کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
لابساآبسال‌
-3.6925,665
-525,316
106,282 64 2.691 میلیارد 9.239 هزار میلیارد 1899210
فمرادآلومراد
-3.4618,618
-518,322
986,712 537 18.37 میلیارد 922.252 میلیارد 651630
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.724,176
-54,164
4.425 میلیون 1,047 18.475 میلیارد 11.442 هزار میلیارد 709920
فایراآلومینیوم‌ایران‌
05,181
05,265
0 0 0 26.93 هزار میلیارد 2165658
آپآسان پرداخت پرشین
-2.513,857
-3.6113,700
489,618 472 6.785 میلیارد 36.721 هزار میلیارد 24388320
چافستافست‌
-3.066,592
-3.196,583
488,199 198 3.218 میلیارد 6.526 هزار میلیارد 6479936
مرقامایران‌ارقام‌
-3.144,410
-3.034,415
5.445 میلیون 1,296 24.015 میلیارد 2.205 هزار میلیارد 1239210
بترانسایران‌ ترانسفو
-2.56,199
-2.646,190
3.603 میلیون 1,224 22.334 میلیارد 23.246 هزار میلیارد 4494275
خکارایرکا پارت صنعت
02,443
02,428
0 0 0 1.222 هزار میلیارد 373779
دیرانایران‌دارو
-4.454,642
-4.984,616
2.196 میلیون 800 10.195 میلیارد 2.46 هزار میلیارد 2543816
خودروایران‌ خودرو
-4.35,009
-1.65,150
12.637 میلیون 1,173 63.295 میلیارد 76.638 هزار میلیارد 390702
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
-0.2211,085
-1.8810,900
848,648 291 9.407 میلیارد 3.176 هزار میلیارد -
پاساایران‌یاساتایرورابر
-2.777,361
-4.997,193
2.118 میلیون 433 15.589 میلیارد 4.417 هزار میلیارد 1163038
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
-1.762,843
-1.872,840
2.766 میلیون 476 7.864 میلیارد 1.791 هزار میلیارد 275771
دالبرالبرزدارو
-1.566,250
-2.846,169
829,261 225 5.183 میلیارد 11.625 هزار میلیارد 10043750
نمرینوایران‌ مرینوس‌
-4.7314,569
-514,529
212,472 189 3.096 میلیارد 1.85 هزار میلیارد 1384055
وپاساربانک پاسارگاد
-1.251,742
-1.641,735
16.468 میلیون 790 28.692 میلیارد 87.797 هزار میلیارد 489502
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
-0.711,396
-3.131,362
758,086 123 1.042 میلیارد 8.376 هزار میلیارد 235924
وکاربانک‌ کارآفرین‌
02,710
02,700
0 0 0 23.035 هزار میلیارد 542000
وپارسبانک‌پارسیان‌
02,246
02,220
0 0 0 53.365 هزار میلیارد 269520
وخاوربانک خاورمیانه
5.493,056
6.973,099
11.325 میلیون 968 34.606 میلیارد 30.56 هزار میلیارد 1087936
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
04,201
04,250
0 0 0 55.163 هزار میلیارد 4201
دانابیمه دانا
-4.383,972
-1.24,104
35.097 میلیون 1,744 139.418 میلیارد 5.958 هزار میلیارد 587856
ملتبیمه ملت
-1.493,498
0.963,585
2.623 میلیون 388 9.176 میلیارد 9.969 هزار میلیارد 692604
پارسیانبیمه پارسیان
2.332,463
2.622,470
2.485 میلیون 320 6.122 میلیارد 7.389 هزار میلیارد 1113276
وسینابانک سینا
01,696
01,684
0 0 0 16.96 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کالابورس کالای ایران
3.6910,005
3.429,979
4.197 میلیون 1,645 41.991 میلیارد 18.609 هزار میلیارد -
البرزبیمه البرز
0.241,646
2.561,684
10.719 میلیون 684 17.648 میلیارد 6.584 هزار میلیارد 228794
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
013,502
013,450
0 0 0 3.308 هزار میلیارد 3078456
وبصادربانک صادرات ایران
-4.58438
-4.14440
197.962 میلیون 5,718 86.766 میلیارد 76.805 هزار میلیارد 70080
مابیمه ما
4.052,726
52,751
24.8 میلیون 1,604 67.613 میلیارد 4.089 هزار میلیارد 1174906
آسیابیمه آسیا
-0.92,742
0.112,770
2.568 میلیون 241 7.04 میلیارد 6.307 هزار میلیارد 425010
کاماباما
-2.0915,223
-1.1415,371
832,380 197 12.672 میلیارد 15.223 هزار میلیارد 12071839
پرداختبه پرداخت ملت
-3.5416,890
-2.9117,000
5.903 میلیون 1,920 99.706 میلیارد 24.491 هزار میلیارد -
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
-1.7712,170
0.4912,450
278,048 158 3.384 میلیارد 4.381 هزار میلیارد 4162140
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
0.816,600
-0.696,502
1.624 میلیون 620 10.717 میلیارد 3.399 هزار میلیارد 118800
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
بورسبورس اوراق بهادار تهران
09,680
09,611
0 0 0 14.52 هزار میلیارد -
وتجارتبانک تجارت
0421
0420
0 0 0 94.273 هزار میلیارد 70307
شبریزپالایش نفت تبریز
2.222,970
2.923,127
362,499 33 8.327 میلیارد 89.22 هزار میلیارد 12794290
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
-1.3117,992
-2.8217,716
238,780 143 4.296 میلیارد 2.699 هزار میلیارد 9607728
شفنپتروشیمی فناوران
2.868,203
569,662
2.476 میلیون 2,639 168.843 میلیارد 64.793 هزار میلیارد 136951624
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
-3.533,879
-3.763,870
1.248 میلیون 380 4.842 میلیارد 2.327 هزار میلیارد 131886
پلاسکپلاسکوکار
-1.741,693
-1.331,700
2.921 میلیون 451 4.946 میلیارد 1.547 هزار میلیارد -71106
لخزرپارس‌ خزر
-1.5626,522
-2.3826,300
36,296 95 952.505 میلیون 4.01 هزار میلیارد 28776370
شپدیسپتروشیمی پردیس
-1.4519,157
-1.0319,239
2.388 میلیون 1,266 45.747 میلیارد 114.942 هزار میلیارد 19674239
وپستپست بانک ایران
-2.943,364
-4.213,320
8.168 میلیون 1,446 27.475 میلیارد 10.877 هزار میلیارد 84100
کسرامپارس‌ سرام‌
-1.2423,459
-0.8323,555
294,956 377 6.919 میلیارد 1.408 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
4.615,942
55,964
10.653 میلیون 1,147 63.305 میلیارد 7.487 هزار میلیارد 3594910
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
شترانپالایش نفت تهران
-0.738,210
0.228,288
5.528 میلیون 1,522 45.381 میلیارد 197.04 هزار میلیارد 1797990
جمپتروشیمی جم
-0.5111,614
-1.2411,529
793,424 440 9.209 میلیارد 160.273 هزار میلیارد 19523134
شبندرپالایش نفت بندرعباس
4.4513,830
4.2213,800
7.438 میلیون 921 102.875 میلیارد 190.854 هزار میلیارد 3388350
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
خراسانپتروشیمی خراسان
4.916,627
516,643
4.873 میلیون 642 81.022 میلیارد 29.761 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
-0.0628,850
0.2928,950
10.743 میلیون 13,327 309.937 میلیارد 57.7 هزار میلیارد -
شیرازپتروشیمی‌شیراز
-0.989,724
-0.249,796
5.299 میلیون 1,014 51.525 میلیارد 49.592 هزار میلیارد 68068
نوریپتروشیمی نوری
037,659
037,855
0 0 0 112.977 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
-0.7343,136
0.0643,482
2.537 میلیون 2,366 109.446 میلیارد 258.816 هزار میلیارد -
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-3.0211,468
-3.1111,457
1.875 میلیون 325 21.499 میلیارد 34.404 هزار میلیارد -
لپارسپارس‌ الکتریک‌
-3.629,990
-2.6210,093
571,662 184 5.711 میلیارد 2.997 هزار میلیارد 3126870
مبینپتروشیمی مبین
09,952
09,900
0 0 0 141.836 هزار میلیارد 7921792
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 139.598 هزار میلیارد 108258249
شپاکساپاکسان‌
-0.799,376
0.19,460
495,698 256 4.648 میلیارد 10.126 هزار میلیارد 7782080
بسویچپارس‌سویچ‌
012,279
012,408
0 0 0 12.279 هزار میلیارد 8865438
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
بفجرپتروشیمی فجر
09,460
09,363
0 0 0 61.49 هزار میلیارد 25201440
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
-2.466,054
-2.756,036
436,271 208 2.641 میلیارد 2.845 هزار میلیارد 2597166
شپناپالایش نفت اصفهان
-1.7111,413
-1.2911,461
9.634 میلیون 1,491 109.95 میلیارد 228.26 هزار میلیارد 3321183
شاراکپتروشیمی شازند
-0.157,432
0.97,510
9.281 میلیون 1,742 68.971 میلیارد 59.932 هزار میلیارد 4771344
خپارسپارس‌ خودرو
-2.751,098
-3.281,092
36.738 میلیون 2,595 40.327 میلیارد 24.947 هزار میلیارد 7686
دپارسپارس‌ دارو
023,910
023,707
0 0 0 12.553 هزار میلیارد 63074580
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
-2.946,298
-3.536,260
1.318 میلیون 168 8.304 میلیارد 15.203 هزار میلیارد 1146236
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
-0.142,788
0.112,795
7.638 میلیون 650 21.295 میلیارد 10.158 هزار میلیارد 1767592
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
3.334,591
54,665
4.425 میلیون 688 20.311 میلیارد 1.354 هزار میلیارد 87229
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
-2.5113,015
-2.413,030
952,798 408 12.401 میلیارد 6.508 هزار میلیارد 15162475
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
0.286,418
-0.86,349
2.614 میلیون 639 16.776 میلیارد 18.846 هزار میلیارد 192540
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-1.94,121
-1.94,121
2.396 میلیون 677 9.873 میلیارد 166.076 هزار میلیارد 494520
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
-4.459,177
-59,124
5.532 میلیون 345 50.764 میلیارد 16.519 هزار میلیارد 3083472
تنوینتامین سرمایه نوین
-0.592,191
-1.092,180
2.99 میلیون 507 6.543 میلیارد 19.719 هزار میلیارد -
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
-4.052,276
-4.132,274
3.387 میلیون 650 7.711 میلیارد 3.642 هزار میلیارد 541688
خمحورتولیدمحورخودرو
-2.55,814
-1.275,887
854,832 212 4.97 میلیارد 2.446 هزار میلیارد 75582
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
-1.532,968
-1.532,968
2.284 میلیون 268 6.735 میلیارد 24.486 هزار میلیارد 596568
غمهراتولیدی‌مهرام‌
525,376
525,376
529,880 191 13.446 میلیارد 2.374 هزار میلیارد 41185248
امیدتامین سرمایه امید
01,602
-11,586
431,014 50 689.193 میلیون 11.214 هزار میلیارد -
چدنتولیدی چدن سازان
-2.237,809
-2.577,782
1.432 میلیون 324 11.183 میلیارد 7.809 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
012,462
012,600
0 0 0 2.019 هزار میلیارد 972036
حتایدتایدواترخاورمیانه
511,088
511,088
264,114 36 2.928 میلیارد 11.088 هزار میلیارد 4568256
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
-3.132,447
-3.482,438
2.318 میلیون 352 5.672 میلیارد 12.235 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
-3.373,093
-3.163,100
1.12 میلیون 174 3.466 میلیارد 742.32 میلیارد 485601
تکنوتکنوتار
-3.573,942
-4.213,916
2.018 میلیون 500 7.954 میلیارد 967.954 میلیارد 47304
فجامجام‌دارو
-4.2217,786
-517,642
150,982 183 2.685 میلیارد 2.134 هزار میلیارد 15740610
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
-3.632,682
-1.92,730
4.993 میلیون 526 13.394 میلیارد 2.554 هزار میلیارد 99234
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
2.157,591
4.997,802
5.437 میلیون 1,105 41.27 میلیارد 2.505 هزار میلیارد 2208981
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
1.1710,149
4.9910,533
1.338 میلیون 244 13.576 میلیارد 2.03 هزار میلیارد 1918161
حفاریحفاری شمال
03,731
03,699
0 0 0 19.442 هزار میلیارد 1369277
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
-4.830,986
-4.1431,200
119,781 238 3.711 میلیارد 1.859 هزار میلیارد -
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
-0.2913,234
-1.313,100
194,935 157 2.558 میلیارد 111.166 هزار میلیارد 26944424
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
-4.733,688
-4.993,678
8.285 میلیون 1,864 30.554 میلیارد 9.235 هزار میلیارد 10116184
غدشتدشت‌ مرغاب‌
-4.3839,133
-538,878
26,157 77 1.024 میلیارد 2.092 هزار میلیارد 3248039
دلرداروسازی‌ اکسیر
-2.2221,319
-0.9921,589
499,857 225 10.656 میلیارد 9.594 هزار میلیارد 15349680
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
-3.5822,579
-3.2222,662
319,426 114 7.212 میلیارد 18.966 هزار میلیارد 43464575
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
-3.984,965
-2.345,050
1.503 میلیون 451 7.465 میلیارد 2.356 هزار میلیارد 387270
دلقمادارویی‌ لقمان‌
-3.74,134
-4.984,079
199,990 81 815.759 میلیون 2.79 هزار میلیارد 1281540
دروزداروسازی‌ روزدارو
-4.74,073
-4.074,100
277,241 85 1.129 میلیارد 2.85 هزار میلیارد 52949
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
06,933
07,080
0 0 0 27.732 هزار میلیارد -
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
-3.456,744
-2.666,799
628,265 166 4.237 میلیارد 7.648 هزار میلیارد 14769360
دسیناداروسازی‌ سینا
-4.914,152
-514,137
91,126 54 1.29 میلیارد 11.322 هزار میلیارد 20732680
دکوثرداروسازی‌ کوثر
-1.24,700
-4.334,551
1.64 میلیون 346 7.709 میلیارد 2.538 هزار میلیارد 249100
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
-2.7613,624
-0.3913,956
400,000 246 5.45 میلیارد 5.286 هزار میلیارد 30395144
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
-1.3614,699
0.5914,990
821,647 418 12.077 میلیارد 8.819 هزار میلیارد 16815656
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
-4.5937,937
-4.9837,780
63,398 174 2.405 میلیارد 1.935 هزار میلیارد 1593354
درازکدارویی‌ رازک‌
-2.9814,721
-2.5214,790
277,298 232 4.082 میلیارد 8.73 هزار میلیارد 28897323
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
-2.0510,112
-2.4610,070
468,118 105 4.734 میلیارد 7.584 هزار میلیارد 30811264
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
-3.926,268
-3.516,295
2.248 میلیون 1,017 14.091 میلیارد 5.768 هزار میلیارد -11420296
دامینداروسازی‌ امین‌
-3.496,341
-3.356,350
477,734 265 3.029 میلیارد 5.259 هزار میلیارد 1775480
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
-4.578,162
-4.998,126
1 میلیون 268 8.163 میلیارد 5.305 هزار میلیارد 1811964
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
011,196
011,247
0 0 0 2.071 هزار میلیارد 918072
ختوررادیاتور ایران‌
4.985,771
4.985,771
1.932 میلیون 277 11.147 میلیارد 1.731 هزار میلیارد 3018233
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.6910,273
-4.9910,240
628,652 247 6.458 میلیارد 2.188 هزار میلیارد 749929
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-7.723,874
-8.313,849
2.867 میلیون 906 11.107 میلیارد 1.724 هزار میلیارد -790296
خزامیازامیاد
-3.531,202
-3.211,206
22.626 میلیون 1,638 27.205 میلیارد 6.647 هزار میلیارد 1202
خاذینسایپاآذین‌
02,603
02,580
0 0 0 6.887 هزار میلیارد 13015
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
-1.092,181
-2.042,160
3.955 میلیون 606 8.625 میلیارد 9.815 هزار میلیارد 571422
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
-2.072,691
-1.022,720
21.088 میلیون 3,019 56.754 میلیارد 53.82 هزار میلیارد -
سمازنسیمان‌مازندران‌
-3.982,386
-1.372,451
1.563 میلیون 289 3.73 میلیارد 3.923 هزار میلیارد 601272
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
0.964,612
-0.184,560
2.165 میلیون 654 9.983 میلیارد 7.61 هزار میلیارد 1042312
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
-1.122,638
-1.542,627
1.68 میلیون 285 4.426 میلیارد 12.663 هزار میلیارد 1931016
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
-3.5911,050
-1.9411,240
177,201 234 1.958 میلیارد 2.652 هزار میلیارد 9525100
سیمرغسیمرغ
1.4511,210
-1.5410,880
28.852 میلیون 23,309 323.438 میلیارد 14.573 هزار میلیارد -
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
-4.73,365
-4.33,379
5.627 میلیون 643 18.936 میلیارد 6.124 هزار میلیارد 289390
سقاینسیمان‌ قائن‌
-4.8716,887
-4.9916,865
166,241 232 2.807 میلیارد 4.222 هزار میلیارد 24232845
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
-3.721,632
-4.661,616
3.026 میلیون 457 4.937 میلیارد 3.998 هزار میلیارد 6528
سخزرسیمان‌ خزر
-0.663,756
0.713,808
449,047 136 1.687 میلیارد 1.878 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-1.49,850
-2.49,750
5.071 میلیون 1,209 49.946 میلیارد 45.596 هزار میلیارد 6402500
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-3.881,313
-3.371,320
13.597 میلیون 1,180 17.859 میلیارد 12.277 هزار میلیارد 122109
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-0.252,430
-0.662,420
273,675 45 654.628 میلیون 11.664 هزار میلیارد -
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
-4.431,187
-4.991,180
42.727 میلیون 2,463 50.722 میلیارد 12.671 هزار میلیارد 71220
سخوزسیمان خوزستان
-2.74,113
-2.134,137
702,791 236 2.891 میلیارد 5.758 هزار میلیارد 851391
سکردسیمان کردستان
-1.762,174
-1.272,185
1.404 میلیون 199 3.052 میلیارد 4.783 هزار میلیارد -193486
سبجنوسیمان‌ بجنورد
-3.119,536
-2.929,555
183,745 152 1.752 میلیارد 3.738 هزار میلیارد 2002560
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-3.053,460
-4.63,405
10.104 میلیون 1,309 34.959 میلیارد 56.225 هزار میلیارد 1819960
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
-0.735,059
-1.865,001
436,086 112 2.206 میلیارد 2.544 هزار میلیارد 865089
سفارسیمان‌فارس‌
516,813
516,813
500 2 8.407 میلیون 3.917 هزار میلیارد 4875770
خساپاسایپا
01,565
01,499
0 0 0 61.452 هزار میلیارد 159630
فپنتاسپنتا
-0.4855,033
-0.5454,998
7,223 34 393.665 میلیون 2.981 هزار میلیارد 63508082
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
-0.81,495
0.531,515
3.494 میلیون 450 5.225 میلیارد 5.99 هزار میلیارد 328900
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-4.159,698
-4.999,613
669,563 266 6.493 میلیارد 2.152 هزار میلیارد 1949298
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
-2.782,939
-2.412,950
1.101 میلیون 289 3.235 میلیارد 2.351 هزار میلیارد 1451866
سغربسیمان‌غرب‌
-4.84,796
-4.984,787
1.324 میلیون 291 6.351 میلیارد 2.398 هزار میلیارد 906444
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
-4.624,808
-4.014,839
931,952 293 4.481 میلیارد 7.212 هزار میلیارد 3404064
شفاسرمایه گذاری شفادارو
07,328
07,321
0 0 0 8.643 هزار میلیارد -
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
-4.392,810
-4.732,800
8.543 میلیون 947 24.005 میلیارد 7.306 هزار میلیارد 438360
لسرماسرما آفرین‌
-4.695,122
-3.655,178
2.022 میلیون 614 10.356 میلیارد 1.117 هزار میلیارد 1188304
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
03,287
03,300
0 0 0 88.749 هزار میلیارد 992674
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
-4.163,043
-4.983,017
1.029 میلیون 198 3.132 میلیارد 4.869 هزار میلیارد 769879
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
-0.245,307
-2.225,202
3.239 میلیون 550 17.193 میلیارد 37.149 هزار میلیارد 1347978
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
-0.5313,720
-0.6713,701
368,875 97 5.032 میلیارد 39.788 هزار میلیارد 15517320
خپویشسازه‌ پویش‌
-2.6535,824
1.0837,200
19,569 35 701.041 میلیون 3.582 هزار میلیارد 102492464
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
-0.559,451
-0.569,450
74,685 44 698.383 میلیون 5.122 هزار میلیارد 5009030
دسبحانسبحان دارو
-0.266,039
-1.245,980
2.838 میلیون 1,033 17.139 میلیارد 6.22 هزار میلیارد 12754368
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
-2.84,581
-2.424,599
5.768 میلیون 1,420 26.423 میلیارد 3.436 هزار میلیارد -174078
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
-2.96,293
-56,157
2.028 میلیون 383 12.76 میلیارد 6.861 هزار میلیارد 226548
غسالمسالمین‌
-1.0419,376
-518,601
26,202 41 488.607 میلیون 5.813 هزار میلیارد 4747120
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-2.291,618
-2.661,612
1.961 میلیون 301 3.172 میلیارد 1.456 هزار میلیارد 273442
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
کساپاسایپاشیشه‌
1.154,495
54,666
2.997 میلیون 518 13.473 میلیارد 1.034 هزار میلیارد 22475
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
-1.52,423
-1.422,425
31.006 میلیون 1,607 75.112 میلیارد 174.456 هزار میلیارد 496715
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
-1.532,192
-1.172,200
1.099 میلیون 205 2.408 میلیارد 2.357 هزار میلیارد 383600
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-1.751,574
-1.371,580
6.089 میلیون 506 9.584 میلیارد 7.87 هزار میلیارد 176288
سدورسیمان‌ دورود
-3.872,039
-4.482,026
4.006 میلیون 565 8.168 میلیارد 1.308 هزار میلیارد -362942
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
012,680
012,400
0 0 0 2.536 هزار میلیارد 5249520
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-3.81,242
-2.941,253
16.614 میلیون 1,561 20.642 میلیارد 9.886 هزار میلیارد 372600
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
-2.931,356
-4.011,341
35.543 میلیون 2,047 48.192 میلیارد 16.95 هزار میلیارد 230520
سرودسیمان‌شاهرود
2.963,133
4.833,190
2.12 میلیون 417 6.64 میلیارد 2.538 هزار میلیارد 175448
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
-4.572,590
-4.422,594
1.16 میلیون 233 3.004 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 119140
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
025,336
025,336
0 0 0 2.534 هزار میلیارد 5092536
سفانوسیمان فارس نو
-0.888,819
-1.098,800
182,851 91 1.611 میلیارد 4.41 هزار میلیارد 5300219
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
-3.272,955
-2.822,969
5.881 میلیون 730 17.379 میلیارد 13.298 هزار میلیارد 641235
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
1.428,919
4.999,233
22,794 20 210.457 میلیون 1.784 هزار میلیارد -749196
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.42,739
-0.552,735
2.374 میلیون 197 6.499 میلیارد 18.327 هزار میلیارد 1265418
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-4.984,366
-4.984,366
3.186 میلیون 234 13.909 میلیارد 11.57 هزار میلیارد 938690
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
-1.262,431
-1.32,430
346,543 84 818.933 میلیون 6.685 هزار میلیارد 529958
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
-0.412,203
-0.632,198
535,503 93 1.168 میلیارد 9.914 هزار میلیارد 1603784
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
-0.6915,353
-1.3815,247
220,132 196 3.38 میلیارد 3.071 هزار میلیارد -
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
-2.911,369
-3.761,357
10.068 میلیون 846 13.786 میلیارد 7.53 هزار میلیارد 134162
سخاشسیمان‌خاش‌
-0.7617,522
-4.9816,778
9,702 37 164.562 میلیون 2.19 هزار میلیارد 16610856
سشرقسیمان‌ شرق‌
-2.31,612
-1.581,624
3.128 میلیون 466 5.044 میلیارد 4.278 هزار میلیارد -101556
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-1.882,717
-1.952,715
24.092 میلیون 2,125 65.463 میلیارد 221.436 هزار میلیارد 624910
سارابسیمان‌ داراب‌
-4.663,496
-4.993,484
3.757 میلیون 429 13.134 میلیارد 3.146 هزار میلیارد -
سارومسیمان‌ارومیه‌
-3.044,339
-1.774,396
1.329 میلیون 345 5.765 میلیارد 3.037 هزار میلیارد 1709566
سفارسسیمان فارس و خوزستان
03,509
03,445
0 0 0 19.738 هزار میلیارد 284229
سترانسیمان‌ تهران‌
08,007
08,080
0 0 0 14.012 هزار میلیارد 1761540
سکرماسیمان‌ کرمان‌
-0.994,416
-1.574,390
2.096 میلیون 602 9.258 میلیارد 4.378 هزار میلیارد 2013696
پردیسسرمایه گذاری پردیس
-3.092,230
-1.782,260
16.646 میلیون 1,289 37.126 میلیارد 2.788 هزار میلیارد 165020
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
-2.817,981
-2.138,037
6.672 میلیون 1,585 53.25 میلیارد 4.629 هزار میلیارد 2258623
سیلامسیمان‌ ایلام‌
-1.68,266
-2.018,231
368,743 205 3.048 میلیارد 3.41 هزار میلیارد -1934244
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
0.0611,103
0.0211,098
518,672 434 5.761 میلیارد 213.178 هزار میلیارد 79386450
کهمداشیشه‌ همدان‌
2.997,122
4.997,260
13.983 میلیون 2,560 99.593 میلیارد 8.205 هزار میلیارد 9137526
کگازشیشه‌ و گاز
59,011
59,011
208,231 69 1.876 میلیارد 4.055 هزار میلیارد -1387694
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
-4.5620,332
-520,238
197,359 79 4.013 میلیارد 4.605 هزار میلیارد 10064340
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
2.319,571
-0.379,320
1.513 میلیون 496 14.483 میلیارد 2.441 هزار میلیارد 8795749
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
1.3914,125
2.1414,230
2.057 میلیون 536 29.049 میلیارد 2.825 هزار میلیارد 5282750
غشهدشهد ایران‌
-1.5211,781
-0.4411,910
861,333 486 10.147 میلیارد 2.356 هزار میلیارد -1590435
قشکرشکرشاهرود
-4.4917,903
-4.9817,810
2.376 میلیون 724 42.538 میلیارد 3.581 هزار میلیارد 250642
قشهدشهد
-3.1113,091
-2.5213,170
685,486 461 8.974 میلیارد 5.236 هزار میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
0.6919,809
-1.1319,451
146,124 212 2.895 میلیارد 477.397 میلیارد 5189958
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-0.879,258
-0.529,290
140,181 66 1.298 میلیارد 925.8 میلیارد -
فاماصنعتی‌ آما
-4.75,418
-55,401
378,682 109 2.052 میلیارد 4.876 هزار میلیارد 2589804
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
-0.5226,432
-0.2726,497
3,218 17 85.057 میلیون 1.322 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
-4.0845,106
-544,672
24,727 65 1.115 میلیارد 1.385 هزار میلیارد 6991430
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
-0.2427,579
0.6327,817
204,754 138 5.647 میلیارد 10.342 هزار میلیارد 43602399
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
-0.1814,927
0.2714,995
5,808 8 86.698 میلیون 1.493 هزار میلیارد -
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
0.1331,690
0.1631,700
1,200 2 38.028 میلیون 3.169 هزار میلیارد -
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
4.999,005
4.999,005
14.944 میلیون 919 134.575 میلیارد 31.78 هزار میلیارد 4385435
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
04,032
03,980
0 0 0 4.032 هزار میلیارد 2040192
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.9628,890
0.9528,888
7,039 27 203.354 میلیون 2.889 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-0.4634,280
-1.0134,090
735 10 25.196 میلیون 1.714 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-2.291,194
-1.721,201
5.131 میلیون 594 6.127 میلیارد 1.507 هزار میلیارد -306858
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,812
014,812
0 0 0 399.924 میلیارد -
سدشتصنایع سیمان دشتستان
0.236,531
4.996,841
22,180 8 151.733 میلیون 7.707 هزار میلیارد 574728
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-2.75,725
-2.575,733
865,270 277 4.953 میلیارد 2.004 هزار میلیارد 1116375
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
-24,653
-2.654,622
795,276 205 3.701 میلیارد 2.93 هزار میلیارد 274527
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
-1.795,710
-1.725,714
2.098 میلیون 229 11.98 میلیارد 17.13 هزار میلیارد 3323220
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.1510,110
0.1310,108
2.858 میلیون 160 28.897 میلیارد 1.011 هزار میلیارد -
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0417,381
0.0717,387
411,407 47 7.151 میلیارد 1.738 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
-1.5510,013
-1.4510,024
52.269 میلیون 2,318 523.37 میلیارد 1.001 هزار میلیارد -
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.1910,118
0.210,119
18,163 8 183.764 میلیون 1.012 هزار میلیارد -
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.726,056
0.536,045
4.214 میلیون 911 25.518 میلیارد 554.124 هزار میلیارد 5244496
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
-4.245,895
-4.995,849
340,748 134 2.009 میلیارد 3.122 هزار میلیارد 1774395
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.0110,115
-0.0510,109
1.835 میلیون 121 18.559 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
1.176,149
0.36,096
2.075 میلیون 714 12.761 میلیارد 1.537 هزار میلیارد -2484196
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
-2.842,328
-1.172,368
926,460 171 2.156 میلیارد 2.328 هزار میلیارد 698400
چفیبرفیبر ایران‌
-1.522,457
-1.442,459
2.45 میلیون 484 6.02 میلیارد 3.309 هزار میلیارد -1076166
فخاسفولاد خراسان
-0.0512,030
-1.9911,796
23,332 37 276.023 میلیون 108.27 هزار میلیارد 1022550
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
-0.8824,551
-0.0324,761
28,011 35 676.345 میلیون 4.91 هزار میلیارد 9820400
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
04,756
04,760
0 0 0 52.316 هزار میلیارد -
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-2.757,539
-3.7856,899
1.129 میلیون 1,595 64.949 میلیارد 57.539 هزار میلیارد -
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
-0.4410,509
-2.6110,280
33,796 36 343.854 میلیون 7.356 هزار میلیارد 9773370
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
018,812
018,812
0 0 0 1.881 هزار میلیارد 1128720
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
0.8535,169
1.2235,300
172,498 309 6.067 میلیارد 4.22 هزار میلیارد 27537327
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
-0.0114,258
-1.8214,001
449,759 114 6.413 میلیارد 12.233 هزار میلیارد 5446556
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
-1.0715,841
-0.0816,000
384,190 344 6.086 میلیارد 5.907 هزار میلیارد 8031387
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-1.374,090
-1.644,079
23.677 میلیون 2,989 96.826 میلیارد 531.7 هزار میلیارد 568510
فخوزفولاد خوزستان
-3.148,048
-2.528,100
3.114 میلیون 939 25.059 میلیارد 153.304 هزار میلیارد 1665936
فولاژفولاد آلیاژی ایران
-4.715,619
-4.75,620
1.932 میلیون 376 10.858 میلیارد 30.905 هزار میلیارد 533805
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
-0.346,086
1.526,200
5.38 میلیون 903 32.742 میلیارد 2.739 هزار میلیارد 30430
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
-1.758,073
-0.798,152
814,563 361 6.576 میلیارد 7.06 هزار میلیارد 468234
خفنرفنرسازی‌خاور
-1.7313,055
-512,621
27,684 12 349.4 میلیون 2.611 هزار میلیارد -770245
خزرفنرسازی‌زر
-4.062,337
-2.32,380
2.182 میلیون 380 5.1 میلیارد 1.87 هزار میلیارد -
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
-1.312,852
-0.692,870
3.72 میلیون 413 10.609 میلیارد 3.137 هزار میلیارد 313720
قلرستقند لرستان‌
-4.579,126
-59,085
806,307 458 7.359 میلیارد 3.65 هزار میلیارد 2144610
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
023,235
023,235
0 0 0 11.85 هزار میلیارد -3229665
قنیشاقند نیشابور
-4.7112,410
-4.5912,426
1.217 میلیون 303 15.102 میلیارد 3.351 هزار میلیارد 434350
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قصفهاقنداصفهان‌
-2.5222,911
-2.1423,000
424,039 134 9.715 میلیارد 4.468 هزار میلیارد 9118578
قهکمتقندهکمتان‌
-2.9516,823
-3.0716,801
330,260 411 5.556 میلیارد 4.603 هزار میلیارد 4592679
قمروقند مرودشت‌
-4.2212,749
-4.9712,650
246,121 172 3.138 میلیارد 2.55 هزار میلیارد 1848605
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
بالبرکابل‌ البرز
4.025,770
4.995,824
2.421 میلیون 689 13.971 میلیارد 1.829 هزار میلیارد 103860
کپارسکاشی‌ پارس‌
-4.8510,400
-510,384
527,225 275 5.483 میلیارد 1.296 هزار میلیارد 8819200
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
-4.1511,641
-511,538
1.138 میلیون 454 13.252 میلیارد 3.844 هزار میلیارد 838152
پکویرکویر تایر
1.315,954
2.676,034
1.101 میلیون 504 6.553 میلیارد 4.168 هزار میلیارد 4417868
شکربنکربن‌ ایران‌
-1.8418,143
-0.5118,389
552,555 553 10.025 میلیارد 4.536 هزار میلیارد 2794022
فاسمینکالسیمین‌
-2.0513,027
-3.2112,872
4.811 میلیون 727 62.678 میلیارد 26.054 هزار میلیارد 4442207
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
-3.913,026
-3.33,045
3.673 میلیون 640 11.115 میلیارد 7.868 هزار میلیارد 1513000
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
-4.649,797
-549,588
563,717 654 28.071 میلیارد 4.98 هزار میلیارد 23155605
دکیمیکیمیدارو
-3.56,620
-4.816,530
652,259 175 4.318 میلیارد 3.813 هزار میلیارد 9605620
داروکارخانجات‌داروپخش‌
-4.7812,363
-512,334
395,920 315 4.895 میلیارد 9.272 هزار میلیارد 12437178
خکمککمک‌فنرایندامین‌
-4.743,440
-4.983,431
635,294 148 2.186 میلیارد 1.104 هزار میلیارد -921920
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
-0.725,795
0.225,850
1.803 میلیون 525 10.448 میلیارد 4.926 هزار میلیارد 2578775
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
-4.829,375
-4.999,358
1.098 میلیون 289 10.291 میلیارد 5.625 هزار میلیارد 956250
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
0.056,056
0.786,100
108,034 44 654.281 میلیون 1.514 هزار میلیارد 18168
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
-2.496,827
-0.036,999
704,305 385 4.809 میلیارد 2.048 هزار میلیارد 6014587
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-1.655,300
-1.55,308
3.35 میلیون 675 17.756 میلیارد 86.883 هزار میلیارد 943400
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
010,449
010,968
0 0 0 19.435 هزار میلیارد -
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.81,899
4.971,902
13.522 میلیون 1,065 25.683 میلیارد 3.272 هزار میلیارد 7596
چکارنکارتن‌ ایران‌
-6.3536,629
-5.4236,990
1.207 میلیون 956 44.216 میلیارد 6.676 هزار میلیارد 8864218
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
-3.1910,335
-410,248
1.09 میلیون 653 11.269 میلیارد 2.067 هزار میلیارد 9632220
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,974
09,900
0 0 0 14.961 هزار میلیارد -
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
014,850
015,347
0 0 0 2.673 هزار میلیارد 59400
کلوندکاشی‌ الوند
-3.785,682
-3.495,699
819,167 263 4.654 میلیارد 2.273 هزار میلیارد 630702
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
014,853
014,919
0 0 0 1.114 هزار میلیارد 2940894
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
561,015
561,015
98,945 28 6.037 میلیارد 15.093 هزار میلیارد 19463785
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
58,652
58,652
759,749 57 6.573 میلیارد 5.624 هزار میلیارد 1600620
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-1.092,176
0.052,201
21.645 میلیون 1,845 47.11 میلیارد 43.52 هزار میلیارد 272000
دسبحاگروه دارویی سبحان
-4.034,857
-4.544,831
2.172 میلیون 775 10.551 میلیارد 13.284 هزار میلیارد 4099308
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
-3.417,339
-517,053
499,242 415 8.656 میلیارد 12.162 هزار میلیارد 1751239
برکتگروه دارویی برکت
-1.032,312
-1.542,300
2.593 میلیون 373 5.995 میلیارد 13.41 هزار میلیارد -
شگلگلتاش‌
1.5510,415
3.3510,600
2.389 میلیون 1,162 24.882 میلیارد 10.415 هزار میلیارد 21871500
خبهمنگروه‌بهمن‌
01,751
01,726
0 0 0 17.51 هزار میلیارد 414987
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
-0.337,214
-0.537,200
5.503 میلیون 752 39.696 میلیارد 194.778 هزار میلیارد 3679140
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
0.615,118
2.025,190
21.575 میلیون 1,835 110.418 میلیارد 207.279 هزار میلیارد 1545636
غگلگلوکوزان‌
-1.0533,647
-2.0733,300
911,057 719 30.654 میلیارد 6.729 هزار میلیارد 132569180
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-1.475,903
-1.525,900
9.069 میلیون 458 53.534 میلیارد 177.09 هزار میلیارد 1989311
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
4.692,722
52,730
1.778 میلیون 239 4.838 میلیارد 4.9 هزار میلیارد 974476
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
-0.0253,614
-1.1353,021
20,108 82 1.076 میلیارد 53.614 هزار میلیارد 112696628
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
-4.754,830
-4.994,818
2.506 میلیون 426 12.104 میلیارد 12.203 هزار میلیارد 2637180
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
-4.484,482
-3.474,529
8.352 میلیون 1,083 37.436 میلیارد 10.757 هزار میلیارد 860544
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
-3.9413,962
-513,808
202,450 155 2.827 میلیارد 1.535 هزار میلیارد 2792400
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
-2.859,484
-2.819,488
3.439 میلیون 1,397 32.619 میلیارد 4.742 هزار میلیارد -350908
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
-2.261,642
-2.561,637
3.278 میلیون 354 5.384 میلیارد 3.284 هزار میلیارد 433488
ولیزلیزینگ‌ایران‌
-1.311,510
-3.011,484
2.201 میلیون 334 3.324 میلیارد 906 میلیارد 46810
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
-2.581,284
-2.811,281
27.22 میلیون 2,194 34.951 میلیارد 11.607 هزار میلیارد 369792
فلامیلامیران‌
0.1926,007
-2.5325,300
37,435 56 973.568 میلیون 1.56 هزار میلیارد 8192205
شلعابلعابیران‌
-4.464,283
-3.664,319
2.135 میلیون 472 9.146 میلیارد 685.28 میلیارد 2231443
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
-3.12,566
-4.982,516
1.248 میلیون 227 3.203 میلیارد 1.36 هزار میلیارد 307920
وایرانلیزینگ ایرانیان
-4.161,868
-3.81,875
6.408 میلیون 659 11.97 میلیارد 1.868 هزار میلیارد 424036
غپاکلبنیات‌ پاک‌
-4.672,692
-4.992,683
3.789 میلیون 551 10.198 میلیارد 3.73 هزار میلیارد 201900
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
0.2815,021
0.1314,998
224,143 200 3.367 میلیارد 2.433 هزار میلیارد 9583398
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
-0.9929,293
-0.4929,440
233,550 361 6.811 میلیارد 59.055 هزار میلیارد 26480872
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
89.8667,000
89.8667,000
30 2 2.01 میلیون 5.896 هزار میلیارد 67000
غالبرلبنیات‌کالبر
-3.416,495
-56,388
1.707 میلیون 469 11.087 میلیارد 2.273 هزار میلیارد 837855
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
-3.255,512
-1.745,598
2.136 میلیون 480 11.771 میلیارد 3.938 هزار میلیارد -617344
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-2.065,190
-1.645,212
11.867 میلیون 1,961 61.589 میلیارد 228.36 هزار میلیارد 1126230
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-1.387,499
-1.377,500
27.392 میلیون 1,374 205.422 میلیارد 359.952 هزار میلیارد 1972237
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-0.218,994
1.349,134
959,045 240 8.625 میلیارد 8.994 هزار میلیارد -
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
1.1525,291
-0.0225,000
187,434 272 4.74 میلیارد 8.228 هزار میلیارد -
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
1.654,509
1.854,518
92.045 میلیون 7,533 415.011 میلیارد 351.702 هزار میلیارد 771039
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
-0.712,242
-0.82,240
8.945 میلیون 954 20.056 میلیارد 2.511 هزار میلیارد 114342
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
-4.121,654
-4.061,655
23.438 میلیون 2,107 38.757 میلیارد 10.398 هزار میلیارد 335762
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
0.4717,712
0.9617,800
941,271 279 16.672 میلیارد 5.703 هزار میلیارد 2479680
کدمامعدنی‌ دماوند
-88.425,500
-88.425,500
4,200 1 23.1 میلیون 165 میلیارد 2662000
بموتوموتوژن‌
-2.1515,963
-1.4316,080
404,770 311 6.461 میلیارد 10.861 هزار میلیارد 10599432
غمارگمارگارین‌
-1.065,526
-1.635,494
931,259 430 5.146 میلیارد 4.642 هزار میلیارد 4398696
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
-4.554,428
-4.294,440
2.427 میلیون 476 10.748 میلیارد 917.333 میلیارد 2174148
اخابرمخابرات ایران
0.923,068
-2.632,960
21.935 میلیون 1,478 67.297 میلیارد 184.08 هزار میلیارد 1389804
خمهرمهرکام‌پارس‌
-3.481,555
-1.611,585
9.952 میلیون 1,040 15.476 میلیارد 2.895 هزار میلیارد 94855
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
057,818
058,299
0 0 0 12.142 هزار میلیارد 117948720
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
-2.438,188
-2.268,202
1.8 میلیون 793 14.74 میلیارد 9.212 هزار میلیارد 1129944
کبافقمعادن‌ بافق‌
4.5851,893
552,101
1.101 میلیون 1,254 57.138 میلیارد 10.508 هزار میلیارد 56252012
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
3.7916,265
3.9916,296
8.931 میلیون 1,681 145.27 میلیارد 3.292 هزار میلیارد 813250
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
-4.884,174
-4.994,169
211,458 80 882.576 میلیون 508.573 میلیارد -434096
خمحرکهنیرو محرکه‌
0.543,701
3.943,826
3.758 میلیون 435 13.908 میلیارد 3.777 هزار میلیارد 303482
غنوشنوش‌ مازندران‌
4.984,549
4.984,549
133,610 10 607.792 میلیون 227.45 میلیارد 600468
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
-0.971,219
-0.971,219
10.907 میلیون 866 13.291 میلیارد 3.206 هزار میلیارد -182850
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
فنوالنورد آلومینیوم‌
-4.753,546
-4.653,550
1.47 میلیون 259 5.214 میلیارد 2.405 هزار میلیارد 195030
بنیرونیروترانس‌
-3.89,075
-4.599,000
1.647 میلیون 342 14.946 میلیارد 4.538 هزار میلیارد 5072925
شنفتنفت‌ پارس‌
-2.6315,136
-4.7914,800
369,305 338 5.469 میلیارد 30.272 هزار میلیارد 12547744
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
012,359
011,753
0 0 0 18.539 هزار میلیارد -
شبهرننفت‌ بهران‌
-1.6518,333
-1.918,287
442,513 380 8.083 میلیارد 47.666 هزار میلیارد 31166100
شکلرنیروکلر
-1.5212,022
-3.3111,803
672,893 428 8.09 میلیارد 6.011 هزار میلیارد 2644840
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,076
04,243
0 0 0 604.113 میلیارد -933404
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
019,075
018,900
0 0 0 2.747 هزار میلیارد 3357200
ولملتواسپاری ملت
-4.712,205
-4.972,199
783,032 80 1.727 میلیارد 1.764 هزار میلیارد 136710
سیستمهمکاران سیستم
0.096,686
-0.456,650
513,894 61 3.436 میلیارد 8.424 هزار میلیارد 3690672