صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.1058944
-1.59930
3891036151040000.780
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.07121403
2.211435
250000351112240001.150
داروسازی کوثر - دکوثر
-1.811736
-2.771719
40418970293744026.150.990.93
سیمان قاین - سقاین
0.21919216
3.2619800
17533510227225.225.631.3
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
0.68445002
0.645000
183790919225090013.034.991.55
پشم شیشه ایران - کپشیر
-4.02145561
-3.355600
7043738983415038.295.861.85
آبسال - لابسا
-0.62052883
-0.032900
3909971127103788024.582.050.62
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.14376949
-2.286800
1595411016677604.342.831.14
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.09453172
-0.313165
11842237531720004.381.044.04
رادیاتور ایران - ختور
0.2162784
1.122809
719992018352004.761.130.45
بهنوش ایران - غبهنوش
-0.09825086
0.185100
56013284183096029.74.260.48
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.24522848
-0.672836
23384716651569600004.751.660.27
سیمان غرب - سغرب
3.51373329
4.883373
1092353689987005.172.120.99
نیرو کلر - شکلر
1.6324546
3.874646
211332961181840020.13.413.95
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
1.06041906
0.741900
32195961518896855.681.921.59
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
0.34641738
0.981749
57145899428677008.091.216.89
رینگ سازی مشهد - خرینگ
1.0791843
0.84841
572850483375135-4.121.520.11
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
0.29462383
1.012400
133762231901072350010.111.5310.89
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.14717491
0.277500
760015696741908.014.231.19
لامپ پارس شهاب - بشهاب
0.33656262
1.356325
1211777101444412.173.450.47
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.154612919
-2.8412571
17322269985812.551.490.41
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-1.45451897
-3.581856
9553181784946603013.521.61.04
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
02638
0.042639
15222040213969537.761.711.16
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.4752305
-2.852250
296976666115250006.171.411.08
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0911
0.99920
9600088546600016.541.394.92
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01098
0.181100
32004109800000.970
سیمان هگمتان - سهگمت
1.61492454
1.862460
15959739312341176.971.250.85
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
01844
-3.421781
3494263553200004.871.234.85
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
4.88972853
52856
15062695429713110614-19.131.729.54
سیمان صوفیان - سصوفی
-0.72632597
-4.432500
5075012914283509.762.040.85
سیمان ارومیه - ساروم
-0.95573109
-4.113010
8588226121763006.293.11.44
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-4.34684225
-3.464264
17135772484500075.413.111.33
فنرسازی خاور - خفنر
0.10493816
4.33976
67602638160090.863.341.27
گلتاش - شگل
-0.113913149
-0.7913060
1973225926298006.262.921.31
فروسیلیس ایران - فروس
-0.31113204
-0.443200
5888631887280186919.962.643.14
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.08036224
-0.476200
2344551454180496005.292.175.14
داروسازی روزدارو - دروز
02277
3.62359
43011593536140.752.212.7
لامیران - فلامی
-0.43914761
-4.854550
95754428566012.522.571.89
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
0.55123101
0.813109
32181699811563197.022.161.21
پتروشیمی جم - جم
-0.08957817
-2.17660
77181595750432004.982.411.42
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-4.746914187
-514150
6475791921848050.093.141.95
ایران ترانسفو - بترانس
-0.14925354
-1.165300
1841959762007750017.563.73.7
پالایش نفت تبریز - شبریز
1.63875396
1.685398
319569117245209592037.844.180.34
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.95554561
-1.174551
1591781726162713754.813.124.71
داده پردازی ایران - مداران
-0.07354076
-0.074076
3078921255264940014.393.121.88
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
0.8151608
1.571620
19765531964320022.142.710.38
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
0.40541486
1.691505
273553407181059-15.892.769.8
قند مرودشت - قمرو
-0.64924132
0.964199
217818782640012.443.031.05
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
3.55934888
1.44786
488629238824928886.624.51.81
کاشی پارس - کپارس
-1.56816591
-1.436600
26168817255783607.064.720.78
سیمان شرق - سشرق
1.1651042
1.551046
172133817942765010-38.821.31.6
پارس خودرو - خپارس
0.8969900
-0.11891
13372370120312044825125.411.520.33
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-0.04152406
-0.662391
1086032126131721800006.081.582.14
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
01291
0.081292
1539664819880400210007.241.147.13
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.09411062
-1.131051
130323137477900000.870
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.072928794
-4.9927376
2397100779016.366.540.58
شیشه و گاز - کگاز
-0.27744314
-0.144320
17086673710785002.058.942.34
پلی اکریل ایران - شپلی
0520
-0.19519
1034694053771856909-2.25-20.73
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-3.17361556
-1.681580
29765034631793560317.932.360.98
صنعتی پارس مینو - غپینو
-1.04483315
-4.933185
10885834741769008.872.411.34
نیرو ترانس - بنیرو
-1.18054855
-3.724730
71327339242750013.394.72.39
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.0899726
-0.82728
900547565423622057-0.9-0.270.23
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.08321203
0.251205
6750482421050000.770
سبحان دارو - دسبحان
0.22685304
1.15350
3872420830763205.094.181.39
داروپخش - وپخش
-0.016711990
-4.9911393
139016100716006.713.056.57
نفت بهران - شبهرن
0.56928657
1.078700
1732581530173140004.882.431.06
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
0.52691908
1.531927
224691429477000-4.772.580.17
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-0.31573473
0.033485
930883236946007.722.790.4
سرمایه گذاری ملت - وملت
1.1292806
0.88804
1421829114680600000.820
سیمان سپاهان - سپاها
3.96481180
3.081170
9982711178247800020.161.131.17
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
0.24552858
-0.042850
873620249714290005.781.692.81
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-1.70172946
-2.92910
512367151044190012.212.121.35
پاکسان - شپاکسا
-1.42465259
-2.535200
1092457574528398606.342.380.74
چرخشگر - خچرخش
-0.90241757
-0.731760
287400504167283034.171.570.98
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.0812466
-4.982345
4000916645507.021.574.93
لیزینگ ایران - ولیز
0.17671134
-0.091131
24146927468040032.211.281.52
تراکتورسازی - تایرا
-0.04422259
-0.042259
25180256840662006.511.330.49
گروه دارویی برکت - برکت
0.11411755
0.41760
1125208197559670006.051.454.96
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.1259793
-1.13785
76031760243615008.060.696.03
تولید محور خودرو - خمحور
-1.28952220
22294
245531545934045610.492.440.6
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
08085
0.528127
1938571567161700012.953.511.1
سیمان خاش - سخاش
-0.16758345
-0.738298
1350011210431257.883.781.15
داروسازی ابوریحان - دابور
0.14386964
0.727004
2250015820056325.573.830.91
گلوکوزان - غگل
-0.077518052
0.4118140
7655137361040011.969.221.58
سایپا شیشه - کساپا
-0.74581730
-3.731678
63043106397900749.344.190.83
نفت سپاهان - شسپا
-0.09227588
0.637643
12667195979674005.763.310.57
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-2.50995399
-2.915377
512008276479905229.153.233.33
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.015519364
0.4619450
601611777456008.344.863.21
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
2.42562787
52857
167886474181155010.851.880.37
پارس دارو - دپارس
-0.099212083
-0.7912000
83009925374304.442.121.83
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.08611162
2.51190
6961082625388400.90
سیمان مازندران - سمازن
-0.16154328
-4.984119
1109546355761612.373.132.09
جام دارو - فجام
-0.52999948
-59501
51004879584014.464.313.12
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.06941439
-2.011411
814071141007300000.890
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.050911789
-0.8911690
73458624756905.845.92.28
بیمه ملت - ملت
0.10931831
3.341890
884808162052183507.641.321.32
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.426935
-2.88912
196460180257125000.680
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.63563604
4.993723
54950203540600-2.38-0.860.51
پارس سرام - کسرام
0.03083243
3.273348
16185194580-7483.853.121.12
لیزینگ ایرانیان - وایران
-0.10891835
-0.491828
5952810818350008.361.472.3
صنعتی آما - فاما
-0.09384261
2.24359
51232121305008.941.721.59
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
-0.03263070
-4.562931
81627828507.482.410.66
داروسازی اسوه - داسوه
-0.322616374
-3.8215800
860013640935004.893.661.41
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.04546600
-56273
1500923760005.53.781.25
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.05581792
-2.341751
54109448000189.751.391.01
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-0.07883803
-4.313642
276352105176060009.564.232.13
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
0.19585117
3.75296
7400395434251023.4-3.10.71
پارس سویچ - بسویچ
1.4448290
1.578300
10467986820725009.522.112.11
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.009210904
-0.9710799
20002241217124.622.781.55
سیمان خوزستان - سخوز
-0.25763098
-4.122978
161434820137004.761.860.75
داروسازی فارابی - دفارا
-0.03216235
-4.25975
1365824940004.792.30.75
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.137614516
-4.9913810
9501372580022.027.821.98
داروسازی امین - دامین
-0.18791594
0.191600
7349911613220647.31.261.14
سیمان ایلام - سیلام
-0.1133535
-4.973363
3602121458188116.115.41.11
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.01456905
0.676950
20001469050068.714.964.45
شیشه همدان - کهمدا
-0.18917916
-0.777870
30589241227980881.652.46
سازه پویش - خپویش
0.022817517
518388
200417517005.92.410.48
پتروشیمی فن آوران - شفن
017992
-1.0917795
23280419170924004.022.781.52
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-2.17771123
-2.181123
637383716101070011.291.091.81
سیمان کردستان - سکرد
-0.07621312
-4.951248
11039141574400-12.383.541.47
همکاران سیستم - سیستم
-0.27923929
-2.793830
4476217237325508.243.084.77
داروسازی اکسیر - دلر
-0.08724585
-0.524565
3583416420632505.543.240.53
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-0.32831518
-2.431486
293358436853875011.920.8811.09
موتوژن - بموتو
-2.35664765
-4.674652
260835124232421067.22.531.07
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.35642796
-1.642760
3820601061821023611.672.183.5
بیمه ما - ما
-0.18631607
-0.621600
547038716070003.571.10.56
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-4.806810694
-4.9610677
6853973332843922.241.190.8
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-0.26132290
-1.132270
111775255721350207.281.880.29
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
01398
0.931411
158619222115335007.641.117.33
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.97312646
-3.782571
35822492679380005.041.440.33
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0.26361141
-0.71130
10586921208456400423.774.820.84
البرز دارو - دالبر
-0.04468970
-1.948800
91988183421006.955.722.5
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-0.31851565
0.571579
114019176216829739.281.920.36
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
1.00056057
1.726100
827085017268408.323.371.25
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-2.50445528
0.415693
68219374110560010.393.020.42
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
0.30762283
0.922297
23859954591320013.231.880.74
مهرکام پارس - خمهر
-1.15571454
0.881484
450683655120391229.992.050.2
سیمان تهران - ستران
0.64942015
-0.12000
425994862352625021.580.881.32
سیمان داراب - ساراب
0.07271376
-0.221372
34239547112384009.760.911.23
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.082318219
-4.0317500
34106074697909.389.032.57
کارخانجات داروپخش - دارو
-1.91944650
-1.924650
8042236323250004.753.150.54
سیمان شمال - سشمال
-1.94371463
-4.761421
206779296157282911.511.031.65
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03994
-1.13950
30013195200031.133.621.87
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
0.69984173
0.874180
1304345445306659.432.821.13
قند هکمتان - قهکمت
-0.53714630
0.094659
19286889312667688.552.590.67
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.036724507
-4.9923292
7131758816808.089.961.53
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.05473660
-1.863590
113764417256731631.682.230.32
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
0.06982868
-0.492852
4088411811472007.622.489.06
شهد - قشهد
-1.51427740
-1.547738
11318587615580628.653.690.79
بیمه پارسیان - پارسیان
-0.22461777
0.221785
36107763953310003.81.260.38
قند اصفهان - قصفها
-1.27849962
-3.089780
45749452194259011.277.220.59
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-1.849522130
-1.122298
94682041106500-25.61-6.812.26
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-0.09231082
2.491110
42965546251936006.530.846.74
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-1.214712687
-2.5912510
3285041122202257.116.273.51
کویر تایر - پکویر
0.02563900
-1.743831
3044011927300005.922.840.75
سیمان شاهرود - سرود
-0.19971499
0.871515
13237619812141907.91.731.05
سیمان فارس نو - سفانو
-0.24533253
-53098
76092411385506.682.060.93
بین المللی محصولات پارس - شپارس
0.1561926
0.361930
6428021238991890167.831.760.67
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
0.17622843
-1.32801
413774117699505017.551.913.21
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.246424295
-1.4624000
42494710324242950008.888.640.62
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.067114895
-0.714800
7737311471429920004.619.031.33
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.512121565
-0.5821550
69325214950204867508.0212.491.64
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.375818027
0.318150
26362047521211414416.227.163.01
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.58326800
56827
60233240961388016157.967.070.96
خدمات انفورماتیک - رانفور
2.304724459
525103
18357046066848520010.675.95.95
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-2.97892345
-2.772350
835783196070350020.846.070.85
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.06281594
-2.71550
137018921851195500-4.527.0216.56
شهد ایران - غشهد
1.1542805
1.662819
171083480561000120.742.228
سیمان بهبهان - سبهان
0.328516797
3.3317300
83271419238359.953.591.05
بیمه آسیا - آسیا
01813
-4.961723
4339741699009.751.360.15
سالمین - غسالم
03548
-4.993371
200106440013.132.231.08
دشت مرغاب - غدشت
08384
4.968800
5044815022.086.930.25
پتروشیمی پردیس - شپدیس
0.13135340
0.325350
15084008057320400007.393.091.94
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.21114255
2.114354
2731911523062108.382.691.04
سیمان خزر - سخزر
04604
-54374
235110589209.983.181.34
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
0.05379313
59773
15531537252009.64.164.46
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.24082071
-2.262029
2409048244378034.841.852.44
کارتن ایران - چکارن
-4.25494793
-3.324840
738980354287352431.665.121.04
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
2.935110977
511197
183619020156131724011.765.291.61
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
1.19783971
1.944000
215320685766509660332.973.3821.24
قند لرستان - قلرست
1.09326843
0.416797
44192306164232018.263.342.02
پتروشیمی فجر - بفجر
05371
-0.265357
650034349115004.793.462.3
نفت پارس - شنفت
4.71984615
4.994627
511054235857687505.613.440.72
افست - چافست
-1.784111065
-4.7810727
4213045922130007.723.221.36
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-2.84072702
0.652799
369251919978679703972.462.691.77
مارگارین - غمارگ
-0.09183264
1.013300
5240341711274176010.12.990.32
شکر - قشکر
-1.6982142
-1.382149
25848255442840070.662.980.81
ملی سرب و روی ایران - فسرب
0.90022690
3.152750
755384203286618017.483.580.85
معادن بافق - کبافق
3.224714597
514848
7623861112929558926.623.673.86
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
2.87154693
54790
10548584951412984332.254.882.32
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02344280
0.444300
33000141428000-47.64.7825.43
خوراک دام پارس - غدام
4.97157010
4.997011
13315893342060015.15.251.13
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
3.44633602
4.253630
927477334090050079.974.652.05
مس شهید باهنر - فباهنر
0.04596544
3.036739
39093272558458896008.164.110.97
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
1.52673724
1.693730
499642918608544187422.093.653.48
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-0.80874293
-1.84250
24442291049369546615.463.724.01
مهندسی تکنوتار - تکنو
3.88283050
4.83077
9012422748488000278.543.994.23
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
06751
0.736800
1751162024012.246.431.91
سیمان فارس - سفار
-0.04426790
-4.996454
8425158207019.744.742.52
بیمه دانا - دانا
0.6733291
4.893429
74199252335804818.193.240.19
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.59841329
-1.351319
10535051401241878015.410.769.21
گروه بهمن - خبهمن
0.47662108
0.912117
659379814906106875607.520.855.42
سایپا دیزل - خکاوه
-3.2295839
-3.34838
15722185131922211363-7.74-0.280.21
بانک کارآفرین - وکار
02685
-1.682640
14429988387432282250011.091.561.02
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
4.5584175
4.984192
294485212296521875012.053.096.06
حفاری شمال - حفاری
-2.30823132
-0.813180
43798011371981601287.721.780.93
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.0772595
1.662640
372423966163485017.0410.920.64
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560
قند نقش جهان - قنقش
-0.7827359
-2.937200
17837128102290151.262.410.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.98584405
0.854399
155922687132150014.062.5611.13
نوش مازندران - غنوش
03878
4.984071
1019390025.582.42.16
ماشین‌سازی اراک - فاراک
2.18491824
2.071822
588233110729114666648.751.651.64
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.6572907
-1.64898
5971436541696822258.580.778.17
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.38612600
-1.122561
8059452096156000026.612.261.03
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.84571407
-2.041390
45243066330552482129.981.40.46
لبنیات کالبر - غالبر
4.59512299
4.872305
68506661574957475015.781.370.92
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.781112128
0.6412111
15502196299998467.3810.5267.19
ایران ارقام - مرقام
-3.40056619
-4.76530
10915427225330950028.686.293.13
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
05076
4.915325
103173094413.862.450.3
پست بانک ایران - وپست
-1.58381802
-4.921741
11085121993582667970.242.990.48
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-3.27054673
-4.334622
62412029171630877-6.85-5.710.73
بیسکویت گرجی - غگرجی
-1.04754062
-2.564000
5000020081240013.842.881.39
سیمان بجنورد - سبجنو
06404
-56084
2001251036812.813.571.99
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
0.419111023
4.9811524
14729170472886715.914.281.03
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
03909
-4.993714
273157936173.45.850.55
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.12911547
-4.841474
1107291632031365730.191.680.31
گروه مپنا - رمپنا
-1.60967274
-17319
1768068128617274000013.811.92.29
بانک ملت - وبملت
0.88581025
1.771034
1672177517141512500007.710.790.2
کمباین سازی ایران - تکمبا
-0.3942758
-0.13760
664900250381306055102.051.061.45
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-3.12848082
-4.357980
441577635690404100076.948.352.52
بانک سینا - وسینا
-0.49211011
-3.35982
97269499833101100006.70.720.31
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
آلومراد - فمراد
-1.03133167
-0.533183
256560813156879224.433.642.35
قند نیشابور - قنیشا
-2.07872638
-22640
26454569852760016.862.060.87
باما - کاما
3.5857657
4.827748
19720461510038285009.092.793.23
کابل البرز - بالبر
0.82912554
0.592548
306685783809414102.042.680.74
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.54791101
1.461111
208945232171756000.860
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
0.20891439
-0.911423
40174757928780004.880.876.78
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.13441490
1.211506
196192296670500000.90
زامیاد - خزامیا
-0.3958755
-0.79752
1289549097424175068104.340.810.27
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.23441277
-1.561260
697383872344790004.430.84.45
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
01059
-0.191057
15321951619762480005.160.734.75
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.291719
-0.871709
12476572123279337503.310.743.2
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
0.58071732
1.221743
800817013868753420005.970.763.32
واسپاری ملت - ولملت
01159
1.041171
3023623509272009.240.931.97
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-0.86361148
-0.261155
6171157086084408.780.9516.9
ملی صنایع مس ایران - فملی
0.15841897
0.321900
678406812872948500006.981.11.46
فنرسازی زر - خزر
2.8235874
1.76865
20745741814436997116.881.131.05
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-4.95051536
-4.951536
11881991825291840001.130
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-0.84031534
-0.971532
685635105299710013.021.0621.11
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
2.4431258
4.641285
15860774199512516000013.141.0112.12
شاهد - ثشاهد
-0.90851418
-4.191371
3442383488138380045.840.9636.55
سامان گستر اصفهان - ثامان
-0.49292019
-1.432000
27052254644809910.070.971.92
ایر کاپارت صنعت - خکار
3.37371195
3.631198
264886431645347479.341.011.12
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
01021
-0.291018
2356412240661260003.40.663.98
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.8162917
-1.332902
7651842232437550015.750.6311.39
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-2.05644477
-1.994480
19684288144770054.293.281.14
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.73911343
-1.71330
4167444559660703604.470.881.5
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
0.18621076
0.371078
22219524127976009.780.918.11
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-2.36854493
-1.744522
757678340414835748.983.260.76
پتروشیمی خارک - شخارک
0.535812572
1.9712751
2268622891251440005.462.722.1
سیمان دورود - سدور
0.5661066
0.471065
99723510636840498.0420.7
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-0.57882233
-0.892226
360262804140591231.672.061.16
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.93553992
0.083958
8400923354399200010.322.71.84
بیمه البرز - البرز
-0.08241212
-3.541170
291883448480008.530.940.29
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-1.6244846
-2.664795
453079219653285019.043.552.44
فیبر ایران - چفیبر
-0.52796595
-4.966301
75304765950038.2222.691.72
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
3.84622700
52730
4343881173202500-2.77-0.811.25
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.554726
0.42725
35393082575907500000.570
معدنی دماوند - کدما
0.57214243
0.9614298
2639237742729077.312.613.94
سیمان اصفهان - سصفها
-2.29716461
-4.7216052
1893253117329220037.627.073.05
کشت و صنعت چین چین - غچین
1.2658966
-4.98420
2058018989660013.74.287.73
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.179313408
0.8613499
7121349548134080008.94.31.8
ایران تایر - پتایر
-1.30133944
-0.853962
2601141026112983311.285.340.49
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-0.16871775
-0.171775
14102512250321331250005.881.151.09
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.47441888
-0.261892
45985868677764640003.491.193.2
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-1.07184615
-1.394600
18529848534636870006.312.060.35
پتروشیمی شازند - شاراک
-0.51092142
-1.492121
17214893672172730884.282.110.67
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
0.40033511
0.713522
337944119795940046.72.161.26
فولاد خوزستان - فخوز
-0.22853929
-0.333925
19653717716568604886.42.050.97
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
04522
-0.074519
7495870338952261000005.51.485.45
صنعتی پارس خزر - لخزر
0.42299974
-0.889845
350523349615080699.61.90.72
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-3.41162180
-2.752195
13193532877222490834.561.830.4
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.41042669
-1.042652
1094428292126690008.891.985.28
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-0.43763185
-0.563181
1255954400180469026.032.160.86
سخت آژند - ثاژن
0.25023205
0.413210
2081194666912820004.782.192.45
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
0.34442914
3.313000
1242083362069936034.152.469.92
معادن منگنز ایران - کمنگنز
3.21922533
4.972576
94289762388251267984.992.632.15
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
4.59843594
4.983607
1931603694376552255.112.610.45
لعابیران - شلعاب
3.90793882
4.983922
29044491127438820078.952.530.76
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-3.57022917
-3.82910
60609621767714847538.052.283.5
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-3.01851992
-1.662020
4474448921195200132.862.180.75
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.40342963
-2.522900
18166452691855964.762.254.55
پتروشیمی مبین - مبین
0.19983511
0.633526
14686065166500387723.882.351.27
ایران دارو - دیران
-0.13033067
-2.313000
10647329201006.811.891.08
حمل و نقل توکا - حتوکا
-2.06592228
-1.542240
1179443262873524011.031.820.97
آلومینیوم ایران - فایرا
-2.8217861
-4.97842
1168108984447533215.151.510.31
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
0.1096913
-0.88904
575626526292943376.531.580.2
پالایش نفت تهران - شتران
0.49692629
0.152620
384093010099420640006.321.590.3
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-1.78021600
-0.981613
40798016529108535521.281.470.72
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
0.80651000
0.71999
1493916149491393944.081.490.2
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
01474
-0.751463
25207583716493790006.591.271.8
کربن ایران - شکربن
-0.89863088
-0.513100
22905370777200014.241.290.67
بانک انصار - وانصار
02063
0.12065
22509084645206300006.871.310.45
توسعه معادن روی ایران - کروی
3.98082821
4.982848
380505410734680975314.731.6713.12
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
0.41842880
0.422880
580234416710216000001.630
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.76623756
-0.033784
9796813654173864795.221.82.27
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
02396
-1.52360
390909384559634.891.831.59
ایران خودرو - خودرو
0.0412443
1.562480
20199327493573737790022.381.830.16
کالسیمین - فاسمین
1.31933840
2.853898
42919621648076800007.671.832.19
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
0.8359965
0.31960
673217649127654714.31.760.37
مخابرات ایران - اخابر
-0.10491904
-0.311900
188202335751142400004.061.642.3
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.36361918
01925
7232841377978180036.51.710.69
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
4.9957420
57420
128836579559655650028.876.364.86