صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 6.98
-4.46622246
4420313 5011958 0 0 1207744
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 8.04
2.46481455
2532071 1891500 70730 0 74632
آسیا سیر ارس - حآسا 4.06
-4.01191292
1700450 1033600 1344029 0 67837
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.42
-4.08021340
1126033 670000 306892 0 -32403
بهمن دیزل - خدیزل 5.67
-4.73043605
1883038 3605000 7042688 0 983412
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.36
0.2431650
7060932 6600000 378884 0 615296
بیمه دی - ودی 6.82
-4.15631153
3672705 2882500 0 0 857451
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5.21
-2.73891669
2812268 2336600 985281 0 160991
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.57
-0.14172114
1391953 634200 279464 0 122702
توکا ریل - توریل 3.95
4.13932063
7996910 4126000 3304525 0 503177
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 8.29
-1.29762282
683157 3012240 1142550 0 544836
پخش البرز - پخش 9.99
-0.71912071
1054133 1242600 14163441 0 -116752
ریل پرداز سیر - حریل 5.91
-1.51291302
13916957 2551920 878400 0 155376
داروسازی آوه سینا - داوه 0
4.98884209
184824 1473150 437363 0 28906
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.64
-0.14472760
1724819 369840 718726 0 30706
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 2.31
2.50492619
2954100 1047600 891185 0 6277
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 3.02
0.04024974
9742879 13927200 2006694 0 2189512
بیمه میهن - میهن 6.26
-4.6271010
427100 1515000 0 0 -360940
صنعتی بهپاک - بهپاک 8.93
-3.49535163
590940 1652160 8409775 0 276352
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.9
4.01343421
733413 3694680 1603750 0 253415
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.79
0.90845110
191109 511000 596083 0 50258
بیمه سامان - بساما 2.58
-4.80943721
1855275 5581500 0 0 380628
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.7
-0.15545784
389282 1446000 987053 0 192489
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.87
-2.68391958
749609 2545400 0 0 622728
بیمه اتکائی امین - اتکام 4.59
-4.80771485
4951549 3712500 0 0 762006
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.09
1.58654098
895935 1434300 3643085 0 54489
کی بی سی - کی بی سی 7.11
-3.41013314
109721 795360 1467781 0 92788
مواد ویژه لیا - شلیا 1.99
3.46975666
654137 457926 208103 0 55285
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 8.75
2.108910894
53335 1525160 1415114 0 143766
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 5.26
-4.60142094
534882 1153794 1232655 0 4982
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.03
-4.59286232
505627 436240 228713 0 35658
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 9.26
-4.795710859
99723 29970840 6317762 0 2872767
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 6.3
-1.911618626
2887324 13559728 2752909 0 2097801
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.26
-3.57394101
444197 820200 2813371 0 78940
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0.06
-4.97081625
34996 406250 0 0 -1908
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 9.85
-3.92354824
154709 964800 1108470 0 100066
ریل سیر کوثر - حسیر 4.32
3.45772663
7835083 1256457 665477 0 81565
پاکدیس - غدیس 8.03
0.05153887
1262302 1088360 1415294 0 1762
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 8.82
-1.25161499
856787 2998000 0 0 681261
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.41
-4.27721768
988812 884000 443669 0 100757
آهن و فولاد ارفع - ارفع 7.74
-0.38025765
3154860 34590000 15302063 0 3803331
افرانت - افرا 6.31
-2.76774040
205328 2020000 695272 0 71421
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 7.28
0.18421088
4746790 979200 760965 0 -8605
بهمن لیزینگ - ولبهمن 6.02
-4.46341905
287983 1524000 1599798 0 271203
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-4.49955858
646884 878700 2630967 0 4128
بیمه نوین - نوین 2.61
-0.45181322
7399311 1983000 0 0 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.48
-4.63522078
751151 1245606 587658 0 -127191
بانک دی - دی 0
-4.96221130
11107992 7232000 24494473 0 -33141507
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 8.99
-2.9611442
417774 865200 0 0 187030
قاسم ایران - قاسم 4.78
4.42233660
4041606 2196000 15944079 0 137954
داروسازی تولید دارو - دتولید 10.49
-2.00063086
974052 1141820 1208577 0 91327
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
مبین وان کیش - اوان 4.66
-0.745525696
528838 2569600 555774 0 105401
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.17
-4.62072766
119898436 91777504 48257935 0 2482283
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 8.55
-3.51782825
2098099 480250 415408 0 -30882
پتروشیمی مارون - مارون 4.92
-1.855761404
49841 245616000 54777617 0 25006688
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 9.89
-3.625711031
224046 2206200 3099991 0 123232
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.65
4.984113523
1651764 24204980 5930485 0 2734047
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.95
4.903816900
660307 6084000 1035367 0 255210
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 3.97
-4.318915973
569993 1757030 336479 0 110448
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.54
-2.898227942
2045717 31949486 45791109 0 1585115
پالایش نفت شیراز - شراز 5
4.055933352
4604535 34270801 41278900 0 2141299
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 10.5
4.05967049
432177 592116 66768 0 -33614
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.54
0.744271205
1344793 170892000 46096140 0 21196635
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.41
-3.85927349
427150 293960 77346 0 5499
آ.س.پ - آ س پ 5.17
-1.23571119
27223 895200 255463 0 5797
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
55187
176054 2074800 1155823 0 95883
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
437721 3502500 0 0 709583
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
21407 861210 1257187 0 57805
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
10000 2876700 1062672 0 340119
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
1892027 3676237 0 0 303163
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000 56163567 0 -2195769
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000 5776110 0 183586
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000 36073677 0 334304
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000 33439696 10501741 565911
صنعت روی زنگان - زنگان 4.36
-4.00658314
549039 831400 277095 0 23946
پتروشیمی غدیر - شغدیر 8.42
-2.3316285
11012155 8170500 5238889 0 464311
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.92
-0.12074138
3426363 620700 872470 0 84834
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.64
3.19086080
1772444 608000 628957 0 27149
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 10.29
-6.20584776
48098324 14328000 0 0 1303932
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.24
2.97651972
9462776 788800 0 0 17836
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 7.51
-2.13013400
6756904 3536000 1464818 0 353856
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.88
0.70112729
913690 463930 570360 0 3235
نفت پاسارگاد - شپاس 6.34
-3.56144820
2264471 11568000 19065736 0 762694
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 6.09
-3.559415498
4197065 4649400 393503 0 828035
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.98
05010
449094 12783015 0 0 865390
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.19
0.69511014
7849850 1216800 668683 0 -377721
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.89
-1.88087460
15622223 4722180 2423397 0 766158
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.09
-3.51082556
1512054 843480 1831571 0 49965
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.7
3.52334760
25894028 71400000 27953796 0 4454151
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.91
-4.274216327
367488 2449050 2299736 0 382505
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.48
-2.56126810
7444217 8959209 2489514 0 883104
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.18
-0.034211703
748437 2696371 1199171 0 334690
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 1.09
4.96097913
471539 949560 1088267 0 64374
آتیه داده پرداز - اپرداز 5.64
-2.222410911
1330837 5455500 1671610 0 392018
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 6.77
0.046312958
875219 6479000 4216761 0 731934
نفت ایرانول - شرانل 4.41
-4.32298344
4038647 16688000 13730390 0 2178612
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.66
4.96824289
65835594 124381000 0 0 4526266
عطرین نخ قم - نطرین 3.45
-4.3198662
1612285 866572 538771 0 62794
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
-4.992610314
122906 1237680 1733880 0 135867
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.89
4.94918249
754044 659920 910538 0 31629
بیمه کوثر - کوثر 5.72
-1.06142610
19310 6525000 0 0 684098