صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 6.98
-4.46622246
-4.722240
4420313 5011958 0 4.15 1.81 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 8.04
2.46481455
1.831446
2532071 1891500 70730 25.34 1.26 26.74
آسیا سیر ارس - حآسا 4.06
-4.01191292
-4.831281
1700450 1033600 1344029 15.24 1.21 0.77
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.42
-4.08021340
-4.941328
1126033 670000 306892 -20.68 1.22 2.18
بهمن دیزل - خدیزل 5.67
-4.73043605
-4.993595
1883038 3605000 7042688 3.67 1.43 0.51
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.36
0.2431650
0.971662
7060932 6600000 378884 10.73 1.48 17.42
بیمه دی - ودی 6.82
-4.15631153
-4.821145
3672705 2882500 0 3.36 1.42 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5.21
-2.73891669
-0.411709
2812268 2336600 985281 14.51 1.47 2.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.57
-0.14172114
0.852135
1391953 634200 279464 5.17 1.54 2.27
توکا ریل - توریل 3.95
4.13932063
52080
7996910 4126000 3304525 8.2 1.56 1.25
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 8.29
-1.29762282
-2.852246
683157 3012240 1142550 5.53 1.61 2.64
پخش البرز - پخش 9.99
-0.71912071
02086
1054133 1242600 14163441 -10.64 1.94 0.09
ریل پرداز سیر - حریل 5.91
-1.51291302
-3.11281
13916957 2551920 878400 16.42 1.15 2.91
داروسازی آوه سینا - داوه 0
4.98884209
4.994209
184824 1473150 437363 50.96 2.06 3.37
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.64
-0.14472760
-1.232730
1724819 369840 718726 12.04 2.14 0.51
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 2.31
2.50492619
3.762651
2954100 1047600 891185 166.9 2.2 1.18
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 3.02
0.04024974
-1.994873
9742879 13927200 2006694 6.36 2.36 6.94
بیمه میهن - میهن 6.26
-4.6271010
-4.911007
427100 1515000 0 -4.2 2.4 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 8.93
-3.49535163
-4.495110
590940 1652160 8409775 5.98 2.27 0.2
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.9
4.01343421
4.993453
733413 3694680 1603750 14.58 2.6 2.3
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.79
0.90845110
-1.924967
191109 511000 596083 10.17 2.54 0.86
بیمه سامان - بساما 2.58
-4.80943721
-4.993714
1855275 5581500 0 14.66 2.93 0
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.7
-0.15545784
2.625945
389282 1446000 987053 7.51 3.03 1.46
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.87
-2.68391958
-1.691978
749609 2545400 0 4.09 1.2 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 4.59
-4.80771485
-3.851500
4951549 3712500 0 4.87 1.11 0
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.09
1.58654098
2.434132
895935 1434300 3643085 26.32 3.1 0.39
کی بی سی - کی بی سی 7.11
-3.41013314
-4.953261
109721 795360 1467781 8.57 1.79 0.54
مواد ویژه لیا - شلیا 1.99
3.46975666
4.025696
654137 457926 208103 8.28 2.27 2.2
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 8.75
2.108910894
3.111000
53335 1525160 1415114 10.61 5.49 1.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 5.26
-4.60142094
-5.652071
534882 1153794 1232655 231.59 1.91 0.94
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.03
-4.59286232
-4.986207
505627 436240 228713 12.23 3.86 1.91
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 9.26
-4.795710859
-510836
99723 29970840 6317762 10.43 4.4 4.74
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 6.3
-1.911618626
-3.2518372
2887324 13559728 2752909 6.46 2.11 4.93
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.26
-3.57394101
-3.954085
444197 820200 2813371 10.39 3.12 0.29
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0.06
-4.97081625
-4.971625
34996 406250 0 -212.92 1.79 0
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 9.85
-3.92354824
-4.64790
154709 964800 1108470 9.64 3.14 0.87
ریل سیر کوثر - حسیر 4.32
3.45772663
0.972599
7835083 1256457 665477 15.4 1.89 1.89
پاکدیس - غدیس 8.03
0.05153887
2.964000
1262302 1088360 1415294 617.68 3.11 0.77
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 8.82
-1.25161499
0.531526
856787 2998000 0 4.4 1 0
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.41
-4.27721768
-3.571781
988812 884000 443669 8.77 1.93 1.99
آهن و فولاد ارفع - ارفع 7.74
-0.38025765
2.35920
3154860 34590000 15302063 9.09 5.96 2.26
افرانت - افرا 6.31
-2.76774040
-3.734000
205328 2020000 695272 28.28 2.86 2.91
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 7.28
0.18421088
0.181088
4746790 979200 760965 -113.79 1.03 1.29
بهمن لیزینگ - ولبهمن 6.02
-4.46341905
-4.961895
287983 1524000 1599798 5.62 1.24 0.95
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-4.49955858
-4.995828
646884 878700 2630967 212.86 4.61 0.33
بیمه نوین - نوین 2.61
-0.45181322
0.231331
7399311 1983000 0 0 0 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.48
-4.63522078
-2.752119
751151 1245606 587658 -9.79 -4.69 2.12
بانک دی - دی 0
-4.96221130
-4.961130
11107992 7232000 24494473 -0.22 -0.14 0.3
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 8.99
-2.9611442
-4.371421
417774 865200 0 4.63 0.84 0
قاسم ایران - قاسم 4.78
4.42233660
4.993680
4041606 2196000 15944079 15.92 3.01 0.14
داروسازی تولید دارو - دتولید 10.49
-2.00063086
-2.483071
974052 1141820 1208577 12.5 2.54 0.94
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 4.66
-0.745525696
025890
528838 2569600 555774 24.38 17.39 4.62
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.17
-4.62072766
-52755
119898436 91777504 48257935 36.97 6.42 1.9
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 8.55
-3.51782825
-2.662850
2098099 480250 415408 -15.55 6.22 1.16
پتروشیمی مارون - مارون 4.92
-1.855761404
-2.561000
49841 245616000 54777617 9.82 7.38 4.48
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 9.89
-3.625711031
-3.911000
224046 2206200 3099991 17.9 7.65 0.71
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.65
4.984113523
513525
1651764 24204980 5930485 8.85 8.73 4.08
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.95
4.903816900
516915
660307 6084000 1035367 23.84 9.34 5.88
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 3.97
-4.318915973
-515860
569993 1757030 336479 15.91 9.75 5.22
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.54
-2.898227942
-1.3428390
2045717 31949486 45791109 20.16 10.41 0.7
پالایش نفت شیراز - شراز 5
4.055933352
533654
4604535 34270801 41278900 16 12.12 0.83
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 10.5
4.05967049
4.997112
432177 592116 66768 -17.62 12.89 8.87
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.54
0.744271205
1.0271400
1344793 170892000 46096140 8.06 21.39 3.71
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.41
-3.85927349
-4.67292
427150 293960 77346 53.46 5.67 3.8
آ.س.پ - آ س پ 5.17
-1.23571119
-2.031110
27223 895200 255463 154.42 1.04 3.5
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
55187
55187
176054 2074800 1155823 21.64 4.15 1.8
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
4.481400
437721 3502500 0 4.94 1.02 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
4.994101
21407 861210 1257187 14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
-4.999589
10000 2876700 1062672 8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
4.996126
1892027 3676237 0 12.13 6.2 0
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 56163567 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 5776110 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 36073677 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 33439696 8.67 -0.09 0.15
صنعت روی زنگان - زنگان 4.36
-4.00658314
-3.078395
549039 831400 277095 34.72 6.19 3
پتروشیمی غدیر - شغدیر 8.42
-2.3316285
-2.116299
11012155 8170500 5238889 17.6 5.62 1.56
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.92
-0.12074138
0.894180
3426363 620700 872470 7.32 2.77 0.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.64
3.19086080
4.896180
1772444 608000 628957 22.39 3.98 0.97
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 10.29
-6.20584776
-5.484813
48098324 14328000 0 10.99 2.72 0
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.24
2.97651972
3.191976
9462776 788800 0 44.23 3.01 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 7.51
-2.13013400
-43335
6756904 3536000 1464818 9.99 2.84 2.41
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.88
0.70112729
-0.372700
913690 463930 570360 143.41 3.13 0.81
نفت پاسارگاد - شپاس 6.34
-3.56144820
-3.284834
2264471 11568000 19065736 15.17 3.18 0.61
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 6.09
-3.559415498
-3.5515500
4197065 4649400 393503 5.61 3.21 11.82
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.98
05010
-0.25000
449094 12783015 0 14.77 3.33 0
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.19
0.69511014
01007
7849850 1216800 668683 -3.22 3.69 1.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.89
-1.88087460
-1.547486
15622223 4722180 2423397 6.16 3.62 1.95
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.09
-3.51082556
-3.362560
1512054 843480 1831571 16.88 3.63 0.46
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.7
3.52334760
4.984827
25894028 71400000 27953796 16.03 4.32 2.55
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.91
-4.274216327
-516204
367488 2449050 2299736 6.4 5.19 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.48
-2.56126810
-1.276900
7444217 8959209 2489514 10.15 4.18 3.6
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.18
-0.034211703
1.1411840
748437 2696371 1199171 8.06 4.21 2.25
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 1.09
4.96097913
4.997915
471539 949560 1088267 14.75 4.34 0.87
آتیه داده پرداز - اپرداز 5.64
-2.222410911
-2.4310888
1330837 5455500 1671610 13.92 4.3 3.26
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 6.77
0.046312958
0.4513010
875219 6479000 4216761 8.85 4.63 1.54
نفت ایرانول - شرانل 4.41
-4.32298344
-2.668489
4038647 16688000 13730390 7.66 4.55 1.22
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.66
4.96824289
4.994290
65835594 124381000 0 27.48 4.83 0
عطرین نخ قم - نطرین 3.45
-4.3198662
-3.628725
1612285 866572 538771 13.8 4.91 1.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
-4.992610314
-4.9910314
122906 1237680 1733880 9.11 5.14 0.71
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.89
4.94918249
58253
754044 659920 910538 20.86 5.34 0.72
بیمه کوثر - کوثر 5.72
-1.06142610
1.592680
19310 6525000 0 9.54 1.81 0