کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
-2.0714,275
-2.1114,270
794,221 633 11.337 میلیارد 37.829 هزار میلیارد 25124000
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.074,696
-3.984,700
4.977 میلیون 1,192 23.374 میلیارد 12.867 هزار میلیارد 798320
لابساآبسال‌
-1.423,946
-0.624,139
491,991 541 11.781 میلیارد 8.621 هزار میلیارد 1772004
فایراآلومینیوم‌ایران‌
-0.535,112
-0.435,117
2.695 میلیون 683 13.778 میلیارد 26.571 هزار میلیارد 2136816
فمرادآلومراد
3.719,222
4.3919,350
1.137 میلیون 878 21.849 میلیارد 952.171 میلیارد 672770
دالبرالبرزدارو
-0.187,828
0.77,897
2.039 میلیون 607 15.958 میلیارد 14.56 هزار میلیارد 12579596
نمرینوایران‌ مرینوس‌
524,753
524,753
258,387 65 6.396 میلیارد 3.144 هزار میلیارد 2351535
بترانسایران‌ ترانسفو
-3.937,876
-3.797,887
17.977 میلیون 3,438 141.591 میلیارد 29.535 هزار میلیارد 5710100
پاساایران‌یاساتایرورابر
-4.528,069
-4.998,029
3.089 میلیون 705 24.926 میلیارد 4.841 هزار میلیارد 1274902
چافستافست‌
4.9511,629
511,635
5.93 میلیون 619 68.956 میلیارد 11.513 هزار میلیارد 11431307
مرقامایران‌ارقام‌
-3.595,313
-3.855,299
11.612 میلیون 2,394 61.699 میلیارد 2.657 هزار میلیارد 1492953
دیرانایران‌دارو
-2.775,826
-2.055,869
3.363 میلیون 1,038 19.595 میلیارد 3.088 هزار میلیارد 3192648
خکارایرکا پارت صنعت
3.873,250
4.993,285
17.929 میلیون 1,492 58.265 میلیارد 1.625 هزار میلیارد 497250
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
-4.2415,476
-4.1515,490
2.12 میلیون 653 32.805 میلیارد 4.433 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
-2.853,917
-2.783,920
7.674 میلیون 1,183 30.063 میلیارد 2.468 هزار میلیارد 379949
خودروایران‌ خودرو
-4.025,924
-4.995,864
63.476 میلیون 6,078 376.058 میلیارد 90.637 هزار میلیارد 462072
البرزبیمه البرز
3.42,432
1.452,386
248.719 میلیون 8,043 604.865 میلیارد 9.728 هزار میلیارد 338048
بورسبورس اوراق بهادار تهران
-4.5512,641
-512,581
3.643 میلیون 1,078 46.048 میلیارد 25.282 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
4.814,229
4.984,236
47.662 میلیون 2,376 201.58 میلیارد 12.053 هزار میلیارد 837342
آسیابیمه آسیا
-2.793,863
-4.283,804
3.647 میلیون 544 14.087 میلیارد 8.885 هزار میلیارد 598765
وسینابانک سینا
-4.782,393
-3.72,420
35.015 میلیون 1,292 83.795 میلیارد 23.93 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
-3.14,351
-4.994,266
2.028 میلیون 346 8.795 میلیارد 57.133 هزار میلیارد 4351
وخاوربانک خاورمیانه
-0.153,434
0.353,451
1.143 میلیون 190 3.916 میلیارد 34.34 هزار میلیارد 1222504
وبصادربانک صادرات ایران
0.46433
0.93435
268.239 میلیون 7,820 116.188 میلیارد 75.928 هزار میلیارد 69280
وپاساربانک پاسارگاد
-0.321,872
-0.211,874
93.664 میلیون 5,367 175.383 میلیارد 94.349 هزار میلیارد 526032
پارسیانبیمه پارسیان
-2.82,531
-1.112,575
5.768 میلیون 598 14.597 میلیارد 10.124 هزار میلیارد 1144012
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
-4.819,622
-59,603
2.36 میلیون 839 22.705 میلیارد 4.955 هزار میلیارد 173196
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
1.66429
2.37432
873.412 میلیون 24,102 375.081 میلیارد 96.064 هزار میلیارد 71643
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
4.115,735
515,870
1.176 میلیون 362 18.501 میلیارد 5.665 هزار میلیارد 5381370
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
-3.581,910
-0.811,965
15.114 میلیون 1,430 28.87 میلیارد 11.46 هزار میلیارد 322790
مابیمه ما
3.23,518
1.53,460
6.659 میلیون 505 23.425 میلیارد 5.277 هزار میلیارد 1516258
پرداختبه پرداخت ملت
-1.1917,757
-0.817,827
1.878 میلیون 672 33.35 میلیارد 25.748 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
-1.0314,280
0.4214,490
3.72 میلیون 1,536 53.124 میلیارد 14.28 هزار میلیارد 11324040
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
-2.566,276
-2.196,300
11.339 میلیون 1,480 71.169 میلیارد 9.414 هزار میلیارد 928848
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
1.1717,690
3.4118,082
1.354 میلیون 973 23.948 میلیارد 4.334 هزار میلیارد 4033320
وپارسبانک‌پارسیان‌
-4.732,838
-4.972,831
29.335 میلیون 1,546 83.238 میلیارد 67.431 هزار میلیارد 340560
وکاربانک‌ کارآفرین‌
-0.232,614
-1.152,590
5.443 میلیون 330 14.227 میلیارد 22.219 هزار میلیارد 522800
شپدیسپتروشیمی پردیس
-0.1221,991
-0.2221,969
1.116 میلیون 420 24.539 میلیارد 131.946 هزار میلیارد 22584757
شترانپالایش نفت تهران
-0.25,114
-0.085,120
7.948 میلیون 1,652 40.649 میلیارد 225.016 هزار میلیارد 1119966
خپارسپارس‌ خودرو
-4.491,298
-4.931,292
161.527 میلیون 7,007 209.682 میلیارد 29.491 هزار میلیارد 9086
جمپتروشیمی جم
-0.3211,466
-0.2111,479
1.576 میلیون 1,177 18.074 میلیارد 158.231 هزار میلیارد 19274346
دپارسپارس‌ دارو
-3.1728,444
-1.3428,982
339,306 332 9.651 میلیارد 14.933 هزار میلیارد 75035272
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
3.164,670
4.994,753
6.887 میلیون 1,052 32.158 میلیارد 2.802 هزار میلیارد 158780
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
-1.6913,090
-1.5613,107
698,530 499 9.128 میلیارد 39.27 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
4.2628,436
528,638
2.141 میلیون 1,225 60.885 میلیارد 1.706 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
0.7239,460
3.6340,600
1.168 میلیون 1,125 46.073 میلیارد 236.76 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
-2.064,096
0.194,190
15.69 میلیون 1,335 64.26 میلیارد 13.244 هزار میلیارد 102400
نوریپتروشیمی نوری
0.3633,159
0.0333,050
3.768 میلیون 6,463 124.94 میلیارد 99.477 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
4.737,489
4.997,508
5.053 میلیون 459 37.843 میلیارد 9.436 هزار میلیارد 4530845
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
-2.777,157
-1.17,280
1.006 میلیون 386 7.2 میلیارد 3.364 هزار میلیارد 3070353
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
-4.489,701
-3.79,780
8.768 میلیون 1,720 85.055 میلیارد 63.057 هزار میلیارد 25843464
شپناپالایش نفت اصفهان
-0.9712,089
-0.3812,161
16.132 میلیون 3,657 195.008 میلیارد 241.78 هزار میلیارد 3517899
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
-0.8715,283
-0.7515,301
1.227 میلیون 390 18.752 میلیارد 210.905 هزار میلیارد 3744335
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
-0.118,755
0.188,781
4.825 میلیون 707 42.243 میلیارد 124.776 هزار میلیارد 6968980
لخزرپارس‌ خزر
1.8936,156
1.0235,846
163,908 188 5.926 میلیارد 5.467 هزار میلیارد 39229260
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
-4.7627,092
-4.9827,029
627,749 653 17.007 میلیارد 4.064 هزار میلیارد 14467128
شبریزپالایش نفت تبریز
1.0825,831
0.9625,800
699,062 420 18.057 میلیارد 100.333 هزار میلیارد 14387867
پلاسکپلاسکوکار
-4.512,285
-4.472,286
8.371 میلیون 922 19.133 میلیارد 2.088 هزار میلیارد -95970
خراسانپتروشیمی خراسان
1.3218,051
4.1218,550
274,323 120 5.022 میلیارد 32.31 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
2.6266,354
567,893
371,686 445 24.663 میلیارد 63.036 هزار میلیارد 133238832
بسویچپارس‌سویچ‌
0.1912,950
513,572
14,940 9 202.766 میلیون 12.95 هزار میلیارد 9349900
شاراکپتروشیمی شازند
-1.117,289
-0.97,305
4.196 میلیون 1,252 30.586 میلیارد 58.778 هزار میلیارد 4679538
لپارسپارس‌ الکتریک‌
2.6412,850
513,146
647,881 225 8.326 میلیارد 3.855 هزار میلیارد 4022050
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.3527,921
0.6628,009
3.576 میلیون 3,578 99.846 میلیارد 55.842 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
0.2311,342
2.6311,614
2.071 میلیون 839 23.487 میلیارد 12.249 هزار میلیارد 9413860
شیرازپتروشیمی‌شیراز
-0.119,253
0.939,349
2 میلیون 313 18.504 میلیارد 47.19 هزار میلیارد 64771
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
-4.313,799
-4.793,780
10.007 میلیون 846 38.014 میلیارد 31.342 هزار میلیارد 763599
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
2.836,038
2.696,030
4.562 میلیون 1,102 27.545 میلیارد 14.575 هزار میلیارد 1098916
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
-1.7819,892
-2.5419,738
1.418 میلیون 562 28.2 میلیارد 3.223 هزار میلیارد 1551576
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
-4.273,589
-4.993,562
20.141 میلیون 1,630 72.278 میلیارد 13.076 هزار میلیارد 2275426
تکنوتکنوتار
-4.364,956
-4.444,952
5.08 میلیون 937 25.174 میلیارد 1.217 هزار میلیارد 59472
حتایدتایدواترخاورمیانه
3.916,343
516,515
11.251 میلیون 1,000 183.878 میلیارد 16.343 هزار میلیارد 6733316
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
4.372,720
4.992,736
40.341 میلیون 2,338 109.732 میلیارد 4.352 هزار میلیارد 647360
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
-1.436,766
-1.086,790
2.172 میلیون 569 14.695 میلیارد 19.868 هزار میلیارد 202980
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
0.753,071
2.723,131
28.973 میلیون 2,100 88.962 میلیارد 15.355 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
-0.271,816
1.481,848
3.758 میلیون 231 6.824 میلیارد 12.712 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
4.9411,474
4.9911,480
11.735 میلیون 878 134.645 میلیارد 20.653 هزار میلیارد 3855264
تنوینتامین سرمایه نوین
0.282,878
-0.142,866
31.162 میلیون 2,816 89.675 میلیارد 25.902 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
-4.224,855
-4.994,816
3.304 میلیون 451 16.04 میلیارد 1.165 هزار میلیارد 762235
چدنتولیدی چدن سازان
-3.619,359
-2.279,490
3.209 میلیون 920 30.034 میلیارد 9.359 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
-0.764,045
-0.884,040
11.099 میلیون 1,605 44.896 میلیارد 163.014 هزار میلیارد 485400
غمهراتولیدی‌مهرام‌
4.0726,696
526,935
282,853 279 7.551 میلیارد 2.498 هزار میلیارد 43327608
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,794
06,850
0 0 0 2.004 هزار میلیارد 129086
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
2.4917,356
4.6417,720
4.428 میلیون 1,946 76.85 میلیارد 8.678 هزار میلیارد 20219740
خمحورتولیدمحورخودرو
-4.697,302
-4.967,281
707,656 253 5.167 میلیارد 3.072 هزار میلیارد 94926
فجامجام‌دارو
-1.3617,502
-1.4917,480
166,314 250 2.911 میلیارد 2.1 هزار میلیارد 15489270
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
-4.513,792
-4.993,773
6.108 میلیون 811 23.162 میلیارد 3.61 هزار میلیارد 140304
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
-4.544,565
-4.294,577
52.968 میلیون 5,485 241.807 میلیارد 23.787 هزار میلیارد 1675355
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
4.0325,269
4.8125,457
2.265 میلیون 910 57.227 میلیارد 5.054 هزار میلیارد 4775841
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
3.1816,138
516,422
6.093 میلیون 1,850 98.334 میلیارد 5.326 هزار میلیارد 4696158
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
0.2514,167
0.8514,251
1.06 میلیون 527 15.012 میلیارد 119.003 هزار میلیارد 28844012
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
2.5839,051
539,971
460,009 594 17.964 میلیارد 2.343 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
-0.2215,973
0.8916,150
128,361 60 2.044 میلیارد 12.778 هزار میلیارد 23400445
غدشتدشت‌ مرغاب‌
2.2559,570
6.3461,950
154,554 197 9.207 میلیارد 3.184 هزار میلیارد 4944310
دامینداروسازی‌ امین‌
3.039,016
4.999,188
3.642 میلیون 1,107 32.836 میلیارد 7.478 هزار میلیارد 2524480
دلرداروسازی‌ اکسیر
0.0728,824
1.7229,300
970,263 308 27.967 میلیارد 12.971 هزار میلیارد 20753280
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
3.5720,363
4.7820,600
3.977 میلیون 1,177 80.976 میلیارد 12.218 هزار میلیارد 23295272
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
-2.5930,311
-1.1330,764
549,528 184 16.657 میلیارد 25.461 هزار میلیارد 58348675
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
-2.637,297
-2.597,300
497,544 242 3.63 میلیارد 8.275 هزار میلیارد 15980430
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
2.794,381
54,475
22.709 میلیون 3,621 99.498 میلیارد 10.97 هزار میلیارد 12017083
دلقمادارویی‌ لقمان‌
0.295,166
0.175,160
2.839 میلیون 663 14.668 میلیارد 3.487 هزار میلیارد 1601460
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
4.586,529
56,555
15.969 میلیون 1,584 104.259 میلیارد 3.098 هزار میلیارد 509262
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
-17,923
-0.217,986
1.932 میلیون 485 15.306 میلیارد 5.15 هزار میلیارد 1758906
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
513,256
513,256
451,706 95 5.988 میلیارد 9.942 هزار میلیارد 40391032
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
4.2220,096
520,246
1.751 میلیون 888 35.193 میلیارد 7.797 هزار میلیارد 44834176
درازکدارویی‌ رازک‌
0.0218,321
0.9918,499
486,256 345 8.909 میلیارد 10.864 هزار میلیارد 35964123
دکوثرداروسازی‌ کوثر
-2.995,707
-2.095,760
2.029 میلیون 342 11.581 میلیارد 3.082 هزار میلیارد 302471
دروزداروسازی‌ روزدارو
3.165,156
4.985,247
2.311 میلیون 458 11.917 میلیارد 3.608 هزار میلیارد 67028
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
-4.169,255
-3.519,318
15.114 میلیون 2,004 139.878 میلیارد 37.02 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
-3.1737,137
-3.5237,002
718,602 650 26.687 میلیارد 1.894 هزار میلیارد 1559754
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
-0.927,616
0.617,734
4.632 میلیون 1,942 35.278 میلیارد 7.008 هزار میلیارد -13876352
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
-0.5913,602
-1.8513,430
1.816 میلیون 669 24.704 میلیارد 2.516 هزار میلیارد 1115364
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
-1.624,665
0.634,772
5.472 میلیون 1,188 25.529 میلیارد 2.076 هزار میلیارد -951660
ختوررادیاتور ایران‌
-0.719,482
4.8210,010
3.954 میلیون 696 37.497 میلیارد 2.845 هزار میلیارد 4959086
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-4.6516,276
-4.0416,380
1.121 میلیون 673 18.245 میلیارد 3.467 هزار میلیارد 1188148
خزامیازامیاد
-0.81,358
-0.371,364
65.615 میلیون 3,459 89.078 میلیارد 7.51 هزار میلیارد 1358
سکردسیمان کردستان
-1.383,083
-2.433,050
8.667 میلیون 1,124 26.724 میلیارد 6.783 هزار میلیارد -274387
سمازنسیمان‌مازندران‌
3.673,164
4.983,204
12.34 میلیون 1,035 39.04 میلیارد 5.202 هزار میلیارد 797328
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
-3.324,915
-2.124,976
3.853 میلیون 1,146 18.938 میلیارد 8.11 هزار میلیارد 1110790
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
4.053,799
4.983,833
38.48 میلیون 2,245 146.172 میلیارد 17.096 هزار میلیارد 824383
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
-1.093,081
-0.963,085
5.557 میلیون 314 17.124 میلیارد 83.187 هزار میلیارد 930462
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
-3.6515,541
-3.215,613
881,618 777 13.702 میلیارد 3.73 هزار میلیارد 13396342
خساپاسایپا
-3.511,569
-3.441,570
113.951 میلیون 6,585 178.828 میلیارد 61.609 هزار میلیارد 160038
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
-4.417,769
-4.857,733
2.832 میلیون 911 22.001 میلیارد 1.694 هزار میلیارد 1802408
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
4.052,750
4.992,775
22.632 میلیون 1,375 62.236 میلیارد 12.375 هزار میلیارد 720500
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
-1.133,244
03,281
4.175 میلیون 533 13.545 میلیارد 15.572 هزار میلیارد 2374608
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-1.953,426
-1.633,437
15.876 میلیون 1,922 54.385 میلیارد 55.673 هزار میلیارد 1802076
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
-3.633,613
-3.233,628
11.384 میلیون 1,642 41.125 میلیارد 2.89 هزار میلیارد 1784822
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
2.154,567
2.894,600
17.317 میلیون 1,517 79.087 میلیارد 11.874 هزار میلیارد 712452
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
1.46,174
0.186,100
13.823 میلیون 1,678 85.342 میلیارد 11.237 هزار میلیارد 530964
سقاینسیمان‌ قائن‌
-2.4318,272
-2.3718,285
243,232 293 4.444 میلیارد 4.568 هزار میلیارد 26220320
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
3.242,102
4.962,137
21.337 میلیون 1,554 44.856 میلیارد 5.15 هزار میلیارد 8408
سخوزسیمان خوزستان
-2.44,880
-24,900
5.337 میلیون 1,279 26.047 میلیارد 6.832 هزار میلیارد 1010160
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
-4.421,620
-4.721,615
43.865 میلیون 2,623 71.042 میلیارد 15.147 هزار میلیارد 150660
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
3.716,482
46,500
990,507 259 6.421 میلیارد 3.26 هزار میلیارد 1108422
سفارسیمان‌فارس‌
017,899
018,779
0 0 0 4.17 هزار میلیارد 5190710
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
1.952,196
0.512,165
65.242 میلیون 3,054 143.253 میلیارد 8.799 هزار میلیارد 483120
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
-0.991,304
-0.151,315
34.418 میلیون 1,824 44.897 میلیارد 13.92 هزار میلیارد 78240
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-3.842,601
-3.292,616
3.421 میلیون 397 8.896 میلیارد 12.485 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
5.2711,450
6.4611,580
3.04 میلیون 693 34.802 میلیارد 53.002 هزار میلیارد 7442500
خاذینسایپاآذین‌
-2.652,134
-2.462,138
17.299 میلیون 2,123 36.925 میلیارد 5.646 هزار میلیارد 10670
سغربسیمان‌غرب‌
2.795,372
3.145,390
1.417 میلیون 360 7.61 میلیارد 2.686 هزار میلیارد 1015308
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
-3.1117,921
-4.0117,754
437,689 317 7.844 میلیارد 3.584 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
5.172,686
4.932,680
5.615 میلیون 268 15.08 میلیارد 218.909 هزار میلیارد 617780
خپویشسازه‌ پویش‌
3.2144,535
545,305
138,719 260 6.178 میلیارد 4.454 هزار میلیارد 127414635
دسبحانسبحان دارو
-2.037,379
-0.037,530
3.617 میلیون 1,255 26.688 میلیارد 7.6 هزار میلیارد 15584448
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-3.542,015
-3.42,018
11.789 میلیون 978 23.76 میلیارد 1.814 هزار میلیارد 340535
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.943,184
4.983,185
31.81 میلیون 1,271 101.292 میلیارد 3.423 هزار میلیارد 557200
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
-1.991,377
-2.061,376
30.62 میلیون 2,049 42.159 میلیارد 10.961 هزار میلیارد 413100
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
-3.821,662
-3.881,661
107.035 میلیون 5,391 177.851 میلیارد 20.775 هزار میلیارد 282540
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
522,739
522,739
1.51 میلیون 186 34.341 میلیارد 4.548 هزار میلیارد 9413946
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-2.361,822
-2.731,815
12.835 میلیون 1,019 23.387 میلیارد 9.11 هزار میلیارد 204064
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
-3.0465,247
2.2368,795
22,916 76 1.495 میلیارد 3.535 هزار میلیارد 75295038
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
-3.825,596
-3.395,621
9.269 میلیون 2,457 51.872 میلیارد 4.197 هزار میلیارد -212648
سرودسیمان‌شاهرود
3.873,651
4.693,680
6.113 میلیون 647 22.319 میلیارد 2.957 هزار میلیارد 204456
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
2.923,314
53,381
5.263 میلیون 662 17.443 میلیارد 3.645 هزار میلیارد 152444
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
-0.5125,173
-1.1925,002
303,273 364 7.634 میلیارد 2.517 هزار میلیارد 5059773
سیلامسیمان‌ ایلام‌
1.388,765
2.828,890
446,143 271 3.911 میلیارد 3.616 هزار میلیارد -2051010
پردیسسرمایه گذاری پردیس
1.712,980
3.623,036
24.887 میلیون 2,254 74.173 میلیارد 3.725 هزار میلیارد 220520
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
-2.523,363
-2.873,351
668,941 145 2.212 میلیارد 9.248 هزار میلیارد 733134
سکرماسیمان‌ کرمان‌
1.884,984
1.784,979
14.052 میلیون 2,801 70.039 میلیارد 4.941 هزار میلیارد 2272704
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
-2.882,732
-2.22,751
3.476 میلیون 460 9.494 میلیارد 12.294 هزار میلیارد 1988896
سفارسسیمان فارس و خوزستان
-0.44,026
-0.054,040
30.802 میلیون 3,504 124.008 میلیارد 22.646 هزار میلیارد 326106
سیمرغسیمرغ
-1.4711,682
-1.3211,700
7.209 میلیون 3,111 84.221 میلیارد 15.187 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
4.385,551
4.985,583
13.5 میلیون 1,368 74.934 میلیارد 38.857 هزار میلیارد 1409954
شفاسرمایه گذاری شفادارو
4.888,362
4.998,371
4.24 میلیون 627 35.45 میلیارد 9.862 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
4.235,052
4.995,089
7.869 میلیون 930 39.755 میلیارد 2.526 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
-1.7411,787
-0.1311,980
1.356 میلیون 572 15.982 میلیارد 4.621 هزار میلیارد 2475270
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
2.313,910
4.9914,276
721,706 377 10.039 میلیارد 2.782 هزار میلیارد -1168440
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.72,826
0.112,849
1.579 میلیون 201 4.438 میلیارد 18.909 هزار میلیارد 1305612
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-0.774,259
-0.094,288
3.995 میلیون 870 17.016 میلیارد 11.286 هزار میلیارد 915685
سترانسیمان‌ تهران‌
-1.188,711
0.298,841
7.587 میلیون 2,419 66.087 میلیارد 15.244 هزار میلیارد 1916420
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
8.262,555
8.012,549
12.582 میلیون 1,199 32.148 میلیارد 51.1 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
-3.999,096
-4.589,040
2.493 میلیون 964 22.675 میلیارد 2.019 هزار میلیارد 1828296
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
11.5115,000
11.5115,000
58,919 26 883.785 میلیون 43.5 هزار میلیارد 16965000
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
0.366,402
-1.246,300
664,978 325 4.257 میلیارد 6.94 هزار میلیارد 3393060
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
-3.391,681
-3.281,683
35.475 میلیون 2,270 59.628 میلیارد 9.246 هزار میلیارد 164738
غسالمسالمین‌
4.1321,678
521,858
99,216 55 2.169 میلیارد 6.503 هزار میلیارد 5311110
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
-0.9412,501
-2.1412,350
1.892 میلیون 739 23.649 میلیارد 13.63 هزار میلیارد 450036
سخاشسیمان‌خاش‌
0.6621,691
2.5622,100
67,234 89 1.458 میلیارد 2.711 هزار میلیارد 20563068
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
-1.673,302
-0.83,331
5.142 میلیون 890 16.976 میلیارد 5.283 هزار میلیارد 835406
سفانوسیمان فارس نو
4.8710,557
510,570
2.879 میلیون 396 30.397 میلیارد 5.279 هزار میلیارد 6344757
کساپاسایپاشیشه‌
-3.525,267
-4.545,211
3.255 میلیون 464 17.145 میلیارد 1.211 هزار میلیارد 26335
سدورسیمان‌ دورود
-1.52,490
-0.322,520
12.452 میلیون 1,710 31.01 میلیارد 1.598 هزار میلیارد -443220
سارابسیمان‌ داراب‌
0.593,592
0.813,600
5.803 میلیون 990 20.844 میلیارد 3.233 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
1.382,050
3.612,095
39.831 میلیون 3,283 81.654 میلیارد 5.44 هزار میلیارد -129150
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
-3.916,318
-1.556,473
2.236 میلیون 543 14.126 میلیارد 9.477 هزار میلیارد 4473144
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
0.942,458
1.852,480
16.259 میلیون 1,169 39.957 میلیارد 176.976 هزار میلیارد 503890
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
-1.799,243
-2.199,205
7.493 میلیون 1,663 69.254 میلیارد 5.361 هزار میلیارد 2615769
سارومسیمان‌ارومیه‌
1.485,481
1.655,490
3.586 میلیون 712 19.656 میلیارد 3.837 هزار میلیارد 2159514
کگازشیشه‌ و گاز
-4.6113,195
-4.7613,174
3.251 میلیون 1,103 42.898 میلیارد 5.938 هزار میلیارد -2032030
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
-2.5720,091
-3.2519,951
282,068 248 5.667 میلیارد 4.551 هزار میلیارد 9945045
کهمداشیشه‌ همدان‌
-4.338,093
-3.188,190
6.386 میلیون 1,142 51.683 میلیارد 9.323 هزار میلیارد 10383319
قشهدشهد
-3.0814,834
-2.0414,993
899,748 525 13.346 میلیارد 5.934 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
-2.212,852
-0.9113,021
1.129 میلیون 632 14.504 میلیارد 2.57 هزار میلیارد -1735020
قشکرشکرشاهرود
-3.4117,741
-3.0717,804
396,165 330 7.028 میلیارد 3.548 هزار میلیارد 248374
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
-1.8513,103
-2.3613,035
1.398 میلیون 979 18.323 میلیارد 251.578 هزار میلیارد 93686450
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
-4.620,811
-520,724
2.632 میلیون 788 54.776 میلیارد 4.162 هزار میلیارد 7783314
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
-4.0712,319
-3.2912,420
1.01 میلیون 386 12.441 میلیارد 3.141 هزار میلیارد 11321161
فاماصنعتی‌ آما
07,864
08,037
0 0 0 7.078 هزار میلیارد 3758992
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
1.3634,500
1.3634,500
29 1 1.001 میلیون 3.45 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
-3.758,716
-2.888,795
2.05 میلیون 765 17.865 میلیارد 2.179 هزار میلیارد -3521264
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.610,112
0.4110,093
180,601 102 1.826 میلیارد 1.011 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
-1.9649,706
-1.3850,000
107,404 266 5.339 میلیارد 1.527 هزار میلیارد 7704430
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.915,892
-0.865,895
5.296 میلیون 532 31.204 میلیارد 539.118 هزار میلیارد 5102472
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.588,838
0.448,826
1.347 میلیون 199 11.903 میلیارد 31.191 هزار میلیارد 4304106
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
-3.794,672
-3.324,695
7.637 میلیون 1,350 35.683 میلیارد 4.672 هزار میلیارد 2364032
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
-1.568,029
-0.668,102
1.824 میلیون 534 14.647 میلیارد 4.252 هزار میلیارد 2416729
سدشتصنایع سیمان دشتستان
4.257,970
58,027
675,176 161 5.381 میلیارد 9.405 هزار میلیارد 701360
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.0210,101
0.0510,104
43,879 9 443.234 میلیون 1.01 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
4.6334,195
534,315
2.333 میلیون 894 79.762 میلیارد 12.823 هزار میلیارد 54062295
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-2.867,338
-3.227,311
2.037 میلیون 479 14.951 میلیارد 2.568 هزار میلیارد 1430910
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
-3.455,656
-3.045,680
2.13 میلیون 468 12.045 میلیارد 3.561 هزار میلیارد 333704
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.0515,231
0.0515,231
5.886 میلیون 81 89.658 میلیارد 1.523 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
-4.787,988
-2.618,170
6.873 میلیون 643 54.903 میلیارد 23.964 هزار میلیارد 4649016
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
0.1710,124
0.2210,129
3.882 میلیون 124 39.303 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
015,254
015,254
66 1 1.007 میلیون 411.858 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
0.1927,179
0.0427,140
14,774 15 401.537 میلیون 1.359 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-1.7133,870
1.2834,900
749 6 25.368 میلیون 1.694 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
0.0710,039
0.0710,039
15.089 میلیون 1,017 151.474 میلیارد 1.004 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
-0.271,501
1.061,521
37.468 میلیون 2,390 56.237 میلیارد 1.895 هزار میلیارد -385757
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.0117,754
0.217,787
536,727 58 9.529 میلیارد 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.0110,122
0.1110,132
766,289 85 7.756 میلیارد 1.012 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
-2.3927,038
-1.4827,290
795,162 467 21.5 میلیارد 651.616 میلیارد 7083956
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
0.130,741
0.9430,999
2,891 16 88.873 میلیون 3.074 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
11.632,140
11.632,140
1.326 میلیون 46 2.838 میلیارد 3.852 هزار میلیارد 642000
فسازغلتک سازان سپاهان
59,536
59,536
178,907 1,623 1.706 میلیارد 3.576 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
4.1137,532
537,854
1.026 میلیون 1,333 38.517 میلیارد 4.504 هزار میلیارد 29387556
چفیبرفیبر ایران‌
-3.473,314
-2.973,331
4.229 میلیون 778 14.013 میلیارد 4.464 هزار میلیارد -1451532
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
-0.928,739
0.829,231
484,498 543 13.924 میلیارد 2.874 هزار میلیارد 1724340
فولادفولاد مبارکه اصفهان
03,870
-0.263,860
34.386 میلیون 3,521 133.08 میلیارد 503.1 هزار میلیارد 537930
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
0.0813,872
114,000
715,330 266 9.923 میلیارد 11.902 هزار میلیارد 5299104
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
-1.312,540
-0.4412,649
275,889 179 3.459 میلیارد 8.778 هزار میلیارد 11662200
فولاژفولاد آلیاژی ایران
1.36,719
1.016,700
1.93 میلیون 436 12.964 میلیارد 36.955 هزار میلیارد 638305
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
3.8759,975
3.9160,000
851,947 1,230 51.096 میلیارد 59.975 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
-1.664,213
-1.734,210
4.294 میلیون 892 18.092 میلیارد 46.343 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
518,862
518,862
498,317 128 9.399 میلیارد 7.033 هزار میلیارد 9563034
خزرفنرسازی‌زر
04,014
04,014
0 0 0 3.211 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
0.4311,039
1.2311,127
1.897 میلیون 946 20.936 میلیارد 2.208 هزار میلیارد -651301
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
0.738,857
-1.638,650
3.549 میلیون 551 31.428 میلیارد 3.986 هزار میلیارد 44285
فخاسفولاد خراسان
-0.1312,292
-0.0412,303
105,046 77 1.28 میلیارد 110.628 هزار میلیارد 1044820
فخوزفولاد خوزستان
0.548,031
1.298,091
2.595 میلیون 1,023 20.84 میلیارد 152.98 هزار میلیارد 1662417
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
-1.2913,883
2.7514,451
4.582 میلیون 1,834 63.619 میلیارد 12.141 هزار میلیارد 805214
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
0.0728,755
0.5728,900
9,052 14 261.625 میلیون 5.751 هزار میلیارد 11502000
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
-3.6325,667
-2.3826,000
597,836 229 15.344 میلیارد 5.005 هزار میلیارد 10215466
قنیشاقند نیشابور
-0.8413,044
-0.4213,100
936,799 348 12.22 میلیارد 3.522 هزار میلیارد 456540
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
3.714,758
4.994,817
42.684 میلیون 2,487 203.089 میلیارد 5.234 هزار میلیارد 523380
قمروقند مرودشت‌
2.2814,121
3.9414,350
360,158 270 5.086 میلیارد 2.824 هزار میلیارد 2047545
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
1.879,877
4.0610,090
1.016 میلیون 606 10.039 میلیارد 3.951 هزار میلیارد 2321095
قهکمتقندهکمتان‌
2.4221,439
521,979
2.737 میلیون 1,135 58.681 میلیارد 5.866 هزار میلیارد 5852847
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
7.4516,404
9.6516,740
2.892 میلیون 660 47.449 میلیارد 2.044 هزار میلیارد 13910592
کلوندکاشی‌ الوند
2.828,863
4.419,000
3.906 میلیون 1,519 34.621 میلیارد 3.545 هزار میلیارد 983793
پکویرکویر تایر
-3.356,644
-2.716,688
1.487 میلیون 534 9.881 میلیارد 4.651 هزار میلیارد 4929848
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
-4.53,882
-4.993,862
22.501 میلیون 2,239 87.339 میلیارد 10.093 هزار میلیارد 1941000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
4.1416,110
516,243
2.264 میلیون 904 36.472 میلیارد 12.083 هزار میلیارد 16206660
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
3.5815,354
515,565
1.016 میلیون 453 15.593 میلیارد 1.152 هزار میلیارد 3040092
شکربنکربن‌ ایران‌
-4.5621,608
-521,509
2.703 میلیون 1,433 58.403 میلیارد 5.402 هزار میلیارد 3327632
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
-4.547,721
-57,684
6.915 میلیون 1,389 53.396 میلیارد 6.563 هزار میلیارد 3435845
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.92,827
4.942,828
1.463 میلیون 90 4.137 میلیارد 4.871 هزار میلیارد 11308
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
-1.7313,335
1.0313,710
2.939 میلیون 1,256 39.192 میلیارد 2.667 هزار میلیارد 12428220
دکیمیکیمیدارو
-3.768,698
-1.758,880
2.028 میلیون 679 17.64 میلیارد 5.01 هزار میلیارد 12620798
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
-2.819,525
-2.049,600
1.81 میلیون 867 17.242 میلیارد 2.858 هزار میلیارد 8391525
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
-2.0413,041
-1.5913,100
1.191 میلیون 346 15.526 میلیارد 4.306 هزار میلیارد 938952
بالبرکابل‌ البرز
-4.68,259
-4.998,225
2.645 میلیون 390 21.844 میلیارد 2.617 هزار میلیارد 148662
فاسمینکالسیمین‌
011,570
011,640
0 0 0 23.14 هزار میلیارد 3945370
خکمککمک‌فنرایندامین‌
4.074,372
54,411
6.131 میلیون 547 26.807 میلیارد 1.403 هزار میلیارد -1171696
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
-3.778,650
-4.338,600
1.664 میلیون 582 14.396 میلیارد 2.163 هزار میلیارد 25950
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
-1.069,408
0.249,532
2.082 میلیون 495 19.583 میلیارد 5.645 هزار میلیارد 959616
چکارنکارتن‌ ایران‌
-0.9248,183
-2.3347,500
513,153 791 24.725 میلیارد 8.781 هزار میلیارد 11660286
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
-2.8242,015
-4.741,200
1.09 میلیون 1,250 45.809 میلیارد 7.563 هزار میلیارد 19536975
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-4.176,419
-2.666,520
15.641 میلیون 2,380 100.402 میلیارد 105.227 هزار میلیارد 1142582
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
2.9721,730
4.1921,988
651,708 501 14.162 میلیارد 3.911 هزار میلیارد 86920
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
-1.8211,302
-0.2811,480
1.755 میلیون 808 19.84 میلیارد 7.346 هزار میلیارد 2090870
خبهمنگروه‌بهمن‌
-2.861,833
-3.021,830
8.066 میلیون 592 14.787 میلیارد 18.33 هزار میلیارد 434421
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
-0.312,553
-1.212,530
38.777 میلیون 1,855 98.991 میلیارد 51.06 هزار میلیارد 319125
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
-0.045,607
0.485,636
4.63 میلیون 432 25.962 میلیارد 227.084 هزار میلیارد 1693314
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
-0.676,055
1.086,162
1.692 میلیون 452 10.244 میلیارد 15.298 هزار میلیارد 3306030
برکتگروه دارویی برکت
0.172,937
1.52,976
6.887 میلیون 1,022 20.226 میلیارد 17.035 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
2.743,286
544,255
836,665 529 36.216 میلیارد 8.657 هزار میلیارد 170546840
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
-0.388,029
1.678,195
1.065 میلیون 64 8.548 میلیارد 216.783 هزار میلیارد 4094790
شگلگلتاش‌
4.2815,310
515,415
4.341 میلیون 2,044 66.458 میلیارد 15.31 هزار میلیارد 32151000
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
0.1356,300
-0.456,001
24,805 94 1.408 میلیارد 56.3 هزار میلیارد 118342600
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
-2.7321,581
-3.0921,500
729,253 721 15.738 میلیارد 15.138 هزار میلیارد 2179681
دسبحاگروه دارویی سبحان
-0.956,023
-0.496,051
4.425 میلیون 915 26.65 میلیارد 16.473 هزار میلیارد 5083412
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
-4.446,172
-4.996,137
10.493 میلیون 1,809 64.762 میلیارد 14.813 هزار میلیارد 1185024
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
1.0714,344
3.914,746
1.02 میلیون 821 14.629 میلیارد 1.577 هزار میلیارد 2868800
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
-4.667,442
-3.8168,000
131,436 149 8.864 میلیارد 16.682 هزار میلیارد 21513998
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
-0.463,027
-2.072,978
279,015 89 838.314 میلیون 5.449 هزار میلیارد 1083666
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.365,838
-0.095,812
4.074 میلیون 440 23.78 میلیارد 175.14 هزار میلیارد 1967406
غالبرلبنیات‌کالبر
0.948,952
1.489,000
2.701 میلیون 785 24.182 میلیارد 3.133 هزار میلیارد 1154808
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
-0.442,018
2.122,070
8.908 میلیون 915 17.971 میلیارد 4.036 هزار میلیارد 532752
ولیزلیزینگ‌ایران‌
4.651,847
4.991,853
25.007 میلیون 1,324 46.198 میلیارد 1.108 هزار میلیارد 57257
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.9814,585
4.3714,500
1.976 میلیون 227 28.823 میلیارد 7.293 هزار میلیارد -539645
شلعابلعابیران‌
-3.476,736
-0.766,925
4.67 میلیون 716 31.461 میلیارد 1.078 هزار میلیارد 3509456
غپاکلبنیات‌ پاک‌
-0.893,462
-2.183,417
14.531 میلیون 1,630 50.313 میلیارد 4.797 هزار میلیارد 259650
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
-1.2431,868
-1.7231,713
487,764 765 15.544 میلیارد 64.246 هزار میلیارد 28808672
وایرانلیزینگ ایرانیان
1.72,158
2.592,177
9.1 میلیون 831 19.642 میلیارد 2.158 هزار میلیارد 489866
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
0.392,848
2.572,910
4.359 میلیون 430 12.417 میلیارد 1.509 هزار میلیارد 341760
فلامیلامیران‌
2.3528,601
2.3528,600
81,519 113 2.332 میلیارد 1.716 هزار میلیارد 9009315
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
-3.8519,651
-2.7819,870
715,408 547 14.058 میلیارد 3.183 هزار میلیارد 12537338
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
3.891,657
4.951,674
212.215 میلیون 8,750 351.725 میلیارد 14.979 هزار میلیارد 477216
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
3.1139,660
540,388
674,478 770 26.749 میلیارد 3.49 هزار میلیارد 39660
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
-4.232,015
-4.422,011
21.727 میلیون 1,739 43.791 میلیارد 3.751 هزار میلیارد 122915
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
-2.1832,904
-0.0833,611
235,603 288 7.752 میلیارد 13.82 هزار میلیارد 67124160
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
2.428,630
0.8728,200
1.05 میلیون 622 30.064 میلیارد 9.314 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-0.811,609
-1.9111,480
1.601 میلیون 434 18.581 میلیارد 11.609 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
-3.9425,428
-1.0326,200
5.053 میلیون 2,366 128.501 میلیارد 8.188 هزار میلیارد 3559920
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
-1.486,112
-0.396,180
5.236 میلیون 849 32.001 میلیارد 1.266 هزار میلیارد 3000992
کدمامعدنی‌ دماوند
-4.350,157
-549,793
132,261 443 6.634 میلیارد 1.505 هزار میلیارد 24275988
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
023,939
023,934
0 0 0 4.845 هزار میلیارد 1196950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
61.515,790
61.515,790
104,506 25 605.09 میلیون 4.136 هزار میلیارد -648480
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
4.359,619
4.999,678
7.598 میلیون 1,572 73.081 میلیارد 10.821 هزار میلیارد 1327422
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-2.044,996
-1.375,030
6.377 میلیون 1,202 31.858 میلیارد 219.824 هزار میلیارد 1084132
بموتوموتوژن‌
-3.8217,482
-2.0917,797
876,704 531 15.327 میلیارد 11.895 هزار میلیارد 11608048
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
4.83,448
3.343,400
2.895 میلیون 187 9.981 میلیارد 3.861 هزار میلیارد 175848
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
-0.344,105
-0.054,117
24.673 میلیون 2,491 101.284 میلیارد 320.19 هزار میلیارد 701955
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.286,675
-0.666,650
5.458 میلیون 1,734 36.435 میلیارد 320.4 هزار میلیارد 1755525
اخابرمخابرات ایران
-0.414,102
-0.294,107
37.049 میلیون 2,630 151.98 میلیارد 246.12 هزار میلیارد 1858206
کبافقمعادن‌ بافق‌
-1.5649,693
-1.0249,962
159,232 292 7.913 میلیارد 10.063 هزار میلیارد 53867212
غمارگمارگارین‌
-4.397,495
-3.857,537
4.35 میلیون 1,031 32.602 میلیارد 6.296 هزار میلیارد 5966020
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
-3.932,102
-4.522,089
65.287 میلیون 4,552 137.242 میلیارد 13.214 هزار میلیارد 426706
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
0.2414,210
0.1914,203
1.183 میلیون 418 16.817 میلیارد 28.42 هزار میلیارد 11780090
غنوشنوش‌ مازندران‌
010,052
4.9910,554
10 1 105,540 502.6 میلیارد 1326864
شبهرننفت‌ بهران‌
-1.4318,347
-0.6718,490
723,194 404 13.268 میلیارد 47.702 هزار میلیارد 31189900
فنوالنورد آلومینیوم‌
4.994,310
4.994,310
981,465 185 4.23 میلیارد 2.924 هزار میلیارد 237050
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.9222,670
522,687
67,056 56 1.52 میلیارد 3.264 هزار میلیارد 3989920
خمحرکهنیرو محرکه‌
-1.086,067
2.726,300
4.894 میلیون 941 29.691 میلیارد 6.192 هزار میلیارد 497494
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
2.171,934
0.91,910
12.661 میلیون 476 24.492 میلیارد 5.086 هزار میلیارد -290100
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
-0.6415,319
1.515,649
2.365 میلیون 1,451 36.232 میلیارد 7.66 هزار میلیارد 3370180
ولملتواسپاری ملت
3.32,599
4.972,641
8.729 میلیون 803 22.684 میلیارد 2.079 هزار میلیارد 161138
سیستمهمکاران سیستم
2.047,253
2.677,298
418,998 184 3.051 میلیارد 9.139 هزار میلیارد 4003656