صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000 32129002 0 1202452
بیمه سامان - بساما 2.29
-0.50833523
134648 5284500 3883668 349842 388960
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.24
0.18592156
363512 5501034 9231747 834628 834628
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.5
-0.2554781
751959 702900 818750 103050 69696
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.93
0.93931612
1069321 2095600 0 0 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.88
0.57714183
27357 418300 651834 85279 60902
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.31
-1.21063917
256572 391700 859186 82134 45639
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 4.52
-0.2088956
46171 573600 0 0 0
نفت ایرانول - شرانل 1.9
0.97585795
29413 11590000 13223831 2522908 1922176
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.25
-3.56714731
162277 946200 3246807 211083 138117
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.13
-1.03047108
175494 12722694 5069754 1954260 2129313
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.28
0.847214999
141660 1727885 874856 212351 241863
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.22
2.01473899
255017 662830 722812 117872 41140
پاکدیس - غدیس 5.59
-2.3133252
351398 910560 1700249 253259 101174
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0.27
0.29547470
2000 4728510 2201533 1188289 786969
زرین معدن آسیا - فزرین 2.8
-0.85786472
328776 1941600 922179 256949 254992
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.7
0.56635505
153468 825750 2382500 130200 78265
پالایش نفت شیراز - شراز 0.43
-0.870714117
109817 14505904 33821123 1855703 2194900
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 4.19
-2.53161155
300541 1617000 805546 329684 245789
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 4.4
-2.69741479
1215332 667029 1169547 343668 25320
توکا ریل - توریل 2.41
0.49111637
466682 3274000 2767777 277881 408488
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.84
-1.987310357
17033 1242840 1644617 249696 194130
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.95
-0.91044136
449527 1323520 5884832 378885 170761
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 6.52
1.32591987
828642 198700 233367 17092 11193
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.74
-0.38881281
275934 5124000 798209 758550 766151
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 2.15
0.40671975
846485 5925000 1099411 1055138 1062138
بیمه کوثر - کوثر 3.15
1.95091411
106400 3527500 7458508 576383 580000
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.44
-0.09742052
70149 1641600 2962769 392036 326959
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.04
0.1004997
618179 1994000 0 0 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
-0.37421065
2953 2662500 533419 573268 574785
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
-3.13396800
2454 952000 1302210 167085 105880
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 2.56
-0.73823765
30191 753000 519342 80480 71817
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
0.84831070
4000000 2675000 693750 498650 529992
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.44
-0.76744914
3425 412776 118007 5843 3752
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.52
0.08362393
1481050 56857680 4747896 4500000 4500000
آ.س.پ - آ س پ 2.41
-3.8601797
524758 637600 581775 128239 119802
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
3.776718218
5200 2732700 2302227 744886 477663
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.76
0.08811136
992124 568000 555838 79969 35908
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.5
0.11322654
73870 981980 1030673 255504 120063
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.31
0.12763924
57670 981000 1042650 205054 193327
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.92
-1.72025656
239162 11312000 2262724 2184864 2434282
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.94
0.82021721
44288 292570 525863 98293 -95126
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.75
-3.42282088
101040 2255040 1339402 235087 243692
نفت پاسارگاد - شپاس 0.65
2.17683098
5120 7435200 21285667 987580 900938
ریل پرداز سیر - حریل 3.83
-1.09411356
3304419 2657760 780162 77401 149320
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.77
-1.623913328
297422 1531763 504630 157499 166362
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.9
0.652518049
67421 1985390 361991 134222 123735
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.51
-1.36318756
617301 4378000 1884070 405670 402003
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.56
0.35032578
1673700 1031200 0 0 0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 1.6
0.06459312
475589 4656000 3462688 665760 465828
مبین وان کیش - اوان 2.63
-1.05916913
48660 691300 479515 44701 54243
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 8.24
-3.99532427
1476721 800910 1546907 85593 45197
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 0.82
-0.008834208
309115 82099200 37064061 13212820 13727596
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.990910918
17216 218360 86447 6277 6422
پتروشیمی مارون - مارون 2.42
0.810340682
6790 162728000 44006043 15174654 16290172
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.92
-1.773314956
274115 17101013 34002448 1636036 1357268
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.53
1.23975390
332659 431200 502859 41897 38536
صنعت روی زنگان - زنگان 6.95
-3.447813302
426694 1330200 210276 5522 2393
افرانت - افرا 0.22
-3.18182769
2724 1384500 1151470 137720 75491
پخش البرز - پخش 2.6
0.47231702
208762 1021200 16152146 725200 224527
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.83
-1.53444107
1322933 12299911 12393609 2385406 1411592
بیمه میهن - میهن 7.42
3.5714957
1416396 768396 1293334 -209624 -179624
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 0
-1.97417200
210 864000 1429485 166124 117626
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 2.25
-1.76782056
7487936 1542000 1439218 363544 314010
بیمه دی - ودی 3.69
-3.01421094
613006 2735000 8539369 706500 709923
سیمان لار سبزوار - سبزوا 7.81
-3.48921300
1137041 779253 738000 127999 75627
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.45
-2.21787319
110831 512330 627193 41656 59002
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 4.44
-2.12018218
93238 22681680 6923619 4657199 3671114
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.06
-1.13412005
748788 30075000 23313789 2910323 2242671
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.89
0.63591899
180086 2506680 596977 346529 334942
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.11
-2.94124026
274545 805200 2427945 112891 66406
مواد ویژه لیا - شلیا 4.17
3.52427755
79811 626759 255590 85117 77071
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.13
-0.99894559
412196 2736768 236983 207386 208806
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.65
0970
492421 5820000 6542900 842754 722134
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.58
0.40191249
1571742 1623700 40050 -2031 146681
آسیا سیر ارس - حآسا 1.17
-0.08311202
570154 961600 1100675 88751 62259
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 8.52
6.33151713
1258079 513900 317718 152636 120493
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.56
-0.038313052
54057 9501856 3333642 2035679 2011286
بهمن دیزل - خدیزل 1.98
-0.0994036
630871 4036000 6220639 1148302 757484
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 1.73
0.11171793
411362 240262 585290 41184 -30510
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.78
-3.30955142
318598 359940 190000 32483 28425
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.31
2.76172307
74177 692100 429700 130792 119180
ریل سیر کوثر - حسیر 5.16
-1.73522605
1013650 1229092 796807 130261 110474
ذوب آهن اصفهان - ذوب 1.33
-1.8824834
38961012 27672610 44485186 4433569 163552
قاسم ایران - قاسم 7.04
3.89382935
647533 1761000 16300000 300005 5003
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.7
2.3602824
982686 988800 619413 100575 -78415
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.22
-0.27643608
1367874 4746670 1931500 598239 795684
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.11
-3.58313552
868077 532800 671788 54248 28162
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.02
0.615773
140068 2078280 967100 263274 217900
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.98
3.29671598
315653 399500 0 0 0
کی بی سی - کی بی سی 0
0.2342570
5000 616800 1504613 218695 127860