صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح
0.71996
1.921008
4572484550000
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-1.39992
-1.49991
2868084284490662743.731.470.19
پتروشیمی جم - جم
09670
-0.19660
432222541796928320006.164.121.76
ایران خودرو دیزل - خاور
-0.53933
-0.85930
11072552103364654792-1.77-0.710.25
کاشی پارس - کپارس
59246
59246
622345758113369.95.041.09
البرز دارو - دالبر
0.159091
-0.199060
10139892684546307.053.732.54
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.11900
-0.89893
1687142151749500009.140.786.94
فنرسازی زر - خزر
-0.11888
-0.9881
194921173443997118.751.121.07
قند اصفهان - قصفها
-1.568768
-1.768750
1649661446170976011.484.430.52
زامیاد - خزامیا
-0.23874
-0.57871
994623686984833126120.780.910.31
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
0.848512
2.948689
3568330820428805.322.541.39
سرمایه گذاری ملت - وملت
3.83814
4.97823
7232006588581400000.820
شیشه همدان - کهمدا
-1.218018
-1.438000
153253122923091848.11.672.49
فیبر ایران - چفیبر
0.087971
0.448000
90307279710046.2155.962.08
شهد - قشهد
4.157954
4.157954
943619750616011409.923.841.04
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
2.067929
2.467960
93423474089514809.013.211.19
کمباین سازی ایران - تکمبا
-1791
-0.88792
287004822691362915106.491.081.51
داروسازی فارابی - دفارا
0.057863
0.527900
70315631452006.052.660.94
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.51786
-0.63785
62393204906982500000.620
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-0.397684
-2.137550
1921914615368009.223.331
گروه مپنا - رمپنا
-1.317626
0.697780
1940316147977626000014.482.022.4
نفت سپاهان - شسپا
07423
-0.847361
1000777941506.032.750.55
خوراک دام پارس - غدام
-1.137346
-4.997059
1480710544076068.096.911.19
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-3.017309
-4.997160
18862313792550841-10.72-11.311.14
پتروشیمی پردیس - شپدیس
0.017090
0.317111
80309570425400006.394.562.14
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.147007
-0.247000
1181758288408409.34.271.44
ایران ارقام - مرقام
0.516889
-1.236770
8866116108344450024.536.132.64
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
4.996821
4.996821
11756618019153472511.253.551.12
باما - کاما
-0.16712
-1.466621
1086861729533560009.122.533.23
بانک تجارت - وتجارت
-2.65661
-3.24657
10582489691230207700-2.470.630.18
پلی اکریل ایران - شپلی
1.56651
0.62645
27165673176812324707-2.82-2.50.91
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-2.256441
-4.986261
346672176840341288.2-6.650.89
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.036196
0.036200
5651193500179684005.273.335.12
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.386021
-3.035861
3120818430105006.152.810.7
پتروشیمی فجر - بفجر
-0.186015
-1.665926
2175561293390975005.362.982.57
داروسازی اکسیر - دلر
0.935977
0.475950
632108377826896507.223.220.69
گروه دارویی سبحان - دسبحا
1.155814
1.065809
383917224379942506.134.986.01
ایران ترانسفو - بترانس
0.225808
-0.955740
124146972132178000017.425.264.02
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح
-5.75574
-9.03554
228021513080000
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح
-3.72570
-6.08556
12457767100000
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.645571
-1.195540
14234677918768798008.872.90.45
قند لرستان - قلرست
2.115524
3.145580
9010304977132576010.852.71.73
فنرسازی خاور - خفنر
0.025500
0.025500
140858775550000130.954.241.83
پاکسان - شپاکسا
-2.315487
-1.735520
955366524229629806.612.560.77
بهنوش ایران - غبهنوش
1.025424
3.935580
38236213195264031.676.110.51
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-0.215155
0.335183
38626019911031000924.171.82
لامیران - فلامی
55124
55124
716566367230744013.472.842.03
همکاران سیستم - سیستم
0.575100
0.575100
1387523707638250008.522.884.89
نفت پارس - شنفت
0.15019
1.725100
3202516362737506.12.680.78
کارتن ایران - چکارن
3.284979
55062
66802113326290742332.894.671.08
شیشه و گاز - کگاز
3.774952
2.224878
649877321812380002.397.242.68
پالایش نفت تبریز - شبریز
-0.634905
-1.384868
149263073191905205519.144.260.32
نیرو کلر - شکلر
2.574744
2.464739
10000034744189760020.973.674.13
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-0.364709
-2.544606
6565430161687907.752.711.73
موتوژن - بموتو
0.114699
1.194750
2384211331972006.042.771.04
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.094691
-2.774565
659913022345500005.72.095.65
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-3.974601
-4.824560
55680742562174536252.124.064.3
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
3.14518
3.264525
448254202545180054.783.281.15
کویر تایر - پکویر
4.694350
4.984362
995888433230450006.763.350.77
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-4.964314
-4.984313
20592788863847223.292.652.66
صنعتی آما - فاما
0.124208
-0.074200
5882024821040008.831.771.57
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
0.194193
0.454204
22250948386009.332.960.46
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.454166
-0.794152
2814021168520750012.033.146.05
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-1.054157
-3.574051
95851539136814570123.353.516.51
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
2.734141
1.714100
293834812168191686395.782.122.52
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.564086
-4.823911
1809172408600-47.924.2122.71
ح.ایران ترانسفو - بترانسح
1.624071
3.774157
34959314230000
ایران تایر - پتایر
6.914056
7.464077
11224634553116191813.356.240.48
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
0.424037
04020
841792733987302775003.140
داده پردازی ایران - مداران
-0.024019
0.024021
6883212766261235014.192.881.85
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.13995
-4.983800
27721179900013.612.951.37
مارگارین - غمارگ
-1.563964
-2.163940
17577646968332976012.263.640.38
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
1.23960
0.463931
304540120620196071.213.581.47
گلوکوزان - غگل
0.1438349
0.7938600
692226729145249.679.031.18
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.293831
0.213850
4215851608104684227.323.141.41
بیمه دانا - دانا
-0.13821
-2.33737
2279085389884521.123.760.22
ایران دارو - دیران
3.563757
4.993809
1037093959016806.672.271.06
آلومراد - فمراد
0.133751
0.243755
55550209185808265.824.322.78
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.33738
-1.263680
3420701289115881746.012.795.74
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-4.993729
-4.993729
24449391293225082.7911.112.12
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
0.223718
0.543730
2213118234728058.42.631.01
گروه صنعتی بارز - پکرمان
3.483715
4.993769
8292613730806893859487.081.980.9
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-1.043713
-1.923680
778465289118565007.772.783.65
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.033697
1.113737
36851137465822092.561.4
قند هکمتان - قهکمت
2.053679
2.643700
8242403033100657410.231.840.58
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.113641
1.733700
71102260255398831.82.20.32
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.253621
0.553650
14557455271543150048.010.9124.75
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
1.983607
-1.073499
18310776604191008710.62.541.59
لعابیران - شلعاب
2.213606
2.043600
692290249636060073.342.280.71
سیمان غرب - سغرب
9.893588
9.043560
10985839410764005.572.041.07
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-0.063551
-2.033481
34123121724830153.053.730.5
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح
-6.323512
-6.323512
153550000
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
0.723511
-2.473400
23129381274784353.842.480.44
پتروشیمی شازند - شاراک
0.293485
0.43489
15905115548175644004.351.710.68
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-0.143475
-0.093477
1191632414117687759.592.964.17
صنایع آذر آب - فاذر
-1.773446
-1.113469
2096495722534460007.131.650.97
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.093433
-0.413422
27535594534330004.741.364.37
سخت آژند - ثاژن
0.653424
-0.793375
1705222583913696005.12.332.62
کربن ایران - شکربن
2.173350
0.853307
23960280383750015.451.510.72
کارخانجات قند قزوین - قزوین
2.783326
2.813327
2756489916710982349.452.910.59
فولاد خوزستان - فخوز
1.043294
2.123329
25216948323476707686.9320.87
کالسیمین - فاسمین
-2.153274
-2.843251
1312071429665480006.831.512.02
آبسال - لابسا
-1.423256
0.883332
3182951036117216027.772.250.7
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.6631931
0.7531960
18510959391277240004.223.531.12
رادیاتور ایران - ختور
0.253192
0.723207
565961819576005.461.420.52
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-1.313175
-1.773160
23757217512635000007.682.090.32
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
3.7131680
4.9932073
14248456110880018.517.240.64
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-1.123168
-4.993044
61460187205920012.342.270.42
پارس سرام - کسرام
-0.553090
-0.93079
58304179185400-7130.772.981.06
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-4.043085
-3.273110
1296359399946275012.792.391.41
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.953012
0.33050
703714210688445039.852.212.74
ح.مارگارین - غمارگح
-0.572970
-0.232980
106145931530000
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.672951
-4.982823
4240012119919259.21.995.9
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.172923
-0.612910
9275352706146150007.82.031.41
عمران و توسعه فارس - ثفارس
1.022879
0.492864
455291131128790009.582.215.68
کابل البرز - بالبر
4.222867
4.982888
13228803793908610114.553.010.83
داروسازی روزدارو - دروز
4.982866
4.982866
2815008072005741177.153.43.4
پتروشیمی آبادان - شپترو
-2.892860
-3.232850
284806815180180018.7812.040.71
سیمان هگمتان - سهگمت
4.382837
4.752847
882929250514267278.051.440.98
سیمان ارومیه - ساروم
4.932830
3.822800
79505972250019810006.272.521.37
ایران خودرو - خودرو
12814
0.52800
6533187183824305420026.942.280.18
صنعتی بهشهر - غبشهر
2.532798
1.872780
41516991161683940004.81.610.34
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-1.312792
-1.562785
368920103089902417.133.760.82
تراکتورسازی - تایرا
1.632739
2.782770
1121024307149302009.591.990.57
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-4.082730
-4.992704
135766237061092000148.852.450.61
سیمان صوفیان - سصوفی
3.572726
2.582700
226663618149930010.242.380.9
حمل و نقل توکا - حتوکا
-1.522721
-2.642690
1061272288889793013.472.191.19
پالایش نفت تهران - شتران
0.152695
-1.92640
576723815540431200008.872.050.32
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
0.152679
0.92699
50785513612920903-16.911.719.17
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-0.412644
-0.562640
13430683552158640027.062.291.05
قند نیشابور - قنیشا
-0.752643
-0.452651
530541140252860016.892.060.87
مهندسی تکنوتار - تکنو
0.312620
02612
312744819419200239.273.083.63
خدمات انفورماتیک - رانفور
2.1626171
0.3225700
21829057137327880011.415.276.37
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح
-1.032605
2.362694
1175593060000
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.582591
3.532667
391656103091441575.291.71.72
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.272576
0.082585
8427949217081159200010.911.4411.95
بانک کارآفرین - وکار
1.712555
3.52600
130250534182171750010.561.490.97
تولید محور خودرو - خمحور
1.362542
2.072560
1663714241069524699.042.330.69
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح
-7.35252
-9.56246
659713616600000
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-1.242466
-32422
6315451558776790223.222.030.31
شهد ایران - غشهد
-4.722443
-4.992436
748206182848860026.2320.265.73
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
0.332431
0.72440
323407788355241517.272.832.42
فروسیلیس ایران - فروس
-1.112405
0.492444
7536911812210315114.982.082.36
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
3.662352
2.692330
955240224794080013.631.680.76
لبنیات کالبر - غالبر
-2.62321
-1.432349
1714328397858025015.931.530.93
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.852320
-0.682324
121066427921183200043.872.860.79
آسان پرداخت پرشین - آپ
0.1823117
1.4123400
257300259481231170009.797.040.59
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.752287
0.882290
861854719714686100007.172.092.1
توسعه معادن روی ایران - کروی
-0.042273
-0.042273
6007391365548690812.751.3911.29
بانک انصار - وانصار
0.042257
0.042257
6760291530225700007.521.560.49
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.352257
-4.992152
3290071266326030.182.042.83
لابراتوارهای رازک - درازک
0.0522457
2.2522950
5621128920737011.567.863.17
لیزینگ ایرانیان - وایران
0.052209
02208
738358316311220900010.41.893.03
سازه پویش - خپویش
-1.3222059
-521236
1054022422059007.433.670.61
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
4.452205
4.222200
7466241647551250-5.512.610.2
سیمان تهران - ستران
4.242186
4.962201
36531597986382550023.411.081.43
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
0.052182
2.662239
40009163650-2.24-0.71.01
پست بانک ایران - وپست
0.742181
02165
7648391677705215785.013.480.59
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
2.642175
1.932160
8522781854136939530.851.961.13
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
02174
0.182178
11806232566353275004.181.194.03
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح
1.4217
2.34219
12422862700000
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.692165
-1.832140
57721212281080335024.792.211.35
سایپا شیشه - کساپا
4.232119
4.772130
12443522636487370917.834.851.01
شکر - قشکر
-0.752117
-2.392082
28211159742340051.243.040.8
بیمه آسیا - آسیا
0.442068
-0.632046
43028098898475640011.131.520.18
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
1.3620577
521316
4351892882308008.866.063.41
معادن منگنز ایران - کمنگنز
-0.822048
-1.212040
47928898241451586.091.951.74
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
4.712045
4.42039
128830732634460323654.842.011.34
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
4.952016
4.112000
119494722408519987436.621.731.76
گروه بهمن - خبهمن
-0.891996
-1.541983
11760362331101197207.120.95.14
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
0.11971
0.561980
135081266492750208.71.51.11
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-0.311955
-0.711947
253935495199527331.751.670.37
چرخشگر - خچرخش
3.241946
1.961922
7074301376185277637.851.741.08
بیمه پارسیان - پارسیان
0.261939
1.61965
14374128458170004.141.560.41
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.11924
-1.091905
1324118825479836940006.651.43.69
گروه دارویی برکت - برکت
0.741908
1.371920
2160034412164872006.581.75.4
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-0.941907
-2.861870
642693122576280026.253.360.45
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.731897
-1.051891
1210170229631300508.881.428.29
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.321885
-1.641860
834539315734942500009.211.231.59
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-1.211878
-0.371894
6058581138122070015.941.3225.84
سیمان شمال - سشمال
0.591867
2.321899
169666319154396810.691.041.62
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.4318554
-0.7218500
1570029028573270.94.162.93
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.0418256
-0.4518180
285655201226803216.477.473.09
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.391792
4.21860
29090543977198.940.851.71
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.51789
-11780
51365349186724545005.561.394.77
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.0417884
-1.6317600
13141232169898004.474.181.51
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-1.051783
-1.51775
3293086587280591605.951.221.93
سیمان قاین - سقاین
2.9117813
518174
171383119480514.974.641.2
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.511761
-0.681740
3900816871320750-3.775.367.28
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-1.31747
-1.131750
484624845242045743.852.210.41
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.171721
-0.811710
5922591012141982509.831.399.41
داروسازی امین - دامین
0.121720
-0.411711
13862323914265687.881.281.23
داروسازی کوثر - دکوثر
0.411709
-0.241698
34263758592286025.740.960.91
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.061702
-0.761690
48366548228480219307.211.191.84
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-1.911693
-2.671680
515193872206280-20.32.7813.54
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
-1.421668
-4.261620
31000050533360005.731.077.9
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.241629
-2.021600
69399711102139039931.791.770.32
سیمان بهبهان - سبهان
4.3716242
516340
125370203689331010.22.711.05
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
01603
-0.251599
1248962001122100001.010
مهرکام پارس - خمهر
-1.491587
-0.991595
483976768131403632.742.260.22
سیمان داراب - ساراب
2.071575
2.141576
205653329141750011.171.061.41
پارس دارو - دپارس
0.0215670
0.2115700
750011832907005.764.952.37
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
3.691545
4.971564
37802355840869062512.130.8911.29
پتروشیمی خارک - شخارک
1.8915379
4.6815800
4248206604307580006.683.632.57
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.21488
-2.081460
631890923401760005.190.985.22
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.271466
-0.681460
78674511532668120170.8410.16
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.0814421
-314000
10161478122614.011.840.45
گلتاش - شگل
-0.3814204
-2.513902
1436120028408006.763.531.42
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.491417
-0.281420
1622138922984425100000.810
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-0.921397
01410
18031512518217932000.990
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-2.7413937
-3.3513850
99873139224389757.814.833.95
داروپخش - وپخش
-0.0113832
-0.2513798
11693161116188807.746.227.58
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
0.81381
1.461390
14617656201941035750005.451.070.86
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.291364
-1.91342
343235462613800000.880
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
1.511344
1.211340
75256541011391169817.871.240.61
بیمه البرز - البرز
-0.221340
-2.161314
23369030953600009.431.020.32
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-2.2613308
-2.3913291
86193114740872222.851.491
سیمان کردستان - سکرد
0.761321
3.361355
1999842671585200-14.813.611.78
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-2.6412913
-3.7912760
33957436645650-13.39-4.641.39
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.771289
0.081300
372904480103120001.060
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-0.621287
0.391300
29700153822334620011.731.039.73
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.311272
-1.11262
146255918373943200091.268.83
شاهد - ثشاهد
0.321272
01268
75651296434428365.240.8649.18
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-2.231271
-2.381269
695801188122542000013.281.0712.25
ح.شهد ایران - غشهدح
-7.291271
-7.371270
1251871590000
سیمان سپاهان - سپاها
3.151243
2.821239
21271562644261030027.781.241.14
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-0.081237
-2.11212
63683778865561010.460.984.65
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
1.061234
1.391238
424545524493600458.314.460.91
سرمایه گذاری سپه - وسپه
01231
0.081232
2494131662524201.010
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
1.071231
-0.491212
9775151203110790012.21.181.99
جام دارو - فجام
-0.0411997
4.1512500
613795976018.175.613.82
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
1.2911970
4.9912407
51962639478800012.345.825.73
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01196
1.171210
2042224418600000.830
افست - چافست
-0.1311898
-0.5311850
619365736923796008.413.731.42
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.341181
1.271200
9947681175224390000.870
معادن بافق - کبافق
-1.5111784
-2.3111689
353407416423862605.332.943.11
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.3511776
4.9912321
700086291291365.4210.3165.24
صنعتی پارس خزر - لخزر
-1.2411773
-1.6811721
84366993178007811.332.450.85
پارس سویچ - بسویچ
-0.0811699
-4.3411200
171619292475013.443.192.98
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
011553
-0.0111552
723584115530007.675.431.55
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
0.0111522
3.2911900
1091161308012.186.51.9
سیمان دورود - سدور
2.671152
1.61140
613470570687392358.692.040.76
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.691144
-1.041140
4069008465568640003.820.763.82
ح.سیمان کردستان - سکردح
-2.56114
-0.85116
1482950616890000
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.261130
-2.291107
13569441510813600005.50.815.04
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01129
0.971140
14159016045160005.880.76.07
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
0.361125
3.931165
4828856112500001.010
معدنی دماوند - کدما
4.9911100
4.9911100
4965755133300060.2410.683.07
واسپاری ملت - ولملت
-0.811105
-1.351099
7618408428840008.810.911.88
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.0210795
-0.910700
280030463105515.674.010.96
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
01079
0.931089
9031297296725000.80
پارس خودرو - خپارس
-1.021066
-0.931067
24220450258212421981730.115.550.39
سیمان شرق - سشرق
2.411064
2.021060
10111947107562823388-23.253.731.76
نفت بهران - شبهرن
0.9410579
3.5310850
6382806768211580005.964.241.29
بانک ملت - وبملت
-1.041049
-1.891040
61040696369524500007.890.770.2
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-1.411047
-1.131050
46410454859138502015.141.90.42
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0.11044
-0.291040
39623841531320007.640.772.82
بانک سینا - وسینا
-0.571041
-2.581020
852845870104100006.90.740.32
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-1.91031
-2.661023
1688483117410110059259.750.939.28
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-2.1110244
-2.0610249
841634862292196010.964.771.62
نیرو ترانس - بنیرو
-0.2510089
1.7410290
2130722150302670016.734.722.98
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
01005
-0.11004
164644166160800000.80