صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 80139.8 0.07 80139.8 80139.8 ۹:۱۰
شاخص كل (هم وزن) 16102.2 0.07 16102.2 16102.2 ۹:۱۰
شاخص كل فرابورس 849.9 0.95 849.9 849.9 ۹:۱۰
بازار اول فرابورس 173.7 0.81 173.7 173.3 ۱۵ آذر
بازار دوم فرابورس 397.3 0.32 397.2 394.6 ۱۵ آذر
شاخص بازار اول 56874.7 0.08 56874.7 56874.7 ۹:۱۰
شاخص بازار دوم 170625.5 0.04 170625.5 170625.5 ۹:۱۰
شاخص 30 شركت بزرگ 3273.5 0.02 3273.3 3272.7 ۹:۱۰
شاخص 50 شركت برتر 3145.9 0.09 3153.5 3144 ۱۵ آذر
شاخص قیمت 50 شركت 154037.6 0.37 154037 153478 ۱۵ آذر
شاخص قیمت (هم وزن) 12827.4 0.42 12824.8 12787.5 ۹:۱۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 28256.1 0.05 28289.4 28232.8 ۹:۱۰
قیمت و بازده نقدی 320094.9 0.01 320094.9 320094.9 ۱۵ آذر
شاخص آزاد شناور 88954.6 0.06 88954.6 88954.6 ۹:۱۰
شاخص صنعت 67414.9 0.03 67496.9 67347.8 ۱۵ آذر
فرآورده های نفتی 202510.7 1.57 205638.2 202742.2 ۱۵ آذر
خودرو و ساخت قطعات 18907 0.48 18931 18845.2 ۱۵ آذر
بانكها و موسسات اعتباری 702.7 0.24 704.4 702.9 ۱۵ آذر
واسطه گری های مالی و پولی 151163.5 0.07 151371 151163.6 ۱۵ آذر
سایر واسطه گری های مالی 2347 0.6 2346.3 2332.9 ۱۵ آذر
بیمه و بازنشستگی 5153 0.53 5183.2 5153.7 ۱۵ آذر
سرمایه گذاری ها 1838.3 0.73 1838.3 1826.3 ۱۵ آذر
مخابرات 857.6 0.09 858.4 857.8 ۱۵ آذر
غذایی و آشامیدنی 3709.6 0.61 3730.3 3710.5 ۱۵ آذر
قند و شكر 5566.8 0.29 5569.5 5542.7 ۱۵ آذر
زراعت و خدمات وابسته 8139.6 0.6 8190.6 8146.8 ۱۵ آذر
فرآورده های دارویی 9518.6 0.85 9515.5 9460.1 ۱۵ آذر
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 843.1 0.01 843.2 843.2 ۱۴ آذر
كاشی و سرامیك 2030.9 1.98 2016.4 2005.1 ۱۵ آذر
چند رشته ای صنعتی 7272.1 0.06 7281.2 7268.1 ۱۵ آذر
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 33351.3 1.28 33351.4 33204.3 ۱۵ آذر
محصولات فلزی 40614.8 0.84 40630.8 40537.5 ۱۵ آذر
انبوه سازی 814.5 2.34 814.4 800.6 ۱۵ آذر
سیمان، آهك و گچ 756.4 0.7 760.3 751.5 ۱۵ آذر
حمل و نقل و ارتباطات 4189.8 0.16 4207.3 4193.6 ۱۵ آذر
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2981.4 1.93 3030.6 2983.7 ۱۵ آذر
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 13911.1 1.21 13821.9 13750.2 ۱۵ آذر
کانی های غیرفلزی 2450.6 0.72 2469.7 2461.5 ۱۵ آذر
استخراج سایر معادن 7065.6 1.07 7093.9 7001.1 ۱۵ آذر
استخراج نفت و گاز 710.9 3.44 707.1 687.2 ۱۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1224.7 4.67 1224.6 1224.6 ۱۵ آذر
محصولات كاغذی 9750.4 2.44 9749 9523.9 ۱۵ آذر
لاستیك و پلاستیك 20978.1 0.26 20982.1 20943.5 ۱۵ آذر
رایانه 8968.4 0.09 8979.3 8960.3 ۱۵ آذر
ماشین آلات 16273.9 0.65 16410.6 16300.9 ۱۵ آذر
دستگاه های برقی 533426.3 0.4 535658.8 533456.3 ۱۵ آذر
منسوجات 1536.6 1.32 1557.2 1557.2 ۱۵ آذر
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 46218.5 2.21 45616.9 45217.9 ۱۸ آبان
دباغی و پرداخت چرم 1476.8 0 1476.7 1476.7 ۱۴ آذر
انتشار، چاپ و تكثیر 120207.8 0 120218.5 120187.8 ۱۵ آذر