کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
حآساآسیا سیر ارس
4.385,199
55,230
11.149 میلیون 996 57.971 میلیارد 4.159 هزار میلیارد -
آ س پآ.س.پ
-41,945
-3.51,955
2.384 میلیون 370 4.637 میلیارد 1.751 هزار میلیارد 389000
اپردازآتیه داده پرداز
0.514,742
0.5514,750
5.187 میلیون 922 76.471 میلیارد 11.057 هزار میلیارد 16953300
افراافرانت
4.358,945
4.999,000
1.381 میلیون 241 12.355 میلیارد 5.591 هزار میلیارد 1332805
ودیبیمه دی
-2.992,528
-1.962,555
16.401 میلیون 1,093 41.464 میلیارد 6.32 هزار میلیارد 508128
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
خدیزلبهمن دیزل
-2.18,037
-2.797,980
1.222 میلیون 236 9.821 میلیارد 8.037 هزار میلیارد 6309045
نوینبیمه نوین
0.72,151
1.592,170
25.93 میلیون 1,877 55.789 میلیارد 3.227 هزار میلیارد -
دیبانک دی
-3.523,315
-4.983,265
27.629 میلیون 2,739 91.603 میلیارد 21.216 هزار میلیارد 911625
ومعلمبیمه معلم
-3.563,821
-2.833,850
8.157 میلیون 1,102 31.164 میلیارد 5.732 هزار میلیارد -
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
-1.012,926
-1.222,920
4.074 میلیون 274 11.918 میلیارد 7.315 هزار میلیارد 617386
کوثربیمه کوثر
-4.659,282
-4.999,249
2.079 میلیون 295 19.295 میلیارد 23.205 هزار میلیارد 2125578
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
میهنبیمه میهن
-0.371,632
-2.931,590
3.616 میلیون 333 5.903 میلیارد 2.448 هزار میلیارد 65280
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
2.9916,524
516,847
1.47 میلیون 515 24.286 میلیارد 1.157 هزار میلیارد 4874580
بسامابیمه سامان
-4.525,490
-2.965,580
7.984 میلیون 1,249 43.834 میلیارد 8.235 هزار میلیارد 1553670
بپاسبیمه پاسارگاد
0.456,657
-0.036,625
489,677 199 3.26 میلیارد 33.971 هزار میلیارد 1830675
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
شاوانپالایش نفت لاوان
-3.0633,853
-2.6434,000
567,136 319 19.199 میلیارد 38.708 هزار میلیارد 1523385
جمپتروشیمی جم
011,196
011,225
0 0 0 107.482 هزار میلیارد -
شغدیرپتروشیمی غدیر
-2.27,926
-0.738,045
4.841 میلیون 926 38.368 میلیارد 10.304 هزار میلیارد -
مارونپتروشیمی مارون
0.539,017
-0.2938,712
49,560 79 1.934 میلیارد 312.136 هزار میلیارد 174405990
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
شرازپالایش نفت شیراز
-0.7538,599
0.2939,000
229,411 154 8.855 میلیارد 39.662 هزار میلیارد 10614725
غدیسپاکدیس
-1.8410,431
-1.2110,498
723,611 338 7.548 میلیارد 2.921 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
-0.1660,852
0.0760,990
526,452 758 32.036 میلیارد 146.045 هزار میلیارد 157545828
هجرتپخش هجرت
528,695
528,695
296,759 2,706 8.515 میلیارد 12.913 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
1.2212,964
0.812,910
1.712 میلیون 519 22.191 میلیارد 7.778 هزار میلیارد 6093080
توریلتوکاریل
-0.787,507
1.777,700
13.504 میلیون 2,297 101.376 میلیارد 15.014 هزار میلیارد 2162016
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
-3.2614,463
-1.0714,790
1.765 میلیون 1,391 25.524 میلیارد 2.893 هزار میلیارد -
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
4.7124,400
4.7124,400
29,097 19 709.967 میلیون 12.2 هزار میلیارد 18300000
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-4.666,888
-3.136,999
1.437 میلیون 290 9.897 میلیارد 1.171 هزار میلیارد 1198512
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
-4.6411,162
-511,120
6.067 میلیون 1,025 67.718 میلیارد 7.066 هزار میلیارد 17055536
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
1.0339,841
3.9740,999
83,707 179 3.335 میلیارد 2.789 هزار میلیارد 13386576
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
-0.240,039
-0.9239,750
388,996 230 15.575 میلیارد 29.148 هزار میلیارد 82119989
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-3.116,652
-2.8116,702
221,700 129 3.692 میلیارد 5.495 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-1.6816,347
-0.0116,626
493,311 448 8.064 میلیارد 2.452 هزار میلیارد 8533134
دماوندتولید نیروی برق دماوند
-3.8950,539
-4.9150,003
116,594 253 5.893 میلیارد 139.488 هزار میلیارد 83591506
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
2.310,391
4.3410,598
2.428 میلیون 927 25.226 میلیارد 4.156 هزار میلیارد -
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-0.1914,067
0.0414,100
352,267 173 4.955 میلیارد 3.517 هزار میلیارد 37587024
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
-1.6715,943
-0.5916,119
3.072 میلیون 1,967 48.97 میلیارد 4.783 هزار میلیارد -
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
-0.894,546
4.274,783
1.548 میلیون 341 7.037 میلیارد 3.914 هزار میلیارد 1318340
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
-2.6810,361
-2.5510,375
561,023 267 5.813 میلیارد 2.176 هزار میلیارد 8578908
دتولیدداروسازی تولید دارو
2.084,361
3.234,410
8.293 میلیون 1,335 36.169 میلیارد 2.617 هزار میلیارد 4967179
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
0.6815,479
516,142
1.307 میلیون 617 20.223 میلیارد 6.966 هزار میلیارد 44393772
داوهداروسازی آوه سینا
-3.674,994
-2.35,065
3.622 میلیون 754 18.089 میلیارد 2.397 هزار میلیارد -
درهآوردارویی ره آورد تامین
0.199,435
0.589,472
2.138 میلیون 2,469 20.169 میلیارد 1.887 هزار میلیارد -
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
حریلریل پردازسیر
1.442,891
2.462,920
41.015 میلیون 4,154 118.592 میلیارد 5.666 هزار میلیارد 109858
فزرینزرین معدن آسیا
-2.426,616
-2.886,585
2.663 میلیون 600 17.622 میلیارد 3.308 هزار میلیارد 4035760
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
-4.043,115
-3.513,132
5.609 میلیون 1,012 17.474 میلیارد 4.361 هزار میلیارد 1828505
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
4.276,099
4.946,138
220,261 85 1.343 میلیارد 1.525 هزار میلیارد 1604037
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
4.993,137
4.993,137
1.024 میلیون 29 3.212 میلیارد 6.274 هزار میلیارد -661907
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
-0.033,334
-0.153,330
4.458 میلیون 587 14.86 میلیارد 4.334 هزار میلیارد 603454
کگهرسنگ آهن گهرزمین
0.0416,261
-0.7616,130
988,954 299 16.081 میلیارد 200.01 هزار میلیارد -
سبزواسیمان لار سبزوار
4.276,003
4.996,044
4.954 میلیون 1,093 29.738 میلیارد 3.598 هزار میلیارد 366183
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
-3.8833,311
-4.8632,972
3.07 میلیون 1,756 102.265 میلیارد 19.997 هزار میلیارد 2365081
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
-2.792,057
-2.222,069
16.009 میلیون 1,534 32.938 میلیارد 2.468 هزار میلیارد 193358
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
-1.291,611
-1.961,600
100.84 میلیون 7,347 162.409 میلیارد 99.082 هزار میلیارد -937602
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
-4.024,040
-3.784,050
3.715 میلیون 689 15.01 میلیارد 2.02 هزار میلیارد 1203920
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
-0.362,742
1.672,798
5.977 میلیون 637 16.387 میلیارد 1.371 هزار میلیارد 419526
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
3.8624,083
2.4523,755
1.087 میلیون 415 26.178 میلیارد 2.89 هزار میلیارد -
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
522,290
522,290
35,079 69 781.911 میلیون 5.454 هزار میلیارد 13374000
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
-2.414,884
2.2615,595
621,744 542 9.254 میلیارد 1.786 هزار میلیارد 10746248
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
0.2627,792
2.6328,450
778,403 406 21.633 میلیارد 2.223 هزار میلیارد -
کی بی سیشرکت کی بی سی
-2.7213,811
0.7214,299
464,880 160 6.42 میلیارد 4.005 هزار میلیارد 9115260
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
3.725,242
4.995,306
25.911 میلیون 2,321 135.824 میلیارد 17.823 هزار میلیارد -
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
-0.25,943
-1.735,852
704,667 279 4.188 میلیارد 35.658 هزار میلیارد 53487
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-4.551,973
-4.161,981
13.123 میلیون 1,183 25.887 میلیارد 1.776 هزار میلیارد 248598
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-4.315,171
-3.775,200
2.153 میلیون 351 11.131 میلیارد 6.826 هزار میلیارد 1877073
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
-3.8311,866
-1.6112,139
818,888 424 9.717 میلیارد 2.373 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
-1.5610,361
-0.4310,480
2.309 میلیون 635 23.927 میلیارد 1.844 هزار میلیارد 7231978
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
-3.052,545
-2.782,552
978,247 150 2.489 میلیارد 2.036 هزار میلیارد 949285
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
-4.225,740
-4.725,710
14.04 میلیون 984 80.596 میلیارد 4.592 هزار میلیارد 2491160
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
02,430
02,392
0 0 0 7.29 هزار میلیارد 639090
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
-0.138,146
-0.4838,001
101,647 30 3.877 میلیارد 38.146 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
-0.7232,919
-1.3532,713
1,570 3 51.683 میلیون 1.646 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
0.0310,020
0.0310,020
2.02 میلیون 47 20.239 میلیارد 1.002 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
0.0612,547
0.0612,547
763,078 36 9.574 میلیارد 1.255 هزار میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
0.2839,068
0.1139,001
1,374 7 53.679 میلیون 39.068 هزار میلیارد -
بهپاکصنعتی بهپاک
-4.4710,687
-2.9110,861
3.691 میلیون 713 39.44 میلیارد 5.344 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
2.487,551
0.357,394
2.048 میلیون 351 15.464 میلیارد 1.012 هزار میلیارد 2318157
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
-4.8526,388
-526,346
1.054 میلیون 401 27.823 میلیارد 2.217 هزار میلیارد 6781716
زنگانصنعت روی زنگان
-3.0915,576
-0.4516,000
942,300 576 14.677 میلیارد 1.558 هزار میلیارد 3302112
سایناصنایع بهداشتی ساینا
0.3319,240
0.6419,300
260,984 128 5.021 میلیارد 1.924 هزار میلیارد 7888400
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
0.4335,850
0.1835,761
550 6 19.718 میلیون 35.85 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
0.1610,101
0.1510,100
149,000 4 1.505 میلیارد 505.05 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
-0.0549,211
0.1549,312
88,481 33 4.354 میلیارد 49.211 هزار میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
0.0925,840
0.0725,834
3.882 میلیون 410 100.313 میلیارد 1.292 هزار میلیارد -
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
033,650
033,650
0 0 0 33.65 هزار میلیارد -
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
010,799
010,799
0 0 0 539.95 میلیارد -
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
0.0520,318
0.0520,319
2.834 میلیون 95 57.576 میلیارد 20.318 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
-0.428,741
-0.4528,724
13,204 4 379.492 میلیون 28.741 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
0.2340,788
0.3640,839
17,547 8 715.707 میلیون 40.788 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
-4.183,412
-3.123,450
5.81 میلیون 605 19.823 میلیارد 4.436 هزار میلیارد 719932
نطرینعطرین نخ قم
-2.1918,126
-2.1618,131
1.132 میلیون 528 20.511 میلیارد 1.813 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
-2.1725,188
-125,490
138,478 194 3.488 میلیارد 9.068 هزار میلیارد 10780464
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
0.915,561
-15,456
1.192 میلیون 192 6.629 میلیارد 83.415 هزار میلیارد -572783
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-1.1934,156
-1.6434,000
37,237 66 1.272 میلیارد 4.782 هزار میلیارد 3996252
فرابورسفرابورس ایران
-4.0513,483
-3.8413,513
5.599 میلیون 1,725 75.487 میلیارد 18.876 هزار میلیارد -
قاسمقاسم ایران
4.9234,102
534,127
1.383 میلیون 597 47.147 میلیارد 20.461 هزار میلیارد 1023060
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
-1.737,592
-1.57,610
1.068 میلیون 324 8.107 میلیارد 2.505 هزار میلیارد 1510808
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
-2.266,957
-0.587,077
2.407 میلیون 770 16.743 میلیارد 2.783 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
-49,917
-3.699,949
6.148 میلیون 2,108 60.968 میلیارد 5.157 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
3.487,280
4.997,386
18.871 میلیون 3,073 137.38 میلیارد 5.023 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
-4.0315,864
-2.0616,190
2.586 میلیون 1,190 41.021 میلیارد 5.552 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-4.6115,601
-4.0415,694
1.049 میلیون 510 16.366 میلیارد 3.12 هزار میلیارد 6942445
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-0.6510,565
-0.3210,600
1.107 میلیون 374 11.695 میلیارد 2.113 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
-4.6717,952
-4.4118,000
1.448 میلیون 798 26.002 میلیارد 5.386 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,382
04,358
0 0 0 5.828 هزار میلیارد -
حخزرکشتیرانی دریای خزر
3.6918,603
4.7818,799
1.419 میلیون 299 26.396 میلیارد 20.091 هزار میلیارد 4148469
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-4.617,561
-2.987,690
25.033 میلیون 5,119 189.276 میلیارد 22.683 هزار میلیارد 3470499
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
گزسکه گز سکه
02,351
02,351
0 0 0 115.646 میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
-0.883,813
-0.573,825
5.005 میلیون 817 19.081 میلیارد 8.509 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
-3.976,089
-36,151
19.38 میلیون 3,642 118.009 میلیارد 14.343 هزار میلیارد 2003281
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-2.543,536
-2.073,553
5.602 میلیون 825 19.81 میلیارد 1.414 هزار میلیارد -671840
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
-3.682,253
-2.522,280
5.444 میلیون 670 12.265 میلیارد 1.352 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-2.4812,230
0.4712,600
1.541 میلیون 841 18.847 میلیارد 4.892 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
-1.426,348
2.1627,300
269,327 331 7.096 میلیارد 5.27 هزار میلیارد -
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
0.4610,665
2.2310,853
1.285 میلیون 366 13.704 میلیارد 1.6 هزار میلیارد 9673155
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
-4.575,142
-4.995,119
11.954 میلیون 1,160 61.465 میلیارد 20.568 هزار میلیارد 1336920
فماکماداکتو استیل کرد
06,000
06,000
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
-2.652,536
-1.382,569
38.086 میلیون 2,963 96.582 میلیارد 15.368 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
1.115,744
2.135,802
4.562 میلیون 1,171 26.204 میلیارد 2.125 هزار میلیارد 4422880
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
-3.2413,521
-2.3313,649
613,858 300 8.3 میلیارد 3.115 هزار میلیارد 10275960
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
شپاسنفت پاسارگاد
-1.678,070
-0.698,150
1.44 میلیون 255 11.617 میلیارد 19.368 هزار میلیارد 6722310
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
-3.54,997
-3.634,990
6.383 میلیون 1,126 31.895 میلیارد 14.991 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
-0.3611,503
011,544
500,610 160 5.759 میلیارد 23.006 هزار میلیارد 21038987
غویتاویتانا
3.9416,427
516,594
3.287 میلیون 781 53.999 میلیارد 9.856 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
4.9618,909
518,915
2.338 میلیون 367 44.206 میلیارد 2.08 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-0.764,828
0.684,898
1.498 میلیون 191 7.232 میلیارد 140.012 هزار میلیارد -