صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
دشت مرغاب - غدشت -9.79
1.048462
-4.378009
20382 452319 346898 585.15 9.78 1.3
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.81
3.8125778
526074
2002455 25778000 39158803 10.91 9.18 0.66
لابراتوارهای رازک - درازک -2.87
-0.1423470
-3.6322650
6300 9622700 2905114 12.08 9.1 3.31
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -0
-0.1629586
-528151
519 1035510 1722552 17.29 8.29 0.6
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.19
0.5119626
4.6920442
31298 7850400 2414620 8.45 8.26 3.25
سیمان اصفهان - سصفها 4.97
0.0516534
0.0116527
27551 3306800 1078718 37.79 8.21 3.07
گلوکوزان - غگل 0
2.4939823
540798
15130 3026548 2464157 10.04 7.71 1.23
ایران ترانسفو - بترانس -2.56
-0.256291
-0.96250
835082 23591250 5421228 18.86 7.41 4.35
شیشه و گاز - کگاز -5.26
-3.515005
-2.645050
925846 1251250 461468 2.41 7.31 2.71
بهنوش ایران - غبهنوش -3.7
-4.756013
-4.995998
307670 2164680 3795565 35.11 6.77 0.57
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -6.42
-2.562971
-2.32979
871706 4341516 1470000 21.11 6.55 2.95
ایران ارقام - مرقام -4.85
-3.197135
-2.997150
2038279 3567500 1306454 25.4 6.35 2.73
خوراک دام پارس - غدام -0.02
-0.256716
-4.936401
3524 402960 370898 62.25 6.32 1.09
داروپخش - وپخش -3.46
-0.1313870
-1.7113650
8790 11650800 1532435 7.76 6.23 7.6
جام دارو - فجام 0.31
0.1512075
4.8112637
1343 966000 251528 18.29 6.17 3.84
سیمان ایلام - سیلام -0
-0.024199
-53990
761 1732088 1309516 137.92 5.76 1.32
ایران تایر - پتایر -4.42
-0.174158
-1.324110
605751 1191137 2401445 13.68 5.73 0.5
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -7.72
-0.167039
-3.696790
1720611 1407800 566368 125.63 5.7 2.49
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
0.0310395
4.9910911
922 4158000 835009 10.71 5.59 4.98
قند اصفهان - قصفها 3.14
4.57576
4.697590
1696757 1477320 3298770 9.92 5.51 0.45
سیمان قاین - سقاین 4.97
-1.2320314
0.0420575
11482 1081160 787150 5.67 5.47 1.37
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.08
0.111562
3.8912000
10000 11562000 7462308 7.67 5.43 1.55
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -4.66
0.0912765
-2.7612401
12654 2233875 617602 7.15 5.35 3.62
سیمان بجنورد - سبجنو 6.48
-0.167895
1.137997
20160 3094840 1246476 17.31 5.18 2.48
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -6.28
-0.657135
-1.597068
37548 1427000 2655018 13.41 5.12 0.54
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.037071
1.997210
844 707100 155150 70.36 5.11 4.56
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.86
0.177779
0.677818
338430 46674000 19905525 6.88 5 2.34
معدنی املاح ایران - شاملا -0
-0.0212895
-0.7512800
1450 2707950 1083699 6.39 4.88 2.5
خدمات انفورماتیک - رانفور -3.5
-0.1320614
-0.6720501
164757 57719200 11511043 8.99 4.85 5.01
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.77
2.996301
3.736346
203166 692837 218062 24.76 4.81 3.18
نیرو ترانس - بنیرو 3.42
4.678918
58946
1527387 2675400 1015690 14.79 4.79 2.63
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.76
-3.371347
-2.581358
1478578 538800 540323 500.28 4.79 1
پشم شیشه ایران - کپشیر 6.66
2.910989
3.0111000
51570 737805 450449 33.87 4.79 1.64
آلومراد - فمراد -8.37
-3.714128
-4.364100
168832 204483 66798 292.54 4.75 3.06
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.27
-0.045492
0.095499
74143 7551500 1330883 5.79 4.71 5.67
داروسازی ابوریحان - دابور 1.2
0.467397
3.087590
26620 2130336 2201000 5.92 4.65 0.97
کاشی پارس - کپارس -8.11
-2.417521
-2.677501
45953 659968 743780 8.05 4.64 0.89
پارس دارو - دپارس 5.61
0.514556
3.5715000
24112 3056760 1389044 5.35 4.59 2.2
پتروشیمی خارک - شخارک 1.13
-0.0914353
0.2414400
80806 28706000 11961375 6.24 4.56 2.4
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.4
-0.033414
0.093418
14775 870570 1188577 9.88 4.54 0.73
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -2.84
-18904
-1.428866
420496 801360 567360 9.53 4.5 1.41
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 7.47
0.584353
2.334429
52360 435300 17994 -51.05 4.49 24.19
پتروشیمی فن آوران - شفن -2.27
-0.0118936
-2.1518530
6051 17989200 11250098 4.73 4.43 1.6
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.08
1.947217
0.497115
154087 866040 585695 9.58 4.36 1.48
لامپ پارس شهاب - بشهاب -6.47
-0.838030
-2.567890
32227 1300860 2164832 15.6 4.34 0.6
پالایش نفت تبریز - شبریز -4.45
-1.964963
-2.884916
1146438 19277339 60427811 19.36 4.31 0.32
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0.29
4.9918943
518944
240638 291722 97665 72.39 4.25 2.99
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -5.46
-0.454648
-1.374605
257052 237048 137701 83.59 4.21 1.72
لعابیران - شلعاب -3.11
-1.563968
-0.793999
857282 396800 510340 80.7 4.2 0.78
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
010488
0.1110500
50 4499352 4829041 15.22 4.15 0.93
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 4.94
1.739039
59329
70000 3254040 1898424 7.53 4.14 1.71
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 5.08
0.054060
1.064101
12412298 11094177 7421964 7.75 4.08 1.49
سیمان شرق - سشرق 6.27
3.051150
3.491155
7395599 3051594 1607425 -26.43 4.04 1.9
پتروشیمی جم - جم -3.22
0.349416
-0.169369
959032 90393600 52675374 6 4.02 1.72
سیمان کردستان - سکرد -3.24
-0.421437
-1.591420
95568 1724400 891144 -16.11 3.92 1.94
البرز دارو - دالبر 2.94
0.3113039
2.2913297
70738 8866520 3334400 7.39 3.91 2.66
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-1.344653
-4.984481
565760 37224000 13602620 41.17 3.87 2.74
نفت بهران - شبهرن -0.9
-0.119571
-0.639522
548188 19142000 16378618 5.39 3.84 1.17
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.05
4.524673
4.994694
833865 934600 1806774 10.4 3.82 0.52
سیمان خزر - سخزر 10.51
4.885505
4.785500
449463 1266150 795342 13.25 3.78 1.59
کارتن ایران - چکارن 2.69
4.83997
4.984004
2440962 728453 840748 26.4 3.76 0.87
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 8.15
1.777986
4.18169
857103 958320 799200 9.08 3.74 1.2
قند مرودشت - قمرو 6.92
3.744384
1.994310
856089 876800 721028 12.87 3.69 1.22
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -8.48
3.728037
-0.637700
322742 1607400 1532535 12.98 3.65 1.05
بیمه دانا - دانا 4.97
0.033665
3.713800
50804 3739667 18007503 20.26 3.61 0.21
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -2.98
-2.144582
-3.874501
356931 5727500 860974 13.23 3.58 6.65
کابل البرز - بالبر -9.41
1.983242
-2.83090
4692075 1027455 1100434 129.53 3.57 0.93
همکاران سیستم - سیستم -3.9
-0.65159
-3.665000
169493 3869250 782667 8.62 3.56 4.94
ملی سرب و روی ایران - فسرب -2.25
-0.32639
-0.722628
537385 849758 1089758 16.19 3.47 0.78
پتروشیمی فجر - بفجر 0.89
-0.085967
0.135980
485757 38785500 15210694 5.32 3.42 2.55
معادن بافق - کبافق -4.62
-1.0310896
-0.2810978
322177 2206440 766188 4.93 3.42 2.88
داروسازی اکسیر - دلر 3.25
4.935469
4.995472
339198 2461050 3902321 6.61 3.4 0.63
کشت و صنعت چین چین - غچین -4.99
-0.047111
-1.457011
2391 711100 111424 12.88 3.39 6.38
نیرو کلر - شکلر 4.02
4.524349
54369
3040032 1739600 461289 19.25 3.38 3.77
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 0
4.961904
4.961904
3038307 761600 1705719 26.21 3.36 0.45
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 8.31
3.613073
4.993114
579761 627261 1450360 132.45 3.35 0.43
نفت پارس - شنفت -3.96
0.064862
-1.214800
35710 6077500 8020418 5.91 3.34 0.76
سیمان هرمزگان - سهرمز -0.22
-0.064711
-3.274560
4000 2553362 2223454 9.28 3.34 1.15
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 7.4
2.519205
0.249002
271059 2209200 1443281 5.75 3.33 1.53
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.99
1.061813
1.171815
2084760 1359750 181396 -3.88 3.3 7.5
سبحان دارو - دسبحان 7.41
-1.218181
1.448400
128601 3517830 2212732 5.82 3.3 1.59
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -3.4
-0.412642
-22600
401512 13474200 15019362 49.96 3.25 0.9
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.65
-0.163839
-1.953770
206393 62932727 4127928 21.56 3.23 15.25
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.83
0.15994
0.996047
366051 17382600 3510487 5.1 3.22 4.95
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -4.08
-2.644980
-3.014961
714844 6523800 3566769 8.2 3.22 1.83
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 7
4.244252
4.174249
5010011 2126000 509213 8.9 3.18 4.18
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.57
-0.7112490
0.9612700
130227 4721220 2653345 5.29 3.18 1.78
کارخانجات داروپخش - دارو 1.58
4.985733
55734
207612 2866500 4303513 5.86 3.16 0.67
سیمان بهبهان - سبهان -0.34
-0.1216253
-1.6416005
1956 893915 854259 10.21 3.16 1.05
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.6
-0.623040
03059
2737072 1003200 756451 15.05 3.13 1.33
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.29
0.462648
1.292670
3236902 423680 115408 241.83 3.11 3.67
گلتاش - شگل 2.36
0.3712428
1.7812602
12207 2485600 2001377 5.92 3.09 1.24
داده پردازی ایران - مداران 7.87
3.544300
4.984360
8203129 2795000 1408445 15.18 3.09 1.98
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -8.43
-4.341875
-51862
1977027 228456 15232 -22.49 3.08 15
پاکسان - شپاکسا 5.05
3.686455
56537
9162981 3485700 3828846 7.78 3.01 0.91
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.73
4.813834
4.983840
156317 766800 585141 13.06 3.01 1.31
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -10.49
1.023467
-0.793405
1783701 1386800 109443 9.88 3 12.67
پارس سرام - کسرام -3.49
-0.383113
-1.063092
74128 186780 174361 -7,183.85 3 1.07
کویر تایر - پکویر 0
4.993850
4.993850
292080 2695000 3949020 5.99 2.97 0.68
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.21
0.423386
-0.563353
3553109 1723474 424025 9.34 2.88 4.06
موتوژن - بموتو 2.99
0.954891
0.584873
192342 3327836 3312271 7.36 2.88 1
پارس سویچ - بسویچ 0
0.019581
3.229888
242 2395250 980000 11.01 2.87 2.44
پست بانک ایران - وپست 4.31
3.31786
2.371770
1673186 5774943 12052475 69.62 2.85 0.48
قند لرستان - قلرست 7.01
3.395698
0.715550
1989238 1367520 759191 12.76 2.85 1.8
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.36
1.763119
0.823090
3035689 1247600 1791306 170.07 2.79 0.7
نفت سپاهان - شسپا 2.4
0.057406
1.197490
95869 7776300 14058618 6.01 2.75 0.55
تولید محور خودرو - خمحور -6.17
-0.672983
-0.532987
36650 1255070 1546386 820.31 2.74 0.81
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0.28
4.991790
4.991790
19261568 912900 685674 -31.58 2.71 1.33
داروسازی فارابی - دفارا 6.88
0.087971
3.588250
68392 3188400 3331468 6.13 2.7 0.96
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.31
-0.865171
-1.275150
2116759 71359800 170941316 8.24 2.69 0.42
باما - کاما 3.92
1.245698
1.695723
1078350 2849000 1039915 7.74 2.69 2.74
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.82
3.693992
4.994042
1237813 850296 1688242 61.22 2.69 0.5
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 2.96
4.613469
4.983481
4349827 520350 327720 14.38 2.69 1.59
ایران دارو - دیران 5.61
4.073581
53613
265730 859440 850922 6.36 2.69 1.01
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -2.78
-2.962362
-3.082359
741199 590500 2795107 -5.9 2.67 0.21
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -4.14
0.063569
-0.483550
436746 11064257 2018210 5.74 2.67 5.48
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.364965
4.995194
7227 714960 2439000 13.56 2.6 0.29
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.56
6.943561
8.113600
303130 4486860 3335986 8.67 2.59 1.34
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.34
4.434004
4.153993
1160401 2808616 8040572 34.97 2.57 0.35
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.36
3.94875
4.994926
181027 1096875 1365981 8.04 2.54 0.8
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -5.82
-0.683087
-4.832958
22374 271656 178009 218.55 2.54 1.53
مس شهید باهنر - فباهنر -5.84
-4.74262
-4.994249
9548278 3835800 5706505 10.28 2.53 0.67
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.25
2.943252
4.973316
28449387 2439000 0 - 2.53 -
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.47
1.1312039
0.8112000
177934 1820297 2091028 11.58 2.51 0.87
آبسال - لابسا -3.72
-3.773572
-3.693575
642458 1285920 1684503 30.46 2.47 0.76
سیمان صوفیان - سصوفی -5.47
-0.682938
-1.962900
351835 1615900 1672790 11.04 2.46 0.97
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -9.57
-0.744002
-0.794000
749042 592296 239700 21.61 2.46 2.47
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4.96
-2.173066
-1.43090
3928359 9003070 3222872 10.03 2.45 2.79
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.09
3.542459
4.972493
7527007 725358 450000 65.94 2.41 1.61
عمران و توسعه فارس - ثفارس 7.25
3.613125
4.973166
11183144 3125000 506956 10.4 2.4 6.16
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.54
1.683381
1.593378
231159 1790409 1204200 9.94 2.38 1.49
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.98
-1.652738
-3.382690
2295404 1642800 1511520 28.03 2.38 1.09
داروسازی روزدارو - دروز 4
0.11983
52080
6078 1387783 590465 122.57 2.35 2.35
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 6.18
1.431841
0.831830
1015855 2550694 5842239 46.21 2.33 0.44
ایران خودرو - خودرو -3
-2.592858
-3.032845
10182510 43727400 233857684 27.36 2.32 0.19
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0
4.973883
4.973883
400000 3883000 1617380 10.02 2.31 2.4
حفاری شمال - حفاری -2.66
-1.363766
-3.23696
525243 9811955 8739070 10.07 2.27 1.12
سخت آژند - ثاژن 3.2
1.153505
2.113538
4736833 1402000 523021 5.22 2.27 2.68
سیمان غرب - سغرب 4.84
0.533813
0.453810
54609 1143900 1003864 5.92 2.24 1.14
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.61
-0.142127
0.472140
182381 1276200 1596200 141.86 2.23 0.8
لامیران - فلامی -0.13
-0.14000
-3.63860
3845 240000 151081 10.52 2.22 1.59
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.17
1.192305
0.42287
1111882 466532 238750 96.89 2.19 1.95
گروه مپنا - رمپنا -4.18
0.268254
-1.968072
1904874 82540000 31729473 15.67 2.19 2.6
سیمان ارومیه - ساروم 2.46
4.934405
4.984407
2741535 1762000 1448319 5.58 2.13 1.22
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.18
-0.163045
-0.393038
305257 10746414 5325400 6.21 2.12 2.02
مخابرات ایران - اخابر 2.64
0.82256
0.982260
2544113 135360000 49697195 4.81 2.12 2.72
گروه صنعتی بارز - پکرمان -3.64
-0.063532
-2.213456
39500 8923598 10399252 6.73 2.11 0.86
پتروشیمی مبین - مبین 1.81
1.184474
0.684452
1993527 63763448 39490839 4.94 2.11 1.61
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -4.8
-1.881147
-3.341130
11326311 1517305 3327417 16.59 2.08 0.46
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.59
2.042502
0.942475
916590 600480 70500 29.32 2.07 8.52
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.2
0.521917
0.161910
1051876 9565830 8012750 21.95 2.07 1.19
سیمان خوزستان - سخوز 5.86
2.213094
4.633167
147329 2011100 2699285 4.75 2.07 0.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.69
-0.582237
0.712266
7057158 67110000 32611499 7.01 2.04 2.06
الکتریک خودرو شرق - خشرق -2.04
-1.562464
-1.322470
287407 776160 2493624 223.03 2.03 0.31
پالایش نفت اصفهان - شپنا -3.19
-2.23073
-2.933050
2924768 61460000 195474123 7.43 2.02 0.31
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.57
4.712200
52206
4118092 1385135 1214500 31.21 2.02 1.14
مهرکام پارس - خمهر -2.95
-2.281671
-2.921660
611209 1383588 5891379 34.47 2.01 0.23
لیزینگ ایرانیان - وایران 4
4.762335
4.982340
5899833 2335000 729087 10.99 2 3.2
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.89
0.454487
0.454487
1237321 224350000 43593311 5.33 2 5.15
پارس خودرو - خپارس -7.14
-0.51190
-2.091171
28016688 27037132 61682131 33.6 17.36 0.44
فیبر ایران - چفیبر 3.19
0.738293
3.198496
44715 829300 383864 48.06 162.26 2.16
پتروشیمی آبادان - شپترو 4.13
0.862926
3.413000
1252288 1843380 2541638 19.22 12.31 0.73
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.42
-1.6913433
0.2213694
36028 412561 408230 23.06 11.36 1.01
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.91
3.413672
4.983728
1301043 918000 439375 81.52 10.94 2.09
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.19
4.47978
58024
3237197 3989000 1602231 75.95 10.73 2.49
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 3.78
0.7111547
512039
14233 2856268 44652 64.15 10.11 63.97
سیمان دورود - سدور 7.54
3.041120
4.971141
14347544 718701 978418 8.45 1.99 0.73
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 9.35
-0.472767
0.682799
39380 1798550 4885132 10.77 1.98 0.37
تراکتورسازی - تایرا 2.61
0.592725
0.662727
595041 4905000 8586103 9.54 1.98 0.57
فولاد خوزستان - فخوز -2.47
-0.73269
-2.523209
940872 47308968 54642105 6.88 1.98 0.87
پالایش نفت تهران - شتران -2.86
-2.22573
-2.622562
4559515 41168000 136447962 8.47 1.96 0.3
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 5.14
1.233790
3.423872
1335844 17543865 7619516 5.29 1.94 2.3
قند هکمتان - قهکمت 4.67
3.693854
3.313840
1283274 1054454 1721932 10.72 1.93 0.61
صنایع آذر آب - فاذر -5.01
-3.454032
-4.553986
3924968 4032000 3546558 8.34 1.93 1.14
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 1.94
4.833298
4.993303
6828266 1154300 309886 20.36 1.91 3.72
چرخشگر - خچرخش -4.46
-2.732068
-1.222100
2695071 1968932 1710132 40.22 1.9 1.15
پتروشیمی شازند - شاراک 2.08
0.093503
03500
1646279 17655120 25798111 4.37 1.87 0.68
صنعتی آما - فاما 4.53
04422
1.764500
7163 2211000 1335893 9.27 1.87 1.66
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.78
-4.012155
-2.232195
1852511 2199393 5326523 35 1.85 0.41
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.52
-3.52898
-2.762920
363671 1080623 952624 8.92 1.84 1.13
لبنیات کالبر - غالبر 4.83
4.612768
4.992778
3821463 692000 626798 19 1.83 1.1
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 1.13
0.742711
2.92769
71834 1829925 337808 10.42 1.82 5.42
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -7
-1.821025
-2.31020
8245652 936787 4657066 45.19 1.81 0.2
ماشین‌سازی اراک - فاراک -3.49
-3.611976
-3.91970
16173309 12422219 7000000 9.48 1.79 1.77
فروسیلیس ایران - فروس 3.1
0.252018
0.052014
525435 1764723 1050786 24.38 1.75 1.68
شیشه همدان - کهمدا -5.17
-2.388258
-2.798223
507149 2378304 926280 6.34 1.72 2.57
بانک اقتصاد نوین - ونوین -3.18
01576
-2.61535
67194 20694456 66382550 30.76 1.71 0.31
گروه دارویی برکت - برکت 4.17
0.951912
1.161916
5108294 6500800 1202230 6.59 1.71 5.41
کربن ایران - شکربن 6.88
4.253749
4.983775
2408593 937250 1158540 17.29 1.69 0.81
بانک خاورمیانه - وخاور 4.48
-0.252363
0.462380
290990 11815000 10373043 6.31 1.64 1.14
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.58
0.62197
2.062229
1303531 878800 1241000 12.73 1.6 0.71
کالسیمین - فاسمین -2.04
-0.713199
-0.713199
1922544 6398000 3240854 6.67 1.59 1.97
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.41
2.422502
1.512480
1552094 2727921 263753 -11.98 1.59 10.34
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -3.33
-1.052175
-1.412167
62858 543750 442350 230.3 1.59 1.23
سیمان شاهرود - سرود 5.65
-0.231726
01730
74638 1398060 1159245 9.1 1.56 1.21
رینگ سازی مشهد - خرینگ -4.47
-3.38971
-3.68968
2345601 432095 3322312 -4.74 1.56 0.13
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -5.66
-2.032706
-4.062650
2273372 1788558 1135218 5.93 1.55 1.58
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -4.32
-3.82053
-3.942050
4747570 3387450 377726 9.61 1.54 8.97
بانک انصار - وانصار 0.82
0.052198
0.092199
1183049 21980000 45959933 7.32 1.52 0.48
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.56
-0.572633
-0.682630
1301344 7899000 24753790 4.52 1.51 0.32
بیمه پارسیان - پارسیان -0.86
-0.111873
-1.121854
110855 5619000 14175003 4 1.51 0.4
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -6.57
-3.42133
-4.442110
1967839 1386450 47244 18.11 1.5 29.35
رادیاتور ایران - ختور 3.46
0.423321
1.513357
712402 996300 1844659 5.68 1.48 0.54
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.19
-0.791751
0.281770
4315061 49404465 26111220 7.42 1.45 1.89
داروسازی امین - دامین 4.2
0.061802
0.221805
309375 1494579 1157098 8.25 1.45 1.29
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.38
3.151996
4.132015
10913439 86826000 22655380 6.89 1.45 3.83
سالمین - غسالم 0
0.052056
4.962157
2367 616800 970838 6.99 1.41 0.64
بیمه ملت - ملت -4.4
-0.631900
-0.781897
212106 5415000 3992115 8.11 1.41 1.36
بیمه ما - ما -2.75
1.182141
-0.192112
317564 2141000 2862762 4.75 1.4 0.75
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.79
-0.182271
0.622289
389509 5482080 486143 12.74 1.39 11.28
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.52
-0.331787
-0.671781
5520949 72373500 15184799 5.55 1.39 4.77
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.37
-1.561386
-2.841368
55626261 54423612 119622077 9.83 1.38 0.45
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.52
-0.233469
-0.583457
194471 3469000 785709 4.79 1.38 4.42
بیمه آسیا - آسیا -4.09
-0.591868
-0.481870
388424 4296400 27078401 10.05 1.37 0.16
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -3.62
-0.961652
-1.321646
1593718 13629000 1508718 9.43 1.34 9.03
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -5.39
1.81813
-0.061780
12764762 8194760 4485243 6.05 1.31 1.83
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 5.85
0.831344
0.981346
1606885 1209600 558583 7.96 1.29 2.17
ایر کاپارت صنعت - خکار 8.21
3.911435
51450
4856766 642144 475943 11.22 1.29 1.35
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -2.31
-0.121735
-2.421695
271667 52050000 10995479 4.76 1.29 4.73
سیمان سپاهان - سپاها 5.17
3.541287
4.181295
3919109 2702700 2294658 28.76 1.28 1.18
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 7.2
1.181287
1.341289
11201416 39897000 4465675 9.11 1.27 8.93
فنرسازی زر - خزر -5.93
-4.63947
-4.93944
1471678 473497 415367 126.64 1.24 1.14
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.15
0.211885
0.111883
2967818 94250000 59193365 9.21 1.23 1.59
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.72
0.091161
3.361199
43726 928800 0 - 1.22 -
سیمان داراب - ساراب 4.65
0.681789
1.071796
1158181 1610100 1004250 12.68 1.22 1.6
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 6.91
3.992161
4.962181
6171877 9724500 899953 9.8 1.21 10.81
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.11
-0.872177
-0.362188
4628434 35376250 8759149 4.19 1.19 4.04
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.11
-1.64840
-1.87838
5086501 1447343 900130 113.09 1.15 1.61
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.83
0.091159
0.171160
14951628 786204 1505680 15.41 1.1 0.52
زامیاد - خزامیا -3.55
-3.1937
-3.72931
19069240 5181509 15641188 129.49 1.08 0.33
داروسازی کوثر - دکوثر 5.44
4.381812
4.91821
3612762 978480 1012061 27.29 1.07 0.97
سیمان شمال - سشمال 7.02
4.441927
4.991937
1137632 1593586 951301 11.03 1.07 1.68
لیزینگ ایران - ولیز -3.36
0.081311
-0.461304
93194 786600 436000 40.48 1.06 1.8
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.19
1.591344
0.151325
11922528 100800000 119937201 5.31 1.05 0.84
بیمه البرز - البرز -3.45
-0.231317
-1.521300
192786 5268000 16946620 9.27 1.03 0.31
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -6.4
-2.211286
-2.431283
2730379 681580 140865 10.87 1.02 4.84
سرمایه گذاری سپه - وسپه -2.09
-0.081222
-1.061210
76745 6576804 0 - 1 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -4.51
-0.381585
-2.581550
361604 11095000 0 - 1 -
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.72
4.661528
51533
5854275 3056000 422267 5.25 0.98 7.24
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.87
-0.071487
-2.551450
333381 40149000 7701875 5.19 0.98 5.21
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.94
4.881226
4.961227
4662781 1961600 0 - 0.98 -
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -4.78
-3.371147
-4.551133
15396571 22940000 2075361 11.98 0.97 11.05
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.68
3.071646
2.691640
3284760 9258750 769870 12.92 0.95 12.03
واسپاری ملت - ولملت 4.34
-0.521141
2.621177
858995 912800 470200 9.1 0.94 1.94
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -2.63
-2.393719
-1.683746
1645831 5578500 219495 49.31 0.94 25.42
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -4.44
0.321265
-1.671240
5203240 2403500 0 - 0.93 -
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -5.74
-2.451037
-3.11030
20924545 11069975 1185500 9.81 0.93 9.34
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.35
01036
1.351050
37631 1036000 0 - 0.93 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -6.77
-0.621285
-0.311289
176531 2004600 0 - 0.91 -
گروه بهمن - خبهمن -2.55
-1.332008
-1.722000
3454333 10180560 1970565 7.16 0.9 5.17
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -3.87
-1.631568
-1.511570
1189830 2853760 262532 18.18 0.9 10.87
شاهد - ثشاهد 5.47
2.941330
3.721340
4390100 3599821 216542 6.05 0.9 16.62
سامان گستر اصفهان - ثامان -6.46
-0.161891
-2.431848
70497 419691 215157 9.41 0.87 1.95
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.17
01196
0.081197
150686 4186000 0 - 0.83 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.6
5.78823
6.68830
6720308 823000 0 - 0.83 -
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -6.14
-1.061123
-1.761115
1011197 3369000 1111379 8.39 0.83 3.03
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.15
-0.161269
-1.021258
844078 5710500 0 - 0.81 -
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.56
1.44918
1.1915
3919325 5049000 713339 9.32 0.8 7.08
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.48
-0.361099
-1.631085
2386607 79128000 16153795 5.35 0.78 4.9
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.93
-2.731175
-3.151170
6523445 7050000 1795991 3.92 0.78 3.93
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -1.77
-2.251088
-2.961080
812458 2992000 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.48
0.091147
0.351150
228771 4588000 744032 5.97 0.76 6.17
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0
3.361323
51344
815126 3969000 0 - 0.76 -
بانک ملت - وبملت -1.3
-0.21008
-0.31007
10500321 50400000 260441896 7.55 0.74 0.19
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.5
-0.12812
0.74819
8843877 10150000 0 - 0.64 -
بانک تجارت - وتجارت 0.99
0.16609
0.33610
8990069 27831300 170582818 -2.27 0.58 0.16
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح -0
-2.982280
-2.982280
40000 0 0 - - -
ح.داروسازی روزدارو - دروزح 0
2.861080
2.861080
34000000 0 0 - - -
ح.سیمان شاهرود - سرودح 12.54
0.65618
0.16615
667809 0 0 - - -
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -2.59
-5.543957
-6.93900
37348 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -5.22
-2.51272
-1.79274
12319682 0 0 - - -
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح 15.92
3.07704
2.49700
1706906 0 0 - - -
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح -1.79
-1.261643
-2.581621
40000 0 0 - - -
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح -16.75
-3.43816
-1.07836
1322452 0 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح 0
0211
0211
133500 0 0 - - -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.32
-0.024467
0.474489
919502 0 0 - - -
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -11.73
1.08374
-1.08366
25823194 0 0 - - -
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح -11.83
-0.671340
-4.61287
9480973 0 0 - - -
ح.گروه صنعتی پاکشو - پاکشوح 2.03
-0.219977
0.0210000
9335 0 0 - - -
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 7.48
2.686349
1.896300
370598 674264 768757 1,269.8 -6.55 0.88
سایپا شیشه - کساپا 2.12
1.611768
1.721770
560884 406640 481729 765.8 -28.84 0.84
پلی اکریل ایران - شپلی -8.5
-0.15685
-1.75674
43354888 2446121 2545468 -2.97 -2.63 0.96
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -5.93
-3.335981
-2.056060
197605 2087369 2229586 -8.77 -11.08 0.94
پتروشیمی فارابی - شفارا 4.29
0.054197
0.884232
10790 629550 1223445 -3.22 -1.5 0.51
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -1.22
-3.792489
-3.832488
150375 186675 162000 -2.55 -0.96 1.15
ایران خودرو دیزل - خاور -3.56
-3.09910
-3.94902
16976627 4540044 18747770 -1.73 -0.69 0.24
سایپا دیزل - خکاوه -6.48
-0.451118
-0.621116
34370179 2946727 10552245 21.38 -0.39 0.28