صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 79425.9 0.04 79461.4 79365.8 ۴ اردیبهشت
شاخص كل (هم وزن) 17445.3 0.43 17448.3 17407.8 ۴ اردیبهشت
شاخص كل فرابورس 913.5 0.15 913.5 910.8 ۴ اردیبهشت
بازار اول فرابورس 174.5 0.69 174.2 172.4 ۴ اردیبهشت
بازار دوم فرابورس 439.1 0.04 439.2 438.7 ۴ اردیبهشت
شاخص بازار اول 55070.6 0.12 55153.3 55039.8 ۴ اردیبهشت
شاخص بازار دوم 176310.4 0.34 176339.9 175697.4 ۴ اردیبهشت
شاخص 30 شركت بزرگ 3099.9 0.09 3102.6 3097.3 ۴ اردیبهشت
شاخص 50 شركت برتر 3070.2 0 3072.9 3068.3 ۴ اردیبهشت
شاخص قیمت 50 شركت 158587.1 0.2 158856.4 158602.5 ۴ اردیبهشت
شاخص قیمت (هم وزن) 13716.2 0.43 13718.6 13686.8 ۴ اردیبهشت
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27573 0.04 27585.3 27552.2 ۴ اردیبهشت
قیمت و بازده نقدی 315626.1 0.01 315626.1 315626.1 ۴ اردیبهشت
شاخص آزاد شناور 87518.7 0.04 87586.4 87479.5 ۴ اردیبهشت
شاخص صنعت 68294.7 0.02 68326 68241.9 ۴ اردیبهشت
فرآورده های نفتی 219038.5 1.48 222200.9 219660.6 ۴ اردیبهشت
خودرو و ساخت قطعات 19864.7 1.78 20045.7 19892.4 ۴ اردیبهشت
بانكها و موسسات اعتباری 570 0.03 570.2 570.1 ۴ اردیبهشت
واسطه گری های مالی و پولی 131483.1 0.16 131595.8 131410.6 ۴ اردیبهشت
سایر واسطه گری های مالی 2647.6 2.33 2651.1 2586.6 ۴ اردیبهشت
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1948.6 0.38 1953.6 1945 ۴ اردیبهشت
مخابرات 875.2 0.37 875.1 871.9 ۴ اردیبهشت
غذایی و آشامیدنی 3807.3 0.55 3809 3783.9 ۴ اردیبهشت
قند و شكر 7257.5 2.45 7293.7 7269.4 ۴ اردیبهشت
زراعت و خدمات وابسته 7781.8 1.93 7796 7633.3 ۴ اردیبهشت
فرآورده های دارویی 9222.5 0.4 9222.3 9184 ۴ اردیبهشت
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 785.5 0.22 785.9 779.9 ۴ اردیبهشت
كاشی و سرامیك 2339.8 0.48 2339.4 2331.4 ۴ اردیبهشت
چند رشته ای صنعتی 7194.4 0.32 7217.4 7201.6 ۴ اردیبهشت
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 32838.2 0.29 32856 32745.6 ۴ اردیبهشت
محصولات فلزی 33987.9 2.98 34626.9 34049.9 ۴ اردیبهشت
انبوه سازی 814 1.54 814.1 802.8 ۴ اردیبهشت
سیمان، آهك و گچ 754.7 1 754.8 747.4 ۴ اردیبهشت
حمل و نقل و ارتباطات 3890.2 0 3895.3 3886.1 ۴ اردیبهشت
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0.99 2187.4 2164.9 ۲۵ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 13146 0.26 13181.9 13047.3 ۴ اردیبهشت
کانی های غیرفلزی 2452.1 0.15 2459.4 2452 ۴ اردیبهشت
استخراج سایر معادن 16980.9 4.32 17350.3 16993.6 ۱۴ اسفند
استخراج نفت و گاز 726 1.35 735.9 731.6 ۴ اردیبهشت
استخراج ذغال سنگ 1528.6 4.63 1528.5 1519.4 ۴ اردیبهشت
محصولات كاغذی 11196.4 4.03 11194.1 10792.7 ۴ اردیبهشت
لاستیك و پلاستیك 22112.3 0.94 22132.7 21967.5 ۴ اردیبهشت
رایانه 10760.3 0.59 10757.1 10670.1 ۴ اردیبهشت
ماشین آلات 17083.7 0.57 17084.9 16943.1 ۴ اردیبهشت
دستگاه های برقی 554737.2 0.24 555865.2 554738.2 ۴ اردیبهشت
منسوجات 1405.5 0.01 1405.3 1405.3 ۴ اردیبهشت
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 70706.7 0.73 70670.3 70193.6 ۴ اردیبهشت
دباغی و پرداخت چرم 1703.6 0.71 1691.6 1691.5 ۴ اردیبهشت
انتشار، چاپ و تكثیر 153942.6 0.91 155369.4 154288.1 ۳۰ فروردین