صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.02
0.16646621
55437 264840 86447 6277 6422
بهمن دیزل - خدیزل 4.1
4.88893068
4260344 3068000 6220639 1148302 757484
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.75
-3.63486893
52919 827160 1429485 166124 117626
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.97
2.24539745
105269 26896200 6923619 4657199 3671114
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.35
0.11931679
405194 1343200 2962769 392036 326959
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.69
-0.57291909
5321719 1985360 1439218 363544 314010
قاسم ایران - قاسم 4.78
-0.70872802
628108 1681200 16300000 300005 5003
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4
-0.207110117
108755 1214040 1644617 249696 194130
پتروشیمی مارون - مارون 1.61
1.572543922
82880 175688000 44006043 15174654 16290172
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.61
4.3931903
1318796 541800 0 0 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 10.51
3.085911792
215879 1297120 361991 134222 123735
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
4.8742667
25000 4002000 31021878 1061512 862372
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
266001 5400000 6542900 842754 722134
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.43
4.82761064
13397337 2128000 0 0 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.03
1.38171174
2063806 1526200 40050 -2031 146681
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.79
-1.2948991
3683432 891900 818750 103050 69696
آسیا سیر ارس - حآسا 1.74
0.34721156
565023 924800 1100675 88751 62259
توکا ریل - توریل 4.72
0.45251554
3285438 3108000 2767777 277881 408488
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.28
2.10952033
42432019 6099000 1099411 1055138 1062138
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5
2.57581354
1014104 1895600 805546 329684 245789
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.53
4.01431166
1980008 583000 555838 79969 35908
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.85
1.77341033
22230 2582500 533419 573268 574785
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.81
-0.02711106
55732 8085168 3333642 2035679 2011286
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.11
2.35596430
14298 4070190 2201533 1188289 786969
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 8.97
5.04531624
981105 2111200 0 0 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.8
4.1411182
12337729 2316720 780162 77401 149320
مواد ویژه لیا - شلیا 5.26
-4.91625899
73411 476757 255590 85117 77071
افرانت - افرا 5.82
4.23812312
103030 1156000 1151470 137720 75491
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 9.48
1.87052832
13659600 42480000 23313789 2910323 2242671
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.99
10.20654589
16404771 18356000 12393609 2385406 1411592
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 8.05
3.586336365
2577091 87276000 37064061 13212820 13727596
بیمه کوثر - کوثر 1.34
1.04361646
259246 4115000 7458508 576383 580000
بیمه دی - ودی 4.09
-0.26791117
771329 2792500 8539369 706500 709923
آ.س.پ - آ س پ 5.14
-0.9346848
508240 678400 581775 128239 119802
سیمان لار سبزوار - سبزوا 2.79
2.73471390
785185 833202 738000 127999 75627
کی بی سی - کی بی سی 4.68
-0.61372429
68764 582960 1504613 218695 127860
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2
-0.78232156
90752 2845920 596977 346529 334942
نفت پاسارگاد - شپاس 3.4
4.24143023
524098 7255200 21285667 987580 900938
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 5.17
4.35021
252590 502100 651834 85279 60902
بیمه میهن - میهن 6.98
-4.3073822
221642 1233000 1293334 -209624 -179624
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.75
1.31234246
182849 297220 190000 32483 28425
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
7081077 2500000 693750 498650 529992
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.17
4.9181344
1887902 5376000 798209 758550 766151
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.03
-0.86742400
224471 720000 429700 130792 119180
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.84
-0.72331647
314301 494100 317718 152636 120493
بانک گردشگری - وگردش 8.55
-5.4121769
12950667 4614000 52671950 3842399 269631
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.51
4.796113875
3518654 15864975 34002448 1636036 1357268
پتروشیمی خراسان - خراسان 0
4.99288075
127930 14453539 5069754 1954260 2129313
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.38
-1.37847441
849617 3720500 3462688 665760 465828
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
2.4314972
134910 397760 502859 41897 38536
آتیه داده پرداز - اپرداز 4.36
4.69118168
1071181 4084000 1884070 405670 402003
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 8.55
-1.15238407
956904 1936973 874856 212351 241863
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.26
0.14394872
2713878 13641600 2262724 2184864 2434282
پالایش نفت شیراز - شراز 5.03
4.848412586
982029 12932727 33821123 1855703 2194900
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.72
-1.84324846
1239586 2909054 236983 207386 208806
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 3.88
3.64079622
231962 1347080 1302210 167085 105880
صنعت روی زنگان - زنگان 3.44
-1.26978787
578449 878700 210276 5522 2393
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.89
4.95885863
120753 410410 627193 41656 59002
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 0
4.98575138
14087 431592 118007 5843 3752
مبین وان کیش - اوان 5.35
8.808616466
2079903 1646600 479515 44701 54243
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.11
-4.34141300
40677 325000 0 0 0
پخش البرز - پخش 6.16
-4.81171365
14239877 819000 16152146 725200 224527
ریل سیر کوثر - حسیر 6.53
-0.3642190
1195439 1033286 796807 130261 110474
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.74
-1.57542749
952498 1099600 0 0 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 2.8
2.67482879
1426268 7345768 9231747 834628 834628
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.71
-0.125414331
1421 2149650 2302227 744886 477663
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 4.04
-0.87152275
50400 386750 525863 98293 -95126
ذوب آهن اصفهان - ذوب 0
4.96891183
22593705 39252634 44485186 4433569 163552
پاکدیس - غدیس 7.74
-3.30883419
1885293 957320 1700249 253259 101174
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.23
3.43591445
1334623 796195 1169547 343668 25320
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.98
-4.34093592
4188831 538800 671788 54248 28162
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.06
-0.88841785
1604571 3983235 504987 495319 464204
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.07
-0.66642236
135276 2414880 1339402 235087 243692
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.78
-2.74982122
4906428 284348 585290 41184 -30510
نفت ایرانول - شرانل 5.04
4.73815239
10475035 10478000 13223831 2522908 1922176
داروسازی تولید دارو - دتولید 7.15
-2.04822439
54970 902430 1030673 255504 120063
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.69
1.18082485
12098979 59043600 4747896 4500000 4500000
بیمه سامان - بساما 1.75
-0.79172882
295087 4323000 3883668 349842 388960
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.98884209
625714 841800 519342 80480 71817
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.21
-2.26713966
455925 991500 1042650 205054 193327
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.13
1.33443645
405526 364500 859186 82134 45639
زرین معدن آسیا - فزرین 5.45
0.4896781
2053517 2034300 922179 256949 254992
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 0
4.99235426
1918328 1953360 967100 263274 217900
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.83
7.617416360
3127716 1880226 504630 157499 166362
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.37
3.08973837
914630 767400 2427945 112891 66406
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 5.83
2.68663784
10431670 4978215 1931500 598239 795684
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.8
3.39935536
59591 1107200 3246807 211083 138117
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 6.86
2.30344397
421991 659550 2382500 130200 78265
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.31
4.81152614
2221952 444380 722812 117872 41140
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 7.14
-0.6993994
5048392 1192800 619413 100575 -78415
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.1
-1.9832076
2304428 685080 1546907 85593 45197
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.26
0.91084764
1127266 1524480 5884832 378885 170761