صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 4.27
0.45291109
514999 554500 306892 0 -32403
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.87
1.30432097
404270 356490 570360 0 3235
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
16456 573240 1088267 0 64374
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.84
-2.16634200
55685 840000 592703 0 100066
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.39
-3.40713317
386495 663400 2652899 0 75776
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.63
1.14122393
202161 957200 0 0 -1321
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 8.52
-0.93165849
791047 1169800 3099991 0 123232
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
8656 408000 415408 0 -30882
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 10.4
4.61527095
98079 283800 73610 0 4850
پتروشیمی مارون - مارون 2.4
-0.821750691
23896 202764000 54777617 0 25006688
پخش البرز - پخش 4.26
3.92691138
1097660 682800 14163441 0 -116752
داروسازی تولید دارو - دتولید 4.77
-0.94481992
59834 737040 1208577 0 91327
پاکدیس - غدیس 6.45
4.02712764
1334077 773920 1415294 0 2351
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 5.88
3.93593565
1227180 356500 628957 0 30005
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.98
-1.2482532
2941500 60160320 0 0 4526266
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
3652 2640000 0 0 857450
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.26
-3.33297019
669872 1617178 1199171 0 334690
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
87175 394730 1257187 0 57805
بانک دی - دی 4.55
0.1595628
2223020 4019200 24494473 0 -33141507
آ.س.پ - آ س پ 6.39
0.6443781
838620 624800 253952 0 23736
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.59
2.9478908
1879121 817200 760965 0 -8605
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1084937 1436500 15396 0 55745
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.41
-1.09244346
1392772 12168800 525281 0 2189512
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 10.29
01763
616010 3934142 0 0 1207744
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.89
-2.13791419
37986 1135200 1711790 0 292973
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.62
3.37022055
1669927 678150 1831571 0 49965
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 3.37
-0.6309945
27430 567000 0 0 77217
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.73
1.4228998
101389 2495000 0 0 762006
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
377150 907530 587658 0 -127191
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
26147 2650560 1142550 0 544836
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
16123 3729000 0 0 380628
بیمه کوثر - کوثر 4.34
4.23321502
14721 3755000 0 0 684098
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.53
0.37811593
154069 477900 257165 0 110691
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.48
-1.24465713
196529 3616329 2336226 0 884916
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.25
-4.21329867
29879 1381380 1415114 0 143766
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2929 2747500 0 0 709583
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 5.05
1.45292025
722359 2632500 0 0 622728
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 7.83
3.85251267
1578798 1773800 985281 0 160991
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.48
0.6638502
43295 1020240 1634397 0 171872
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-1.032959
512574 1918000 0 0 581328
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.61
0.45541103
958105 607753 1232655 0 5123
کی بی سی - کی بی سی 4.39
-1.59622096
1997 503040 1467781 0 92788
افرانت - افرا 5.54
2.3312195
205538 1097500 695272 0 71421
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.71
-2.82853882
655815 271740 220622 0 31433
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
43298 900130 347325 0 116443
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 3.26
4.33314310
379023 362040 66768 0 -33614
آسیا سیر ارس - حآسا 4.51
2.52921054
27075 843200 1344029 0 67837
ریل پرداز سیر - حریل 4.55
1.81981175
8293065 2303000 878400 0 155376
توکا ریل - توریل 3.71
-1.40941399
1669879 2798000 3304525 0 503177
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
مبین وان کیش - اوان 2.07
1.079426783
138874 2678300 555774 0 105401
نفت ایرانول - شرانل 2.18
4.7536700
9993055 13400000 13730390 0 2178612
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-1.97561687
90500232 55975650 48257935 0 2482283
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.36
-1.13824169
1437190 2502651 0 0 303163
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.69
1.68296586
7569231 26344000 15302063 0 3803331
صنعت روی زنگان - زنگان 2.99
-0.29897005
189858 700500 277095 0 23946
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.56
1.0519230
512686 16520888 5930485 0 2734047
پالایش نفت شیراز - شراز 7.97
-0.254519600
1153301 20139953 41278900 0 2141299
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.53
2.731119936
6055208 22795253 45791109 0 1585115
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.75
0.847953763
1325842 129031200 46096140 0 21196635
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
26646 326000 0 0 -1908
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.77
4.56276325
1022239 2277000 1035367 0 255210
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
197849 3164000 4216662 0 731835
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
10575977 6220138 2031584 0 697332
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
1282466 3249021 376267 0 370475
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 963929 665477 0 81565
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 8047312 3338487 0 2293309
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000 56163567 0 -2195769
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000 5776110 0 183586
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000 36073677 0 334304
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000 33439696 10501741 565911
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 1455000 1054070 126166 126166
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
6706 1651350 2299736 0 382505
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.8
-0.37977
21612 22016520 6317762 0 2885249
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.56
0.38671298
649818 5192000 378884 0 719830
قاسم ایران - قاسم 0
4.9672388
540497 1432800 15888879 0 15166
بهمن دیزل - خدیزل 3.9
-0.65553031
233642 3031000 7042688 0 983412
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.56
3.75552376
39625916 7128000 0 0 1303932
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.84
1.31991612
1623117 1676480 1464818 0 353856
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.25
-2.05741809
2943787 723600 891185 0 6277
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 9.69
3.09232167
10631968 290378 718726 0 30706
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
127430 2563920 1603750 0 253415
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
242290 391800 596083 0 50258
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.43
4.17181698
716308 849000 520834 0 134663
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.75
0.3694080
500309 1305600 7958808 0 247950
مواد ویژه لیا - شلیا 5.36
0.74584863
172547 393028 208103 0 55285
زرین معدن آسیا - فزرین 6.03
-4.11135271
704859 1581300 1062672 0 340119
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 5.38
3.5348908
5249093 1089600 668683 0 -377721
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 3.48
1.73352817
2691817 985950 1053599 0 54489
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.2
3.25594091
487566 1022750 987053 0 192489
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.96
0.64833260
345657 8317890 0 0 865390
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.77
-3.33553043
2293422 456450 843472 0 62828
آتیه داده پرداز - اپرداز 1.8
06719
4368459 3359500 1671610 0 392018
نفت پاسارگاد - شپاس 0
54179
247334 10029600 19065736 0 762694
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.31
-0.71353479
399753 521850 2630967 0 4128
پتروشیمی غدیر - شغدیر 7.96
2.06443263
9853347 4241900 5238889 0 464311
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.51
2.14564475
104001 358000 910538 0 31629
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.4
-1.86973464
10203470 51960000 27953796 0 4454151
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
68000 1080000 0 0 -360940