صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 81146.2 0.02 81148.6 81068.4 ۳ خرداد
شاخص كل (هم وزن) 17702.6 0.25 17712.4 17691.1 ۳ خرداد
شاخص كل فرابورس 926.6 0.1 933.5 926.6 ۳ خرداد
بازار اول فرابورس 181.5 0.11 182.3 181.7 ۳ خرداد
بازار دوم فرابورس 442.9 0.11 446.8 443 ۳ خرداد
شاخص بازار اول 56010.8 0.03 56010.8 55925.4 ۳ خرداد
شاخص بازار دوم 181571.6 0.01 181659.6 181562.3 ۳ خرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 3145.8 0.03 3146.9 3143.5 ۳ خرداد
شاخص 50 شركت برتر 3139.7 0.03 3140.6 3135.6 ۳ خرداد
شاخص قیمت 50 شركت 165977.8 0.46 165268.7 165189.7 ۳ خرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13791 0.15 13811.4 13794.7 ۳ خرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27509.1 0.01 27514.4 27487.2 ۳ خرداد
قیمت و بازده نقدی 323049.6 0.03 323049.6 323049.6 ۳ خرداد
شاخص آزاد شناور 88758.7 0.03 88772.8 88704.4 ۳ خرداد
شاخص صنعت 69669.2 0.08 69642.5 69582.7 ۳ خرداد
فرآورده های نفتی 229762.5 0.5 230908.6 229762.4 ۳ خرداد
خودرو و ساخت قطعات 19299.1 0 19306.5 19258.2 ۳ خرداد
بانكها و موسسات اعتباری 588.2 0.33 590.2 588.9 ۳ خرداد
واسطه گری های مالی و پولی 135725.8 0.34 136206.2 135843.6 ۳ خرداد
سایر واسطه گری های مالی 2639.3 0.87 2660.8 2644.4 ۳ خرداد
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 2022.5 0.38 2029.9 2023.4 ۳ خرداد
مخابرات 934.7 0.34 933.8 931.5 ۳ خرداد
غذایی و آشامیدنی 3960.3 0.24 3965.4 3955.4 ۳ خرداد
قند و شكر 7996.6 0.65 8021.9 8000.9 ۳ خرداد
زراعت و خدمات وابسته 7555 0.13 7565.6 7555.9 ۳ خرداد
فرآورده های دارویی 9635.9 0.39 9631.8 9611.4 ۳ خرداد
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 727.5 1.31 737.2 724.4 ۳ خرداد
كاشی و سرامیك 2391.5 2.19 2396.1 2388.5 ۳ خرداد
چند رشته ای صنعتی 7402.8 0.14 7413.5 7408.1 ۳ خرداد
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 33062.7 0.26 32986 32952.5 ۳ خرداد
محصولات فلزی 31275.9 0.24 31382.6 31276 ۳ خرداد
انبوه سازی 793.5 0.22 794.3 791.9 ۳ خرداد
سیمان، آهك و گچ 738.3 1.73 736.9 728.6 ۳ خرداد
حمل و نقل و ارتباطات 4201.8 1.04 4245.1 4207.4 ۳ خرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 13159.8 0.13 13148 13098.7 ۳ خرداد
کانی های غیرفلزی 2423.2 0.32 2440.6 2430.4 ۳ خرداد
استخراج سایر معادن 16316.2 3.95 16813.6 16328.6 ۳ خرداد
استخراج نفت و گاز 676.6 4.4 707.8 676.8 ۱۶ اردیبهشت
استخراج ذغال سنگ 1359.1 4.06 1416.7 1358.2 ۳ خرداد
محصولات كاغذی 12509.3 1.08 12560.4 12364.2 ۳ خرداد
لاستیك و پلاستیك 22869.5 3.14 22859.1 22173.8 ۳ خرداد
رایانه 12256.5 1.29 12092.8 12090.1 ۳ خرداد
ماشین آلات 16833.2 0.04 16869.5 16816.6 ۳ خرداد
دستگاه های برقی 534610 0.2 536297.1 533708.9 ۳ خرداد
منسوجات 1450.5 0 1450.5 1450.5 ۲ خرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 67964.2 0.07 67944.5 67911.1 ۳ خرداد
دباغی و پرداخت چرم 1737.3 0.35 1736.5 1731.2 ۳ خرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 204175.2 0.12 204427.6 204377.7 ۳ خرداد