ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
داروسازی زهراوی - دزهراوی -2.92
-0.0127770
-3.826718
566 6664800 3501029 10.25 9.64 1.9
لابراتوارهای رازک - درازک -1.09
-0.2820066
-2.9519530
15403 8227060 2812094 10.22 9.49 2.93
سیمان سفید نی ریز - سنیر -2.92
-0.8215756
-2.2215533
5805 787800 292808 72.67 9.24 2.69
معدنی دماوند - کدما -0
-0.227851
-4.997475
2804 235530 92986 16.22 9.22 2.53
گلوکوزان - غگل 3.4
3.6247974
4.9648590
42107 3646024 2865844 12.11 8.15 1.27
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.95
0.3129998
4.6631300
10118 5999600 1818666 8.89 7.98 3.3
جام دارو - فجام 3.06
-0.2624313
024376
1979 972520 238952 13.74 7.19 4.07
پارس خودرو - خپارس -3.07
-1.431379
-1.791374
18551726 9341143 40171417 55.06 7.16 0.23
داروسازی ابوریحان - دابور 1.88
-0.1213415
0.8913550
7209 1931760 2000265 6.01 7.13 0.97
ایران ترانسفو - بترانس -3.94
-3.6814386
-3.5914400
1390573 21579000 5030865 19.85 6.99 4.29
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -6.84
-3.562251
-4.462230
5679129 900400 422826 -9.1 6.86 2.13
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
4.9913921
4.9913921
17085221 13921000 21263096 9.48 6.84 0.65
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 6.19
-3.919857
0.8910349
129920 2438229 79153 30.93 6.84 30.8
داروپخش - وپخش -0.05
019810
-0.119790
2916 11886000 1640607 7.35 6.52 7.24
کاشی پارس - کپارس 3.69
2.199211
4.279399
112522 808265 647750 10.38 6.13 1.25
سبحان دارو - دسبحان -0.78
-0.2512975
-0.0612999
48039 3892500 1887677 6.14 5.9 2.06
سیمان اصفهان - سصفها 9.65
-0.4111942
3.3212389
7445 2388400 936683 28.84 5.89 2.55
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.44
-0.0434123
-0.2534050
36554 136492000 100331890 4.77 5.75 1.36
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0.14
-0.0114002
-0.0314000
124434 9801400 7345453 6.66 5.62 1.33
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -3.89
0.1810835
-0.1410801
136792 1896125 553963 6.85 5.6 3.42
پارس دارو - دپارس -1.24
-0.0615757
-0.4215700
13237 3308970 1299793 5.97 5.51 2.55
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -2.23
0.4110010
-0.899880
212791 900900 470000 10.74 5.49 1.92
داروسازی اکسیر - دلر -1.67
-0.166056
-2.295927
10157 2725200 3804436 8.41 5.48 0.72
معدنی املاح ایران - شاملا -1.29
-0.311444
-1.0511359
250614 2403240 1013269 5.61 5.31 2.37
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.68
-1.47338
-1.57330
689982 733800 547288 122.94 5.27 1.34
بهنوش ایران - غبهنوش -0
06034
-0.076030
1481 1448160 3599075 17.63 5.21 0.4
گروه دارویی سبحان - دسبحا -3.96
-0.017546
-0.627500
6314 7576184 1183988 6.53 5.12 6.4
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.01
0.518904
519750
54397 52931200 10625386 9.26 5.02 4.98
البرز دارو - دالبر 2.63
-0.0311790
1.6511987
35941 8017200 3051038 7.33 4.85 2.63
نفت بهران - شبهرن 4.07
4.538858
4.998897
871421 17716000 15399362 5.21 4.76 1.15
قند اصفهان - قصفها -3.61
0.466283
-1.266175
354027 1225185 2678160 17.62 4.69 0.46
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 1.79
-0.078751
0.498800
14881 3150360 1600950 7.51 4.6 1.97
سیمان فارس - سفار 3.2
0.126963
1.97087
6432 1622379 613752 23.93 4.57 2.64
داروسازی اسوه - داسوه 1.63
1.6321345
0.7621161
137045 5336250 2534721 7 4.52 2.11
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.96
2.695985
2.956000
11627052 23247003 46225618 10.74 4.5 0.5
پتروشیمی جم - جم -0.49
-0.458603
-2.468429
226901 82588800 48149101 5.12 4.35 1.72
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -2.99
0.892382
-0.172357
2332944 1786500 74671 -15.83 4.26 23.92
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
0.4814367
4.9915012
3572 502845 1569856 8.85 4.26 0.32
ملی سرب و روی ایران - فسرب 6.15
1.922978
1.982980
3842121 958916 740982 31.88 4.25 1.29
آلومراد - فمراد -6.98
-0.823527
-1.493503
1103555 174712 92360 797.77 4.21 1.89
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.05
4.015235
4.995284
4981770 523500 451809 16.89 4.19 1.16
تولید محور خودرو - خمحور -4.06
-0.64136
-0.794128
262950 1740185 1568582 318.83 4.12 1.11
کارخانجات داروپخش - دارو 0
06388
0.196400
6965 3194000 4150260 6.35 4.09 0.77
پارس پامچال - شپمچا -0
-0.018468
-4.998046
140 254040 301874 -35.77 35.06 0.84
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -8.64
-1.176860
-0.456910
830581 2058000 118758 21.9 3.98 17.33
سیمان بهبهان - سبهان 2.37
4.8615745
515765
89130 865975 689655 14.13 3.92 1.26
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -3.29
-0.924079
-1.874040
1032108 1019750 3604870 79.46 3.8 0.28
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.99
-0.1613049
-2.3612762
9868 4932522 2373551 5.96 3.78 2.08
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 4.08
4.693259
4.983268
6320715 2381185 1300528 19.18 3.74 1.83
پتروشیمی فجر - بفجر 1.32
0.3914952
0.7115000
972601 37380000 15629478 5.61 3.7 2.39
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
0.163200
4.983354
4985 576000 315427 1,817.03 3.69 1.83
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 1.32
0.144310
54519
62516 34480000 9578422 50.46 3.65 3.6
ایران دارو - دیران -2.49
-0.143644
-0.663625
13707 874560 687019 6.2 3.65 1.27
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -3.8
-0.715057
-3.14935
281513 9212357 6572761 7.97 3.58 1.4
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.69
-0.536579
-1.276530
37728 1315800 1275382 16.44 3.5 1.03
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.43
-4.165500
-2.515595
1256293 1171500 1686414 74.94 3.49 0.69
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.06
0.1510738
511258
11509 10201100 8496414 4.95 3.49 1.2
نیرو ترانس - بنیرو -4.83
-2.086039
-2.556010
429328 1811700 898863 10.89 3.43 2.02
سازه پویش - خپویش 6.49
-0.5823525
0.9923896
11958 2352500 2883628 8.22 3.4 0.82
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -6.66
0.083992
-1.733920
5924549 598800 284744 48.93 3.38 2.1
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.018045
-57644
263 3451305 3094991 21.04 3.34 1.12
سیمان ایلام - سیلام 0.69
1.062956
4.993071
39046 1219350 1186937 198.3 3.33 1.03
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.78
4.033511
2.613463
12298564 8870542 8570190 6.43 3.32 1.04
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.68
4.764668
4.984678
5492901 6115080 2818732 9.34 3.3 2.17
شهد - قشهد -6.87
-3.954813
-4.974762
308298 968857 1189784 14.89 3.3 0.81
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.37
0.797303
1.067323
853288 43818000 18141375 7.11 3.29 2.42
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -5.69
-2.992142
-1.312179
526749 260988 25625 -20.68 3.27 10.18
سخت آژند - ثاژن 3.58
0.894417
1.374438
3439411 1766800 523021 6.58 3.26 3.38
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -2.77
-1.367993
-0.048100
75142 1918320 1195989 5.51 3.21 1.6
سیمان خاش - سخاش 1.71
0.387463
3.977730
7401 932875 930604 7.87 3.19 1
داروسازی فارابی - دفارا -0.01
-0.168639
-1.778500
14400 3455600 2839922 7.55 3.17 1.22
معادن بافق - کبافق 0.91
4.848060
4.998072
573481 1632150 350880 14.3 3.15 4.65
موتوژن - بموتو -2.12
-0.195306
-2.165201
28366 3610202 3068407 8.04 3.15 1.18
افست - چافست -5.71
2.217434
-1.287180
563522 1486800 1622217 7.57 3.1 0.92
نفت سپاهان - شسپا 5.32
2.857533
2.47500
481681 7909650 11481211 6.21 3.09 0.69
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.89
1.435245
1.145230
5650270 72381000 137104261 32.72 3.03 0.53
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
0.235638
55906
3999 479230 1000645 6.13 3.02 0.48
عمران و توسعه فارس - ثفارس -4.58
-0.892344
-1.272335
992310 2344000 511597 7.81 2.99 4.58
گلتاش - شگل 2.96
0.1613633
2.1213899
17925 2726600 2220517 5.93 2.98 1.23
آبسال - لابسا 5.11
4.564240
3.584200
808064 1526400 1439224 49.41 2.98 1.06
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.58
-0.31652
0.481665
430401 660800 1720422 48.91 2.97 0.38
قند نقش جهان - قنقش 4.87
4.839528
59543
61979 1324392 2753980 66.37 2.97 0.48
پارس سویچ - بسویچ 0
1.549013
4.999319
30841 2253250 789955 13.84 2.97 2.85
کابل البرز - بالبر -7.43
-4.514088
-54067
768049 932064 1100434 228.84 2.91 0.85
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 6.87
4.223133
4.963155
699435 234975 109169 23.1 2.9 2.15
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0.1
0.182769
4.992902
7014 276900 15038 -32.86 2.85 18.41
معادن منگنز ایران - کمنگنز 6.38
2.332938
0.312880
2208060 594651 205375 43.29 2.84 2.9
داده پردازی ایران - مداران 1.08
4.963638
4.993639
16470237 2364700 1023779 16.4 2.83 2.31
نیرو کلر - شکلر 5.51
2.032819
2.682837
397434 1127600 423452 12.81 2.83 2.66
ایران خودرو - خودرو -2.11
03338
-0.363326
12515589 51071400 203420540 42.94 2.77 0.25
مهندسی تکنوتار - تکنو -4
-2.152319
-2.112320
1373978 371040 70365 278.98 2.75 5.27
قند مرودشت - قمرو -6.55
-2.434610
-2.64602
593099 553200 753099 40.77 2.75 0.73
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -0.36
-0.314225
-0.94200
281952 10985422 1948662 5.77 2.74 5.64
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
2.692936
4.973001
98824 149736 118926 69.55 2.73 1.26
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -4.91
0.4212672
-0.9412500
76719 195149 97665 48.42 2.71 2
داروسازی روزدارو - دروز 0.58
0.025171
0.585200
7015 1206291 501960 130.31 2.71 2.4
بیمه دانا - دانا 2.13
0.972279
0.662272
335669 2325430 19975346 15.4 2.67 0.12
شکر - قشکر -3.6
-1.791862
-1.161874
443151 372400 418946 137.87 2.67 0.89
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -0
-1.893330
-1.893330
22000 666000 309977 17.58 2.66 2.15
مهرکام پارس - خمهر -5.59
-3.182133
-32137
2929650 1766124 5341324 34.91 2.65 0.33
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.18
0.772363
02345
416010 779790 805872 8.22 2.65 0.97
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -10.44
-1.922611
-52529
235440 3080980 940890 34.92 2.63 3.27
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
4.734430
4.994441
205725 2401060 2198418 8.37 2.61 1.09
لعابیران - شلعاب -2.57
-1.112502
-0.42520
276076 250200 464228 4.93 2.57 0.54
پارس سرام - کسرام -3.51
-0.722329
-1.752305
117684 139740 174361 -5,374.62 2.51 0.8
مارگارین - غمارگ 7.45
3.245293
4.995383
4636876 1905480 6833617 8.11 2.5 0.28
پتروشیمی خارک - شخارک 2.72
0.989237
1.249260
316136 18474000 9926806 5.13 2.48 1.86
لامپ پارس شهاب - بشهاب -3.19
-2.16022
-3.115960
172994 975564 2056899 9.44 2.47 0.47
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.22
0.364431
4.984635
8601 638064 1370670 17.6 2.36 0.47
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 0
4.973694
4.973694
531728 1377440 1008957 7.29 2.35 1.37
پتروشیمی مبین - مبین -0.38
-0.24007
-0.024014
1902256 57107764 36909753 5.02 2.35 1.55
صنایع آذر آب - فاذر -1.41
-1.194645
-1.944610
22410858 4645000 3123743 9.18 2.35 1.49
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.99
0.932601
0.042578
3454765 780300 689020 46.07 2.35 1.13
کویر تایر - پکویر 0
4.263792
4.983818
240090 2654400 2731210 5.77 2.32 0.97
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.59
1.052212
0.962210
927222 1327200 1764634 14.03 2.31 0.75
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.12
-0.752648
-1.652624
1939694 2530147 5908109 35.32 2.31 0.43
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 7.58
1.232877
2.52913
97454 1523515 1074955 9.55 2.3 1.42
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.17
3.484194
3.874210
1083113 4194000 0 0 2.29 0
ماشین‌سازی اراک - فاراک -4.21
-2.312532
-2.242534
11942626 15917539 7000000 12.45 2.28 2.27
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.033059
-52907
1970 1988350 3320126 16.56 2.27 0.6
مخابرات ایران - اخابر -2.49
-0.472320
-1.332300
1658398 139200000 5243218 5.45 2.26 26.55
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.21
-0.276254
-0.496240
339948 18136600 3362850 5.53 2.26 5.39
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.33
1.652767
-0.072720
5333657 2824000 5196100 33.83 2.25 0.54
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.93
4.822806
4.972810
3386180 8239600 1250033 92.47 2.25 6.59
بانک خاورمیانه - وخاور 0.42
0.462607
0.192600
23700394 13035000 10192944 7.3 2.24 1.28
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.08
0.889584
-0.019499
175450 1449101 1792914 8.83 2.21 0.81
تراکتورسازی - تایرا 5.4
3.652839
1.612783
6373005 5110200 7117512 8.46 2.21 0.72
پاکسان - شپاکسا 2.93
4.734632
54644
509857 2501280 3766378 5.88 2.21 0.66
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -2.72
-0.353426
-1.133399
165255 2403176 7103184 34.08 2.2 0.34
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.22
4.42845
4.992861
1630766 312827 235154 10.39 2.18 1.33
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5
3.964224
54266
7008721 368191 319553 8.6 2.17 1.15
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 5.99
0.562499
0.522498
2400685 1499400 1500000 29.42 2.17 1
سیمان خزر - سخزر 0
52753
52753
668133 633190 655243 22.48 2.16 0.97
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.52
4.553194
4.983207
858372 2111106 1224851 5.88 2.14 1.72
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -1.97
-0.163089
-1.333053
30538 1019370 115797 6.99 2.1 8.8
قند لرستان - قلرست -6.2
-1.423619
-2.483580
1025588 868560 736452 15.38 2.09 1.18
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.57
4.742057
4.992062
22536301 61710000 25494534 9.44 2.09 2.42
قند هکمتان - قهکمت -5.47
-3.583391
-3.93380
525719 927778 940075 12.44 2.06 0.99
پالایش نفت اصفهان - شپنا 4.74
4.383052
4.993070
42013491 61040000 180396116 10.5 2.06 0.34
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0.5
0.33969
0.833990
59300 893025 944275 11.06 2.05 0.95
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.74
0.412719
1.552750
419027 9595895 4871357 5.58 2.02 1.97
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.99
2.081766
3.121784
4120935 7982320 4962860 6.12 2.01 1.61
فیبر ایران - چفیبر 1.53
0.497178
57500
7538 502460 104000 416.98 13.66 4.83
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.0115312
516075
784 10289664 2983159 24.09 12.96 3.45
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 6.19
0.0916206
0.6716300
210313 497727 253498 104.37 12.92 1.96
سیمان کردستان - سکرد 4.36
4.861553
51555
714524 1863600 891144 -17.42 12.74 2.09
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.13
-0.648097
-1.558023
104184 971640 542101 9.53 11 1.79
کارخانجات قند قزوین - قزوین -5.25
-4.685277
-4.995260
111687 871224 1094229 36.65 10.42 0.8
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.13
-0.1316580
-4.8215801
740 898185 97428 14.37 1.99 9.22
سیمان غرب - سغرب 0
4.972957
4.972957
205368 887100 875778 15.88 1.91 1.01
صنعتی پارس مینو - غپینو -1.48
-0.044857
-1.324795
6070 3059910 3187554 7.17 1.91 0.96
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -2.27
-0.084905
-0.594880
203712 245250000 43305042 5.66 1.9 5.66
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.17
4.322973
4.982992
3474870 7176673 429768 19.62 1.87 16.7
چرخشگر - خچرخش -4.8
-2.512016
-4.261980
3668627 1919423 1220112 54.58 1.87 1.57
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 5.38
1.871636
1.681633
1362145 1308800 0 - 1.87 -
سیمان صوفیان - سصوفی 5.48
0.042241
0.222245
211659 1232550 1362023 48.38 1.84 0.9
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.52
3.581999
4.972026
8625294 8315840 6868085 21.15 1.83 1.21
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 10.13
0.063119
0.963147
317053 1091650 250100 13.76 1.81 4.36
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.57
2.33291
3.513330
8883155 9873000 1215964 7.85 1.81 8.12
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.91
1.633357
0.733327
1054098 3660124 279375 93.85 1.8 13.1
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -4.22
-0.931277
-2.481257
5974481 651270 796088 -9.61 1.8 0.82
فروسیلیس ایران - فروس 5.51
3.412245
4.972279
2055163 1963232 948466 38.89 1.79 2.07
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -4.02
-1.321645
-4.21597
1993487 44415000 8158044 5.45 1.77 5.44
بانک کارآفرین - وکار 2.45
0.133030
2.483101
118478 25755000 24201362 8.1 1.77 1.06
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.92
-0.543848
-2.093788
509528 17812346 6647729 5.34 1.77 2.68
سیمان ارومیه - ساروم 0
0.463272
4.973419
15815 1308800 1197214 9.19 1.77 1.09
رادیاتور ایران - ختور -3.35
-23619
-2.93586
1540983 1085700 1706066 6.92 1.75 0.64
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.56
1.062292
1.062292
6955964 3781800 419924 10.12 1.74 9.01
سیمان دورود - سدور 3.73
4.741083
4.931085
20426285 694958 799012 -6.09 1.72 0.87
شیشه همدان - کهمدا 5.3
3.78164
4.998266
688256 2351232 971100 6.37 1.69 2.42
پتروشیمی شازند - شاراک 5.22
2.732783
2.882787
5866667 14026320 22427548 4.33 1.68 0.63
سیمان هگمتان - سهگمت 3.28
4.712421
4.972427
955769 1217521 1208121 14.4 1.68 1.01
بانک انصار - وانصار 3.11
-0.12089
0.382099
1945279 20890000 41905550 5.35 1.68 0.5
کربن ایران - شکربن 3.79
3.493673
1.383598
2956101 918250 780194 23.86 1.67 1.18
داروسازی امین - دامین 0.5
0.222786
1.222814
53849 1615880 1134303 6.96 1.66 1.42
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.66
0.752025
0.452019
1300681 486000 50336 12.93 1.66 9.66
صنعتی آما - فاما -4.65
-2.623714
-4.223653
140412 1857000 1133845 7.78 1.65 1.64
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.46
4.761871
4.981875
8197589 52790265 22228780 8.6 1.64 2.37
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.94
-0.441831
0.051840
11767190 296622 157968 23.45 1.64 1.88
قند نیشابور - قنیشا -4.52
-1.971696
-3.761665
933117 339200 390023 48.03 1.62 0.87
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.61
4.941977
4.991978
290360 1334475 316977 8.31 1.62 4.21
بیمه پارسیان - پارسیان 7.57
4.82993
4.972998
1327156 5986000 16344172 4.42 1.61 0.37
بیمه ما - ما 0
52249
52249
400000 2249000 3112540 5.22 1.59 0.72
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.87
4.631446
4.991451
51781128 40408137 3491125 12.06 1.59 11.57
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -1.54
-0.692001
-1.991975
905722 14049025 1701094 8.68 1.58 8.26
مس شهید باهنر - فباهنر 3.78
3.211704
2.971700
5735641 1533600 4467414 12.1 1.55 0.34
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.33
0.962628
3.732700
361707 388944 246500 11.35 1.55 1.58
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.41
1.553732
0.763703
1525346 3732000 768894 5.27 1.54 4.85
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.98
-0.982821
0.392860
5862352 8463000 22212601 6.78 1.54 0.38
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -2.8
-0.921621
-0.671625
1485077 1020593 782230 27.54 1.51 1.3
کمباین سازی ایران - تکمبا -4.15
0.471080
-0.841066
10382562 1860870 730307 213.45 1.48 2.55
سیمان سپاهان - سپاها 4.17
4.611271
4.941275
9736810 2669100 2294658 28.41 1.45 1.16
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 4.97
4.041004
4.971013
26705417 917594 3203249 676.69 1.44 0.29
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.83
-2.091031
-2.181030
9943666 1054555 2810753 199.8 1.44 0.38
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.56
0.621933
0.731935
4500046 78286500 13608254 6.4 1.39 5.75
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.13
0.491852
0.271848
3654251 1203800 7799 19.99 1.35 154.35
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -2.17
-0.41251
-0.481250
1187666 663030 34103 18.2 1.35 19.44
سیمان تهران - ستران 1.93
4.812637
4.972641
2225665 4614750 2541952 12 1.35 1.82
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.42
-0.81370
-0.941368
8254049 8220000 1795991 4.57 1.33 4.58
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.14
2.331580
0.451551
1514289 632000 0 - 1.32 -
بانک اقتصاد نوین - ونوین 8.79
02247
0.092249
571435 25418064 58379555 7.22 1.31 0.44
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.32
0.261567
1.021579
3800369 3134000 456100 7.71 1.29 6.87
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -3.62
-1.421317
-1.21320
2352498 893383 1253013 23.96 1.28 0.71
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.52
4.881676
4.941677
1254909 670400 1342687 15.16 1.26 0.5
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.6
3.31410
1.171381
3056275 1269000 675336 8.16 1.26 1.88
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.45
1.731468
1.871470
494245 2290080 0 - 1.21 -
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.75
3.221605
4.951632
12485719 48150000 10062223 4.79 1.2 4.79
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -3.03
-2.321561
-1.811569
3691662 1170750 0 - 1.2 -
بیمه ملت - ملت -4.76
-1.511561
-0.381579
1232145 4448850 4175064 7.76 1.19 1.07
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 6.83
3.881796
3.881796
15808279 3592000 425072 5.94 1.18 8.45
بیمه البرز - البرز 6.14
3.811470
4.941486
1697129 5880000 20596048 10.57 1.18 0.29
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.04
-0.061758
-0.631748
181039 12306000 0 - 1.14 -
بیمه آسیا - آسیا 5.24
2.181497
2.121496
3782293 3443100 29398626 9.6 1.13 0.12
لبنیات کالبر - غالبر 4.05
0.381838
1.041850
4455401 459500 593203 9.21 1.13 0.77
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.64
4.761782
51786
10794453 10023750 552577 20.08 1.11 18.14
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -3.22
-0.251198
-0.921190
636795 1916800 0 - 1.11 -
زامیاد - خزامیا -2.54
-0.831069
-0.741070
44250623 5911455 17123499 13.2 1.09 0.35
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.29
1.431911
1.381910
6533639 3478020 262532 22.16 1.09 13.25
سرمایه گذاری سپه - وسپه 6.9
2.291519
1.141502
7196422 8175258 0 - 1.08 -
سیمان شاهرود - سرود 0
3.172048
4.992084
170338 921600 1146309 36.39 1.08 0.8
واسپاری ملت - ولملت 2.89
4.311308
4.941316
12147753 1046400 759841 6.88 1.06 1.38
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 5.28
4.151306
4.941316
83347900 97950000 94805951 9.4 1.06 1.03
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.43
0.691896
1.271907
2691367 30810000 8896582 3.6 1.05 3.46
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.52
-0.771156
-0.941154
23219262 12340300 755058 19.3 1.05 16.34
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.57
0.691317
1.531328
1097250 3951000 1216979 7.78 1.04 3.25
داروسازی کوثر - دکوثر 2.22
1.561690
1.021681
756931 912600 809899 31.87 1.01 1.13
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.81
-0.331222
-0.491220
10393302 24440000 2500077 10.11 1.01 9.78
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.6
-0.591358
0.291370
1870896 3734500 0 - 1 -
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.3
0.41010
-0.41002
8573998 5555000 803305 8.86 0.96 6.92
سیمان شمال - سشمال 5.66
2.851807
2.731805
2193038 1494349 936633 12.57 0.95 1.6
سیمان داراب - ساراب 4.94
4.861317
4.941318
4017504 1185300 819819 9.43 0.92 1.45
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.29
01148
0.171150
1440032 2181200 0 - 0.9 -
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.08
-0.221846
-0.541840
2721305 85063680 18194919 4.96 0.89 4.68
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.15
01574
01574
1235553 7083000 0 - 0.88 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.76
1.711603
2.731619
959220 4809000 0 - 0.87 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.48
0859
0.58864
4714580 859000 0 - 0.86 -
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.67
4.811242
4.981244
3628915 4968000 530043 9.22 0.83 9.37
شاهد - ثشاهد 3.63
1.521271
0.641260
3580014 3440129 216542 5.78 0.81 15.89
سامان گستر اصفهان - ثامان 7.93
4.041672
4.981687
969487 371086 215157 8.32 0.81 1.72
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.29
01051
1.331065
40343 1051000 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 9.56
01189
0.931200
20444 4161500 0 - 0.77 -
بانک پارسیان - وپارس 2.11
1.121087
2.981107
4126677 25827120 98986035 9.06 0.68 0.26
بانک پاسارگاد - وپاسار 3.39
-0.291022
01025
5394686 51508800 117339204 3.64 0.68 0.44
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.59
-0.73951
-0.84950
17543296 11887500 0 - 0.67 -
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح 8
2.81542
81620
373321 0 0 - - -
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح 9.7
2.6749
1.37740
6628802 0 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح 0
9.85569
9.85569
127492 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -6.36
2.7456
-0.9440
8020201 0 0 - - -
ح.بانک انصار - وانصارح -4.03
-2.37905
-1.08917
467880 0 0 - - -
ح.ایران دارو - دیرانح -6.55
-0.872394
-1.082389
45425 0 0 - - -
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح 1.35
2.887473
3.257500
2990 0 0 - - -
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح 4.75
9.65989
9.98992
15342355 0 0 - - -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.85
-0.069527
-2.329312
6831 476350 480638 -12.36 -8.59 0.99
کارخانه چینی ایران - کچینی 4.93
3.493114
3.223106
815548 520128 431640 -24.35 -2.31 1.21
پتروشیمی فارابی - شفارا 8.65
0.384696
3.784855
13306 704400 701375 -3.01 -1.99 1
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 5.56
0.952229
1.92250
211558 167175 151200 -2.47 -0.94 1.11