صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1433.06 0 1476.68 1476.68 ۱۲:۵۰
استخراج سایر معادن 10578.67 0.1 10575.13 10575.13 ۱۲:۵۰
استخراج نفت و گاز 364.03 2.31 359.25 359.25 ۱۲:۵۰
انبوه سازی 597.05 0.04 602.61 602.61 ۱۲:۵۰
انتشار، چاپ و تكثیر 192910.48 0.01 192574.51 192574.51 ۱۱:۵۰
بازار اول فرابورس 189.2 0.1 189.4 189.4 ۱۲:۴۰
بازار دوم فرابورس 517.3 0.05 521.5 521.5 ۱۲:۴۰
بانكها و موسسات اعتباری 487.47 0 488.43 488.43 ۱۲:۵۰
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3662.66 0 3666.79 3666.79 ۱۲:۵۰
خدمات فنی مهندسی 647.95 0 647.96 647.96 ۱۱:۲۰
خودرو و ساخت قطعات 14746.44 0 14878.26 14878.26 ۱۲:۵۰
دباغی و پرداخت چرم 1979.49 0 1979.49 1979.49 ۲۸ فروردین
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1455.75 0.21 1465.8 1465.8 ۱۲:۵۰
دستگاه های برقی 465367.26 0 466700.68 466700.68 ۱۲:۵۰
رایانه 13384.97 0.01 13441.7 13441.7 ۱۲:۵۰
زراعت و خدمات وابسته 5003.77 0 5001.4 5001.4 ۱۲:۵۰
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2158.75 0.08 2144.49 2144.49 ۱۲:۵۰
سرمایه گذاری ها 1946.93 0.03 1952.15 1952.15 ۱۲:۵۰
سیمان، آهك و گچ 564.25 0 566.6 566.6 ۱۲:۵۰
شاخص 30 شركت بزرگ 4201.49 0 4250.58 4250.56 ۱۲:۴۰
شاخص 50 شركت برتر 3975.8 0 4014.27 4014.27 ۱۲:۵۰
شاخص آزاد شناور 100535.32 0 101341.92 101341.92 ۱۲:۵۰
شاخص بازار اول 66888.72 0 67421.85 67421.85 ۱۲:۴۰
شاخص بازار دوم 202454.05 0 204204.85 204204.85 ۱۲:۵۰
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص صنعت 84549.62 0 85302.57 85302.57 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت (هم وزن) 12449.8 0 0 0 ۱۲:۴۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 29941.64 0 0 0 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت 50 شركت 211776.2 0 212909.78 212909.78 ۱۲:۵۰
شاخص كل 94494.27 0 95270.91 95270.91 ۱۲:۵۰
شاخص كل (هم وزن) 16757.28 0.05 16803.01 16803.01 ۱۲:۴۰
شاخص كل فرابورس 1060 0.07 1069.1 1067.1 ۱۲:۳۰
غذایی و آشامیدنی 3345.66 0 3324.07 3324.07 ۱۲:۵۰
فرآورده های دارویی 8011.1 0 8021.28 8021.28 ۱۲:۵۰
فرآورده های نفتی 347183.12 0 348984.06 348984.06 ۱۲:۵۰
فلزات اساسی 57344.66 0.02 58058.89 58058.89 ۱۲:۵۰
قند و شكر 9998.61 0.03 10129.93 10129.93 ۱۲:۵۰
قیمت و بازده نقدی 374046.49 0 374046.49 374046.49 ۱۴:۵۰
كاشی و سرامیك 1800.37 0.46 1794.96 1794.96 ۱۲:۵۰
لاستیك و پلاستیك 16196.47 0.02 16193.7 16193.7 ۱۲:۵۰
ماشین آلات 15753.35 0.1 15739.5 15739.5 ۱۳:۰۰
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 21449.58 0.04 21600.39 21600.39 ۱۲:۵۰
محصولات كاغذی 10215.91 0.39 9863.09 9863.09 ۱۲:۵۰
محصولات چوبی 55634.53 0 53007.65 53007.65 ۱۰:۵۰
مخابرات 1112.93 0 1120.08 1120.08 ۱۲:۵۰
منسوجات 1253.02 0.33 1257.16 1257.16 ۹:۳۰
واسطه گری های مالی و پولی 116055.34 0 116284.79 116284.79 ۱۲:۵۰
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 9415.2 0.01 9494.26 9494.26 ۱۲:۵۰
کانی های غیرفلزی 2060.9 0.53 2061.95 2061.95 ۱۲:۵۰
کانی های فلزی 21103.53 0.02 21381.99 21381.99 ۱۲:۵۰