کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 1.19
0.10361932
0.881947
875831 579600 279464 4.72 1.41 2.07
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5.94
-2.66412521
-2.512525
798112 1008400 1117579 17.05 2.2 0.9
پاکدیس - غدیس 4.99
-4.29633876
-1.833976
353960 1085280 1634726 20.79 2.85 0.66
افرانت - افرا 4.71
-4.86894064
-4.994059
125921 2032000 408908 24.91 2.82 4.97
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.56
-3.22172283
-1.232330
605929 1368489 587658 -10.76 -5.15 2.33
آ.س.پ - آ س پ 8.07
-4.2281974
-2.06996
2085150 779200 255463 134.41 0.91 3.05
نفت پاسارگاد - شپاس 4.65
-4.89273635
-53631
961100 8724000 18728179 21.81 3.42 0.47
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.84
-3.09872533
-4.42499
856210 835890 1531832 15.79 3.59 0.55
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 8.35
-4.25536975
-3.247049
200573 279000 77346 50.74 5.38 3.61
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 5.5
-4.333312915
-4.712865
96096 1420650 336479 12.86 7.89 4.22
بیمه دی - ودی 6.81
-2.97461109
-0.441138
2488172 2772500 0 3.72 1.33 0
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.68
-3.83171531
-3.581535
1847500 6124000 378884 9.95 1.37 16.16
پخش البرز - پخش 3.79
-0.46921697
-0.181702
225898 1018200 15015640 -8.99 1.86 0.07
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.59
4.65751146
4.931149
18069221 1031400 826255 16.35 1.04 1.25
ریل پرداز سیر - حریل 4.13
-0.24331230
-0.321229
5140922 2410800 1006160 15.21 1.08 2.4
بهمن لیزینگ - ولبهمن 5.54
-0.98721705
-2.321682
31672 1364000 1599798 5.03 1.11 0.85
آسیا سیر ارس - حآسا 6.35
1.05781242
0.91240
129955 993600 1376418 13.69 1.13 0.72
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.32
-0.87631923
-1.031920
673989 2499900 0 4.01 1.17 0
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 10.31
0.07661307
-1.231290
1939555 653500 306892 -20.17 1.19 2.13
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.62
3.4951451
4.351463
8894291 1886300 70730 25.27 1.25 26.67
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.44
-4.26461751
-2.241788
1896863 2451400 985281 15.23 1.54 2.49
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
-2.31317189
-1.1217399
119915 12513592 2625244 11.39 1.85 4.77
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.69
0.87762184
2.962229
4714230 4873605 0 11.21 2.03 0
ریل سیر کوثر - حسیر 5.21
-1.06752873
0.92930
3383598 1355540 677928 16.46 1.98 2
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 9.22
4.11961845
4.971860
156832 461250 0 15.2 1.86 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.8
-0.84434815
-0.164848
88386 12285472 0 5.39 2.27 0
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 0.85
-1.5141301
-1.291304
211910 780600 0 4.17 0.75 0
عطرین نخ قم - نطرین 4.99
4.179143
4.29146
2500896 914693 588375 12.5 4.57 1.55
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.59
-4.76343019
-4.983012
313719 3260520 1773448 8.97 2.31 1.84
بیمه میهن - میهن 4.18
0881
-1.25870
321019 1321500 0 -4.73 1.49 0
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.09
-0.17972777
-0.362772
125496 1027490 1300233 8.55 2.08 0.79
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 3.72
0.19931508
-0.331500
661985 3770000 0 2.81 0.89 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.58
-4.78471393
-4.921391
354681 2786000 0 4.09 0.93 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.08
-0.84811403
0.281419
982894 3507500 0 4.6 1.05 0
بیمه نوین - نوین 3.69
-2.23381313
-3.21300
1025068 1969500 0 5.5 1.29 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 1.21
-1.50682157
-0.912170
142472 2847240 1142550 5.23 1.52 2.49
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.11
1.620113298
3.1613500
72265 2659600 3247248 20.27 8.03 0.82
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.16
-4.30325693
-4.995652
107070 478212 95455 -14.99 15.17 5.01
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.08
1.66052204
3.642247
326872 1102000 443669 10.94 1.67 2.48
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.77
-4.18754782
-2.024890
84345 478200 619967 8.99 2.27 0.77
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.07
-0.28187432
-0.177440
81101 594560 738099 8.23 3.98 0.81
آهن و فولاد ارفع - ارفع 5.32
-2.30345726
-4.085622
530467 34356000 18806238 5.33 4.19 1.83
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.96
-1.67082766
-2.242750
987100 470220 525614 9.08 6.06 0.89
مبین وان کیش - اوان 1.83
-2.347825913
-2.0226000
264843 2591300 747382 22.53 15.29 3.47
بهمن دیزل - خدیزل 6.38
-4.48133517
-2.663584
719385 3517000 5962557 6.95 1.5 0.59
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.85
-1.81385251
-2.775200
113566 1050200 1142470 8.41 2.99 0.92
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 7.2
-4.426614077
-1.6614485
98291 2111550 2138960 5.26 3.6 0.99
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.09
-1.77581770
-2.331760
899180 975270 1351258 10.87 1.45 0.72
بیمه کوثر - کوثر 4.17
3.34392287
4.972323
735708 5717500 0 6.35 1.65 0
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.58
4.76892856
4.992862
160214447 94763757 54043469 19.42 2.13 1.75
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 7.45
-4.33374989
-2.515084
32847028 14967000 0 6.21 2.28 0
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 7.22
-4.615411284
-4.8211260
904372 5642000 4467805 7.37 5.94 1.26
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 7.31
-3.6945136
-4.165111
943429 3083141 0 24.74 4.15 0
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.45
1.89446831
3.916966
1031079 478170 228713 13.41 4.23 2.09
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.19
-1.047710389
-1.5110340
537375 5194500 1654756 13.54 4.51 3.14
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 5.26
-3.34083906
-53839
3272913 113274000 0 25.04 4.4 0
صنعت روی زنگان - زنگان 3.6
-1.68657753
-2.097721
189973 775300 334644 14.43 4.89 2.32
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 6.45
0.70439723
-3.689300
10937 26835480 6432460 10.53 4.96 4.17
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.25
1.986610319
3.7810500
108358 1238280 1733880 9.11 5.14 0.71
پتروشیمی خراسان - خراسان 5.05
-1.279412577
-2.3512440
369494 22511723 6727033 6.5 5.5 3.35
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 7.41
-4.978810325
-510323
35226 1445500 1520743 8.7 5.4 0.95
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4
-4.827360685
-4.3361001
2815133 145644000 61349658 4.21 5.69 2.37
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.37
-1.60394049
-0.364100
88684 850290 1021913 11.25 6.49 0.83
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.98
-3.1166747
-2.376799
6582268 8876326 2489514 10.05 4.14 3.57
پالایش نفت شیراز - شراز 5.29
-2.721827520
-3.8527200
1079721 28278137 49530427 10.28 6.79 0.57
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 7.58
-0.342515714
1.0315930
81424 5657040 1224929 18.3 7.36 4.62
پتروشیمی مارون - مارون 4.1
-1.23158650
-1.458550
15660 234600000 61149816 7.64 9.43 3.84
پالایش نفت لاوان - شاوان 5.07
-4.38421745
-521605
878236 24863703 51083570 14.38 9.61 0.49
توکا ریل - توریل 4.56
4.42191960
4.951970
3285044 3920000 3693137 6.94 1.41 1.06
بانک دی - دی 0
-4.96221130
-4.961130
11107992 7232000 24494473 -0.22 -0.14 0.3
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 56163567 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 5776110 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 36073677 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 33439696 8.67 -0.09 0.15
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 8.94
0.92795656
1.75699
1896613 848400 2254606 -100.41 4.26 0.38
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر - شبصیر 0
4.99729371
59371
51532 3092430 3662705 8.1 4.13 0.84
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.44
4.69045580
4.995596
8002187 1785600 8409775 6.46 2.45 0.21
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.3
-0.523713867
0.9814077
1713262 4160100 393503 5.02 2.87 10.57
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.46
-1.89064359
-1.984355
3052340 12205200 2006694 5.17 2.42 6.08
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 8.68
-3.28123213
-53156
4075223 430542 794384 11.03 2.36 0.54
مواد ویژه لیا - شلیا 0
1.9917018
1.997018
59170 567195 247495 10.03 2.52 2.29
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.67
-0.73894702
-0.994690
5542305 70530000 32159506 4.67 2.55 2.19
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.73
-1.16465601
-1.325592
294122 1400250 1066668 7.26 2.65 1.31
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.41
-2.89351678
-1.911695
6790085 671200 0 37.63 2.56 0
داروسازی آوه سینا - داوه 4.59
-4.2994430
-3.054488
6469444 1550500 472807 10.76 2.71 3.28
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 4.68
1.02494140
1.274150
1703933 621000 872470 7.32 2.77 0.71
قاسم ایران - قاسم 6.98
-1.01463317
-0.063349
429807 1990200 15944079 14.43 2.72 0.12
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.14
-4.46713379
-4.013395
3360595 3514160 1455073 10.24 2.84 2.42
بیمه سامان - بساما 8.13
3.73414167
4.564200
6446181 6250500 0 10.66 2.88 0
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 7.81
-4.250310115
-4.2810112
365435 2330496 1183456 6.54 3.86 1.97
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.2
-0.23014335
-0.284333
594524 1517250 1957100 10.64 3.16 0.78
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
-4.99794486
-54486
1371222 1794400 1034479 17.18 3.41 1.73
زرین معدن آسیا - فزرین 8.51
-2.5188246
-2.488249
328302 2473800 977525 6.46 3.21 2.53
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.6
-4.28576767
-4.996717
643930 4283511 2423397 5.59 3.28 1.77
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.74
2.7778962
4.91982
6150216 1154400 668683 -3.06 3.5 1.73
نفت ایرانول - شرانل 3.9
-3.60388292
-3.528299
1158602 16584000 15416038 6.06 3.41 1.08
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.09
-2.10442512
-2.182510
123622 427040 525860 -11.85 3.49 0.81
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.84
2.52186586
1.346510
859440 658600 677765 13 3.63 0.97
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.07
4.2687329
4.997380
133954 879480 1150240 14.25 3.8 0.76
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 7.27
0.31835043
-2.534900
2178058 1008600 2813371 12.78 3.83 0.36
پتروشیمی غدیر - شغدیر 4.57
-4.49854989
-54963
7668210 6485700 4684249 15.06 3.97 1.38
کی بی سی - کی بی سی 4.91
-1.283625
-4.683500
927 870000 1459910 5.14 1.57 0.6