شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 19618 65.75 : 20301 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 185 185 : 187 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

157.60 2019 12 158 2.71 : 159 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

691.70 2016 12 787 692 : 1654 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

22921.10 2016 12 22848 13662 : 28184 سالیانه میلیون - SSP

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1678.00 2016 12 1910 1678 : 4013 سالیانه USD

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 7.5 5.6 : 58 سالیانه میلیون - SSP

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1377.70 2016 12 1884 1378 : 4811 سالیانه میلیون - SSP

تورم مواد غذایی

188.50 2019 10 173 -17.77 : 1002 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

3.07 2016 12 12.37 3.07 : 17.83 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

0 2018 12 10.91 2.84 : 10.98 سالیانه میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 179 163 : 179 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.76 0 : 6.82 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

7930.34 2019 10 7826 42.05 : 7930 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 12 11 : 15 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

15832.58 2019 10 15292 53.49 : 15833 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2016 12 7466 1334 : 17041 سالیانه میلیون - SSP

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 10 19082 75.09 : 19428 ماهیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-2050.40 2016 12 -1289 -5843 : 6981 سالیانه SSP - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 72 36 : 866 سالیانه

نرخ تورم

0 2019 10 14.24 -13.82 : 83.06 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.80 2018 12 -6.3 -46.1 : 15.9 سالیانه ٪

نرخ تورم

170.50 2019 10 157 -13.97 : 549 ماهیانه ٪

واردات

0 2016 12 8755 7177 : 11468 سالیانه میلیون - SSP

هزینه های دولت

8381.30 2016 12 7742 4332 : 8381 سالیانه میلیون - SSP
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 157.60 158 158 158 158 158
تولید ناخالص داخلی سرانه 691.70 650 650 650 600 650 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22921.10 22348 24067 24067 22233 21678 میلیون - SSP
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1678.00 1380 1380 1380 1400 1380 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1377.70 1343 1447 1447 1336 1303 میلیون - SSP
تورم مواد غذایی 188.50 200 189 195 194 190 ٪
تولید ناخالص داخلی 3.07 2 2 2 1 2 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7930.34 13066 15126 14087 18562 27843
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 15832.58 24308 24884 27526 17657 26485 نقاط شاخص
موازنه تجاری -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2680 -2780 SSP - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 5 5 5 4 5 ٪
نرخ تورم 170.50 135 113 80 180 50 ٪
هزینه های دولت 8381.30 8172 8800 8800 8130 7927 میلیون - SSP