صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
کاشی پارس - کپارس
3.789841
-0.779410
4580045286354810.546.071.16
ح.گروه صنعتی پاکشو - پاکشوح
-2.149785
2.4610245
46950000
پتروشیمی جم - جم
0.049643
0.119650
1490261440925728006.144.111.76
فنرسازی زر - خزر
-0.32945
-1.69932
16059671517472497126.371.241.14
پشم شیشه ایران - کپشیر
3.849442
4.999547
8687582063393929.14.681.41
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
3.869309
4.329350
3212482990111708010.584.371.4
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-2.42929
-1.68936
4249159394984904940.951.640.18
پارس سویچ - بسویچ
0.019246
4.929700
1101231150010.622.772.36
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
0.66921
0.98924
10415563959394204256.381.290.29
نفت بهران - شبهرن
0.219208
0.129200
5136364735184160005.193.691.12
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
09184
-4.058812
115133062407.654.21.74
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-4.01910
-4.75903
39388553584404950-4.451.460.12
ح.سیمان شرق - سشرقح
-109
-109
204800001850000
افست - چافست
0.848773
08700
5937452217546008.933.691.08
سبحان دارو - دسبحان
-0.178753
-1.928600
2025017537637906.234.71.7
پارس خودرو - خپارس
-0.68872
-0.8871
662888457701981208324.6212.720.32
سیمان خاش - سخاش
0.018582
0.88650
1069910727508.143.221.19
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-1.15858
-0.92860
5744409492791591508.120.777.73
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-0.968563
0.018647
574204927706709.164.321.36
کمباین سازی ایران - تکمبا
1.19847
1.31848
832193470461459404114.031.161.62
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.94842
0850
7168689603446310008.580.76.51
سرمایه گذاری ملت - وملت
4.28828
3.4821
8813919729682800000.830
زامیاد - خزامیا
-1.08825
-0.72828
955416678794562161114.010.950.29
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
4.798141
48080
221588218039407050077.510.952.54
شیشه همدان - کهمدا
-0.018114
0.068120
11804395823368326.31.82.52
داروسازی فارابی - دفارا
-0.017956
-0.727900
1056831824006.122.70.96
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.25793
-0.37800
1103110587443956324-1.51-0.60.21
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.157923
-3.097690
58451449475380007.035.42.39
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-2.14777
-2.39775
40928033165971250000.610
گروه مپنا - رمپنا
0.047757
-0.187740
7055096547277757000014.722.062.44
فیبر ایران - چفیبر
0.617722
4.998058
4760036877220044.75151.092.01
سایپا دیزل - خکاوه
-2.43764
-1.66770
83666856394201368514.61-0.270.19
نفت سپاهان - شسپا
0.557476
0.347460
293854220278498006.072.770.56
داروسازی ابوریحان - دابور
0.697452
0.667450
309000230321461765.964.690.98
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-1.387196
-2.717099
266731878635209.554.351.47
سیمان بجنورد - سبجنو
3.776970
4.997052
4718073289273224015.294.572.19
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-1.336832
-3.196703
38212258110678413.273.720.51
بانک تجارت - وتجارت
-0.15669
-0.6666
5103250340130573300-2.50.630.18
باما - کاما
3.486658
4.556727
552802368133290009.043.153.2
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.716515
4.996792
5382236041044507.932.371.23
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
4.16379
4.996434
83714534127580010.32.90.83
نیرو ترانس - بنیرو
2.016346
0.956280
136247865190380010.523.411.87
مارگارین - غمارگ
-1.216282
-3.796118
6844942422615208.332.720.26
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.026109
-4.995805
173161090013.13.086.09
پلی اکریل ایران - شپلی
2.35609
4.87624
148189324902832174726-2.64-2.340.85
پتروشیمی فجر - بفجر
0.036088
0.396110
2431731483395720005.433.492.6
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.036040
-2.475893
1337179175160005.343.255.26
ایران ترانسفو - بترانس
3.545996
3.616000
769058461122485000187.064.15
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-0.945987
1.926160
21730613012089463-8.78-11.090.94
ایران ارقام - مرقام
-3.525920
-3.445925
9981925909296000021.085.272.27
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.045494
-1.385420
2768815175542505.84.715.68
داروسازی اکسیر - دلر
05315
-1.225250
720423917506.423.310.61
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
2.145114
1.685091
6761633458102280091.274.141.81
پاکسان - شپاکسا
-4.145088
-4.675060
1470844748427475206.131.950.72
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-0.125086
1.635175
610553104433287.882.460.94
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
0.085048
3.095200
21001110096009.493.620.38
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.14977
-0.444960
8700404324686826007.932.590.4
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح
-2.674964
-1.965000
552162740000
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.084866
-2.464750
32271570070413.292.550.29
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.024858
-4.984617
6396303886400042.994.042.86
شهد - قشهد
1.284828
3.844950
445342199718768.382.430.68
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-0.444731
-0.214742
14548268847310066.693.460.94
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.284689
0.174710
113076525586125013.543.676.81
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
54664
54664
317715148251283818.323.562.35
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-4.214638
-3.454675
287790133523653883.414.21.72
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-2.054580
0.34690
49327220458000-54.354.8128.64
نفت پارس - شنفت
0.094553
1.144601
2595412056912505.543.130.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-0.534520
-4.934320
117425110170007.462.350.74
موتوژن - بموتو
0.654472
3.24585
5053423230427496.732.980.92
پتروشیمی مبین - مبین
0.744335
1.354361
11034504825617824204.792.311.56
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
04275
-0.124270
1269795422137500004.861.894.86
قند لرستان - قلرست
3.394271
3.274266
890558380410250409.562.141.35
آلومراد - فمراد
3.074262
4.984341
3439601466211120302.034.913.16
صنعتی آما - فاما
-0.44245
-2.394160
4050116921225008.91.791.59
پالایش نفت تبریز - شبریز
0.314194
1.174230
90237337931629038116.363.640.27
شیشه و گاز - کگاز
-0.024153
0.394170
7181692983103825026.072.25
لعابیران - شلعاب
-1.074076
-2.184030
1732913706340760082.94.310.8
سیمان ارومیه - ساروم
-0.054009
-0.773980
90003616036005.081.941.11
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-1.013999
-0.994000
618735247552386906.582.591.47
ایران تایر - پتایر
0.263888
0.053880
60410236111379112.795.360.46
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.083841
-1.933770
1069074046296551321.573.2315.25
پتروشیمی فارابی - شفارا
0.373817
53993
1031341572550-2.93-1.370.47
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-0.133798
-1.373751
1815116897596008.453.10.42
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
2.353743
0.363670
46534891741618715007.832.83.68
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
0.113725
0.383735
9823053659558750049.390.9425.46
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.1637065
-0.3337000
12857047571482600004.94.11.3
لامیران - فلامی
0.583670
4.993831
158666122020011.322.21.53
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
03661
-2.813558
497818113494665.892.745.62
بیسکویت گرجی - غگرجی
03634
-0.943600
30072680012.382.851.24
کالسیمین - فاسمین
2.723587
2.523580
1213861435471740007.481.792.21
گلوکوزان - غگل
0.3635780
2.8536666
586821327192809.349.660.95
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
3.933573
4.973609
634541226752880419.292.192.21
سیمان فارس نو - سفانو
1.113557
3.333635
5650020412449506.241.881.03
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
2.783516
53592
19330056796246630730.712.260.31
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.123456
1.593515
534087184634560004.771.374.4
ایران دارو - دیران
0.263446
1.543490
318801118270406.122.580.97
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-4.583436
-53421
539107185273186852.692.320.43
پارس سرام - کسرام
2.093423
3.193460
5970902044205380-7899.233.291.18
پتروشیمی شازند - شاراک
0.233417
0.323420
19262196582172216804.261.820.67
سیمان غرب - سغرب
0.213408
0.123405
149605210224005.2921.02
کربن ایران - شکربن
1.283394
1.763410
959294325684850015.651.530.73
گروه صنعتی بارز - پکرمان
0.093370
-0.83340
7436025485143056.422.010.82
حفاری شمال - حفاری
-0.063357
0.893389
662577222487463458.982.021
کویر تایر - پکویر
03289
0.973321
1693623023005.111.940.58
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.283278
0.953300
759412508358909.494.360.7
بیمه دانا - دانا
-0.493266
0.553300
80661258333253818.053.220.19
کارتن ایران - چکارن
0.773259
2.163304
10173633359395321.533.070.71
فولاد خوزستان - فخوز
-0.493253
-0.313259
9341513005470774166.842.140.86
صنایع آذر آب - فاذر
-2.123237
-1.873245
2424384784732370006.71.550.91
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.093212
-0.373203
10711234332120008.291.911.99
رادیاتور ایران - ختور
-3.83192
-3.533201
56230017959576005.461.420.52
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-1.953173
-1.733180
42998041364216150578.752.73.81
سخت آژند - ثاژن
-0.723173
-0.973165
516530163912692004.732.052.43
مس شهید باهنر - فباهنر
3.343092
2.943080
64867592006027828007.452.230.49
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.0630651
-3.1129714
200460735624010.098.461.91
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
1.293054
4.983165
4842181533141369294.71.282.16
سیمان خوزستان - سخوز
-0.733008
-1.652980
5962417519552004.622.010.72
قند مرودشت - قمرو
4.62999
4.993010
1903695715998008.82.520.83
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.032973
0.22980
87052258104923126.072.071.97
آبسال - لابسا
4.722948
4.972955
12835443783106128025.142.040.63
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
0.032904
02903
10255929979353435.552.921.07
تولید محور خودرو - خمحور
4.982887
4.982887
2113836101214679793.912.750.79
قند هکمتان - قهکمت
4.272882
4.992902
63524718317885159.451.670.55
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.042838
-4.792703
1000311352008.092.5410.37
حمل و نقل توکا - حتوکا
-0.142836
-0.252833
2040052578693588014.042.921.24
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
0.042818
4.542945
13564247984199.52.321.39
نیرو کلر - شکلر
-1.612815
-0.382850
159346448112600012.792.32.66
ملی سرب و روی ایران - فسرب
1.332815
1.152810
30772086690643017.273.70.83
داده پردازی ایران - مداران
0.42787
-0.582760
485322135218115509.8421.29
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-0.822782
0.532820
257202716567862119.93.040.39
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.682779
-0.642780
1666028463027790009.261.945.43
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.722761
-52642
38766103186367511.42.225.88
ایران خودرو - خودرو
-0.152745
02749
6404212175824199850026.272.220.18
پتروشیمی آبادان - شپترو
4.892743
4.972745
24377246687172809018.0211.540.68
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-0.152718
0.662740
21797059310135038.361.731.06
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
4.422716
52731
13747533734396888519.35.992.7
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.192690
-0.852672
10179632726538000006.511.770.28
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-1.332669
-1.662660
26765171414133697.851.881.17
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
1.012610
-3.132503
58207415192845673-16.271.4811.68
تراکتورسازی - تایرا
-0.612596
-0.422601
744455193246728009.091.890.54
سیمان هگمتان - سهگمت
-1.562584
-1.032598
21698356112994946.811.770.91
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
1.762544
3.62590
18793848116814825.571.61.48
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.22514
1.632560
820685206273821658.222.012.29
کارخانجات قند قزوین - قزوین
4.982508
4.982508
26560566682813310.446.380.45
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
1.462502
4.52577
455484114062550055.557.451.42
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-0.042488
-0.122486
17556684369995200135.662.240.56
صنعتی بهشهر - غبشهر
1.452454
2.522480
1093984268873620004.221.290.3
توسعه معادن روی ایران - کروی
1.792447
2.752470
7064211740590693613.721.512.15
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.042446
-3.512361
2000047122300006.531.71.18
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-0.332436
-0.22439
31956927777730800007.642.232.24
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-1.932434
-0.932459
873490212658416028.522.028.29
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
4.942421
4.982422
561917613602181575001.860
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-2.032360
-3.612322
12605722975141600024.162.050.94
مخابرات ایران - اخابر
02354
0.932376
2626566191412400005.012.212.84
لابراتوارهای رازک - درازک
0.0223532
4.1324500
222353964812012.129.123.32
پالایش نفت تهران - شتران
-0.682325
0.172345
662815415409372000007.661.770.27
لبنیات کالبر - غالبر
3.992317
2.292279
126341182927957925015.91.530.92
مهندسی تکنوتار - تکنو
4.112305
4.972324
12338232844368800210.52.713.2
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
0.042300
0.042300
4194149661173000043.492.830.78
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
1.562285
1.782290
22572485158571250-5.712.580.2
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
02285
-0.662270
1497034171375-2.35-0.881.06
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-2.922258
-3.42247
5548071253711270204.391.860.29
چرخشگر - خچرخش
-2.62244
-3.652220
371548833213650143.642.061.25
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-1.782207
-0.312240
287426863436621007.752.950.8
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-1.72196
-1.522200
18396140276860013.551.272.48
بانک انصار - وانصار
0.052180
02179
22302254864218000007.261.510.47
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
4.182170
4.992187
34262957435136624730.781.991.12
کابل البرز - بالبر
1.082153
0.942150
650991140168232986.022.370.62
بیمه ما - ما
0.332148
0.422150
31407167521480004.771.40.75
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.592049
0.882055
626464128441471886.131.951.74
داروسازی اسوه - داسوه
0.0420402
2.9720998
15043251005006.13.781.76
سالمین - غسالم
0.052034
4.972134
150036102006.911.390.63
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
2.72015
2.912019
38859178380600011.681.470.65
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.21999
-0.61991
894919917888324837503.841.093.71
سیمان قاین - سقاین
1.8619960
520575
982420210623195.575.381.35
گروه بهمن - خبهمن
-0.11977
-0.961960
11625022297100233907.050.895.09
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.0619715
-1.0419520
29581579187292504.934.611.66
ملی صنایع مس ایران - فملی
0.21964
01960
38239337514982000009.591.281.66
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
4.411943
51954
100256681947832059509.11.468.49
بیمه ملت - ملت
01937
-2.121896
1877455204508.261.431.38
بیمه پارسیان - پارسیان
01934
-2.121893
3860758020004.131.550.41
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-1.731931
-1.271940
919411317751121393249.261.751.73
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
2.071921
1.331907
26754165139124865016.311.3526.43
گروه دارویی برکت - برکت
-0.521916
-0.571915
2172135416165144006.611.715.42
خدمات انفورماتیک - رانفور
019154
0.7719301
257549536312008.354.514.66
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
2.741909
2.961913
259349049521948325311.630.37
آسان پرداخت پرشین - آپ
1.7219065
2.4419200
284566654254190650008.076.790.49
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.0119061
-0.8618900
20233876244008.218.023.16
لیزینگ ایرانیان - وایران
2.431899
3.241914
1020946193918990008.941.632.6
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.051898
-0.161896
5786401093825630006.541.464.49
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.91873
01890
2024122379184285008.491.349.37
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.111869
-0.591860
15802092945527338357.921.552.02
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.431868
-0.431868
117800219467000197.81.361.06
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-0.821823
-0.981820
140315254109380054.791.920.69
فروسیلیس ایران - فروس
-0.331807
-1.161792
73394131158020521.831.561.5
سیمان شاهرود - سرود
21782
-0.41740
26326947114434209.391.611.25
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
01781
-0.061780
440762784721305005.91.165.06
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح
-3.311780
-2.171801
23927430000
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-1.441780
-1.51779
16166212846124973848.651.398.28
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.061765
-0.681754
324012568529500004.841.314.82
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.691748
1.841768
64362411251311000-3.743.187.23
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
1.811747
2.561760
97218217298717530201.891.09
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح
-5.811703
-6.311694
1999953410000
قند نیشابور - قنیشا
4.251691
4.991703
1554596262833820021.881.570.61
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
0.181685
-0.421675
334885565233455742.292.130.4
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
01683
-0.061682
40271567876071605.621.221.7
داروسازی کوثر - دکوثر
0.661666
0.791668
54727691289964025.090.990.89
داروسازی امین - دامین
-0.481654
-1.931630
9973616313718287.581.331.19
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
01650
0.611660
28256471155000001.060
سیمان شمال - سشمال
-0.061648
1.211669
7123111713628609.430.81.43
شکر - قشکر
2.641635
4.581666
11875221942327000100.42.40.66
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.061630
-3.741570
1095201722140353031.811.770.32
بیمه آسیا - آسیا
0.681627
0.871630
51819784837421008.751.190.14
سیمان بهبهان - سبهان
0.2716126
2.616500
35005888693010.133.141.04
مهرکام پارس - خمهر
-2.291580
-1.981585
11443361809130824032.591.90.22
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-2.91576
-2.651580
1232641194363040021.72.790.37
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.0515694
-514917
334578470034.078.052.5
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
3.441563
1.791538
33865755293190441-18.742.5612.5
سایپا شیشه - کساپا
2.91563
2.761561
13284852076359490677.01-25.50.75
پارس دارو - دپارس
-0.6315479
-4.9914799
1180017632505905.694.892.34
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.071531
1.051546
581211892861187521.670.8819.1
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.131524
-2.491488
598159897411480005.321.015.34
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
1.961512
1.821510
35566565379275184017.530.8710.48
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.071507
3.051552
27011413344657.50.691.55
پست بانک ایران - وپست
0.21503
0.731511
404715611485987758.592.40.4
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح
0150
0150
1000000015000000
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.0614838
0.0114849
1349891999296760006.454.722.48
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.1614656
-3.814121
11385161984883216.217.732.57
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.1314223
-3.8113700
12601777050013.821.818.89
سیمان داراب - ساراب
-1.181422
-0.141437
548875781127980010.080.971.27
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-3.81417
-3.61420
13025951846221052001.030
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
0.071409
0.141410
275817138931056750005.571.10.88
سیمان کردستان - سکرد
0.071401
0.711410
62751891681200-15.71133.631.89
بیمه البرز - البرز
-0.291397
-3.431353
13206517855880009.831.090.33
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح
7.511375
9.931406
566851877940000
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
513588
513588
5766078320925551.922.822.14
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-1.381353
-2.411339
191547522592639910936.281.330.89
لیزینگ ایران - ولیز
1.051343
1.131344
877974117980580041.461.091.85
معادن بافق - کبافق
2.8513298
4.813550
250997333826928456.024.173.51
ایر کاپارت صنعت - خکار
-1.341324
-1.641320
3839563508559247310.351.191.24
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
4.611316
4.931320
1266845166726320004.980.766.19
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
013006
-0.0512999
44525849162685.513.311.85
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-3.691278
-4.451268
22369182859511200474.654.550.95
شاهد - ثشاهد
0.241278
-0.081274
70164489834590765.810.8615.97
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.41253
-1.431240
444891550563850000.680
گلتاش - شگل
0.0612414
2.3612700
21072724828005.912.371.24
البرز دارو - دالبر
0.0212379
0.8212479
21172784177207.014.222.52
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
3.621231
4.381240
74691309196627810-21.721.860.92
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
2.011218
1.341210
6470544787982622716.21.160.55
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.081212
1.41228
187070229652298400.820
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
1.271198
1.521201
1741717208710782007.090.981.93
سیمان سپاهان - سپاها
1.531196
1.871200
27380983276251160026.731.171.09
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0.421196
1.61210
321359389358800000.610
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-0.251188
-0.51185
1291742153462964010.041.054.47
معدنی املاح ایران - شاملا
0.1511853
1.8312051
55886824891305.874.492.3
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
0.2211833
1.6211998
2149825536342120.3110.010.89
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
01183
0.421188
25638630394640001.250
جام دارو - فجام
-0.3311802
-511249
27873194416017.886.033.75
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
2.721171
2.461168
10047061177187360000.940
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-2.3311628
-3.2511518
6125071020349006.514.873.29
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.0111607
4.9912185
1992287110964.4910.1664.3
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا
-0.521148
-0.091153
2518615028913450781438.141.140.38
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
1.91128
0.091108
29155773290214320000.80
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01127
-0.531121
162001845080005.870.756.06
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.181118
-1.161107
25679072855804960005.450.724.98
بانک ملت - وبملت
0.091103
-0.361098
77684598566551500008.270.810.21
واسپاری ملت - ولملت
1.761097
2.041100
4708905178776008.750.91.87
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0.181085
0.461088
256390280298375000.760
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
2.171084
2.731090
638866569652168000011.80.9211.46
صنعتی پارس خزر - لخزر
0.6110644
0.4210623
1480511576160937310.242.220.77
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01054
0.091055
3093232105400000.810
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0.291052
0.571055
82219886631560007.730.772.59
سیمان شرق - سشرق
-0.571052
-0.471053
8152848562791545-22.733.261.84
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.581024
-0.971020
1835007187561440003.420.733.42