صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 310590 301398 60108 -19264
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.84
-1.12393871
48423 627102 1833427 0 -8806
مخابرات ایران - اخابر 1.66
-0.11311766
2024296 105960000 41150879 0 28829139
سیمان خوزستان - سخوز 2.77
-0.54733271
170959 2126150 2629282 0 323541
پاکسان - شپاکسا 2.02
-0.99514477
121933 2417580 4070851 0 239773
شکر - قشکر 3.92
-1.30621889
487730 377800 521562 0 30844
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.82
-0.79927323
136112 2746125 784229 0 441004
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.49
-0.188812689
9118 5075600 2180232 0 804353
البرز دارو - دالبر 1
-0.10225863
64596 5452590 3722279 0 1333415
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 5.76
-0.093534191
68163 22976352 5011861 0 971426
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.31
-1.88461718
157108 773100 961898 0 128622
سیمان کردستان - سکرد 4.09
-1.1858750
437367 1650000 917442 0 -377081
سیمان تهران - ستران 3.87
1.29871326
545741 2320500 2586036 0 -54946
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.07
-0.6345783
972527 4306500 0 0 555179
داروسازی اسوه - داسوه 4.6
-0.01865365
55111 4023750 2221646 0 782941
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.43
-1.49692040
738753 1224000 1178719 0 -199998
پست بانک ایران - وپست 3.86
-0.1941543
1835995 4989215 13378113 0 40861
نیرو ترانس - بنیرو 4.86
-2.28534404
100496 2202000 1051872 0 204825
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.61
-0.66621491
1078492 1491000 597865 0 285395
سیمان هگمتان - سهگمت 1.74
-1.70941725
253246 867502 1369625 0 207011
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.07
-1.2384957
465278 1531200 259572 0 279163
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.39
-2.14071280
545464 768000 1488035 0 -44659
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 5.66
-0.37013230
527029 1292000 1192858 0 92524
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.41
2.3244535
424545 3181087 8370188 0 82858
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 4.48
-0.45362414
32060 256367 584506 0 -96664
شیشه همدان - کهمدا 4.46
0.76381583
1080933 1823616 847053 0 289202
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 1.69
-0.09593126
163524 3686898 0 0 1181009
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.23
-1.37612150
706957 2344136 24629 0 -70177
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0.94
-0.14022137
234024 7785963 7683895 0 1290646
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
02364
610 2343764 1210593 0 393509
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.56
0.28591403
1120443 7891875 0 0 392456
بهنوش ایران - غبهنوش 0.48
0.54363884
20523 1398240 4171184 0 64190
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.95
-0.32915754
465238 12612463 2065853 0 369253
کارتن ایران - چکارن 3.76
0.5636430
100377 1171868 471756 0 35341
سیمان داراب - ساراب 4.23
-0.47261053
718509 947700 927888 0 180619
داروسازی کوثر - دکوثر 2.84
-0.75381185
168380 639900 1506845 0 43434
شاهد - ثشاهد 3.42
-0.93021065
754527 2882563 34379 0 632560
بیمه ما - ما 2.5
-0.0941063
120541 1594500 0 0 437046
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.83
0.18811065
591928 4792500 0 0 1379723
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.6
-1.0405856
6893811 10700000 5112 0 1092644
سیمان سپاهان - سپاها 2.14
-0.3947757
866460 1854650 2035138 0 -58708
فروسیلیس ایران - فروس 6.12
2.06542965
1016817 2592866 805027 0 96277
گروه بهمن - خبهمن 2.33
-0.2558780
5922820 7800000 0 0 2051459
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.69
4.56563779
5704533 19272900 17905663 0 -1221203
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 5.41
-2.7273749
1684416 299600 376192 0 -92639
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.04
-3.552335106
51704 1755300 1053752 0 21108
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.58
-2.06611659
2672550 1244250 29893 0 -408217
داروسازی زهراوی - دزهراوی 7.21
0.79125860
331710 1406400 2081523 0 -999907
بانک تجارت - وتجارت 3.45
-3.1301588
31851543 26871600 151522059 0 -66574127
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 5.73
-0.4478667
6713058 5309320 0 0 942197
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 5.82
-0.7184691
34481109 7376425 0 0 428057
لابراتوارهای رازک - درازک 9.39
0.26169580
32191 5680940 2511369 0 584749
بیمه البرز - البرز 6.31
-0.3226927
426445 3708000 0 0 588808
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.31
1.5436252
224655 192015 250039 0 -5572
بانک پارسیان - وپارس 5.57
-0.103970
2996872 23047200 126853499 0 -2037465
بیمه پارسیان - پارسیان 5.5
01178
462140 3534000 0 0 625351
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
0.15891261
50448 4413500 0 0 898953
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.43
1.44741542
2468610 2806440 0 0 420207
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.38
4.89511500
13294010 10500000 0 0 1840580
مهندسی تکنوتار - تکنو 7.34
-3.39173589
650983 574240 45729 0 -33714
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.91
0.82516866
1127718 2023920 927151 0 291458
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.98
0.66351062
10359046 2761200 3311 0 293628
سیمان خزر - سخزر 10.47
-2.61612643
935915 607890 642104 0 56629
لیزینگ ایران - ولیز 4.22
-0.116861
36487 516600 451641 0 -11301
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.34
-0.87241818
949072 5454000 22594075 0 663975
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.85
-0.75281582
1527919 1344700 445810 0 143566
سرمایه گذاری سپه - وسپه 3.78
0.97971443
2708945 9655113 0 0 1552864
تامین سرمایه امید - امید 0.58
0.05771734
683995 8496600 -29761 0 1591481
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 9.81
-2.44521915
398079 900050 0 0 141462
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 6.36
0.4233949
2299717 304494 1910317 0 17790
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 2.39
4.83523339
1900021 2504250 0 0 -18318
شهد ایران - غشهد 0
0.11171793
5900 358600 18842 0 -5508
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.42
-0.18076076
94534 146432 95782 0 3861
قند هکمتان - قهکمت 3.68
-0.47594601
540975 1258834 1998453 0 251067
کویر تایر - پکویر 2.27
-0.47952698
535935 1888600 3107010 0 282228
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.75
-1.01512828
126729 565600 1421972 0 84915
همکاران سیستم - سیستم 0.5
-0.17194065
120855 4878000 934478 0 747096
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.08066211
5400 5329038 5112550 0 428430
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.53
-1.68844367
1159103 2183500 1965989 0 97812
نفت پارس - شنفت 2.62
0.75747317
303829 9146250 9004931 0 1177348
گلوکوزان - غگل 3.07
-1.382510272
23890 2054400 2491186 0 205162
کابل البرز - بالبر 1.34
-0.77221799
392253 570139 1071853 0 -9200
گروه دارویی برکت - برکت 1.44
1.02741180
853056 4012000 0 0 547440
داروسازی ابوریحان - دابور 5.9
-0.18425962
10802 1717056 2028296 0 426190
بیمه ملت - ملت 1.12
01749
2555 4984650 0 0 678486
سیمان شاهرود - سرود 3.03
01205
21300 976050 1109356 0 138302
سیمان اصفهان - سصفها 0.76
-0.05475477
1500 1095400 913684 0 85272
صنعتی آما - فاما 7.28
-0.31862190
36124 1971000 1273635 0 206187
داروپخش - وپخش 0.08
-1.12497383
75411 6201720 0 0 1597600
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.9
01008
10192 4838400 0 0 709862
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.032115572
645 843579 2335357 0 58048
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 9.14
0.55643434
2974572 858500 3895133 0 25954
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.78
0.763713326
95726 13326000 7457913 0 1469369
فیبر ایران - چفیبر 6.87
5.27566226
684315 1245200 127315 0 -54608
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.65
0.03492870
147801 4792900 0 0 1308163
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 10
5.68826020
1044608 2100980 1100270 0 -435823
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 6.65
0.112894
150937 2458500 0 0 520811
فنرسازی زر - خزر 8.79
-5.3731951
9766616 475497 410815 0 22648
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 1.34
-0.26831487
23650 371750 340577 0 -26468
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.34
-0.14081418
49588 314713 40933 0 17863
داروسازی فارابی - دفارا 3.92
0.68272507
54451 1002800 1685196 0 -853729
پارس سویچ - بسویچ 0
03585
375 2151000 1376465 0 284836
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.84
-0.64312472
67893 365856 297408 0 17119
جام دارو - فجام 0
-0.10717463
1409 597040 243779 0 42810
شهد - قشهد 0
08165
130 1643614 2051620 0 221572
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 1.78
-0.28458761
3651 1261584 2783925 0 191511
سیمان خاش - سخاش 1.44
-0.52569274
6249 1159250 1042348 0 190521
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.28461752
18260 722700 876128 0 -199938
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.2
-1.74288006
117815 1601200 1571742 0 163857
تراکتورسازی - تایرا 1.49
02395
2814 4311000 8449390 0 673188
داروسازی اکسیر - دلر 4.84
0.75333745
46783 1685250 3572160 0 337464
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.53
-0.17037622
11525 3048800 855044 0 359119
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.02
01223
3687 2446000 449692 0 367698
معدنی املاح ایران - شاملا 5
0.147414265
1052281 2995650 1144302 0 449715
سازه پویش - خپویش 0.52
-1.292315047
16292 1504700 5904671 0 331511
خوراک دام پارس - غدام 0
-2.05916326
32182 379560 283010 0 -25291
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 7.94
-0.43371148
217814 1435000 0 0 285209
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01589
700 1875020 979059 0 -26962
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
01663
169 124725 93102 0 -103072
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
06139
220 613900 529170 0 51009
ایران دارو - دیران 2.5
-3.16151409
745631 422700 703228 0 32213
آبسال - لابسا 4.41
-0.67291919
114843 690840 1200092 0 934
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.28
-4.36982648
343811 336737 421309 0 20738
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.02
0.21881374
953661 11335500 0 0 1303181
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.8
-0.12171642
560969 7389000 0 0 1170670
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 3.62
-0.4691061
67342 954900 25681 0 -4788
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
-0.05045946
1522 2140560 1630134 0 299622
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.05325631
2107 2815500 4025228 0 490856
قند اصفهان - قصفها 1.29
-1.73927966
122059 1553370 3519655 0 301844
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 10.15
-2.37633533
90683 310904 109791 0 -24201
رادیاتور ایران - ختور 3.5
-1.62042125
202003 637500 1545511 0 134633
داروسازی امین - دامین 2.47
0.47041495
71227 1239953 1297590 0 295421
بانک خاورمیانه - وخاور 2.29
-0.40321729
688034 10374000 13093318 0 2766193
بانک سینا - وسینا 2.59
0.4162965
1152515 9650000 28841603 0 827947
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.92
0.17421725
34294 439875 1004643 0 111439
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.45
1.07721689
793906 1063406 943908 0 -10100
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.79
-0.12743920
79888 2963520 2039623 0 711292
داده پردازی ایران - مداران 3.29
-3.74242675
278350 1738750 1179517 0 199343
سیمان غرب - سغرب 4.26
-0.14233509
50679 1052700 864944 0 163908
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.41
0713
445021 4278000 1701254 0 93163
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.6
-2.3136760
480244 684000 584500 0 -90531
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.14
0.4951015
443046 1827000 0 0 268794
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.4
-0.142854
111403 1643904 1229389 0 403250
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4
1.85763290
106145 987000 40909 0 107678
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 5.03
-0.10736516
2380 1303200 2780626 0 130958
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.63
-0.33214202
370349 12185800 0 0 2882789
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.32
-0.41862855
74658 145605 190292 0 5234
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 7.59
-4.20358660
903030 779400 539215 0 61433
بانک اقتصاد نوین - ونوین 6.49
01175
79022 15428925 59340082 0 1138803
لعابیران - شلعاب 2.71
0.05951681
81589 268960 412505 0 -107
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.4
0.54282408
35450 1926400 0 0 197226
قند نیشابور - قنیشا 2.07
-0.64422776
226170 555200 785685 0 71380
سیمان بهبهان - سبهان 7.52
0.006515372
2184 845460 858208 0 141965
داروسازی روزدارو - دروز 0.06
-0.69821849
40000 1294004 598882 0 7804
تولید محور خودرو - خمحور 2.39
2.7393826
404403 1609755 865999 0 -6027
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 10.5
3.202125719
27341 900165 2115056 0 58747
قند لرستان - قلرست 1.3
-1.19124645
66207 1114800 433044 0 84709
موتوژن - بموتو 0.68
-0.31973742
41634 2546057 2946384 0 426554
سبحان دارو - دسبحان 4.18
-0.08113698
42667 2144840 2028013 0 492225
سیمان فارس - سفار 0
0.27784331
6960 1009123 676133 0 94263
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.94
-4.91893576
258097 2145600 1380673 0 32593
پارس دارو - دپارس 2.78
-0.05125861
9030 1230810 1224269 0 155687
سیمان شمال - سشمال 1.69
-2.99351199
318741 1289010 937588 0 197972
بانک ملت - وبملت 4.29
-2.25141042
18533621 52100000 267197521 0 9038077
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 1728354 2545468 -449664 -824441
باما - کاما 6.7
-1.58736200
9486174 6200000 1577694 0 869504
نفت بهران - شبهرن 5.37
4.185412546
1687968 32619600 17640076 0 4425138
پتروشیمی خارک - شخارک 5.64
-0.558733996
729664 67992000 17918204 0 10569785
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.52
1.88017153
580729 2667252 1242079 0 339054
پتروشیمی فن آوران - شفن 5.38
1.402644316
154444 42100200 13572294 0 5667033
مهرکام پارس - خمهر 4.87
-0.16781785
2395595 1477980 7421674 0 -825
پتروشیمی جم - جم 3.06
3.453114920
1923579 143232000 66433792 0 19305394
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 6.42
-0.81082202
10660761 1123020 1101431 0 -19244
مس شهید باهنر - فباهنر 4.44
4.15014718
9470078 5307750 6324941 0 663747
ایران تایر - پتایر 4.63
0.71572533
769213 725626 2225315 0 -1581
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.2
-0.31621261
1259720 153644 27223 0 -23425
پارس سرام - کسرام 2.32
3.63072683
317734 160980 171027 0 -17840
پتروشیمی مبین - مبین 3.47
2.63685644
17867004 80438288 41920475 0 14718121
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.09
-0.75134888
646378 989331 321044 0 72731
فولاد خوزستان - فخوز 4.64
4.45169057
12114361 131072904 77281066 0 17785244
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.94
1.556512788
6396135 49671290 93791772 0 5553701
پتروشیمی پارس - پارس 3.44
3.109734815
9201202 208890000 73475073 0 37133457
ایران ترانسفو - بترانس 2.69
-0.16885322
2691602 19957500 5507894 0 1339533
نیرو کلر - شکلر 3.23
-2.20944072
458341 2036000 645211 0 158924
نفت سپاهان - شسپا 0
4.996321456
575156 22528800 18448614 0 4391646
کاشی پارس - کپارس 4.56
4.40274055
395297 355826 577210 0 17605
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.35
1.38624169
2376057 14713235 5942629 0 1956219
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4.01
1.4587585
6772040 379250000 0 0 41780695
بیمه دانا - دانا 3.32
4.95532584
940060 3876000 0 0 454430
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.67
4.60064138
12711202 12150914 3236963 0 1350358
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.25
-0.7343381
1397791 55424733 285459 0 1869871
پشم شیشه ایران - کپشیر 10.18
2.23993606
881936 540900 530320 0 13989
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 2.17
0.27561819
713090 454750 369998 0 -54319
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.2
1.97315530
7907275 199080000 57016968 0 24531489
ایران ارقام - مرقام 6.37
-3.82012845
4667190 1422500 1093097 0 -35407
پتروشیمی شازند - شاراک 3.44
4.64594640
74513917 37416960 32342332 0 5740050
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.28
-4.96041801
17364547 1134630 3136674 0 4217
آلومینیوم ایران - فایرا 0
4.02033286
1684577 17080071 16555785 0 2425563
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.08
0.58884100
443983 6150000 684516 0 251354
سایپا شیشه - کساپا 5.6
-0.49471609
580246 370070 493106 0 -15872
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.3
1.68131391
817868 625950 642524 0 50528
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.81
4.72354412
46757249 30884000 21737508 0 1932519
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.65
2.56149770
5158608 134826000 252439448 0 15221736
بانک صادرات ایران - وبصادر 3.58
-0.2162923
35762935 53349400 202422586 0 -34176256
به پرداخت ملت - پرداخت 4.41
0.33697743
254313 11227350 13931097 0 2452175
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.76
2.5033440
11837900 115240000 41400711 0 15182882
نوش مازندران - غنوش 0
0.06033321
2000 166050 77258 0 509
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.06
-0.03955066
1841 2745772 2339373 0 244480
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
05603
172 1344720 775283 0 160395
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02743643
551 364300 5689 0 -9089
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.02863501
965 518891 761714 0 -26110
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
48939 553650 570898 0 -317445
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.119813342
929 667100 411827 0 50800
لبنیات کالبر - غالبر 8.35
0.30231327
4059728 464450 636201 0 1505
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
1147558 20860000 49292950 0 3382802
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 7.53
-3.07342113
8298421 3169500 0 0 630735
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
24792663 2519475 4825037 0 -10407482
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
425964 3154000 2896276 0 702766
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03333002
1200 540360 63168 0 -183648
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
16326 597422 2673684 247061 26844
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
64829577 2208727 13022015 1156173 -434388
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 667000 0 0 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 25044000 4061710 2384118 1703857
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 6.64
-1.29423127
1188935 93810000 0 0 10227002
لامیران - فلامی 5.35
-3.17615274
112352 316440 148250 0 24289
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.24
4.28966151
1585767 1980622 1295632 0 153140
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.48
4.47192710
1127040 1936078 1667074 0 25640
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.37
4.975910253
1934970 86125200 14547951 0 8329485
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 2.32
0.14810150
520541 18270000 14091403 0 1777790
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.29
0.659215270
310775 146592000 121931460 0 32155005
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.04
2.541813232
755195 79392000 21553091 0 5343188
آلومراد - فمراد 8.42
1.12635477
134021 271306 114292 0 -5717
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
0.1848169
46035 73521000 20937292 0 2279092
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.44
-0.983313896
365758 27792000 40453903 0 2570372
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 6.19
-0.007313776
443 3407633 0 0 3962
بانک کارآفرین - وکار 4.05
1.03681072
1587459 9112000 22551604 0 300362
سیمان قاین - سقاین 0.06
4.98518782
199576 2195500 675172 0 144489
معدنی دماوند - کدما 2.72
4.615316343
86408 490290 80386 0 6991
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
-4.99476315
116122 757800 1198828 0 80482
سالمین - غسالم 0.09
0.03013328
1300 998400 1064241 0 69767
سیمان فارس نو - سفانو 0
02911
400 1018850 1502688 0 246684
سیمان بجنورد - سبجنو 1.25
0.08933361
21800 1317512 1174379 0 243798
دشت مرغاب - غدشت 0.01
-0.37898151
4689 435695 2167668 0 -34882
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.1583791
4000 758200 542193 0 89727
پالایش نفت تهران - شتران 3.78
2.59514072
13161459 97728000 205519401 0 15086443
افست - چافست 10.45
1.92644074
372139 2851800 1955727 0 427212
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.61
1.12651167
1031439 618510 109527 0 157784
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.5
-0.1236808
1439991 738462 5745113 0 -11315
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.49
-1.13511742
709366 609700 241206 0 22876
واسپاری ملت - ولملت 5.57
-2.56241445
1180267 1156000 436509 0 164230
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.66
-0.79051255
3317705 1280853 6567622 0 -56665
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.97
0.07221386
958570 1920294 6205589 0 19525
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.42
2.35931692
3586120 8443080 10874037 0 1132695
سخت آژند - ثاژن 3.05
-0.62982051
1435936 820400 293989 0 164273
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.48
2.05761488
1875069 491040 703257 0 14139
صنایع آذر آب - فاذر 0
4.99012125
699640 2125000 2273271 0 -164548
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 5.3
-0.5821854
69459030 33533740 129452118 0 -10367923
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.82
2.29271517
5459856 1029052 1684200 0 45437
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.79
4.60122046
1782599 1083459 1199036 0 58821
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.3
-3.09281598
4379606 383520 0 0 2006
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.68
2.53891777
30878497 144825500 0 0 11189192
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.86
-0.66711489
1908053 744500 418610 0 15281
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.76
-2.14882368
141250 710400 1151584 0 77090
تولیدی چدن سازان - چدن 5.16
0.78832685
1972235 2148000 819517 0 306414
پارس خودرو - خپارس 4.68
-1.0234677
23731320 15381629 70130233 0 3269
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 4.16
2.0571935
18488894 52245000 0 0 8412821
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.92
4.19692011
8480343 1166380 362528 0 124239
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.15
-0.06651502
2406542 2478300 0 0 416785
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.78
4.94052910
14178738 1833300 2052037 0 -360751
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 0.89
-0.73241491
542798 5516849 0 0 1521328
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.23
3.79151095
3283823 1095000 698259 0 159877
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.34
1.05721625
732098 3087500 0 0 862742
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.4
-0.48581434
1493211 932100 0 0 532978
زامیاد - خزامیا 4.28
-1.2894689
22712163 3810096 10673501 0 -907363
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 6.46
-1.91672354
660402 3531000 94634 0 963812
بیمه آسیا - آسیا 4.33
4.42611392
3159811 3201600 0 0 454924
ماشین‌سازی اراک - فاراک 7.51
0.333904
60113755 5683039 2244952 0 -394106
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.1
-3.4346731
5580623 1259533 1182775 0 102910
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.71
3.49832781
14260224 45191250 183271 0 14937174
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 5.44
2.43081517
33921868 109224000 0 0 14712313
چرخشگر - خچرخش 4.5
0.35751123
610532 1069202 1591719 0 32441
سیمان شرق - سشرق 2.67
-1.5089718
3566714 1905256 1649431 0 -215937
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.23
-1.81971187
9844412 10730480 6126410 0 2111891
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 4.24
1.03091372
4397873 27440000 0 0 2313290
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.79
0.58311380
867868 6210000 0 0 1744022
سیمان صوفیان - سصوفی 4.4
-0.8471873
158969 1030150 1446030 0 87956
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.88
2.72563279
4982500 15178452 7861494 0 2550603
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5.42
0.93663772
2224953 611064 183926 0 59815
پتروشیمی فجر - بفجر 3.62
-1.0185445
10506420 35392500 15027800 0 6423103
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.4
-0.9892803
1283227 7081780 9765649 0 1009694
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 4.38
2.4034645
102268210 348375000 171853846 0 67711387
صنعتی پارس خزر - لخزر 0.05
4.996610885
86615 1645812 2090301 0 141700
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 5.24
-3.95622719
285524 271900 266953 0 786
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 7.53
-3.10261624
33594024 2148303 3799670 0 32218
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 7.5
-2.4952931
553028 322283 230409 0 18800
کربن ایران - شکربن 3.02
2.13526075
903421 1518750 1673743 0 270973
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.38
-1.58364599
538312 1518575 1751618 0 251225
حفاری شمال - حفاری 4.04
4.77623137
32840788 8173155 6939428 0 542767
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.5
1.76773224
376760 241800 98074 0 18112
کالسیمین - فاسمین 2.54
0.99366810
2655337 13620000 5522273 0 2634004
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.38
-0.83711303
1140682 579835 3879022 0 -5346
قند مرودشت - قمرو 6.8
-1.24293973
81465 794600 726077 0 97011
فنرسازی خاور - خفنر 6.88
-2.96332063
148908 412600 233521 0 -39954
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 1.98
4.68873952
6760746 592800 399294 0 58439
گلتاش - شگل 2.7
0.28884861
146734 2430500 1936347 0 416801
معادن بافق - کبافق 7.89
3.595817459
2088347 3535448 979982 0 612768
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.56
-0.23122589
1966990 5178000 3731482 0 1115914
مارگارین - غمارگ 7.33
-1.04421611
1220043 1353240 7116390 0 -343841
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 4.31
4.5382557
1118788 1662050 4518792 0 179567
صنعتی پارس مینو - غپینو 5.94
-1.90752417
261668 3045420 2454502 0 250639
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 2.18
02599
1726872 2599000 0 0 587759
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.36
4.44552232
363262 446400 588038 0 21662
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.71
1.62311440
2245556 424773 368358 0 -23526
بین المللی محصولات پارس - شپارس 3.08
0.42841641
2070747 845115 1721746 0 -15366
گروه مپنا - رمپنا 4.49
4.00953502
16745657 70040000 96502601 0 16484765
ایران خودرو - خودرو 5.48
-0.45982165
7791155 33124500 314464917 0 874604
شیشه و گاز - کگاز 2.63
-0.56934017
167040 1004250 506058 0 516210
سیمان ارومیه - ساروم 2.67
-0.3262446
177446 1712200 1402391 0 307147
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.36
2.25825117
14991394 102340000 287638487 0 20274056
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.09142187
9996 2696571 1404395 0 270705
سیمان دورود - سدور 3.63
-0.1277782
3596343 501807 738326 0 -20066
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.86
2.30633948
2796618 9530275 573215 0 1185453
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 5.09
2.91622541
13520093 86694826 0 0 10632271
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 1.32
0.08811136
1666978 3635200 0 0 971793
ملی صنایع مس ایران - فملی 4.14
4.62623709
173587086 222540000 98455982 0 36390825
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.72
-0.11162685
322607 571905 1969944 0 28898
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.65
4.78323746
47050933 151713000 0 0 24221600
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.1
-0.52645480
10000 695960 159412 0 3771