صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 78736.2 0.16 78883.8 78736.2 ۳۱ خرداد
شاخص كل (هم وزن) 16963.6 0 16991.7 16963.6 ۳۱ خرداد
شاخص كل فرابورس 903.5 0.38 904.3 898.2 ۳۱ خرداد
بازار اول فرابورس 170.5 1.06 170.5 168.9 ۳۱ خرداد
بازار دوم فرابورس 435.5 0.25 436 432.5 ۳۱ خرداد
شاخص بازار اول 54237.2 0.23 54368.6 54237.2 ۳۱ خرداد
شاخص بازار دوم 176808 0.04 176983.8 176808.1 ۳۱ خرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 3049.3 0.24 3056.8 3049.3 ۳۱ خرداد
شاخص 50 شركت برتر 3062.4 0.22 3069.1 3063.4 ۳۱ خرداد
شاخص قیمت 50 شركت 164199.2 0.1 164493.8 164204 ۳۱ خرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13096.7 0.02 13121.4 13099.7 ۳۱ خرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26527.6 0.17 26580.6 26530.8 ۳۱ خرداد
قیمت و بازده نقدی 312696.1 0.16 312696.1 312696.1 ۳۱ خرداد
شاخص آزاد شناور 85626 0.12 85781.4 85626 ۳۱ خرداد
شاخص صنعت 67681.8 0.15 67802.7 67702.4 ۳۱ خرداد
فرآورده های نفتی 210111.5 0.55 211566.2 210467.1 ۳۱ خرداد
خودرو و ساخت قطعات 18356.1 0.19 18410.1 18355.1 ۳۱ خرداد
بانكها و موسسات اعتباری 572.4 0.13 573.4 572.7 ۳۱ خرداد
واسطه گری های مالی و پولی 130664.8 0.21 130985.5 130724.6 ۳۱ خرداد
سایر واسطه گری های مالی 2425.8 0.25 2433.1 2423.1 ۳۱ خرداد
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1897.8 0.5 1907.4 1898.4 ۳۱ خرداد
مخابرات 934.6 0.09 935.5 934.8 ۳۱ خرداد
غذایی و آشامیدنی 3787.1 0.41 3804.8 3797.7 ۳۱ خرداد
قند و شكر 7956 0.77 8007.2 7939 ۳۱ خرداد
زراعت و خدمات وابسته 7254.9 0.3 7291.1 7232.5 ۳۱ خرداد
فرآورده های دارویی 9518.6 0.01 9523.5 9518.7 ۳۱ خرداد
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 691.2 0.28 693.4 691.5 ۳۱ خرداد
كاشی و سرامیك 2073.4 0.43 2074.5 2071.3 ۳۱ خرداد
چند رشته ای صنعتی 7439.9 0.35 7463.9 7453.1 ۳۱ خرداد
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 32530.4 0.04 32562.4 32537.2 ۳۱ خرداد
محصولات فلزی 30516.8 0.01 30545.8 30498.9 ۳۱ خرداد
انبوه سازی 746.9 0.74 748 743.3 ۳۱ خرداد
سیمان، آهك و گچ 700.3 0.17 701.5 700.4 ۳۱ خرداد
حمل و نقل و ارتباطات 3754.6 0 3757.3 3754 ۳۱ خرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 12395.8 0.03 12400.5 12394.1 ۳۱ خرداد
کانی های غیرفلزی 2315.9 0.84 2316.5 2297.1 ۳۱ خرداد
استخراج سایر معادن 18751.2 3.61 18714.1 18323.2 ۳۱ خرداد
استخراج نفت و گاز 608.3 0.34 610.4 609.5 ۳۱ خرداد
استخراج ذغال سنگ 1254.9 1.49 1274 1257.7 ۳۱ خرداد
محصولات كاغذی 13450.6 3.37 13946.1 13450.5 ۳۱ خرداد
لاستیك و پلاستیك 22444.3 0.2 22576.5 22445 ۳۱ خرداد
رایانه 12337.5 0.42 12397.5 12332 ۳۱ خرداد
ماشین آلات 16123.3 0.76 16109.6 16004.6 ۳۱ خرداد
دستگاه های برقی 558583.1 0.15 559510.2 557896.7 ۳۱ خرداد
منسوجات 1450.4 0 1450.5 1450.5 ۶ خرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 62457.9 0.29 62599.2 62492.5 ۱۰ خرداد
دباغی و پرداخت چرم 1737.3 0.35 1736.5 1731.2 ۳ خرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 176034.1 0.73 177295.8 175355.1 ۳۱ خرداد