صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ریل پرداز سیر - حریل
0.83381693
0.771692
30239925119331828018.411.563.61
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
2.30877888
3.047944
221847175049931045.163.672.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
-0.690917824
0.1217970
60384810763356658217.085.4915.05
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
-3.59375097
-3.715091
65349333428148114.115.583.63
بیمه میهن - میهن
-2.529925
-3.06920
221639205742703-4.131.530.57
پخش البرز - پخش
0.77752333
0.262321
550454128412131605.41.510.08
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
-4.641313293
-4.5113311
2617634826586041.48.43.08
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
-1.27555805
-0.175870
16068669328116100005.542.946.04
بیمه اتکائی امین - اتکام
0.60341167
0.091161
316933729175005.080.955.47
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
-0.1006993
0.5999
50715150359580006.211.150.82
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
-1.36451012
-1.751008
29765230160720000.650
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
-1.41671183
-0.581193
23365432763153790010.481.0238.4
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
-2.05441764
-0.721788
12787652256419126409.311.678.83
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
0.21721846
0.221846
873700161224367207.281.844.08
بیمه سامان - بساما
3.6354191
54246
3321013933670498.662.050.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا
-0.84531173
-1.861161
1649391937031269.32.380.95
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
0.21581393
1.651413
1736226241913930005.671.491.73
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
1.99851327
31340
908015120553080006.931.146.65
بهمن لیزینگ - ولبهمن
1.24092366
1.412370
266146318928005.791.580.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
-0.61518563
-1.358500
1931251654236338806.443.963.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
3.52077439
57545
22677691687037195007.984.771.07
صنعت روی زنگان - زنگان
1.99466034
1.426000
143624867603400252.155.372.87
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
0.28335310
-0.425273
5089327010620007.693.320.33
نفت ایرانول - شرانل
-0.37984983
0.845044
3836519199660005.182.380.75
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
-1.92923101
-1.963100
3672511446515016.524.160.69
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
-0.71195579
-2.975452
217132121139053013.744.122.06
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
2.58292661
2.852668
105734281287388011.792.322.15
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
0.94544271
1.374289
3337814385420011.892.811.64
بیمه کوثر - کوثر
-1.92431529
-1.861530
335595138225006.591.270.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
2.45051965
1.151940
17384503416263310-8.631.830.45
بهمن دیزل - خدیزل
3.88524198
3.934200
13634057241980005.541.70.67
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
3.1797465
2.817438
61442459104510015.517.240.9
آ.س.پ - آ س پ
0.2326862
0.12861
1720641486896005.760.731.19
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
0.906891
1.47896
14075891254178200000.680
بیمه پاسارگاد - بپاس
0.22822196
-0.272185
16835037056030946.711.610.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
0.043211583
0.1111591
4617253513899607.165.520.85
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
0.51061181
0.341179
29852435359050016.440.981.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
-0.475314447
-0.6814418
1176861700105174165.231.793.15
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
-1.01872332
-1.952310
221642517105173210.191.80.85
پتروشیمی خراسان - خراسان
1.30786662
1.26655
383866125574119243945.63.782.35
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
-0.99195490
-2.495407
871218478319764009.073.252.04
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
1.17152159
1.222160
51756041117621590019.291.750.93
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
0.26154218
-0.174200
255856107971706017.433.920.99
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
0.78624487
0.044454
414611864487007.372.440.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
2.577513969
2.5213961
300447419716092296.654.11.84
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
-0.25147934
0.387984
448343569520808.094.210.67
آتیه داده پرداز - اپرداز
0.9338979
0.948980
8605367727448950011.174.462.38
مبین وان کیش - اوان
1.82657526
2.877603
138126104075260014.115.641.41
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
-0.1898978
0.629051
173369155662846011.425.641.03
مواد ویژه لیا - شلیا
-0.477512921
-2.1812700
4739576124104427513.555.814.09
آهن و فولاد ارفع - ارفع
4.71753707
53717
1649015261124111019657.863.770.9
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
0.20274450
0.24450
781524347889000013.43.250.37
ذوب آهن اصفهان - ذوب
1.5625780
2.47787
343865682682225880858158.242.290.58
نفت پاسارگاد - شپاس
-4.78813460
-3.163519
693963240183040009.222.370.39
داروسازی تولید دارو - دتولید
-1.0714526
-1.644500
2314810516746204.752.941.05
زرین معدن آسیا - فزرین
4.48255128
4.995153
1731773888115384006.033.061.67
پالایش نفت شیراز - شراز
-1.55514878
-2.0314806
34348951101528786812.295.780.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
0.515415603
0.4715596
7259113124824015.955.980.52
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
-52451
-52451
200054166709.251.920.65
قاسم ایران - قاسم
-1.54074090
-1.34100
135033552245400042.023.270.13
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
0.46213696
-0.353666
806301529797486244311.253.023.44
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
1.528618730
2.9919000
21214028095005.885.11.22
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
0.32913049
0.333049
104853231099802.340
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
2.927726508
3.8726750
92847924612636192006.536.981.86
پالایش نفت لاوان - شاوان
-0.253915320
0.5915450
3476604532631751721922.158.430.58
صنعتی بهپاک - بهپاک
-2.08384135
-2.114134
303590125513232008.192.160.19
ریل سیر کوثر - حسیر
0.21032859
0.072855
3782891082134893412.212.211.69
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
01998
4.12080
18238382997000013.362.211.29
بیمه دی - ودی
-2.15631089
-2.881081
48947753327225003.8320.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-3.13792346
-1.942375
2529569593417595005.61.911.22
افرانت - افرا
-0.16752980
0.53000
201035599149000019.742.31.29
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
0.43684599
0.464600
18740486245990010.082.940.54
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
4.51183243
4.933256
106943934689729008.161.972.26
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
-0.5974832
-0.24835
698723581998400-12.731.691.61
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
-1.71715266
-2.165242
16343286113165006.814.331.26
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-0.1183844
0845
74622563075960010.90.770.93
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
-2.18071884
-2.911870
61147211525652004.641.491.76
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
-0.610411235
-0.6511230
500087561812912188.911.683.14
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
02077
-1.22052
516470107383080003.190
پاکدیس - غدیس
-0.72655056
0.125099
2612481321141568013.993.750.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
4.98291538
4.981538
12192491875199940001.210
توکا ریل - توریل
0.53791869
-0.541849
40808877629373800010.71.441.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
4.07941888
2.211854
85438011612956640006.261.585.91
کی بی سی - کی بی سی
0.38213941
0.613950
19537777487905.861.980.5
آسیا سیر ارس - حآسا
1.16091220
1.241221
1377052168097600015.681.150.89
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
-0.89291110
-0.81111
12097813427750005.240.854
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-3.02932881
-4.752830
534723154195073021.048.910.61
پتروشیمی مارون - مارون
0.636336375
-0.6835901
3684613401455000008.939.473.31
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
0.35919570
0.3519568
895741753215270017.411.165.95
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
-0.5056984
-0.91980
1028629101259040004.910.860.18