صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۸ شهریور
استخراج ذغال سنگ 1296.7 1.93 1294.2 1277.6 ۲۷ آبان
استخراج سایر معادن 12057.8 1.21 12206.6 11926.2 ۲۰ آبان
استخراج نفت و گاز 449.7 1.61 457.1 451.8 ۲۷ آبان
انبوه سازی 664.9 0.22 666.4 665.5 ۲۷ آبان
انتشار، چاپ و تكثیر 194477.6 0.1 194421.8 194421.8 ۲۷ آبان
بازار اول فرابورس 169.4 0.29 169.3 168.7 ۲۷ آبان
بازار دوم فرابورس 498.2 1.34 498.9 489.3 ۲۷ آبان
بانكها و موسسات اعتباری 566.8 0.1 566.7 566.2 ۲۷ آبان
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3943 0.09 3947.1 3945.1 ۲۷ آبان
خدمات فنی مهندسی 744.6 0.02 744.9 744.2 ۲۷ آبان
خودرو و ساخت قطعات 16518 0.72 16639.4 16546.6 ۲۷ آبان
دباغی و پرداخت چرم 2071.6 0.14 2071.6 2071.6 ۲۳ آبان
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۸ شهریور
دستگاه های برقی 493672.8 0.43 494143.1 493713.5 ۲۷ آبان
رایانه 12339.3 0.09 12351.4 12340.5 ۲۷ آبان
زراعت و خدمات وابسته 6409.1 0.04 6413.6 6412.2 ۲۷ آبان
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2163.9 2.18 2204.5 2164.9 ۲۷ آبان
سرمایه گذاری ها 1973.1 0.49 1973.9 1965.2 ۲۷ آبان
سیمان، آهك و گچ 654.2 0.1 656.1 654.8 ۲۷ آبان
شاخص 30 شركت بزرگ 3661.4 0.28 3662.8 3651.1 ۲۷ آبان
شاخص 50 شركت برتر 3586.2 0.35 3587.3 3574.5 ۲۷ آبان
شاخص آزاد شناور 94980.9 0.2 95004.1 94810.3 ۲۷ آبان
شاخص بازار اول 61795.3 0.37 61798.3 61590.2 ۲۷ آبان
شاخص بازار دوم 192359.5 0.03 192503.6 192359.6 ۲۷ آبان
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص صنعت 77160.8 0.24 77182 77008.5 ۲۷ آبان
شاخص قیمت (هم وزن) 13245.9 0.01 13259 13248.1 ۲۷ آبان
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 28278.6 0.22 28285.4 28223 ۲۷ آبان
شاخص قیمت 50 شركت 187695.2 0.34 187682.5 187203.5 ۲۷ آبان
شاخص كل 88202.3 0.22 88222.5 88027.9 ۲۷ آبان
شاخص كل (هم وزن) 17552.6 0.02 17566.9 17552.8 ۲۷ آبان
شاخص كل فرابورس 1008.6 1.16 1009.8 992.3 ۲۷ آبان
غذایی و آشامیدنی 3424.2 0.11 3424.8 3421.8 ۲۷ آبان
فرآورده های دارویی 8828.1 0.09 8836.8 8829 ۲۷ آبان
فرآورده های نفتی 307225.6 2.79 307169.4 299544.7 ۲۷ آبان
فلزات اساسی 48078.7 0.52 48079.3 47854.5 ۲۷ آبان
قند و شكر 8963.4 0.15 8980 8936.6 ۲۷ آبان
قیمت و بازده نقدی 350482.6 0.23 350482.6 350482.6 ۲۷ آبان
كاشی و سرامیك 2068.6 0.37 2084.6 2073.5 ۲۷ آبان
لاستیك و پلاستیك 20121.1 1.14 20092.9 19896.5 ۲۷ آبان
ماشین آلات 15976.9 0.09 15968.4 15949.1 ۲۷ آبان
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 26596.7 1.15 26875.2 26622.3 ۲۷ آبان
محصولات كاغذی 13121.9 2.41 13351.4 13219.6 ۲۷ آبان
محصولات چوبی 44149.4 0.87 44120.8 43775 ۲۷ آبان
مخابرات 1096.4 0.08 1097.4 1096.9 ۲۷ آبان
منسوجات 1273.9 0.02 1273.6 1273.6 ۲۷ آبان
واسطه گری های مالی و پولی 129803.4 0.09 129803.5 129683.6 ۲۷ آبان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 8046.7 0.33 8073.3 8055.3 ۲۷ آبان
کانی های غیرفلزی 2171 0.08 2173.5 2169.5 ۲۷ آبان
کانی های فلزی 15677.7 0.02 15676.9 15672.3 ۲۷ آبان