شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین فلسطین
فلسطین

فلسطین

فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 523.05 - 520.79 523.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Islamic Bank 1.82 - 1.81 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Jerusalem Cigarette 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Palestinian Distribution 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Palestine Development&Inv 1.17 - 1.16 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Jlm Pharmaceutic 2.66 - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 327082 49423 : 339971 سه ماهه IP

افراد بیکار

0 2019 09 411600 195500 : 445800 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 09 979200 67900 : 1005500 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

2.30 2017 12 3.3 -8.2 : 4.3 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

17.50 2017 12 18.5 2.93 : 26.36 سالیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

221.10 2019 06 214 16.8 : 237 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

365.40 2019 06 361 84.5 : 391 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

97.40 2019 06 102 46.8 : 125 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

30.70 2019 06 40.5 10 : 52.6 سه ماهه USD - میلیون

تولیدات صنعتی

0 2019 09 -4.61 -26.54 : 21.33 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات

724.50 2019 06 725 201 : 748 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3434.70 2019 06 3505 778 : 3595 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

18.90 2019 06 18 1 : 18.9 سه ماهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

2923.40 2017 12 2923 880 : 2967 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

53.50 2019 06 63.1 18 : 72.7 سه ماهه USD - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

-2.30 2019 09 -2.6 -4.6 : 6.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

770.20 2019 06 752 366 : 822 سه ماهه USD - میلیون

تورم مواد غذایی

3.12 2019 10 0.97 -5.7 : 21.48 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 34.8 -89.3 : 36.9 سه ماهه USD - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 04 -0.83 -22.87 : 35.72 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

449.00 2019 06 464 80.3 : 515 سه ��اهه USD - میلیون

تولید ناخالص داخلی

14.50 2017 12 13.43 0.18 : 14.5 سالیانه USD - میلیارد

جواز ساختمان

0 2019 06 2617 1970 : 3232 سه ماهه

جمعیت

0 2018 12 4.73 1.98 : 4.85 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.80 2017 12 -14.5 -34.95 : -8.1 سالیانه ٪

حساب جاری

-403.00 2019 06 -306 -1516 : 764 سه ماهه USD - میلیون

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 2721 893 : 2831 سه ماهه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 5797 321 : 5826 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

99.27 2019 10 98.91 88.8 : 108 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2017 12 5.55 4.09 : 6.06 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.22 2019 10 103 83.3 : 113 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 08 82.2 15.92 : 100 ماهیانه USD - میلیون

قیمت تولید

99.30 2019 09 98.85 54.7 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-400.10 2019 08 -393 -429 : -66.79 ماهیانه USD - میلیون

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 44.2 40.5 : 47.1 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.50 2019 06 3.8 -21.59 : 26.03 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

0 2019 09 26 8.8 : 35.6 سه ماهه ٪

نرخ تورم

1.59 2019 10 2.28 -2.11 : 15.08 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 45.4 32.9 : 49.9 سه ماهه ٪

واردات

0 2019 08 476 82.71 : 508 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

0 2017 12 400 33 : 556 سالیانه هزار

هزینه های دولت

812.20 2019 06 802 443 : 971 سه ماهه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 17 17 18 17 ٪
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 221.10 240 219 219 240 245 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 365.40 383 369 368 398 390 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.40 117 104 104 98.85 120 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30.70 38.21 41.39 41.31 40.52 38.98 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 724.50 762 741 740 737 777 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3434.70 3663 3582 3575 3549 3736 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.90 19.26 18.4 18.36 18.32 19.64 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2923.40 2212 2249 2249 2249 2249 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 53.50 65.73 64.49 64.36 63.52 67.04 USD - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 2.9 3 3 2.9 3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 770.20 838 768 767 830 854 USD - میلیون
تورم مواد غذایی 3.12 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5 ٪
تولید صنعتی 0 0.19 0.23 0.23 0.21 0.25 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 449.00 458 475 474 449 467 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی 14.50 15 15.5 15.5 15 15.5 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -13 -13 -12.5 -13 ٪
حساب جاری -403.00 -500 -500 -500 -500 -450 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.27 101 102 102 106 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.22 103 104 105 113 117 نقاط شاخص
قیمت تولید 99.30 103 103 103 104 107 نقاط شاخص
موازنه تجاری -400.10 -382 -382 -382 -382 -382 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.9 2.2 2 1.8 2 ٪
نرخ تورم 1.59 2 2 2.6 2.2 3.5 ٪
هزینه های دولت 812.20 960 820 818 911 980 USD - میلیون