صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ریل پرداز سیر - حریل 2.99
0.83381693
0.771692
3023992 3318280 919817 18.41 1.56 3.61
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.15
2.30877888
3.047944
221847 4993104 2266773 5.16 3.67 2.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 1.75
-0.690917824
0.1217970
603848 3566582 236983 17.08 5.49 15.05
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.54
-3.59375097
-3.715091
65349 428148 118007 114.11 5.58 3.63
بیمه میهن - میهن 5.27
-2.529925
-3.06920
221639 742703 1293334 -4.13 1.53 0.57
پخش البرز - پخش 1.73
0.77752333
0.262321
550454 1213160 16152146 5.4 1.51 0.08
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.23
-4.641313293
-4.5113311
26176 265860 86447 41.4 8.4 3.08
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.7
-1.27555805
-0.175870
1606866 11610000 1922592 5.54 2.94 6.04
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.72
0.60341167
0.091161
31693 2917500 533419 5.08 0.95 5.47
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.83
-0.1006993
0.5999
507151 5958000 7307069 6.21 1.15 0.82
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.69
-1.36451012
-1.751008
297652 607200 0 0 0.65 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.17
-1.41671183
-0.581193
2336543 1537900 40050 10.48 1.02 38.4
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.56
-2.05441764
-0.721788
1278765 41912640 4747896 9.31 1.67 8.83
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.6
0.21721846
0.221846
873700 2436720 596977 7.28 1.84 4.08
بیمه سامان - بساما 5
3.6354191
54246
33210 3367049 3883668 8.66 2.05 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.63
-0.84531173
-1.861161
164939 703126 738000 9.3 2.38 0.95
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.9
0.21581393
1.651413
1736226 1393000 805546 5.67 1.49 1.73
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.3
1.99851327
31340
908015 5308000 798209 6.93 1.14 6.65
بهمن لیزینگ - ولبهمن 3.04
1.24092366
1.412370
26614 1892800 2962769 5.79 1.58 0.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.25
-0.61518563
-1.358500
193125 23633880 6923619 6.44 3.96 3.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.72
3.52077439
57545
2267769 3719500 3462688 7.98 4.77 1.07
صنعت روی زنگان - زنگان 4.19
1.99466034
1.426000
143624 603400 210276 252.15 5.37 2.87
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.46
0.28335310
-0.425273
50893 1062000 3246807 7.69 3.32 0.33
نفت ایرانول - شرانل 2.22
-0.37984983
0.845044
38365 9966000 13223831 5.18 2.38 0.75
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.53
-1.92923101
-1.963100
36725 465150 671788 16.52 4.16 0.69
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.36
-0.71195579
-2.975452
217132 390530 190000 13.74 4.12 2.06
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.46
2.58292661
2.852668
105734 2873880 1339402 11.79 2.32 2.15
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.9
0.94544271
1.374289
33378 854200 519342 11.89 2.81 1.64
بیمه کوثر - کوثر 0.66
-1.92431529
-1.861530
33559 3822500 7458508 6.59 1.27 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 3.06
2.45051965
1.151940
1738450 263310 585290 -8.63 1.83 0.45
بهمن دیزل - خدیزل 0.72
3.88524198
3.934200
136340 4198000 6220639 5.54 1.7 0.67
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 2.59
3.1797465
2.817438
61442 1045100 1166222 15.51 7.24 0.9
آ.س.پ - آ س پ 0.81
0.2326862
0.12861
172064 689600 581775 5.76 0.73 1.19
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.46
0.906891
1.47896
1407589 1782000 0 0 0.68 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 1.85
0.22822196
-0.272185
168350 5603094 9231747 6.71 1.61 0.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.92
0.043211583
0.1111591
46172 1389960 1644617 7.16 5.52 0.85
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.92
0.51061181
0.341179
298524 590500 555838 16.44 0.98 1.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 0.74
-0.475314447
-0.6814418
117686 10517416 3333642 5.23 1.79 3.15
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.42
-1.01872332
-1.952310
221642 1051732 1244366 10.19 1.8 0.85
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.82
1.30786662
1.26655
3838661 11924394 5069754 5.6 3.78 2.35
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.74
-0.99195490
-2.495407
871218 1976400 967100 9.07 3.25 2.04
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.36
1.17152159
1.222160
5175604 215900 233367 19.29 1.75 0.93
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 1.31
0.26154218
-0.174200
255856 717060 722812 17.43 3.92 0.99
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.08
0.78624487
0.044454
41461 448700 651834 7.37 2.44 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 1.72
2.577513969
2.5213961
300447 1609229 874856 6.65 4.1 1.84
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.43
-0.25147934
0.387984
44834 952080 1429485 8.09 4.21 0.67
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.6
0.9338979
0.948980
860536 4489500 1884070 11.17 4.46 2.38
مبین وان کیش - اوان 4.77
1.82657526
2.877603
138126 752600 534795 14.11 5.64 1.41
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.76
-0.1898978
0.629051
173369 628460 608559 11.42 5.64 1.03
مواد ویژه لیا - شلیا 3.8
-0.477512921
-2.1812700
473957 1044275 255590 13.55 5.81 4.09
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.23
4.71753707
53717
16490152 11101965 12393609 7.86 3.77 0.9
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2
0.20274450
0.24450
781524 890000 2427945 13.4 3.25 0.37
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.33
1.5625780
2.47787
34386568 25880858 44485186 158.24 2.29 0.58
نفت پاسارگاد - شپاس 1.94
-4.78813460
-3.163519
693963 8304000 21285667 9.22 2.37 0.39
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.91
-1.0714526
-1.644500
23148 1674620 1595402 4.75 2.94 1.05
زرین معدن آسیا - فزرین 2.04
4.48255128
4.995153
1731773 1538400 922179 6.03 3.06 1.67
پالایش نفت شیراز - شراز 6.42
-1.55514878
-2.0314806
343489 15287868 32090028 12.29 5.78 0.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0.86
0.515415603
0.4715596
7259 1248240 2382500 15.95 5.98 0.52
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
-52451
-52451
2000 416670 645520 9.25 1.92 0.65
قاسم ایران - قاسم 4.67
-1.54074090
-1.34100
135033 2454000 18500000 42.02 3.27 0.13
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.11
0.46213696
-0.353666
8063015 4862443 1413587 11.25 3.02 3.44
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 6.12
1.528618730
2.9919000
2121 2809500 2302227 5.88 5.1 1.22
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 8.89
0.32913049
0.333049
10485 310998 0 0 2.34 0
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4.24
2.927726508
3.8726750
928479 63619200 34225405 6.53 6.98 1.86
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.97
-0.253915320
0.5915450
3476604 17517219 30435783 22.15 8.43 0.58
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.9
-2.08384135
-2.114134
303590 1323200 7107488 8.19 2.16 0.19
ریل سیر کوثر - حسیر 1.61
0.21032859
0.072855
378289 1348934 796807 12.21 2.21 1.69
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.14
01998
4.12080
18238 29970000 23313789 13.36 2.21 1.29
بیمه دی - ودی 6.21
-2.15631089
-2.881081
489477 2722500 8539369 3.83 2 0.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.85
-3.13792346
-1.942375
2529569 1759500 1439218 5.6 1.91 1.22
افرانت - افرا 6.09
-0.16752980
0.53000
201035 1490000 1151470 19.74 2.3 1.29
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.74
0.43684599
0.464600
187404 459900 859186 10.08 2.94 0.54
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.43
4.51183243
4.933256
1069439 972900 429700 8.16 1.97 2.26
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 1.2
-0.5974832
-0.24835
698723 998400 619413 -12.73 1.69 1.61
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.83
-1.71715266
-2.165242
163432 1316500 1042650 6.81 4.33 1.26
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.86
-0.1183844
0845
746225 759600 818750 10.9 0.77 0.93
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.38
-2.18071884
-2.911870
611472 565200 321100 4.64 1.49 1.76
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.7
-0.610411235
-0.6511230
500087 1291218 411083 8.91 1.68 3.14
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.24
02077
-1.22052
516470 830800 0 0 3.19 0
پاکدیس - غدیس 6.63
-0.72655056
0.125099
261248 1415680 1700249 13.99 3.75 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 0
4.98291538
4.981538
1219249 1999400 0 0 1.21 0
توکا ریل - توریل 4.03
0.53791869
-0.541849
4080887 3738000 2825574 10.7 1.44 1.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.11
4.07941888
2.211854
8543801 5664000 958388 6.26 1.58 5.91
کی بی سی - کی بی سی 4.65
0.38213941
0.613950
19537 748790 1504613 5.86 1.98 0.5
آسیا سیر ارس - حآسا 2.74
1.16091220
1.241221
1377052 976000 1100675 15.68 1.15 0.89
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.82
-0.89291110
-0.81111
120978 2775000 693750 5.24 0.85 4
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.2
-3.02932881
-4.752830
534723 950730 1546907 21.04 8.91 0.61
پتروشیمی مارون - مارون 5.38
0.636336375
-0.6835901
36846 145500000 44006043 8.93 9.47 3.31
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.13
0.35919570
0.3519568
89574 2152700 361991 17.4 11.16 5.95
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
-0.91980
1028629 5904000 32129002 4.91 0.86 0.18