صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 81509.3 0.4 81628.6 81297.6 ۴ مرداد
شاخص كل (هم وزن) 17819.6 0.02 17845.8 17819.6 ۴ مرداد
شاخص كل فرابورس 920.1 0.09 921.4 919.5 ۴ مرداد
بازار اول فرابورس 183.1 0.7 184 183.2 ۴ مرداد
بازار دوم فرابورس 438.3 0.04 438.6 437.7 ۴ مرداد
شاخص بازار اول 57023.2 0.61 57121.8 56757.5 ۴ مرداد
شاخص بازار دوم 178151.4 0.03 178449.5 177969.2 ۴ مرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 3244.5 0.56 3259.8 3228.5 ۴ مرداد
شاخص 50 شركت برتر 3166.7 0.37 3176.1 3166.6 ۴ مرداد
شاخص قیمت 50 شركت 167001.6 1.57 167135.3 164619.7 ۴ مرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13504.2 0.02 13524.1 13504.2 ۴ مرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26431.4 0.4 26470.1 26362.8 ۴ مرداد
قیمت و بازده نقدی 324406.9 0.45 324406.9 324406.9 ۴ مرداد
شاخص آزاد شناور 89934 0.35 90142 89754.1 ۴ مرداد
شاخص صنعت 70345 0.46 70449.2 70307.5 ۴ مرداد
فرآورده های نفتی 217097.6 0.55 217377.1 215876.6 ۴ مرداد
خودرو و ساخت قطعات 18289.4 1.86 18583.8 18295.2 ۴ مرداد
بانكها و موسسات اعتباری 576.3 0.12 577 576.4 ۴ مرداد
واسطه گری های مالی و پولی 131772.5 0.02 132000 131772.9 ۴ مرداد
سایر واسطه گری های مالی 2425.8 0.01 2434.1 2425.2 ۴ مرداد
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1931.3 0.08 1940.7 1933.2 ۴ مرداد
مخابرات 954.5 1.18 965.7 954.3 ۴ مرداد
غذایی و آشامیدنی 3826.3 0.4 3846.4 3825.3 ۴ مرداد
قند و شكر 9094.7 1.27 9196.4 9109.8 ۴ مرداد
زراعت و خدمات وابسته 7133.8 0.48 7168.9 7135.1 ۴ مرداد
فرآورده های دارویی 9236.6 0.01 9240.8 9231.9 ۴ مرداد
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 693.2 0.04 693.5 693.3 ۴ مرداد
كاشی و سرامیك 2291 0.36 2301.1 2292.3 ۴ مرداد
چند رشته ای صنعتی 7637.1 0.21 7654.4 7644.2 ۴ مرداد
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 39779.9 3.89 39947.3 39380.8 ۴ مرداد
محصولات فلزی 30871.4 1.17 30874.9 30513 ۴ مرداد
انبوه سازی 802.8 0.14 809 798.7 ۴ مرداد
سیمان، آهك و گچ 742.4 0.22 743.5 737.5 ۴ مرداد
حمل و نقل و ارتباطات 3499.2 0.75 3525.4 3500.7 ۴ مرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 14402.5 1.59 14412.3 14211.5 ۴ مرداد
کانی های غیرفلزی 2467.2 1.35 2498.9 2462.2 ۴ مرداد
استخراج سایر معادن 16298.6 1.56 16755.1 16319.9 ۴ مرداد
استخراج نفت و گاز 603.8 2.29 618 603.6 ۲۰ تیر
استخراج ذغال سنگ 1349.7 0.5 1356.3 1340.8 ۴ مرداد
محصولات كاغذی 13240.1 1.36 13239.3 13062.3 ۴ مرداد
لاستیك و پلاستیك 23374.7 1.33 23712.1 23431.2 ۴ مرداد
رایانه 13087.8 0.4 13162.4 13087 ۴ مرداد
ماشین آلات 16503.7 0.55 16567.3 16533.2 ۴ مرداد
دستگاه های برقی 508260.5 0.46 508849.7 508429.7 ۴ مرداد
منسوجات 1376.4 0.05 1377.1 1376.5 ۲۸ تیر
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 56984.9 2.99 58742.7 56986 ۲۷ تیر
دباغی و پرداخت چرم 1789.2 0.77 1789 1775.4 ۲۶ تیر
انتشار، چاپ و تكثیر 173708.6 0.45 174509.9 172613.2 ۴ مرداد