.07
تراکتورسازی - تایرا 1.15
02697
0.112700
8164270 22020 4854600 6.82 1.82 0.59
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.13
-0.30673250
-4.943099
9294 29 345150 216.67 -1.21 0.45
پارس سرام - کسرام 1.74
-0.04212373
-1.432340
6383 15 142380 0 2.31 0.71
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 2.67
-0.75893400
0.993460
932134 3170 255000 10.41 2.91 2.61
همکاران سیستم - سیستم 0.02
0.0424769
1.744850
10277 50 4530550 7.6 2.94 5.44
داروسازی اسوه - داسوه 0.14
07323
-0.047320
15349 112 5492250 6.56 3.53 1.89
داروسازی کوثر - دکوثر 2.08
0.7271247
3.151277
125364 159 673380 18.34 0.71 0.53
بیمه ما - ما 4.17
0.96321153
4.991199
157831 187 1729500 4.78 1.11 0.57
فنرسازی زر - خزر 4.31
1.1866938
3.56960
759485 712 468997 125.43 1.21 1.13
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.11
0.20271977
1.171996
76036 151 889650 5.15 1.27 0.61
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.91
-1.50092100
-32068
963406 1996 9450000 9.36 1.26 9.28
گلوکوزان - غگل 1.29
3.028814797
515080
49884 751 2959400 9.69 10.93 1.11
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.26
-0.8192543
-4.062460
404363 993 12969300 56.81 -1780.27 0.81
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.84
-0.07131402
0.781414
288484 403 6995980 10.95 1.21 0.73
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.10264867
-4.994629
3237 15 1907864 9.62 2.66 1.61
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.77
0.98433283
3.053350
122386 403 328300 37.43 2.4 0.74
موتوژن - بموتو 0.89
-0.05973346
-1.433300
10290 34 2276618 4.53 2.35 0.64
شهد - قشهد 2.5
0.14317700
3.267940
3435 27 1550010 10.26 3.09 0.92
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0.71
0.199113591
2.4813901
7047 98 3261840 4.48 4.67 0.85
سیمان ایلام - سیلام 7.27
-0.28842420
-2.312371
16900 40 998250 257.02 4.78 0.83
شهد ایران - غشهد 0
-0.75871962
-4.961879
39559 74 392400 -65.59 5.01 30.07
سیمان صوفیان - سصوفی 4.5
0.54372219
-0.232202
68166 153 1220450 11.16 1.5 0.87
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.68
0.22372240
1.432267
4675493 10473 1456000 15.35 1.46 24.55
ایر کاپارت صنعت - خکار 8.25
2.17151835
0.221800
1475012 2707 917500 14.4 1.72 1.93
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.78
0.05955043
1.885135
12958 66 3812508 4.27 2.21 1.44
قند اصفهان - قصفها 4.01
0.74118156
2.278280
49792 408 1590420 7.56 4.63 0.43
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.02
0.116725739
526994
6371 172 17296608 17.77 8.41 3.42
سیمان هگمتان - سهگمت 3.38
0.05621781
0.561790
42734 76 895665 7.24 0.77 0.64
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 5.58
3.50361418
3.81422
2374032 3367 2580760 14.85 0.84 9.66
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 6.39
1.04761061
1.431065
635837 675 1326250 0 0.85 0
سیمان شاهرود - سرود 4.29
0.08151228
0.411232
34673 43 994680 6.47 0.94 0.86
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.94
-0.12411610
-1.051595
972221 1556 43470000 5.54 1.12 5.45
فولاد خوزستان - فخوز 1.88
0.91884833
2.114890
2749611 13288 69943176 5.95 2.53 1.1
داروپخش - وپخش 0.27
-0.06579125
-4.978677
4240 37 7665000 5.1 3.65 4.98
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.42
1.25872333
0.262310
346213 808 933200 13.52 1.68 0.75
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.59
0.62922559
1.262575
1375780 3521 7514304 10.44 1.83 3.31
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
بانک انصار - وانصار 1.02
1.46992140
3.372180
1834690 3995 21400000 7.13 1.38 0.42
کارتن ایران - چکارن 4.82
-2.62815224
-3.085200
584271 3052 952074 29.87 7.51 1.34
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.97
1.182817965
1.8818089
490173 8826 35930000 13.13 9.13 0.92
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 3.02
-0.33141203
-0.251204
1068468 1283 5413500 0 0.64 0
بانک ملت - وبملت 3.26
0.19981003
1.31014
14041470 14085 50150000 7.24 0.73 0.21
زامیاد - خزامیا 3.96
1.3959799
1.4799
20434264 16325 4418384 110.42 0.94 0.28
حفاری شمال - حفاری 4.05
0.59881680
4.311742
331412 564 4377080 6.65 0.94 0.53
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.94
-1.04032283
0.562320
12220068 27901 92461500 7.48 1.25 6.76
بیمه ملت - ملت 6.24
-1.60371902
3.932009
1760232 3349 5420700 7.93 1.37 1.37
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.15
0.86361168
0.521164
442099 516 525600 15.57 5.86 0.64
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.17
4.9911589
4.99589
164674353 96993 34044200 -2.4 1.54 0.17
مخابرات ایران - اخابر 2.69
0.5452214
2.092248
3282749 7282 132840000 4.66 1.89 2.67
پتروشیمی شازند - شاراک 4.74
4.59593391
4.873400
14088018 47767 27345024 6.37 2.01 1.06
ایران خودرو - خودرو 2.59
1.58912749
0.552721
4485155 12331 42059700 24.73 2.01 0.17
ایران ترانسفو - بترانس 1.85
0.13165326
0.585350
280554 1502 19972500 17.43 4.06 3.7
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 5.56
-1.65481248
-1.891245
2056688 2566 3993600 0 7.19 0
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 6.96
-0.03842602
3.342690
2886 7 663510 4.87 1.6 0.56
به پرداخت ملت - پرداخت 0.85
0.096417644
0.717750
61635 1093 16761800 6.56 5.97 1.34
معادن منگنز ایران - کمنگنز 7.49
2.21836405
4.846569
695099 4452 1296372 32.74 5.52 4.54
معدنی املاح ایران - شاملا 0.71
-0.060413241
-0.3713200
7731 102 2780610 6.56 4.23 2.57
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.3
2.31772428
3.672460
1190726 2891 607000 -29.2 3.36 1.5
معادن بافق - کبافق 3.93
2.227114918
4.1515199
134464 2006 3020895 5.82 2.82 3.59
کارخانجات قند قزوین - قزوین 5.21
1.67184318
3.654402
961819 4154 1425790 8.63 2.84 0.73
باما - کاما 3.24
0.05329402
-1.039300
569279 5352 4701000 7.16 2.81 3.56
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 7.16
-2.19777877
-4.997652
28453 218 1134288 11.46 2.85 0.49
گروه دارویی سبحان - دسبحا 7.28
4.87943783
4.193758
2948796 11155 6317610 4.73 3.1 4.64
آلومراد - فمراد 3.23
-0.70282967
-1.942930
66084 194 146972 29.23 3.21 1.04
البرز دارو - دالبر 4.95
-0.18868469
-1.248380
26600 220 7876170 6.56 3.25 2.52
مهندسی تکنوتار - تکنو 0
52163
52163
263852 571 346080 197.53 3.5 3
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.44
4.75032580
4.992586
1339144 3455 645000 -6.48 5.6 0.19
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.07
3.29392446
4.732480
558341 1366 733800 6.43 3.8 1.23
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.89
4.71564197
4.994208
399892 1678 856692 52.01 4.12 0.53
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.81
3.42485013
4.995089
1293882 6486 7325487 25.35 4.36 4.55
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.81
2.07536591
4.316735
84462 565 2471625 7.76 4.47 3.91
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.7
-0.01118116
0.9418289
1290978 23387 173913600 5.57 4.59 1.52
شیشه و گاز - کگاز 7.09
1.74423500
2.733534
193048 676 875000 1.46 5.07 1.8
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.99
0.045315466
4.9916230
842317 13027 6186400 6.66 5.02 2.56
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.86
-0.38928190
-1.898067
329339 2670 49140000 10.61 5.2 2.36
سیمان مازندران - سمازن 0
02563
-4.992435
820 2 3160179 11.92 2.4 1.83
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.66
01342
2.011369
1170 2 1073600 0 1 0
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.4
4.74481457
4.741457
9527398 13881 648365 -7.46 2.68 0.17
نوش مازندران - غنوش 0
-4.81313540
-4.813540
488573 1730 177000 23.35 2.26 1.97
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.03355970
-4.995674
1924 11 5122260 17.23 3.84 1.11
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.48
-0.7743897
0.66910
652826 582 2466750 0 0.63 0
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.01387259
-56897
144 1 725900 10.89 2.93 2.27
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03253077
-4.972925
1097 3 553860 657.01 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
03713
-4.983528
300 1 742600 12.62 2.7 1.33
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03707
-4.993522
100 0 549422 -19.46 12.21 0.72
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.15125943
-4.995655
2806 16 1426320 13.32 3.33 1.84
سیمان کردستان - سکرد 4.81
3.9555841
2.97833
2062947 1734 1009200 18.45 4.38 0.82
سیمان فارس - سفار 0
-0.04696396
-4.996080
894 5 1490268 18.21 3.99 2.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0.03
-0.027914309
-3.4213824
313 4 715450 21.35 5.94 1.97
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.03875171
-0.065170
48636 251 656717 65.34 4.59 4.23
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 0
0.09612083
2.212127
13000 28 1249800 21.32 1.95 0.83
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01440
0.141442
21870 32 5040000 0 0.87 0
قند نقش جهان - قنقش 0
04973
0.084977
9980 50 691247 25.75 -5.99 0.26
سیمان خاش - سخاش 4.8
2.509310458
4.6810679
99167 1037 1307250 9.75 3.6 1.51
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.02358505
-3.198236
450 4 454618 -25.08 16.76 0.25
لابراتوارهای رازک - درازک 0
011754
4.9912341
97 1 6970122 10.36 6.76 2.63
داروسازی ابوریحان - دابور 0
0.0166239
4.976548
250 2 1796832 4.46 2.89 0.82
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 5.58
3.64942897
4.972934
2663652 7717 4345500 10.57 0.61 11.57
مارگارین - غمارگ 2.73
1.27391590
1.591595
268060 427 1335600 8.88 1.34 0.14
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.46
03717
-0.463700
1235603 4592 29736000 25.3 3.04 1.8
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.161872
-4.961782
10000 18 1310100 56.51 1.79 1.71
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02034933
-4.994688
214 1 493300 125.17 5.37 11.51
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.00812434
0.4612490
406 5 683870 7.34 2.14 0.77
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0.66
0.014913417
-0.413361
5216 70 3318831 74.54 11.74 74.33
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.03169481
-59010
442 4 1896200 21.34 4.32 1.9
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.76
0.96067252
1.077260
40824 298 222727 15.08 0.82 0.55
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 4.63
-1.64021799
0.111831
13973543 25135 55769000 9.58 1.48 9.42
پارس سویچ - بسویچ 0
0.01248051
2.478249
500 4 2012750 7.3 3.63 1.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 7.34
-0.08213650
-23580
11186990 40837 109500000 7.7 2.38 2.75
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.04127274
-4.996914
650 4 436440 32.45 6.69 1.11
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-0.026226689
-525362
100 3 934115 14.7 5.76 0.48
صنعتی آما - فاما 4.98
0.20324931
1.615000
25019 125 2465500 11.48 2.02 1.95
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.98
-0.12583968
0.433990
4576240 18158 4679978 0 2.72 0
افست - چافست 9.56
3.875712302
512435
153543 1889 2460400 6.81 2.75 1.42
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5.34
-0.41673107
-1.283080
2139293 6647 459836 16.77 1.88 1.92
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.76
-1.62925072
0.275170
995489 5049 2536000 48.28 4.94 1.58
بهنوش ایران - غبهنوش 5
-2.38794374
-54257
82295 353 1574640 25.54 3.48 0.41
نیرو کلر - شکلر 6.32
-2.12624143
-0.094229
299902 1243 2071500 9.02 3.94 2.59
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.4
1.403214670
2.9914899
112783 1655 1760400 10.92 4.08 1.95
نفت پارس - شنفت 5.12
1.13257769
2.687888
229954 1810 9711250 9.48 4.3 1.25
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 2.47
-1.81892537
-2.092530
114621 287 1293870 518.38 4.39 1.61
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.66
-1.135629601
0.3630049
345713 10233 28120950 6.59 4.54 2.5
پتروشیمی خارک - شخارک 1.54
0.2524462
1.0224650
480278 11749 48924000 7.01 4.67 3.48
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.5
-0.2398832
0.12835
1564547 1302 332800 322.48 8.14 0.64
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 7.65
3.83561516
51533
389394 591 184714 -19.87 3.17 10
سایپا دیزل - خکاوه 6.14
1.9502941
3.47955
32565435 30655 2480206 -5.71 -0.26 0.19
ایران خودرو دیزل - خاور 4.54
4.8529713
5714
16767494 11952 3557199 -0.56 -0.19 0.37
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 8.27
2.864862
0.24840
5761378 4964 10775000 0 0.68 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.85
0.57471050
3.261078
492127 525 5040000 6.31 0.71 6.5
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 0
0.655922
4.91961
77515 74 488660 7.12 0.73 3.59
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3
2.76341190
2.761190
8726137 10384 85680000 5.65 0.75 5.27
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.86
2.07581131
2.351134
760803 861 1809600 0 0.82 0
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.87
03746
-1.493690
5112 19 61408178 31.1 3.12 20.04
پارس دارو - دپارس 6.33
1.80989676
59979
882774 8542 2031960 5.32 2.89 1.46
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.57
-0.17111167
-0.091168
1331258 1550 7808397 0 0.92 0
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.04
1.52223468
1.293460
372814 1293 520200 14.37 2.42 1.59
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.13043828
-4.983642
4080 15 1531200 915.79 1.9 0.76
توسعه معادن روی ایران - کروی 6.88
2.49783570
2.53570
956508 3415 8617802 9.68 1.96 9.12
سایپا شیشه - کساپا 7.08
2.27831257
0.491235
582322 732 289110 544.46 2 0.6
داده پردازی ایران - مداران 5.44
0.19463089
3.083178
75598 235 2007850 10.21 2 1.43
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.6
1.08624281
0.594260
2308743 9885 85620000 4.79 2.03 0.36
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.31
-0.66825352
0.25399
10372351 55511 267600000 6.51 2 6.45
آلومینیوم ایران - فایرا 4
1.06791325
-0.081310
2814285 3729 6887126 19.48 2.14 0.48
کابل البرز - بالبر 3.62
0.58272244
2.642290
292183 656 711168 218.02 2.41 0.54
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.51
1.0447162
0.877150
3953688 28318 98835600 7.21 2.89 0.49
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.55
-0.21273754
-0.053760
384938 1437 13248617 7.66 2.41 2.47
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.18
0.19482572
2.492631
580335 1497 9370845 6.54 2.45 1.21
کاشی پارس - کپارس 3.9
0.21564184
1.224226
9594 41 367146 6.25 2.47 0.59
مس شهید باهنر - فباهنر 3.58
1.79264202
1.54190
1500935 6306 4727250 6.19 2.56 0.74
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.39
1.80743098
2.143108
482419 1501 4647000 13.21 2.64 6.13
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 10.47
2.03615312
-3.965000
100039 536 1912320 5.86 2.69 1.14
نیرو ترانس - بنیرو 3.17
0.02454085
2.794198
9499 39 2042500 11.67 2.71 2.01
قند لرستان - قلرست 6.78
0.58515329
1.665386
30529 165 1278960 13.76 2.84 1.51
بانک پارسیان - وپارس 0
-0.49021015
-5969
975715 945 24116400 20.07 0.85 0.23
بیمه پارسیان - پارسیان 2.94
4.91931365
51366
1943939 2654 4095000 2.92 1 0.29
پتروشیمی فجر - بفجر 3
05288
2.385414
39397 209 34372000 5.26 2.64 2.22
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 3.72
1.10582560
2.132586
12444948 31859 17920000 12.28 2.17 1.06
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 2.7
3.14173480
3.413489
227417 791 1044000 10.49 1.81 22.52
صنعتی پارس خزر - لخزر 6.23
1.39598862
-1.358622
107819 956 1339934 8.53 1.8 0.83
گروه مپنا - رمپنا 3.92
-0.96186796
-0.926799
5668217 38522 67960000 12.9 1.79 2.14
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.71
0.83362661
0.912663
21068653 56056 159660000 10.47 1.96 2.01
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.62
0.37513211
0.563217
1903102 6112 3211000 7.63 1.97 8.19
قند هکمتان - قهکمت 10.19
1.67044504
-4.974210
229328 1033 1232294 8.96 2.03 0.71
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2.25
4.53282260
52270
2377923 5374 1163900 551.35 2.2 0.53
پالایش نفت تهران - شتران 1.72
-0.26764100
-14070
2550809 10458 65600000 6.87 2.16 0.4
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.41
3.78471755
4.971775
1218506 2138 1491750 6.04 1.8 2.95
شکر - قشکر 3.95
0.50441594
1.321607
195240 312 318800 55.33 2.21 0.7
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.94
0.3062950
-0.922914
120581 356 590000 52.91 2.27 1.08
کالسیمین - فاسمین 2.72
1.05116153
2.486240
1014927 6245 12306000 6.53 2.31 2.87
پتروشیمی مبین - مبین 1.65
1.82144584
2.184600
3648836 16726 65331168 5.04 2.34 1.68
مهرکام پارس - خمهر 5.97
2.60651614
2.031605
971294 1568 1336392 46.69 2.45 0.2
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 4.39
2.96712216
512457
25126 312 188126 43.02 2.54 1.68
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.51
0.33383006
0.133000
946558 2845 6012000 6.06 2.48 1.58
کویر تایر - پکویر 7.14
2.36362945
2.192940
237438 702 2061500 5.64 1.79 0.5
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.76
4.10282512
4.972533
233653 587 535056 31.11 1.76 0.29
ماشین‌سازی اراک - فاراک 2.82
0.9368862
1.29865
3507338 3023 5419004 -20.45 1 1.83
پارس خودرو - خپارس 2.44
0.4884823
0.73825
16557224 13635 18698790 23.24 1.35 0.3
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.22
0.74492164
0.652162
447388 981 6492000 4.77 1.09 0.24
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.43
0.0711409
-0.641399
3016922 4252 28180000 14.75 1.13 13.76
سخت آژند - ثاژن 4.66
-1.2462140
-1.152142
4201366 8992 856000 3.3 1.12 1.8
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 6
2.58681507
2.111500
4298113 6477 12432750 8.25 1.19 7.95
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.8
0.19611022
-0.491015
3285021 3358 1351949 68.42 1.29 0.38
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.18
4.07181508
4.971521
7225711 10896 1022947 20.03 1.36 0.64
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1.94
0.19221564
-0.71550
3479982 5454 127466000 6.35 1.32 5.61
چرخشگر - خچرخش 3.89
0.13291507
0.331510
2981916 4494 1434807 36.12 1.41 0.95
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.5
4.82862171
4.252159
5218737 11332 8032917 4.17 1.67 4.01
شیشه همدان - کهمدا 1.98
-0.22311789
-1.561765
318562 569 2060928 7.23 1.42 2.22
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.46
2.94621817
2.551810
3425915 6224 599610 19.03 1.43 0.97
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.72
1.69672877
1.632875
14782742 42533 215775000 5.27 1.59 1.49
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 7.12
2.2941204
1.11190
12935539 15568 10884160 7.26 1.61 2.38
سیمان دورود - سدور 3.01
0.8523710
2.13719
993055 705 455605 -96.94 1.61 0.54
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.93
0.77792332
1.992360
1524617 3608 69960000 5.49 1.62 5.45
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.94
-0.57552073
0.242090
4035275 8358 69445500 8.96 1.6 2.39
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 1.57
02184
0.412193
28728 63 873600 5.91 1.67 6.9
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
05935
3.626150
175 1 1424400 3.71 1.99 0.97