کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
-2.0614,276
-1.8314,310
689,186 524 9.839 میلیارد 37.831 هزار میلیارد 25125760
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.194,690
-3.64,719
3.847 میلیون 932 18.043 میلیارد 12.85 هزار میلیارد 797300
لابساآبسال‌
-1.7123,870
-0.3524,200
354,543 397 8.463 میلیارد 8.593 هزار میلیارد 1766380
فایراآلومینیوم‌ایران‌
-0.545,111
-0.885,094
2.08 میلیون 536 10.632 میلیارد 26.566 هزار میلیارد 2136398
فمرادآلومراد
3.5719,197
4.6619,400
964,082 731 18.507 میلیارد 950.933 میلیارد 671895
دالبرالبرزدارو
-0.377,813
0.897,912
1.814 میلیون 487 14.169 میلیارد 14.532 هزار میلیارد 12555491
نمرینوایران‌ مرینوس‌
524,753
524,753
257,877 63 6.383 میلیارد 3.144 هزار میلیارد 2351535
بترانسایران‌ ترانسفو
-3.967,873
-3.597,904
15.976 میلیون 2,748 125.78 میلیارد 29.524 هزار میلیارد 5707925
پاساایران‌یاساتایرورابر
-4.198,097
-4.998,029
1.734 میلیون 401 14.04 میلیارد 4.858 هزار میلیارد 1279326
چافستافست‌
4.9511,629
511,635
5.82 میلیون 598 67.684 میلیارد 11.513 هزار میلیارد 11431307
مرقامایران‌ارقام‌
-3.165,337
-2.925,350
7.625 میلیون 1,602 40.697 میلیارد 2.669 هزار میلیارد 1499697
دیرانایران‌دارو
-2.845,822
-2.945,816
2.531 میلیون 771 14.737 میلیارد 3.086 هزار میلیارد 3190456
خکارایرکا پارت صنعت
3.743,246
4.993,285
16.32 میلیون 1,372 52.978 میلیارد 1.623 هزار میلیارد 496638
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
-4.1315,493
-3.0415,670
1.641 میلیون 508 25.431 میلیارد 4.438 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
-2.93,915
-2.533,930
6.7 میلیون 983 26.229 میلیارد 2.466 هزار میلیارد 379755
خودروایران‌ خودرو
-4.055,922
-2.975,989
53.628 میلیون 4,866 317.58 میلیارد 90.607 هزار میلیارد 461916
البرزبیمه البرز
3.492,434
2.682,415
234.441 میلیون 7,234 570.575 میلیارد 9.736 هزار میلیارد 338326
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-4.4312,656
-4.8612,600
2.808 میلیون 795 35.535 میلیارد 25.312 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
4.814,229
4.984,236
47.612 میلیون 2,358 201.367 میلیارد 12.053 هزار میلیارد 837342
آسیابیمه آسیا
-2.493,875
-1.993,895
3.036 میلیون 437 11.765 میلیارد 8.913 هزار میلیارد 600625
وسینابانک سینا
-4.782,393
-3.32,430
21.994 میلیون 851 52.643 میلیارد 23.93 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
-1.384,428
-3.924,314
1.21 میلیون 180 5.295 میلیارد 58.144 هزار میلیارد 4428
وخاوربانک خاورمیانه
-0.173,433
1.053,475
971,631 140 3.325 میلیارد 34.33 هزار میلیارد 1222148
وبصادربانک صادرات ایران
0.46433
0.7434
200.308 میلیون 5,824 86.716 میلیارد 75.928 هزار میلیارد 69280
وپاساربانک پاسارگاد
-0.431,870
1.121,899
78.722 میلیون 4,405 147.213 میلیارد 94.248 هزار میلیارد 525470
پارسیانبیمه پارسیان
-2.882,529
-2.152,548
4.704 میلیون 483 11.897 میلیارد 10.116 هزار میلیارد 1143108
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
-4.789,625
-4.929,611
2.006 میلیون 681 19.309 میلیارد 4.957 هزار میلیارد 173250
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
1.66429
1.66429
652.648 میلیون 17,565 280.076 میلیارد 96.064 هزار میلیارد 71643
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
4.0615,728
515,870
1.115 میلیون 350 17.542 میلیارد 5.662 هزار میلیارد 5378976
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
-4.191,898
-1.561,950
12.504 میلیون 1,088 23.73 میلیارد 11.388 هزار میلیارد 320762
مابیمه ما
3.373,524
2.083,480
5.491 میلیون 393 19.35 میلیارد 5.286 هزار میلیارد 1518844
پرداختبه پرداخت ملت
-1.0517,781
-1.517,700
1.409 میلیون 533 25.053 میلیارد 25.782 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
-1.3214,239
-0.2714,390
2.834 میلیون 1,165 40.355 میلیارد 14.239 هزار میلیارد 11291527
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
-2.416,286
-2.646,271
9.661 میلیون 1,013 60.729 میلیارد 9.429 هزار میلیارد 930328
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
0.7417,615
2.8717,988
1.125 میلیون 748 19.819 میلیارد 4.316 هزار میلیارد 4016220
وپارسبانک‌پارسیان‌
-4.72,839
-4.972,831
25.061 میلیون 1,254 71.138 میلیارد 67.455 هزار میلیارد 340680
وکاربانک‌ کارآفرین‌
-0.152,616
-2.672,550
5.19 میلیون 265 13.576 میلیارد 22.236 هزار میلیارد 523200
شپدیسپتروشیمی پردیس
-0.1721,980
0.1122,041
683,914 289 15.032 میلیارد 131.88 هزار میلیارد 22573460
شترانپالایش نفت تهران
-0.395,104
0.215,135
5.751 میلیون 1,241 29.355 میلیارد 224.576 هزار میلیارد 1117776
خپارسپارس‌ خودرو
-4.341,300
-4.341,300
108.372 میلیون 4,491 140.862 میلیارد 29.536 هزار میلیارد 9100
جمپتروشیمی جم
-0.3311,465
-0.3711,460
1.265 میلیون 967 14.499 میلیارد 158.217 هزار میلیارد 19272665
دپارسپارس‌ دارو
-3.3428,393
-1.9628,800
293,476 258 8.333 میلیارد 14.906 هزار میلیارد 74900734
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
2.814,654
4.994,753
5.827 میلیون 933 27.123 میلیارد 2.792 هزار میلیارد 158236
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-1.5913,103
-0.4913,250
633,373 427 8.27 میلیارد 39.309 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
4.2328,428
528,638
2.061 میلیون 1,174 58.581 میلیارد 1.706 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
0.2239,261
0.4439,350
811,958 729 31.878 میلیارد 235.566 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
-2.344,084
-0.054,180
13.275 میلیون 1,079 54.214 میلیارد 13.205 هزار میلیارد 102100
نوریپتروشیمی نوری
0.433,172
0.5633,223
2.867 میلیون 4,797 95.097 میلیارد 99.516 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
4.577,478
4.997,508
3.261 میلیون 368 24.387 میلیارد 9.422 هزار میلیارد 4524190
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
-2.917,147
-2.057,210
803,662 309 5.744 میلیارد 3.359 هزار میلیارد 3066063
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
-4.679,682
-4.199,730
7.469 میلیون 1,446 72.315 میلیارد 62.933 هزار میلیارد 25792848
شپناپالایش نفت اصفهان
-1.6612,005
-0.5412,142
9.167 میلیون 2,802 110.043 میلیارد 240.1 هزار میلیارد 3493455
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
-0.9115,277
-0.515,340
859,812 293 13.135 میلیارد 210.823 هزار میلیارد 3742865
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
-0.168,751
0.48,800
4.297 میلیون 559 37.603 میلیارد 124.719 هزار میلیارد 6965796
لخزرپارس‌ خزر
1.8836,153
4.2736,999
142,861 159 5.165 میلیارد 5.466 هزار میلیارد 39226005
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
-4.7827,088
-3.7527,380
527,955 508 14.301 میلیارد 4.063 هزار میلیارد 14464992
شبریزپالایش نفت تبریز
-0.0625,539
1.1825,855
293,880 224 7.504 میلیارد 99.199 هزار میلیارد 14225223
پلاسکپلاسکوکار
-4.552,284
-3.972,298
5.735 میلیون 630 13.097 میلیارد 2.087 هزار میلیارد -95928
خراسانپتروشیمی خراسان
0.8817,972
1.1818,026
194,262 79 3.55 میلیارد 32.168 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
-0.0564,630
-0.0964,600
101,651 208 6.568 میلیارد 61.399 هزار میلیارد 129777040
بسویچپارس‌سویچ‌
0.1912,950
513,572
14,910 8 202.359 میلیون 12.95 هزار میلیارد 9349900
شاراکپتروشیمی شازند
-1.217,282
-0.967,300
3.305 میلیون 970 24.065 میلیارد 58.722 هزار میلیارد 4675044
لپارسپارس‌ الکتریک‌
-1.2512,363
-0.6412,440
86,130 88 1.059 میلیارد 3.709 هزار میلیارد 3869619
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.2627,896
0.6728,011
2.761 میلیون 2,562 77.028 میلیارد 55.792 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
-0.0911,306
1.6311,501
1.672 میلیون 658 18.907 میلیارد 12.21 هزار میلیارد 9383980
شیرازپتروشیمی‌شیراز
-0.689,200
0.299,290
1.162 میلیون 214 10.687 میلیارد 46.92 هزار میلیارد 64400
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
-4.313,799
-3.83,819
9.16 میلیون 678 34.798 میلیارد 31.342 هزار میلیارد 763599
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
2.766,034
2.866,040
3.275 میلیون 834 19.762 میلیارد 14.566 هزار میلیارد 1098188
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
-1.7219,905
-0.0320,246
1.234 میلیون 475 24.559 میلیارد 3.225 هزار میلیارد 1552590
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
-4.213,591
-4.533,579
18.156 میلیون 1,356 65.204 میلیارد 13.083 هزار میلیارد 2276694
تکنوتکنوتار
-4.534,947
-4.384,955
3.867 میلیون 708 19.131 میلیارد 1.215 هزار میلیارد 59364
حتایدتایدواترخاورمیانه
3.916,343
516,515
11.232 میلیون 987 183.559 میلیارد 16.343 هزار میلیارد 6733316
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
4.372,720
4.992,736
40.01 میلیون 2,304 108.824 میلیارد 4.352 هزار میلیارد 647360
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
-1.546,758
-2.116,719
1.712 میلیون 444 11.572 میلیارد 19.844 هزار میلیارد 202740
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
-0.163,043
1.713,100
21.979 میلیون 1,555 66.887 میلیارد 15.215 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
-0.551,811
-1.151,800
763,710 97 1.364 میلیارد 12.677 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
4.9111,471
4.9911,480
8.565 میلیون 667 98.252 میلیارد 20.648 هزار میلیارد 3854256
تنوینتامین سرمایه نوین
0.282,878
0.72,890
25.473 میلیون 2,224 73.305 میلیارد 25.902 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
-4.244,854
-4.994,816
1.729 میلیون 243 8.393 میلیارد 1.165 هزار میلیارد 762078
چدنتولیدی چدن سازان
-3.729,349
-3.49,380
2.81 میلیون 678 26.274 میلیارد 9.349 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-0.814,043
-0.644,050
9.089 میلیون 1,241 36.743 میلیارد 162.933 هزار میلیارد 485160
غمهراتولیدی‌مهرام‌
3.8326,636
526,935
226,027 239 6.02 میلیارد 2.492 هزار میلیارد 43230228
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,794
06,850
0 0 0 2.004 هزار میلیارد 129086
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
1.6817,218
517,780
3.332 میلیون 1,512 57.366 میلیارد 8.609 هزار میلیارد 20058970
خمحورتولیدمحورخودرو
-4.067,350
-57,278
211,912 121 1.557 میلیارد 3.092 هزار میلیارد 95550
فجامجام‌دارو
-1.3517,505
-1.4917,480
146,573 211 2.566 میلیارد 2.101 هزار میلیارد 15491925
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
-4.183,805
-3.053,850
3.201 میلیون 470 12.18 میلیارد 3.623 هزار میلیارد 140785
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
-4.544,565
-54,543
44.064 میلیون 4,323 201.171 میلیارد 23.787 هزار میلیارد 1675355
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
4.0725,278
3.125,042
1.602 میلیون 645 40.487 میلیارد 5.056 هزار میلیارد 4777542
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
3.1616,135
516,422
6.048 میلیون 1,821 97.58 میلیارد 5.325 هزار میلیارد 4695285
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
0.1414,151
0.514,201
954,085 426 13.502 میلیارد 118.868 هزار میلیارد 28811436
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
0.2238,151
3.7639,499
212,927 364 8.123 میلیارد 2.289 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
-0.0915,993
-1.2515,808
82,189 33 1.311 میلیارد 12.794 هزار میلیارد 23429745
غدشتدشت‌ مرغاب‌
1.0158,845
-3.2756,354
73,800 83 4.343 میلیارد 3.145 هزار میلیارد 4884135
دامینداروسازی‌ امین‌
2.548,973
4.999,188
2.926 میلیون 922 26.259 میلیارد 7.442 هزار میلیارد 2512440
دلرداروسازی‌ اکسیر
-0.1128,774
2.7229,589
817,016 229 23.509 میلیارد 12.948 هزار میلیارد 20717280
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
3.5920,367
4.9820,640
3.688 میلیون 994 75.11 میلیارد 12.22 هزار میلیارد 23299848
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
-3.0230,176
-0.7830,873
391,536 138 11.815 میلیارد 25.348 هزار میلیارد 58088800
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
-2.47,314
-1.277,399
376,837 173 2.743 میلیارد 8.294 هزار میلیارد 16017660
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
2.044,349
2.064,350
14.244 میلیون 2,479 61.945 میلیارد 10.89 هزار میلیارد 11929307
دلقمادارویی‌ لقمان‌
0.175,160
-0.215,140
2.359 میلیون 536 12.171 میلیارد 3.483 هزار میلیارد 1599600
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
4.586,529
56,555
15.763 میلیون 1,553 102.91 میلیارد 3.098 هزار میلیارد 509262
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
-1.17,915
-1.747,864
1.458 میلیون 368 11.542 میلیارد 5.145 هزار میلیارد 1757130
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
513,256
513,256
439,853 85 5.831 میلیارد 9.942 هزار میلیارد 40391032
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
4.1920,089
520,246
1.664 میلیون 844 33.423 میلیارد 7.795 هزار میلیارد 44818559
درازکدارویی‌ رازک‌
-0.1718,286
1.5218,595
349,982 265 6.4 میلیارد 10.844 هزار میلیارد 35895418
دکوثرداروسازی‌ کوثر
-3.045,704
-1.435,799
1.681 میلیون 258 9.59 میلیارد 3.08 هزار میلیارد 302312
دروزداروسازی‌ روزدارو
2.65,128
3.985,197
1.693 میلیون 363 8.684 میلیارد 3.589 هزار میلیارد 66664
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
-4.219,250
-3.759,295
13.245 میلیون 1,606 122.517 میلیارد 37 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
-2.9337,228
-3.5337,000
326,649 425 12.16 میلیارد 1.899 هزار میلیارد 1563576
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
-1.487,573
-0.487,650
3.577 میلیون 1,430 27.085 میلیارد 6.969 هزار میلیارد -13798006
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
-0.413,628
-1.7113,449
1.587 میلیون 572 21.623 میلیارد 2.521 هزار میلیارد 1117496
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-1.884,653
0.174,750
4.747 میلیون 993 22.088 میلیارد 2.071 هزار میلیارد -949212
ختوررادیاتور ایران‌
-1.729,386
-1.059,450
2.829 میلیون 466 26.551 میلیارد 2.816 هزار میلیارد 4908878
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.5516,293
-516,216
829,711 482 13.519 میلیارد 3.47 هزار میلیارد 1189389
خزامیازامیاد
-1.171,353
-0.81,358
51.409 میلیون 2,633 69.559 میلیارد 7.482 هزار میلیارد 1353
سکردسیمان کردستان
-1.413,082
0.453,140
7.343 میلیون 937 22.633 میلیارد 6.78 هزار میلیارد -274298
سمازنسیمان‌مازندران‌
3.373,155
-1.673,001
7.841 میلیون 661 24.74 میلیارد 5.187 هزار میلیارد 795060
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
-3.544,904
-2.464,959
3.19 میلیون 975 15.642 میلیارد 8.092 هزار میلیارد 1108304
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
4.033,798
4.983,833
38.256 میلیون 2,196 145.313 میلیارد 17.091 هزار میلیارد 824166
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
-0.963,085
-1.443,070
3.962 میلیون 227 12.223 میلیارد 83.295 هزار میلیارد 931670
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
-3.7315,528
-1.4215,900
781,294 667 12.132 میلیارد 3.727 هزار میلیارد 13385136
خساپاسایپا
-3.511,569
-3.381,571
95.967 میلیون 5,374 150.585 میلیارد 61.609 هزار میلیارد 160038
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
-4.487,763
-3.757,822
2.285 میلیون 684 17.736 میلیارد 1.692 هزار میلیارد 1801016
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
3.932,747
4.312,757
18.991 میلیون 1,063 52.164 میلیارد 12.362 هزار میلیارد 719714
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
-1.283,239
-0.123,277
3.376 میلیون 422 10.933 میلیارد 15.548 هزار میلیارد 2370948
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-1.923,427
-2.43,410
13.415 میلیون 1,614 45.969 میلیارد 55.689 هزار میلیارد 1802602
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
-3.683,611
-2.833,643
9.81 میلیون 1,341 35.421 میلیارد 2.889 هزار میلیارد 1783834
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
1.744,549
2.894,600
13.672 میلیون 1,111 62.197 میلیارد 11.827 هزار میلیارد 709644
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
1.566,184
1.796,198
12.003 میلیون 1,309 74.23 میلیارد 11.255 هزار میلیارد 531824
سقاینسیمان‌ قائن‌
-2.4518,270
-1.7518,400
213,657 254 3.904 میلیارد 4.568 هزار میلیارد 26217450
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
3.242,102
4.962,137
21.083 میلیون 1,496 44.312 میلیارد 5.15 هزار میلیارد 8408
سخوزسیمان خوزستان
-2.464,877
-24,900
4.345 میلیون 1,014 21.192 میلیارد 6.828 هزار میلیارد 1009539
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-4.371,621
-3.481,636
30.363 میلیون 1,725 49.231 میلیارد 15.156 هزار میلیارد 150753
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
3.466,466
5.626,601
658,355 147 4.257 میلیارد 3.252 هزار میلیارد 1105686
سفارسیمان‌فارس‌
017,899
018,779
0 0 0 4.17 هزار میلیارد 5190710
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
1.862,194
2.092,199
46.752 میلیون 2,114 102.58 میلیارد 8.791 هزار میلیارد 482680
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
-1.441,298
-1.371,299
23.531 میلیون 1,276 30.55 میلیارد 13.856 هزار میلیارد 77880
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-4.252,590
-4.252,590
2.229 میلیون 262 5.774 میلیارد 12.432 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
010,877
010,890
0 0 0 50.35 هزار میلیارد 7070050
خاذینسایپاآذین‌
-2.872,129
-1.372,162
14.049 میلیون 1,737 29.916 میلیارد 5.633 هزار میلیارد 10645
سغربسیمان‌غرب‌
2.75,367
2.665,365
1.186 میلیون 295 6.366 میلیارد 2.684 هزار میلیارد 1014363
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
-2.9617,948
-3.2217,900
366,187 241 6.572 میلیارد 3.59 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
2.4544,204
3.4244,625
91,960 171 4.065 میلیارد 4.42 هزار میلیارد 126467644
دسبحانسبحان دارو
-2.547,341
-0.427,500
2.881 میلیون 989 21.153 میلیارد 7.561 هزار میلیارد 15504192
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-3.932,007
-4.022,005
9.601 میلیون 736 19.273 میلیارد 1.806 هزار میلیارد 339183
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.943,184
4.983,185
31.659 میلیون 1,253 100.812 میلیارد 3.423 هزار میلیارد 557200
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-2.061,376
-1.781,380
24.908 میلیون 1,628 34.269 میلیارد 10.953 هزار میلیارد 412800
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
-3.941,660
-2.841,679
93.006 میلیون 4,533 154.387 میلیارد 20.75 هزار میلیارد 282200
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
522,739
522,739
1.51 میلیون 186 34.341 میلیارد 4.548 هزار میلیارد 9413946
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-2.21,825
-2.091,827
8.993 میلیون 729 16.413 میلیارد 9.125 هزار میلیارد 204400
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
-2.6165,534
1.0568,000
17,203 54 1.12 میلیارد 3.55 هزار میلیارد 75626236
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
-3.885,592
-2.95,649
7.373 میلیون 1,947 41.231 میلیارد 4.194 هزار میلیارد -212496
سرودسیمان‌شاهرود
3.813,649
4.923,688
5.719 میلیون 560 20.87 میلیارد 2.956 هزار میلیارد 204344
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
2.143,289
3.483,332
3.764 میلیون 455 12.38 میلیارد 3.618 هزار میلیارد 151294
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
-1.2424,988
-0.825,100
148,426 222 3.709 میلیارد 2.499 هزار میلیارد 5022588
سیلامسیمان‌ ایلام‌
1.278,756
3.498,948
410,631 239 3.595 میلیارد 3.612 هزار میلیارد -2048904
پردیسسرمایه گذاری پردیس
1.542,975
3.073,020
19.653 میلیون 1,671 58.459 میلیارد 3.719 هزار میلیارد 220150
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
-2.413,367
-4.353,300
617,777 121 2.04 میلیارد 9.259 هزار میلیارد 734006
سکرماسیمان‌ کرمان‌
1.744,977
4.215,098
11.496 میلیون 2,201 57.214 میلیارد 4.934 هزار میلیارد 2269512
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
-3.092,726
-1.62,768
2.71 میلیون 347 7.387 میلیارد 12.267 هزار میلیارد 1984528
سفارسسیمان فارس و خوزستان
-0.574,019
0.944,080
25.497 میلیون 2,653 102.474 میلیارد 22.607 هزار میلیارد 325539
سیمرغسیمرغ
-1.5811,669
-0.611,785
6.121 میلیون 2,471 71.42 میلیارد 15.17 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
4.365,550
4.985,583
13.439 میلیون 1,340 74.59 میلیارد 38.85 هزار میلیارد 1409700
شفاسرمایه گذاری شفادارو
4.878,361
4.998,371
4.001 میلیون 595 33.456 میلیارد 9.861 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
4.215,051
4.995,089
7.747 میلیون 909 39.134 میلیارد 2.526 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
-1.7811,783
-1.5411,811
1.19 میلیون 479 14.02 میلیارد 4.619 هزار میلیارد 2474430
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
2.2513,903
4.9914,276
708,362 365 9.848 میلیارد 2.781 هزار میلیارد -1167852
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.672,827
0.142,850
1.036 میلیون 127 2.896 میلیارد 18.915 هزار میلیارد 1306074
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-14,249
-1.914,210
2.84 میلیون 656 12.065 میلیارد 11.26 هزار میلیارد 913535
سترانسیمان‌ تهران‌
-1.468,686
1.998,990
6.605 میلیون 1,963 57.371 میلیارد 15.201 هزار میلیارد 1910920
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-3.669,127
-3.059,185
1.653 میلیون 599 15.09 میلیارد 2.026 هزار میلیارد 1834527
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
0.416,405
1.16,449
527,242 240 3.377 میلیارد 6.943 هزار میلیارد 3394650
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
-3.511,679
-2.31,700
30.4 میلیون 1,877 51.03 میلیارد 9.235 هزار میلیارد 164542
غسالمسالمین‌
3.6821,585
521,858
88,449 43 1.933 میلیارد 6.476 هزار میلیارد 5288325
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
-0.8712,510
-0.9512,500
1.603 میلیون 594 20.058 میلیارد 13.64 هزار میلیارد 450360
سخاشسیمان‌خاش‌
0.7221,705
-1.4621,234
51,603 68 1.12 میلیارد 2.713 هزار میلیارد 20576340
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
-1.823,297
-0.153,353
4.572 میلیون 763 15.072 میلیارد 5.275 هزار میلیارد 834141
سفانوسیمان فارس نو
4.8710,557
510,570
2.805 میلیون 385 29.608 میلیارد 5.279 هزار میلیارد 6344757
کساپاسایپاشیشه‌
-3.485,269
-2.185,340
2.699 میلیون 382 14.22 میلیارد 1.212 هزار میلیارد 26345
سدورسیمان‌ دورود
-1.782,483
1.662,570
10.182 میلیون 1,361 25.287 میلیارد 1.593 هزار میلیارد -441974
سارابسیمان‌ داراب‌
0.53,589
0.813,600
4.563 میلیون 826 16.374 میلیارد 3.23 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
0.842,039
2.872,080
32.955 میلیون 2,659 67.204 میلیارد 5.411 هزار میلیارد -128457
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
-4.236,297
-3.636,336
1.815 میلیون 454 11.432 میلیارد 9.446 هزار میلیارد 4458276
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
0.742,453
0.742,453
12.728 میلیون 882 31.227 میلیارد 176.616 هزار میلیارد 502865
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
-1.69,260
-0.129,400
5.195 میلیون 1,133 48.108 میلیارد 5.371 هزار میلیارد 2620580
سارومسیمان‌ارومیه‌
1.045,457
4.965,669
2.921 میلیون 554 15.944 میلیارد 3.82 هزار میلیارد 2150058
کگازشیشه‌ و گاز
-4.6413,190
-3.4813,350
2.574 میلیون 740 33.957 میلیارد 5.936 هزار میلیارد -2031260
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
-2.4920,109
-3.0619,990
228,053 198 4.586 میلیارد 4.555 هزار میلیارد 9953955
کهمداشیشه‌ همدان‌
-4.568,073
-4.248,100
5.351 میلیون 907 43.198 میلیارد 9.3 هزار میلیارد 10357659
قشهدشهد
-3.3314,796
-1.3515,100
734,963 409 10.875 میلیارد 5.918 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
-2.4112,824
-1.0713,001
943,108 484 12.094 میلیارد 2.565 هزار میلیارد -1731240
قشکرشکرشاهرود
-3.5317,719
-2.1417,975
298,281 236 5.285 میلیارد 3.544 هزار میلیارد 248066
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
-1.7613,115
-2.3213,040
1.192 میلیون 760 15.63 میلیارد 251.808 هزار میلیارد 93772250
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
-4.4520,843
-3.7321,000
1.44 میلیون 296 30.023 میلیارد 4.169 هزار میلیارد 7795282
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
-4.1712,307
-3.0512,450
879,801 317 10.828 میلیارد 3.138 هزار میلیارد 11310133
فاماصنعتی‌ آما
07,864
08,037
0 0 0 7.078 هزار میلیارد 3758992
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
034,038
034,034
0 0 0 3.404 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
-3.778,715
-2.758,807
1.78 میلیون 633 15.509 میلیارد 2.179 هزار میلیارد -3520860
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.6610,118
0.2810,080
135,285 80 1.369 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
-2.149,636
0.5951,000
90,648 209 4.499 میلیارد 1.524 هزار میلیارد 7693580
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
-1.015,886
-0.895,893
3.088 میلیون 366 18.177 میلیارد 538.569 هزار میلیارد 5097276
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.428,824
1.78,936
1.071 میلیون 155 9.453 میلیارد 31.142 هزار میلیارد 4297288
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
-3.834,670
-3.624,680
6.168 میلیون 1,005 28.809 میلیارد 4.67 هزار میلیارد 2363020
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
-2.197,977
2.698,375
1.522 میلیون 416 12.142 میلیارد 4.224 هزار میلیارد 2401077
سدشتصنایع سیمان دشتستان
4.247,969
58,027
666,115 151 5.308 میلیارد 9.403 هزار میلیارد 701272
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.0210,101
0.0610,105
42,879 8 433.13 میلیون 1.01 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
4.5634,170
534,315
1.872 میلیون 674 63.955 میلیارد 12.814 هزار میلیارد 54022770
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-2.937,333
-3.367,300
1.671 میلیون 341 12.254 میلیارد 2.567 هزار میلیارد 1429935
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
-3.555,650
-2.155,732
1.988 میلیون 397 11.231 میلیارد 3.557 هزار میلیارد 333350
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.0615,232
0.0515,231
2.057 میلیون 32 31.335 میلیارد 1.523 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
-4.897,979
-2.318,195
6.343 میلیون 549 50.611 میلیارد 23.937 هزار میلیارد 4643778
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.1410,121
0.1410,121
2.382 میلیون 93 24.11 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
015,254
015,254
0 0 0 411.858 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
0.3427,219
-0.4727,000
11,920 7 324.451 میلیون 1.361 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-1.5433,928
-2.4933,600
500 2 16.964 میلیون 1.696 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
0.0610,038
0.1310,045
6.465 میلیون 584 64.896 میلیارد 1.004 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-1.131,488
0.81,517
26.684 میلیون 1,677 39.702 میلیارد 1.878 هزار میلیارد -382416
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0117,753
0.0517,760
462,359 50 8.208 میلیارد 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
-0.0110,120
0.1110,132
665,871 66 6.739 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
-2.4127,033
-2.5326,999
773,057 400 20.898 میلیارد 651.495 میلیارد 7082646
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
-0.430,587
-0.4430,576
1,680 8 51.387 میلیون 3.059 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 4.77 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
4.759,513
59,536
142,373 1,286 1.358 میلیارد 3.567 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
3.9237,466
4.9237,825
846,859 1,118 31.728 میلیارد 4.496 هزار میلیارد 29335878
چفیبرفیبر ایران‌
-3.763,304
-2.183,358
3.411 میلیون 625 11.272 میلیارد 4.45 هزار میلیارد -1447152
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
-2.1428,379
-0.5128,851
295,495 306 8.386 میلیارد 2.838 هزار میلیارد 1702740
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-0.163,864
0.133,875
23.028 میلیون 2,472 88.983 میلیارد 502.32 هزار میلیارد 537096
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
-0.5813,780
-0.0113,860
362,877 173 5 میلیارد 11.823 هزار میلیارد 5263960
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
-0.4912,643
-2.2112,424
181,328 129 2.286 میلیارد 8.85 هزار میلیارد 11757990
فولاژفولاد آلیاژی ایران
1.346,722
1.016,700
1.746 میلیون 393 11.735 میلیارد 36.971 هزار میلیارد 638590
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
3.8259,951
3.9960,049
707,605 966 42.422 میلیارد 59.951 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-1.734,210
-1.284,229
2.884 میلیون 643 12.143 میلیارد 46.31 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
518,862
518,862
468,845 117 8.843 میلیارد 7.033 هزار میلیارد 9563034
خزرفنرسازی‌زر
04,014
04,014
0 0 0 3.211 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
0.4311,039
1.2411,128
1.668 میلیون 781 18.411 میلیارد 2.208 هزار میلیارد -651301
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
0.978,878
0.088,800
2.888 میلیون 422 25.645 میلیارد 3.995 هزار میلیارد 44390
فخاسفولاد خراسان
-0.0912,297
-1.4812,126
81,098 49 988.862 میلیون 110.673 هزار میلیارد 1045245
فخوزفولاد خوزستان
0.368,017
0.758,048
1.985 میلیون 759 15.913 میلیارد 152.713 هزار میلیارد 1659519
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
-2.2913,742
4.5214,699
3.769 میلیون 1,439 51.788 میلیارد 12.017 هزار میلیارد 797036
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
0.0628,754
-4.5727,424
8,725 12 252.197 میلیون 5.751 هزار میلیارد 11501600
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
-3.7425,638
-3.1325,800
527,293 186 13.519 میلیارد 4.999 هزار میلیارد 10203924
قنیشاقند نیشابور
-0.8913,038
-1.0913,011
771,993 267 10.065 میلیارد 3.52 هزار میلیارد 456330
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
3.624,754
4.994,817
40.009 میلیون 2,392 190.202 میلیارد 5.229 هزار میلیارد 522940
قمروقند مرودشت‌
0.8213,919
1.4114,000
145,760 147 2.029 میلیارد 2.784 هزار میلیارد 2018255
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
1.699,860
3.039,990
860,528 451 8.485 میلیارد 3.944 هزار میلیارد 2317100
قهکمتقندهکمتان‌
2.3621,427
521,979
2.677 میلیون 1,080 57.354 میلیارد 5.862 هزار میلیارد 5849571
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
7.2416,372
6.8616,315
2.053 میلیون 396 33.613 میلیارد 2.04 هزار میلیارد 13883456
کلوندکاشی‌ الوند
1.648,761
3.488,920
2.431 میلیون 1,065 21.298 میلیارد 3.504 هزار میلیارد 972471
پکویرکویر تایر
-3.436,638
-2.976,670
1.375 میلیون 470 9.13 میلیارد 4.647 هزار میلیارد 4925396
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
-4.43,886
-4.083,899
17.156 میلیون 1,716 66.662 میلیارد 10.104 هزار میلیارد 1943000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
3.9216,077
516,243
1.782 میلیون 731 28.647 میلیارد 12.058 هزار میلیارد 16173462
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
2.5615,203
2.5215,198
479,755 264 7.294 میلیارد 1.14 هزار میلیارد 3010194
شکربنکربن‌ ایران‌
-4.4121,642
-521,509
1.83 میلیون 879 39.601 میلیارد 5.411 هزار میلیارد 3332868
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
-4.437,730
-2.457,890
5.338 میلیون 1,016 41.265 میلیارد 6.571 هزار میلیارد 3439850
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.92,827
4.942,828
1.463 میلیون 90 4.137 میلیارد 4.871 هزار میلیارد 11308
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
-3.1213,146
-0.613,489
1.952 میلیون 817 25.665 میلیارد 2.629 هزار میلیارد 12252072
دکیمیکیمیدارو
-3.838,692
-2.978,770
1.476 میلیون 467 12.834 میلیارد 5.007 هزار میلیارد 12612092
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
-3.389,469
-0.869,716
1.26 میلیون 500 11.928 میلیارد 2.841 هزار میلیارد 8342189
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
-1.9513,052
-2.3612,998
780,169 237 10.183 میلیارد 4.31 هزار میلیارد 939744
بالبرکابل‌ البرز
-4.558,263
-4.998,225
2.374 میلیون 349 19.613 میلیارد 2.619 هزار میلیارد 148734
فاسمینکالسیمین‌
011,570
011,640
0 0 0 23.14 هزار میلیارد 3945370
خکمککمک‌فنرایندامین‌
4.074,372
54,411
6.092 میلیون 537 26.631 میلیارد 1.403 هزار میلیارد -1171696
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
-3.688,658
-4.198,612
1.347 میلیون 432 11.66 میلیارد 2.165 هزار میلیارد 25974
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
-1.169,399
-3.249,201
1.397 میلیون 369 13.133 میلیارد 5.639 هزار میلیارد 958698
چکارنکارتن‌ ایران‌
-0.7448,274
-2.0747,625
419,331 585 20.243 میلیارد 8.798 هزار میلیارد 11682308
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
-2.1142,322
-2.5142,148
692,978 877 29.328 میلیارد 7.618 هزار میلیارد 19679730
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-4.436,401
-3.256,480
12.327 میلیون 1,749 78.91 میلیارد 104.932 هزار میلیارد 1139378
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
2.8321,701
3.1621,769
542,852 391 11.781 میلیارد 3.906 هزار میلیارد 86804
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
-2.5111,223
-2.5511,218
1.27 میلیون 616 14.248 میلیارد 7.295 هزار میلیارد 2076255
خبهمنگروه‌بهمن‌
-2.761,835
-3.291,825
7.033 میلیون 509 12.904 میلیارد 18.35 هزار میلیارد 434895
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-0.472,549
1.412,597
18.015 میلیون 757 45.918 میلیارد 50.98 هزار میلیارد 318625
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
-0.095,604
-0.095,604
3.752 میلیون 338 21.024 میلیارد 226.962 هزار میلیارد 1692408
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
-0.956,038
0.896,150
1.471 میلیون 360 8.881 میلیارد 15.255 هزار میلیارد 3296748
برکتگروه دارویی برکت
-0.142,928
0.952,960
5.485 میلیون 783 16.06 میلیارد 16.982 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
1.5442,797
4.7544,149
551,743 358 23.613 میلیارد 8.559 هزار میلیارد 168620180
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
4.1815,295
515,415
3.807 میلیون 1,818 58.232 میلیارد 15.295 هزار میلیارد 32119500
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
0.1256,298
0.4856,500
21,017 72 1.194 میلیارد 56.298 هزار میلیارد 118338396
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
-2.721,587
-3.0921,500
637,927 590 13.771 میلیارد 15.142 هزار میلیارد 2180287
دسبحاگروه دارویی سبحان
-1.355,999
1.456,169
3.486 میلیون 728 20.911 میلیارد 16.407 هزار میلیارد 5063156
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
-4.376,177
-4.016,200
7.735 میلیون 1,284 47.786 میلیارد 14.825 هزار میلیارد 1185984
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
0.6714,287
2.1714,500
829,585 633 11.852 میلیارد 1.571 هزار میلیارد 2857400
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
-4.7767,323
-4.5267,500
115,813 106 7.797 میلیارد 16.653 هزار میلیارد 21476037
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
-0.13,038
-1.353,000
125,238 45 378.985 میلیون 5.468 هزار میلیارد 1087604
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.535,848
0.055,820
2.251 میلیون 284 13.161 میلیارد 175.44 هزار میلیارد 1970776
غالبرلبنیات‌کالبر
0.898,948
0.358,900
2.171 میلیون 610 19.426 میلیارد 3.132 هزار میلیارد 1154292
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
-0.742,012
1.632,060
7.704 میلیون 761 15.503 میلیارد 4.024 هزار میلیارد 531168
ولیزلیزینگ‌ایران‌
4.651,847
4.991,853
24.704 میلیون 1,301 45.636 میلیارد 1.108 هزار میلیارد 57257
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.9814,585
4.3714,500
1.976 میلیون 227 28.823 میلیارد 7.293 هزار میلیارد -539645
شلعابلعابیران‌
-5.676,582
-5.426,600
2.361 میلیون 362 15.537 میلیارد 1.053 هزار میلیارد 3429222
غپاکلبنیات‌ پاک‌
-0.923,461
0.973,527
11.33 میلیون 1,140 39.211 میلیارد 4.795 هزار میلیارد 259575
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
-1.2931,853
-0.8332,000
396,834 617 12.64 میلیارد 64.216 هزار میلیارد 28795112
وایرانلیزینگ ایرانیان
0.942,142
2.52,175
5.746 میلیون 518 12.306 میلیارد 2.142 هزار میلیارد 486234
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
-0.562,821
-1.32,800
1.926 میلیون 233 5.433 میلیارد 1.495 هزار میلیارد 338520
فلامیلامیران‌
2.3128,589
2.5328,650
58,221 73 1.664 میلیارد 1.715 هزار میلیارد 9005535
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
-3.9319,634
-3.7119,680
647,599 463 12.715 میلیارد 3.181 هزار میلیارد 12526492
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
3.71,654
4.951,674
173.833 میلیون 6,750 287.605 میلیارد 14.952 هزار میلیارد 476352
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
239,235
4.7740,300
403,456 498 15.83 میلیارد 3.453 هزار میلیارد 39235
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
-4.232,015
-3.992,020
17.434 میلیون 1,315 35.13 میلیارد 3.751 هزار میلیارد 122915
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
-2.5232,792
-1.8533,017
207,961 238 6.819 میلیارد 13.773 هزار میلیارد 66895680
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
2.7528,727
0.8728,200
865,845 491 24.873 میلیارد 9.346 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-1.1911,564
-0.0111,702
1.14 میلیون 273 13.177 میلیارد 11.564 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
-4.3425,324
-525,149
2.304 میلیون 1,326 58.358 میلیارد 8.154 هزار میلیارد 3545360
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
-1.616,104
2.846,380
4.902 میلیون 721 29.921 میلیارد 1.265 هزار میلیارد 2997064
کدمامعدنی‌ دماوند
-3.7950,429
-4.8849,853
72,748 264 3.669 میلیارد 1.513 هزار میلیارد 24407636
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
023,939
023,934
0 0 0 4.845 هزار میلیارد 1196950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
4.349,618
4.999,678
7.514 میلیون 1,512 72.273 میلیارد 10.82 هزار میلیارد 1327284
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-2.24,988
-1.225,038
4.584 میلیون 887 22.863 میلیارد 219.472 هزار میلیارد 1082396
بموتوموتوژن‌
-3.9317,463
-1.5317,898
752,202 442 13.136 میلیارد 11.882 هزار میلیارد 11595432
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
4.83,448
3.343,400
2.895 میلیون 187 9.981 میلیارد 3.861 هزار میلیارد 175848
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
-0.394,103
-0.464,100
18.533 میلیون 1,897 76.047 میلیارد 320.034 هزار میلیارد 701613
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.166,683
-0.586,655
3.756 میلیون 1,321 25.1 میلیارد 320.784 هزار میلیارد 1757629
اخابرمخابرات ایران
-0.394,103
-0.464,100
30.056 میلیون 2,134 123.318 میلیارد 246.18 هزار میلیارد 1858659
کبافقمعادن‌ بافق‌
-1.649,671
-0.9550,001
121,276 216 6.024 میلیارد 10.058 هزار میلیارد 53843364
غمارگمارگارین‌
-4.327,500
-3.437,570
3.265 میلیون 743 24.487 میلیارد 6.3 هزار میلیارد 5970000
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
-3.792,105
-4.752,084
54.301 میلیون 3,441 114.305 میلیارد 13.233 هزار میلیارد 427315
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
0.0714,186
1.5814,400
890,687 344 12.635 میلیارد 28.372 هزار میلیارد 11760194
غنوشنوش‌ مازندران‌
010,052
4.9910,554
10 1 105,540 502.6 میلیارد 1326864
شبهرننفت‌ بهران‌
-1.4718,341
-1.4918,337
541,515 316 9.928 میلیارد 47.687 هزار میلیارد 31179700
فنوالنورد آلومینیوم‌
4.994,310
4.994,310
936,253 166 4.035 میلیارد 2.924 هزار میلیارد 237050
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.9822,684
4.8122,647
59,731 35 1.355 میلیارد 3.266 هزار میلیارد 3992384
خمحرکهنیرو محرکه‌
-2.615,973
-2.176,000
3.241 میلیون 612 19.36 میلیارد 6.096 هزار میلیارد 489786
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
2.171,934
0.91,910
12.661 میلیون 476 24.492 میلیارد 5.086 هزار میلیارد -290100
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
-0.915,278
1.0615,580
2.039 میلیون 1,175 31.159 میلیارد 7.639 هزار میلیارد 3361160
ولملتواسپاری ملت
1.592,556
4.892,639
4.275 میلیون 472 10.926 میلیارد 2.045 هزار میلیارد 158472
سیستمهمکاران سیستم
1.587,220
2.77,300
328,978 136 2.395 میلیارد 9.097 هزار میلیارد 3985440