کالایاب
سورینام سورینام
سورینام
سورینام
سورینام (به هلندی: Suriname) با نام رسمی جمهوری سورینام کشور کوچکی است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن پاراماریبو است. سورینام از نظر جمعیت و مساحت کوچک‌ترین کشور آمریکای جنوبی است. کشور سورینام از سوی شرق با گویان فرانسه و از سوی غرب با گویان هم‌مرز است. در جنوب آن برزیل و در شمال آن اقیانوس اطلس قرار دارد. مرزهای جنوبی آن با گویان و گویان فرانسه مورد مناقشه‌است. نام این کشور در فرهنگ‌های لغت اروپایی به صورت سِرانان تونگو سرانان هم آمده. سورینام در گذشته از مستعمرات پادشاهی هلند بود و به نام گویان هلند معروف بود.

شاخص‌های اقتصادی سورینام + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 50539 5299 : 51066 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 165 148 : 165 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 -1856 -1856 : 458 سالیانه SRD - میلیون
بودجه دولت -5.70 2016 12 -9.8 -9.8 : 5.7 سالیانه ٪
بدهی های دولت 0 2017 12 9538 953 : 17915 سالیانه SRD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 2016 12 42.87 15.66 : 115 سالیانه ٪
پول 7.43 2019 05 7.43 2.72 : 7.74 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767.12 2017 12 13878 9505 : 15419 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 01 17 5 : 17 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043.46 2017 12 8108 5445 : 9009 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 3.32 2017 12 3.28 0.09 : 5.24 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2017 12 9426 7669 : 10202 سالیانه SRD - میلیون
تورم مواد غذایی 4.90 2019 03 5.5 -1.14 : 44.7 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 0.56 0.29 : 0.56 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 2018 12 -0.1 -30.44 : 53.23 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -48.8 -228 : 248 سه ماهه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2017 12 3405 1740 : 4427 سالیانه SRD - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 1.4 0.56 : 8.75 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 77 49 : 100 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 106 106 : 114 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 36.8 -83.2 : 129 سه ماهه Millions USD
سرعت اینترنت 0 2017 03 2752 167 : 2752 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 41 30 : 45 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2015 12 3.75 3.67 : 3.75 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.30 2019 03 138 94.3 : 138 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 500 265 : 739 سه ماهه USD - میلیون
گردش سرمایه 0 2018 09 186 -168 : 384 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری 197.70 2018 12 97.8 -129 : 297 سه ماهه USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 2018 12 38 38 : 38 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ وام 14.40 2018 12 14.3 11.5 : 16.2 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 2017 12 -5.1 -8.8 : 10.8 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 2018 12 36 36 : 36 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 10.10 2019 02 10.1 5.4 : 18.6 روزانه ٪
نرخ بهره 25.00 2019 04 25 4 : 25 سه ماهه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 -0.1 -1.7 : 15.6 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 9.20 2018 12 9.2 6.2 : 9.4 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 7.60 2017 12 9.7 5.5 : 17 سالیانه ٪
نرخ تورم 4.20 2019 03 4.3 -11.68 : 586 ماهیانه ٪
واردات 0 2018 12 402 221 : 594 سه ماهه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2017 12 5260 1772 : 6279 سالیانه SRD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 38 38 35 38 35 ٪
پول 7.43 7.46 7.48 7.5 7.45 7.53
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13767.12 13600 13600 13800 13600 13800 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 8043.46 8100 8100 8200 8100 8200 USD
تولید ناخالص داخلی 3.32 4 4 4.5 4 4.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 4.90 5.3 5.5 5.7 5.1 6 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.5 -3.5 -3.1 -3.5 -3.1 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.30 143 145 145 139 152 نقاط شاخص
موازنه تجاری 197.70 92.94 87.58 87.58 94.14 82.79 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ وام 14.40 9.4 4.4 4.4 9.4 4.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 1 1 0.8 1 0.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36 ٪
نرخ بهره بین بانکی 10.10 5.1 0.1 0.1 5.1 0.1 ٪
نرخ بهره 25.00 20 15 15 20 8 ٪
نرخ بهره سپرده 9.20 4.2 -0.8 -0.8 4.2 -0.8 ٪
نرخ بیکاری 7.60 8 8 7.5 8 7.5 ٪
نرخ تورم 4.20 4.8 5.2 5 4.6 5 ٪