کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
-0.8714,072
-0.7514,089
767,262 700 10.797 میلیارد 37.291 هزار میلیارد 24766720
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
3.874,807
4.084,817
7.284 میلیون 1,631 35.016 میلیارد 13.171 هزار میلیارد 817190
لابساآبسال‌
-0.4323,825
0.0323,936
468,697 552 11.167 میلیارد 8.577 هزار میلیارد 1763050
فایراآلومینیوم‌ایران‌
1.095,018
2.285,077
3.631 میلیون 862 18.218 میلیارد 26.083 هزار میلیارد 2097524
فمرادآلومراد
-0.3318,051
-0.3318,050
413,346 501 7.461 میلیارد 894.165 میلیارد 631785
دالبرالبرزدارو
3.427,476
4.997,590
1.819 میلیون 549 13.598 میلیارد 13.905 هزار میلیارد 12013932
نمرینوایران‌ مرینوس‌
4.2122,453
522,622
42,826 19 968.81 میلیون 2.852 هزار میلیارد 2133035
بترانسایران‌ ترانسفو
4.748,181
4.998,201
46.242 میلیون 6,067 378.325 میلیارد 30.679 هزار میلیارد 5931225
پاساایران‌یاساتایرورابر
1.678,628
0.668,542
2.191 میلیون 705 18.905 میلیارد 5.177 هزار میلیارد 1363224
چافستافست‌
9.0410,890
9.8410,970
401,076 125 4.368 میلیارد 10.781 هزار میلیارد 10704870
مرقامایران‌ارقام‌
1.525,279
0.235,212
11.073 میلیون 2,414 58.45 میلیارد 2.64 هزار میلیارد 1483399
دیرانایران‌دارو
3.375,833
3.815,858
3.06 میلیون 1,077 17.849 میلیارد 3.091 هزار میلیارد 3196484
خکارایرکا پارت صنعت
3.92,982
4.983,013
8.608 میلیون 770 25.668 میلیارد 1.491 هزار میلیارد 456246
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
-0.4315,607
0.815,800
2.349 میلیون 950 36.657 میلیارد 4.471 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
4.793,958
4.923,963
10.437 میلیون 1,406 41.305 میلیارد 2.494 هزار میلیارد 383926
خودروایران‌ خودرو
2.335,969
2.355,970
37.372 میلیون 4,882 223.075 میلیارد 91.326 هزار میلیارد 465582
البرزبیمه البرز
4.382,240
4.992,253
51.054 میلیون 1,634 114.348 میلیارد 8.96 هزار میلیارد 311360
بورسبورس اوراق بهادار تهران
4.9813,308
4.9913,310
2.587 میلیون 474 34.421 میلیارد 26.616 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
1.453,845
1.853,860
5.616 میلیون 662 21.595 میلیارد 10.958 هزار میلیارد 761310
آسیابیمه آسیا
3.133,794
4.953,861
6.181 میلیون 572 23.453 میلیارد 8.726 هزار میلیارد 588070
وسینابانک سینا
4.432,407
4.992,420
33.644 میلیون 1,370 80.968 میلیارد 24.07 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
-3.324,479
-4.994,402
3.202 میلیون 719 14.342 میلیارد 58.814 هزار میلیارد 4479
وخاوربانک خاورمیانه
0.573,518
1.23,540
1.002 میلیون 252 3.564 میلیارد 35.18 هزار میلیارد 1252408
وبصادربانک صادرات ایران
-0.24411
0412
234.399 میلیون 8,001 96.452 میلیارد 72.07 هزار میلیارد 65760
وپاساربانک پاسارگاد
4.981,792
4.981,792
200.589 میلیون 5,701 359.444 میلیارد 90.317 هزار میلیارد 503552
پارسیانبیمه پارسیان
2.212,494
4.552,551
7.188 میلیون 700 17.927 میلیارد 9.976 هزار میلیارد 1127288
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
4.9710,336
510,339
1.928 میلیون 456 19.923 میلیارد 5.323 هزار میلیارد 186048
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
0.25404
0.25404
268.674 میلیون 8,685 108.482 میلیارد 90.466 هزار میلیارد 67468
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
4.6414,397
4.9914,445
1.35 میلیون 434 19.44 میلیارد 5.183 هزار میلیارد 4923774
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
3.891,818
4.971,837
7.084 میلیون 647 12.88 میلیارد 10.908 هزار میلیارد 307242
مابیمه ما
2.333,249
3.943,300
3.521 میلیون 404 11.438 میلیارد 4.874 هزار میلیارد 1400319
پرداختبه پرداخت ملت
4.3517,744
4.7417,810
1.738 میلیون 782 30.833 میلیارد 25.729 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
1.3714,529
2.5614,699
2.398 میلیون 1,415 34.835 میلیارد 14.529 هزار میلیارد 11521497
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
4.676,136
56,155
20.374 میلیون 1,174 125.02 میلیارد 9.204 هزار میلیارد 908128
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
-2.9616,726
-0.617,132
2.396 میلیون 1,770 40.083 میلیارد 4.098 هزار میلیارد 3813528
وپارسبانک‌پارسیان‌
3.752,934
4.992,969
37.222 میلیون 2,527 109.218 میلیارد 69.712 هزار میلیارد 352080
وکاربانک‌ کارآفرین‌
1.872,505
3.292,540
10.681 میلیون 640 26.753 میلیارد 21.293 هزار میلیارد 501000
شپدیسپتروشیمی پردیس
1.7221,445
3.421,800
1.696 میلیون 498 36.376 میلیارد 128.67 هزار میلیارد 22024015
شترانپالایش نفت تهران
0.714,956
2.015,020
13.179 میلیون 2,280 65.312 میلیارد 218.064 هزار میلیارد 1085364
خپارسپارس‌ خودرو
0.681,341
-0.231,329
127.968 میلیون 6,379 171.621 میلیارد 30.468 هزار میلیارد 9387
جمپتروشیمی جم
0.3811,229
1.5511,360
4.879 میلیون 732 54.792 میلیارد 154.96 هزار میلیارد 18875949
دپارسپارس‌ دارو
4.1927,995
4.2127,999
507,228 354 14.2 میلیارد 14.697 هزار میلیارد 73850810
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
0.144,345
-0.054,337
2.794 میلیون 763 12.14 میلیارد 2.607 هزار میلیارد 147730
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
2.3212,991
1.6112,900
981,029 672 12.745 میلیارد 38.973 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
0.8727,037
-2.0726,249
2.006 میلیون 2,316 54.236 میلیارد 1.622 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
1.1139,448
1.4239,570
866,154 1,151 34.168 میلیارد 236.688 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
1.854,074
04,000
11.931 میلیون 1,572 48.612 میلیارد 13.173 هزار میلیارد 101850
نوریپتروشیمی نوری
1.1732,901
1.5933,040
4.481 میلیون 8,982 147.436 میلیارد 98.703 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
0.137,134
0.357,150
1.232 میلیون 226 8.789 میلیارد 8.989 هزار میلیارد 4316070
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
1.747,547
1.117,500
1.345 میلیون 476 10.148 میلیارد 3.547 هزار میلیارد 3237663
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
09,495
09,400
0 0 0 61.718 هزار میلیارد 25294680
شپناپالایش نفت اصفهان
1.3111,722
2.5111,860
14.884 میلیون 4,130 174.47 میلیارد 234.44 هزار میلیارد 3411102
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
2.615,090
2.8815,130
2.224 میلیون 559 33.563 میلیارد 208.242 هزار میلیارد 3697050
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
-0.278,620
0.088,650
2.478 میلیون 501 21.356 میلیارد 122.852 هزار میلیارد 6861520
لخزرپارس‌ خزر
4.9933,815
533,817
183,306 172 6.199 میلیارد 5.113 هزار میلیارد 36689275
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
2.4129,564
2.3629,549
498,544 543 14.739 میلیارد 4.435 هزار میلیارد 15787176
شبریزپالایش نفت تبریز
0.3724,970
1.725,300
1.197 میلیون 391 29.888 میلیارد 96.989 هزار میلیارد 13908290
پلاسکپلاسکوکار
-2.092,292
-0.942,319
10.177 میلیون 1,358 23.329 میلیارد 2.095 هزار میلیارد -96264
خراسانپتروشیمی خراسان
1.2117,467
2.2717,650
333,063 166 5.872 میلیارد 31.264 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
0.2364,234
0.9664,700
114,675 327 7.372 میلیارد 61.022 هزار میلیارد 128981872
بسویچپارس‌سویچ‌
0.1912,855
513,472
14,924 6 201.056 میلیون 12.855 هزار میلیارد 9281310
شاراکپتروشیمی شازند
0.37,458
0.397,465
3.733 میلیون 1,382 27.843 میلیارد 60.141 هزار میلیارد 4788036
لپارسپارس‌ الکتریک‌
-0.6212,405
0.1312,499
525,233 230 6.516 میلیارد 3.722 هزار میلیارد 3882765
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
0.6427,403
1.3627,600
3.56 میلیون 3,974 97.557 میلیارد 54.806 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
1.6410,902
0.6910,800
2.855 میلیون 1,160 31.129 میلیارد 11.774 هزار میلیارد 9048660
شیرازپتروشیمی‌شیراز
1.779,380
1.999,400
2.156 میلیون 356 20.219 میلیارد 47.838 هزار میلیارد 65660
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
4.823,894
4.983,900
26.249 میلیون 1,305 102.221 میلیارد 32.126 هزار میلیارد 782694
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
0.515,883
0.295,870
2.461 میلیون 571 14.475 میلیارد 14.201 هزار میلیارد 1070706
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
4.3120,755
4.2320,739
1.67 میلیون 548 34.66 میلیارد 3.362 هزار میلیارد 1618890
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
0.743,664
0.583,658
13.839 میلیون 1,912 50.71 میلیارد 13.349 هزار میلیارد 2322976
تکنوتکنوتار
4.854,948
4.984,954
5.005 میلیون 796 24.768 میلیارد 1.215 هزار میلیارد 59376
حتایدتایدواترخاورمیانه
514,980
514,980
482,336 127 7.225 میلیارد 14.98 هزار میلیارد 6171760
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
3.22,487
3.242,488
12.573 میلیون 1,168 31.271 میلیارد 3.979 هزار میلیارد 591906
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
0.446,822
-0.186,780
2.779 میلیون 798 18.96 میلیارد 20.032 هزار میلیارد 204660
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
4.952,907
4.982,908
26.147 میلیون 873 76.012 میلیارد 14.535 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
2.771,820
3.271,829
3.044 میلیون 399 5.54 میلیارد 12.74 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
-1.710,784
0.2210,995
1.748 میلیون 441 18.852 میلیارد 19.411 هزار میلیارد 3623424
تنوینتامین سرمایه نوین
3.872,735
4.982,764
2.793 میلیون 291 7.72 میلیارد 24.615 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
04,919
04,880
0 0 0 1.181 هزار میلیارد 772283
چدنتولیدی چدن سازان
09,773
09,755
0 0 0 9.773 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
0.524,033
0.94,048
9.563 میلیون 1,500 38.565 میلیارد 162.53 هزار میلیارد 483960
غمهراتولیدی‌مهرام‌
-0.0625,495
-0.8125,303
138,681 167 3.536 میلیارد 2.385 هزار میلیارد 41378385
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
4.976,524
4.996,525
4.769 میلیون 661 31.114 میلیارد 1.924 هزار میلیارد 123956
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
4.0216,129
516,280
2.715 میلیون 1,442 43.79 میلیارد 8.065 هزار میلیارد 18790285
خمحورتولیدمحورخودرو
3.417,456
4.487,533
1.076 میلیون 387 8.025 میلیارد 3.137 هزار میلیارد 96928
فجامجام‌دارو
1.2917,703
1.8517,800
225,436 221 3.991 میلیارد 2.124 هزار میلیارد 15667155
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
4.253,927
4.543,938
6.839 میلیون 835 26.858 میلیارد 3.739 هزار میلیارد 145299
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
0.774,577
0.44,560
21.04 میلیون 3,749 96.302 میلیارد 23.85 هزار میلیارد 1679759
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
523,234
523,234
592,154 91 13.758 میلیارد 4.647 هزار میلیارد 4391226
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
514,896
514,896
309,887 81 4.616 میلیارد 4.916 هزار میلیارد 4334736
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
1.9813,708
2.4313,768
590,523 487 8.132 میلیارد 115.147 هزار میلیارد 27909488
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
2.336,276
4.5437,069
202,691 312 7.353 میلیارد 2.177 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
-0.1415,994
0.2116,050
190,800 89 3.049 میلیارد 12.795 هزار میلیارد 23431210
غدشتدشت‌ مرغاب‌
555,485
555,485
94,468 23 5.242 میلیارد 2.966 هزار میلیارد 4605255
دامینداروسازی‌ امین‌
3.088,498
58,656
204,851 75 1.773 میلیارد 7.048 هزار میلیارد 2379440
دلرداروسازی‌ اکسیر
3.6727,458
527,810
771,900 283 21.195 میلیارد 12.356 هزار میلیارد 19769760
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
4.7318,735
518,783
1.533 میلیون 410 28.716 میلیارد 11.241 هزار میلیارد 21432840
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
4.4729,819
4.9929,966
835,583 333 24.916 میلیارد 25.048 هزار میلیارد 57401575
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
1.057,298
1.227,310
439,566 201 3.209 میلیارد 8.276 هزار میلیارد 15982620
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
0.564,103
1.474,140
9.99 میلیون 2,252 40.99 میلیارد 10.274 هزار میلیارد 11254529
دلقمادارویی‌ لقمان‌
3.024,942
2.774,930
1.737 میلیون 499 8.584 میلیارد 3.336 هزار میلیارد 1532020
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
4.445,946
4.995,977
5.501 میلیون 593 32.708 میلیارد 2.822 هزار میلیارد 463788
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
-0.437,663
0.697,749
3.086 میلیون 549 23.652 میلیارد 4.981 هزار میلیارد 1701186
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
3.0812,371
512,601
184,841 59 2.329 میلیارد 9.278 هزار میلیارد 37694437
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
1.6518,365
4.9818,966
1.972 میلیون 1,697 36.21 میلیارد 7.126 هزار میلیارد 40972315
درازکدارویی‌ رازک‌
2.3217,483
4.1717,800
431,940 277 7.552 میلیارد 10.367 هزار میلیارد 34319129
دکوثرداروسازی‌ کوثر
1.085,811
1.225,819
2.308 میلیون 445 13.409 میلیارد 3.138 هزار میلیارد 307983
دروزداروسازی‌ روزدارو
4.864,772
4.994,778
896,689 206 4.279 میلیارد 3.34 هزار میلیارد 62036
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
4.679,601
4.999,631
15.726 میلیون 2,599 150.996 میلیارد 38.404 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
1.938,290
4.0639,100
562,447 578 21.536 میلیارد 1.953 هزار میلیارد 1608180
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
0.267,344
-0.347,300
3.355 میلیون 1,597 24.642 میلیارد 6.758 هزار میلیارد -13380768
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
4.1113,032
4.9713,139
2.035 میلیون 749 26.522 میلیارد 2.411 هزار میلیارد 1068624
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
3.14,522
3.974,560
4.364 میلیون 1,328 19.733 میلیارد 2.012 هزار میلیارد -922488
ختوررادیاتور ایران‌
3.839,103
59,205
1.363 میلیون 332 12.405 میلیارد 2.731 هزار میلیارد 4760869
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
-2.0216,761
0.4917,190
2.84 میلیون 1,125 47.608 میلیارد 3.57 هزار میلیارد 1223553
خزامیازامیاد
0.611,311
-0.151,301
34.249 میلیون 2,104 44.914 میلیارد 7.25 هزار میلیارد 1311
سکردسیمان کردستان
3.912,979
4.993,010
21.185 میلیون 1,216 63.117 میلیارد 6.554 هزار میلیارد -265131
سمازنسیمان‌مازندران‌
4.912,907
4.982,909
3.589 میلیون 247 10.435 میلیارد 4.779 هزار میلیارد 732564
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
3.865,144
4.745,188
9.702 میلیون 2,304 49.912 میلیارد 8.488 هزار میلیارد 1162544
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
3.613,501
4.973,547
20.21 میلیون 1,932 70.749 میلیارد 15.755 هزار میلیارد 759717
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
0.133,078
1.53,120
18.849 میلیون 622 58.011 میلیارد 83.106 هزار میلیارد 929556
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
4.9915,373
515,374
1.603 میلیون 749 24.642 میلیارد 3.69 هزار میلیارد 13251526
خساپاسایپا
0.881,600
-0.321,581
121.859 میلیون 7,003 194.917 میلیارد 62.827 هزار میلیارد 163200
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
2.987,948
4.778,086
6.144 میلیون 1,880 48.835 میلیارد 1.733 هزار میلیارد 1843936
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
1.852,592
1.382,580
4.428 میلیون 481 11.477 میلیارد 11.664 هزار میلیارد 679104
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
2.893,205
4.013,240
2.553 میلیون 489 8.181 میلیارد 15.384 هزار میلیارد 2346060
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.723,493
0.233,476
14.305 میلیون 1,869 49.961 میلیارد 56.761 هزار میلیارد 1837318
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
4.963,681
4.993,682
41.499 میلیون 3,961 152.744 میلیارد 2.945 هزار میلیارد 1818414
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
4.984,259
4.984,259
2.898 میلیون 184 12.343 میلیارد 11.073 هزار میلیارد 664404
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
05,537
05,537
0 0 0 10.077 هزار میلیارد 476182
سقاینسیمان‌ قائن‌
1.6318,558
0.4918,350
259,249 410 4.811 میلیارد 4.64 هزار میلیارد 26630730
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
2.21,950
3.251,970
12.476 میلیون 1,325 24.327 میلیارد 4.778 هزار میلیارد 7800
سخوزسیمان خوزستان
4.224,769
4.984,804
10.246 میلیون 1,645 48.865 میلیارد 6.677 هزار میلیارد 987183
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
3.961,708
4.991,725
55.751 میلیون 3,221 95.249 میلیارد 15.97 هزار میلیارد 158844
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
3.556,250
4.956,335
1.303 میلیون 265 8.145 میلیارد 3.143 هزار میلیارد 1068750
سفارسیمان‌فارس‌
0.5317,885
518,679
10,000 3 186.79 میلیون 4.167 هزار میلیارد 5186650
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
4.912,052
4.962,053
53.266 میلیون 1,632 109.322 میلیارد 8.222 هزار میلیارد 451440
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
0.631,270
-0.081,261
29.735 میلیون 1,996 37.764 میلیارد 13.557 هزار میلیارد 76200
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
4.992,609
4.992,609
17.502 میلیون 1,114 45.656 میلیارد 12.523 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
4.8710,877
4.9910,890
7.617 میلیون 1,503 82.85 میلیارد 50.35 هزار میلیارد 7070050
خاذینسایپاآذین‌
1.672,128
1.052,115
14.911 میلیون 2,159 31.734 میلیارد 5.63 هزار میلیارد 10640
سغربسیمان‌غرب‌
1.094,989
1.325,000
437,100 208 2.181 میلیارد 2.495 هزار میلیارد 942921
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
3.3917,618
517,893
418,058 336 7.365 میلیارد 3.524 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
2.2741,146
542,245
93,480 189 3.846 میلیارد 4.115 هزار میلیارد 117718706
دسبحانسبحان دارو
0.677,227
1.277,270
3.136 میلیون 1,032 22.664 میلیارد 7.444 هزار میلیارد 15263424
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
1.712,145
1.332,137
8.773 میلیون 1,011 18.82 میلیارد 1.931 هزار میلیارد 362505
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
4.862,890
4.972,893
421,262 73 1.219 میلیارد 3.107 هزار میلیارد 505750
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
1.881,353
2.031,355
30.234 میلیون 2,274 40.915 میلیارد 10.77 هزار میلیارد 405900
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
4.741,658
4.991,662
60.795 میلیون 2,646 100.776 میلیارد 20.725 هزار میلیارد 281860
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
520,626
520,626
310,234 30 6.399 میلیارد 4.125 هزار میلیارد 8539164
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
11,817
11,817
7.064 میلیون 656 12.838 میلیارد 9.085 هزار میلیارد 203504
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
3.0669,093
2.9269,000
39,920 90 2.758 میلیارد 3.743 هزار میلیارد 79733322
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
2.445,750
1.85,714
8.441 میلیون 2,254 48.536 میلیارد 4.313 هزار میلیارد -218500
سرودسیمان‌شاهرود
3.043,388
0.363,300
1.884 میلیون 383 6.383 میلیارد 2.744 هزار میلیارد 189728
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
4.63,072
4.973,083
2.551 میلیون 394 7.836 میلیارد 3.379 هزار میلیارد 141312
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
-0.6825,248
-2.4524,799
253,631 335 6.404 میلیارد 2.525 هزار میلیارد 5074848
سیلامسیمان‌ ایلام‌
-0.778,323
-0.568,341
517,961 263 4.311 میلیارد 3.433 هزار میلیارد -1947582
پردیسسرمایه گذاری پردیس
4.912,798
4.992,800
20.172 میلیون 1,396 56.443 میلیارد 3.498 هزار میلیارد 207052
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
-3.823,323
-4.173,311
2.463 میلیون 328 8.184 میلیارد 9.138 هزار میلیارد 724414
سکرماسیمان‌ کرمان‌
1.214,675
1.564,691
6.261 میلیون 1,251 29.27 میلیارد 4.635 هزار میلیارد 2131800
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
1.682,729
3.322,773
1.958 میلیون 278 5.343 میلیارد 12.281 هزار میلیارد 1986712
سفارسسیمان فارس و خوزستان
4.313,870
4.993,895
18.464 میلیون 2,523 71.462 میلیارد 21.769 هزار میلیارد 313470
سیمرغسیمرغ
-2.811,771
-2.1511,850
7.5 میلیون 4,601 88.278 میلیارد 15.302 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
1.445,072
2.85,140
3.479 میلیون 713 17.644 میلیارد 35.504 هزار میلیارد 1288288
شفاسرمایه گذاری شفادارو
4.977,607
57,609
1.464 میلیون 257 11.135 میلیارد 8.972 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
2.34,624
1.754,599
2.207 میلیون 572 10.204 میلیارد 2.312 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
4.2811,702
511,783
642,358 347 7.517 میلیارد 4.587 هزار میلیارد 2457420
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
-2.9214,312
-514,005
46,631 86 653.067 میلیون 2.862 هزار میلیارد -1202208
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
-0.282,833
-0.042,840
3.843 میلیون 398 10.889 میلیارد 18.956 هزار میلیارد 1308846
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
1.74,258
1.794,262
7.153 میلیون 908 30.459 میلیارد 11.284 هزار میلیارد 915470
سترانسیمان‌ تهران‌
3.238,417
4.988,560
7.679 میلیون 2,066 64.637 میلیارد 14.73 هزار میلیارد 1851740
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
1.919,182
2.89,262
3.317 میلیون 891 30.452 میلیارد 2.038 هزار میلیارد 1845582
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
0.386,083
1.226,134
562,829 252 3.424 میلیارد 6.594 هزار میلیارد 3223990
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
2.281,705
1.981,700
34.956 میلیون 2,980 59.605 میلیارد 9.378 هزار میلیارد 167090
غسالمسالمین‌
4.4920,371
520,470
137,883 94 2.809 میلیارد 6.111 هزار میلیارد 4990895
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
512,063
512,063
3.011 میلیون 400 36.318 میلیارد 13.152 هزار میلیارد 434268
سخاشسیمان‌خاش‌
4.3520,528
520,655
177,284 140 3.639 میلیارد 2.566 هزار میلیارد 19460544
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
3.763,227
4.983,265
13.206 میلیون 929 42.619 میلیارد 5.163 هزار میلیارد 816431
سفانوسیمان فارس نو
1.999,598
3.929,780
569,637 176 5.468 میلیارد 4.799 هزار میلیارد 5768398
کساپاسایپاشیشه‌
4.745,260
55,273
2.177 میلیون 290 11.451 میلیارد 1.21 هزار میلیارد 26300
سدورسیمان‌ دورود
4.272,417
4.272,417
10.62 میلیون 1,409 25.671 میلیارد 1.551 هزار میلیارد -430226
سارابسیمان‌ داراب‌
1.373,407
1.163,400
2.596 میلیون 458 8.845 میلیارد 3.066 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
4.561,927
4.991,935
19.468 میلیون 1,783 37.523 میلیارد 5.113 هزار میلیارد -121401
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
3.166,374
4.986,487
4.608 میلیون 636 29.368 میلیارد 9.561 هزار میلیارد 4512792
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
-0.122,429
0.042,433
21.504 میلیون 1,391 52.233 میلیارد 174.888 هزار میلیارد 497945
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
0.419,572
-0.29,514
5.36 میلیون 1,730 51.307 میلیارد 5.552 هزار میلیارد 2708876
سارومسیمان‌ارومیه‌
4.15,154
4.935,195
3.689 میلیون 798 19.016 میلیارد 3.608 هزار میلیارد 2030676
کگازشیشه‌ و گاز
4.9613,483
513,488
2.092 میلیون 530 28.202 میلیارد 6.067 هزار میلیارد -2076382
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
3.4319,837
520,137
345,957 258 6.863 میلیارد 4.493 هزار میلیارد 9819315
کهمداشیشه‌ همدان‌
58,401
58,401
736,622 140 6.188 میلیارد 9.678 هزار میلیارد 10778483
قشهدشهد
-2.2314,790
-2.7614,711
782,590 512 11.574 میلیارد 5.916 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
4.4713,300
4.7613,337
2.38 میلیون 994 31.656 میلیارد 2.66 هزار میلیارد -1795500
قشکرشکرشاهرود
1.3717,703
2.4517,890
650,667 346 11.519 میلیارد 3.541 هزار میلیارد 247842
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
2.9613,078
4.4613,269
2.887 میلیون 1,050 37.758 میلیارد 251.098 هزار میلیارد 93507700
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
4.9721,116
521,121
610,608 333 12.894 میلیارد 4.223 هزار میلیارد 7897384
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
4.2312,528
512,621
705,630 218 8.84 میلیارد 3.195 هزار میلیارد 11513232
فاماصنعتی‌ آما
4.987,657
4.997,658
4.14 میلیون 595 31.696 میلیارد 6.891 هزار میلیارد 3660046
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
033,904
034,508
0 0 0 3.39 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
4.938,767
4.998,772
1.869 میلیون 417 16.384 میلیارد 2.192 هزار میلیارد -3541868
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
0.6410,019
0.8110,036
309,760 112 3.103 میلیارد 1.002 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
4.3448,634
548,940
149,583 185 7.275 میلیارد 1.494 هزار میلیارد 7538270
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
2.195,925
1.765,900
4.165 میلیون 751 24.679 میلیارد 542.138 هزار میلیارد 5131050
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.528,637
1.438,715
802,268 200 6.945 میلیارد 30.482 هزار میلیارد 4206219
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
3.24,867
3.94,900
5.974 میلیون 1,079 29.074 میلیارد 4.867 هزار میلیارد 2462702
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
4.497,768
4.997,805
2.051 میلیون 495 15.935 میلیارد 4.114 هزار میلیارد 2338168
سدشتصنایع سیمان دشتستان
3.177,399
4.997,530
507,913 149 3.758 میلیارد 8.731 هزار میلیارد 651112
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
0.1110,083
0.1110,083
3.877 میلیون 87 39.094 میلیارد 1.008 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
531,125
531,125
414,039 246 12.887 میلیارد 11.672 هزار میلیارد 49208625
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
-1.757,518
-1.337,550
2.627 میلیون 722 19.751 میلیارد 2.631 هزار میلیارد 1466010
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
4.335,596
55,632
3.761 میلیون 751 21.049 میلیارد 3.523 هزار میلیارد 330164
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
0.1115,189
0.1615,197
53,507 23 812.737 میلیون 1.519 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
2.678,298
3.878,395
2.046 میلیون 568 16.979 میلیارد 24.894 هزار میلیارد 4829436
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
010,096
0.2410,120
3.156 میلیون 160 31.865 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,810
014,810
0 0 0 399.87 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
1.2226,824
1.3226,850
4,769 7 127.925 میلیون 1.341 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
-0.1634,314
-0.1734,311
14,620 15 501.669 میلیون 1.716 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
0.1210,184
0.2710,199
6.982 میلیون 533 71.107 میلیارد 1.018 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
3.681,435
4.991,453
20.461 میلیون 1,473 29.369 میلیارد 1.811 هزار میلیارد -368795
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.1117,746
0.0817,741
1.136 میلیون 123 20.164 میلیارد 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
0.110,104
0.1410,108
1.495 میلیون 127 15.104 میلیارد 1.01 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
3.7627,515
527,842
1.202 میلیون 1,018 33.068 میلیارد 663.112 میلیارد 7208930
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
1.6530,539
1.7130,555
7,087 16 216.431 میلیون 3.054 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 2.65 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
2.988,650
58,820
89,239 813 787.088 میلیون 3.244 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
-1.2436,098
0.436,700
510,859 671 18.441 میلیارد 4.332 هزار میلیارد 28264734
چفیبرفیبر ایران‌
-0.063,400
-0.063,400
3.965 میلیون 642 13.482 میلیارد 4.58 هزار میلیارد -1489200
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
527,860
527,860
187,818 104 5.233 میلیارد 2.786 هزار میلیارد 1671600
فولادفولاد مبارکه اصفهان
0.153,901
0.593,918
34.68 میلیون 4,050 135.301 میلیارد 507.13 هزار میلیارد 542239
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
0.2413,845
0.813,923
787,854 218 10.908 میلیارد 11.879 هزار میلیارد 5288790
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
0.7312,585
0.8212,597
306,020 258 3.851 میلیارد 8.81 هزار میلیارد 11704050
فولاژفولاد آلیاژی ایران
2.826,354
2.756,350
2.745 میلیون 479 17.442 میلیارد 34.947 هزار میلیارد 603630
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
2.1556,745
3.3457,401
724,806 984 41.129 میلیارد 56.745 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
0.094,295
0.684,320
7.826 میلیون 990 33.611 میلیارد 47.245 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
2.5617,166
2.717,190
1.36 میلیون 704 23.351 میلیارد 6.401 هزار میلیارد 8703162
خزرفنرسازی‌زر
53,823
53,823
700,800 85 2.679 میلیارد 3.058 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
0.8310,528
210,650
1.166 میلیون 606 12.276 میلیارد 2.106 هزار میلیارد -621152
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
3.758,792
2.438,680
2.738 میلیون 669 24.077 میلیارد 3.956 هزار میلیارد 43960
فخاسفولاد خراسان
-0.1512,315
-0.1512,314
145,338 163 1.778 میلیارد 110.835 هزار میلیارد 1046775
فخوزفولاد خوزستان
1.448,105
0.398,021
5.591 میلیون 1,259 45.317 میلیارد 154.39 هزار میلیارد 1677735
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
3.9413,479
513,616
1.335 میلیون 531 18.001 میلیارد 11.787 هزار میلیارد 781782
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
-0.1827,692
-1.2327,400
12,791 37 350.951 میلیون 5.538 هزار میلیارد 11076800
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
3.1725,995
2.3625,790
367,780 312 9.561 میلیارد 5.069 هزار میلیارد 10346010
قنیشاقند نیشابور
-1.9213,283
-1.4813,343
1.165 میلیون 417 15.469 میلیارد 3.586 هزار میلیارد 464905
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
4.44,370
4.994,395
23.757 میلیون 1,142 103.809 میلیارد 4.807 هزار میلیارد 480700
قمروقند مرودشت‌
0.5113,919
-0.1313,830
215,088 164 2.994 میلیارد 2.784 هزار میلیارد 2018255
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
1.299,484
0.829,440
744,968 377 7.065 میلیارد 3.794 هزار میلیارد 2228740
قهکمتقندهکمتان‌
2.9219,937
520,339
1.783 میلیون 1,046 35.541 میلیارد 5.455 هزار میلیارد 5442801
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
015,267
015,530
0 0 0 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
4.298,366
4.538,385
1.92 میلیون 863 16.06 میلیارد 3.346 هزار میلیارد 928626
پکویرکویر تایر
3.046,585
3.276,600
1.628 میلیون 809 10.718 میلیارد 4.61 هزار میلیارد 4886070
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
4.813,968
4.993,975
27.907 میلیون 2,011 110.748 میلیارد 10.317 هزار میلیارد 1984000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
3.0614,796
4.9915,073
1.491 میلیون 470 22.061 میلیارد 11.097 هزار میلیارد 14884776
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
-1.5714,645
-1.5314,650
718,861 360 10.527 میلیارد 1.098 هزار میلیارد 2899710
شکربنکربن‌ ایران‌
4.3423,278
2.6422,900
2.064 میلیون 1,256 48.035 میلیارد 5.82 هزار میلیارد 3584812
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
4.547,869
57,903
4.943 میلیون 1,003 38.901 میلیارد 6.689 هزار میلیارد 3501705
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
4.962,581
4.962,581
6.957 میلیون 403 17.957 میلیارد 4.447 هزار میلیارد 10324
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
3.6313,060
513,233
2.628 میلیون 978 34.323 میلیارد 2.612 هزار میلیارد 12171920
دکیمیکیمیدارو
1.788,871
3.148,990
1.213 میلیون 546 10.763 میلیارد 5.11 هزار میلیارد 12871821
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
4.989,335
4.999,336
668,498 277 6.24 میلیارد 2.801 هزار میلیارد 8224135
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
1.9213,122
1.1313,020
1.122 میلیون 509 14.723 میلیارد 4.333 هزار میلیارد 944784
بالبرکابل‌ البرز
5.059,074
2.458,850
1.26 میلیون 253 11.43 میلیارد 2.876 هزار میلیارد 163332
فاسمینکالسیمین‌
1.2611,835
0.0211,690
3.182 میلیون 1,024 37.657 میلیارد 23.67 هزار میلیارد 4035735
خکمککمک‌فنرایندامین‌
0.094,229
-0.124,220
3.236 میلیون 492 13.686 میلیارد 1.357 هزار میلیارد -1133372
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
3.418,563
58,695
1.466 میلیون 407 12.557 میلیارد 2.141 هزار میلیارد 25689
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
2.619,358
3.069,399
3.689 میلیون 894 34.52 میلیارد 5.615 هزار میلیارد 954516
چکارنکارتن‌ ایران‌
1.7750,194
1.3649,993
581,409 894 29.183 میلیارد 9.148 هزار میلیارد 12146948
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
4.3341,179
541,443
591,452 695 24.355 میلیارد 7.412 هزار میلیارد 19148235
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
3.426,472
3.076,450
24.147 میلیون 2,917 156.278 میلیارد 106.095 هزار میلیارد 1152016
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
4.9920,099
520,100
376,253 200 7.562 میلیارد 3.618 هزار میلیارد 80396
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
4.4611,911
3.4811,799
2.999 میلیون 794 35.717 میلیارد 7.742 هزار میلیارد 2203535
خبهمنگروه‌بهمن‌
-0.51,806
-0.611,804
14.834 میلیون 914 26.797 میلیارد 18.06 هزار میلیارد 428022
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
1.522,610
0.472,583
38.347 میلیون 2,754 100.081 میلیارد 52.2 هزار میلیارد 326250
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
1.445,564
2.465,620
3.194 میلیون 371 17.767 میلیارد 225.342 هزار میلیارد 1680328
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
4.395,856
4.995,890
2.581 میلیون 493 15.116 میلیارد 14.795 هزار میلیارد 3197376
برکتگروه دارویی برکت
3.132,837
3.62,850
4.223 میلیون 927 11.982 میلیارد 16.455 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
2.7440,256
4.9541,120
904,349 587 36.406 میلیارد 8.051 هزار میلیارد 158608640
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
3.5613,997
4.9914,191
2.687 میلیون 737 37.612 میلیارد 13.997 هزار میلیارد 29393700
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
-0.1456,036
-0.256,000
42,543 117 2.374 میلیارد 56.036 هزار میلیارد 117787672
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
-2.3521,165
2.5222,222
1.791 میلیون 1,640 37.907 میلیارد 14.846 هزار میلیارد 2137665
دسبحاگروه دارویی سبحان
2.915,801
4.985,918
7.42 میلیون 1,149 43.046 میلیارد 15.866 هزار میلیارد 4896044
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
2.826,225
3.246,250
4.969 میلیون 1,097 30.934 میلیارد 14.94 هزار میلیارد 1195200
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
0.9513,559
2.8213,810
711,913 498 9.653 میلیارد 1.491 هزار میلیارد 2711800
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
1.8573,224
1.5373,000
79,888 272 5.875 میلیارد 18.113 هزار میلیارد 23358456
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
1.073,021
1.473,033
1.024 میلیون 173 3.094 میلیارد 5.438 هزار میلیارد 1081518
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.15,791
0.315,803
4.934 میلیون 706 28.574 میلیارد 173.73 هزار میلیارد 1951567
غالبرلبنیات‌کالبر
4.618,461
4.988,491
7.67 میلیون 1,190 64.899 میلیارد 2.961 هزار میلیارد 1091469
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
2.551,969
2.761,973
5.71 میلیون 688 11.246 میلیارد 3.938 هزار میلیارد 519816
ولیزلیزینگ‌ایران‌
-1.381,717
-1.491,715
7.443 میلیون 831 12.783 میلیارد 1.03 هزار میلیارد 53227
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
4.7613,483
513,513
23.399 میلیون 4,106 315.487 میلیارد 6.742 هزار میلیارد -498871
شلعابلعابیران‌
4.096,978
3.556,942
4.471 میلیون 530 31.197 میلیارد 1.116 هزار میلیارد 3635538
غپاکلبنیات‌ پاک‌
4.993,327
4.993,327
1.846 میلیون 203 6.143 میلیارد 4.61 هزار میلیارد 249525
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
0.5830,961
0.6630,983
501,838 784 15.538 میلیارد 62.417 هزار میلیارد 27988744
وایرانلیزینگ ایرانیان
0.392,051
-0.832,026
3.942 میلیون 580 8.086 میلیارد 2.051 هزار میلیارد 465577
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
4.872,841
4.912,842
5.522 میلیون 627 15.688 میلیارد 1.506 هزار میلیارد 340920
فلامیلامیران‌
0.7627,858
1.2627,997
96,366 82 2.685 میلیارد 1.671 هزار میلیارد 8775270
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
520,187
520,187
200,702 107 4.052 میلیارد 3.27 هزار میلیارد 12879306
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
0.521,532
0.591,533
41.111 میلیون 2,833 62.993 میلیارد 13.849 هزار میلیارد 441216
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
0.2337,855
0.6438,010
169,084 398 6.401 میلیارد 3.331 هزار میلیارد 37855
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
-1.76,191
2.16,430
8.937 میلیون 1,611 55.325 میلیارد 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
4.122,045
3.162,026
17.829 میلیون 1,711 36.459 میلیارد 3.807 هزار میلیارد 124745
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
-0.0733,565
0.6333,800
295,003 349 9.902 میلیارد 14.097 هزار میلیارد 68472600
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
1.8526,627
2.2626,734
449,811 359 11.977 میلیارد 8.663 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
4.2711,828
2.8411,666
2.496 میلیون 526 29.524 میلیارد 11.828 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
024,992
024,710
0 0 0 8.047 هزار میلیارد 3498880
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
4.85,987
4.995,998
2.73 میلیون 512 16.343 میلیارد 1.24 هزار میلیارد 2939617
کدمامعدنی‌ دماوند
551,450
551,450
42,349 67 2.179 میلیارد 1.544 هزار میلیارد 24901800
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
4.8922,803
522,825
2.454 میلیون 707 55.962 میلیارد 4.615 هزار میلیارد 1140150
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
0.699,182
0.249,141
3.319 میلیون 1,230 30.477 میلیارد 10.33 هزار میلیارد 1267116
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
1.875,024
2.515,056
7.525 میلیون 1,707 37.808 میلیارد 221.056 هزار میلیارد 1090208
بموتوموتوژن‌
0.9217,958
2.518,240
1.189 میلیون 667 21.352 میلیارد 12.219 هزار میلیارد 11924112
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
3.843,134
4.973,168
17.618 میلیون 1,519 55.208 میلیارد 3.51 هزار میلیارد 159834
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
0.054,156
0.74,183
23.511 میلیون 2,589 97.711 میلیارد 324.168 هزار میلیارد 710676
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
-0.896,686
-0.626,704
6.477 میلیون 2,254 43.304 میلیارد 320.928 هزار میلیارد 1758418
اخابرمخابرات ایران
-0.183,970
0.784,008
18.026 میلیون 1,974 71.567 میلیارد 238.2 هزار میلیارد 1798410
کبافقمعادن‌ بافق‌
1.5350,125
2.2950,500
363,520 620 18.222 میلیارد 10.15 هزار میلیارد 54335500
غمارگمارگارین‌
3.677,819
4.197,858
3.381 میلیون 826 26.439 میلیارد 6.568 هزار میلیارد 6223924
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
2.22,180
0.942,153
54.047 میلیون 4,669 117.849 میلیارد 13.705 هزار میلیارد 442540
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
0.6713,905
0.3813,864
957,920 317 13.32 میلیارد 27.81 هزار میلیارد 11527245
غنوشنوش‌ مازندران‌
4.999,574
4.999,574
200,000 8 1.915 میلیارد 478.7 میلیارد 1263768
شبهرننفت‌ بهران‌
0.6218,038
3.5318,560
2.979 میلیون 561 53.744 میلیارد 46.899 هزار میلیارد 30664600
فنوالنورد آلومینیوم‌
2.494,034
1.353,989
2.359 میلیون 459 9.517 میلیارد 2.736 هزار میلیارد 221870
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
4.5820,581
520,662
76,423 106 1.573 میلیارد 2.964 هزار میلیارد 3622256
خمحرکهنیرو محرکه‌
4.285,890
4.995,930
1.563 میلیون 348 9.206 میلیارد 6.011 هزار میلیارد 482980
بنیرونیروترانس‌
2.6613,605
513,915
106,364 37 1.48 میلیارد 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
4.281,803
4.971,815
25.603 میلیون 967 46.154 میلیارد 4.742 هزار میلیارد -270450
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
4.8414,684
514,706
2.038 میلیون 830 29.92 میلیارد 7.342 هزار میلیارد 3230480
ولملتواسپاری ملت
3.332,418
2.952,409
2.073 میلیون 379 5.012 میلیارد 1.934 هزار میلیارد 149916
سیستمهمکاران سیستم
0.56,816
0.386,808
345,728 110 2.362 میلیارد 8.588 هزار میلیارد 3762432