صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص كل 79084.2 0.01 79117.9 79069.5 ۲۷ دی
شاخص كل (هم وزن) 15453.9 0.04 15469.6 15452.7 ۲۷ دی
شاخص كل فرابورس 831.5 0.6 831.7 829.1 ۲۷ دی
بازار اول فرابورس 155.3 0.32 155.4 155 ۲۷ دی
بازار دوم فرابورس 401.6 0.65 401.7 400.3 ۲۷ دی
شاخص بازار اول 56179 0.04 56194.2 56136.6 ۲۷ دی
شاخص بازار دوم 168060.4 0.04 168261.1 168055.6 ۲۷ دی
شاخص 30 شركت بزرگ 3242.3 0.02 3243.5 3240.2 ۲۷ دی
شاخص 50 شركت برتر 3128.1 0.01 3129.8 3127.7 ۲۷ دی
شاخص قیمت 50 شركت 156049.3 0.1 156216.6 156109.3 ۲۷ دی
شاخص قیمت (هم وزن) 12280 0.04 12292.6 12279.1 ۲۷ دی
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27820.1 0.01 27832 27815 ۲۷ دی
قیمت و بازده نقدی 315689.4 0.01 315689.4 315689.4 ۲۷ دی
شاخص آزاد شناور 86854.9 0.03 86903.1 86825.6 ۲۷ دی
شاخص صنعت 66621 0 66655.4 66616.2 ۲۷ دی
فرآورده های نفتی 195038.7 1.35 194442.2 192661.9 ۲۷ دی
خودرو و ساخت قطعات 17545.4 1.29 17768.8 17549 ۲۷ دی
بانكها و موسسات اعتباری 696.4 0.22 697.8 696.7 ۲۶ دی
واسطه گری های مالی و پولی 148707.3 0.07 148712.5 148592.8 ۲۷ دی
سایر واسطه گری های مالی 2172.9 3.15 2173 2107 ۲۷ دی
بیمه و بازنشستگی 5111.1 0.28 5115.3 5103.3 ۲۷ دی
سرمایه گذاری ها 1761.6 0.12 1763.2 1760.2 ۲۷ دی
مخابرات 853.4 0.19 854.9 854.1 ۲۷ دی
غذایی و آشامیدنی 3607.9 0.84 3607.5 3580.6 ۲۷ دی
قند و شكر 5464.2 1.62 5468.3 5376.4 ۲۷ دی
زراعت و خدمات وابسته 7109.8 4.84 7109.2 6957.2 ۲۷ دی
فرآورده های دارویی 9254.7 0 9261 9255.2 ۲۷ دی
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۶ خرداد
خدمات فنی مهندسی 842.8 0.01 842.7 842.7 ۲۶ دی
كاشی و سرامیك 2098.6 0.8 2117.7 2099 ۲۷ دی
چند رشته ای صنعتی 7209.2 0.19 7209.4 7194.7 ۲۷ دی
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 34303.1 0.08 34338.5 34264.5 ۲۷ دی
محصولات فلزی 39883.1 0.18 39957.9 39844.1 ۲۷ دی
انبوه سازی 696.2 0.82 697 688.5 ۲۷ دی
سیمان، آهك و گچ 698.3 0.24 700.9 699.7 ۲۷ دی
حمل و نقل و ارتباطات 3972.7 0.65 3974.8 3946.3 ۲۷ دی
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2076.9 0.52 2106.5 2070.6 ۲۷ دی
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۶ خرداد
کانی های فلزی 14470.3 0.03 14520.1 14454.6 ۲۷ دی
کانی های غیرفلزی 2165.2 1.18 2185.8 2176 ۲۷ دی
استخراج سایر معادن 8465.7 2.12 8488.4 8431 ۲۷ دی
استخراج نفت و گاز 726.9 0.68 731.9 729.6 ۲۷ دی
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 7893.7 1.24 7813 7813 ۲۷ دی
لاستیك و پلاستیك 20809.3 0.04 20822.8 20794.9 ۲۷ دی
رایانه 8858.9 0.32 8900 8855.7 ۲۷ دی
ماشین آلات 15471.1 0.48 15553.9 15482.8 ۲۷ دی
دستگاه های برقی 463267.5 2.05 473061.2 463375.7 ۲۷ دی
منسوجات 1531.3 0.38 1531.4 1530.4 ۲۵ دی
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۶ خرداد
محصولات چوبی 51402.2 5 48953.9 48953.9 ۲۷ دی
دباغی و پرداخت چرم 1637.3 0.06 1638.6 1638.4 ۲۷ دی
انتشار، چاپ و تكثیر 115279.1 1.56 113830.8 113345.5 ۲۷ دی