صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.27
0.45291109
3.171139
514999 554500 306892 -17.11 1.01 1.81
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.87
1.30432097
0.482080
404270 356490 570360 110.2 2.41 0.63
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
-0.584810
16456 573240 1088267 8.9 2.62 0.53
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.84
-2.16634200
-2.334193
55685 840000 592703 8.39 2.73 1.42
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.39
-3.40713317
-1.253391
386495 663400 2652899 8.75 2.69 0.25
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.63
1.14122393
-0.32359
202161 957200 0 -724.6 3.89 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 8.52
-0.93165849
0.445930
791047 1169800 3099991 9.49 4.06 0.38
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
02400
8656 408000 415408 -13.21 5.28 0.98
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 10.4
4.61527095
57121
98079 283800 73610 58.52 6.61 3.86
پتروشیمی مارون - مارون 2.4
-0.821750691
-0.5950811
23896 202764000 54777617 8.11 6.1 3.7
پخش البرز - پخش 4.26
3.92691138
4.931149
1097660 682800 14163441 -5.85 1.06 0.05
داروسازی تولید دارو - دتولید 4.77
-0.94481992
1.342038
59834 737040 1208577 8.07 1.64 0.61
پاکدیس - غدیس 6.45
4.02712764
4.972789
1334077 773920 1415294 329.19 2.21 0.55
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 5.88
3.93593565
4.993601
1227180 356500 628957 11.88 2.31 0.57
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.98
-1.2482532
-0.552550
2941500 60160320 0 13.29 2.34 0
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
2.971074
3652 2640000 0 3.08 1.3 0
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.26
-3.33297019
-1.547149
669872 1617178 1199171 4.83 2.53 1.35
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
-0.675625
87175 394730 1257187 6.83 4.12 0.31
بانک دی - دی 4.55
0.1595628
0.32629
2223020 4019200 24494473 -0.12 -0.08 0.16
آ.س.پ - آ س پ 6.39
0.6443781
1.68789
838620 624800 253952 26.32 0.69 2.46
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.59
2.9478908
4.76924
1879121 817200 760965 -94.97 0.86 1.07
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1.821120
1084937 1436500 15396 25.77 0.93 93.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.41
-1.09244346
0.84429
1392772 12168800 525281 5.56 2.07 23.17
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 10.29
01763
0.621774
616010 3934142 0 3.26 1.42 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.89
-2.13791419
-2.341416
37986 1135200 1711790 3.87 0.97 0.66
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.62
3.37022055
2.622040
1669927 678150 1831571 13.57 2.92 0.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 3.37
-0.6309945
-1.16940
27430 567000 0 7.34 0.6 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.73
1.4228998
3.151015
101389 2495000 0 3.27 0.75 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
-4.981507
377150 907530 587658 -7.14 -3.41 1.54
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
0.32010
26147 2650560 1142550 4.86 1.41 2.32
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
0.362500
16123 3729000 0 9.8 1.96 0
بیمه کوثر - کوثر 4.34
4.23321502
51513
14721 3755000 0 5.49 1.04 0
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.53
0.37811593
0.881601
154069 477900 257165 4.32 1.24 1.86
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.48
-1.24465713
-1.475700
196529 3616329 2336226 4.09 1.85 1.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.25
-4.21329867
-4.989788
29879 1381380 1415114 9.61 4.97 0.98
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2.811099
2929 2747500 0 3.87 0.8 0
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 5.05
1.45292025
0.151999
722359 2632500 0 4.23 1.24 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 7.83
3.85251267
51281
1578798 1773800 985281 11.02 1.11 1.8
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.48
0.6638502
0.648500
43295 1020240 1634397 5.94 4.62 0.62
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-1.032959
0969
512574 1918000 0 3.3 0.69 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.61
0.45541103
1.821118
958105 607753 1232655 118.63 1.01 0.49
کی بی سی - کی بی سی 4.39
-1.59622096
-3.292060
1997 503040 1467781 5.42 1.13 0.34
افرانت - افرا 5.54
2.3312195
3.642223
205538 1097500 695272 15.37 1.55 1.58
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.71
-2.82853882
-2.383900
655815 271740 220622 8.65 2.77 1.23
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
-1.098153
43298 900130 347325 7.73 5.78 2.59
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 3.26
4.33314310
4.994337
379023 362040 66768 -10.77 7.88 5.42
آسیا سیر ارس - حآسا 4.51
2.52921054
1.171040
27075 843200 1344029 12.43 0.99 0.63
ریل پرداز سیر - حریل 4.55
1.81981175
-0.091153
8293065 2303000 878400 14.82 1.03 2.62
توکا ریل - توریل 3.71
-1.40941399
-2.041390
1669879 2798000 3304525 5.56 1.06 0.85
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 2.07
1.079426783
1.1426800
138874 2678300 555774 25.41 18.13 4.82
نفت ایرانول - شرانل 2.18
4.7536700
3.816640
9993055 13400000 13730390 6.15 3.65 0.98
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-1.97561687
-2.091685
90500232 55975650 48257935 22.55 3.92 1.16
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.36
-1.13824169
-1.644148
1437190 2502651 0 8.26 4.22 0
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.69
1.68296586
3.276689
7569231 26344000 15302063 6.93 4.54 1.72
صنعت روی زنگان - زنگان 2.99
-0.29897005
-0.377000
189858 700500 277095 29.25 5.21 2.53
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.56
1.0519230
1.69280
512686 16520888 5930485 6.04 5.96 2.79
پالایش نفت شیراز - شراز 7.97
-0.254519600
-3.3119000
1153301 20139953 41278900 9.41 7.12 0.49
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.53
2.731119936
1.2619650
6055208 22795253 45791109 14.38 7.43 0.5
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.75
0.847953763
1.1553925
1325842 129031200 46096140 6.09 16.15 2.8
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
0.081297
26646 326000 0 -170.86 1.44 0
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.77
4.56276325
4.996351
1022239 2277000 1035367 8.92 3.5 2.2
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
4.996328
197849 3164000 4216662 4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
-2.134733
10575977 6220138 2031584 8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
-0.9427998
1282466 3249021 376267 8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
0.152061
1060751 963929 665477 11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 8047312 3338487 3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 56163567 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 5776110 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 36073677 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 33439696 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 1455000 1054070 11.53 5.01 1.38
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
4.0611199
6706 1651350 2299736 4.32 3.5 0.72
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.8
-0.37977
0.248020
21612 22016520 6317762 7.63 3.23 3.48
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.56
0.38671298
0.541300
649818 5192000 378884 7.21 1.14 13.7
قاسم ایران - قاسم 0
4.9672388
4.972388
540497 1432800 15888879 94.47 1.99 0.09
بهمن دیزل - خدیزل 3.9
-0.65553031
1.283090
233642 3031000 7042688 3.08 1.2 0.43
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.56
3.75552376
3.062360
39625916 7128000 0 5.47 1.35 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.84
1.31991612
2.011623
1623117 1676480 1464818 4.74 1.35 1.14
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.25
-2.05741809
-2.541800
2943787 723600 891185 115.28 1.52 0.81
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 9.69
3.09232167
52207
10631968 290378 718726 9.46 1.68 0.4
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
52374
127430 2563920 1603750 10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
-0.224037
242290 391800 596083 7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.43
4.17181698
4.231699
716308 849000 520834 6.3 1.95 1.63
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.75
0.3694080
1.334119
500309 1305600 7958808 5.27 1.94 0.16
مواد ویژه لیا - شلیا 5.36
0.74584863
-0.314812
172547 393028 208103 7.11 1.95 1.89
زرین معدن آسیا - فزرین 6.03
-4.11135271
-4.025276
704859 1581300 1062672 4.65 2.03 1.49
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 5.38
3.5348908
2.96903
5249093 1089600 668683 -2.88 3.31 1.63
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 3.48
1.73352817
0.92794
2691817 985950 1053599 18.09 2.13 0.94
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.2
3.25594091
2.224050
487566 1022750 987053 5.31 2.14 1.04
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.96
0.64833260
0.653260
345657 8317890 0 9.61 2.17 0
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.77
-3.33553043
-2.483070
2293422 456450 843472 7.27 2.32 0.54
آتیه داده پرداز - اپرداز 1.8
06719
-0.286700
4368459 3359500 1671610 8.57 2.65 2.01
نفت پاسارگاد - شپاس 0
54179
54179
247334 10029600 19065736 13.15 2.76 0.53
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.31
-0.71353479
-0.113500
399753 521850 2630967 126.42 2.74 0.2
پتروشیمی غدیر - شغدیر 7.96
2.06443263
4.443339
9853347 4241900 5238889 9.14 2.92 0.81
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.51
2.14564475
0.464401
104001 358000 910538 11.32 2.9 0.39
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.4
-1.86973464
-2.123455
10203470 51960000 27953796 11.67 3.15 1.86
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
3.69730
68000 1080000 0 -2.99 1.71 0