کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
لابساآبسال‌
-2.5823,856
-0.3324,406
574,244 588 13.699 میلیارد 8.588 هزار میلیارد 1765344
فمرادآلومراد
-3.1417,575
-3.0217,596
641,590 741 11.276 میلیارد 870.586 میلیارد 615125
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
2.524,716
1.094,650
9.153 میلیون 1,965 43.17 میلیارد 12.922 هزار میلیارد 801720
فایراآلومینیوم‌ایران‌
-2.415,020
-3.64,959
2.417 میلیون 752 12.132 میلیارد 26.093 هزار میلیارد 2098360
آپآسان پرداخت پرشین
2.3814,229
2.7514,280
1.393 میلیون 1,075 19.826 میلیارد 37.707 هزار میلیارد 25043040
چافستافست‌
4.19,987
4.9910,073
324,496 33 3.269 میلیارد 9.887 هزار میلیارد 9817221
مرقامایران‌ارقام‌
-3.295,201
-4.245,150
9.758 میلیون 2,599 50.75 میلیارد 2.601 هزار میلیارد 1461481
بترانسایران‌ ترانسفو
2.627,452
57,625
16.96 میلیون 3,179 126.392 میلیارد 27.945 هزار میلیارد 5402700
خکارایرکا پارت صنعت
-1.372,801
-1.062,810
5.501 میلیون 712 15.409 میلیارد 1.401 هزار میلیارد 428553
دیرانایران‌دارو
0.935,408
2.035,467
3.012 میلیون 1,216 16.292 میلیارد 2.866 هزار میلیارد 2963584
خودروایران‌ خودرو
0.485,663
-0.285,620
23.748 میلیون 3,009 134.494 میلیارد 86.644 هزار میلیارد 441714
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
4.1414,981
515,104
1.348 میلیون 644 20.202 میلیارد 4.292 هزار میلیارد -
پاساایران‌یاساتایرورابر
3.78,102
4.998,203
3.948 میلیون 691 31.987 میلیارد 4.861 هزار میلیارد 1280116
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
1.93,749
-1.013,642
11.753 میلیون 1,573 44.061 میلیارد 2.362 هزار میلیارد 363653
دالبرالبرزدارو
-1.257,107
-0.937,130
562,334 246 3.98 میلیارد 13.219 هزار میلیارد 11420949
نمرینوایران‌ مرینوس‌
021,545
022,244
0 0 0 2.736 هزار میلیارد 2046775
وپاساربانک پاسارگاد
-1.031,640
-1.511,632
54.944 میلیون 3,176 90.098 میلیارد 82.656 هزار میلیارد 460840
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
3.021,671
4.991,703
14.087 میلیون 900 23.533 میلیارد 10.026 هزار میلیارد 282399
وکاربانک‌ کارآفرین‌
-0.122,481
-2.542,421
2.086 میلیون 293 5.171 میلیارد 21.089 هزار میلیارد 496200
وپارسبانک‌پارسیان‌
0.042,733
-1.172,700
31.061 میلیون 2,173 84.89 میلیارد 64.936 هزار میلیارد 327960
وخاوربانک خاورمیانه
0.923,395
3.833,493
854,498 255 2.968 میلیارد 33.95 هزار میلیارد 1208620
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
04,201
04,250
0 0 0 55.163 هزار میلیارد 4201
دانابیمه دانا
-0.695,635
-2.015,560
7.769 میلیون 891 43.78 میلیارد 8.453 هزار میلیارد 833980
ملتبیمه ملت
0.853,782
0.513,769
2.893 میلیون 393 10.942 میلیارد 10.779 هزار میلیارد 748836
پارسیانبیمه پارسیان
4.982,361
4.982,361
13.937 میلیون 521 32.904 میلیارد 9.444 هزار میلیارد 1067172
وسینابانک سینا
3.742,303
3.152,290
41.463 میلیون 2,110 95.477 میلیارد 23.03 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
البرزبیمه البرز
4.92,100
4.252,087
62.743 میلیون 2,779 131.737 میلیارد 8.4 هزار میلیارد 291900
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
4.7416,677
516,718
4.238 میلیون 889 70.672 میلیارد 4.086 هزار میلیارد 3802356
وبصادربانک صادرات ایران
-2.13414
-2.84411
93.704 میلیون 3,725 38.81 میلیارد 72.597 هزار میلیارد 66240
مابیمه ما
2.053,135
1.893,130
4.193 میلیون 527 13.147 میلیارد 4.703 هزار میلیارد 1351185
آسیابیمه آسیا
4.593,512
4.973,525
8.671 میلیون 471 30.457 میلیارد 8.078 هزار میلیارد 544360
کاماباما
-1.4514,115
-2.2613,999
1.795 میلیون 1,001 25.334 میلیارد 14.115 هزار میلیارد 11193195
پرداختبه پرداخت ملت
-2.5416,757
-1.7116,900
2.016 میلیون 1,006 33.781 میلیارد 24.298 هزار میلیارد -
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
1.6513,103
3.1813,300
683,214 259 8.952 میلیارد 4.717 هزار میلیارد 4481226
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
4.659,410
4.999,441
2.05 میلیون 692 19.293 میلیارد 4.846 هزار میلیارد 169380
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-3.8612,984
-512,831
1.986 میلیون 525 25.781 میلیارد 25.968 هزار میلیارد -
وتجارتبانک تجارت
-1.71403
-2.2401
294.36 میلیون 10,585 118.773 میلیارد 90.242 هزار میلیارد 67301
شبریزپالایش نفت تبریز
-0.0324,891
-0.424,800
763,479 245 19.003 میلیارد 96.682 هزار میلیارد 13864287
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
027,113
028,160
0 0 0 4.067 هزار میلیارد 14478342
شفنپتروشیمی فناوران
-0.8364,192
-1.1363,999
241,673 343 15.513 میلیارد 60.982 هزار میلیارد 128897536
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
-2.414,171
-1.824,196
2.516 میلیون 639 10.496 میلیارد 2.503 هزار میلیارد 141814
پلاسکپلاسکوکار
4.972,302
4.972,302
1.673 میلیون 164 3.851 میلیارد 2.104 هزار میلیارد -96684
لخزرپارس‌ خزر
-0.8830,780
-0.1830,997
30,649 60 935.288 میلیون 4.654 هزار میلیارد 33396300
شپدیسپتروشیمی پردیس
1.2321,173
1.0521,134
1.68 میلیون 392 35.574 میلیارد 127.038 هزار میلیارد 21744671
وپستپست بانک ایران
3.574,004
1.43,920
17.521 میلیون 2,228 70.149 میلیارد 12.947 هزار میلیارد 100100
کسرامپارس‌ سرام‌
4.9725,554
525,562
2.504 میلیون 1,178 63.983 میلیارد 1.533 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
-0.277,125
0.227,160
1.404 میلیون 362 10.007 میلیارد 8.978 هزار میلیارد 4310625
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
شترانپالایش نفت تهران
-0.994,906
0.064,958
8.289 میلیون 1,540 40.664 میلیارد 215.864 هزار میلیارد 1074414
جمپتروشیمی جم
-0.7711,196
-0.5111,225
2.416 میلیون 656 27.049 میلیارد 154.505 هزار میلیارد 18820476
شبندرپالایش نفت بندرعباس
-0.1714,625
-0.1414,630
1.382 میلیون 383 20.215 میلیارد 201.825 هزار میلیارد 3583125
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
خراسانپتروشیمی خراسان
0.7517,129
1.7517,299
271,521 92 4.692 میلیارد 30.659 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
-0.5927,075
0.0527,249
2.35 میلیون 3,810 63.631 میلیارد 54.15 هزار میلیارد -
شیرازپتروشیمی‌شیراز
-1.39,082
-1.439,070
7.477 میلیون 562 67.913 میلیارد 46.318 هزار میلیارد 63574
نوریپتروشیمی نوری
-0.8132,717
-0.9532,670
5.722 میلیون 11,986 187.218 میلیارد 98.151 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
0.1539,271
-0.0139,211
1.106 میلیون 979 43.422 میلیارد 235.626 هزار میلیارد -
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-0.3612,820
-1.1312,721
463,543 371 5.928 میلیارد 38.46 هزار میلیارد -
لپارسپارس‌ الکتریک‌
0.0512,800
-2.0412,532
335,222 146 4.291 میلیارد 3.84 هزار میلیارد 4006400
مبینپتروشیمی مبین
-1.18,736
-1.748,679
2.844 میلیون 680 24.841 میلیارد 124.505 هزار میلیارد 6953856
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
شپاکساپاکسان‌
-1.5310,742
-0.8610,815
1.347 میلیون 529 14.472 میلیارد 11.601 هزار میلیارد 8915860
بسویچپارس‌سویچ‌
0.4412,765
513,344
35,236 9 470.189 میلیون 12.765 هزار میلیارد 9216330
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
بفجرپتروشیمی فجر
2.419,495
1.389,400
5.006 میلیون 1,176 47.528 میلیارد 61.718 هزار میلیارد 25294680
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
4.257,208
4.997,259
2.428 میلیون 545 17.498 میلیارد 3.388 هزار میلیارد 3092232
شپناپالایش نفت اصفهان
4.9811,150
511,152
66.726 میلیون 8,241 744.01 میلیارد 223 هزار میلیارد 3244650
شاراکپتروشیمی شازند
2.257,325
3.147,389
4.965 میلیون 1,668 36.371 میلیارد 59.069 هزار میلیارد 4702650
خپارسپارس‌ خودرو
3.441,323
2.811,315
231.696 میلیون 10,197 306.433 میلیارد 30.059 هزار میلیارد 9261
دپارسپارس‌ دارو
4.7525,679
525,739
2.007 میلیون 410 51.536 میلیارد 13.481 هزار میلیارد 67741202
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
-0.345,887
-0.375,885
585,419 270 3.439 میلیارد 14.211 هزار میلیارد 1071434
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
1.863,501
2.073,508
17.585 میلیون 1,573 61.572 میلیارد 12.756 هزار میلیارد 2219634
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
-1.915,964
-1.485,990
4.441 میلیون 769 26.489 میلیارد 1.759 هزار میلیارد 113316
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
5.6814,874
6.0814,929
2.831 میلیون 1,484 42.112 میلیارد 7.437 هزار میلیارد 17328210
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
-1.536,828
-0.926,870
4.995 میلیون 1,156 34.108 میلیارد 20.05 هزار میلیارد 204840
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-2.364,054
-2.794,036
5.204 میلیون 1,133 21.1 میلیارد 163.376 هزار میلیارد 486480
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
4.1210,649
510,739
9.347 میلیون 1,168 99.535 میلیارد 19.168 هزار میلیارد 3578064
تنوینتامین سرمایه نوین
3.942,508
4.972,533
15.133 میلیون 1,173 37.954 میلیارد 22.572 هزار میلیارد -
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
-0.622,399
-1.042,389
4.254 میلیون 623 10.208 میلیارد 3.838 هزار میلیارد 570962
خمحورتولیدمحورخودرو
-1.287,038
-1.677,010
348,722 148 2.454 میلیارد 2.961 هزار میلیارد 91494
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
1.063,540
2.83,601
2.517 میلیون 411 8.929 میلیارد 29.205 هزار میلیارد 711540
غمهراتولیدی‌مهرام‌
-0.7124,896
-0.324,999
65,734 142 1.636 میلیارد 2.329 هزار میلیارد 40406208
امیدتامین سرمایه امید
-2.261,727
-1.581,739
2.186 میلیون 238 3.75 میلیارد 12.089 هزار میلیارد -
چدنتولیدی چدن سازان
4.559,934
4.989,975
7.909 میلیون 1,555 78.572 میلیارد 9.934 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
-4.6318,971
-2.4819,399
4.267 میلیون 828 80.954 میلیارد 3.073 هزار میلیارد 1479738
حتایدتایدواترخاورمیانه
-3.4813,758
-1.8513,990
3.576 میلیون 683 49.194 میلیارد 13.758 هزار میلیارد 5668296
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
-0.792,642
0.62,679
8.25 میلیون 815 21.793 میلیارد 13.21 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
44,919
3.174,880
374,869 31 1.844 میلیارد 1.181 هزار میلیارد 772283
تکنوتکنوتار
-0.554,539
0.794,600
1.923 میلیون 504 8.731 میلیارد 1.115 هزار میلیارد 54468
فجامجام‌دارو
0.1717,368
0.0617,350
227,669 317 3.954 میلیارد 2.084 هزار میلیارد 15370680
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
4.343,801
1.843,710
7.589 میلیون 926 28.849 میلیارد 3.619 هزار میلیارد 140637
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
4.2213,512
513,613
2.986 میلیون 699 40.344 میلیارد 4.459 هزار میلیارد 3931992
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
521,075
521,075
286,284 155 6.033 میلیارد 4.215 هزار میلیارد 3983175
حفاریحفاری شمال
3.744,327
4.994,379
18.395 میلیون 1,559 79.602 میلیارد 22.547 هزار میلیارد 1588009
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
-0.3335,951
0.1136,110
97,442 129 3.503 میلیارد 2.157 هزار میلیارد -
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
-1.6713,454
-2.2113,380
553,389 389 7.405 میلیارد 113.014 هزار میلیارد 27392344
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
-3.324,049
-3.324,049
8.157 میلیون 1,993 33.028 میلیارد 10.139 هزار میلیارد 11106407
غدشتدشت‌ مرغاب‌
4.8150,328
550,417
174,615 178 8.788 میلیارد 2.69 هزار میلیارد 4177224
دلرداروسازی‌ اکسیر
1.1925,467
2.2825,740
438,998 223 11.18 میلیارد 11.46 هزار میلیارد 18336240
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
-0.4327,286
1.4527,801
1.177 میلیون 197 32.119 میلیارد 22.92 هزار میلیارد 52525550
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
-1.725,488
-1.545,498
1.364 میلیون 346 7.483 میلیارد 2.604 هزار میلیارد 428064
دلقمادارویی‌ لقمان‌
2.694,726
2.84,731
2.257 میلیون 696 10.666 میلیارد 3.19 هزار میلیارد 1465060
دروزداروسازی‌ روزدارو
-2.54,603
-1.934,630
509,569 142 2.346 میلیارد 3.221 هزار میلیارد 59839
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
4.339,065
2.988,948
30.955 میلیون 3,403 280.604 میلیارد 36.26 هزار میلیارد -
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
0.17,027
-0.287,000
316,618 123 2.226 میلیارد 7.969 هزار میلیارد 15389130
دسیناداروسازی‌ سینا
1.3816,022
1.2416,000
410,064 109 6.57 میلیارد 12.818 هزار میلیارد 23472230
دکوثرداروسازی‌ کوثر
3.645,584
3.665,585
2.174 میلیون 402 12.138 میلیارد 3.015 هزار میلیارد 295952
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
517,207
517,207
440,959 221 7.588 میلیارد 6.676 هزار میلیارد 38388817
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
-2.2917,182
-1.6217,300
1.389 میلیون 663 23.873 میلیارد 10.309 هزار میلیارد 19656208
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
-0.3937,168
-0.8536,998
261,809 448 9.731 میلیارد 1.896 هزار میلیارد 1561056
درازکدارویی‌ رازک‌
-0.1716,783
-0.0116,810
339,978 248 5.706 میلیارد 9.952 هزار میلیارد 32945029
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
3.1811,430
4.9911,631
826,908 304 9.451 میلیارد 8.573 هزار میلیارد 34827210
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
1.597,175
0.817,120
4.383 میلیون 1,497 31.449 میلیارد 6.603 هزار میلیارد -13072850
دامینداروسازی‌ امین‌
1.517,915
1.267,895
1.52 میلیون 662 12.035 میلیارد 6.565 هزار میلیارد 2216200
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
0.857,517
2.257,622
2.957 میلیون 690 22.225 میلیارد 4.886 هزار میلیارد 1668774
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
0.8912,539
0.3412,471
420,452 245 5.272 میلیارد 2.32 هزار میلیارد 1028198
ختوررادیاتور ایران‌
58,555
58,555
174,833 33 1.496 میلیارد 2.567 هزار میلیارد 4474265
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
4.6218,007
0.1617,240
2.22 میلیون 955 39.975 میلیارد 3.835 هزار میلیارد 1314511
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-0.994,391
-0.794,400
3.863 میلیون 1,053 16.961 میلیارد 1.954 هزار میلیارد -895764
خزامیازامیاد
0.151,305
-1.231,287
47.262 میلیون 2,921 61.679 میلیارد 7.217 هزار میلیارد 1305
خاذینسایپاآذین‌
-1.032,116
-2.852,077
12.015 میلیون 1,773 25.423 میلیارد 5.598 هزار میلیارد 10580
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
-3.032,524
-3.342,516
13.425 میلیون 1,157 33.889 میلیارد 11.358 هزار میلیارد 661288
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
1.952,776
1.512,764
53.281 میلیون 5,592 147.931 میلیارد 55.52 هزار میلیارد -
سمازنسیمان‌مازندران‌
2.812,744
1.842,718
4.317 میلیون 538 11.847 میلیارد 4.511 هزار میلیارد 691488
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
-1.744,731
-1.354,750
3.259 میلیون 859 15.421 میلیارد 7.806 هزار میلیارد 1069206
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
0.233,063
0.693,077
2.344 میلیون 310 7.178 میلیارد 14.703 هزار میلیارد 2242116
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
4.813,964
513,990
2.131 میلیون 663 29.764 میلیارد 3.351 هزار میلیارد 12036968
سیمرغسیمرغ
4.6512,119
512,159
7.774 میلیون 4,070 94.214 میلیارد 15.755 هزار میلیارد -
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
-1.055,274
1.695,420
14.427 میلیون 1,592 76.093 میلیارد 9.599 هزار میلیارد 453564
سقاینسیمان‌ قائن‌
1.8917,615
2.3517,694
240,078 291 4.229 میلیارد 4.404 هزار میلیارد 25277525
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
1.921,915
01,879
14.659 میلیون 1,458 28.07 میلیارد 4.692 هزار میلیارد 7660
سخزرسیمان‌ خزر
0.044,642
-1.944,550
2.154 میلیون 450 9.999 میلیارد 2.321 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-1.3710,463
-1.4910,450
3.48 میلیون 1,178 36.409 میلیارد 48.433 هزار میلیارد 6800950
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-2.961,575
-2.831,577
40.22 میلیون 2,796 63.35 میلیارد 14.726 هزار میلیارد 146475
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-0.752,528
-3.422,460
735,137 156 1.837 میلیارد 12.134 هزار میلیارد -
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
-0.951,256
-2.051,242
31.811 میلیون 1,952 39.941 میلیارد 13.408 هزار میلیارد 75360
سخوزسیمان خوزستان
2.634,598
1.344,540
8.531 میلیون 1,906 39.226 میلیارد 6.437 هزار میلیارد 951786
سکردسیمان کردستان
3.442,740
4.982,781
6.861 میلیون 654 18.797 میلیارد 6.028 هزار میلیارد -243860
سبجنوسیمان‌ بجنورد
-1.5710,788
-2.2410,715
319,650 195 3.448 میلیارد 4.229 هزار میلیارد 2265480
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.683,560
-0.173,530
21.725 میلیون 3,449 77.337 میلیارد 57.85 هزار میلیارد 1872560
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
-1.135,935
-1.555,910
818,065 145 4.856 میلیارد 2.985 هزار میلیارد 1014885
سفارسیمان‌فارس‌
0.0917,789
518,661
1,665 2 31.071 میلیون 4.145 هزار میلیارد 5158810
خساپاسایپا
-0.881,585
-2.131,565
81.74 میلیون 5,270 129.584 میلیارد 62.238 هزار میلیارد 161670
فپنتاسپنتا
-1.6168,640
-1.6768,600
11,306 67 764.379 میلیون 3.718 هزار میلیارد 79210560
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
4.691,966
4.951,971
16.384 میلیون 1,107 32.218 میلیارد 7.877 هزار میلیارد 432520
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-0.829,243
-2.719,066
1.685 میلیون 625 15.579 میلیارد 2.051 هزار میلیارد 1857843
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
-2.263,507
-4.993,409
22.103 میلیون 3,346 77.519 میلیارد 2.806 هزار میلیارد 1732458
سغربسیمان‌غرب‌
-1.714,952
-0.755,000
436,596 157 2.162 میلیارد 2.476 هزار میلیارد 935928
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
4.865,913
4.985,920
5.768 میلیون 856 34.101 میلیارد 8.87 هزار میلیارد 4186404
شفاسرمایه گذاری شفادارو
-0.467,219
-0.697,202
490,674 157 3.542 میلیارد 8.514 هزار میلیارد -
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
-4.873,884
-4.93,883
19.05 میلیون 1,142 73.991 میلیارد 10.098 هزار میلیارد 605904
لسرماسرما آفرین‌
4.997,640
4.997,640
219,724 77 1.679 میلیارد 1.666 هزار میلیارد 1772480
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
0.033,050
0.13,052
6.199 میلیون 349 18.908 میلیارد 82.35 هزار میلیارد 921100
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
0.493,088
0.493,088
634,000 207 1.958 میلیارد 4.941 هزار میلیارد 781264
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
-1.815,055
-2.315,029
2.759 میلیون 634 13.949 میلیارد 35.385 هزار میلیارد 1283970
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
1.6715,452
2.6515,600
2.028 میلیون 573 31.339 میلیارد 44.811 هزار میلیارد 17476212
خپویشسازه‌ پویش‌
-0.241,135
-1.7440,500
14,065 48 576.443 میلیون 4.114 هزار میلیارد 117687235
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
0.236,084
06,070
338,224 171 2.059 میلیارد 6.595 هزار میلیارد 3224520
دسبحانسبحان دارو
-1.377,007
-1.017,032
1.61 میلیون 744 11.285 میلیارد 7.217 هزار میلیارد 14798784
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
-2.825,509
-2.985,500
8.681 میلیون 2,800 47.824 میلیارد 4.132 هزار میلیارد -209342
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
-4.6710,975
-4.3711,010
6.157 میلیون 1,049 67.575 میلیارد 11.966 هزار میلیارد 395100
غسالمسالمین‌
-0.9419,682
-1.919,490
33,359 34 640.412 میلیون 5.905 هزار میلیارد 4822090
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
1.872,015
3.642,050
16.323 میلیون 1,578 32.894 میلیارد 1.814 هزار میلیارد 340535
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
کساپاسایپاشیشه‌
-1.754,832
-1.654,837
1.412 میلیون 292 6.825 میلیارد 1.111 هزار میلیارد 24160
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
-0.332,427
-0.822,415
10.81 میلیون 984 26.231 میلیارد 174.744 هزار میلیارد 497535
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
52,625
52,625
805,368 124 2.114 میلیارد 2.822 هزار میلیارد 459375
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
3.791,808
3.331,800
12.135 میلیون 952 21.938 میلیارد 9.04 هزار میلیارد 202496
سدورسیمان‌ دورود
-2.152,281
-1.972,285
9.27 میلیون 1,155 21.149 میلیارد 1.464 هزار میلیارد -406018
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
019,644
020,151
0 0 0 3.929 هزار میلیارد 8132616
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-1.171,349
-3.31,320
22.729 میلیون 1,643 30.663 میلیارد 10.738 هزار میلیارد 404700
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
0.71,591
-0.631,570
40.81 میلیون 2,521 64.922 میلیارد 19.888 هزار میلیارد 270470
سرودسیمان‌شاهرود
-0.313,177
0.093,190
2.086 میلیون 412 6.625 میلیارد 2.573 هزار میلیارد 177912
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
0.633,042
-1.752,970
1.249 میلیون 315 3.801 میلیارد 3.346 هزار میلیارد 139932
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
-4.2325,324
-525,120
386,282 463 9.782 میلیارد 2.532 هزار میلیارد 5090124
سفانوسیمان فارس نو
-2.879,596
-3.859,500
450,110 185 4.319 میلیارد 4.798 هزار میلیارد 5767196
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
-1.773,276
-2.613,248
12.165 میلیون 1,388 39.857 میلیارد 14.742 هزار میلیارد 710892
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
-1.9915,517
-515,041
31,814 20 478.514 میلیون 3.103 هزار میلیارد -1303428
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-1.662,848
-0.932,869
1.958 میلیون 286 5.54 میلیارد 19.056 هزار میلیارد 1315776
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-1.814,183
-1.884,180
4.331 میلیون 1,006 18.115 میلیارد 11.085 هزار میلیارد 899345
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
4.833,302
4.983,307
2.357 میلیون 189 7.781 میلیارد 9.081 هزار میلیارد 719836
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
0.412,673
0.942,687
3.523 میلیون 381 9.418 میلیارد 12.029 هزار میلیارد 1945944
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
-2.3216,827
-2.416,814
123,216 193 2.073 میلیارد 3.365 هزار میلیارد -
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
2.111,594
3.461,615
35.927 میلیون 2,168 57.263 میلیارد 8.767 هزار میلیارد 156212
سخاشسیمان‌خاش‌
518,910
518,910
76,154 63 1.44 میلیارد 2.364 هزار میلیارد 17926680
سشرقسیمان‌ شرق‌
0.611,807
0.171,799
14.001 میلیون 1,306 25.303 میلیارد 4.795 هزار میلیارد -113841
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
1.862,954
2.592,975
60.476 میلیون 4,183 178.671 میلیارد 240.751 هزار میلیارد 679420
سارابسیمان‌ داراب‌
0.993,453
0.613,440
3.009 میلیون 567 10.389 میلیارد 3.108 هزار میلیارد -
سارومسیمان‌ارومیه‌
0.964,936
0.224,900
3.676 میلیون 689 18.147 میلیارد 3.455 هزار میلیارد 1944784
سفارسسیمان فارس و خوزستان
-1.383,703
-1.763,689
13.133 میلیون 1,636 48.631 میلیارد 20.829 هزار میلیارد 299943
سترانسیمان‌ تهران‌
2.68,057
2.138,020
9.634 میلیون 2,534 77.618 میلیارد 14.1 هزار میلیارد 1772540
سکرماسیمان‌ کرمان‌
1.784,697
1.414,680
6.223 میلیون 1,386 29.229 میلیارد 4.657 هزار میلیارد 2141832
پردیسسرمایه گذاری پردیس
4.692,547
4.972,554
20.858 میلیون 1,111 53.119 میلیارد 3.184 هزار میلیارد 188478
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
1.469,217
3.869,435
10.621 میلیون 2,306 97.898 میلیارد 5.346 هزار میلیارد 2608411
سیلامسیمان‌ ایلام‌
-1.568,342
-0.98,398
242,276 228 2.021 میلیارد 3.441 هزار میلیارد -1952028
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
-4.212,344
-4.3812,320
2.349 میلیون 1,333 28.993 میلیارد 237.005 هزار میلیارد 88259600
کهمداشیشه‌ همدان‌
4.578,028
4.498,022
5.736 میلیون 878 46.042 میلیارد 9.248 هزار میلیارد 10299924
کگازشیشه‌ و گاز
-1.7112,661
-3.3812,445
2.343 میلیون 685 29.667 میلیارد 5.697 هزار میلیارد -1949794
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
-1.4419,007
-0.9119,109
152,873 143 2.906 میلیارد 4.305 هزار میلیارد 9408465
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
4.4411,489
511,551
1.479 میلیون 418 16.998 میلیارد 2.93 هزار میلیارد 10558391
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
3.6419,193
4.8919,424
1.905 میلیون 507 36.553 میلیارد 3.839 هزار میلیارد 7178182
غشهدشهد ایران‌
-0.812,230
012,329
773,528 417 9.46 میلیارد 2.446 هزار میلیارد -1651050
قشکرشکرشاهرود
-3.9618,057
-4.7917,900
749,789 458 13.539 میلیارد 3.611 هزار میلیارد 252798
قشهدشهد
-2.3814,789
-114,998
319,327 325 4.722 میلیارد 5.916 هزار میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
525,255
525,255
259,674 117 6.558 میلیارد 608.646 میلیارد 6616810
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.249,936
0.379,949
190,724 84 1.895 میلیارد 993.6 میلیارد -
فاماصنعتی‌ آما
4.996,947
4.996,947
2.04 میلیون 236 14.173 میلیارد 6.252 هزار میلیارد 3320666
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
1.3326,464
1.4726,500
12,869 9 340.56 میلیون 1.323 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
-1.0545,241
-3.7644,002
121,889 247 5.514 میلیارد 1.389 هزار میلیارد 7012355
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
1.0528,336
3.4128,999
294,445 281 8.343 میلیارد 10.626 هزار میلیارد 44799216
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.0615,168
0.0915,172
675,200 22 10.241 میلیارد 1.517 هزار میلیارد -
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
-0.4833,904
1.2934,508
2,715 4 92.049 میلیون 3.39 هزار میلیارد -
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
-0.388,595
-0.218,610
1.035 میلیون 190 8.896 میلیارد 30.333 هزار میلیارد 4185765
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
-2.344,596
-1.514,635
7.066 میلیون 1,181 32.475 میلیارد 4.596 هزار میلیارد 2325576
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.529,790
0.7329,860
2,468 17 73.522 میلیون 2.979 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-0.2434,091
-0.6933,937
1,004 6 34.227 میلیون 1.705 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-1.061,403
-3.391,370
24.821 میلیون 1,882 34.829 میلیارد 1.771 هزار میلیارد -360571
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,810
014,810
0 0 0 399.87 میلیارد -
سدشتصنایع سیمان دشتستان
-1.017,445
-3.97,228
211,518 149 1.555 میلیارد 8.785 هزار میلیارد 655160
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-0.467,297
-0.357,305
2.697 میلیون 670 19.682 میلیارد 2.554 هزار میلیارد 1422915
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
0.315,452
0.155,443
1.355 میلیون 330 7.385 میلیارد 3.433 هزار میلیارد 321668
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
-1.427,762
-2.217,700
2.194 میلیون 423 17.027 میلیارد 23.286 هزار میلیارد 4517484
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.0310,095
0.0510,097
2.581 میلیون 170 26.059 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.117,711
0.0317,700
3.673 میلیون 185 65.056 میلیارد 1.771 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
-0.0910,178
-0.1210,175
6.775 میلیون 524 68.959 میلیارد 1.018 هزار میلیارد -
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.0410,064
0.0710,067
22,149 7 222.909 میلیون 1.006 هزار میلیارد -
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.225,807
-0.345,800
8.752 میلیون 907 50.823 میلیارد 531.341 هزار میلیارد 5028862
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
4.997,089
4.997,089
952,688 99 6.754 میلیارد 3.754 هزار میلیارد 2133789
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.210,098
0.1910,097
8.805 میلیون 357 88.905 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
0.948,083
1.998,167
1.745 میلیون 567 14.104 میلیارد 2.021 هزار میلیارد -3265532
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 2.65 هزار میلیارد 795000
چفیبرفیبر ایران‌
-0.883,381
0.913,442
5.745 میلیون 875 19.427 میلیارد 4.554 هزار میلیارد -1480878
فخاسفولاد خراسان
0.0312,345
0.4912,401
37,763 48 469.405 میلیون 111.105 هزار میلیارد 1049325
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
0.5526,720
1.9827,100
24,682 29 667.602 میلیون 5.344 هزار میلیارد 10688000
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-1.554,325
-2.414,287
1.781 میلیون 605 7.668 میلیارد 47.575 هزار میلیارد -
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-0.356,371
-1.3155,800
796,740 712 44.913 میلیارد 56.371 هزار میلیارد -
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
-2.4312,332
-2.6812,300
190,017 230 2.316 میلیارد 8.632 هزار میلیارد 11468760
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
-2.6825,332
-1.4625,650
563,962 389 14.286 میلیارد 2.533 هزار میلیارد 1519920
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
-1.1636,035
-0.4436,299
419,362 378 15.112 میلیارد 4.324 هزار میلیارد 28215405
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
0.2213,840
0.2113,838
646,711 271 8.95 میلیارد 11.875 هزار میلیارد 5286880
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
0.0816,758
0.2216,781
488,159 380 8.18 میلیارد 6.249 هزار میلیارد 8496306
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-0.743,902
-0.813,899
21.678 میلیون 2,448 84.596 میلیارد 507.26 هزار میلیارد 542378
فخوزفولاد خوزستان
-1.218,031
-1.67,999
2.465 میلیون 986 19.796 میلیارد 152.98 هزار میلیارد 1662417
فولاژفولاد آلیاژی ایران
-0.316,203
-1.166,150
568,318 279 3.505 میلیارد 34.117 هزار میلیارد 589285
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
0.618,478
0.758,490
1.841 میلیون 535 15.609 میلیارد 3.815 هزار میلیارد 42390
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
012,274
012,448
0 0 0 10.734 هزار میلیارد 711892
خفنرفنرسازی‌خاور
0.3910,529
0.110,498
835,624 598 8.799 میلیارد 2.106 هزار میلیارد -621211
خزرفنرسازی‌زر
-0.393,541
-2.083,481
8.558 میلیون 1,228 30.303 میلیارد 2.833 هزار میلیارد -
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
4.294,011
1.43,900
38.371 میلیون 2,425 153.901 میلیارد 4.412 هزار میلیارد 441210
قلرستقند لرستان‌
-1.579,201
-1.699,190
1.225 میلیون 414 11.276 میلیارد 3.68 هزار میلیارد 2162235
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
-4.9322,466
-522,451
495,650 281 11.135 میلیارد 11.458 هزار میلیارد -3122774
قنیشاقند نیشابور
-4.2513,620
-4.3713,604
1.051 میلیون 338 14.316 میلیارد 3.677 هزار میلیارد 476700
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قصفهاقنداصفهان‌
3.0924,040
4.6324,400
432,690 313 10.402 میلیارد 4.688 هزار میلیارد 9567920
قهکمتقندهکمتان‌
1.1918,499
2.818,794
806,875 703 14.926 میلیارد 5.061 هزار میلیارد 5050227
قمروقند مرودشت‌
-0.2413,651
2.1313,975
140,799 117 1.922 میلیارد 2.73 هزار میلیارد 1979395
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
بالبرکابل‌ البرز
08,638
08,638
0 0 0 2.738 هزار میلیارد 155484
کپارسکاشی‌ پارس‌
4.3114,883
514,981
1.485 میلیون 430 22.105 میلیارد 1.854 هزار میلیارد 12620784
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
0.1912,390
1.0812,500
1.042 میلیون 350 12.912 میلیارد 4.091 هزار میلیارد 892080
پکویرکویر تایر
-1.276,301
-0.996,319
1.112 میلیون 443 7.008 میلیارد 4.411 هزار میلیارد 4675342
شکربنکربن‌ ایران‌
4.621,433
521,514
2.917 میلیون 909 62.516 میلیارد 5.358 هزار میلیارد 3300682
فاسمینکالسیمین‌
-1.6611,763
-1.3511,800
2.374 میلیون 679 27.927 میلیارد 23.526 هزار میلیارد 4011183
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
2.453,804
2.023,788
18.7 میلیون 2,250 71.133 میلیارد 9.89 هزار میلیارد 1902000
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
3.9437,605
537,987
657,922 837 24.741 میلیارد 6.769 هزار میلیارد 17486325
دکیمیکیمیدارو
3.148,346
4.188,430
1.693 میلیون 671 14.127 میلیارد 4.807 هزار میلیارد 12110046
داروکارخانجات‌داروپخش‌
4.6414,193
514,242
2.107 میلیون 709 29.906 میلیارد 10.645 هزار میلیارد 14278158
خکمککمک‌فنرایندامین‌
0.244,207
0.074,200
992,219 236 4.174 میلیارد 1.35 هزار میلیارد -1127476
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
3.317,213
4.347,285
2.967 میلیون 879 21.397 میلیارد 6.131 هزار میلیارد 3209785
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
-2.868,729
-1.748,830
1.362 میلیون 389 11.888 میلیارد 5.237 هزار میلیارد 890358
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
2.717,888
4.178,000
1.47 میلیون 445 11.597 میلیارد 1.972 هزار میلیارد 23664
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
1.658,479
4.878,747
2.041 میلیون 833 17.301 میلیارد 2.544 هزار میلیارد 7469999
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
0.286,087
-0.076,066
10.762 میلیون 1,659 65.507 میلیارد 99.784 هزار میلیارد 1083486
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
-3.372,436
-4.762,401
10.88 میلیون 1,104 26.508 میلیارد 4.197 هزار میلیارد 9744
چکارنکارتن‌ ایران‌
-4.1647,151
-1.6248,400
1.481 میلیون 1,765 69.842 میلیارد 8.593 هزار میلیارد 11410542
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
0.2313,001
-0.4712,910
3.412 میلیون 1,754 44.362 میلیارد 2.6 هزار میلیارد 12116932
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
-4.8820,122
-520,098
70,351 55 1.414 میلیارد 3.622 هزار میلیارد 80488
کلوندکاشی‌ الوند
2.657,798
2.547,790
1.692 میلیون 715 13.196 میلیارد 3.119 هزار میلیارد 865578
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
1.0615,067
0.0114,910
271,196 186 4.086 میلیارد 1.13 هزار میلیارد 2983266
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
4.768,475
568,668
110,242 144 7.549 میلیارد 16.938 هزار میلیارد 21843525
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
4.8110,863
510,882
2.095 میلیون 468 22.756 میلیارد 7.061 هزار میلیارد 2009655
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-1.162,547
-2.952,501
31.71 میلیون 2,206 80.758 میلیارد 50.94 هزار میلیارد 318375
دسبحاگروه دارویی سبحان
-1.295,432
-1.165,439
1.684 میلیون 510 9.149 میلیارد 14.857 هزار میلیارد 4584608
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
521,602
521,602
427,980 258 9.245 میلیارد 15.153 هزار میلیارد 2181802
برکتگروه دارویی برکت
-2.62,730
-2.432,735
4.451 میلیون 720 12.149 میلیارد 15.834 هزار میلیارد -
شگلگلتاش‌
1.0413,934
-1.3813,600
3.279 میلیون 1,519 45.69 میلیارد 13.934 هزار میلیارد 29261400
خبهمنگروه‌بهمن‌
-0.321,881
-0.91,870
6.113 میلیون 525 11.496 میلیارد 18.81 هزار میلیارد 445797
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
-1.498,206
-2.298,139
11.636 میلیون 1,591 95.484 میلیارد 221.562 هزار میلیارد 4185060
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
-0.795,406
-0.885,401
5.447 میلیون 458 29.447 میلیارد 218.943 هزار میلیارد 1632612
غگلگلوکوزان‌
-1.6138,956
-1.7538,900
375,756 479 14.638 میلیارد 7.791 هزار میلیارد 153486640
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.575,854
0.585,855
4.339 میلیون 406 25.403 میلیارد 175.62 هزار میلیارد 1972798
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
-0.032,907
0.762,930
635,028 127 1.846 میلیارد 5.233 هزار میلیارد 1040706
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
-0.0156,247
-0.7255,852
26,347 83 1.481 میلیارد 56.247 هزار میلیارد 118231194
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
-0.425,407
0.185,440
882,512 306 4.769 میلیارد 13.661 هزار میلیارد 2952222
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
0.985,998
-1.685,840
7.681 میلیون 1,549 46.074 میلیارد 14.395 هزار میلیارد 1151616
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
-4.3613,471
-513,381
523,395 426 7.05 میلیارد 1.481 هزار میلیارد 2694200
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.9912,258
4.9912,258
611,107 207 7.491 میلیارد 6.129 هزار میلیارد -453546
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
1.071,889
2.091,908
5.464 میلیون 756 10.323 میلیارد 3.778 هزار میلیارد 498696
ولیزلیزینگ‌ایران‌
-0.231,728
-2.421,690
7.409 میلیون 792 12.801 میلیارد 1.037 هزار میلیارد 53568
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
1.191,533
0.991,530
50.066 میلیون 3,159 76.734 میلیارد 13.858 هزار میلیارد 441504
فلامیلامیران‌
027,815
027,814
37,245 45 1.036 میلیارد 1.669 هزار میلیارد 8761725
شلعابلعابیران‌
56,385
56,385
279,684 73 1.786 میلیارد 1.022 هزار میلیارد 3326585
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
3.952,604
4.992,630
2.406 میلیون 314 6.266 میلیارد 1.38 هزار میلیارد 312480
وایرانلیزینگ ایرانیان
-0.192,057
-0.872,043
3.404 میلیون 549 7.002 میلیارد 2.057 هزار میلیارد 466939
غپاکلبنیات‌ پاک‌
1.653,027
3.693,088
7.675 میلیون 1,138 23.229 میلیارد 4.194 هزار میلیارد 227025
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
2.0318,321
4.4218,750
394,341 332 7.225 میلیارد 2.968 هزار میلیارد 11688798
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
0.4230,728
0.9530,890
233,497 536 7.188 میلیارد 61.948 هزار میلیارد 27778112
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
2.9839,265
2.2939,000
258,905 547 10.166 میلیارد 3.455 هزار میلیارد 39265
غالبرلبنیات‌کالبر
2.637,997
2.678,000
1.7 میلیون 648 13.593 میلیارد 2.799 هزار میلیارد 1031613
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-0.954,904
-0.654,919
4.471 میلیون 1,052 21.929 میلیارد 215.776 هزار میلیارد 1064168
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.636,783
-0.676,780
4.824 میلیون 887 32.725 میلیارد 325.584 هزار میلیارد 1783929
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-1.2510,955
-0.8511,000
1.972 میلیون 472 21.601 میلیارد 10.955 هزار میلیارد -
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
0.6226,195
1.9926,550
425,814 272 11.154 میلیارد 8.522 هزار میلیارد -
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
-0.894,140
-0.454,158
18.047 میلیون 1,892 74.723 میلیارد 322.92 هزار میلیارد 707940
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
0.93,040
-0.133,009
16.256 میلیون 2,418 49.419 میلیارد 3.404 هزار میلیارد 155040
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
2.22,092
2.12,090
72.655 میلیون 5,113 152.009 میلیارد 13.151 هزار میلیارد 424676
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
4.523,992
4.9724,100
5.068 میلیون 1,661 121.593 میلیارد 7.725 هزار میلیارد 3358880
کدمامعدنی‌ دماوند
546,667
546,667
44,595 106 2.081 میلیارد 1.4 هزار میلیارد 22586828
بموتوموتوژن‌
-0.0916,990
1.0717,188
750,546 371 12.752 میلیارد 11.56 هزار میلیارد 11281360
غمارگمارگارین‌
-0.477,194
1.017,301
2.453 میلیون 729 17.651 میلیارد 6.043 هزار میلیارد 5726424
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
0.645,510
2.685,622
4.26 میلیون 772 23.475 میلیارد 1.141 هزار میلیارد 2705410
اخابرمخابرات ایران
0.113,799
2.793,901
62.278 میلیون 3,986 236.575 میلیارد 227.94 هزار میلیارد 1720947
خمهرمهرکام‌پارس‌
-1.511,963
-2.911,935
21.464 میلیون 1,939 42.143 میلیارد 3.655 هزار میلیارد 119743
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
-4.2233,450
-4.6233,310
275,136 391 9.203 میلیارد 14.049 هزار میلیارد 68238000
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
-1.928,955
-1.68,984
2.345 میلیون 1,038 20.998 میلیارد 10.074 هزار میلیارد 1235790
کبافقمعادن‌ بافق‌
-0.6548,691
-0.4148,810
294,384 340 14.334 میلیارد 9.86 هزار میلیارد 52781044
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
3.6320,704
520,977
505,734 202 10.471 میلیارد 4.19 هزار میلیارد 1035200
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
1.016,628
-0.246,546
4.692 میلیون 1,150 31.097 میلیارد 807.575 میلیارد -689312
خمحرکهنیرو محرکه‌
3.185,382
4.985,476
5.58 میلیون 696 30.028 میلیارد 5.493 هزار میلیارد 441324
غنوشنوش‌ مازندران‌
0.018,685
59,118
230 3 2.097 میلیون 434.25 میلیارد 1146420
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
-1.731,647
1.371,699
244.422 میلیون 11,460 402.522 میلیارد 4.332 هزار میلیارد -247050
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
فنوالنورد آلومینیوم‌
-0.764,028
-1.014,018
1.587 میلیون 437 6.392 میلیارد 2.732 هزار میلیارد 221540
بنیرونیروترانس‌
2.4312,641
512,958
1.77 میلیون 343 22.369 میلیارد 6.321 هزار میلیارد 7066319
شنفتنفت‌ پارس‌
-0.9513,779
-2.5313,559
671,517 299 9.246 میلیارد 27.558 هزار میلیارد 11422791
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شبهرننفت‌ بهران‌
-1.4317,806
-0.9117,900
608,829 374 10.841 میلیارد 46.296 هزار میلیارد 30270200
شکلرنیروکلر
-2.6313,556
-2.6213,557
811,741 624 11.004 میلیارد 6.778 هزار میلیارد 2982320
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
3.0418,758
519,114
141,560 81 2.655 میلیارد 2.701 هزار میلیارد 3301408
ولملتواسپاری ملت
2.322,247
2.732,256
2.694 میلیون 356 6.052 میلیارد 1.798 هزار میلیارد 139314
سیستمهمکاران سیستم
-0.576,922
-0.896,900
319,720 96 2.206 میلیارد 8.722 هزار میلیارد 3820944