صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
-0.5056984
-0.91980
1028629101259040004.910.860.18
بیمه سامان - بساما
-0.50833523
-0.713516
134648474528450013.593.131.36
بیمه پاسارگاد - بپاس
0.18592156
1.582186
36351278455010346.591.50.6
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-0.2554781
-0.26781
75195958770290010.090.770.86
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
0.93931612
1.751625
10693211724209560001.180
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
0.57714183
1.684229
273571144183006.872.080.64
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
-1.21063917
-0.883930
25657210053917008.582.280.46
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
-0.2088956
1.25970
461714457360000.60
نفت ایرانول - شرانل
0.97585795
1.055799
29413170115900006.032.470.88
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
-3.56714731
-2.164800
1622777689462006.852.770.29
پتروشیمی خراسان - خراسان
-1.03047108
-0.827123
1754941247127226945.983.432.51
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
0.847214999
0.3414923
141660212517278857.143.761.98
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
2.01473899
0.993860
25501799466283016.113.810.92
پاکدیس - غدیس
-2.3133252
-2.283253
351398114391056092.60.54
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
0.29547470
0.437480
20001547285106.013.012.15
زرین معدن آسیا - فزرین
-0.85786472
-1.656420
328776212819416007.613.152.11
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
0.56635505
0.475500
15346884582575010.553.950.35
پالایش نفت شیراز - شراز
-0.870714117
-0.9314108
1098171550145059046.616.850.43
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
-2.53161155
-0.681177
30054134716170006.581.152.01
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
-2.69741479
-2.891476
1215332179866702926.341.150.57
توکا ریل - توریل
0.49111637
0.551638
46668276432740008.011.21.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
-1.987310357
-1.1110450
1703317612428406.44.060.76
صنعتی بهپاک - بهپاک
-0.91044136
-0.174167
449527185913235207.752.160.22
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
1.32591987
0.461970
828642164719870017.751.620.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
-0.38881281
-0.471280
27593435451240006.691.046.42
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
0.40671975
0.311973
846485167259250005.581.475.39
بیمه کوثر - کوثر
1.95091411
3.971439
10640015035275006.081.140.47
بهمن لیزینگ - ولبهمن
-0.09742052
-0.152051
7014914416416005.021.280.55
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
0.1004997
-1.61980
618179616199400000.70
بیمه اتکائی امین - اتکام
-0.37421065
-0.371065
2953326625004.630.784.99
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
-3.13396800
-3.136800
2454179520008.995.190.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
-0.73823765
-0.423777
3019111475300010.482.241.45
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
0.84831070
0.851070
4000000428026750005.050.783.86
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
-0.76744914
-0.064949
342517412776110.015.653.5
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
0.08362393
0.292398
148105035445685768012.642.2811.98
آ.س.پ - آ س پ
-3.8601797
-4.34793
5247584186376005.320.721.1
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
3.776718218
3.7818218
52009527327005.723.61.19
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
0.08811136
-0.181133
992124112756800015.820.941.02
داروسازی تولید دارو - دتولید
0.11322654
0.32659
738701969819808.181.940.95
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
0.12763924
0.153925
576702269810005.072.540.94
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
-1.72025656
-25640
2391621353113120004.654.085
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
0.82021721
-0.411700
4428876292570-3.085.720.56
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
-3.42282088
-2.872100
10104021122550409.251.721.68
نفت پاسارگاد - شپاس
2.17683098
2.243100
51201674352008.252.070.35
ریل پرداز سیر - حریل
-1.09411356
-2.121342
33044194481265776017.81.243.41
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
-1.623913328
-2.5313205
297422396415317639.211.873.04
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
0.652518049
-2.1217551
674211217198539016.058.535.48
آتیه داده پرداز - اپرداز
-1.36318756
-1.558739
6173015405437800010.894.022.32
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
0.35032578
-0.352560
16737004314103120004.020
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
0.06459312
-0.289280
47558944294656000104.421.34
مبین وان کیش - اوان
-1.05916913
0.197000
4866033669130012.744.761.44
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-3.99532427
-3.882430
1476721358580091017.725.350.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
-0.008834208
0.1734270
30911510574820992005.986.032.22
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
4.990910918
4.9910918
17216188218360346.72.53
پتروشیمی مارون - مارون
0.810340682
2.7641469
67902761627280009.998.473.7
پالایش نفت لاوان - شاوان
-1.773314956
-2.7714805
27411541001710101312.68.790.5
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
1.23975390
-0.455300
332659179343120011.193.810.86
صنعت روی زنگان - زنگان
-3.447813302
-4.9913089
42669456761330200555.8711.516.33
افرانت - افرا
-3.18182769
-3.112771
27248138450018.342.081.2
پخش البرز - پخش
0.47231702
1.061712
20876235510212004.551.380.06
آهن و فولاد ارفع - ارفع
-1.53444107
-2.064085
13229335434122999118.714.170.99
بیمه میهن - میهن
3.5714957
4.87969
14163961356768396-4.2820.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
-1.97417200
-1.977200
21028640007.353.540.6
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-1.76782056
-2.052050
74879361539415420004.911.591.07
بیمه دی - ودی
-3.01421094
-2.481100
61300667027350003.852.010.32
سیمان لار سبزوار - سبزوا
-3.48921300
-21320
1137041147877925310.32.641.06
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
-2.21787319
-2.367308
1108318115123308.684.010.82
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
-2.12018218
-3.888070
93238766226816806.183.513.28
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
-1.13412005
-1.731993
74878815013007500013.412.181.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
0.63591899
0.691900
18008634225066807.481.594.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
-2.94124026
-2.64040
274545110580520012.132.830.33
مواد ویژه لیا - شلیا
3.52427755
4.617836
798116196267598.133.122.45
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
-0.99894559
-1.854520
4121961879273676813.114.511.55
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0970
0970
49242147858200008.060.890.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
0.40191249
2.891280
15717421964162370011.071.0740.54
آسیا سیر ارس - حآسا
-0.08311202
-0.251200
57015468596160015.451.110.87
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
6.33151713
6.521716
125807921555139004.261.361.62
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
-0.038313052
-0.3113016
5405770695018564.721.52.85
بهمن دیزل - خدیزل
-0.0994036
0.944078
630871254740360005.331.520.65
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
0.11171793
0.451799
411362738240262-7.871.610.41
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
-3.30955142
-3.725120
318598163835994012.663.521.89
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
2.76172307
-0.132242
741771716921005.811.841.61
ریل سیر کوثر - حسیر
-1.73522605
-2.642581
10136502640122909211.131.961.54
ذوب آهن اصفهان - ذوب
-1.8824834
-1.53837
389610123250127672610169.22.210.62
قاسم ایران - قاسم
3.89382935
4.992966
64753319001761000351.992.790.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
2.3602824
2.86828
982686810988800-12.612.711.6
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
-0.27643608
-0.663594
1367874493647466705.972.792.46
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
-3.58313552
-4.723510
868077308353280018.922.750.79
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
0.615773
0.445763
14006880920782809.542.962.15
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
3.29671598
0.91561
31565350439950003.130
کی بی سی - کی بی سی
0.2342570
0.232570
5000136168004.821.390.41