کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
محصولات فلزی 62,947 1550.01 63,099.5 62,650.06 ۲۷ مرداد
حمل و نقل 1,125.2 0 1,125.2 1,125.2 ۲۷ مرداد
سرمایه گذاریها 5,439.13 41.48 5,490.42 5,439.13 ۲۷ مرداد
زراعت 67,658.83 2065.89 67,658.83 66,280.4 ۲۷ مرداد
لاستیک 57,771.13 534.09 57,785.79 57,564.58 ۲۷ مرداد
مواد دارویی 27,661.34 170.03 27,661.31 27,561.57 ۲۷ مرداد
رادیویی 2,443.84 52.36 2,460.38 2,417.32 ۲۷ مرداد
پیمانکاری 919.7 0 919.7 919.7 ۲۷ مرداد
فنی مهندسی 2,224.35 32.65 2,261.38 2,224.35 ۲۷ مرداد
تامین آب، برق، گاز 603.88 0.23 604.83 600.47 ۲۷ مرداد
کاشی و سرامیک 8,239.65 86.79 8,298.5 8,222.35 ۲۷ مرداد
محصولات چوبی 332,534.45 2874.76 333,053.85 326,045.06 ۲۷ مرداد
شیمیایی 15,921.27 3.93 15,943.27 15,921.27 ۲۷ مرداد
منسوجات 3,526.69 0 3,526.69 3,526.69 ۲۷ مرداد
مالی 311,334.22 513.39 313,113.69 311,334.22 ۲۷ مرداد
ابزار پزشکی 10,244.34 0 10,244.34 10,244.34 ۲۷ مرداد
سایر معادن 68,085.94 3154.49 68,085.94 67,897.34 ۲۷ مرداد
محصولات چرمی 10,106.19 475.31 10,106.19 9,819.97 ۲۷ مرداد
سیمان 1,901.25 7.14 1,918.64 1,901.29 ۲۷ مرداد
بانکها 1,329.96 4.42 1,338.32 1,329.96 ۲۷ مرداد
اداره بازارهای مالی 194.22 1.19 194.47 194.01 ۲۷ مرداد
اطلاعات و ارتباطات 350.59 15.17 351.73 349.99 ۲۷ مرداد
دستگاههای برقی 1.216 میلیون 14738.51 1.216 میلیون 1.2 میلیون ۲۷ مرداد
چند رشته ای ص 25,009.56 42.74 25,126.37 25,009.56 ۲۷ مرداد
فلزات اساسی 159,364.95 1225.99 160,095.17 159,364.95 ۲۷ مرداد
قند و شکر 44,839.95 770.89 45,067.88 44,667.51 ۲۷ مرداد
انبوه سازی 1,713.24 4.08 1,713.24 1,690.49 ۲۷ مرداد
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
رایانه 23,799.11 135.08 23,953.51 23,799.11 ۲۷ مرداد
ماشین آلات 73,221.7 1764.72 73,221.7 72,222.98 ۲۷ مرداد
فراورده نفتی 1.064 میلیون 8567.24 1.067 میلیون 1.064 میلیون ۲۷ مرداد
کانه فلزی 70,261.18 623.99 70,870.94 70,231.97 ۲۷ مرداد
غذایی بجز قند 12,152.87 48.23 12,175.42 12,118.08 ۲۷ مرداد
ذغال سنگ 8,030.1 71.04 8,052.01 7,967.09 ۲۷ مرداد
خودرو 34,544.21 218.18 34,796.34 34,541.41 ۲۷ مرداد
کانی غیرفلزی 11,417.04 143.73 11,417.04 11,245.77 ۲۷ مرداد
خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 351.9 1.05 355.63 351.9 ۲۷ مرداد
محصولات کاغذ 73,041.48 2362.23 74,924.34 72,838.79 ۲۷ مرداد
وسایل ارتباطی 6,894.88 3.87 6,963.7 6,887.69 ۲۷ مرداد
سایرمالی 3,740.65 46.1 3,788.42 3,740.65 ۲۷ مرداد
انتشار و چاپ 881,983.58 36068.72 881,983.58 881,983.58 ۲۷ مرداد
مبلمان 272.7 0 272.7 272.7 ۲۷ مرداد
حمل و نقل 7,460.16 8.88 7,464.82 7,434.7 ۲۷ مرداد
استخراج نفت جز کشف 1,426.28 53.35 1,426.28 1,359.72 ۲۷ مرداد
بیمه و بازنشسته 11,447.85 312.07 11,464.74 11,320.41 ۲۷ مرداد
بازار اول فرابورس 589.4 6.41 595.36 589.4 ۲۷ مرداد
بازار دوم فرابورس 1,730.06 5.74 1,737.23 1,728.98 ۲۷ مرداد
شاخص بازده نقدی قیمت 1.048 میلیون 0 1.048 میلیون 1.048 میلیون ۲۷ مرداد
وزنی - ارزشی 70,507.33 111.61 70,792.54 70,507.19 ۲۷ مرداد
شاخص کل فرابورس 3,509.98 15.97 3,523.98 3,509.4 ۲۷ مرداد
قیمت (هم وزن) 46,460.04 256.55 46,526.3 46,460.09 ۲۷ مرداد
شاخص آزاد شناور 297,338.33 587.84 298,627.56 297,338.32 ۲۷ مرداد
شاخص بازار دوم 529,264.37 442.47 530,934.6 529,264.77 ۲۷ مرداد
شاخص قیمت 50 شرکت 618,122.7 2723.45 621,106.65 618,122.69 ۲۷ مرداد
شاخص 30 شرکت بزرگ 11,286.59 49 11,357.76 11,286.56 ۲۷ مرداد