صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.02
0.16646621
-0.156600
55437 264840 86447 41.24 8.98 3.06
بهمن دیزل - خدیزل 4.1
4.88893068
4.993071
4260344 3068000 6220639 4.05 1.09 0.49
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.75
-3.63486893
-3.936872
52919 827160 1429485 7.03 3.25 0.58
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.97
2.24539745
2.819799
105269 26896200 6923619 7.33 4.36 3.88
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.35
0.11931679
-0.661666
405194 1343200 2962769 4.11 1.02 0.45
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.69
-0.57291909
-0.471911
5321719 1985360 1439218 6.32 1.8 1.38
قاسم ایران - قاسم 4.78
-0.70872802
-1.132790
628108 1681200 16300000 336.04 2.3 0.1
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4
-0.207110117
1.4410284
108755 1214040 1644617 6.25 3.46 0.74
پتروشیمی مارون - مارون 1.61
1.572543922
1.7544000
82880 175688000 44006043 10.78 6.75 3.99
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.61
4.3931903
4.97908
1318796 541800 0 0 0.56 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 10.51
3.085911792
4.9912010
215879 1297120 361991 10.48 5.29 3.58
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
4.8742667
4.87667
25000 4002000 31021878 4.64 0.59 0.13
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
0.22902
266001 5400000 6542900 7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.43
4.82761064
4.831064
13397337 2128000 0 0 0.83 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.03
1.38171174
1.041170
2063806 1526200 40050 10.4 0.97 38.11
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.79
-1.2948991
-2.79976
3683432 891900 818750 12.8 1.03 1.09
آسیا سیر ارس - حآسا 1.74
0.34721156
-0.171150
565023 924800 1100675 14.85 1.04 0.84
توکا ریل - توریل 4.72
0.45251554
-1.291527
3285438 3108000 2767777 7.61 1.07 1.12
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.28
2.10952033
0.52001
42432019 6099000 1099411 5.74 1.19 5.55
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5
2.57581354
2.121348
1014104 1895600 805546 7.71 1.27 2.35
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.53
4.01431166
51177
1980008 583000 555838 16.24 1.02 1.05
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.85
1.77341033
2.761043
22230 2582500 533419 4.49 0.82 4.84
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.81
-0.02711106
0.6411180
55732 8085168 3333642 4.02 1.3 2.43
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.11
2.35596430
0.486312
14298 4070190 2201533 5.17 2.09 1.85
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 8.97
5.04531624
2.21580
981105 2111200 0 0 1.07 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.8
4.1411182
2.731166
12337729 2316720 780162 15.52 1.06 2.97
مواد ویژه لیا - شلیا 5.26
-4.91625899
-55894
73411 476757 255590 6.19 2.37 1.87
افرانت - افرا 5.82
4.23812312
4.962328
103030 1156000 1151470 15.31 1.68 1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 9.48
1.87052832
1.042809
13659600 42480000 23313789 18.94 2.75 1.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.99
10.20654589
10.234590
16404771 18356000 12393609 13 2.94 1.48
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 8.05
3.586336365
2.2935911
2577091 87276000 37064061 6.36 4.08 2.35
بیمه کوثر - کوثر 1.34
1.04361646
0.681640
259246 4115000 7458508 7.09 1.22 0.55
بیمه دی - ودی 4.09
-0.26791117
-3.31083
771329 2792500 8539369 3.93 1.7 0.33
آ.س.پ - آ س پ 5.14
-0.9346848
-1.87840
508240 678400 581775 5.66 0.77 1.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا 2.79
2.73471390
3.471400
785185 833202 738000 11.02 -2.34 1.13
کی بی سی - کی بی سی 4.68
-0.61372429
2.292500
68764 582960 1504613 4.56 1.05 0.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2
-0.78232156
-1.062150
90752 2845920 596977 8.5 1.56 4.77
نفت پاسارگاد - شپاس 3.4
4.24143023
53045
524098 7255200 21285667 8.05 1.93 0.34
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 5.17
4.35021
3.824998
252590 502100 651834 8.24 2.35 0.77
بیمه میهن - میهن 6.98
-4.3073822
-4.77818
221642 1233000 1293334 -6.86 2.51 0.95
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.75
1.31234246
1.414250
182849 297220 190000 10.46 2.69 1.56
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
01000
7081077 2500000 693750 4.72 0.78 3.6
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.17
4.9181344
51345
1887902 5376000 798209 7.02 1.28 6.74
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.03
-0.86742400
-0.452410
224471 720000 429700 6.04 1.81 1.68
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.84
-0.72331647
-0.541650
314301 494100 317718 4.1 1.4 1.56
بانک گردشگری - وگردش 8.55
-5.4121769
-1.6800
12950667 4614000 52671950 17.11 1.28 0.09
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.51
4.796113875
513902
3518654 15864975 34002448 11.69 5.78 0.47
پتروشیمی خراسان - خراسان 0
4.99288075
4.998075
127930 14453539 5069754 6.79 3.13 2.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.38
-1.37847441
-1.277449
849617 3720500 3462688 7.99 3.17 1.07
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
2.4314972
0.954900
134910 397760 502859 10.32 3.35 0.79
آتیه داده پرداز - اپرداز 4.36
4.69118168
58192
1071181 4084000 1884070 10.16 3.52 2.17
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 8.55
-1.15238407
-3.638196
956904 1936973 874856 8.01 3.27 2.21
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.26
0.14394872
-0.974818
2713878 13641600 2262724 5.6 3.52 6.03
پالایش نفت شیراز - شراز 5.03
4.848412586
512604
982029 12932727 33821123 5.89 4.05 0.38
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.72
-1.84324846
-1.624857
1239586 2909054 236983 13.93 4.9 12.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 3.88
3.64079622
2.329499
231962 1347080 1302210 12.72 5.3 1.03
صنعت روی زنگان - زنگان 3.44
-1.26978787
-1.268788
578449 878700 210276 367.2 6.54 4.18
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.89
4.95885863
4.995865
120753 410410 627193 6.96 3.03 0.65
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 0
4.98575138
4.995138
14087 431592 118007 115.03 7.92 3.66
مبین وان کیش - اوان 5.35
8.808616466
1016646
2079903 1646600 479515 30.36 8.38 3.43
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.11
-4.34141300
-4.341300
40677 325000 0 0 2.61 0
پخش البرز - پخش 6.16
-4.81171365
-4.951363
14239877 819000 16152146 3.65 1.13 0.05
ریل سیر کوثر - حسیر 6.53
-0.3642190
-2.142151
1195439 1033286 796807 9.35 1.59 1.3
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.74
-1.57542749
-1.932739
952498 1099600 0 0 4.32 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 2.8
2.67482879
3.572904
1426268 7345768 9231747 8.8 1.85 0.8
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.71
-0.125414331
-1.0414200
1421 2149650 2302227 4.5 3.22 0.93
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 4.04
-0.87152275
-0.222290
50400 386750 525863 -4.07 7.56 0.74
ذوب آهن اصفهان - ذوب 0
4.96891183
4.971183
22593705 39252634 44485186 240 3.13 0.88
پاکدیس - غدیس 7.74
-3.30883419
-4.723369
1885293 957320 1700249 9.46 2.79 0.56
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.23
3.43591445
1.721421
1334623 796195 1169547 31.45 1.3 0.68
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.98
-4.34093592
-4.983568
4188831 538800 671788 19.13 2.43 0.8
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.06
-0.88841785
-1.551773
1604571 3983235 504987 8.58 1.68 7.89
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.07
-0.66642236
2.182300
135276 2414880 1339402 9.91 1.79 1.8
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.78
-2.74982122
-3.762100
4906428 284348 585290 -9.32 1.76 0.49
نفت ایرانول - شرانل 5.04
4.73815239
55252
10475035 10478000 13223831 5.45 2 0.79
داروسازی تولید دارو - دتولید 7.15
-2.04822439
0.162494
54970 902430 1030673 7.52 1.87 0.88
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.69
1.18082485
0.372465
12098979 59043600 4747896 13.12 1.99 12.44
بیمه سامان - بساما 1.75
-0.79172882
-0.172900
295087 4323000 3883668 11.11 2.23 1.11
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.98884209
4.994209
625714 841800 519342 11.72 2.33 1.62
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.21
-2.26713966
-0.444040
455925 991500 1042650 5.13 2.32 0.95
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.13
1.33443645
-2.393511
405526 364500 859186 7.99 2.46 0.42
زرین معدن آسیا - فزرین 5.45
0.4896781
-1.246664
2053517 2034300 922179 7.98 2.88 2.21
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 0
4.99235426
4.995426
1918328 1953360 967100 8.96 2.56 2.02
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.83
7.617416360
6.2416150
3127716 1880226 504630 11.3 2.68 3.73
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.37
3.08973837
4.973907
914630 767400 2427945 11.56 2.75 0.32
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 5.83
2.68663784
0.413700
10431670 4978215 1931500 6.26 0 2.58
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.8
3.39935536
2.755501
59591 1107200 3246807 8.02 2.88 0.34
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 6.86
2.30344397
2.844420
421991 659550 2382500 8.43 2.9 0.28
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.31
4.81152614
4.972618
2221952 444380 722812 10.8 2.93 0.61
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 7.14
-0.6993994
-1.2989
5048392 1192800 619413 -15.21 2.97 1.93
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.1
-1.9832076
-2.272070
2304428 685080 1546907 15.16 2.83 0.44
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.26
0.91084764
-1.44655
1127266 1524480 5884832 8.93 1.99 0.26