صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.05
-1.03092016
-2.551985
103817 206 1209600 134.46 2.2 0.76
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 2.16
01844
-1.841810
757966 1396 55320000 4.87 1.23 4.85
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.65
0.19261561
2.051590
182209 286 2162756 39.18 1.91 0.36
پارس دارو - دپارس 1.68
-0.033411963
0.2711999
3745 44 2512230 4.4 2.1 1.81
سیمان صوفیان - سصوفی 3.74
0.56022513
0.042500
43325 111 1382150 9.45 1.97 0.83
سیمان شاهرود - سرود 4.77
0.06651504
21533
15218 23 1218240 7.93 1.74 1.05
سیمان خوزستان - سخوز 5.72
-0.16363051
-4.742911
8519 25 1983150 4.69 1.83 0.73
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.35
1.31031933
2.361953
246509 480 1916454 5.76 1.95 1.61
مهرکام پارس - خمهر 3.47
-0.77741404
0.281419
1219936 1713 1162512 28.96 1.98 0.2
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.16
3.57844255
4.994313
307438 1308 851000 75.94 3.13 1.34
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.27
-1.23282724
-1.452718
689171 1877 2969966 -18.27 1.65 9.11
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2.32
-1.0391905
-0.311919
544865 1038 981075 166 1.75 0.66
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.08
-0.61092603
-1.832571
1192206 3104 2603000 7.66 1.94 2.68
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 7.11
0.5694242
-2.584109
16791 74 424200 -47.18 4.74 25.21
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.58
1.7867580
2.057600
432023 3275 682200 8.11 4.28 1.2
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.01
-1.21164566
-1.344560
201284 919 232866 80.91 4.21 1.69
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 8.29
4.16071452
4.881462
4465329 6485 11979000 7.94 1.16 7.61
شهد - قشهد 2.25
4.04378002
4.398029
206402 1652 1610803 8.94 3.82 0.82
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.4
0.16422440
0.572450
1161938 2837 10980000 10.35 1.57 11.15
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 5.66
-0.23461276
-1.641258
2540748 3227 25520000 13.33 1 12.3
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.28
-0.83743079
-1.453060
1067458 3286 461850 12.76 2.22 1.41
سازه پویش - خپویش 7.49
0.924417797
518515
7637 141 1779700 6 2.45 0.49
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.65
-0.81244029
-4.973860
21799 85 805800 13.72 2.86 1.38
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.11
1.29962884
1.32884
1366044 3940 8468641 12.04 2.25 3.61
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.5
-0.43963171
-13153
476223 1502 8011532 6.01 2.15 0.86
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.36
-0.11622579
-0.852560
329264 847 7737000 4.91 1.41 0.32
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.23
-0.16742385
-1.552352
180989 427 8417142 4.87 1.82 1.58
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.06
2.2989838
2.119820
179482 1766 1487506 9.47 1.87 0.71
سیمان بهبهان - سبهان 8.21
0.752217681
2.5617998
25010 443 972455 10.47 3.78 1.11
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.81
4.48085876
3.245806
116369 684 881400 40.46 6.19 1.96
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.24
0.099918044
1.1818239
58840 1065 12125568 16.23 7.16 3.01
سیمان تهران - ستران 4.78
-0.69512000
-0.352007
511489 1020 3500000 21.42 0.88 1.31
بیمه البرز - البرز 0.43
-0.1661203
-3.321165
67666 79 4812000 8.46 0.93 0.28
کاشی پارس - کپارس 4.92
-1.20686549
-0.146620
270857 1774 574675 7.01 4.69 0.77
داروسازی ابوریحان - دابور 1.77
0.04336934
0.816987
4727 33 1996992 5.55 3.81 0.91
فیبر ایران - چفیبر 10.44
-0.16646600
4.836930
9872 64 660000 38.25 22.7 1.72
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.5
0.14383481
0.693500
47306 165 696200 7.74 2.8 0.4
داروسازی اکسیر - دلر 4.76
-1.55214440
-2.444400
151757 672 1998000 5.36 3.14 0.51
کارخانجات قند قزوین - قزوین 7.18
-1.80394246
-3.334180
647877 2751 1402015 8.49 3.08 0.72
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.33
-0.6562757
-0.92755
2301340 1742 4163500 7.7 0.66 5.75
موتوژن - بموتو 3.36
0.51364697
2.724800
146773 692 3195839 7.1 2.49 1.05
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 6.02
-1.21953483
0.543545
250285 872 741879 53.41 2.53 0.44
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.88
0.16413662
-1.263610
132211 486 4577500 10.57 2.62 5.32
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.48
0.08533520
-0.143512
338896 1196 9618597 6.72 2.17 1.27
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.89
-1.61442133
-0.652154
1210714 2582 2176940 33.82 1.79 0.39
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.08
0.31091936
0.471939
1832729 3550 9660640 13.8 1.63 1.06
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.24
-0.6336941
-0.95938
2490794 2344 1244798 13.94 1.72 0.36
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.65
-0.61312918
-1.162902
605134 1766 1459000 5.9 1.73 2.87
کابل البرز - بالبر 4.31
-1.06762502
-2.732460
566847 1418 792934 99.97 2.63 0.72
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.24
-1.15433939
-0.633960
525026 2068 3939000 10.19 2.66 1.81
خدمات انفورماتیک - رانفور 5.77
0.556524755
-2.124100
99459 2504 69314000 10.79 5.97 6.02
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.91
-0.220324008
-0.2524000
134428 3213 24008000 8.77 8.54 0.61
شیشه و گاز - کگاز 3.33
0.36464404
2.324490
32720 145 1101000 2.09 9.13 2.39
خوراک دام پارس - غدام 9.21
4.83967972
57984
138124 1101 478320 17.17 5.97 1.29
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.22
0.17671134
-0.181130
445249 505 453600 421.17 4.79 0.84
شکر - قشکر 2.55
1.42792202
1.012193
126303 281 440400 72.64 3.07 0.83
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.74
-0.70443665
-2.473600
231394 833 7330000 9.21 4.08 2.06
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 6.35
4.5783655
3.863630
881596 3223 913750 81.14 4.72 2.08
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.43
-1.6726823
-2.03820
1420764 1169 366235 -4.02 1.49 0.11
لبنیات کالبر - غالبر 4.93
4.11392303
4.972322
959694 2210 575750 18.16 1.39 0.91
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2.73
-0.092219
1.762260
400425 888 698985 200.86 1.83 0.28
ایران دارو - دیران 1.41
-0.0333026
-0.793003
8106 24 907800 6.72 1.86 1.07
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 6.71
4.18752289
4.822303
2025450 4637 1441170 32.47 2.11 1.19
کربن ایران - شکربن 6.18
4.48623284
53300
2136017 7014 821000 15.14 1.37 0.71
سیمان سپاهان - سپاها 2.32
-0.78881132
-0.961130
938845 1063 2377200 19.34 1.09 1.12
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.02
0.7519804
1.25808
1872325 1506 804000 0 0.82 0
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.04
-0.39951496
-2.131470
556888 824 8415000 11.75 0.83 10.93
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.58
-2.63381146
-3.481136
933431 1070 512820 8.96 0.97 1.08
افست - چافست 3.79
4.833811451
511469
635783 7280 2290200 7.99 3.33 1.41
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.86
-2.23981484
-1.251499
1469111 2179 1113000 -4.21 6.53 15.41
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.43
0.13051535
0.071534
531401 815 997750 13.03 1.06 21.12
رادیاتور ایران - ختور 2.94
0.10782787
-0.142780
550814 1535 836100 4.77 1.14 0.45
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.64
-1.15141717
-0.691725
1571439 2699 2833050 7.99 1.2 6.8
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1.5
-0.08791137
-0.091137
612188 696 602610 8.69 0.94 16.74
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.53
01315
01315
2081979 2739 5943800 4.38 0.86 1.47
قند اصفهان - قصفها 4.85
-0.31419203
-1.869060
150677 1387 1794585 10.41 6.67 0.54
گلوکوزان - غگل 3.39
-0.027718033
-1.8717700
1630 29 3606600 11.94 9.21 1.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.25
-0.09471055
-0.661049
1104461 1155 75960000 5.14 0.72 4.73
بانک خاورمیانه - وخاور 3.98
-0.08712294
-0.72280
81993 185 11470000 6.14 1.4 1.07
لیزینگ ایران - ولیز 3.67
1.53851122
1.361120
476124 534 673200 31.87 1.27 1.5
داروسازی زهراوی - دزهراوی 10.52
3.392725325
4.9225700
256088 6485 6078000 8.35 10.29 1.58
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.93
-0.009210901
-1.0310790
1414 15 4120578 4.62 2.78 1.55
داروسازی امین - دامین 0.64
-0.18831590
-0.821580
66633 115 1318746 7.28 1.26 1.14
معدنی املاح ایران - شاملا 6.42
0.415311848
-0.5811730
20100 241 2488080 5.87 5.93 2.3
بیمه ما - ما 0.26
01591
-1.571566
8310 13 1591000 3.53 1.09 0.56
سرمایه گذاری سپه - وسپه 4.71
3.09011201
4.981223
1590839 1930 6463782 0 0.93 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 7.36
4.65495261
4.995278
151193 795 778628 28.4 3.15 3.25
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.09264316
-54104
6727 28 3547752 12.34 3.12 2.08
داروسازی کوثر - دکوثر 4.2
2.47271782
3.511800
344734 614 962280 26.84 1.02 0.95
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.01626179
-1.296100
1000 6 2471600 4.75 2.28 0.74
سیمان فارس نو - سفانو 0.03
-0.12473204
-4.993048
3400 10 1121400 6.57 2.03 0.91
سیمان شمال - سشمال 0.86
-0.62411433
-2.911400
101023 142 1540577 11.27 1.01 1.62
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 0.66
-0.10152954
-1.932900
76550 222 9157695 4.75 2.24 4.54
بهنوش ایران - غبهنوش 2.86
-0.15665101
-2.045005
8950 45 1836360 29.79 4.27 0.48
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 6.08
4.35681006
4.771010
659289 671 1609600 0 0.83 0
سبحان دارو - دسبحان 1.14
-0.3045248
-3.135099
23900 122 3043840 5.04 4.13 1.38
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.72
-0.09441058
-0.091058
68749 71 4761000 0 0.86 0
واسپاری ملت - ولملت 2.68
-0.60611148
-2.771123
129454 147 918400 9.16 0.92 1.95
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.0898985
-4.368601
1155 10 898500 13.73 4.29 7.75
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0.8
-0.67991899
-1.311887
146201 276 474750 -4.74 2.57 0.17
سیمان فارس - سفار 0
-0.01476789
-4.996451
159 1 1581837 19.74 4.74 2.52
بیمه آسیا - آسیا 0
01813
-4.961723
1000 2 4169900 9.75 1.36 0.15
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 1.1
-3.20029014
-4.998847
103665 918 3605600 9.29 4.03 4.32
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.06266383
-4.996068
2000 12 2502136 12.76 3.39 1.99
سیمان قاین - سقاین 0.01
0.042518821
3.1219400
353 7 1001699 5.11 5.51 1.27
بیمه ملت - ملت 0
01831
01831
1000 2 5218350 7.64 1.32 1.32
داروپخش - وپخش 0
011977
-4.9911379
100 1 10060680 6.7 3.05 6.57
سیمان خاش - سخاش 0
-0.24088286
-3.568010
4000 32 1035750 7.82 3.76 1.15
همکاران سیستم - سیستم 0.13
03927
-0.433910
1270 5 3730650 8.24 3.08 4.77
صنعتی آما - فاما 1.61
0.91834286
4.074420
50000 220 2143000 8.99 1.73 1.6
پتروشیمی فجر - بفجر 0.87
-0.07475353
-3.715158
44500 230 34794500 4.77 3.45 2.29
پارس سرام - کسرام 1.63
-0.86153222
-1.63198
91884 294 193320 -7435.38 3.1 1.11
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.1
5.8047802
5.41799
24137739 19368 1381868 18.51 1.07 1.28
قند لرستان - قلرست 2.19
-0.16826527
-2.086402
13169 85 1566480 17.42 3.19 1.93
پارس سویچ - بسویچ 1.82
-0.2298279
-1.788150
13956 114 2069750 9.51 2.11 2.11
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.06
-0.06033314
-3.53200
21364 70 4175640 8.87 2.4 1.34
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 4.99
0.015113242
513902
7333 97 717356 12.87 1.53 0.42
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
0.02966753
3.676999
799 6 1620720 12.24 6.28 1.91
کویر تایر - پکویر 2.26
03902
-0.283891
63062 246 2731400 5.92 2.84 0.76
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.02
-0.13676574
-4.36300
4764 30 2366640 5.48 3.76 1.25
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 5.09
-0.28511399
-4.851335
184087 257 1119200 0 1.15 0
سیمان هگمتان - سهگمت 4.78
0.44352491
1.612520
580499 1446 1252724 7.07 1.27 0.86
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.87
2.95921844
4.971880
223023 414 461000 195.26 1.43 1.04
شهد ایران - غشهد 0.18
02747
0.042748
318456 875 549400 118.2 41.35 7.83
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.19
-0.04826221
-0.46199
87427 541 18040900 5.29 2.17 5.14
نفت سپاهان - شسپا 5
4.6967937
4.877950
2623652 20823 8333850 6.02 3.46 0.59
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.38
-2.4116031
-2.436030
230783 1392 977022 11.72 3.33 0.45
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.19
03554
0.173560
97702 347 2492962 30.76 2.16 0.31
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 1.58
-0.15671911
-0.891897
725843 1383 9746100 36.37 1.7 0.68
قند هکمتان - قهکمت 4.55
0.47514441
-0.234410
172849 768 1215058 8.2 2.48 0.64
داروسازی اسوه - داسوه 0
-0.221316233
-4.9915457
4430 68 4058250 4.85 3.63 1.4
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.12
-0.63871089
-1.281082
191940 206 1698840 0 0.85 0
سیمان داراب - ساراب 4.62
-0.59521336
-0.31340
143928 191 1202400 9.47 0.89 1.2
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.42
-0.04394559
-1.434496
37502 170 6268625 4.81 3.12 4.71
کارخانجات داروپخش - دارو 1.14
-4.90034386
-4.994382
202702 889 2193000 4.48 2.97 0.51
فروسیلیس ایران - فروس 7.12
-3.27043076
-4.563035
386921 1190 2689934 19.16 2.54 3.02
پتروشیمی خارک - شخارک 3.07
0.28412714
0.9612800
78212 1020 25428000 5.53 2.75 2.13
نیرو ترانس - بنیرو 6.58
4.53794999
55021
1172728 5862 2499500 13.79 4.84 2.46
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 7.08
0.14335591
-3.285400
210570 1177 1118200 10.51 3.06 0.42
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 2.06
-0.61732898
-4.842775
36763 103 1883700 11.28 1.95 0.39
فنرسازی زر - خزر 2.17
0835
-0.48831
169055 141 417498 111.66 1.08 1.01
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 3.08
-0.09785109
-0.595084
4718 24 542576 1021.8 -3.1 0.71
تولید محور خودرو - خمحور 7.93
0.70862274
1.552293
327459 745 956765 625.34 2.5 0.62
سیمان اصفهان - سصفها 5.44
-0.948316503
-515828
21283 342 3300600 37.72 7.09 3.06
جام دارو - فجام 9.05
-0.39499836
-4.999382
4494 42 786880 14.3 4.26 3.09
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.08
0.1024909
-4.124702
21672 107 2209050 12.79 4.9 1.52
تراکتورسازی - تایرا 1.29
-0.44112257
-0.352259
573796 1294 4062600 6.51 1.33 0.49
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.81
0.94394171
1.654200
205863 859 530411 9.43 2.82 1.13
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 1.88
0.07448072
0.428100
20408 165 1614400 12.93 3.5 1.1
پتروشیمی جم - جم 0.13
-0.02567799
-1.297700
25527 197 74870400 4.97 2.41 1.42
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.56
-0.02214514
-1.864431
50970 228 225700000 5.49 1.48 5.44
شیشه همدان - کهمدا 1.27
0.07557952
-0.087940
24542 196 2290176 8.04 1.56 2.47
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0.58
0.02643784
0.453800
218810 829 17516091 5.26 1.82 2.29
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.89
-0.042718735
-1.318500
2370 43 7494000 8.07 4.71 3.1
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.23
03995
0.134000
205010 820 31960000 31.13 3.62 1.87
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.65
0.415118141
0.1918100
91159 1675 17233950 4.05 2.8 1.53
نیرو کلر - شکلر 5.41
-0.19784542
-4.114364
12443 55 1816800 20.08 3.4 3.95
معدنی دماوند - کدما 6.35
-1.264113435
2.8213991
73884 993 403050 72.91 11.89 3.72
سیمان کردستان - سکرد 0
-0.07771286
-4.971223
10819 13 1543200 -12.13 3.47 1.44
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 8.3
3.41992510
4.162528
2304821 5784 753000 22.3 6.5 0.91
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 8.9
-2.47217259
-3.267200
587783 4267 1481707 168.62 7.55 1.02
به پرداخت ملت - پرداخت 2.66
-1.140321760
-1.6421650
547487 11914 20672000 8.09 12.6 1.66
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.93
4.32112361
1.2912002
2839584 35099 1483320 13.24 5.96 1.82
کارتن ایران - چکارن 2.88
4.9795503
55504
810424 4460 1002922 36.35 5.88 1.19
سایپا شیشه - کساپا 6.12
4.7561696
4.941699
550020 933 390080 734.61 4.11 0.81
معادن بافق - کبافق 7.78
0.667915826
-0.7715600
641453 10151 3204765 7.18 3.98 4.18
مس شهید باهنر - فباهنر 3.47
-1.35786829
-1.036852
1598838 10918 6146100 8.51 4.29 1.01
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
02068
-4.981965
1750 3 2440240 34.79 1.85 2.44
گلتاش - شگل 1.47
-0.403313087
-2.9712750
9526 121 2617400 6.23 2.9 1.31
البرز دارو - دالبر 0.48
-0.1458954
-2.448748
23584 207 8327220 6.94 5.71 2.5
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.52
-0.8066892
-3.576700
29896 202 1654080 4.31 2.81 1.13
لابراتوارهای رازک - درازک 1.15
-1.08617943
-4.6317300
38766 671 7356630 9.24 8.89 2.53
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3.41
0.75862922
0.032901
73161 216 1168800 7.76 2.53 9.23
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.45
-1.53193021
-4.992915
50999 149 770355 7.36 2.37 0.65
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.38
-0.0911098
1.641117
40000 43 1098000 0 0.97 0
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.02
-0.0474253
-4.984043
2217 9 2305126 8.37 2.69 1.04
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.74
1.611829252
4.9730220
9799 290 1023820 16.62 6.65 0.59
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 6.36
-4.14065047
-55002
1274468 6433 554951 19.83 3.7 2.54
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.89
0.28082857
-1.372810
1089492 3113 919954 18.57 3.8 0.9
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.19
0.65151545
0.981550
131031 204 188247 -16.52 2.87 10.19
لعابیران - شلعاب 5.62
4.79424481
4.984489
4088847 18323 448100 91.13 2.92 0.88
باما - کاما 5.25
-0.21317962
-1.257879
813120 6474 3981000 9.45 2.9 3.36
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.53
4.7591739
51743
1845754 3210 695600 23.94 2.93 0.41
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.22
-3.84752674
-52642
3247422 8685 788779 71.71 2.66 1.75
مارگارین - غمارگ 4.44
3.04843279
3.713300
679642 2228 2754360 10.14 2.77 0.32
لامیران - فلامی 1
0.025001
05000
39179 196 300060 13.15 2.7 1.99
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 8.41
-2.87143112
-4.993044
808687 2517 746880 36.47 2.63 10.59
سیمان ارومیه - ساروم 5.57
-0.13263012
-1.362975
56004 168 2108400 6.09 3.01 1.4
قند مرودشت - قمرو 2.45
0.11964185
0.534202
14600 62 837000 12.6 3.07 1.07
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.29
1.02166230
1.016229
63254 395 747600 8.56 3.47 1.28
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.79
4.3493719
4.993742
12804173 47612 5434567 22.06 3.64 3.47
ایران ترانسفو - بترانس 1.71
-0.09355341
-0.865300
277642 1477 20028750 17.51 3.69 3.69
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.35
-3.02723844
-4.213797
4618607 17752 622728 13.85 3.33 3.59
فنرسازی خاور - خفنر 0
0.61813907
54077
16263 66 390700 93.02 3.42 1.3
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 6.29
0.393214299
1.114400
48467 693 220205 50.48 3.16 1.96
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.22
-0.09074405
0.024410
516464 2275 440500 53.41 3.22 1.12
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 5.64
2.36614110
2.124100
5095554 20945 67375230 34.13 3.49 21.99
بیمه پارسیان - پارسیان 5.59
0.11251779
0.961794
304060 543 5337000 3.8 1.26 0.38
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.04062465
-4.992343
2500 6 1663875 7.02 1.57 4.93
سایپا دیزل - خکاوه 4.22
-3.2295839
-3.34838
15722185 13192 2211363 -7.74 -0.28 0.21
بیمه دانا - دانا 4.6
0.6733291
4.893429
74199 252 3358048 18.19 3.24 0.19
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
حفاری شمال - حفاری 2.89
-2.30823132
-0.813180
4379801 13719 8160128 7.72 1.78 0.93
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 38743 22822500 11.09 1.56 1.02
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 9833 10110000 6.7 0.72 0.31
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.29
-3.12848082
-4.357980
4415776 35690 4041000 76.94 8.35 2.52
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 5.29
0.781112128
0.6412111
15502 196 2999984 67.38 10.52 67.19
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
-1.351319
1053505 1401 2418780 15.41 0.76 9.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 966 1634850 17.04 10.92 0.64
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
قند نقش جهان - قنقش 0
-0.7827359
-2.937200
17837 128 1022901 51.26 2.41 0.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 0 193900 25.58 2.4 2.16
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 10729 11466664 8.75 1.65 1.64
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
-0.84571407
-2.041390
4524306 6330 55248212 9.98 1.4 0.46
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
قند نیشابور - قنیشا 4.17
-2.07872638
-22640
264545 698 527600 16.86 2.06 0.87
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.09
0.13135340
0.325350
1508400 8057 32040000 7.39 3.09 1.94
سالمین - غسالم 0
03548
-4.993371
20 0 1064400 13.13 2.23 1.08
دشت مرغاب - غدشت 0
08384
4.968800
5 0 448150 22.08 6.93 0.25
سیمان خزر - سخزر 0
04604
-54374
235 1 1058920 9.98 3.18 1.34
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.137614516
-4.9913810
950 13 725800 22.02 7.82 1.98
داده پردازی ایران - مداران 4.84
-1.88913999
0.14080
1996151 8038 2599350 14.12 3.06 1.85
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.85
0.10591890
-0.951870
6604808 12484 76545000 3.5 1.2 3.21
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.67
0.01456905
0.676950
2000 14 690500 68.71 4.96 4.45
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.68
0.419111023
4.9811524
14729 170 4728867 15.91 4.28 1.03
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03909
-4.993714
273 1 579361 73.4 5.85 0.55
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 163 20313657 30.19 1.68 0.31
گروه مپنا - رمپنا 2.28
-1.60967274
-17319
1768068 12861 72740000 13.81 1.9 2.29
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 813 156879 224.43 3.64 2.35
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 1993 5826679 70.24 2.99 0.48
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
05076
4.915325
103 1 730944 13.86 2.45 0.3
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.21
-3.27054673
-4.334622
624120 2917 1630877 -6.85 -5.71 0.73
ایران ارقام - مرقام 6.45
-3.40056619
-4.76530
1091542 7225 3309500 28.68 6.29 3.13
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.07
4.94443587
4.973588
5810168 20843 1337541 8.12 2.5 1.4
نفت بهران - شبهرن 4.8
-0.20648703
-1.228615
165699 1431 17406000 4.9 2.45 1.06
مهندسی تکنوتار - تکنو 6.2
-4.00262902
-4.732880
454999 1320 464320 265.02 3.8 4.02
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.45
-4.52945396
-4.815380
15162122 81814 20959203 7.84 4.18 0.34
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 7.62
-4.55194047
-54028
1205327 4877 356136 286.51 4.21 2
نفت پارس - شنفت 4.73
-1.78994609
-1.984600
254334 1151 5761250 5.6 3.44 0.72
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.97
-2.90832604
-3.82580
4847828 12623 527050 87.38 2.71 2.21
پتروشیمی شازند - شاراک 4.75
0.60192173
-0.232155
1166445 2561 17523072 4.34 2.14 0.68
داروسازی روزدارو - دروز 4.61
-0.04482233
-1.522200
3857 8 1562743 138.03 2.16 2.65
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.97
-1.85851637
-2.881620
824835 1350 834870 334.48 2.49 1.04
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 5.78
-2.759113710
-1.4213899
445128 6103 13710000 9.1 4.39 1.84
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.42433520
-4.983359
14000 47 1452000 115.61 5.37 1.11
ایران خودرو دیزل - خاور 3.61
-0.2736729
-1.23722
9890991 7212 3637024 -0.9 -0.27 0.23
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.19
-0.1355737
0.14739
2141075 1576 9212500 0 0.58 0
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.26
-1.75812794
-2.252780
1439292 4022 4191000 15.09 0.61 10.91
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.36
4.05373876
4.993911
112957 442 581400 -2.56 -0.92 0.55
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.26
4.71223111
4.513105
815929 2538 233325 -3.19 -0.94 1.44
ایران تایر - پتایر 6.79
-2.32623989
-2.253992
613395 2447 1142724 11.41 5.4 0.5
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.36
-0.229912586
-0.9112500
58962 742 2202550 7.05 6.22 3.49
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.12
-0.783114696
-1.314620
413201 6042 141081600 4.55 8.91 1.32
فولاد خوزستان - فخوز 2.37
1.1193976
-0.033931
3980291 15824 57540672 6.48 2.07 0.99
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.13
-0.7132785
0.712825
444418 1238 1474797 8.19 1.8 1.22
شاهد - ثشاهد 3.68
-0.14341393
-1.861369
1265291 1763 3770338 5.74 0.94 35.91
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.36
0.56632131
-0.522108
75554 163 472957 10.63 1.03 2.03
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.55
-0.50473154
-0.883142
556607 1755 3154000 4.35 1.03 4.01
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.17
-0.55761070
0.371080
930852 995 2782000 9.72 0.9 8.07
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.3
-1.74831405
-2.521394
1743693 2424 9835000 0 0.87 0
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 2.31
4.527621032
521127
80114 1685 1051600 -24.34 -6.47 2.15
پلی اکریل ایران - شپلی 1.95
-0.3868515
-0.97512
16442687 8470 1839054 -2.23 -1.98 0.72
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.88
01727
-0.931711
1994692 3442 75124500 5.95 0.76 3.31
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 7.19
1.13111520
-0.131501
3296161 5011 2888000 0 1.11 0
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 0.81
01482
01482
1445659 2141 49647000 6.63 1.27 1.81
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 0.91
0.28812437
0.72447
9408297 22928 73110000 6.16 1.6 2.17
مخابرات ایران - اخابر 0.69
-0.05271896
-0.371890
1324988 2509 113760000 4.04 1.64 2.29
پالایش نفت تهران - شتران 5.62
-1.58332735
-2.122720
11933065 32640 43760000 6.58 1.52 0.31
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.78
-1.0953903
-1.42900
984322 889 289734 372.41 1.56 0.2
چرخشگر - خچرخش 2.25
1.97561755
2.561765
481841 845 1670926 34.13 1.57 0.98
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.52
-0.7642909
-2.84890
691317 616 5454000 16.51 1.39 4.91
لیزینگ ایرانیان - وایران 6.22
-0.05691757
-3.361699
35050 61 1757000 8.01 1.41 2.2
گروه دارویی برکت - برکت 1.8
-0.45661744
-0.971735
765127 1330 5929600 6.01 1.44 4.93
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.39
-0.19721012
-0.11013
3501649 3544 6072000 3.37 0.65 3.94
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.98
0.3289915
0912
557670 512 2516250 0 0.67 0
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.2
-0.06334734
0.74770
8782420 41574 65329200 6.47 1.9 0.36
حمل و نقل توکا - حتوکا 7.7
-1.80722282
-1.892280
985965 2250 753060 11.3 1.87 1
کالسیمین - فاسمین 4.22
0.24644068
-1.553995
5083498 20678 8136000 8.12 1.94 2.32
ایران خودرو - خودرو 2.26
-0.20242465
0.732488
5009046 12346 37714500 22.58 1.85 0.16
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.88
-0.86092879
-1.172870
2884537 8288 57580000 4.8 1.75 0.28
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 5.92
3.22942813
4.992861
2636008 7415 2109750 0 1.59 0
آلومینیوم ایران - فایرا 0
1.8952914
4.91941
815868 768 4750817 16.08 1.6 0.32
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.51
0.71992938
-1.172883
3410956 10022 7092185 15.34 1.74 13.66
سیمان دورود - سدور 3.12
-0.67111036
-0.771035
2127692 2205 664798 7.81 1.95 0.68
آبسال - لابسا 5.12
2.28952904
3.872949
286371 832 1045440 24.76 2.06 0.62
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.33
-1.90742880
-1.942879
1466781 4225 1465920 7.94 2.25 3.46
پتروشیمی مبین - مبین 2.85
0.84963561
1.673590
1279232 4602 50751372 3.93 2.38 1.29
پاکسان - شپاکسا 4.68
0.43255341
-1.185255
389904 2083 2884140 6.43 2.42 0.75
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2.63
-4.86042623
-4.972620
1315005 3450 1573800 33.4 2.16 1.04
سخت آژند - ثاژن 1.8
0.60153178
0.513175
2271583 7218 1271200 4.74 2.17 2.43
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.53
3.97013064
4.173070
1834320 5620 1072400 18.91 2.05 3.46
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0
4.97392617
4.972617
769590 2014 1046800 15.17 2.16 0.84
سیمان غرب - سغرب 5.55
03347
1.463396
1289 4 1004100 5.2 2.13 1
پارس خودرو - خپارس 2.79
0.7786906
-0.11898
9621840 8716 20584573 25.58 1.53 0.33
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.7
-1.5464955
-1.96951
5347293 5106 872811 42.1 1.43 0.19
زامیاد - خزامیا 2.56
-0.1339746
-0.67742
13696943 10220 4125299 103.09 0.8 0.26
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.76
-0.09341070
0.751079
127465 134 5136000 6.46 0.83 6.66
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.01
-0.13831444
-1.241428
485170 700 2888000 4.9 0.87 6.81
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.65
0.23531278
0.861286
2284197 2939 34506000 4.43 0.8 4.46
گروه بهمن - خبهمن 4.5
2.0081016
0.61002
5384303 5471 10160000 6.67 0.81 5.15
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 4.2
1.16081743
0.991740
4383418 7668 28323750 3.36 0.75 3.24
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
0.08291207
4.981266
24734 31 4224500 0 0.77 0
بانک ملت - وبملت 4.29
-3.1068998
-1.941010
37424828 37339 49900000 7.49 0.76 0.2
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.82
01496
-0.41490
184545 276 6732000 0 0.9 0
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.99
0.94521068
1.81077
420616 450 961200 10.74 1.03 1.72
سیمان شرق - سشرق 3.76
-0.29181025
-1.751010
3805868 3902 2719899 -38.19 1.28 1.57
بانک انصار - وانصار 0.83
0.04852064
0.152066
1006906 2079 20640000 6.87 1.31 0.45
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.27
-2.43591522
-3.851500
4078802 6206 1032444 20.24 1.4 0.69
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 8.61
-0.091210960
-2.2210726
4421 48 336609 22.79 1.22 0.82
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.23
0.33521796
0.061791
26090115 46867 134700000 5.95 1.16 1.1
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.25
0.83511932
0.841932
9876132 19080 96600000 7.11 1.12 1.49
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.48
3.99691353
51366
36375308 49225 41943000 7.59 1.19 7.47
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.9957420
57420
12883657 95596 556500 28.87 6.36 4.86