صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
-0.5056984
-0.91980
1028629101259040004.910.860.18
بیمه سامان - بساما
0.99633244
2.743300
9647833130486600012.512.881.25
افرانت - افرا
2.88012429
3.642447
26066121450016.091.821.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
-1.58733844
-2.693801
18953737688005.572.250.24
پتروشیمی خراسان - خراسان
1.49866773
3.246889
126356856121230745.692.632.39
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
1.95091411
1.951411
16330023035275002.760
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
4.07429988
1.159707
3315033119976031.116.132.31
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
-0.46732130
-0.892121
262065558362100-3.817.070.69
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-0.9371740
0747
27900216660009.560.730.81
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
-0.7131114
-0.981111
43489748514482009.870.9636.16
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
-1.32055754
0.245845
304281754027806.833.150.64
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
1.81324492
1.974499
23092110374492007.382.240.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
4.841912537
4.9912555
222745279314442625.973.141.65
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
1.70455012
2.485050
13391677518009.613.590.32
بهمن دیزل - خدیزل
-0.7843670
-1.243653
4763817536700004.841.390.59
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
1.70132152
2.412167
956392066456005.421.721.5
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0900
0.44904
41170637054000007.480.830.83
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
-1.63371144
-1.981140
52278359857200015.930.951.03
ریل پرداز سیر - حریل
-0.08761141
01142
10097991152223636014.981.042.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
0.89611126
1.341131
760708662042624.51.070.53
توکا ریل - توریل
-0.85811502
0.791527
1582329237630040007.351.051.09
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
-0.425311471
-0.1811499
72518383508884.151.322.51
مواد ویژه لیا - شلیا
3.36125197
4.995279
1605658344200225.452.111.64
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
0.29821682
0.181680
59239699617492805.571.81.22
بیمه میهن - میهن
-0.8299717
-1.52712
2441651751075500-5.992.80.83
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
-4.995415424
-515424
303523136004.843.051
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
1.64657470
1.657470
135147285106.012.752.15
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
0.1062943
-0.21940
130631256580000.590
بهمن لیزینگ - ولبهمن
-2.63542032
-3.692010
79911616256004.971.270.55
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
-1.84713082
-0.033139
631101957705003.9920.74
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
-2.08621408
01438
335150472183040001.030
پالایش نفت شیراز - شراز
0.903412733
0.2512651
38567491130837765.964.930.39
آ.س.پ - آ س پ
-1.2755774
-0.13783
88543696192005.170.691.06
بیمه اتکائی امین - اتکام
-0.86871027
-2.511010
606346225675004.470.754.81
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
01000
01000
11627911625000004.720.733.6
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
3.74092274
4.652294
1975845245592010.081.871.83
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
0.93077049
-1.466882
192011358458807.193.460.59
پتروشیمی مارون - مارون
1.473241604
0.9841400
967240216641600010.228.673.78
داروسازی تولید دارو - دتولید
1.07352448
-1.22393
374999057607.541.790.88
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
-1.930410262
-1.9210263
2552626212314406.344.030.75
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
2.02097219
0.817133
5150237210106609.555.510.78
مبین وان کیش - اوان
0.10016997
0.277009
4330630369970012.94.821.46
کی بی سی - کی بی سی
-0.87822483
-0.22500
12939325959204.661.340.4
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
0.58421033
1.851046
536645514462005.881.031.8
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
-1.35871089
-0.821095
16664218243560005.691.045.46
بیمه دی - ودی
0.591023
-1.671000
25247525825575003.61.550.3
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
-1.343534
-0.063580
14844527068009.841.951.36
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
-1.06828428
-0.358489
9309678542140009.0541.22
پاکدیس - غدیس
1.24822758
0.952750
563331557722407.632.210.45
قاسم ایران - قاسم
2.23982328
0.312284
891722081396800279.192.220.09
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
-1.8131704
0717
1027071723844800-10.772.311.36
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
3.62872456
0.842390
28617870341752010.152.40.58
زرین معدن آسیا - فزرین
1.05655165
3.115270
251456129915495006.082.521.68
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
2.07624769
0.064675
11948057033383011.743.261.76
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
-0.69084600
0.354648
650182993680009.553.250.73
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
-0.54678186
-0.458194
94525774225933606.153.493.26
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
4.95594045
3.553991
5483722233978090.564.652.88
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
3.56371918
2.651901
66523412762877000012.832.081.23
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
4.97632215
4.982215
34205375873095016.174.890.47
آهن و فولاد ارفع - ارفع
-0.84283647
-2.663580
51139118651458800010.334.951.18
پالایش نفت لاوان - شاوان
1.378812794
1.0312750
11972015321462893610.786.210.43
صنعت روی زنگان - زنگان
4.54859332
59372
2685832506933200389.978.084.44
صنعتی بهپاک - بهپاک
-3.42843690
-4.213660
1038561383211808006.911.680.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
1.42975250
1.415249
50502265315157515.095.1913.3
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
1.99895409
3.715500
10796335840108180004.442.794.78
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا
-3.48921300
-21320
1137041147877925310.32.641.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
2.2523133
2.743148
818926256641217625.182.262.13
ذوب آهن اصفهان - ذوب
-0.4005746
0.4752
682610625094724752718151.341.970.56
نفت ایرانول - شرانل
2.1165598
2.155600
3855652158111960005.822.380.85
پخش البرز - پخش
1.96671348
2.041349
19490268088003.61.090.05
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
2.78683799
3.33818
14537855275980011.442.670.31
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
1.68045325
1.585320
534988284919170008.82.731.98
آتیه داده پرداز - اپرداز
-2.19958137
-2.48120
5740994672406850010.123.742.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
3.29882693
4.992737
12538103377107720004.20
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
-0.204612682
0.0212710
15884201139502011.275.693.85
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
0.186133374
0.7933574
2507528369800976005.835.892.16
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
0.08882255
0.092255
88723520005357880011.911.8111.28
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
0.67963111
-2.853002
33177710323111006.821.810.36
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
-0.13671461
1.641487
1692782474383003.641.041.38
آسیا سیر ارس - حآسا
-0.08331200
-0.081200
868923104396000015.421.10.87
نفت پاسارگاد - شپاس
-1.98332817
0.632892
4479412667608007.51.880.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
1.78471825
0.391800
167856853064054750005.151.124.98
بیمه کوثر - کوثر
2.71921511
4.691540
480007337775006.511.220.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
0.99791417
1.781428
138037196189878-6.221.270.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
0.07221386
0.361390
1634801226630928656.661.316.12
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
0.06410944
-1.2510800
183520200812577747.561.542.49
ریل سیر کوثر - حسیر
0.50862174
1.112187
7031415310257379.281.631.29
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
2.78061996
2.992000
41716083326347207.871.674.41
بیمه پاسارگاد - بپاس
0.11842537
0.592549
30050076264731567.761.760.7
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
4.55392824
52836
874433246942360015.041.910.63
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
-0.9793910
-0.98910
90008182000000.640