صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
ذوب آهن اصفهان - ذوب 6.16
-4.04922654
-4.992628
43105749 88061278 54043469 18.05 1.98 1.63
بیمه دی - ودی 7.03
-3.29581115
-4.941096
1176712 2787500 0 3.25 1.37 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.45
-0.17971666
0.61679
1202371 2332400 985281 14.49 1.46 2.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 8.76
-4.49392019
-4.972009
1886192 605700 279464 4.94 1.47 2.17
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
4.98461706
4.981706
180077 426500 0 14.05 1.72 0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 8.43
-1.38022215
-2.052200
11834570 4942782 0 4.09 1.79 0
ریل سیر کوثر - حسیر 6.32
-2.74132590
0.62679
4481211 1222015 665477 14.98 1.84 1.84
بیمه کوثر - کوثر 8.83
-3.48662519
-4.982480
40576 6297500 0 9.21 1.75 0
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.29
-4.99317696
-517695
1425248 12882688 2625244 11.72 1.9 4.91
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.29
-1.52711741
-1.021750
1279112 870500 443669 8.64 1.9 1.96
پخش البرز - پخش 8.7
-0.43462062
-2.412021
1186874 1237200 14163441 -10.6 1.93 0.09
مواد ویژه لیا - شلیا 0
1.99445779
1.995779
523844 467059 247495 8.26 2.07 1.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 7.01
-4.94851383
-4.951383
3866151 1797900 70730 24.09 1.2 25.42
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.96
3.47832856
52898
6968779 382704 718726 12.46 2.22 0.53
داروسازی آوه سینا - داوه 0
4.98934419
4.994419
21009959 1546650 437363 53.51 2.16 3.54
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 12.33
-8.31244379
-9.994299
42510981 13137000 0 5.45 2 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.98
-3.3124992
-1.35096
519234 1597440 8409775 5.78 2.19 0.19
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 8.4
-2.94012542
-3.252534
1876060 1016800 777238 17.19 2.21 1.31
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 2.99
-4.26614892
-4.794865
67064 489200 619967 9.19 2.33 0.79
داروسازی تولید دارو - دتولید 8.77
-4.01812962
-3.432980
411799 1095940 1208577 12 2.44 0.91
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 0
-1.99034875
-1.994875
1932815 13650000 2006694 5.78 2.7 6.8
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 0
54998
54998
2553466 74970000 32159506 4.96 2.71 2.33
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 0.15
-53230
-53230
12680112 3359200 1455073 9.79 2.71 2.31
بهمن دیزل - خدیزل 4.76
-4.82663431
-4.443445
1194645 3431000 7042688 3.49 1.36 0.49
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 8.22
-3.42191891
-1.991919
2046774 2458300 0 3.95 1.15 0
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.82
-3.74583983
-3.334000
2856402 597450 872470 7.04 2.66 0.68
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 8.2
-0.943216173
0.1416350
163034 2425950 2299736 6.34 5.14 1.05
پالایش نفت شیراز - شراز 6.13
4.479534846
3.1434400
2936097 35805959 41278900 16.72 12.67 0.87
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 10.51
7.09475555
10.245718
45735080 2222000 1034479 21.27 4.23 2.15
افرانت - افرا 7.87
-1.06443997
-53838
225612 1998500 408908 24.5 2.77 4.89
بیمه میهن - میهن 1.04
-4.9505960
-4.95960
96333 1440000 0 -3.99 2.28 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 3.78
-3.81242195
-2.82218
773476 2897400 1142550 5.32 1.54 2.54
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 5.55
-4.27045537
-55495
272825 1384250 1066668 6.83 2.61 1.3
پتروشیمی مارون - مارون 0.65
0.543961738
0.7961888
61852 246952000 61149816 8.04 9.93 4.04
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.33
-3.5132005
-4.961975
422286 1201848 587658 -9.45 -4.52 2.05
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 10.46
0.78956128
-0.496050
687014 612800 677765 12.09 3.38 0.9
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.21
-4.631311161
-511118
233759 2571494 1183456 7.22 4.26 2.17
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 10.09
0.46078287
-2.428049
165173 662960 910538 20.96 5.36 0.73
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.11
-4.98691810
-4.991810
87606 1448000 1599798 5.34 1.18 0.91
بیمه اتکائی امین - اتکام 5.94
-3.23231437
-1.681460
1205855 3592500 0 4.71 1.08 0
بیمه نوین - نوین 3.13
4.62471380
4.931384
22128452 2070000 0 0 0 0
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 5.55
-2.54551608
-3.881586
6043963 6432000 378884 10.45 1.44 16.98
توکا ریل - توریل 5.61
-4.26561975
-3.971981
5890879 3950000 3693137 7 1.42 1.07
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.19
-4.99311370
-4.991370
749389 822000 0 4.4 0.79 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.19
-4.68751037
-4.961034
4910853 933300 760965 -108.46 0.98 1.23
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 8
-4.00271439
-4.41433
1127507 2878000 0 4.22 0.96 0
ریل پرداز سیر - حریل 5.9
-3.99391250
-4.841239
13271731 2450000 1006160 15.46 1.1 2.44
آسیا سیر ارس - حآسا 4.15
-4.6441232
-4.951228
2101457 985600 1376418 13.58 1.12 0.72
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0.71
-4.85071275
-51273
302316 637500 306892 -19.67 1.16 2.08
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.63
4.50163575
53592
1086930 3861000 1773448 10.63 2.73 2.18
بیمه سامان - بساما 4.67
-4.67623547
-53535
1446388 5320500 0 13.98 2.79 0
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 5.26
-4.60142094
-5.652071
534882 1153794 1232655 231.59 1.91 0.94
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 9.17
-3.322910532
-3.310535
54840 1474480 1520743 8.88 5.51 0.97
صنعت روی زنگان - زنگان 10.01
-3.74078003
-3.788000
682319 800300 277095 33.42 5.96 2.89
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 9.46
-1.38052786
-2.32760
2515907 473620 415408 -15.34 6.13 1.14
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 6.82
-3.8212463
-4.9512316
2892531 6231500 4467805 8.14 6.56 1.39
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 9.7
-4.985910481
-510480
527762 2096200 3247248 15.97 6.33 0.65
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.84
3.807373916
4.9174700
5404787 177398400 61349658 5.13 6.94 2.89
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 4.94
2.491117321
3.5417499
241486 6235560 1224929 20.17 8.11 5.09
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 0
-4.995915175
-515175
144602 1669250 336479 15.11 9.27 4.96
مبین وان کیش - اوان 4.71
-0.389225596
0.3325780
484002 2559600 747382 22.25 15.1 3.42
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 10.35
0.58167090
3.557299
192248 595560 95455 -18.67 18.89 6.24
کی بی سی - کی بی سی 7.11
-3.41013314
-4.953261
109721 795360 1467781 8.57 1.79 0.54
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.01
-4.87146991
-4.846993
297503 279640 77346 50.85 5.4 3.62
بانک دی - دی 0
-4.96221130
-4.961130
11107992 7232000 24494473 -0.22 -0.14 0.3
آ.س.پ - آ س پ 5.17
-1.23571119
-2.031110
27223 895200 255463 154.42 1.04 3.5
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
4.481400
437721 3502500 0 4.94 1.02 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
4.994101
21407 861210 1257187 14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
-4.999589
10000 2876700 1062672 8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
4.996126
1892027 3676237 0 12.13 6.2 0
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 56163567 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 5776110 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 36073677 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 33439696 8.67 -0.09 0.15
پتروشیمی خراسان - خراسان 7.97
-2.314613210
-2.413199
888424 23644738 6727033 6.82 5.78 3.51
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 6.24
-4.98210318
-4.9910317
63149 28477680 6432460 11.17 5.26 4.43
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 5.52
3.5244994
3.134975
468419 998800 1142470 8 2.84 0.87
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 7.04
-4.02972453
-4.812433
924057 809490 1531832 15.3 3.48 0.53
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2.16
-4.6333911
-4.663910
399778 782200 2813371 9.91 2.97 0.28
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.66
-4.15821890
-3.961894
8379579 756000 0 42.39 2.88 0
قاسم ایران - قاسم 7.85
-2.81423557
-4.783485
1833653 2134200 15944079 15.47 2.92 0.13
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 7.09
-1.09814053
-2.394000
1401486 1418550 3643085 26.03 3.06 0.39
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 6.59
-3.013315031
-3.3414980
3363529 4509300 393503 5.45 3.11 11.46
پاکدیس - غدیس 8.77
-1.4153832
0.033888
445696 1072960 1415294 608.94 3.06 0.76
بیمه پاسارگاد - بپاس 6.88
-0.29944995
1.25070
306428 12744742 0 14.73 3.32 0
نفت ایرانول - شرانل 4.7
2.19328527
3.078600
2940486 17054000 15416038 6.23 3.51 1.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 3.73
-4.3393970
-4.93964
1632987 1164000 668683 -3.08 3.53 1.74
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.54
-4.54115949
-4.995921
593794 416430 228713 11.68 3.68 1.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 7.13
2.94917680
1.157546
8988926 4861440 2423397 6.35 3.73 2.01
پتروشیمی غدیر - شغدیر 4.67
-4.42326007
-55971
4591991 7809100 4684249 18.14 4.78 1.67
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 5.24
-4.06742618
-4.982593
371235 445060 525860 -12.35 3.64 0.85
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 0
-4.99187518
-4.997518
83655 902160 1150240 14.62 3.9 0.78
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 6.82
1.17476890
2.636989
9510634 9064456 2489514 10.26 4.23 3.64
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0.65
-4.91645570
-4.985566
186182 835500 2254606 -98.89 4.19 0.37
نفت پاسارگاد - شپاس 0
-54579
-54579
1671972 10989600 18728179 27.48 4.31 0.59
عطرین نخ قم - نطرین 7.12
-0.85438588
-1.418540
1219962 859169 588375 11.74 4.29 1.46
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0
4.99576053
56053
1852814 36318000 18806238 5.64 4.43 1.93
آتیه داده پرداز - اپرداز 5.54
-3.968510478
-2.910595
1052801 5239000 1654756 13.65 4.55 3.17
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 6.72
-1.72534215
-2.264192
32715883 122235000 0 27.02 4.75 0
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
-4.99329799
-4.999799
148869 1175880 1733880 8.65 4.88 0.68
پالایش نفت لاوان - شاوان 10.51
2.340628596
0.2128000
2022880 32697284 45791109 20.63 10.66 0.71