صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
اعتباری ملل - وملل
113012006.19
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
110011474.27
0.45291109
3.171139
514999571554500-17.111.011.81
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
204121203.87
1.30432097
0.482080
404270848356490110.22.410.63
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
461149607.57
-1.26094777
-0.584810
16456795732408.92.620.53
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
417742541.84
-2.16634200
-2.334193
556852348400008.392.731.42
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
327034796.39
-3.40713317
-1.253391
38649512826634008.752.690.25
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
235824202.63
1.14122393
-0.32359
202161484957200-724.63.890
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
560960878.52
-0.93165849
0.445930
791047462711698009.494.060.38
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
235024102.55
02400
02400
865621408000-13.215.280.98
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
6450712110.4
4.61527095
57121
9807969628380058.526.613.86
پتروشیمی مارون - مارون
50000512002.4
-0.821750691
-0.5950811
2389612112027640008.116.13.7
پخش البرز - پخش
110211494.26
3.92691138
4.931149
10976601249682800-5.851.060.05
داروسازی تولید دارو - دتولید
195120444.77
-0.94481992
1.342038
598341197370408.071.640.61
پاکدیس - غدیس
262027896.45
4.02712764
4.972789
13340773687773920329.192.210.55
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
340136015.88
3.93593565
4.993601
1227180437435650011.882.310.57
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
249025893.98
-1.2482532
-0.552550
294150074496016032013.292.340
بیمه دی - ودی
102610744.68
1.24641056
2.971074
3652426400003.081.30
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
689871924.26
-3.33297019
-1.547149
669872470216171784.832.531.35
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
562057502.31
-0.42385639
-0.675625
871754923947306.834.120.31
بانک دی - دی
6156434.55
0.1595628
0.32629
222302013974019200-0.12-0.080.16
آ.س.پ - آ س پ
7517996.39
0.6443781
1.68789
83862065562480026.320.692.46
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
8779265.59
2.9478908
4.76924
18791211706817200-94.970.861.07
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
108211243.88
0.45451105
1.821120
10849371198143650025.770.9393.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
426244504.41
-1.09244346
0.84429
13927726054121688005.562.0723.17
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
1623179010.29
01763
0.621774
616010108639341423.261.420
بهمن لیزینگ - ولبهمن
141114804.89
-2.13791419
-2.341416
379865411352003.870.970.66
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
197620875.62
3.37022055
2.622040
1669927343167815013.572.920.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
9219523.37
-0.6309945
-1.16940
27430265670007.340.60
بیمه اتکائی امین - اتکام
99010172.73
1.4228998
3.151015
10138910124950003.270.750
سیمان لار سبزوار - سبزوا
1507166010.15
-4.53971514
-4.981507
377150571907530-7.14-3.411.54
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
200220100.4
0.19962008
0.32010
261475226505604.861.412.32
بیمه سامان - بساما
241025003.73
-0.20072486
0.362500
161234037290009.81.960
بیمه کوثر - کوثر
145015134.34
4.23321502
51513
147212237550005.491.040
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
158016202.53
0.37811593
0.881601
1540692454779004.321.241.86
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
566657501.48
-1.24465713
-1.475700
196529112336163294.091.851.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
978899101.25
-4.21329867
-4.989788
2987929513813809.614.970.98
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
109910990
2.80641099
2.811099
2929327475003.870.80
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
196020595.05
1.45292025
0.151999
722359146326325004.231.240
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
118812817.83
3.85251267
51281
15787982000177380011.021.111.8
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
846586752.48
0.6638502
0.648500
4329536810202405.944.620.62
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
9519782.84
-1.032959
0969
51257449219180003.30.690
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
108411344.61
0.45541103
1.821118
9581051057607753118.631.010.49
کی بی سی - کی بی سی
205021404.39
-1.59622096
-3.292060
199745030405.421.130.34
افرانت - افرا
211122285.54
2.3312195
3.642223
205538451109750015.371.551.58
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
382040004.71
-2.82853882
-2.383900
65581525462717408.652.771.23
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
810084394.19
-0.72798183
-1.098153
432983549001307.735.782.59
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
420043373.26
4.33314310
4.994337
3790231634362040-10.777.885.42
آسیا سیر ارس - حآسا
101910654.51
2.52921054
1.171040
270752984320012.430.990.63
ریل پرداز سیر - حریل
114411964.55
1.81981175
-0.091153
82930659747230300014.821.032.62
توکا ریل - توریل
137414253.71
-1.40941399
-2.041390
1669879233627980005.561.060.85
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
198020473.38
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
مبین وان کیش - اوان
26450269972.07
1.079426783
1.1426800
1388743719267830025.4118.134.82
نفت ایرانول - شرانل
657267152.18
4.7536700
3.816640
999305566955134000006.153.650.98
ذوب آهن اصفهان - ذوب
167017343.83
-1.97561687
-2.091685
905002321526965597565022.553.921.16
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
410642854.36
-1.13824169
-1.644148
1437190599225026518.264.220
آهن و فولاد ارفع - ارفع
640067004.69
1.68296586
3.276689
756923149853263440006.934.541.72
صنعت روی زنگان - زنگان
695071582.99
-0.29897005
-0.377000
189858133070050029.255.212.53
پتروشیمی خراسان - خراسان
901093313.56
1.0519230
1.69280
5126864732165208886.045.962.79
پالایش نفت شیراز - شراز
18801203007.97
-0.254519600
-3.3119000
115330122605201399539.417.120.49
پالایش نفت لاوان - شاوان
18950203767.53
2.731119936
1.2619650
60552081207192279525314.387.430.5
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
52800547813.75
0.847953763
1.1553925
1325842712811290312006.0916.152.8
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
129713564.55
0.61731304
0.081297
2664635326000-170.861.440
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
612063513.77
4.56276325
4.996351
1022239646622770008.923.52.2
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
632863280
4.99426328
4.996328
197849125231640004.322.260.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
467248012.76
-2.23334728
-2.134733
105759775000762201388.923.363.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
27101290007.01
0.021228270
-0.9427998
12824663625532490218.773.518.63
ریل سیر کوثر - حسیر
202920802.51
-0.72892043
0.152061
1060751216796392911.821.451.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
10570111745.71
3.696111054
4.7911171
6384370680473123.511.32.41
بانک گردشگری - وگردش
70077010
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
7887880
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
5735974.19
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
122612260
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
بیمه نوین - نوین
9709700
-0.2058970
-0.21970
1800017145500011.535.011.38
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
11000112001.82
2.295111009
4.0611199
67067416513504.323.50.72
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
785181493.8
-0.37977
0.248020
21612172220165207.633.233.48
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
128013001.56
0.38671298
0.541300
64981884451920007.211.1413.7
قاسم ایران - قاسم
238823880
4.9672388
4.972388
5404971291143280094.471.990.09
بهمن دیزل - خدیزل
300231193.9
-0.65553031
1.283090
23364270830310003.081.20.43
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
232024495.56
3.75552376
3.062360
396259169416871280005.471.350
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
158516302.84
1.31991612
2.011623
1623117261716764804.741.351.14
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
179018664.25
-2.05741809
-2.541800
29437875324723600115.281.520.81
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
201222079.69
3.09232167
52207
10631968230412903789.461.680.4
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
237423740
4.99782374
52374
127430303256392010.121.81.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
384441006.66
-3.16363918
-0.224037
2422909493918007.81.950.66
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
162017085.43
4.17181698
4.231699
71630812168490006.31.951.63
صنعتی بهپاک - بهپاک
397141203.75
0.3694080
1.334119
500309204113056005.271.940.16
مواد ویژه لیا - شلیا
470249545.36
0.74584863
-0.314812
1725478393930287.111.951.89
زرین معدن آسیا - فزرین
522555406.03
-4.11135271
-4.025276
704859371515813004.652.031.49
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
8739205.38
3.5348908
2.96903
524909347681089600-2.883.311.63
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
275828543.48
1.73352817
0.92794
2691817758298595018.092.130.94
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
403041593.2
3.25594091
2.224050
487566199510227505.312.141.04
بیمه پاسارگاد - بپاس
323932700.96
0.64833260
0.653260
345657112783178909.612.170
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
300031133.77
-3.33553043
-2.483070
229342269804564507.272.320.54
آتیه داده پرداز - اپرداز
665067701.8
06719
-0.286700
43684592935233595008.572.652.01
نفت پاسارگاد - شپاس
417941790
54179
54179
24733410341002960013.152.760.53
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
343135794.31
-0.71353479
-0.113500
3997531391521850126.422.740.2
پتروشیمی غدیر - شغدیر
310333507.96
2.06443263
4.443339
98533473214742419009.142.920.81
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
432045585.51
2.14564475
0.464401
10400146535800011.322.90.39
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
336235776.4
-1.86973464
-2.123455
10203470353435196000011.673.151.86
بیمه میهن - میهن
7107302.82
2.2727720
3.69730
68000491080000-2.991.710