صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
پارس سرام - کسرام
-0.8123054
-0.323069
4629513818324002.950.92
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.08742286
2.672349
200124510744207.271.998.48
سیمان بجنورد - سبجنو
-1.34433596
3.873786
10219336514096327.112.031.19
نوش مازندران - غنوش
0.02853514
2.563603
1300517570023.182.31.96
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-1.16913297
-1.413289
726984239736252712.952.431.66
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
0.54665702
4.995954
1016460114040010.722.530.43
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-2.40837659
-2.147680
9880575718458242.212.471.64
لامیران - فلامی
0.57345437
4.995676
106606132622010.72.821.97
ایران تایر - پتایر
3.95712811
3.812807
4126297115998052648.454.080.36
سبحان دارو - دسبحان
-1.8443726
-2.853688
418483155921610803.591.931.07
سیمان قاین - سقاین
-0.623423116
-3.2722500
540412312302896.674.661.72
دوده صنعتی پارس - شدوص
3.48485375
-0.655160
41733522436450008.97-72.340.64
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
0.66132892
0.422885
3707560107221474920064.6-26.620.92
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
-1.81141843
-2.51830
6721630123911382250-78.26-7.531.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-2.52710723
-510451
4851950725735203.53-3.420.67
بانک تجارت - وتجارت
0635
0.47638
769510404886129019500-2.37-2.650.17
ایران خودرو دیزل - خاور
-0.8319596
0601
63482967378652973479-0.47-0.130.31
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
0.85572593
3.072650
18175447251860046.51.990.95
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
2.01633137
2.933165
50509115846274006.971.960.41
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
0.37582404
0.212400
86746192085236060008.770.499.6
بانک سینا - وسینا
-0.1999
-2.4976
1498357149699900006.630.730.31
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.19963000
-0.23000
288986866378000010.831.951.39
کابل البرز - بالبر
0.05181930
-2.021890
286860554611656187.512.160.46
کویر تایر - پکویر
-1.85322701
-0.442740
609205164518907005.182.340.46
سالمین - غسالم
-0.26213805
-4.983625
755028114150013.992.41.16
پتروشیمی فجر - بفجر
-0.12885426
0.095438
11493636231352690005.42.482.28
کشت و صنعت چین چین - غچین
-4.74285925
-55909
991275875925008.892.551.86
نفت پارس - شنفت
2.65267198
4.997362
286262210089975008.783.471.16
سیمان شمال - سشمال
-3.92341053
-4.931042
1254218132111320507.330.721.16
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
0.46781718
-0.061709
9655191658108166527.971.610.96
سیمان هگمتان - سهگمت
3.28611823
1.871798
141864325879167877.410.840.65
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
0.9195878
-0.34867
37819333479020022.170.931.13
کمباین سازی ایران - تکمبا
1.3089774
0.79770
7092190549313336239.80.991.14
سیمان سپاهان - سپاها
1.0804842
2.28852
14413811213206290013.481.010.77
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-3.24961310
-4.281296
2279090298669430010.121.095.1
واسپاری ملت - ولملت
-2.12511612
-1.71619
11081041787128960012.521.233.18
لبنیات کالبر - غالبر
2.09881508
2.171509
934204140952780037.761.310.78
عمران و توسعه فارس - ثفارس
4.44442021
4.912030
3127445632020210005.051.431.93
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
1.6438742
3.97759
182829001356044520005.60.445.87
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.639622
4.95657
22904996614247866398505.890.545.64
صنعتی پارس خزر - لخزر
-1.55738913
-2.818800
125873112213476468.571.730.83
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
4.90051370
4.981371
18657042556616500001.180
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
3.83121870
3.281860
7514761405340340019.591.0712.74
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.66561194
-11190
3182775738015107937607.21.072.36
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
4.72391707
4.971711
98836431686728165508.191.096.76
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
4.98081918
4.981918
507291729725986310008.551.138.48
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
3.5321407
4.491420
9844267138472814000014.731.1313.74
مخابرات ایران - اخابر
2.21481846
2.331848
5644406104211107600003.891.142.23
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
2.12772400
2.132400
1662573399136000004.971.164.58
ماشین‌سازی اراک - فاراک
1.0183992
0982
84712772840556236256-23.531.22.1
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
4.92111130
4.921130
17790202010141250001.060
چرخشگر - خچرخش
0.78311287
1.411295
10961871411122534630.851.160.81
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.98181728
4.981728
11565811999112320011.471.150.26
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.99261596
-0.931597
21665203441131670008.741.168.42
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
3.8041419
4.971435
27481983899144823123.61.220.27
پارس خودرو - خپارس
2.0216757
4.04772
49863503377481719925121.371.240.28
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-0.40091739
-0.861731
2656542478514781505.991.222.93
سخت آژند - ثاژن
0.14372090
0.622100
184217338508360003.221.231.76
رادیاتور ایران - ختور
3.06122626
3.962649
62680216467878005.051.070.49
صنعتی بهشهر - غبشهر
-3.3891910
-4.351891
57000001088557300004.210.940.21
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.1319759
0.26760
2244110217042948750000.60
شاهد - ثشاهد
2.02641158
1.761155
1468619170131342804.770.7229.85
بانک ملت - وبملت
-2.268948
-2.06950
5530724752435474000006.850.630.19
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
2.9557836
4.93852
662722565229900000.640
سیمان داراب - ساراب
4.27761097
4.851103
206118222629873009.590.71.03
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
3.9785967
4.95976
132669712821547200000
سیمان تهران - ستران
-0.32741522
0.21530
9803361492266350011.830.670.98
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.99921213
4.751258
47403475751682312510.630.79.82
گروه بهمن - خبهمن
0.8475952
2.97972
250883342388995200005.50.714.56
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
1.2731875
-0.23862
2397297209848125009.510.737.75
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
3.0227818
4.91833
170843773139777321201407.230.970.28
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
3.78231125
4.981138
15402951743506250000.770
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
3.57661419
4.961438
20249132912993300000.790
حفاری شمال - حفاری
4.17831870
4.961884
4765107891048721077.410.830.59
پتروشیمی آبادان - شپترو
1.41922787
1.162780
119004633171755810-4.430.80.9
بانک پارسیان - وپارس
0.1017984
0.31986
482250747552337984019.460.820.22
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
4.07741506
4.771516
21466753234286140000.870
سیمان شاهرود - سرود
4.81511219
4.991221
299331836509873906.420.890.86
زامیاد - خزامیا
2.038751
4.89772
70997532533484152949103.780.950.27
صنعتی آما - فاما
-1.15492482
-4.982386
112735273223380010.41.771.77
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-3.00751419
-4.991390
59559238449196601537.131.250.32
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
4.94612143
52144
2899756229643505.581.320.67
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
3.72054795
3.834800
3329427815963217262000012.143.084.34
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.57471384
-2.31360
82015111124560048.731.0317.69
سرمایه گذاری سپه - وسپه
9.03231521
10.041535
43349803659461017701101.30
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
2.11213916
1.173880
857155723356742937000007.181.922.03
کالسیمین - فاسمین
0.46186744
-0.216699
1043413970364134880007.162.163.14
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
3.82363014
0.962931
16579448499712109800014.462.371.25
سیمان اصفهان - سصفها
-2.31266674
2.276987
37001240133480015.022.91.34
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-2.867715310
-3.7615170
4980417625183720011.43.862.04
فیبر ایران - چفیبر
3.57146583
2.116490
66231643601316600321.217.314.97
سیمان غرب - سغرب
0.25582744
2.32800
51835614238232005.331.450.88
بیمه البرز - البرز
0.4255944
1.38953
89895185237760006.60.680.23
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
7.09382340
7.142341
616147731442097983703013.71013.49
تولیدی چدن سازان - چدن
-1.85372965
-3.442917
568444716853237200011.821.673.03
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
8.76233550
9.83584
690609062451951042429814.482.394.6
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
0.16581208
0.751215
16845320524160005.730.7813.23
پست بانک ایران - وپست
0.87541498
2.361520
10878671633484371058.392.540.39
داروپخش - وپخش
-0.17258679
-4.998260
116519672903604.853.474.74
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
4.45511313
3.741304
4838106163519945360006.240.945.81
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.01965095
4.995348
283264706564.384.614.17
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01747
-4.981660
10002206146029.391.592.06
داروسازی ابوریحان - دابور
0.71535914
4.996165
1645610117032324.222.340.77
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01207
0.081208
10001422450000.830
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
4.57381006
4.571006
32428132648288006.040.636.23
داروسازی اسوه - داسوه
-15.22685701
-15.235701
1850010542757505.111.861.47
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.3786588
-3.526380
81305220233413.70.750.5
سیمان فارس نو - سفانو
0.2942729
52857
10700319551506.951.310.68
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.05115872
-3.155690
369021503817616.953.691.09
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.01785618
-3.95400
3002134832012.595.031.74
بیسکویت گرجی - غگرجی
0.40124004
4.764178
182717580080013.612.551.44
داروسازی فارابی - دفارا
-2.20433283
-4.973190
716992291313200785.413.710.65
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-1.02212905
-1.192900
79489228255640-12.244.72.43
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02494008
-4.943811
552022400800101.74.859.35
بانک صادرات ایران - وبصادر
6.3739751
4.96741
258415601940243407800-3.061.960.22
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.06141627
-0.921613
1565625130160001.20
بیمه ملت - ملت
01866
0.161869
670153181007.781.291.35
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
4.90872586
5.682605
3589968392852775800006.091.646.04
سیمان بهبهان - سبهان
0.053313138
013131
143201887225907.7520.81
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
4.73483495
4.733495
154995456619011.572.383.09
نفت بهران - شبهرن
4.991411001
4.9811000
545173759973286026008.064.131.75
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.442629242
-3.9128223
4910714071965062420.198.53.89
سیمان شرق - سشرق
0.8951789
2.3800
4033595318420936597.91.081.11
داروسازی امین - دامین
-0.6771467
-1.691452
36205153112167305.770.960.97
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
1.70528589
2.438650
3249632791171780011.213.340.97
موتوژن - بموتو
-1.06083451
-1.063451
14294148823480604.672.120.66
داروسازی اکسیر - دلر
0.62713530
1.883574
11545540915885004.292.20.41
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
3.9644616
4.934659
7110443282323790439.342.630.41
سیمان مازندران - سمازن
-0.04292329
-4.982214
24535287165710.832.581.66
سیمان هرمزگان - سهرمز
0.73695195
4.695399
73950390281569011.753.461.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.4944805
-1.36798
118797795148300009.370.733.55
ایران دارو - دیران
1.21141671
4.121719
1259722145013004.531.350.58
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.09922019
0.692031
5897312020017175.721.681.68
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-0.22663082
1.333130
443269136645613616.641.871.9
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.663913494
3.0213810
675009401349400095.431.81
تراکتورسازی - تایرا
1.1983041
0.833030
721282219354738007.6900.67
بانک کارآفرین - وکار
-0.39561007
-1.78993
81026880785595004.160.550.38
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
2.3861944
4.99968
16056241516169920000.760
بیمه آسیا - آسیا
4.47311378
3.871370
894331123331694007.310.950.12
لیزینگ ایرانیان - وایران
-3.79561318
-1.311352
1950810257213180006.011.031.65
سیمان خزر - سخزر
-3.56963755
-4.753709
9259634386365010.62.321.28
سیمان خوزستان - سخوز
1.38192421
3.432470
12814931515736503.721.210.58
سیمان ایلام - سیلام
-1.33592068
-0.672082
70565141853050219.6312.140.71
داروسازی کوثر - دکوثر
0.69071312
-0.231300
1042106136870848019.290.720.55
لیزینگ ایران - ولیز
-2.2248835
-3.04828
1603955133950100023.860.91.17
شهد - قشهد
08151
08151
38800316164079610.873.730.97
جام دارو - فجام
-1.11637884
-4.997575
1352910263072011.463.872.47
قند نقش جهان - قنقش
-1.6834615
-4.564480
3619416264148523.9-6.960.24
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-0.50791959
-0.911951
146438286146925-1.73-0.41.09
سامان گستر اصفهان - ثامان
4.73771857
4.961861
99351818454121459.670.893.14
بیمه ما - ما
01198
-0.331194
12350014817970004.960.860.6
پتروشیمی فارابی - شفارا
-1.25443385
-1.113390
119605404507750-1.65-0.490.88
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.148413493
514146
300042333763074.9611.6974.75
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-1.7321078
1.191110
232119124451415521821.221.190.22
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-1.57811871
-2.421855
789145147665485021.751.242.56
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.04762104
0.052104
19827741877850104.041.623.89
قند مرودشت - قمرو
-1.79913930
-2.523901
21006082578600010.512.380.68
پشم شیشه ایران - کپشیر
-2.20833587
-4.993485
445508159853805042.932.811.16
فروسیلیس ایران - فروس
0.96853649
13650
119687445319101840.782.974
قند اصفهان - قصفها
0.32418666
-0.668581
122384106116898708.033.290.45
گلوکوزان - غگل
-2.960713176
-2.1613285
111031154426352008.639.010.99
گروه دارویی برکت - برکت
1.35781493
1.151490
1076440161250762005.151.264.26
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.09212173
-0.512160
655581435541154.071.310.47
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
ایران ارقام - مرقام
-0.61333889
-1.613850
259889910108194450094.554.531.84
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-0.30599124
-0.579100
20914219088211609.554.21.45
پتروشیمی خارک - شخارک
4.481229914
530062
82439624661598280008.584.424.26
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
3.83321544
4.981561
4208615649769480020.584.430.84
پتروشیمی فن آوران - شفن
1.217436750
1.9137000
39318314449349125008.184.443.1
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-0.8174856
0.044898
330905416068242800046.234.391.52
پتروشیمی پردیس - شپدیس
4.71438685
4.988707
3041183264135211000011.254.692.51
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
4.57913106
4.983118
19284685990124240038.454.740.9
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
4.05089838
4.999927
5846115803177084009.384.613.4
نیرو کلر - شکلر
4.98184615
4.854609
20908649649230750010.054.262.88
ملی سرب و روی ایران - فسرب
3.91234409
4.224422
4237363186841419698304.811.39
فنرسازی خاور - خفنر
0.09742055
4.972155
37018411000-25.865.11.38
الکتریک خودرو شرق - خشرق
0.39093082
2.213138
32843110121941660558.115.230.67
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.453413392
-4.9812783
42765566960019.985.351.84
خوراک دام پارس - غدام
-0.10856445
-4.996130
17291138670028.756.310.98
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.62573653
-4.983493
1728360541419-19.177.520.71
آسان پرداخت پرشین - آپ
4.370118127
518236
2525964457883625400013.248.130.93
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-2.39182571
-1.292600
113538629191311210525.324.171.63
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
1.47871647
-0.181620
16616542736200675-21.584.210.86
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-0.4711845
2866
13769021163338000327.5212.620.65
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
4.98153983
4.983983
12742815075597450016.983.27.87
مهرکام پارس - خمهر
2.89671634
0.311593
40538596624135295247.272.920.2
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
0.91561984
1.732000
18805793732496000-23.862.921.22
سازه پویش - خپویش
-0.841422627
-521679
672814622627006.452.920.41
کاشی پارس - کپارس
-2.82474369
-3.024360
24839710853833806.532.90.61
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.22433558
-0.173560
81672028905832629429.542.9919.03
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.148314138
-0.0614150
64326690931357248004.3531.19
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
3.29497963
3.767999
130988451043091098894008.023.230.54
آلومینیوم ایران - فایرا
0.23212159
-3.442080
18945142409061122211631.743.190.79
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.10594728
54959
492572444255200036.214.132.58
پالایش نفت تبریز - شبریز
4.43317562
57603
844790763880293724047.293.560.41
نفت سپاهان - شسپا
4.90316710
516725
4160356955175455005.653.440.99
به پرداخت ملت - پرداخت
2.914113632
513908
2279233166129504005.073.721.04
بهنوش ایران - غبهنوش
-1.54794516
-4.774368
52424230162576026.373.670.43
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-1.64313891
-3.893802
5335682054852886629.523.665.3
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-4.54433928
-4.253940
264433103980178348.673.630.5
خدمات انفورماتیک - رانفور
4.11126718
526946
33117889167481040010.574.145.89
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.241814510
4.3115099
951214358040006.2542.4
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-1.58933096
0.953176
19223495952774000-7.788.140.23
معدنی دماوند - کدما
2.604412528
512820
2201628237584065.2413.33.47
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-1.17833187
-2.333150
15122948216253755.172.761.18
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-0.454244057
0.0944300
1927761849312202850122.7-21.472.79
مهندسی تکنوتار - تکنو
-4.19974106
-4.994072
15283436275656960374.986.645.69
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-1.15187295
-4.887020
4535532129180007.523.293.49
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.113211476
-4.7810940
532258680526810.115.712.57
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
01068
1.311082
3194956234123277680010.640.828.84
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
0.92762176
1.112180
1578466134345141440014.910.9623.84
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
ایران ترانسفو - بترانس
-0.5954845
-4.994631
3903008189101816875015.853.133.37
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
4.69324283
4.994295
147462563161494767-5.02-3.291.29
فولاد خوزستان - فخوز
4.56896889
4.286870
33873675233369996976088.482.971.57
آلومراد - فمراد
1.78865691
1.725687
12064568728190756.076.161.99
کارتن ایران - چکارن
3.23837173
4.927290
10606797608130727941.015.631.84
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
3.09242967
1.152911
16009547729670033.822.140.67
گروه مپنا - رمپنا
-0.98496635
-3.766449
64491742256635000012.591.752.09
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
پتروشیمی جم - جم
3.923611972
3.1311880
2029041242921149312006.74.562.04
باما - کاما
0.17079975
-0.739885
46107414599049875007.592.383.77
سیمان کردستان - سکرد
-1.4706737
0.8754
939163692162140029.6517.221.32
افست - چافست
1.304712656
3.9712989
85020710760253120072.81.47
پارس سویچ - بسویچ
-0.09498419
-3.888100
27682221047507.633.531.83
دشت مرغاب - غدشت
-0.74978208
-4.987858
909371438742-24.2897.220.24
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.11192677
-0.632663
3500093284297178.47-0.940.37
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-2.46557002
0.287199
1082593758026257508.253.134.16
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.530612934
-0.7812901
5834075327161406.43.552.51
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
03048
-4.992896
5001548640650.82-1.731.41
فنرسازی زر - خزر
-3.163796
-4.01789
31308732493397998106.441.010.96
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.73835867
-1.445740
763401744790118748129.994.814.16
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-4.21423273
-4.593260
2352792770149095013.562.171.5
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.024124934
-523693
101287269013.745.90.45
سیمان خاش - سخاش
0.34139114
59537
77457211392508.52.71.31
سیمان فارس - سفار
-0.31665982
-55701
600034139380617.033.612.2
بیمه پارسیان - پارسیان
-1.22421291
-4.91243
40262452338730002.760.940.27
شهد ایران - غشهد
0.93191733
4.951802
59937108346600-57.934.7126.56
پارس دارو - دپارس
4.18339912
3.539850
8826387520815205.452.961.5
پتروشیمی شازند - شاراک
4.98723705
4.993705
39648805146899298771206.961.951.16
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
1.21413168
1.283170
1523800548273237600001.920
قند هکمتان - قهکمت
-3.3375214
-2.695249
241018112568142655010.372.760.82
بیمه دانا - دانا
-1.38892130
-0.512149
444055941319500014.82.750.17
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
3.6142953
1.442891
67871572004629530007.021.357.53
شیشه و گاز - کگاز
-0.57274167
-14149
1670174695910417501.741.662.15
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
4.26232544
52562
5443674138501030320008.341.647.53
سیمان صوفیان - سصوفی
-1.90022065
-0.482095
5052831044113575010.391.570.81
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
3.67132372
2.142337
293447969622586182-34.631.6714.34
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.1083922
1.3935
31714472925295830380.241.610.2
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
4.98352865
4.982865
817846234357300005.781.71.51
سیمان دورود - سدور
2.4624749
4.92767
57547524309480631-102.261.680.57
کربن ایران - شکربن
0.755239
1.735290
25428771332213097508.031.661
ایر کاپارت صنعت - خکار
-4.87681814
-4.981812
4361208791390700014.231.71.91
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-3.127813039
2.4713793
3440844870635912.81.490.35
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
53402
53402
335362011409157478174.851.71.92
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-0.16644199
-0.024205
12832175388495242701.720
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.9963042
0.73033
1325006403030420007.271.741.29
مارگارین - غمارگ
-2.78071853
-3.11847
10716541985155652010.351.680.16
قند نیشابور - قنیشا
0.60072512
1.082524
565021141950240023.991.750.88
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
0.61422621
4.762729
692786181655827332.461.750.3
داروسازی روزدارو - دروز
3.83141897
4.981918
215852414132759657.261.821.73
گروه صنعتی بارز - پکرمان
1.74042806
1.922811
47533001333870893595.791.580.76
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-3.22391681
-4.951651
1092461118360114030122.331.50.72
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-1.63071870
-4.731811
22192594151963050456.211.770.44
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
3.79222737
4.972768
1019834927916444762505.231.455.05
شیشه همدان - کهمدا
1.2521860
-0.271832
702012130621427207.511.322.31
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
3.27381041
4.961058
1224162512738137708369.691.350.39
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
4.95871651
4.961651
663349310951823849012.91.320.86
تامین سرمایه امید - امید
0.11931679
01677
2561870430182271005.211.354.48
سیمان ارومیه - ساروم
2.06052328
3.462360
37549487416296004.711.391.08
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
1.01611690
3.531732
159623527841377350006.861.376.06
بانک خاورمیانه - وخاور
4.98182023
4.982023
1292782326148121380006.181.391.03
بانک انصار - وانصار
02196
0.142199
4863981069219600007.311.410.43
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-0.57181391
-1.861373
1135513158083460092.771.510.52
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-2.95281972
-1.572000
42675284110442736.931.430.89
آبسال - لابسا
0.35571975
2.92025
45774690471100016.841.480.42
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.77643195
-1.553170
672737214953356503.991.473.91
حمل و نقل توکا - حتوکا
0.77151698
0.891700
1199879203756034017.781.50.91
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-0.3686811
0.61819
5106577414474120436.971.260.16
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-1.10891516
-2.151500
1617002433790004858.971.260.98
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
3.30531844
3.641850
44381388296497880006.341.286.24
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-2.3455039
-54902
226210113138094844.271.491.44
ایران خودرو - خودرو
0.08342400
2.172450
26311761631403672000021.591.750.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
4.69613411
4.973420
380987129943376518.361.891.11
لامپ پارس شهاب - بشهاب
4.43324146
4.994168
1208235046716527.982.870.31
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-1.73824805
-2.024791
1764582847915865959.62.470.81
تولید محور خودرو - خمحور
3.86212501
4.982528
791470198010522731222.152.320.89
شکر - قشکر
-2.13121745
-0.171780
1295098226034900060.572.290.76
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-0.24511221
-3.431182
417903507390720002.350
نیرو ترانس - بنیرو
1.46554085
0.894062
160492658204250011.672.42.01
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
4.96772599
4.972599
82570852146094692176.612.471.23
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
3.03553598
1.153532
803541289126985011.012.532.76
قند لرستان - قلرست
-1.57265195
-3.185110
5112732656124680013.422.471.47
همکاران سیستم - سیستم
2.47315055
2.785070
1236411625048022508.052.585.77
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
4.98365435
4.985435
289573157419566005.992.261.16
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
4.63284901
3.544850
16399388037142129004.172.643.9
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
4.70173563
53573
5590401992142520020.652.531.15
معادن بافق - کبافق
0.946216856
-2.0216360
7094101195834133406.572.564.06
رینگ سازی مشهد - خرینگ
1.96771451
-0.071422
40055985813645695-7.432.630.17
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-1.10435463
-2.975360
14680178020203707512.362.582.14
مس شهید باهنر - فباهنر
4.44024916
3.684880
119634355880755305007.242.730.86
گلتاش - شگل
-0.27014800
-1.894722
71000339240000062.751.1
کارخانجات داروپخش - دارو
4.99545675
4.965673
208188118128375005.722.380.66
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
4.86742650
4.992653
2177445787950006.972.251.33
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-2.51526744
-4.576602
166272112116185604.211.781.1
توسعه معادن روی ایران - کروی
4.80914228
0.44050
203462686021020618111.461.9510.8
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
1.48493554
4.883673
50280185106620010.711.8422.99
پالایش نفت اصفهان - شپنا
4.94034482
4.994484
130835850586368896400005.011.920.38
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-2.38522169
-4.142130
2069981448952056025.421.827.38
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-1.05081695
-0.761700
1073417181949999359.881.841.2
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
4.90232739
4.982741
1186377663250019175650011.841.873.15
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
3.75972677
3.882680
94438522527813625937.3803.21
سایپا شیشه - کساپا
-2.80371144
-3.231139
9252361058263120495.521.880.55
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.84611907
-0.051890
320291611114420019.521.970.76
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
4.96495687
4.985688
1340602487623512843500006.922.136.85
داده پردازی ایران - مداران
4.66223300
3.243255
13698274521214500010.912.061.52
ملی صنایع مس ایران - فملی
-1.2953430
-1.583420
13064734344815020580000013.491.962.59
پتروشیمی مبین - مبین
1.35744555
1.024540
3264000148686491786052.051.67
پالایش نفت تهران - شتران
4.92434368
54371
49392225215739698880007.322.140.43
البرز دارو - دالبر
0.66336070
1.166100
903881548756451004.72.071.8
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.02946796
4.997133
45039786249.892.070.42
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
1.70343642
-0.033580
16366265960128533467.432.132.4
پاکسان - شپاکسا
3.3734781
1.624700
344767164825817408.982.170.51
لعابیران - شلعاب
25.59912149
25.62149
3000634384070.091.770.7