صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
-0.91980
1028629 5904000 32129002 4.91 0.86 0.18
بیمه سامان - بساما 2.29
-0.50833523
-0.713516
134648 5284500 3883668 13.59 3.13 1.36
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.24
0.18592156
1.582186
363512 5501034 9231747 6.59 1.5 0.6
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.5
-0.2554781
-0.26781
751959 702900 818750 10.09 0.77 0.86
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.93
0.93931612
1.751625
1069321 2095600 0 0 1.18 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.88
0.57714183
1.684229
27357 418300 651834 6.87 2.08 0.64
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.31
-1.21063917
-0.883930
256572 391700 859186 8.58 2.28 0.46
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.52
-0.2088956
1.25970
46171 573600 0 0 0.6 0
نفت ایرانول - شرانل 1.9
0.97585795
1.055799
29413 11590000 13223831 6.03 2.47 0.88
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.25
-3.56714731
-2.164800
162277 946200 3246807 6.85 2.77 0.29
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.13
-1.03047108
-0.827123
175494 12722694 5069754 5.98 3.43 2.51
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.28
0.847214999
0.3414923
141660 1727885 874856 7.14 3.76 1.98
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.22
2.01473899
0.993860
255017 662830 722812 16.11 3.81 0.92
پاکدیس - غدیس 5.59
-2.3133252
-2.283253
351398 910560 1700249 9 2.6 0.54
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0.27
0.29547470
0.437480
2000 4728510 2201533 6.01 3.01 2.15
زرین معدن آسیا - فزرین 2.8
-0.85786472
-1.656420
328776 1941600 922179 7.61 3.15 2.11
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.7
0.56635505
0.475500
153468 825750 2382500 10.55 3.95 0.35
پالایش نفت شیراز - شراز 0.43
-0.870714117
-0.9314108
109817 14505904 33821123 6.61 6.85 0.43
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 4.19
-2.53161155
-0.681177
300541 1617000 805546 6.58 1.15 2.01
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.4
-2.69741479
-2.891476
1215332 667029 1169547 26.34 1.15 0.57
توکا ریل - توریل 2.41
0.49111637
0.551638
466682 3274000 2767777 8.01 1.2 1.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.84
-1.987310357
-1.1110450
17033 1242840 1644617 6.4 4.06 0.76
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.95
-0.91044136
-0.174167
449527 1323520 5884832 7.75 2.16 0.22
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 6.52
1.32591987
0.461970
828642 198700 233367 17.75 1.62 0.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.74
-0.38881281
-0.471280
275934 5124000 798209 6.69 1.04 6.42
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 2.15
0.40671975
0.311973
846485 5925000 1099411 5.58 1.47 5.39
بیمه کوثر - کوثر 3.15
1.95091411
3.971439
106400 3527500 7458508 6.08 1.14 0.47
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.44
-0.09742052
-0.152051
70149 1641600 2962769 5.02 1.28 0.55
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.04
0.1004997
-1.61980
618179 1994000 0 0 0.7 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
-0.37421065
-0.371065
2953 2662500 533419 4.63 0.78 4.99
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
-3.13396800
-3.136800
2454 952000 1302210 8.99 5.19 0.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 2.56
-0.73823765
-0.423777
30191 753000 519342 10.48 2.24 1.45
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
0.84831070
0.851070
4000000 2675000 693750 5.05 0.78 3.86
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.44
-0.76744914
-0.064949
3425 412776 118007 110.01 5.65 3.5
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.52
0.08362393
0.292398
1481050 56857680 4747896 12.64 2.28 11.98
آ.س.پ - آ س پ 2.41
-3.8601797
-4.34793
524758 637600 581775 5.32 0.72 1.1
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
3.776718218
3.7818218
5200 2732700 2302227 5.72 3.6 1.19
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.76
0.08811136
-0.181133
992124 568000 555838 15.82 0.94 1.02
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.5
0.11322654
0.32659
73870 981980 1030673 8.18 1.94 0.95
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.31
0.12763924
0.153925
57670 981000 1042650 5.07 2.54 0.94
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.92
-1.72025656
-25640
239162 11312000 2262724 4.65 4.08 5
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.94
0.82021721
-0.411700
44288 292570 525863 -3.08 5.72 0.56
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.75
-3.42282088
-2.872100
101040 2255040 1339402 9.25 1.72 1.68
نفت پاسارگاد - شپاس 0.65
2.17683098
2.243100
5120 7435200 21285667 8.25 2.07 0.35
ریل پرداز سیر - حریل 3.83
-1.09411356
-2.121342
3304419 2657760 780162 17.8 1.24 3.41
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.77
-1.623913328
-2.5313205
297422 1531763 504630 9.21 1.87 3.04
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.9
0.652518049
-2.1217551
67421 1985390 361991 16.05 8.53 5.48
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.51
-1.36318756
-1.558739
617301 4378000 1884070 10.89 4.02 2.32
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.56
0.35032578
-0.352560
1673700 1031200 0 0 4.02 0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.6
0.06459312
-0.289280
475589 4656000 3462688 10 4.42 1.34
مبین وان کیش - اوان 2.63
-1.05916913
0.197000
48660 691300 479515 12.74 4.76 1.44
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 8.24
-3.99532427
-3.882430
1476721 800910 1546907 17.72 5.35 0.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 0.82
-0.008834208
0.1734270
309115 82099200 37064061 5.98 6.03 2.22
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.990910918
4.9910918
17216 218360 86447 34 6.7 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 2.42
0.810340682
2.7641469
6790 162728000 44006043 9.99 8.47 3.7
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.92
-1.773314956
-2.7714805
274115 17101013 34002448 12.6 8.79 0.5
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
1.23975390
-0.455300
332659 431200 502859 11.19 3.81 0.86
صنعت روی زنگان - زنگان 6.95
-3.447813302
-4.9913089
426694 1330200 210276 555.87 11.51 6.33
افرانت - افرا 0.22
-3.18182769
-3.112771
2724 1384500 1151470 18.34 2.08 1.2
پخش البرز - پخش 2.6
0.47231702
1.061712
208762 1021200 16152146 4.55 1.38 0.06
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.83
-1.53444107
-2.064085
1322933 12299911 12393609 8.71 4.17 0.99
بیمه میهن - میهن 7.42
3.5714957
4.87969
1416396 768396 1293334 -4.28 2 0.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 0
-1.97417200
-1.977200
210 864000 1429485 7.35 3.54 0.6
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.25
-1.76782056
-2.052050
7487936 1542000 1439218 4.91 1.59 1.07
بیمه دی - ودی 3.69
-3.01421094
-2.481100
613006 2735000 8539369 3.85 2.01 0.32
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
-21320
1137041 779253 738000 10.3 2.64 1.06
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.45
-2.21787319
-2.367308
110831 512330 627193 8.68 4.01 0.82
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 4.44
-2.12018218
-3.888070
93238 22681680 6923619 6.18 3.51 3.28
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.06
-1.13412005
-1.731993
748788 30075000 23313789 13.41 2.18 1.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.89
0.63591899
0.691900
180086 2506680 596977 7.48 1.59 4.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.11
-2.94124026
-2.64040
274545 805200 2427945 12.13 2.83 0.33
مواد ویژه لیا - شلیا 4.17
3.52427755
4.617836
79811 626759 255590 8.13 3.12 2.45
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.13
-0.99894559
-1.854520
412196 2736768 236983 13.11 4.5 11.55
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.65
0970
0970
492421 5820000 6542900 8.06 0.89 0.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.58
0.40191249
2.891280
1571742 1623700 40050 11.07 1.07 40.54
آسیا سیر ارس - حآسا 1.17
-0.08311202
-0.251200
570154 961600 1100675 15.45 1.11 0.87
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 8.52
6.33151713
6.521716
1258079 513900 317718 4.26 1.36 1.62
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.56
-0.038313052
-0.3113016
54057 9501856 3333642 4.72 1.5 2.85
بهمن دیزل - خدیزل 1.98
-0.0994036
0.944078
630871 4036000 6220639 5.33 1.52 0.65
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 1.73
0.11171793
0.451799
411362 240262 585290 -7.87 1.61 0.41
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.78
-3.30955142
-3.725120
318598 359940 190000 12.66 3.52 1.89
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.31
2.76172307
-0.132242
74177 692100 429700 5.81 1.84 1.61
ریل سیر کوثر - حسیر 5.16
-1.73522605
-2.642581
1013650 1229092 796807 11.13 1.96 1.54
ذوب آهن اصفهان - ذوب 1.33
-1.8824834
-1.53837
38961012 27672610 44485186 169.2 2.21 0.62
قاسم ایران - قاسم 7.04
3.89382935
4.992966
647533 1761000 16300000 351.99 2.79 0.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.7
2.3602824
2.86828
982686 988800 619413 -12.61 2.71 1.6
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.22
-0.27643608
-0.663594
1367874 4746670 1931500 5.97 2.79 2.46
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.11
-3.58313552
-4.723510
868077 532800 671788 18.92 2.75 0.79
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.02
0.615773
0.445763
140068 2078280 967100 9.54 2.96 2.15
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.98
3.29671598
0.91561
315653 399500 0 0 3.13 0
کی بی سی - کی بی سی 0
0.2342570
0.232570
5000 616800 1504613 4.82 1.39 0.41