کالایاب
سورینام سورینام
سورینام
سورینام
سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام کشور کوچکی است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن پاراماریبو است. سورینام از نظر جمعیت و مساحت کوچک‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. کشور سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان هم‌مرز است. در جنوب آن برزیل و در شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد. مرزهای جنوبی آن با گویان و گویان فرانسه مورد مناقشه‌است. نام این کشور در فرهنگ‌های لغت اروپایی به صورت سِرانان تونگو سرانان هم آمده. سورینام در گذشته از مستعمرات پادشاهی هلند بود و به نام گویان هلند معروف بود.

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 165 148 : 165 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2018 12 -2240 -2957 : 458 سالیانه SRD - میلیون
بودجه دولت -7.90 2018 12 -9.2 -10.6 : 5.7 سالیانه ٪
بدهی های دولت 0 2017 12 9538 953 : 17915 سالیانه SRD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 2016 12 42.87 15.66 : 115 سالیانه ٪
پول 7.40 2019 07 7.43 2.72 : 7.74 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 2018 12 13636 9461 : 15286 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 03 17 5 : 17 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 2018 12 7967 3335 : 8931 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 3.43 2018 12 3.07 0.1 : 5.24 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2018 12 9463 7669 : 10202 سالیانه SRD - میلیون
تورم مواد غذایی 5.20 2019 04 4.8 -1.14 : 44.7 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2018 12 0.57 0.29 : 0.58 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 2018 12 -0.1 -30.44 : 53.23 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2019 03 -111 -228 : 248 سه ماهه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 12 5114 1740 : 5970 سالیانه SRD - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 1.4 0.56 : 8.75 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 77 49 : 100 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 12 5.1 -83.2 : 129 سه ماهه Millions USD
سرعت اینترنت 0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 41 30 : 45 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.90 2019 05 139 94.3 : 140 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 600 265 : 739 سه ماهه USD - میلیون
گردش سرمایه 0 2018 12 56 -168 : 384 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری 148.20 2019 03 197 -129 : 297 سه ماهه USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 2018 12 38 38 : 38 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ وام 14.90 2019 05 14.9 11.5 : 16.2 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2017 12 -5.1 -8.8 : 10.8 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 2018 12 36 36 : 36 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 10.10 2019 02 10.1 5.4 : 18.6 روزانه ٪
نرخ بهره 25.00 2019 06 25 4 : 25 سه ماهه ٪
نرخ تورم 0 2019 05 0.6 -1.7 : 15.6 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 9.00 2019 05 9 6.2 : 9.4 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 7.60 2017 12 9.7 5.5 : 17 سالیانه ٪
نرخ تورم 4.60 2019 04 4.2 -11.68 : 586 ماهیانه ٪
واردات 0 2019 03 403 -415 : 594 سه ماهه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2018 12 7135 1772 : 7934 سالیانه SRD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -7.90 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 38 35 35 38 35 ٪
پول 7.40 7.46 7.48 7.5 7.45 7.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 13900 14100 14100 13900 14100 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8100 8200 8200 8100 8200 USD
تولید ناخالص داخلی 3.43 4 4.5 4.5 4 4.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 5.20 5.5 5.7 5.9 5.3 6 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.5 -3.1 -3.1 -3.5 -3.1 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.90 144 145 145 143 152 نقاط شاخص
موازنه تجاری 148.20 87.58 87.58 87.58 92.94 82.79 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ وام 14.90 4.9 4.9 4.9 9.9 -2.1 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1 0.8 0.8 1 0.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 ٪
نرخ بهره بین بانکی 10.10 0.1 0.1 0.1 5.1 -6.9 ٪
نرخ بهره 25.00 15 15 15 20 8 ٪
نرخ بهره سپرده 9.00 -1 -1 -1 4 -8 ٪
نرخ بیکاری 7.60 8 7.5 7.5 8 7.5 ٪
نرخ تورم 4.60 5.2 5 4.8 4.8 5 ٪