صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 78370.3 0.14 78498.4 78498.4 ۱۲:۵۰
شاخص كل (هم وزن) 15412.6 0.19 15400.6 15400.6 ۱۲:۵۰
شاخص كل فرابورس 829.4 0.2 833.1 833.1 ۱۲:۴۰
بازار اول فرابورس 183.3 0.87 184.3 184.3 ۱۲:۴۰
بازار دوم فرابورس 384.3 0.05 385.6 385.6 ۱۲:۴۰
شاخص بازار اول 54907 0.15 54991.8 54991.8 ۱۲:۴۰
شاخص بازار دوم 170986.2 0.12 171295.2 171295.2 ۱۲:۵۰
شاخص 30 شركت بزرگ 3185 0.11 3192.4 3191.8 ۱۲:۴۰
شاخص 50 شركت برتر 3094.7 0.14 3100.5 3100.5 ۱۲:۴۰
شاخص قیمت 50 شركت 144588.2 0.09 144804.7 144804.7 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت (هم وزن) 12299.8 0.5 12274.8 12227.1 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27672.7 0.09 27824.5 27726.9 ۱۲:۵۰
قیمت و بازده نقدی 314255.2 0.38 314255.2 314255.2 ۱ آبان
شاخص آزاد شناور 87187.5 0.12 87341.5 87341.5 ۱۲:۴۰
شاخص صنعت 65573.2 0.19 65715.7 65715.7 ۱۲:۵۰
فرآورده های نفتی 212835.8 1.96 214368.7 214368.7 ۱۲:۴۰
خودرو و ساخت قطعات 20873 0.01 21037.9 21037.9 ۱۲:۵۰
بانكها و موسسات اعتباری 708 0.01 708.4 708.4 ۱۲:۴۰
واسطه گری های مالی و پولی 153070 0 153104.5 153104.5 ۱۲:۵۰
سایر واسطه گری های مالی 2412.5 0.01 2430.4 2430.4 ۱۲:۴۰
بیمه و بازنشستگی 4561.2 0.11 4516.6 4516.6 ۱۲:۴۰
سرمایه گذاری ها 1978.6 0.01 1977.8 1977.8 ۱۲:۴۰
مخابرات 870.4 0.02 870.9 870.9 ۱۲:۴۰
غذایی و آشامیدنی 3543.5 1.3 3547.1 3547.1 ۱۲:۴۰
قند و شكر 5951.9 0.21 6004.1 6004.1 ۱۲:۴۰
زراعت و خدمات وابسته 8942 0 8777.3 8777.3 ۱۲:۴۰
فرآورده های دارویی 9212.7 0 9238.7 9238.7 ۱۲:۴۰
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 843.8 0.02 844 843.7 ۱ آبان
كاشی و سرامیك 1918.5 0.02 1922 1922 ۱۲:۴۰
چند رشته ای صنعتی 6947.6 0.15 6902.9 6902.9 ۱۲:۵۰
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.5 0.16 10250.4 10237.1 ۱۳ شهریور
فلزات اساسی 29654.5 0.02 29754.5 29754.5 ۱۲:۴۰
محصولات فلزی 40826.8 1.36 41283.7 41283.7 ۱۲:۴۰
انبوه سازی 795.7 0.02 805 805 ۱۲:۴۰
سیمان، آهك و گچ 667.4 0.03 654.6 654.6 ۱۲:۵۰
حمل و نقل و ارتباطات 4725.6 0 4727.2 4727.2 ۱۲:۴۰
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 3170.3 0.01 3211.2 3211.2 ۱۲:۴۰
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 12543.1 0.07 12725.8 12725.8 ۱۲:۴۰
کانی های غیرفلزی 2424.5 0.09 2434.6 2434.6 ۱۲:۵۰
استخراج سایر معادن 6489.1 2.66 6504.6 6504.6 ۱۲:۴۰
استخراج نفت و گاز 603.1 1.29 603.7 597.4 ۲۷ مهر
استخراج ذغال سنگ 1783.7 0.46 1776 1776 ۱۲:۴۰
محصولات كاغذی 9047 0.01 9069.5 9069.5 ۱۲:۴۰
لاستیك و پلاستیك 18010.4 0.38 17950.1 17950.1 ۱۲:۴۰
رایانه 8535.8 0.67 8537.9 8537.9 ۱۲:۴۰
ماشین آلات 16155.9 0.24 16164.4 16164.4 ۱۲:۴۰
دستگاه های برقی 558224.8 0.04 563828.5 563828.5 ۱۲:۴۰
منسوجات 1581 0 1581.1 1581.1 ۲۸ مهر
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 44201.9 0.01 44197.2 44197.2 ۱۲:۴۰
دباغی و پرداخت چرم 1513.5 0.04 1513.4 1512.8 ۲۸ مهر
انتشار، چاپ و تكثیر 123053.2 0.01 123722.2 123722.2 ۱۲:۴۰