صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 77574.7 0.37 77891.7 77574.7 ۸ اسفند
شاخص كل (هم وزن) 15817.5 0.14 15875.4 15817.6 ۸ اسفند
شاخص كل فرابورس 866.3 0.12 868.9 863.4 ۸ اسفند
بازار اول فرابورس 155.1 0.06 155.4 155 ۸ اسفند
بازار دوم فرابورس 422.2 0.18 423.5 420.6 ۸ اسفند
شاخص بازار اول 55021.9 0.34 55229.1 55021.9 ۸ اسفند
شاخص بازار دوم 165331 0.41 166121.6 165331.1 ۸ اسفند
شاخص 30 شركت بزرگ 3124.4 0.44 3138.4 3124.4 ۸ اسفند
شاخص 50 شركت برتر 3056.6 0.4 3069.1 3058.6 ۸ اسفند
شاخص قیمت 50 شركت 159126.8 0.14 159443.5 159153.8 ۸ اسفند
شاخص قیمت (هم وزن) 12511.1 0.18 12562.7 12516.9 ۸ اسفند
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27108 0.38 27222.8 27112 ۸ اسفند
قیمت و بازده نقدی 309474.8 0.34 309474.8 309474.8 ۸ اسفند
شاخص آزاد شناور 84926 0.36 85275.8 84926.1 ۸ اسفند
شاخص صنعت 66428.9 0.37 66672 66496.6 ۸ اسفند
فرآورده های نفتی 197712 0.02 197766.4 197717.8 ۸ اسفند
خودرو و ساخت قطعات 17205.2 2 17481.2 17217.4 ۸ اسفند
بانكها و موسسات اعتباری 593.8 0.73 599.5 597.2 ۸ اسفند
واسطه گری های مالی و پولی 132013.2 0.36 132945.5 132013.4 ۸ اسفند
سایر واسطه گری های مالی 2294.6 3.1 2298.8 2294.5 ۸ اسفند
بیمه و بازنشستگی 4909.5 0.16 4916.9 4911.9 ۸ اسفند
سرمایه گذاری ها 1769.4 0.47 1772.6 1765.6 ۸ اسفند
مخابرات 867.6 0.5 872 867.7 ۸ اسفند
غذایی و آشامیدنی 3623.9 0.01 3622.9 3615.8 ۸ اسفند
قند و شكر 5513.1 0.16 5522.3 5514.5 ۸ اسفند
زراعت و خدمات وابسته 7699.2 4.36 8044.4 7698.9 ۸ اسفند
فرآورده های دارویی 9033.2 0.63 9025.2 8977.5 ۸ اسفند
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 842.7 0.03 843 842.9 ۸ اسفند
كاشی و سرامیك 2014.7 1.18 2038.8 2017.4 ۸ اسفند
چند رشته ای صنعتی 7120.4 0.33 7146.7 7130.3 ۸ اسفند
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 35132.1 0.29 35176.2 35036.4 ۸ اسفند
محصولات فلزی 38660.5 0.26 38848.7 38709.4 ۸ اسفند
انبوه سازی 744.6 0.42 750.1 745.4 ۸ اسفند
سیمان، آهك و گچ 718.6 0.4 719.2 715.9 ۸ اسفند
حمل و نقل و ارتباطات 3789.4 0.96 3823.1 3792.3 ۸ اسفند
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0.99 2187.4 2164.9 ۲۵ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 13749.6 0.53 13841.5 13779.6 ۸ اسفند
کانی های غیرفلزی 2221.8 0.67 2244.7 2223.7 ۸ اسفند
استخراج سایر معادن 16968.1 0.81 17300.5 16863.2 ۳۰ بهمن
استخراج نفت و گاز 656.2 3.22 656.1 635.9 ۸ اسفند
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 8608.6 1.99 8791.4 8615.8 ۸ اسفند
لاستیك و پلاستیك 19478.9 0.3 19555.3 19478.8 ۸ اسفند
رایانه 8803.7 0.19 8824.8 8800.5 ۸ اسفند
ماشین آلات 15796.4 0.78 15932.9 15799.8 ۸ اسفند
دستگاه های برقی 504387 0.39 506889.9 504669.1 ۸ اسفند
منسوجات 1377.5 0.09 1378.8 1378 ۴ اسفند
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 67130.4 0.01 67130 67123.5 ۲۶ بهمن
دباغی و پرداخت چرم 1699.1 0.04 1699.6 1699.5 ۸ اسفند
انتشار، چاپ و تكثیر 127903.2 0.37 127992.6 127428.3 ۸ اسفند