صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000 32129002 0 1202452
بیمه سامان - بساما 4.72
0.99633244
964783 4866000 3883668 349842 388960
افرانت - افرا 3.64
2.88012429
2606 1214500 1151470 137720 75491
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 6.58
-1.58733844
18953 768800 3246807 211083 138117
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.91
1.49866773
126356 12123074 5069754 1954260 2129313
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
1.95091411
163300 352750 0 0 0
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 6.06
4.07429988
33150 199760 86447 6277 6422
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.11
-0.46732130
262065 362100 525863 98293 -95126
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 0.95
-0.9371740
27900 666000 818750 103050 69696
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.52
-0.7131114
434897 1448200 40050 -2031 146681
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 4.38
-1.32055754
30428 402780 627193 41656 59002
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.1
1.81324492
230921 449200 651834 85279 60902
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.95
4.841912537
222745 1444262 874856 212351 241863
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.47
1.70455012
13391 751800 2382500 130200 78265
بهمن دیزل - خدیزل 0.47
-0.7843670
47638 3670000 6220639 1148302 757484
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.33
1.70132152
95639 645600 429700 130792 119180
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.89
0900
411706 5400000 6542900 842754 722134
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 6.01
-1.63371144
522783 572000 555838 79969 35908
ریل پرداز سیر - حریل 1.68
-0.08761141
1009799 2236360 780162 77401 149320
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.07
0.89611126
76070 620426 1169547 343668 25320
توکا ریل - توریل 5.2
-0.85811502
1582329 3004000 2767777 277881 408488
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.43
-0.425311471
7251 8350888 3333642 2035679 2011286
مواد ویژه لیا - شلیا 5.58
3.36125197
160565 420022 255590 85117 77071
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.91
0.29821682
592396 1749280 1439218 363544 314010
بیمه میهن - میهن 1.4
-0.8299717
244165 1075500 1293334 -209624 -179624
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
-4.995415424
303 2313600 2302227 744886 477663
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
1.64657470
135 4728510 2201533 1188289 786969
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.41
0.1062943
13063 565800 0 0 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.48
-2.63542032
7991 1625600 2962769 392036 326959
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.08
-1.84713082
63110 770500 1042650 205054 193327
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.71
-2.08621408
335150 1830400 0 0 0
پالایش نفت شیراز - شراز 1.17
0.903412733
38567 13083776 33821123 1855703 2194900
آ.س.پ - آ س پ 4.92
-1.2755774
88543 619200 581775 128239 119802
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.98
-0.86871027
60634 2567500 533419 573268 574785
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
01000
116279 2500000 693750 498650 529992
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 4.65
3.74092274
19758 2455920 1339402 235087 243692
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 3.63
0.93077049
19201 845880 1429485 166124 117626
پتروشیمی مارون - مارون 1.68
1.473241604
9672 166416000 44006043 15174654 16290172
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.51
1.07352448
3749 905760 1030673 255504 120063
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0.3
-1.930410262
25526 1231440 1644617 249696 194130
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.15
2.02097219
51502 1010660 1302210 167085 105880
مبین وان کیش - اوان 2.39
0.10016997
43306 699700 479515 44701 54243
کی بی سی - کی بی سی 4.58
-0.87822483
12939 595920 1504613 218695 127860
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.35
0.58421033
53664 1446200 805546 329684 245789
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.68
-1.35871089
166642 4356000 798209 758550 766151
بیمه دی - ودی 4
0.591023
252475 2557500 8539369 706500 709923
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 4.71
-1.343534
14844 706800 519342 80480 71817
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.58
-1.06828428
93096 4214000 3462688 665760 465828
پاکدیس - غدیس 3.59
1.24822758
56333 772240 1700249 253259 101174
قاسم ایران - قاسم 3.77
2.23982328
89172 1396800 16300000 300005 5003
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.14
-1.8131704
1027071 844800 619413 100575 -78415
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.77
3.62872456
286178 417520 722812 117872 41140
زرین معدن آسیا - فزرین 4.89
1.05655165
251456 1549500 922179 256949 254992
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 6.07
2.07624769
119480 333830 190000 32483 28425
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.42
-0.69084600
65018 368000 502859 41897 38536
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.95
-0.54678186
94525 22593360 6923619 4657199 3671114
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 1.38
4.95594045
54837 339780 118007 5843 3752
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.41
3.56371918
665234 28770000 23313789 2910323 2242671
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 0
4.97632215
342053 730950 1546907 85593 45197
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.07
-0.84283647
511391 14588000 12393609 2385406 1411592
پالایش نفت لاوان - شاوان 2.34
1.378812794
119720 14628936 34002448 1636036 1357268
صنعت روی زنگان - زنگان 4.13
4.54859332
268583 933200 210276 5522 2393
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.35
-3.42843690
1038561 1180800 5884832 378885 170761
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 0.02
1.42975250
50502 3151575 236983 207386 208806
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.36
1.99895409
1079633 10818000 2262724 2184864 2434282
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 779253 738000 127999 75627
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.4
2.2523133
818926 4121762 1931500 598239 795684
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.42
-0.4005746
68261062 24752718 44485186 4433569 163552
نفت ایرانول - شرانل 2.72
2.1165598
385565 11196000 13223831 2522908 1922176
پخش البرز - پخش 0.07
1.96671348
19490 808800 16152146 725200 224527
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.29
2.78683799
145378 759800 2427945 112891 66406
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.4
1.68045325
534988 1917000 967100 263274 217900
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.94
-2.19958137
574099 4068500 1884070 405670 402003
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.33
3.29882693
1253810 1077200 0 0 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 0.84
-0.204612682
15884 1395020 361991 134222 123735
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.9
0.186133374
250752 80097600 37064061 13212820 13727596
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.28
0.08882255
887235 53578800 4747896 4500000 4500000
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 8.03
0.67963111
331777 311100 859186 82134 45639
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 4.71
-0.13671461
169278 438300 317718 152636 120493
آسیا سیر ارس - حآسا 0.5
-0.08331200
868923 960000 1100675 88751 62259
نفت پاسارگاد - شپاس 3.89
-1.98332817
44794 6760800 21285667 987580 900938
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.33
1.78471825
16785685 5475000 1099411 1055138 1062138
بیمه کوثر - کوثر 4.62
2.71921511
48000 3777500 7458508 576383 580000
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.06
0.99791417
138037 189878 585290 41184 -30510
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 0.94
0.07221386
1634801 3092865 504987 495319 464204
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.58
0.06410944
183520 1257774 504630 157499 166362
ریل سیر کوثر - حسیر 1.02
0.50862174
70314 1025737 796807 130261 110474
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.96
2.78061996
417160 2634720 596977 346529 334942
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.9
0.11842537
300500 6473156 9231747 834628 834628
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.13
4.55392824
874433 423600 671788 54248 28162
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0.11
-0.9793910
9000 1820000 0 0 0