کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
3.5914,577
514,775
2.05 میلیون 1,156 29.882 میلیارد 38.629 هزار میلیارد 25655520
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
1.834,895
-0.154,800
6.414 میلیون 1,679 31.4 میلیارد 13.412 هزار میلیارد 832150
لابساآبسال‌
1.9324,285
1.6224,211
591,131 542 14.356 میلیارد 8.743 هزار میلیارد 1797090
فایراآلومینیوم‌ایران‌
2.415,139
2.215,129
3.169 میلیون 953 16.284 میلیارد 26.712 هزار میلیارد 2148102
فمرادآلومراد
2.6918,536
3.3218,650
775,490 761 14.374 میلیارد 918.19 میلیارد 648760
دالبرالبرزدارو
4.97,842
4.997,849
6.382 میلیون 577 50.051 میلیارد 14.586 هزار میلیارد 12602094
نمرینوایران‌ مرینوس‌
523,575
523,575
338,719 50 7.985 میلیارد 2.994 هزار میلیارد 2239625
بترانسایران‌ ترانسفو
0.218,198
0.228,199
15.817 میلیون 4,207 129.673 میلیارد 30.743 هزار میلیارد 5943550
پاساایران‌یاساتایرورابر
-2.058,451
-2.648,400
4.921 میلیون 1,103 41.589 میلیارد 5.071 هزار میلیارد 1335258
چافستافست‌
1.7511,081
511,434
3.851 میلیون 345 42.668 میلیارد 10.97 هزار میلیارد 10892623
مرقامایران‌ارقام‌
4.395,511
4.625,523
17.762 میلیون 2,905 97.889 میلیارد 2.756 هزار میلیارد 1548591
دیرانایران‌دارو
2.735,992
4.926,120
4.847 میلیون 1,703 29.041 میلیارد 3.176 هزار میلیارد 3283616
خکارایرکا پارت صنعت
4.933,129
53,131
2.695 میلیون 253 8.433 میلیارد 1.565 هزار میلیارد 478737
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
3.5516,161
-3.8915,000
1.94 میلیون 727 31.351 میلیارد 4.63 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
1.874,032
3.564,099
9.145 میلیون 1,465 36.873 میلیارد 2.54 هزار میلیارد 391104
خودروایران‌ خودرو
3.46,172
2.686,129
36.707 میلیون 5,087 226.555 میلیارد 94.432 هزار میلیارد 481416
البرزبیمه البرز
52,352
52,352
43.44 میلیون 816 102.171 میلیارد 9.408 هزار میلیارد 326928
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-0.4913,243
-1.9413,050
3.062 میلیون 1,243 40.545 میلیارد 26.486 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
4.944,035
4.994,037
32.128 میلیون 1,012 129.647 میلیارد 11.5 هزار میلیارد 798930
آسیابیمه آسیا
4.743,974
4.983,983
3.255 میلیون 264 12.934 میلیارد 9.14 هزار میلیارد 615970
وسینابانک سینا
4.42,513
3.782,498
35.418 میلیون 1,622 89.014 میلیارد 25.13 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
0.254,490
0.924,520
2.761 میلیون 428 12.394 میلیارد 58.958 هزار میلیارد 4490
وخاوربانک خاورمیانه
-2.253,439
-0.543,499
4.072 میلیون 548 14.005 میلیارد 34.39 هزار میلیارد 1224284
وبصادربانک صادرات ایران
4.87431
4.87431
698.278 میلیون 16,419 300.717 میلیارد 75.578 هزار میلیارد 68960
وپاساربانک پاسارگاد
4.81,878
4.971,881
244.244 میلیون 7,673 458.805 میلیارد 94.651 هزار میلیارد 527718
پارسیانبیمه پارسیان
4.412,604
4.972,618
18.014 میلیون 802 46.915 میلیارد 10.416 هزار میلیارد 1177008
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
-2.2110,108
-3.279,998
4.104 میلیون 1,548 41.481 میلیارد 5.206 هزار میلیارد 181944
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
4.46422
4.95424
1.442 میلیارد 35,645 609.145 میلیارد 94.497 هزار میلیارد 70474
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
4.9915,115
4.9915,116
802,742 248 12.134 میلیارد 5.441 هزار میلیارد 5169330
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
8.971,981
8.361,970
28.767 میلیون 1,660 56.999 میلیارد 11.886 هزار میلیارد 334789
مابیمه ما
4.923,409
4.993,411
2.688 میلیون 154 9.162 میلیارد 5.114 هزار میلیارد 1469279
پرداختبه پرداخت ملت
1.2717,970
2.8518,250
1.541 میلیون 845 27.684 میلیارد 26.057 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
-0.6914,429
-2.3514,188
6.003 میلیون 2,529 86.619 میلیارد 14.429 هزار میلیارد 11442197
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
4.976,441
4.996,442
19.59 میلیون 1,252 126.172 میلیارد 9.662 هزار میلیارد 953268
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
4.5417,486
517,562
1.373 میلیون 881 24.002 میلیارد 4.284 هزار میلیارد 3986808
وپارسبانک‌پارسیان‌
1.532,979
-0.822,910
23.181 میلیون 1,912 69.048 میلیارد 70.781 هزار میلیارد 357480
وکاربانک‌ کارآفرین‌
4.592,620
4.992,630
7.825 میلیون 500 20.5 میلیارد 22.27 هزار میلیارد 524000
شپدیسپتروشیمی پردیس
2.6722,017
2.5621,994
2.513 میلیون 755 55.326 میلیارد 132.102 هزار میلیارد 22611459
شترانپالایش نفت تهران
3.395,124
3.015,105
16.274 میلیون 3,080 83.386 میلیارد 225.456 هزار میلیارد 1122156
خپارسپارس‌ خودرو
1.341,359
-0.31,337
140.774 میلیون 7,426 191.296 میلیارد 30.877 هزار میلیارد 9513
جمپتروشیمی جم
2.4411,503
2.4411,503
3.402 میلیون 1,197 39.131 میلیارد 158.741 هزار میلیارد 19336543
دپارسپارس‌ دارو
4.9329,375
529,394
608,598 252 17.877 میلیارد 15.422 هزار میلیارد 77491250
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
4.194,527
4.994,562
2.033 میلیون 456 9.205 میلیارد 2.716 هزار میلیارد 153918
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
2.4913,315
2.6513,335
1.164 میلیون 640 15.5 میلیارد 39.945 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
0.8827,275
-0.1427,000
1.588 میلیون 1,711 43.311 میلیارد 1.637 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
-0.6939,176
-0.2539,351
1.186 میلیون 1,538 46.481 میلیارد 235.056 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
2.654,182
4.814,270
22.22 میلیون 2,076 92.926 میلیارد 13.522 هزار میلیارد 104550
نوریپتروشیمی نوری
0.4233,039
3.3434,000
7.512 میلیون 12,734 248.182 میلیارد 99.117 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
0.247,151
0.937,200
1.565 میلیون 413 11.192 میلیارد 9.01 هزار میلیارد 4326355
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
-2.467,361
-1.277,451
1.707 میلیون 655 12.563 میلیارد 3.46 هزار میلیارد 3157869
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
6.9610,156
5.610,027
9.425 میلیون 1,773 95.721 میلیارد 66.014 هزار میلیارد 27055584
شپناپالایش نفت اصفهان
4.1512,208
4.0412,195
33.736 میلیون 6,067 411.854 میلیارد 244.16 هزار میلیارد 3552528
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
2.1715,417
2.0515,400
2.147 میلیون 709 33.107 میلیارد 212.755 هزار میلیارد 3777165
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
1.688,765
1.978,790
2.734 میلیون 849 23.968 میلیارد 124.919 هزار میلیارد 6976940
لخزرپارس‌ خزر
4.9435,485
535,505
368,306 165 13.069 میلیارد 5.365 هزار میلیارد 38501225
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
-3.7828,447
-4.3528,278
845,883 973 24.063 میلیارد 4.267 هزار میلیارد 15190698
شبریزپالایش نفت تبریز
2.3425,554
3.7125,896
1.262 میلیون 443 32.254 میلیارد 99.257 هزار میلیارد 14233578
پلاسکپلاسکوکار
4.412,393
3.322,368
8.444 میلیون 1,093 20.207 میلیارد 2.187 هزار میلیارد -100506
خراسانپتروشیمی خراسان
217,816
4.7118,290
764,073 253 13.612 میلیارد 31.889 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
0.6664,660
0.4364,513
182,747 576 11.816 میلیارد 61.427 هزار میلیارد 129837280
بسویچپارس‌سویچ‌
0.5512,926
4.9913,497
44,185 11 596.365 میلیون 12.926 هزار میلیارد 9332572
شاراکپتروشیمی شازند
-1.177,371
-1.457,350
5.947 میلیون 1,970 43.835 میلیارد 59.44 هزار میلیارد 4732182
لپارسپارس‌ الکتریک‌
0.9312,520
1.512,591
353,139 223 4.421 میلیارد 3.756 هزار میلیارد 3918760
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
1.5427,825
2.2228,011
4.072 میلیون 5,201 113.307 میلیارد 55.65 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
3.811,316
511,447
3.486 میلیون 1,076 39.451 میلیارد 12.221 هزار میلیارد 9392280
شیرازپتروشیمی‌شیراز
-1.259,263
-0.859,300
4.955 میلیون 787 45.903 میلیارد 47.241 هزار میلیارد 64841
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
1.953,970
0.743,923
8.87 میلیون 885 35.217 میلیارد 32.753 هزار میلیارد 797970
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
-0.195,872
0.255,898
4.186 میلیون 1,187 24.581 میلیارد 14.175 هزار میلیارد 1068704
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
-2.4220,253
1.6721,101
4.648 میلیون 1,264 94.14 میلیارد 3.281 هزار میلیارد 1579734
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
2.323,749
2.353,750
14.181 میلیون 1,836 53.165 میلیارد 13.659 هزار میلیارد 2376866
تکنوتکنوتار
4.735,182
2.065,050
3.742 میلیون 829 19.392 میلیارد 1.272 هزار میلیارد 62184
حتایدتایدواترخاورمیانه
515,729
515,729
1.026 میلیون 148 16.142 میلیارد 15.729 هزار میلیارد 6480348
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
4.782,606
4.992,611
13.226 میلیون 869 34.468 میلیارد 4.17 هزار میلیارد 620228
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
0.626,864
-0.326,800
3.578 میلیون 962 24.558 میلیارد 20.156 هزار میلیارد 205920
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
4.853,048
4.993,052
20.81 میلیون 771 63.426 میلیارد 15.24 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
0.051,821
0.111,822
3.325 میلیون 429 6.056 میلیارد 12.747 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
1.3910,934
211,000
3.367 میلیون 441 36.811 میلیارد 19.681 هزار میلیارد 3673824
تنوینتامین سرمایه نوین
4.942,870
4.972,871
23.656 میلیون 1,194 67.9 میلیارد 25.83 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
3.055,069
3.095,071
2.003 میلیون 398 10.152 میلیارد 1.217 هزار میلیارد 795833
چدنتولیدی چدن سازان
-0.649,710
-0.539,721
3.758 میلیون 1,304 36.492 میلیارد 9.71 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
1.074,076
1.244,083
14.427 میلیون 2,184 58.797 میلیارد 164.263 هزار میلیارد 489120
غمهراتولیدی‌مهرام‌
0.6225,653
0.8325,707
123,173 153 3.16 میلیارد 2.4 هزار میلیارد 41634819
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
4.146,794
56,850
106,990 41 729.823 میلیون 2.004 هزار میلیارد 129086
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
4.9916,934
516,935
700,637 254 11.864 میلیارد 8.467 هزار میلیارد 19728110
خمحورتولیدمحورخودرو
2.757,661
2.077,610
484,081 201 3.709 میلیارد 3.223 هزار میلیارد 99593
فجامجام‌دارو
0.2317,744
-0.0217,700
210,853 252 3.741 میلیارد 2.129 هزار میلیارد 15703440
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
1.123,971
-0.183,920
5.679 میلیون 1,077 22.552 میلیارد 3.781 هزار میلیارد 146927
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
4.484,782
4.984,805
19.705 میلیون 2,643 94.232 میلیارد 24.918 هزار میلیارد 1754994
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
4.5424,289
524,395
1.796 میلیون 650 43.631 میلیارد 4.858 هزار میلیارد 4590621
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
4.9915,640
4.9915,640
218,259 75 3.414 میلیارد 5.161 هزار میلیارد 4551240
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
3.0914,131
514,393
2.296 میلیون 752 32.447 میلیارد 118.7 هزار میلیارد 28770716
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
4.9438,068
538,089
235,255 276 8.956 میلیارد 2.284 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
0.0916,008
0.7216,109
127,808 110 2.049 میلیارد 12.806 هزار میلیارد 23451720
غدشتدشت‌ مرغاب‌
558,259
558,259
81,587 15 4.753 میلیارد 3.114 هزار میلیارد 4835497
دامینداروسازی‌ امین‌
2.988,751
4.998,922
197,756 62 1.764 میلیارد 7.258 هزار میلیارد 2450280
دلرداروسازی‌ اکسیر
4.9128,805
528,830
441,079 161 12.705 میلیارد 12.962 هزار میلیارد 20739600
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
4.9419,661
519,671
3.565 میلیون 1,006 70.084 میلیارد 11.797 هزار میلیارد 22492184
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
4.3531,116
2.9530,700
910,380 290 28.327 میلیارد 26.137 هزار میلیارد 59898300
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
2.697,494
1.517,408
469,054 227 3.515 میلیارد 8.498 هزار میلیارد 16411860
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
3.884,262
54,308
17.273 میلیون 2,747 73.625 میلیارد 10.672 هزار میلیارد 11690666
دلقمادارویی‌ لقمان‌
4.235,151
55,189
3.775 میلیون 784 19.446 میلیارد 3.477 هزار میلیارد 1596810
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
4.996,243
4.996,243
255,061 72 1.592 میلیارد 2.962 هزار میلیارد 486954
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
4.448,003
58,046
3.119 میلیون 650 24.963 میلیارد 5.202 هزار میلیارد 1776666
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
2.0512,625
512,989
123,498 44 1.604 میلیارد 9.469 هزار میلیارد 38468375
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
4.9919,282
519,283
262,578 201 5.063 میلیارد 7.481 هزار میلیارد 43018142
درازکدارویی‌ رازک‌
4.7718,317
518,357
648,901 215 11.886 میلیارد 10.862 هزار میلیارد 35956271
دکوثرداروسازی‌ کوثر
1.245,883
2.915,980
2.054 میلیون 464 12.081 میلیارد 3.177 هزار میلیارد 311799
دروزداروسازی‌ روزدارو
4.744,998
4.995,010
722,352 158 3.61 میلیارد 3.498 هزار میلیارد 64974
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
0.589,657
-0.89,524
12.904 میلیون 2,655 124.618 میلیارد 38.628 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
0.1638,352
0.6538,540
923,491 845 35.417 میلیارد 1.956 هزار میلیارد 1610784
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
4.677,687
57,711
5.634 میلیون 1,545 43.312 میلیارد 7.074 هزار میلیارد -14005714
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
513,683
513,683
1.229 میلیون 336 16.819 میلیارد 2.531 هزار میلیارد 1122006
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
4.874,742
54,748
2.114 میلیون 495 10.026 میلیارد 2.11 هزار میلیارد -967368
ختوررادیاتور ایران‌
4.919,550
59,558
2.848 میلیون 401 27.194 میلیارد 2.865 هزار میلیارد 4994650
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
1.8417,069
-2.316,375
2.32 میلیون 1,139 39.605 میلیارد 3.636 هزار میلیارد 1246037
خزامیازامیاد
4.421,369
4.961,376
61.336 میلیون 2,767 83.951 میلیارد 7.57 هزار میلیارد 1369
سکردسیمان کردستان
4.933,126
4.973,127
17.695 میلیون 1,588 55.307 میلیارد 6.877 هزار میلیارد -278214
سمازنسیمان‌مازندران‌
4.993,052
4.993,052
680,457 71 2.077 میلیارد 5.017 هزار میلیارد 769104
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
-1.175,084
-1.635,060
5.629 میلیون 1,756 28.619 میلیارد 8.389 هزار میلیارد 1148984
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
4.283,651
53,676
21.84 میلیون 2,197 79.729 میلیارد 16.43 هزار میلیارد 792267
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
1.23,115
2.183,145
6.99 میلیون 460 21.774 میلیارد 84.105 هزار میلیارد 940730
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
4.9216,129
516,141
1.939 میلیون 981 31.267 میلیارد 3.871 هزار میلیارد 13903198
خساپاسایپا
1.631,626
0.751,612
115.141 میلیون 6,745 187.187 میلیارد 63.848 هزار میلیارد 165852
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
2.258,127
0.087,954
5.448 میلیون 1,565 44.281 میلیارد 1.772 هزار میلیارد 1885464
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
1.972,643
3.672,687
9.606 میلیون 902 25.387 میلیارد 11.894 هزار میلیارد 692466
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
2.373,281
2.623,289
5.647 میلیون 720 18.528 میلیارد 15.749 هزار میلیارد 2401692
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.033,494
-0.233,485
22.829 میلیون 2,745 79.758 میلیارد 56.778 هزار میلیارد 1837844
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
1.853,749
-0.033,680
20.955 میلیون 3,093 78.555 میلیارد 2.999 هزار میلیارد 1852006
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
4.984,471
4.984,471
8.589 میلیون 368 38.401 میلیارد 11.625 هزار میلیارد 697476
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
9.976,089
10.226,103
5.549 میلیون 306 33.787 میلیارد 11.082 هزار میلیارد 523654
سقاینسیمان‌ قائن‌
0.9218,728
-0.3118,500
537,511 572 10.066 میلیارد 4.682 هزار میلیارد 26874680
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
4.412,036
4.972,047
3.688 میلیون 342 7.509 میلیارد 4.988 هزار میلیارد 8144
سخوزسیمان خوزستان
4.845,000
4.995,007
13.433 میلیون 1,726 67.163 میلیارد 7 هزار میلیارد 1035000
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-0.761,695
-2.341,668
45.561 میلیون 3,379 77.223 میلیارد 15.848 هزار میلیارد 157635
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
06,250
06,335
0 0 0 3.143 هزار میلیارد 1068750
سفارسیمان‌فارس‌
0.0817,899
518,779
1,500 2 28.169 میلیون 4.17 هزار میلیارد 5190710
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
4.972,154
4.972,154
33.111 میلیون 710 71.321 میلیارد 8.63 هزار میلیارد 473880
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
3.71,317
4.331,325
47.921 میلیون 2,657 63.111 میلیارد 14.059 هزار میلیارد 79020
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
3.682,705
2.722,680
4.88 میلیون 673 13.199 میلیارد 12.984 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
010,877
010,890
0 0 0 50.35 هزار میلیارد 7070050
خاذینسایپاآذین‌
3.012,192
3.382,200
15.33 میلیون 2,246 33.61 میلیارد 5.799 هزار میلیارد 10960
سغربسیمان‌غرب‌
4.755,226
4.995,238
1.246 میلیون 273 6.51 میلیارد 2.613 هزار میلیارد 987714
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
4.9818,496
4.9918,498
491,200 250 9.085 میلیارد 3.699 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
4.8743,148
543,203
44,246 58 1.909 میلیارد 4.315 هزار میلیارد 123446428
دسبحانسبحان دارو
4.227,532
4.987,587
4.522 میلیون 1,557 34.059 میلیارد 7.758 هزار میلیارد 15907584
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-2.612,089
-3.032,080
12.797 میلیون 1,449 26.739 میلیارد 1.88 هزار میلیارد 353041
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.983,034
4.983,034
2.734 میلیون 113 8.295 میلیارد 3.262 هزار میلیارد 530950
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
3.841,405
4.211,410
42.014 میلیون 3,180 59.035 میلیارد 11.184 هزار میلیارد 421500
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
4.221,728
4.951,740
116.258 میلیون 4,957 200.878 میلیارد 21.6 هزار میلیارد 293760
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
521,657
521,657
205,663 15 4.454 میلیارد 4.331 هزار میلیارد 8965998
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
2.71,866
1.981,853
5.735 میلیون 710 10.704 میلیارد 9.33 هزار میلیارد 208992
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
-2.6167,293
-3.3266,800
27,713 118 1.865 میلیارد 3.645 هزار میلیارد 77656122
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
1.185,818
-0.355,730
12.936 میلیون 3,020 75.258 میلیارد 4.364 هزار میلیارد -221084
سرودسیمان‌شاهرود
3.753,515
4.963,556
4.979 میلیون 780 17.5 میلیارد 2.847 هزار میلیارد 196840
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
4.823,220
4.983,225
2.41 میلیون 410 7.76 میلیارد 3.542 هزار میلیارد 148120
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
0.2225,303
0.3825,345
358,988 493 9.083 میلیارد 2.53 هزار میلیارد 5085903
سیلامسیمان‌ ایلام‌
3.888,646
58,739
1.689 میلیون 631 14.604 میلیارد 3.566 هزار میلیارد -2023164
پردیسسرمایه گذاری پردیس
4.722,930
4.972,937
18.948 میلیون 1,530 55.515 میلیارد 3.663 هزار میلیارد 216820
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
3.823,450
3.523,440
3.895 میلیون 338 13.44 میلیارد 9.488 هزار میلیارد 752100
سکرماسیمان‌ کرمان‌
4.644,892
4.984,908
2.815 میلیون 580 13.772 میلیارد 4.85 هزار میلیارد 2230752
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
3.082,813
1.872,780
4.738 میلیون 798 13.327 میلیارد 12.659 هزار میلیارد 2047864
سفارسسیمان فارس و خوزستان
4.444,042
4.994,063
19.086 میلیون 1,088 77.145 میلیارد 22.736 هزار میلیارد 327402
سیمرغسیمرغ
0.7211,856
0.4911,829
6.959 میلیون 4,140 82.502 میلیارد 15.413 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
4.855,318
4.995,325
9.326 میلیون 638 49.599 میلیارد 37.226 هزار میلیارد 1350772
شفاسرمایه گذاری شفادارو
4.817,973
57,987
1.026 میلیون 209 8.184 میلیارد 9.404 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
4.824,847
54,855
7.261 میلیون 601 35.192 میلیارد 2.424 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
2.5111,996
3.0612,060
1.355 میلیون 598 16.259 میلیارد 4.702 هزار میلیارد 2519160
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
-513,597
-513,597
117,782 128 1.601 میلیارد 2.719 هزار میلیارد -1142148
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
0.462,846
0.782,855
3.388 میلیون 340 9.641 میلیارد 19.043 هزار میلیارد 1314852
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
0.84,292
2.214,352
8.716 میلیون 1,280 37.411 میلیارد 11.374 هزار میلیارد 922780
سترانسیمان‌ تهران‌
4.738,815
4.998,837
5.689 میلیون 1,719 50.15 میلیارد 15.426 هزار میلیارد 1939300
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
3.189,474
2.819,440
2.58 میلیون 999 24.447 میلیارد 2.103 هزار میلیارد 1904274
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
4.876,379
56,387
788,657 291 5.031 میلیارد 6.915 هزار میلیارد 3380870
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
2.051,740
3.231,760
34.898 میلیون 2,466 60.736 میلیارد 9.57 هزار میلیارد 170520
غسالمسالمین‌
2.1920,818
521,389
63,256 86 1.342 میلیارد 6.245 هزار میلیارد 5100410
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
4.6212,620
512,666
4.633 میلیون 1,041 58.47 میلیارد 13.76 هزار میلیارد 454320
سخاشسیمان‌خاش‌
4.9721,549
521,554
313,593 187 6.758 میلیارد 2.694 هزار میلیارد 20428452
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
4.063,358
4.993,388
8.574 میلیون 1,272 28.791 میلیارد 5.373 هزار میلیارد 849574
سفانوسیمان فارس نو
4.8910,067
4.9910,077
1.147 میلیون 169 11.543 میلیارد 5.034 هزار میلیارد 6050267
کساپاسایپاشیشه‌
3.785,459
2.645,399
4.096 میلیون 593 22.361 میلیارد 1.256 هزار میلیارد 27295
سدورسیمان‌ دورود
4.592,528
4.962,537
8.934 میلیون 1,214 22.586 میلیارد 1.622 هزار میلیارد -449984
سارابسیمان‌ داراب‌
4.813,571
4.993,577
10.269 میلیون 1,195 36.668 میلیارد 3.214 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
4.932,022
4.982,023
9.788 میلیون 698 19.792 میلیارد 5.365 هزار میلیارد -127386
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
3.156,575
-0.146,365
4.652 میلیون 724 30.583 میلیارد 9.863 هزار میلیارد 4655100
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
0.252,435
1.482,465
17.984 میلیون 1,550 43.782 میلیارد 175.32 هزار میلیارد 499175
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
-1.689,411
-2.329,350
7.179 میلیون 2,411 67.557 میلیارد 5.458 هزار میلیارد 2663313
سارومسیمان‌ارومیه‌
4.795,401
4.995,411
4.565 میلیون 672 24.655 میلیارد 3.781 هزار میلیارد 2127994
کگازشیشه‌ و گاز
2.5913,832
2.2213,782
3.155 میلیون 1,287 43.636 میلیارد 6.224 هزار میلیارد -2130128
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
3.9620,622
4.5220,733
231,360 305 4.771 میلیارد 4.671 هزار میلیارد 10207890
کهمداشیشه‌ همدان‌
0.698,459
0.318,427
5.498 میلیون 990 46.504 میلیارد 9.745 هزار میلیارد 10852897
قشهدشهد
3.4915,306
3.1115,250
783,377 574 11.99 میلیارد 6.122 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
-1.213,141
-1.0513,160
2.618 میلیون 1,359 34.399 میلیارد 2.628 هزار میلیارد -1774035
قشکرشکرشاهرود
3.7618,368
2.7118,182
1.132 میلیون 546 20.796 میلیارد 3.674 هزار میلیارد 257152
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
2.0813,350
2.4513,399
1.925 میلیون 1,057 25.696 میلیارد 256.32 هزار میلیارد 95452500
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
3.3121,814
2.5321,650
823,511 426 17.964 میلیارد 4.363 هزار میلیارد 8158436
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
2.5112,842
0.5812,601
1.166 میلیون 494 14.973 میلیارد 3.275 هزار میلیارد 11801798
فاماصنعتی‌ آما
2.77,864
4.968,037
341,844 74 2.692 میلیارد 7.078 هزار میلیارد 3758992
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
0.434,038
0.3834,034
421 2 14.33 میلیون 3.404 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
3.39,056
4.329,146
2.354 میلیون 944 21.315 میلیارد 2.264 هزار میلیارد -3658624
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.3310,052
0.7910,098
388,987 167 3.91 میلیارد 1.005 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
4.2550,701
551,065
116,786 250 5.921 میلیارد 1.557 هزار میلیارد 7858655
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.355,946
-0.425,900
10.27 میلیون 1,068 61.063 میلیارد 544.059 هزار میلیارد 5149236
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
1.748,787
3.58,939
1.013 میلیون 228 8.926 میلیارد 31.011 هزار میلیارد 4279269
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
-0.234,856
-0.354,850
9.023 میلیون 1,521 43.815 میلیارد 4.856 هزار میلیارد 2457136
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
4.998,156
4.998,156
331,196 64 2.701 میلیارد 4.319 هزار میلیارد 2454956
سدشتصنایع سیمان دشتستان
3.327,645
4.997,768
314,276 53 2.441 میلیارد 9.021 هزار میلیارد 672760
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.1610,099
0.1710,100
5.921 میلیون 142 59.794 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
532,681
532,681
241,721 114 7.9 میلیارد 12.255 هزار میلیارد 51668661
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
0.487,554
-0.447,485
2.667 میلیون 750 20.144 میلیارد 2.644 هزار میلیارد 1473030
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
4.685,858
4.995,875
2.308 میلیون 549 13.518 میلیارد 3.688 هزار میلیارد 345622
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.2215,223
0.5315,270
2.246 میلیون 74 34.196 میلیارد 1.522 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
1.18,389
0.028,300
1.945 میلیون 538 16.315 میلیارد 25.167 هزار میلیارد 4882398
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.1110,107
0.2410,120
8.293 میلیون 320 83.822 میلیارد 1.011 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
315,254
315,254
100 1 1.525 میلیون 411.858 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
1.1327,128
1.227,145
48,325 23 1.311 میلیارد 1.356 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
0.4234,458
2.8435,290
21,660 13 746.362 میلیون 1.723 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
-1.4910,032
-1.410,041
20.164 میلیون 1,199 202.289 میلیارد 1.003 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
4.881,505
4.951,506
19.13 میلیون 746 28.795 میلیارد 1.9 هزار میلیارد -386785
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0317,752
0.0217,750
3.142 میلیون 202 55.767 میلیارد 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.1710,121
0.4610,150
4.16 میلیون 218 42.104 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
0.6727,700
-2.3126,880
947,079 731 26.234 میلیارد 667.57 میلیارد 7257400
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.5630,711
0.8530,800
13,682 20 420.185 میلیون 3.071 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 4.77 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
4.999,082
4.999,082
160,633 1,442 1.459 میلیارد 3.406 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
-0.1336,052
2.537,000
1.314 میلیون 1,481 47.384 میلیارد 4.326 هزار میلیارد 28228716
چفیبرفیبر ایران‌
0.973,433
-0.153,395
3.878 میلیون 716 13.313 میلیارد 4.624 هزار میلیارد -1503654
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
4.0929,000
3.5128,839
769,039 532 22.302 میلیارد 2.9 هزار میلیارد 1740000
فولادفولاد مبارکه اصفهان
-0.793,870
-0.823,869
45.832 میلیون 6,045 177.391 میلیارد 503.1 هزار میلیارد 537930
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
0.1213,861
0.6913,941
859,629 368 11.915 میلیارد 11.893 هزار میلیارد 5294902
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
0.9512,705
0.212,610
374,011 213 4.752 میلیارد 8.894 هزار میلیارد 11815650
فولاژفولاد آلیاژی ایران
4.396,633
3.876,600
4.224 میلیون 642 28.019 میلیارد 36.482 هزار میلیارد 630135
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
1.7657,743
3.5958,780
1.024 میلیون 1,108 59.127 میلیارد 57.743 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-0.264,284
-0.074,292
6.558 میلیون 1,155 28.094 میلیارد 47.124 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
4.6517,964
518,024
928,156 415 16.673 میلیارد 6.699 هزار میلیارد 9107748
خزرفنرسازی‌زر
54,014
54,014
2.193 میلیون 89 8.803 میلیارد 3.211 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
4.4110,992
511,054
716,564 296 7.876 میلیارد 2.198 هزار میلیارد -648528
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
0.018,793
1.238,900
5.824 میلیون 929 51.206 میلیارد 3.957 هزار میلیارد 43965
فخاسفولاد خراسان
-0.0612,308
-0.1212,300
95,389 91 1.169 میلیارد 110.772 هزار میلیارد 1046180
فخوزفولاد خوزستان
-1.447,988
-1.068,019
11.004 میلیون 2,434 87.902 میلیارد 152.161 هزار میلیارد 1653516
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
4.3414,064
4.9914,152
4.023 میلیون 1,379 56.581 میلیارد 12.299 هزار میلیارد 815712
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
3.7728,736
529,076
155,960 89 4.482 میلیارد 5.747 هزار میلیارد 11494400
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
2.4626,635
1.1826,302
747,259 303 19.903 میلیارد 5.194 هزار میلیارد 10600730
قنیشاقند نیشابور
-0.9613,155
-1.0113,149
1.612 میلیون 636 21.207 میلیارد 3.552 هزار میلیارد 460425
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
4.994,588
4.994,588
14.524 میلیون 631 66.632 میلیارد 5.047 هزار میلیارد 504680
قمروقند مرودشت‌
-0.8113,806
-0.1513,898
555,236 272 7.666 میلیارد 2.761 هزار میلیارد 2001870
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
2.249,696
3.99,854
1.975 میلیون 830 19.15 میلیارد 3.878 هزار میلیارد 2278560
قهکمتقندهکمتان‌
520,933
520,933
543,587 241 11.379 میلیارد 5.727 هزار میلیارد 5714709
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
015,267
015,530
0 0 0 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
3.048,620
58,784
3.77 میلیون 973 32.5 میلیارد 3.448 هزار میلیارد 956820
پکویرکویر تایر
4.396,874
4.946,910
2.732 میلیون 852 18.779 میلیارد 4.812 هزار میلیارد 5100508
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
2.444,065
-0.533,947
17.552 میلیون 2,577 71.347 میلیارد 10.569 هزار میلیارد 2032500
داروکارخانجات‌داروپخش‌
4.5615,470
4.9915,535
1.724 میلیون 400 26.663 میلیارد 11.603 هزار میلیارد 15562820
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
1.2214,824
2.6615,034
982,174 396 14.559 میلیارد 1.112 هزار میلیارد 2935152
شکربنکربن‌ ایران‌
-2.7422,641
-3.1122,553
2.056 میلیون 1,757 46.546 میلیارد 5.66 هزار میلیارد 3486714
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
2.788,088
0.277,890
2.824 میلیون 985 22.842 میلیارد 6.875 هزار میلیارد 3599160
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.422,695
52,710
6.902 میلیون 447 18.603 میلیارد 4.644 هزار میلیارد 10780
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
3.9113,570
513,713
1.73 میلیون 565 23.471 میلیارد 2.714 هزار میلیارد 12647240
دکیمیکیمیدارو
1.889,038
-0.698,810
1.233 میلیون 533 11.14 میلیارد 5.206 هزار میلیارد 13114138
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
4.989,800
4.999,801
2.137 میلیون 672 20.944 میلیارد 2.94 هزار میلیارد 8633800
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
1.4513,312
1.1713,275
1.362 میلیون 560 18.129 میلیارد 4.396 هزار میلیارد 958464
بالبرکابل‌ البرز
-4.68,657
-4.998,621
4.813 میلیون 823 41.666 میلیارد 2.744 هزار میلیارد 155826
فاسمینکالسیمین‌
-2.2411,570
-1.6511,640
6.68 میلیون 2,442 77.292 میلیارد 23.14 هزار میلیارد 3945370
خکمککمک‌فنرایندامین‌
-0.664,201
0.264,240
5.444 میلیون 776 22.87 میلیارد 1.348 هزار میلیارد -1125868
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
4.978,989
58,991
1.756 میلیون 343 15.781 میلیارد 2.247 هزار میلیارد 26967
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
1.619,509
1.739,520
2.345 میلیون 642 22.295 میلیارد 5.705 هزار میلیارد 969918
چکارنکارتن‌ ایران‌
-3.1148,632
-3.7748,302
959,887 1,394 46.681 میلیارد 8.863 هزار میلیارد 11768944
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
4.9943,234
543,237
1.022 میلیون 570 44.179 میلیارد 7.782 هزار میلیارد 20103810
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
3.496,698
2.196,614
21.107 میلیون 2,640 141.381 میلیارد 109.8 هزار میلیارد 1192244
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
521,103
521,103
176,915 151 3.733 میلیارد 3.799 هزار میلیارد 84412
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
-3.3511,512
-4.6311,360
3.437 میلیون 1,484 39.564 میلیارد 7.483 هزار میلیارد 2129720
خبهمنگروه‌بهمن‌
4.491,887
2.441,850
43.02 میلیون 1,643 81.189 میلیارد 18.87 هزار میلیارد 447219
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-1.882,561
-1.922,560
43.393 میلیون 4,049 111.132 میلیارد 51.22 هزار میلیارد 320125
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
0.815,609
2.125,682
7.789 میلیون 593 43.689 میلیارد 227.165 هزار میلیارد 1693918
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
4.16,096
4.996,148
2.98 میلیون 635 18.162 میلیارد 15.402 هزار میلیارد 3328416
برکتگروه دارویی برکت
3.352,932
4.932,977
10.025 میلیون 1,406 29.392 میلیارد 17.006 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
4.742,148
542,268
470,911 194 19.848 میلیارد 8.43 هزار میلیارد 166063120
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
4.8914,681
4.9914,696
2.115 میلیون 909 31.045 میلیارد 14.681 هزار میلیارد 30830100
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
0.3456,228
1.3156,770
59,820 132 3.386 میلیارد 56.228 هزار میلیارد 118191256
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
4.8222,186
522,223
807,335 697 17.911 میلیارد 15.562 هزار میلیارد 2240786
دسبحاگروه دارویی سبحان
4.836,081
56,091
2.562 میلیون 587 15.578 میلیارد 16.632 هزار میلیارد 5132364
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
3.766,459
1.226,301
9.828 میلیون 1,676 63.476 میلیارد 15.502 هزار میلیارد 1240128
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
4.6714,192
4.9914,236
858,648 385 12.186 میلیارد 1.561 هزار میلیارد 2838400
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
-3.4570,697
-2.8371,150
153,210 387 10.832 میلیارد 17.488 هزار میلیارد 22552343
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
0.663,041
1.293,060
840,200 145 2.555 میلیارد 5.474 هزار میلیارد 1088678
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.455,817
2.195,918
5.14 میلیون 652 29.898 میلیارد 174.51 هزار میلیارد 1960329
غالبرلبنیات‌کالبر
4.828,869
58,884
4.3 میلیون 820 38.136 میلیارد 3.104 هزار میلیارد 1144101
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
2.952,027
4.982,067
12.082 میلیون 1,166 24.486 میلیارد 4.054 هزار میلیارد 535128
ولیزلیزینگ‌ایران‌
2.81,765
4.951,802
14.745 میلیون 1,162 26.03 میلیارد 1.059 هزار میلیارد 54715
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
3.0413,893
514,157
4.524 میلیون 1,208 62.846 میلیارد 6.947 هزار میلیارد -514041
شلعابلعابیران‌
06,978
06,942
0 0 0 1.116 هزار میلیارد 3635538
غپاکلبنیات‌ پاک‌
4.993,493
4.993,493
1.039 میلیون 162 3.629 میلیارد 4.84 هزار میلیارد 261975
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
4.2232,269
532,509
1.153 میلیون 1,539 37.215 میلیارد 65.054 هزار میلیارد 29171176
وایرانلیزینگ ایرانیان
3.462,122
4.972,153
9.216 میلیون 782 19.559 میلیارد 2.122 هزار میلیارد 481694
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
-0.142,837
-0.772,819
2.695 میلیون 534 7.648 میلیارد 1.504 هزار میلیارد 340440
فلامیلامیران‌
0.3127,944
1.2328,200
197,010 131 5.505 میلیارد 1.677 هزار میلیارد 8802360
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
1.2420,438
-0.8120,024
946,385 800 19.342 میلیارد 3.311 هزار میلیارد 13039444
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
4.111,595
4.961,608
68.059 میلیون 2,676 108.581 میلیارد 14.419 هزار میلیارد 459360
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
1.6138,465
1.8338,548
296,330 525 11.398 میلیارد 3.385 هزار میلیارد 38465
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
2.892,104
1.522,076
26.444 میلیون 2,519 55.65 میلیارد 3.917 هزار میلیارد 128344
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
0.2233,639
0.9433,879
162,200 292 5.457 میلیارد 14.128 هزار میلیارد 68623560
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
527,958
527,958
387,894 208 10.845 میلیارد 9.096 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-1.0611,703
-0.4911,770
2.878 میلیون 942 33.676 میلیارد 11.703 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
5.9226,472
3.2325,800
6.451 میلیون 2,440 170.769 میلیارد 8.524 هزار میلیارد 3706080
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
3.626,204
4.996,286
3.6 میلیون 668 22.334 میلیارد 1.285 هزار میلیارد 3046164
کدمامعدنی‌ دماوند
1.8752,413
0.8351,876
509,821 900 26.721 میلیارد 1.572 هزار میلیارد 25367892
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
4.9823,939
4.9623,934
199,306 67 4.771 میلیارد 4.845 هزار میلیارد 1196950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
0.399,218
1.299,300
3.559 میلیون 1,353 32.807 میلیارد 10.37 هزار میلیارد 1272084
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
1.515,100
1.235,086
9.73 میلیون 1,822 49.63 میلیارد 224.4 هزار میلیارد 1106700
بموتوموتوژن‌
1.2218,177
1.8418,288
1.095 میلیون 637 19.897 میلیارد 12.368 هزار میلیارد 12069528
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
4.983,290
4.983,290
9.873 میلیون 961 32.48 میلیارد 3.684 هزار میلیارد 167790
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
-0.894,119
-0.384,140
36.569 میلیون 4,597 150.617 میلیارد 321.282 هزار میلیارد 704349
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
0.126,694
-0.246,670
10.599 میلیون 2,874 70.949 میلیارد 321.312 هزار میلیارد 1760522
اخابرمخابرات ایران
3.754,119
4.994,168
56.223 میلیون 3,107 231.557 میلیارد 247.14 هزار میلیارد 1865907
کبافقمعادن‌ بافق‌
0.7150,479
0.4350,340
363,308 639 18.339 میلیارد 10.222 هزار میلیارد 54719236
غمارگمارگارین‌
0.267,839
-0.887,750
3.499 میلیون 932 27.427 میلیارد 6.585 هزار میلیارد 6239844
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
0.372,188
-0.462,170
66.48 میلیون 5,271 145.441 میلیارد 13.755 هزار میلیارد 444164
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
1.9514,176
2.4814,250
1.058 میلیون 419 15 میلیارد 28.352 هزار میلیارد 11751904
غنوشنوش‌ مازندران‌
4.9910,052
4.9910,052
499,997 13 5.026 میلیارد 502.6 میلیارد 1326864
شبهرننفت‌ بهران‌
3.1918,614
3.3918,649
2.381 میلیون 654 44.32 میلیارد 48.396 هزار میلیارد 31643800
فنوالنورد آلومینیوم‌
1.764,105
4.984,235
8.209 میلیون 1,063 33.697 میلیارد 2.785 هزار میلیارد 225775
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.9921,607
521,610
57,410 51 1.241 میلیارد 3.111 هزار میلیارد 3802832
خمحرکهنیرو محرکه‌
4.136,133
2.726,050
3.133 میلیون 599 19.216 میلیارد 6.259 هزار میلیارد 502906
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
4.991,893
4.991,893
28.846 میلیون 823 54.605 میلیارد 4.979 هزار میلیارد -283950
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
4.9915,417
515,418
3.642 میلیون 1,196 56.15 میلیارد 7.709 هزار میلیارد 3391740
ولملتواسپاری ملت
4.052,516
4.962,538
6.984 میلیون 467 17.57 میلیارد 2.013 هزار میلیارد 155992
سیستمهمکاران سیستم
4.287,108
4.997,156
1.766 میلیون 199 12.551 میلیارد 8.956 هزار میلیارد 3923616