صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
داروسازی فارابی - دفارا 0.24
4.98972546
4.992546
278822 710 1018400 -1.19 4.45 0.6
تولیدی چدن سازان - چدن 2.91
-2.69452564
-3.572541
2060213 5283 2051200 6.69 1.4 2.5
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.54
-2.44452594
-3.722560
6456886 16750 105057000 6.14 1.5 13352.44
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 4.25
0.59293393
0.063375
820262 2805 15706156 5.6 1.69 2.12
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.58
-0.79012637
0.412669
1584954 4180 5274000 4.73 1.95 1.41
پتروشیمی جم - جم 3.61
1.406510815
3.9411085
387501 4275 103824000 5.38 2.66 1.56
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.12085788
-4.995506
8392 46 4966104 11.59 3.7 0.97
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.78
-1.08368672
-3.628450
370551 3141 52032000 9.74 4.21 2.41
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.8
4.39677052
4.997092
282124 1990 2820800 7.86 5.07 3.3
شیشه همدان - کهمدا 5.39
-0.46871699
-0.411700
154997 261 1957248 6.77 1.21 2.31
سیمان قاین - سقاین 0
4.10845955
56006
82307 494 1488750 8.06 5.63 2.1
لیزینگ ایران - ولیز 2.68
0.6386788
0.26785
449030 355 472800 -41.84 0.92 1.05
ایران دارو - دیران 6.61
0.38241575
2.871614
63763 102 472500 14.67 1.22 0.67
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.71
0.44811569
-0.131560
781516 1226 517770 36.62 1.37 0.74
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 8.52
-2.22712239
-3.82203
325576 729 671700 8.71 1.33 1.06
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.88
-0.24855218
-0.595200
45485 237 1252320 3.11 1.38 1.02
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.32
-0.61862249
-2.782200
370225 818 8194025 6.35 1.51 1.07
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.41
-0.39233301
-0.843286
332320 1095 3893298 3.3 1.35 3.83
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 4.04
0.061668
0.781680
357695 598 7506000 6.41 1.06 0
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.22
-1.44431706
-1.731701
1375558 2347 878590 -891.97 1.61 0.57
همکاران سیستم - سیستم 1.77
-0.28034980
-1.164936
100580 497 4731000 6.33 3.08 5.06
شیشه و گاز - کگاز 4.37
0.47924194
-0.314161
302011 1267 1048500 2.03 1.72 2.07
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 6.45
-0.19473076
-4.932930
162286 499 391164 18.86 1.71 0.93
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 7.49
-0.19132087
1.722127
12550 25 980890 6.92 1.82 131.95
قند نیشابور - قنیشا 5.89
-1.03792765
-2.252731
242889 672 553000 7.75 1.85 0.7
گروه صنعتی بارز - پکرمان 8.4
4.72883012
4.973019
2272580 6845 7609818 7.54 2.05 0.78
کابل البرز - بالبر 4.29
-1.44541841
-0.961850
353844 652 583450 -63.42 2.04 0.54
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 6.28
-1.92073166
-3.043130
893355 2828 474900 9.04 2.1 1.29
قند اصفهان - قصفها 3.39
1.98688367
1.178300
97683 817 1631565 5.52 3.18 0.45
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.27
-0.49881197
-1.331187
521006 623 1197000 5.28 0.93 1.53
به پرداخت ملت - پرداخت 3.09
-2.19847563
-2.637530
295419 2186 10966350 4.71 3.15 0.85
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0
-1.17084727
-54544
140103 637 7090500 28.21 3.67 10.36
موتوژن - بموتو 1.87
-0.81624010
-4.773850
60080 234 2728404 6.4 2.17 0.93
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.38
-2.94123300
-3.763272
1624217 5360 11646360 5.95 2.17 1.96
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 5.51
0.1258796
2.39814
552069 440 2189000 4.2 0.56 0
سیمان هگمتان - سهگمت 5.75
0.85131777
-1.251740
146797 263 893653 4.32 0.82 0.65
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.83
-0.07141400
-1.51380
2323344 3254 2310000 5.54 0.89 0
سیمان سپاهان - سپاها 5.21
-1.1905747
-1.98741
1379635 1031 1830150 -31.83 0.89 0.86
مخابرات ایران - اخابر 3.1
01874
0.321880
1659789 3113 112440000 3.9 1.55 2.73
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.59
-2.51022641
-2.442643
1291038 3410 2641000 4.49 1.6 0
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.03
1.11051912
01891
87971 172 860400 6.69 1.13 0.89
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.3
-0.48431233
-1.531220
5263605 6472 88776000 6.03 0.84 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.52
0.58311035
2.241052
550141 577 4657500 3.38 0.7 0
شاهد - ثشاهد 3.59
3.5231146
1.721126
12038676 13798 3101800 4.9 0.71 90.22
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.93
-0.13431487
-1.611465
35397 52 330027 18.19 0.71 11.73
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 6.42
-0.5128970
2.05995
305291 294 1746000 6.5 0.74 14.69
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 6.43
-0.6571512
-2.11490
4818459 7285 2751840 6.45 0.79 5.03
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 4.55
3.10362259
2.692250
19730233 44564 36708750 2.46 0.83 3407.16
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 0.07
4.98931473
4.991473
1521395 2241 2798700 3.24 0.85 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.18
0.59171020
-0.391010
6274662 6401 2652000 9.03 0.85 801.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.64
4.50642435
2.922398
2313097 5633 1534050 -3.87 0.7 0.87
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.68
-0.1248800
-1.37790
213001 170 720000 -7.95 0.86 1.23
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.75
-0.34931141
-1.311130
3131501 3558 22820000 9.86 0.91 0
سیمان شاهرود - سرود 2.65
-0.08621159
-0.091159
118979 138 938790 6.79 0.94 0.85
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.84
-2.9101734
-2.12740
6260257 4594 1264702 12.29 0.94 1.07
گروه دارویی برکت - برکت 3.95
-0.86771371
-3.831330
301802 402 4661400 7.53 0.98 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 4.13
0.07131403
3.281448
20500 29 1262700 -263.72 1.03 49.17
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.41
4.51361343
2.81321
6919348 9291 711790 4.51 1.03 6.5
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 7.71
-2.1879760
-4.25744
81473856 61943 8113000 19.87 0.65 80.37
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.51
-1.269778
-2.28770
1623966 1259 4279000 7.71 0.65 0
سیمان ارومیه - ساروم 8.93
-2.4612378
-4.552327
895469 2129 1664600 5.42 1.64 1.19
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 6.07
-2.64443203
-4.83132
609145 1951 800750 30.85 8.38 0.21
پتروشیمی مبین - مبین 1.12
-0.0914393
0.024398
1132313 4970 62609036 4.59 1.97 1.53
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.53
-0.67522795
0.282822
288645 807 559000 6.58 2.19 0.39
قند لرستان - قلرست 5.41
-2.33285024
-3.364971
546711 2747 1205760 14.23 2.39 2.78
افست - چافست 1.59
-0.07813838
-1.743774
18403 70 2686600 6.29 2.52 1.37
سبحان دارو - دسبحان 7.71
-2.26883963
04055
391384 1551 2298540 4.67 2.88 1.13
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.02
-0.88764690
-2.794600
406885 1908 957323 37.34 4.29 0.57
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 6.02
0.396829095
530428
40776 1213 19551840 20.13 7.72 3.9
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 8.01
-0.5807856
-2.44840
3015464 2580 342400 -3.7 -57.04 0.91
گروه بهمن - خبهمن 5.4
-2.4155808
-3.38800
54746054 44234 8080000 3.94 0.6 56.46
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 0
-4.99152779
-4.992779
2037013 5661 14172900 -11.61 -53.56 0.79
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 7.36
0.602543081
-2.8641600
70902 3055 2154050 102.05 -13.83 2.04
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 6.71
01745
-0.461737
3485531 6082 1308750 -3.21 -5.36 43.78
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.18678553
-4.998141
3529 29 2052720 -2.05 -2.09 0.99
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.62
02306
-1.262277
5643228 13015 3459000 33.78 0.47 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.85
4.6512720
4.94722
50357673 36263 5731200 6.08 0.57 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 4.83
-1.0444758
-2.09750
4304561 3259 9475000 8.67 0.6 1853.48
سیمان داراب - ساراب 1.19
1.09671014
1.691020
710300 720 912600 5.05 0.62 0.98
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.05
-0.14612051
-2.632000
13493 27 523005 4.69 1.61 0.52
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.48
-0.56271237
-1.131230
686358 841 5566500 3.19 0.98 0
ماشین‌سازی اراک - فاراک 2.86
-2.0809847
-0.69859
14526103 12304 5324706 -10.82 1.02 2.32
داروسازی اکسیر - دلر 4.9
-0.07793848
-0.573829
420468 1618 1731600 5.13 2.73 0.48
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.17
1.48261985
4.962053
105379 215 1588000 8.05 1.46 0
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.124810402
-4.999895
5897 58 6168386 9.11 5.17 2.23
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.04
-0.64442467
-4.992359
26073 62 261995 -5.51 -0.87 0.38
فنرسازی زر - خزر 7.78
-0.3135954
-3.24926
15272686 14565 476997 21.06 1.23 1.16
تراکتورسازی - تایرا 3.72
-0.9222364
-3.022314
280555 653 4255200 6.32 1.42 0.5
پاکسان - شپاکسا 3.19
-0.08594651
-3.334500
4926 22 2511540 10.47 2.03 0.62
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 9.41
1.5441973
-1.71910
36736557 72494 2609976 61.42 2.56 0.74
نفت پارس - شنفت 5.26
0.22586659
-0.666600
63422 429 8323750 7.78 3.21 1
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.85
0.031312786
0.7712880
7060 91 5114400 6.36 3.03 2.35
ایران ارقام - مرقام 5.26
-2.01343504
-2.663481
610956 2141 1752000 -49.48 4.08 1.6
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.14186340
-4.996032
2320 14 380400 -15.04 7.49 1.34
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.57
-0.44672006
-1.991975
70074 139 1062277 18.06 1.4 0.89
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 6.13
1.35823209
1.713220
182010 584 352851 18.77 2.3 1.53
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 8.04
0.10374825
-4.214617
486113 2349 13992500 4.85 2.6 0
داروسازی کوثر - دکوثر 8.58
-2.09511215
-1.131227
297328 361 656100 17.8 0.67 0.46
سیمان شرق - سشرق 5.54
-1.4225693
-1.42693
2528415 1753 1838917 -8.52 0.97 1.11
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.36
-1.18762912
-1.872892
512428 1492 1747200 53.61 6.47 1.27
سیمان خوزستان - سخوز 3.65
02777
-1.332740
2071 6 1805050 6.59 1.39 0.71
البرز دارو - دالبر 2.41
-0.58746431
-2.46314
109025 691 5980830 4.49 3.35 1.61
بانک خاورمیانه - وخاور 2.05
0.05221917
1.21939
330241 633 11502000 4.69 1.24 0.92
پست بانک ایران - وپست 0
-0.1171707
-4.971624
25037 41 5519501 120.98 2.86 0.41
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.63
0790
0.63795
18641418 14728 45662000 -1.26 2.26 0.24
بانک تجارت - وتجارت 3.13
0.659611
0.49610
17952681 10964 27922700 -0.41 -1.2 0.19
شهد - قشهد 0
08237
1.988400
134 1 1658108 7.48 3.06 0.81
سیمان بجنورد - سبجنو 4.98
-0.78133429
-4.513300
70004 238 1344168 5.58 1.94 1.11
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.86
-0.19575099
-4.914858
8496 41 2763658 11.31 3.01 1.18
آلومراد - فمراد 0
10.01126890
10.016890
2000 14 341300 -59.7 9.15 2.99
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.34872878
4.993011
11950 36 1007300 4.08 1.61 0.67
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-1.70743339
-1.713339
800 3 500850 -1.58 -0.46 0.88
صنعتی آما - فاما 0.09
-0.04472237
-2.142190
5000 11 2013300 9.76 1.54 1.58
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.36
-4.81871995
-4.821995
2347859 4684 5985000 9.01 1.11 0.26
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.2
-0.06951438
-0.071438
4225 6 359500 -13.58 1.23 1.06
پارس سرام - کسرام 0
02699
3.482793
500 1 161940 -9.08 3.69 0.95
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.14
-0.042614081
1.5114300
2520 35 762807 13.14 1.6 0.33
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 6.36
-0.08671153
1.391170
305352 352 1441250 5.05 1.05 161.09
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.77
0.36312211
4.492302
58359 132 2192074 5.57 1.61 1.81
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
4.98635348
4.995348
7990 43 48132000 29.61 4.67 2.7
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 10
3.9331427
3.51421
1262197 1801 1977099 101.26 1.25 0.32
جام دارو - فجام 0
-0.05347493
-2.337322
1541 11 599440 14 3.43 2.46
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.25
-0.83181669
-4.751603
328435 532 6175467 4.24 0.93 0
رادیاتور ایران - ختور 5.04
-2.4382361
-3.312340
236394 558 708300 5.26 1.08 0.46
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.01546495
-4.996172
900 6 3247500 5.96 2.72 0.79
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 3.54
1.09965976
1.475998
103229 617 144022 37.3 1.9 1.5
سیمان ایلام - سیلام 0.05
-2.68041888
-51843
137550 254 778800 -3.9 11.08 0.89
نیرو کلر - شکلر 4.39
-3.32114221
-2.894240
265443 1120 2110500 13.28 3.51 3.27
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.61
-1.11249956
0.2210090
188741 1879 896040 15.51 4.58 1.74
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 5
-1.05431220
-4.31180
803568 962 6862500 17.49 0.7 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 5.03
01229
0.081230
64841 80 4301500 4.79 0.78 0
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.31
-0.49811798
-1.221785
253843 455 1798000 5.94 1.27 2.91
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.18
1.12366030
4.986260
18581 116 185196 -51.92 0.68 0.69
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 2.66
1.21772660
2.172685
2372969 6359 79800000 7.8 1.69 0
داده پردازی ایران - مداران 3.35
-0.75242770
-0.752770
200418 554 1800500 9.03 1.71 1.53
داروسازی اسوه - داسوه 3.07
-0.45535466
-0.385470
45808 244 4099500 5.24 2.36 1.85
گلوکوزان - غگل 3.29
-0.398211757
1.1411939
17188 199 2351400 11.46 7.36 0.94
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.79
0.09911010
0.991019
438925 444 4848000 6.83 0.69 0
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.05
-0.1344743
-1.21735
540610 400 4458000 47.85 0.69 2.62
سیمان شمال - سشمال 3.51
-1.751179
-51140
262306 306 1267509 6.97 0.8 1.38
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.11
-0.924965
-2.16953
397524 381 1544000 5.53 0.7 5.95
بیمه البرز - البرز 3.01
-0.1122890
-3.03864
116400 102 3560000 6.16 0.64 0
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.991578
4.991578
42000 66 1025700 5.71 1.01 0.23
معدنی املاح ایران - شاملا 3.77
0.007613103
0.7613202
249 3 2751630 6.12 5.65 2.4
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.61
-0.65753173
-3.883070
146983 455 5298910 4.04 1.46 63.04
سیمان غرب - سغرب 3.33
3.38512993
1.492938
206384 618 897900 6.85 1.59 1.12
قند مرودشت - قمرو 2.83
0.18283836
1.723895
30335 117 767200 7.91 2.32 1.06
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
-0.03472884
-4.992741
3898 11 3633840 14.5 1.95 1.48
نیرو ترانس - بنیرو 5.26
0.87874018
2.964101
52660 217 2009000 9.81 2.52 1.91
فروسیلیس ایران - فروس 0.84
-0.45683487
-53328
34205 114 3049350 31.67 2.85 3.79
کاشی پارس - کپارس 3.68
-0.42074024
1.144087
25494 101 353106 20.06 3.13 0.61
سیمان صوفیان - سصوفی 2.42
-0.10141971
-1.371946
46715 92 1084050 9.91 1.5 0.74
دوده صنعتی پارس - شدوص 5.44
-2.42595792
-0.625899
291922 1691 695040 8.64 45.21 0.58
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.8
-0.29871335
-1.051325
514902 677 9345000 5.06 0.74 0
بیمه پارسیان - پارسیان 3.11
-0.40921217
0.411227
194093 231 3651000 5.66 0.85 0
گلتاش - شگل 8.59
-3.01334506
3.164793
209907 946 2253000 5.41 2.33 1.16
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.98
1.1178057
1.418080
37592 305 1218218 8.6 1.51 0.58
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 6.63
-0.6856234
-4.416000
13604 82 1246800 9.52 2.51 0.45
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 2.84
0.02663764
2.13842
877 3 376400 -41.41 5.39 66.16
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.85
-0.306827618
-2.5427000
58315 1585 77330400 9.28 5.39 5.32
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.29
-0.036624561
-2.2824009
1572 38 859635 12.49 5.81 0.4
زامیاد - خزامیا 5.27
2.2099740
0724
59778622 44254 4092120 -4.51 1.01 0.38
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 6.21
-0.50731569
-2.981530
3455010 5422 1019850 1.91 1.03 1931.53
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 4.84
-1.68173157
-1.873151
520706 1644 236775 9.72 2.21 2.41
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 6.27
-0.73951745
1.191779
10880687 18982 47115000 5.66 1.06 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 8.06
2.5358930
4.96952
656314784 610594 36518008 -3.21 1.24 0.31
بانک انصار - وانصار 0.32
02198
0.322205
783132 1723 21980000 6.5 1.27 0.45
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 8
-1.20042963
-1.932941
241010 714 888900 8.81 1.49 29.41
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.25
-1.2761470
-2.621450
1903781 2799 433622 -19.78 1.6 1.25
ایران خودرو - خودرو 5.5
-3.26942219
-4.12200
16552523 36727 33950700 22.72 1.62 0.11
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 6.76
-2.6062803
-3.022791
2207994 6190 454086 7.66 1.91 2.46
آلومینیوم ایران - فایرا 4.4
-2.27052023
-3.382000
2434975 4925 10515211 15.25 3 0.72
حفاری شمال - حفاری 6.98
-2.09941772
-4.971720
3095901 5485 4616778 5.74 0.99 0.61
پارس سویچ - بسویچ 8.25
-0.02394179
-4.314000
12023 50 2507400 9.54 4.22 2.01
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 6.99
0.406215077
1.8915300
866658 13066 15077000 10.71 5.08 2.12
معدنی دماوند - کدما 0
-0.248112463
-4.9911870
2000 24 373890 131.28 13.23 4.66
سیمان تهران - ستران 6.37
-4.94461288
-4.941288
1991597 2566 2254000 19.69 0.58 0.89
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01745
-4.991658
611 1 2059100 -76.37 1.65 2.1
نوش مازندران - غنوش 0
0.12073319
4.983480
3683 13 165950 71.53 2.17 2.3
داروسازی روزدارو - دروز 0
02325
-4.992209
5 0 1627128 161.44 2.26 2.55
لبنیات کالبر - غالبر 4.14
1.00231310
-1.231281
1732860 2270 458500 304.65 1.06 0.72
بانک پارسیان - وپارس 5.34
0.89461015
3.881045
10586981 10750 24116400 2.92 0.85 0.2
بهنوش ایران - غبهنوش 4.71
-0.87274089
-2.764011
90002 366 1472040 16.9 3.33 0.36
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.66
-0.02358508
-3.648200
1200 10 1701600 10.38 3.31 1.08
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.1
01259
0.081260
15600 20 2518000 6.85 0.78 5.6
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.01695932
-0.565900
3295 19 593200 11.63 2.55 1.12
سیمان مازندران - سمازن 0
02325
-4.992209
999 2 2866725 11.76 2.57 2.11
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.03565614
-4.995336
550 3 1347360 7.47 5.03 1.71
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 4.77
-0.14415545
-4.565300
32947 182 704215 151.77 4.22 4.63
داروپخش - وپخش 1.15
-0.01148782
0.198800
10673 93 7376880 4.65 2.01 53.13
بانک سینا - وسینا 6.38
1.222994
-3.46948
12796283 12724 9940000 9.86 0.73 0.35
دشت مرغاب - غدشت 0
08169
4.058500
10 0 436658 -12.52 892.96 0.2
بانک اقتصاد نوین - ونوین 2.21
2.81821131
4.911154
3059730 3527 14851161 14.49 0.82 0.24
پتروشیمی پارس - پارس 6.53
2.862330007
-0.0829150
139710819 4192314 180042000 5.9 4.75 2.7
بانک کارآفرین - وکار 8.12
0.09331073
4.381119
273808 298 9120500 10.51 0.66 0.41
فیبر ایران - چفیبر 7.42
-3.41485572
-3.645559
94576 527 1114400 -23.98 15.09 7.95
پالایش نفت تبریز - شبریز 6.24
-1.51617730
1.417960
1254098 9694 30024951 6.98 3.57 0.37
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03609
-3.023500
300 1 534898 -20.49 5.03 0.7
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 5.63
-1.42725042
-1.275050
966236 4872 1759658 -4.59 -2.88 1.42
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 12532 2519475 -0.24 -0.11 0.52
بانک ملت - وبملت 4.44
1.2088921
3.3940
54316358 50038 46050000 4.76 0.61 0.18
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.99
9.96263819
10.223828
900658 3440 336072 -11.76 13.83 3.56
بیسکویت گرجی - غگرجی 2.27
0.02454075
2.64180
1315 6 815000 9.56 2.6 1.54
شهد ایران - غشهد 1.95
0.05761738
2.481780
9952 18 347600 -63.11 4.69 18.45
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03333002
-52853
1200 3 540360 -2.94 -1.44 8.55
کارتن ایران - چکارن 4.82
1.276379
2.086430
717302 4576 1162573 20.36 4.9 2.13
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.55
-2.99281491
-2.61497
2962071 4416 7440090 6.56 1.14 0.73
پارس دارو - دپارس 5.28
-3.59537508
-4.787416
92819 697 1576680 7.22 1.99 1.21
بیمه آسیا - آسیا 2.2
-0.30671300
-2.381273
188639 243 2990000 7.06 0.9 0
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.72
-3.49451657
-4.541639
1171520 1942 828500 51.84 1.57 2.02
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4.91
-4.86997931
-4.997921
70765 561 1142064 6.41 2.85 0.46
پارس خودرو - خپارس 3.74
-0.1416705
-0.71701
36109476 25468 16017797 92.83 1.19 0.24
نفت بهران - شبهرن 4.25
1.028712080
0.9512070
1435145 17336 31408000 7.14 4.54 1.91
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 0
-2.64783162
-4.993086
75989 235 316200 236.15 2.3 1.18
سیمان سفید نی ریز - سنیر 2.5
-0.044913360
-512698
540 7 668000 14.3 5.34 1.6
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02733657
-4.983476
1000 3 841110 10.32 2.26 1.25
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 69 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 54341 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5.03
-0.05547219
-1.77100
5358698 38684 99622200 8.09 3.11 0.45
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.97
-4.02451097
-3.761100
3079369 3378 3510400 10.28 2.11 31065.49
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
-0.923140
425964 1343 3154000 4.49 1.66 1.09
پالایش نفت تهران - شتران 7.12
04352
1.14400
8849766 38516 69632000 5.22 2.19 0.39
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.62216390
-4.996109
9900 60 1278000 14.25 2.8 1.35
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 4
2.049713343
4.0113599
81156 1088 3300526 833.26 11.56 0
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.62
-0.75961829
-3.961770
51918 92 137175 -1.22 -0.37 1.33
بیمه ما - ما 6.23
0.32391239
01235
1563182 1936 1858500 4.3 0.89 0
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.47
-0.26141526
1.181548
3521185 5375 12589500 10.13 1.1 0
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.78
4.77922302
4.922305
333580 768 460400 19.71 1.68 0.74
آبسال - لابسا 2.36
-0.85021866
-1.431855
102282 188 671760 669.75 1.4 0.54
بیمه دانا - دانا 3.21
-2.48472237
-4.972180
390913 862 3355500 11.73 2.64 0
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.41
-0.70374233
-0.074260
11687926 49479 84660000 4.75 1.8 0.34
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5
1.3141465
-0.411440
418864 614 178500 -8.45 3.78 5.87
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 6.26
1.01882578
0.472564
1285433 3314 1314780 -68.32 4.18 1.19
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.3
-0.431436930
-2.1336301
81393 2977 35083500 6.69 4.74 2.93
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.22
-1.16265271
1.055389
2146616 11315 11553753 43.08 6.8 6.53
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.6
-0.94572409
-2.962360
231727 549 3613500 4.31 1.05 1447.14
گروه مپنا - رمپنا 3.43
-1.81933076
-1.693080
5284063 16251 61520000 8.32 1.43 1.81
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.36
-2.67482547
-1.112588
501173 1276 376956 16.19 1.51 1.23
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.33
-0.78533790
-0.733792
59328181 224880 284250000 4.71 1.78 1.8
سالمین - غسالم 0.03
-1.20243451
-4.983319
34333 114 1035300 15.6 2.18 1.05
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
-0.01536531
-4.996206
655 4 2351160 7.75 2.72 1.52
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 5.86
2.7761592
4.971626
4264213 6789 1353200 9.43 1.09 3.04
مارگارین - غمارگ 5.53
1.23461804
-1.521755
383819 693 1515360 -4.41 2.12 0.21
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.94
0.22011366
-2.421330
539080 737 819600 -18.35 1.73 0.55
پتروشیمی شازند - شاراک 3.58
2.35223394
1.873378
5631690 19114 27369216 5.42 1.79 0.95
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 8.32
-1.22761046
-3.211025
4743402 4962 335617 21.49 1.7 0.19
سیمان دورود - سدور 5.06
3.1128795
1.04779
15392016 12244 510149 -25.42 1.76 0.69
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.44
4.03443146
4.993175
5349113 16831 2359500 -128.81 1.85 686.9
شکر - قشکر 4.02
-1.34911755
-1.851746
454257 797 351000 11.38 2.01 0.67
کارخانجات قند قزوین - قزوین 5.35
1.9824425
0.34352
871610 3857 1461121 5.82 2.07 0.83
کربن ایران - شکربن 4.98
-0.20335890
-0.515872
2854098 16811 1472500 5.43 2.14 0.88
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.78
-3.65711686
-4.861665
985985 1663 1061517 419.57 1.57 1.13
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 3.97
4.29872863
1.282780
31542421 90311 20041000 12.54 2.28 1.06
قند هکمتان - قهکمت 5.97
3.28894962
1.54876
1183323 5872 1357603 5.41 2.26 0.68
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0
-0.40274452
-4.994247
24294 103 3365712 4.73 1.83 1.65
معادن بافق - کبافق 3.39
1.276512536
1.712589
561894 7044 2538540 4.36 1.9 2.72
کالسیمین - فاسمین 3.03
2.71725557
2.135525
2581669 14345 11114000 4.22 1.98 2.01
باما - کاما 2.81
2.39964182
2.454184
897108 3752 4182000 4.81 1.99 2.33
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.78
3.46682895
2.572870
13715616 39703 96982500 6.39 2.27 2.34
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 7.87
0.23521705
-31650
2611645 4452 1740123 -30.71 1.61 0.26
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.89
1.0432325
-0.092299
2241661 5213 1183425 10.66 1.63 3.37
سازه پویش - خپویش 0.01
-0.691517808
-517036
5520 94 1780800 5.37 2.26 0.3
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4
-0.46391502
-1.331489
6983473 10488 122413000 10.94 1.22 0
سرمایه گذاری سپه - وسپه 6.22
1.66671403
-2.171350
4446420 6240 9387473 6.05 1.09 0
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 4.58
1.72821295
-0.311269
41202341 53367 11706800 5.54 1.11 1.91
داروسازی امین - دامین 8.64
-2.00611612
-1.521620
565523 912 1336993 4.53 1.1 1.03
واسپاری ملت - ولملت 3.2
4.6781544
4.341539
2848022 4397 1235200 7.64 1.17 2.71
سخت آژند - ثاژن 2.2
02008
0.12010
787819 1582 803200 4.5 1.18 2.73
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.22
1.45171817
0.51800
715252 1300 635950 27.8 1.21 2.64
بیمه ملت - ملت 9.7
01722
-0.061721
4300 7 4907700 7.9 1.2 0
چرخشگر - خچرخش 5.22
-1.23011365
-3.041340
961315 1312 1299609 40.08 1.23 0.88
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.92
-3.38922423
-3.112430
1526127 3698 2641787 -37.64 1.52 107.26
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.44
2.37781550
1.721540
3327825 5159 1051438 23.14 1.39 0.62
تامین سرمایه امید - امید 0.23
0.05871704
0.181706
491629 838 8349600 5.24 1.37 32.29
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.57
52625
52625
131238530 344495 157500000 4.33 1.38 1.6
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 5.93
0.681887
-0.79874
10350911 9178 810664 -71.65 1.41 0.14
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.14
4.07313245
3.913240
2259683 7332 7833268 6.52 1.5 17.59
لعابیران - شلعاب 4.2
-1.5351732
0.451767
299393 518 277120 55.61 1.43 0.6
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 4.83
2.62392112
1.022079
6978169 14738 72058038 6.8 1.53 0
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.56
-0.43221843
-0.861835
1421914 2621 442320 220.5 1.55 0
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 3.85
-3.6033050
-4.553020
748542 2283 649650 22.48 2.13 0.33
کویر تایر - پکویر 7.74
4.34633073
4.993092
517178 1589 2151100 7.62 2.39 0.69
سیمان خاش - سخاش 0
09156
-0.59110
200 2 1144500 6.01 4.3 1.1
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.14
1.00534421
-0.394360
718766 3178 2210500 22.6 4.06 1.12
تولید محور خودرو - خمحور 1.41
3.37553675
4.363710
116863 436 1546223 881.04 3.41 1.86
فولاد خوزستان - فخوز 4.02
1.79236872
-0.166740
2676389 18393 99451584 5.59 3.6 1.29
ایران تایر - پتایر 6.91
4.62172807
4.992817
1392721 3910 804118 -508.61 3.83 0.36
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.55
4.08914811
4.934850
2876133 13838 973746 13.39 3.84 3.03
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 2.96
3.714613039
3.412999
231627 3020 1564680 5.37 3.83 1.69
مهرکام پارس - خمهر 8.03
-0.54441827
-0.441829
4228594 7725 1512756 288.8 3.65 0.2
سیمان فارس - سفار 0
-0.12385648
-4.95378
2285 12 1315984 13.96 3.87 1.95
ایران ترانسفو - بترانس 1.79
0.05295675
0.045674
3895465 22106 21281250 15.89 4.28 3.86
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.25
2.77783848
4.333906
96061 374 623376 368.64 3.42 0.35
الکتریک خودرو شرق - خشرق 7.56
-2.41762664
-32648
473661 1262 1678320 397.99 4.55 0.54
ملی سرب و روی ایران - فسرب 6.37
3.38844821
2.944800
2437475 11751 1552362 15.88 5.26 1.33
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 5.13
3.28929515
4.999672
3982320 37891 17127000 9.63 5.55 1.22
فنرسازی خاور - خفنر 6.26
3.78012416
4.812440
1743960 4214 483200 -10.09 5.99 2.26
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.55
-0.377814504
-1.0914400
556070 8058 139238400 4.33 6.05 1.14
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.44
-0.378615788
-1.6315590
306066 4813 31576000 12.37 7.08 0.82
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.03
3.35133639
2.533610
685426 2495 582240 -18.47 7.92 11.17
سیمان کردستان - سکرد 4.15
3.8943747
1.11727
959271 716 1643400 -4.36 45.56 1.79
پتروشیمی خارک - شخارک 3.07
-0.128228042
-0.9927799
75381 2104 56084000 5.31 3.39 3.13
مس شهید باهنر - فباهنر 3.49
0.76244097
0.154072
1748125 7162 4609125 6.94 3.3 0.73
پتروشیمی فجر - بفجر 2.45
-0.15784430
-1.744360
772573 3411 28795000 4.48 2.31 1.92
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1.24
0.33286934
0.136920
220321 1528 2600250 5.9 2.63 3.32
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.4
0.14624111
1.684174
239879 986 2883671 34.8 2.35 0.34
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.11
0.51256276
-0.266228
9763755 61278 313800000 7.51 2.35 0
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.77
3.3023629
2.363596
12861180 46671 10656275 7.89 2.53 3.29
سیمان بهبهان - سبهان 3.24
0.435414301
3.2414700
6042 88 786555 5.54 2.47 0.92
نفت سپاهان - شسپا 0
3.851712888
513030
324081 4223 13532400 3.87 2.65 0.79
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.56
1.0693120
0.913115
94121 296 159120 30.4 2.63 0.84
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.94
-3.43142167
-4.992132
1274264 2762 1300200 -6.5 2.57 1.1
پشم شیشه ایران - کپشیر 5
-1.74953201
-1.783200
271214 868 480150 34.32 2.68 0.91
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.92
4.77591426
4.921428
3042085 4339 641700 12.7 3.4 1
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.51
3.97866011
2.45920
1379748 8293 2241416 7.89 2.84 2.07
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 5.91
1.31824458
-0.234390
12382928 55201 160488000 7.59 2.86 3.15
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0
-3.24013703
-4.993636
103728 377 1481200 16.01 2.78 1.24
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 6.94
-0.72593419
-4.993272
423871 1388 56047667 29.97 2.88 196.34
رینگ سازی مشهد - خرینگ 8.52
-1.14721551
-3.891508
4689456 7275 690195 -129.1 2.86 0.18
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.74
0.68092070
-0.292050
1163053 2408 517500 -12.89 3.05 1.35
سایپا شیشه - کساپا 7.89
-1.23781516
-2.541496
1173307 1779 348680 -21.97 3.01 0.71
داروسازی ابوریحان - دابور 0
0.82435871
56114
19000 116 1690848 3.97 3.12 0.83
لامیران - فلامی 0
-0.20275909
-2.875751
6000 35 354540 14.6 2.93 2.39