صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 85628.8 0.12 85624.6 85624.6 ۱۲:۵۰
شاخص كل (هم وزن) 18001.1 0.13 17977.3 17977.3 ۱۲:۵۰
شاخص كل فرابورس 960.6 0 0 0 ۱۲:۴۰
بازار اول فرابورس 182 0.05 183.6 183.6 ۱۲:۴۰
بازار دوم فرابورس 462.7 0 0 0 ۱۲:۴۰
شاخص بازار اول 59403.4 0.04 59467.8 59467.8 ۱۲:۵۰
شاخص بازار دوم 189843 0 0 0 ۱۲:۵۰
شاخص 30 شركت بزرگ 3490.9 0.05 3493.1 3491.6 ۱۲:۴۰
شاخص 50 شركت برتر 3394.1 0.14 3390.2 3390.2 ۱۲:۴۰
شاخص قیمت 50 شركت 175870.8 0.03 175779.2 175779.2 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت (هم وزن) 13620.3 0 0 0 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27667.9 0.12 27666.5 27666.5 ۱۲:۵۰
قیمت و بازده نقدی 340780.7 0.1 340780.7 340780.7 ۱۵:۲۰
شاخص آزاد شناور 93123 0.08 93170.6 93170.6 ۱۲:۵۰
شاخص صنعت 74603.3 0 0 0 ۱۲:۵۰
فرآورده های نفتی 263367.1 0.74 261596.5 261596.5 ۱۲:۴۰
خودرو و ساخت قطعات 17713.4 0.01 17676.2 17676.2 ۱۲:۴۰
بانكها و موسسات اعتباری 566.1 0.01 565.9 565.9 ۱۲:۴۰
واسطه گری های مالی و پولی 129834.3 0 129938.6 129938.6 ۱۲:۵۰
سایر واسطه گری های مالی 2236.4 0 2236.4 2236.4 ۱۲:۴۰
بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری ها 1946.2 0 1955.9 1955.9 ۱۲:۴۰
مخابرات 1020.6 0.01 1017 1017 ۱۲:۴۰
غذایی و آشامیدنی 3727.3 0.04 3758.6 3758.6 ۱۲:۴۰
قند و شكر 9176.1 1.19 9120.7 9120.7 ۱۲:۴۰
زراعت و خدمات وابسته 7082.2 0.01 7087.8 7087.8 ۱۲:۴۰
فرآورده های دارویی 9293.8 0 9292.1 9292.1 ۱۲:۴۰
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
خدمات فنی مهندسی 679.7 0.01 679.6 679.6 ۱۲:۲۰
كاشی و سرامیك 2326.6 0.79 2321.5 2321.5 ۱۲:۴۰
چند رشته ای صنعتی 7844.9 0 7875 7875 ۱۲:۵۰
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۸ شهریور
فلزات اساسی 43959.2 0.1 44115.4 44115.4 ۱۲:۴۰
محصولات فلزی 32104.6 0.2 32006.4 32006.4 ۱۱:۵۰
انبوه سازی 697 0.02 694.9 694.9 ۱۲:۴۰
سیمان، آهك و گچ 674.1 0.01 672.7 672.7 ۱۲:۲۰
حمل و نقل و ارتباطات 4111.9 0.01 4111.5 4111.5 ۱۲:۴۰
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۸ شهریور
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
کانی های فلزی 16445 0 16523.7 16523.7 ۱۲:۵۰
کانی های غیرفلزی 2376 0.27 2356.1 2356.1 ۱۲:۴۰
استخراج سایر معادن 12668.4 0.25 12731.7 12731.7 ۱۲:۴۰
استخراج نفت و گاز 483 0.22 484.8 484.8 ۱۲:۴۰
استخراج ذغال سنگ 1335.5 0.14 1353 1353 ۱۲:۴۰
محصولات كاغذی 12917.1 1.17 13070.7 13070.7 ۱۲:۴۰
لاستیك و پلاستیك 22452.1 0.15 22789.3 22789.3 ۱۲:۴۰
رایانه 12651.5 0.88 12605.4 12605.4 ۱۲:۴۰
ماشین آلات 16093.7 0.24 16022.3 16022.3 ۱۲:۴۰
دستگاه های برقی 495490.3 0.23 495847.6 495847.6 ۱۲:۴۰
منسوجات 1301.1 0.34 1301.1 1301.1 ۹:۲۰
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات چوبی 56995.2 0 56998.5 56998.5 ۳ مهر
دباغی و پرداخت چرم 2098 0 2100.9 2100.9 ۱۲:۲۰
انتشار، چاپ و تكثیر 203246 0.07 200976.7 200976.7 ۱۲:۴۰