کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 1.19
0.10361932
875831 579600 279464 0 122702
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5.94
-2.66412521
798112 1008400 1117579 0 59152
پاکدیس - غدیس 4.99
-4.29633876
353960 1085280 1634726 0 52203
افرانت - افرا 4.71
-4.86894064
125921 2032000 408908 0 81567
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.56
-3.22172283
605929 1368489 587658 0 -127191
آ.س.پ - آ س پ 8.07
-4.2281974
2085150 779200 255463 0 5797
نفت پاسارگاد - شپاس 4.65
-4.89273635
961100 8724000 18728179 0 399915
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.84
-3.09872533
856210 835890 1531832 0 52924
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 8.35
-4.25536975
200573 279000 77346 0 5499
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 5.5
-4.333312915
96096 1420650 336479 0 110448
بیمه دی - ودی 6.81
-2.97461109
2488172 2772500 0 0 745189
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.68
-3.83171531
1847500 6124000 378884 0 615296
پخش البرز - پخش 3.79
-0.46921697
225898 1018200 15015640 0 -113228
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.59
4.65751146
18069221 1031400 826255 0 63092
ریل پرداز سیر - حریل 4.13
-0.24331230
5140922 2410800 1006160 0 158472
بهمن لیزینگ - ولبهمن 5.54
-0.98721705
31672 1364000 1599798 0 271203
آسیا سیر ارس - حآسا 6.35
1.05781242
129955 993600 1376418 0 72585
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.32
-0.87631923
673989 2499900 0 0 622728
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 10.31
0.07661307
1939555 653500 306892 0 -32403
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.62
3.4951451
8894291 1886300 70730 0 74632
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.44
-4.26461751
1896863 2451400 985281 0 160991
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
-2.31317189
119915 12513592 2625244 0 1098822
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.69
0.87762184
4714230 4873605 0 0 434767
ریل سیر کوثر - حسیر 5.21
-1.06752873
3383598 1355540 677928 0 82355
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 9.22
4.11961845
156832 461250 0 0 30352
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.8
-0.84434815
88386 12285472 0 0 2279286
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 0.85
-1.5141301
211910 780600 0 0 186991
عطرین نخ قم - نطرین 4.99
4.179143
2500896 914693 588375 0 73174
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.59
-4.76343019
313719 3260520 1773448 0 363306
بیمه میهن - میهن 4.18
0881
321019 1321500 0 0 -279470
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.09
-0.17972777
125496 1027490 1300233 0 120127
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 3.72
0.19931508
661985 3770000 0 0 1340543
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.58
-4.78471393
354681 2786000 0 0 681261
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.08
-0.84811403
982894 3507500 0 0 762006
بیمه نوین - نوین 3.69
-2.23381313
1025068 1969500 0 0 358296
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 1.21
-1.50682157
142472 2847240 1142550 0 544836
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.11
1.620113298
72265 2659600 3247248 0 131225
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.16
-4.30325693
107070 478212 95455 0 -31899
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.08
1.66052204
326872 1102000 443669 0 100757
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.77
-4.18754782
84345 478200 619967 0 53205
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.07
-0.28187432
81101 594560 738099 0 72208
آهن و فولاد ارفع - ارفع 5.32
-2.30345726
530467 34356000 18806238 0 6444356
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.96
-1.67082766
987100 470220 525614 0 51812
مبین وان کیش - اوان 1.83
-2.347825913
264843 2591300 747382 0 115023
بهمن دیزل - خدیزل 6.38
-4.48133517
719385 3517000 5962557 0 506104
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.85
-1.81385251
113566 1050200 1142470 0 124854
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 7.2
-4.426614077
98291 2111550 2138960 0 401747
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.09
-1.77581770
899180 975270 1351258 0 89749
بیمه کوثر - کوثر 4.17
3.34392287
735708 5717500 0 0 899768
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.58
4.76892856
160214447 94763757 54043469 0 4879951
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 7.45
-4.33374989
32847028 14967000 0 0 2408650
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 7.22
-4.615411284
904372 5642000 4467805 0 765400
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 7.31
-3.6945136
943429 3083141 0 0 124633
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.45
1.89446831
1031079 478170 228713 0 35658
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.19
-1.047710389
537375 5194500 1654756 0 383706
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 5.26
-3.34083906
3272913 113274000 0 0 4523930
صنعت روی زنگان - زنگان 3.6
-1.68657753
189973 775300 334644 0 53736
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 6.45
0.70439723
10937 26835480 6432460 0 2549089
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.25
1.986610319
108358 1238280 1733880 0 135867
پتروشیمی خراسان - خراسان 5.05
-1.279412577
369494 22511723 6727033 0 3464473
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 7.41
-4.978810325
35226 1445500 1520743 0 166112
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4
-4.827360685
2815133 145644000 61349658 0 34588914
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.37
-1.60394049
88684 850290 1021913 0 75583
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.98
-3.1166747
6582268 8876326 2489514 0 883104
پالایش نفت شیراز - شراز 5.29
-2.721827520
1079721 28278137 49530427 0 2750497
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 7.58
-0.342515714
81424 5657040 1224929 0 309212
پتروشیمی مارون - مارون 4.1
-1.23158650
15660 234600000 61149816 0 30720351
پالایش نفت لاوان - شاوان 5.07
-4.38421745
878236 24863703 51083570 0 1729479
توکا ریل - توریل 4.56
4.42191960
3285044 3920000 3693137 0 564568
بانک دی - دی 0
-4.96221130
11107992 7232000 24494473 0 -33141507
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000 56163567 0 -2195769
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000 5776110 0 183586
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000 36073677 0 334304
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000 33439696 10501741 565911
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 8.94
0.92795656
1896613 848400 2254606 0 -8449
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر - شبصیر 0
4.99729371
51532 3092430 3662705 0 381786
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.44
4.69045580
8002187 1785600 8409775 0 276352
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.3
-0.523713867
1713262 4160100 393503 0 828035
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.46
-1.89064359
3052340 12205200 2006694 0 2359592
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 8.68
-3.28123213
4075223 430542 794384 0 39028
مواد ویژه لیا - شلیا 0
1.9917018
59170 567195 247495 0 56552
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.67
-0.73894702
5542305 70530000 32159506 0 15114388
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.73
-1.16465601
294122 1400250 1066668 0 192948
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.41
-2.89351678
6790085 671200 0 0 17836
داروسازی آوه سینا - داوه 4.59
-4.2994430
6469444 1550500 472807 0 144042
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 4.68
1.02494140
1703933 621000 872470 0 84834
قاسم ایران - قاسم 6.98
-1.01463317
429807 1990200 15944079 0 137954
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.14
-4.46713379
3360595 3514160 1455073 0 343186
بیمه سامان - بساما 8.13
3.73414167
6446181 6250500 0 0 586574
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 7.81
-4.250310115
365435 2330496 1183456 0 356095
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.2
-0.23014335
594524 1517250 1957100 0 142536
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
-4.99794486
1371222 1794400 1034479 0 104444
زرین معدن آسیا - فزرین 8.51
-2.5188246
328302 2473800 977525 0 383128
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.6
-4.28576767
643930 4283511 2423397 0 766158
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.74
2.7778962
6150216 1154400 668683 0 -377721
نفت ایرانول - شرانل 3.9
-3.60388292
1158602 16584000 15416038 0 2735348
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.09
-2.10442512
123622 427040 525860 0 -36046
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.84
2.52186586
859440 658600 677765 0 50674
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.07
4.2687329
133954 879480 1150240 0 61722
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 7.27
0.31835043
2178058 1008600 2813371 0 78940
پتروشیمی غدیر - شغدیر 4.57
-4.49854989
7668210 6485700 4684249 0 430597
کی بی سی - کی بی سی 4.91
-1.283625
927 870000 1459910 0 169166