صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 77230 0.64 77230 76788.7 ۲۸ اسفند
شاخص كل (هم وزن) 15722.8 0.96 15722.7 15596.8 ۲۸ اسفند
شاخص كل فرابورس 875.4 0.45 881.2 873.6 ۲۸ اسفند
بازار اول فرابورس 165.8 2.34 165.8 165.5 ۲۸ اسفند
بازار دوم فرابورس 421.6 0.07 425 420.8 ۲۸ اسفند
شاخص بازار اول 54460 0.7 54460 54110 ۲۸ اسفند
شاخص بازار دوم 166371.4 0.53 166379.9 165635.3 ۲۸ اسفند
شاخص 30 شركت بزرگ 3097.9 0.66 3097.9 3077.4 ۲۸ اسفند
شاخص 50 شركت برتر 3034.8 0.63 3024.4 3019.4 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت 50 شركت 157295.5 0.74 156937.3 156553.8 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت (هم وزن) 12376.8 0.94 12379.2 12280 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26826.4 0.63 26829.1 26675.6 ۲۸ اسفند
قیمت و بازده نقدی 307198 0.65 307198 307198 ۲۸ اسفند
شاخص آزاد شناور 84725.1 0.78 84725.1 84148.7 ۲۸ اسفند
شاخص صنعت 66100.4 0.65 65909.4 65773.4 ۲۸ اسفند
فرآورده های نفتی 202982.4 0.34 203772.2 203456.5 ۲۸ اسفند
خودرو و ساخت قطعات 16843 0.14 16909.8 16867.3 ۲۸ اسفند
بانكها و موسسات اعتباری 586.6 0.3 586.4 584.9 ۲۸ اسفند
واسطه گری های مالی و پولی 131865.6 0.57 131853.4 131280.8 ۲۸ اسفند
سایر واسطه گری های مالی 2350.3 3 2351.6 2345.7 ۲۸ اسفند
بیمه و بازنشستگی 5235.1 1.14 5236.4 5187.4 ۲۸ اسفند
سرمایه گذاری ها 1801.9 1.14 1803.3 1782.7 ۲۸ اسفند
مخابرات 893.4 0.92 889.6 885.9 ۲۸ اسفند
غذایی و آشامیدنی 3592.2 0.65 3590.8 3576.4 ۲۸ اسفند
قند و شكر 5369.5 0.7 5362.2 5333.9 ۲۸ اسفند
زراعت و خدمات وابسته 7288.6 3.94 7061.9 7011.8 ۲۸ اسفند
فرآورده های دارویی 9193 0.3 9195 9180 ۲۸ اسفند
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 723.9 1.51 718.4 714.7 ۲۸ اسفند
كاشی و سرامیك 2016.8 1.54 2016.7 1994.7 ۲۸ اسفند
چند رشته ای صنعتی 7227.3 0.77 7191.6 7170.7 ۲۸ اسفند
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 34044 1.89 33569.1 33500.8 ۲۸ اسفند
محصولات فلزی 32731.5 3.33 32780.8 32555.2 ۲۸ اسفند
انبوه سازی 734.8 1.39 734.6 724.2 ۲۸ اسفند
سیمان، آهك و گچ 706.7 0.15 707 706.7 ۲۸ اسفند
حمل و نقل و ارتباطات 3826.4 0.11 3828.2 3822.6 ۲۸ اسفند
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0.99 2187.4 2164.9 ۲۵ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 13897.5 1.29 13772.8 13747.3 ۲۸ اسفند
کانی های غیرفلزی 2217.2 2.51 2216.3 2161.9 ۲۸ اسفند
استخراج سایر معادن 16980.9 4.32 17350.3 16993.6 ۱۴ اسفند
استخراج نفت و گاز 648.2 0.01 648.5 648.4 ۲۸ اسفند
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 8003.9 1.82 8003.4 7862.4 ۲۸ اسفند
لاستیك و پلاستیك 19107.3 0.91 19113.9 19018.4 ۲۸ اسفند
رایانه 8881.3 0.62 8878.7 8816 ۲۸ اسفند
ماشین آلات 15081.8 1.49 15047.2 14873 ۲۸ اسفند
دستگاه های برقی 489639 0.05 490020.4 489554.3 ۲۸ اسفند
منسوجات 1380.2 0 1380.3 1380.3 ۲۴ اسفند
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 63933.7 4.97 63931 60906.5 ۲۸ اسفند
دباغی و پرداخت چرم 1710.4 0 1710.3 1710.3 ۲۵ اسفند
انتشار، چاپ و تكثیر 143156.8 4.66 143157.2 136776.4 ۲۸ اسفند