کالایاب

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2018 12 5152 65.75 : 17124 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 187 185 : 187 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 154.72 2019 03 155 2.09 : 155 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 2015 12 820 745 : 1562 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 2016 12 22848 13662 : 28184 سالیانه میلیون - SSP
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89 2016 12 1875 1550 : 3790 سالیانه USD
تغییرات موجودی انبار 0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه میلیون - SSP
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه میلیون - SSP
تورم مواد غذایی 30.00 2018 12 36.1 -17.77 : 1002 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 2.90 2016 12 10.91 2.9 : 17.27 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 12.23 2.96 : 12.58 سالیانه میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 179 163 : 179 سالیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.82 0 : 6.82 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6629.29 2018 12 5061 42.05 : 6629 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 12 11 : 15 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6305.98 2018 12 6124 53.49 : 7479 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2016 12 7466 1334 : 17041 سالیانه میلیون - SSP
موازنه تجاری -2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه SSP - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 135 59.5 : 698 سالیانه
نرخ تورم 40.10 2018 12 33.5 -14 : 836 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 2017 12 -13.1 -46.1 : 15.9 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2018 12 4.6 -13.82 : 83.06 ماهیانه ٪
واردات 0 2016 12 8755 7177 : 11468 سالیانه میلیون - SSP
هزینه های دولت 8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه میلیون - SSP
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
پول 154.72 155 156 156 155 157
تولید ناخالص داخلی سرانه 745.30 950 950 950 950 1000 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 24296 24296 24296 24296 25915 میلیون - SSP
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1569.89 2100 2100 2100 2100 2200 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1460 1460 1460 1460 1558 میلیون - SSP
تورم مواد غذایی 30.00 60 40 40 80 15 ٪
تولید ناخالص داخلی 2.90 1 1 1 1 2 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6629.29 8421 8209 6579 4634 8224
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6305.98 10661 8914 7961 10159 9951 نقاط شاخص
موازنه تجاری -2050.40 -2659 -2670 -2680 -2649 -2780 SSP - میلیون
نرخ تورم 40.10 70 50 30 60 25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -3 -3 -3 -3 -2.5 ٪
هزینه های دولت 8381.30 8884 8884 8884 8884 9476 میلیون - SSP